Hotărârea nr. 99/2019

Hotărârea nr. 99-privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între Județul Brașov și Ministerul Apărării Naționale, Academia Forțelor Aeriene ” Henri Coandă” Brașov, având ca obiect realizarea în comun a unor acțiuni și proiecte sub patronajul Președinției României a Consiliului Uniunii Europene


Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

9                                  9

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@judbrașov, ro, www.j udbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 99

din data de 28.03.2019

privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între Județul Brașov și Ministerul Apărării Naționale, Academia Forțelor Aeriene ”Henri Coandă” Brașov, având ca obiect realizarea în comun a unor acțiuni și proiecte sub patronajul Președinției României a Consiliului Uniunii Europene

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5092 din data de 28.03.2019 și Raportul de nr. 5091 din data de 28.03.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune încheierea unui protocol de cooperare cu Ministerul Apărării Naționale, Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă” Brașov, având ca obiective: dezvoltarea unor proiecte educaționale și de cercetare științifică de interes județean/regional/național, dezvoltarea de proiecte în comun, în beneficiul cetățenilor din județul Brașov, respectând principiile dezvoltării durabile și având ca scop implementarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului, precum și parteneriate în domenii precum organizarea de conferințe, sesiuni, seminarii, simpozioane pe teme științifice, culturale și alte activități cu scopul promovării proiectelor inițiate de către părți;

Văzând adresa nr. 4785 din 22.03.2019 a Ministerului Apărării Naționale, Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “e” și alin. (6) lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea Protocolului de cooperare între Județul Brașov și Ministerul Apărării Naționale, Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” Brașov, având ca obiect realizarea în comun a unor acțiuni și proiecte sub patronajul Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dur"**Tăveanu
PROTOCOL DE COOPERARE între

ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” Și

JUDEȚUL BRAȘOVNr.__________din_____________ Nr.__________din_____________

Recunoscând importanța cooperării interinstituționale și crearea unui cadru formal instituțional în vederea realizării unor proiecte de interes comun, consecvenți principiilor dezvoltării durabile și urmărind implementarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Brașov,

în temeiul prevederilor art.227 alin.(2) din Legea nr.l /2011- Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.91 alin.(l) lit. e) și alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001, administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

I. PĂRȚILE

ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” (AFAHC) cu sediul în România, mun. Brașov, str. Mihai Viteazul nr. 160, jud. Brașov, cod 500173, având codul fiscal 4443256 - instituție militară de învățământ superior - reprezentată prin comandant (rector), general de flotilă aeriană conf.univ. dr. Gabriel RĂDUCANU

Și

JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în România, Brașov, Bd. Eroilor nr.5, cod 500007, având codul fiscal 4384150, reprezentat prin președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan VEȘTEA,

încheie prezentul Protocol de cooperare.

II. SCOPUL

 • 2.1. Protocolul vizează stabilirea, în condițiile legii, a cadrului general de cooperare între cele două Părți, având ca scop realizarea în comun a unor acțiuni, proiecte educaționale și proiecte ce susțin dezvoltarea durabilă a județului Brașov.

III. OBIECTIVELE:

 • 3.1. Cele două Părți vor desfășura activități comune, în funcție de nevoile identificate și de resursele disponibile, după cum urmează:

 • a) dezvoltarea unor proiecte educaționale și de cercetare științifică de interes județean/regional/național;

 • b) dezvoltarea de proiecte de interes comun, în beneficiul cetățenilor din județul Brașov, respectând principiile dezvoltării durabile și având ca scop implementarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului;

 • c) parteneriate în domenii precum organizarea de conferințe, sesiuni, seminarii, simpozioane pe teme științifice, culturale, și alte activități cu scopul promovării proiectelor inițiate de către părți;


IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol Părțile vor identifica proiecte concrete, resursele umane și financiare necesare implementării acestora. Termenii și condițiile pentru implementarea fiecărui proiect în parte, vor face obiectul unor Acorduri de cooperare ulterioare, care vor prevedea resursele necesare implementării lor, precum și obligațiile fiecărei Părți.

 • 4.2. Acordurile de cooperare pot fi încheiate atât între cele două Părți, cât și cu alte instituții publice, la nivel local, județean, central.

 • 4.3. Atât în perioada de identificare a proiectelor prioritare, cât și pe perioada de implementare a acestor proiecte, Părțile se vor informa reciproc cu privire la stadiul și evoluția fiecărei activități comune.

V. DURATA PARTENERIATULUI DE COOPERARE

 • 5.1. Prezentul protocol de cooperare se încheie pe o perioadă nederminată și intră în vigoare în ziua următoare semnării lui de către ambele părți.

 • 5.2. De comun acord, părțile vor putea aduce modificări prezentului protocol prin amendamente, dacă este necesar.

 • 5.3. Protocolul încetează prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală comunicată celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte.

VI. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Prezentul protocol s-a încheiat la data de__________________la Brașov, în 2 (două)

exemplare originale, cu aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte.


Comandantul (rectorul) Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”


General de flotilă aeriană conf.univ.

dr. Gabriel RĂDUCANU


JUDEȚUL BRAȘOV

Președinte

Adrian Ioan VEȘTEA


Secretar

Maria Dumbrăveanu


Direcția economică

Director executiv

Gabriela Agafiței


Direcția Juridică

Director executiv

Claudia Crăciun


Vizat juridic