Hotărârea nr. 95/2019

Hotărârea nr. 95-privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 martie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 95 din data de 28.03.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 martie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 200/22.03.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 martie 2019, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea Comisiei de specialitate nr. 7, prezentată de către doamna Șoneriu Mihaela-Georgiana, consilier județean, în cadrul Consiliului Județean Brașov, de amânare a punctului nr. 15 din ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 martie 2019.

Art. 2. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 11 puncte la punctul nr. 26 - „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 28 martie 2019.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 martie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 200/22.03.2019.


Contrasemnează, SECRETAR
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro,www.judbrasov.ro


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.200

din data de 22.03.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 martie 2019 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

In temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 martie 2019, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 08.03.2019.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22.03.2019.

9                         9

 • 3.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7.5%, din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în sumă de 28.492 mii lei, conform Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum și repartizarea procentului de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimate pe anii 2020-2022.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”.

9

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, a Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management

. organizat pentru Muzeul de Artă Brașov.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov.

 • 7.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evaluării finale a managementului Centrului Cultural Reduta Brașov pentru perioada 2014-2019, aprobarea Comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru evaluarea finală a managementului Centrului Cultural Reduta Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind încetarea numirii în funcția de Manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov a doamnei Fulga Ligia Domninca începând cu data de 18.03.2019.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual aferent anului 2018 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în „Planul de Mențin ere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”.

9

 • 10. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: POD nou peste râul Olt situat pe DJ104K pe raza Comunei Comăna.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Podețe pe DJ 106, Șinca Nouă-Vlădeni-Dumbrăvița km 1+700, 3+550 și 3+570”.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Poduri pe DJ 112A Hărman-Bod-Hălchiu-Codlea-Vulcan la km 7+395, km 9+228, km 28+200”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru anul 2019.

 • 14. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef secție - Secția Chirurgie Generală II și Șef Serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul Spital Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 situat în imobilul din Brașov, str. George Barițiu nr.6.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii apartamentelor nr.3 și nr.4 din obiectivul -„Grădinița nr.3” și a terenului aferent acestora, situate în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere.

 • 18. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.274/2018 pentru abrogarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare

 • 19. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.287/2018 pentru abrogarea poziției nr.81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare.

 • 20. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare imobil - teren identificat în CF nr.l0730 Victoria - domeniu public al Județului Brașov.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.l69/2018 privind validarea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, cu modificările și completările ulterioare.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și structurii organizatorice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Asociere între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația SERA ROMÂNIA cu privire la transformarea podului existent la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Brădet, și amenajarea mansardei ca spațiu de găzduire temporar.

 • 24. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor - pentru ocuparea funcțiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, precum și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean DJ 131P Șercaia (DN1) - Hălmeag și declararea obiectivului “Pod peste Râul Olt pe DJ 131P Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov.

 • 26. Diverse.Vizat pentru legalitate, SECRETAR

Maria Dumfrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

.. • •••••. ■• •••.

tur -a

•••••

ROMÂNIA


1918 2016 I SĂRBĂTORIM iMPREUNĂ


Puncte propuse pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.03.2019

 • 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov , str. G. Coșbuc nr.2.

 • 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr.9.

 • 3. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor poziții din Anexa - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Brașov la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001.

J                           9

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.58/2019 a Consiliului Județean Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de închiriere a locuințelor de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a imobilului înscris în CF nr. 100517, situat în orașul Victoria, județul Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului teren intravilan, identificat cu nr. Cadastral 107991 în suprafață de 3065 mp, din domeniul public al municipiului Codlea în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018.

 • 9. Proiect de hotărâre privind suspendarea contractului de management al d-lui Rus Vaier, manager al Muzeului Casa Mureșenilor pe o perioadă de 120 zile începând cu data de 26.03.2019

 • 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Rus Vaier, pentru a asigura conducerea interimară a Muzeului de Etnografie Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, începând cu data de 26.03.2019.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare și Reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu -Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni Km 2 + 775 - 14 + 425”.