Hotărârea nr. 93/2019

Hotărârea nr. 93-privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22.03.2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Judbțean bsașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 93 din data de 22.03.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 22 martie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 195/20.03.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 22 martie 2019, ora IO00, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 195/20.03.2019.

Contrasemnează,SECRETAR

Maria Dumbrăveanu /


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05DISPOZIȚIA NR.195

din data de 20.03.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de

22 martie 2019 ora IO00 sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

A

In temeiul art. 94 alin. (2) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale

nr.215/2001, republicată,cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 22 martie 2019, ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,50% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform Legii nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019.

  • 2. Diverse.


Vizat pentru legalitate,

SECRETAR Maria Dumbrăveanu

J7