Hotărârea nr. 92/2019

Hotărârea nr. 92-privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 17 situat în imobilul monument istoric din municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 1, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U6, nr. top. (5610, 5611)/XVII Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 92

din data 8.03.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 17 situat în imobilul monument istoric din municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 1, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U6 Brașov, nr. top. (5610, 5611)/XVII

; Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 8.03.2019;

i

Analizând expunerea de motive nr. 2464/25.02.2019 și raportul de specialitate nr. Ad. ^464/25.02.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.

7 situat în imobilul monument istoric din municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 1, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U6 Brașov, nr. top. (5610, 5611)/XVII;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 2464/13.02.2019 a doamnei Tverdun Lilia, privind ijntenția de vânzare a apartamentului nr. 17 din imobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 424, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11560, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U6 Brașov, nr. top. (5610, 5611)/XVII, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 1, la un preț de 60.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov nr. 81/16/11.02.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 1, ap. 17, monument istoric - Casa Albiichsfeld-Kamner, datare 1587, sec. XIX, sec.XX LMI 2015, poziția 424, cod BV-II-m-B-11560;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1), lit. “c” coroborat cu art. 115 alin. (1), lit. “c”, alin. (4-7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001

i Republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

j

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 17 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-1 1560, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 424, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului ijr. 1, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U6 Brașov, nr. top. (5610, 5611)/XVII.

j Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri prin Biroul Patrimoniu.

PREȘEtțlNTE,

Veștea-Ădrralrfei


e-


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dnmbrăveanu