Hotărârea nr. 91/2019

Hotărârea nr.91–pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și R.A. ROMATSA – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j u d b rasov. ro, ww w.j ud b rasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 91 din data 08.03.2019

- pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și R.A. ROMATSA - Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 08.03.2019;

Analizând expunerea de motive și raportul înregistrate sub nr. 3618/05.03.2019, întocmite de Compartimentul Implementare și Monitorizare Proiect AIGB, prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și R.A. ROMATSA -Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, privind asigurarea serviciilor suport pentru dezvoltarea și operarea viitorului Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”e” și alin (6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare


Contrasemnează,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l.

ROMATSA -

 • - Se aprobă Protocolul de colaborare între Județul Brașov și R.A.

 • - Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, privind asigurarea

serviciilor suport pentru dezvoltarea și operarea viitorului Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Implementare și Monitorizare Proiect AIGB.

SECRETAR,

Maria^D^Șbrăveanu

/,c (ikv-


PROTOCOL DE COLABORARE

ÎNTRE

JUDEȚUL BRAȘOV ȘI ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN

Părțile,

JUDEȚUL BRAȘOV, persoană juridică română cu sediul în Bulevardul Eroilor, nr. 5, Brașov, România, telefon/fax 0268/410777, 0268/475576, cod fiscal atribut 4384150, cont bancar nr. R017TREZ24A840301200200X deschis la Trezorerie - Sucursala Brașov, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Județean Brașov Adrian-Ioan Veștea, denumită în continuare "Consiliul Județean Brașov", pe de o parte,

Și

ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN - RA ROMATSA, cu sediul în str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, București, România, telefon: +40 21 2083100, fax: +40 21 2302442, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/1012/1991, codul de înregistrare fiscală ROI589932, cod IBAN RO93 RNCB 0085 0441 8223 0013 deschis la BCR - Sucursala WTC, reprezentată prin Mircea BOȘTINĂ - Director General și Marietta BABOȘ - p. Director Economic R.A. ROMATSA, denumită în continuare “R.A. ROMATSA”, pe de altă parte,

PREAMBUL

Proiectul Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav a apărut ca răspuns la creșterea mobilității cetățenilor din zona centrală a țării, urmare a dezvoltării potențialului turistic, a intensificării schimburilor comerciale și culturale, a poziționării geografice și strategice pentru dezvoltarea activităților de transport aerian rapid și eficient între zona deservită (județele Brașov, Covasna, Harghita și zonele limitrofe^ și țările Europei și Orientului Mijlociu.

De asemenea, noul aeroport prezintă interes pentru domeniul apărării țării și securității naționale, prin poziționarea sa față de Poligonul militar Cincu - Brașov, dar și prin posibilitatea includerii acestuia în activitățile de zbor specifice îndeplinirii misiunilor Forțelor Aeriene, zborurile școală ale Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, zborurile SMURD precum si zborurile altor aeronave de stat.

Menționăm că finanțarea întregii lucrări este asigurată de către Consiliul Județean Brașov, cu intenția de a finaliza investiția și de a asigura funcționarea tuturor facilităților aferente aeroportului, până la jumătatea anului 2020.

Dezvoltarea infrastructurii de transport aerian de către Consiliul Județean Brașov cât și asigurarea serviciilor de trafic aerian și meteorologie la standarde europene de către furnizorul desemnat R.A. ROMATSA, reprezintă o condiție determinantă pentru siguranța și eficiența transportului aerian, iar

activitățile și serviciile furnizate de fiecare parte sunt complementare și nu pot fi separate. Consiliul Județean Brașov a adus la cunoștiința R.A. ROMATSA, prin adresa nr. 4769 din 19.07.2018, stadiul și continuarea demersurilor privind investiția "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" (AIBG),

Astfel, recunoscând importanța Proiectului Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav,

în temeiul art.91 alin.(l) lit.e) și alin. (6) lit.a) din Legea nr. 215/2001, administrației publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Și

în temeiul HG nr. 74/1991 cu modificările si completările ulterioare

Părțile au convenit încheierea prezentului PROTOCOL DE COLABORARE:

Art. 1. Scop și durată

 • 1.1 Prezentul Protocol are ca scop:

 • a)   colaborarea pentru elaborarea cerințelor operaționale, tehnice și de siguranță pentru proiectarea și realizarea infrastructurii si procedurilor pentru asigurarea serviciilor de navigație aeriană descrise în Anexa nr. 1, în vederea furnizării de către R.A. ROMATSA pe Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav a serviciilor de trafic aerian, serviciilor de comunicații aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, serviciilor meteorologice aeronautice, serviciilor de informare aeronautică, precum și coordonarea serviciilor de căutare și salvare, utilizând infrastructura realizată de Consiliul Județean Brașov, în condițiile unui Acord specific, ce va fi încheiat cu Aeroportul Brașov Ghimbav -persoană juridică/ operator de aerodrom, pentru furnizarea acestor servicii, în baza hotărârilor conducerii adminstrative a RA ROMATSA.

 • b)   colaborarea pentru elaborarea cerințelor operaționale, tehnice și de siguranță, inclusiv estimarea bugetului necesar pentru amenajarea și dotarea spațiilor operaționale și tehnice;

 • c)   verificarea si supravegherea modului de realizare a obiectelor de interes R.A. ROMATSA (6,10,19), edificate de către Consiliul Județean Brașov potrivit Proiectului de dezvoltare a Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav, identificate în Anexa nr.2

 • d)   colaborarea cu Eurocontrol pentru elaborarea analizei cost beneficiu pentru identificarea soluției optime a infrastructurii necesare furnizării serviciilor navigație aeriană;

 • e)   asigurarea de către Părți a suportului operațional, tehnic și de management de proiect pentru analiza documentației de proiectare și de execuție lucrări pentru infrastructura și instalări de echipamente necesare furnizării serviciilor de navigație aeriană pe Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav;

 • f)   asigurarea de către Părți a resurselor umane și a cadrului procedural necesar in vederea furnizării serviciilor de trafic aerian, meteorologice aeronautice și CNS de către R.A. ROMATSA, desemnat ca furnizor (în baza hotărârilor conducerii adminstrative a RA ROMATSA) în cuprinsul Regiunii de Informare a Zborurilor București, la Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav, utilizând infrastructura realizată de Consiliul Județean Brașov.

 • 1.2 Durata: Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de către cele două Părți și are valabilitate pe durata realizării investiției si certificării ca aerodrom/aeroport în vederea operării ca aeroport internațional.

Art. 2. OBIECTUL

2.1 Prezentul Protocol are ca obiect colaboarea Părților pentru ducerea la îndeplinire a scopului, așa cum este precizat la art. 1. pct. 1.1.

Art. 3. ROLURI ȘI RESPONSABILTĂȚI

 • 3.1. Consiliul Județean Brașov realizează obiectele definite în Anexa nr. 2 în conformitate cu proiectul și modificările acestuia agreate de amble Părți;

 • 3.2. Consiliul Județean Brașov pune la dispoziția R.A. ROMATSA, pentru informare, documentația de proiectare aferentă obiectelor de interes R.A. ROMATSA, descrise în Anexa nr.2;

 • 3.3. Soluțiile tehnice și documentația de execuție, inclusiv modificările acestora, pentru realizarea obiectelor de interes R.A. ROMATSA vor fi transmise pentru analiză și acceptare către R.A. ROMATSA. Analiza și acceptarea documentațiilor se vor face, de regulă, în 30 zile de la primire. In cazul formulării de observații, documentația va fi pusă în concordanță cu cele notificate de către R.A. ROMATSA, în cel mai scurt timp, de către cei abilitați. Consiliul Județean Brașov va notifica R.A. ROMATSA în maxim 30 zile de la primire, despre însușirea și implementarea observațiilor celor notificate, cu retrimiterea documentației pentru acceptarea finala de către RA ROMATSA;

 • 3.4. Specialiștii desemnați de R.A. ROMATSA prin Decizia Directorului General vor participa în unitatea de manangement a proiectului și în comisiile de recepție pe faze determinante conform graficului de lucru în vigoare.

 • 3.5. Specialiștii desemnați prin Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Brașov vor participa în unitatea de manangement a proiectului și în comisiile de recepție pe faze determinante conform graficului de lucru în vigoare.

 • 3.6. întâlnirile tehnice vor avea loc, de regulă, lunar, sau ori de câte ori este cazul, la propunerea oricăreia dintre Părți;

 • 3.7. Termenele estimate, activitățile și responsabilii Părților pentru implementarea prezentului Protocol sunt detaliate în graficul prezentat în Anexa nr. 3. Această Anexă este un document de lucru și va suporta modificări/actualizări ori de câte ori se consideră necesar.

Art. 4. ÎNCETARE

Prezentul Protocol încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul scris al Părților;

 • c) prin denunțarea unilaterală de către una din Părți, notificată celeilalte Părți cu cel puțin 3 luni înainte de data încetării; denunțarea nu produce efecte în privința prestațiilor executate;

 • d) în cazul reorganizării sau desființării uneia dintre Părți, potrivit legii;

 • e) în caz de forță majoră.

Art. 5. FORȚA MAJORĂ

 • 5.1.  Forța majoră reprezintă toate evenimentele externe imprevizibile si absolut invincibile si de neînlăturat, independente de voința Părților si care nu pot fi evitate, ce apar în executarea acestui Protocol si care împiedica realizarea parțială sau totală a obligațiilor Părților. Este constatată de o autoritate competentă.

 • 5.2. Forța majoră exonerează Părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Protocol, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 5.3. îndeplinirea prezentului Protocol va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia.

 • 5.4. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte Părți, imediat și în mod

complet, producerea acesteia și să dispună orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 5.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 30 zile,

fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a prezentului Protocol, fără ca vreuna dintre Părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 6.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și

consultări, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Protocol.

 • 6.2 Dacă Părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare Parte poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești din România.

Art. 7. COMUNICĂRI

 • 7.1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Protocol, trebuie să fie

transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. Comunicările între Părți se pot face prin poșta, fax sau e-mail.

Art. 8. DISPOZIȚII FINALE

 • 8.1  Părțile vor acționa în spiritul bunei credințe și vor organiza în mod corespunzător ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Protocol.

 • 8.2  Părțile vor colabora , în condițiile legii, în vederea asigurării îndeplinirii scopului prevăzut la art.l din prezentul Protocol.

V


romatsa

8.3. în urma rezultatului analizei cost beneficiu, în situația in care conducerea administrativă a R.A. ROMATSA va decide furnizarea serviciilor prevăzute in obiectul de activitate propriu, utilizând infrastructura realizată de Consiliul Județean Brașov, condițiile de furnizare de către R.A. ROMATSA a serviciilor de navigație aeriană la Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav vor face obiectul unui Acord separat (conform acordului cadru acceptabil AACR) ce va fi încheiat cu Aeroportul Brașov Ghimbav - persoană juridică/ operator de aerodrom.

 • 8.4  în cazul în care una dintre Părți este obligată, în condițiile legii, să dezvăluie informațiile/datele ce i-au fost furnizate în temeiul prezentului Protocol, va notifica de îndată acest fapt celeilalte Părți.

 • 8.5  Prezentul Protocol poate fi modificat sau completat, numai cu acordul scris al Părților, ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.

 • 8.6  Orice problemă legată de angajamentele asumate în cadrul prezentului Protocol, va fi soluționată în mod amiabil de către ambele Părți.

 • 8.7  Partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol va transmite celeilalte Părți, în scris, spre analiză, propunerile sale.

 • 8.8  Orice modificări în legătură cu statutul juridic al Părților (apariția/desemnarea operatorului de aerodrom) se va notifica în scris celeilalte Părți.

 • 8.9 Anexele nr.l, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul Protocol.

 • 8.10 Prezentul Protocol s-a întocmit în limba română, în 2 (doua) două exemplare, ambele având putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare Parte.


  JUDEȚUL BRAȘOV Președintele Consiliului Județean B Adrian - Ioan VEȘTEA  p. Director

  Marietta B


  DIRECTOR DI REC Vi A

  Gabriela AG  DMINISTRATIV

  tifla VIGU


  MANAGER DE P.

  ROMANI


  ^JECT

  A


  DIRECTOR DIRECȚIA JURIDICA Claudia CRĂCIUN

  MANAGER PROIECT

  Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav

  Alexandru ANGHEL _  romatsa  Consiliul Județean Brașov


Membri Grupului de Lucru numiți prin Decizia DG nr. 668/17.10.2018

Nr. crt

Nume Prenume

Funcție

Semnătura

1

Beatrice SZILAGYI

Sef Serviciu Coordonare Programe

2

Adriana CIORTOLOMAN

Expert Serviciul Coordonare Programe

3

Doru SIMIONOV

Expert Serviciul Coordonare Programe

4

Laurențiu BROJBOIU

Șef Serviciu MIM

5

Marcel TABACU

Expert Serviciu ATM

6

Silviu Radu PĂUN

Referent SMT

7

Cristinel TRANDAFIR

Expert Serviciul CNS

8

Dumitru DANILA

Expert Serviciul CNS

9

Ana Maria TRAI LA

Expert Serviciul Siguranță și Investigații

10

Berta FEROIU

Consilier Juridic Serviciul Juridic

11

Irina PINTILIE

Expert Serviciul Buget și Centre de Cost

Membri Grupului de lucru numiți prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașovnr. 974/21.12.2018

1.

Alexandru ANGHEL

Coordonator UIP

2.

Luminița GHERENDI

Consilier Compartimentul implementare și monitorizare proiect AIBG

3.

Jakab Istvan-BARNA

Consilier Compartimentul implementare și monitorizare proiect AIBG

4.

Loredana IUGA

Director executiv adjunct - Direcția Juridică

5.

Daniela RĂDUCANU

Consilier juridic ■ Direcția Juridică

romatsa


ANEXA nr. 1

INFRASTRUCTURA SI PROCEDURI PENTRU SERVICII DE NAVIGAȚIE

9

AERIANĂ

1. Proceduri de zbor instrumental

Proceduri de apropiere instrumentală (1LS/VOR DME/GNSS), rute SID/STAR (RNAV)

2. Infrastructura COM

Sistem redundant de comunicații radio pentru frecvența de bază, rezervă și căutare și salvare;

3. Infrastructura NAV

Sistem pentru aterizare asistată instrumental (ILS);

4. Infrastructura MET

Sistem semi-automat pentru observarea și colectarea datelor meteo;

5. Infrastructura ATS

Spații și sisteme specifice pentru funcționarea TWR;

Subsisteme și componente ale rețelei ATM R.A. ROMATSA;

Sisteme și echipamente de comunicații voce și date;

Dotări specifice mediului operațional pentru sala operaționala TWR, Birou MET și sala tehnică CNS.

romatsa

ANEXA nr. 2

LISTA OBIECTELOR OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII AEROPORT INTERNATIONAL BRAȘOV- GHIMBAV-

5                                           9

CONFORM STUDIULUI DE FEZABILITATE,

Obiectul 1 - Terminal pasageri;

Obiectul 2 - Clădire energetică;

Obiectul 3 - Remiza PS1;

Obiectul 4 - Posturi control acces;

Obiectul 5 - Gospodărie de apă;

Obiectul 6 - Turn control;

Obiectul 7 - Parcare auto + drum acces terminal - DJ - Centura Brașov;

Obiectul 8 - Drum tehnologic perimetral și accese la echipamente de radionavigație;

Obiectul 9 - Drumuri tehnologice interioare;

Obiectul 10 - Post trafo turn control;

Obiectul 11 - împrejmuiri și porți;

Obiectul 12 - Rețele interioare în aeroport;

Obiectul 13 - Stație epurare monobloc;

Obiectul 14- Casete b.a. Beselcin;

Obiectul 15 - Deviere canal colector Beselcin;

Obiectul 16 - Casiu Nord + Sud - pistă;

Obiectul 17 - Cale rulare Alfa;

Obiectul 18 - Platforma parcare aeronave;

Obiectul 19 - Balizaj - construcții și instalații;

Obiectul 20 - Amenajare protecții cămine canalizație balizaj;

Obiectul 21 - Canalizare pluvială la pista de decolare-aterizare și amenajări de protecție la acostamente conform normelor EASA

Obiectul 22 - Amenajare de protecție la cămine canalizare pluvială

Obiectul 23 - Amenajare banda pistă

Obiectul 24 - Platforma antisuflu


romatsa


ANEXA nr. 3 ACTIVITATI, TERMENE ESTIMATE SI RESPONSABILITĂȚI


ID

1

Task Name

AEROPORT INTERNATIONAL BRAȘOV GHIMBAV

Start

Fri 7/6/18

Finish

Thu 12/31/20

Resource Names

CJ Brașov

2018

Q4    Q1

2019                        2020

Q2    Q3    Q4    Q1    Q2    Q3    Q4    Q1    Q2    Q3

AEROPORT INTERNATIONAL BRAȘOV GHIMBAV

2021

Q4 . Q1    Q2    Q3

2

SUBPROIECT 1 -INFRASTRUCTURA AEROPORTUARA

Fri 7/6/18

Mon 11/30/20

CJ Brașov

SUBPROIECT 1 -INFRASTRUCTURA AEROPORTUARA

3

Pachet 1 - Pista decolare-aterizare

Wed 11/28/18

Mon 11/30/20

PORR

Pachet 1 - Pista decolare-aterizare

pODD

4

întreținere suprafața

Wed 11/28/18

Mon 11/30/20

□ Brașov

întreținere suprafața

5

Marcaje

Mon 2/4/19

Fri 11/29/19

Neselectat

Marcaje

6

Proiectare faza PT

Mon 2/4/19

Thu 2/28/19

CJ Brașov

-----------

Proiectare faza PT CJ Brașov

7

Achzitie lucrări - marcaje

Mon 3/4/19

Thu 5/30/19

CJ Brașov

Achzitie lucrări - marcaje Brașov

8

Execuție marcaje

Mon 6/3/19

Fri 11/29/19

Neselectat

Execuție marcaje ■■■■iimbh Neselectat

9

Pachet 2 - Clădire energetica, PS1, Rețele, Parcare, Platforma antisuflu

Thu 7/26/18

Fri 11/29/19

CJ Brașov

Pachet

i

- Clădire energetica, PS|, Rețele, Parcare, Platforma antisuflu

10

Proiectare faza PT

Thu 7/26/18

Thu 7/26/18

CJ Brașov

Proiectare faza PT

* CJ Brașov

11

Achiziție lucrări

Fri 7/27/18

Fri 11/30/18

CJ Brașov

Achiziție lucrări ■■■■■ CJ Brașov

12

Execuție lucrări

Mon 12/3/18

Fri 11/29/19

Neselectat

Execuție lucrări

13

Clădire energetica

Mon 12/3/18

Fri 11/29/19

PORR

Clhdire energetica

PORR

14

Remiza PSI

Mon 12/3/18

Fri 11/29/19

PORR

Remiza PSI

_ PORR

15

Posturi de control acces

Mon 12/3/18

Fri 11/29/19

PORR

Posturi de control acces

;                   PORR

16

Gospodărie apa

Mon 12/3/18

Fri 11/29/19

PORR

c

ospodarie apa

PORR

17

Parcare auto

Mon 12/3/18

Fri 11/29/19

PORR

Parcare auto

» PORR

18

Drumuri tehnologice interioare

Mon 12/3/18

Fri 11/29/19

PORR

1

Drumuri ^tehnologice interioare

PORR

19

Imprejmuri si porti acces

Mon 12/3/18

Fri 11/29/19

PORR

Imprejmuri si porti acces

PORR

20

Rețele interioare

Mon 12/3/18

Fri 11/29/19

PORR

Rjetele interioare

PORR

21

Plaforma antisuflu

Mon 12/3/18

Fri 11/29/19

PORR

Plaforma antisuflu

PORR

22

Pachet 3 - Balizaj

Mon 12/3/18

Fri 11/29/19

Neselectat

Pachet 3 - Balizaj

23

întocmire caiet de sarcini

Mon 12/3/18

Thu 1/31/19

CJ Brașov

întocmire caiet de sarcini m CJ Brașov

24

Achiziție lucrări si echipamente

Mon 2/4/19

Fri 5/31/19

CJ Brașov

Achiziție lucrari si echipamente )■■■■ CJ Brașov

25

Execuție lucrări si instalări echipamente

Mon 6/3/19

Fri 11/29/19

Neselectat

Execuție lucrari si instalări echipamente

Neselectat

AEROPORT INTERNATIONAL BRAȘOV GHIMBAV


revizuit


ID

Task Name

Start

Finish

Resource Names

26

Amenajare protecții cămine canalizatii balizaj

Mon 6/3/19

Fri 11/29/19

Neselectat

27

Pachet 4 - Cai de rulare, platforma aeronave

Thu 7/26/18

Thu 2/28/19

PORR

28

Proiectare faza PT

Thu 7/26/18

Thu 7/26/18

CJ Brașov

29

Achiziție lucrări

Fri 7/27/18

Thu 8/2/18

CJ Brașov

30

Execuție lucrări

Fri 8/3/18

Thu 2/28/19

PORR

31

Cale de rulare Alfa

Fri 8/3/18

Thu 2/28/19

PORR

32

Platforma aeronave

Fri 8/3/18

Thu 2/28/19

PORR

33

Canalizatii pluviale si protecții acostamente

Fri 8/3/18

Thu 2/28/19

PORR

34

Pachet 5 - Terminal pasageri

Fri 7/6/18

Fri 8/28/20

Neselectat

35

Proiectare faza - Concept arhitectural si fezabilitate

Fri 7/6/18

Mon 10/1/18

CJ Brașov

36

Achiziție - proiectare si execuție terminal

Tue 11/13/18

Thu 2/28/19

CJ Brașov

37

Proiectare faza PT

Mon 3/4/19

Wed 7/31/19

Neselectat

38

Execuție lucrări terminal

Thu 8/1/19

Fri 8/28/20

Neselectat

39

Pachet 6 - Statie epurare, deviere canal Beselcin, post trafo turn control

Tue 11/13/18

Wed 5/20/20

Neselectat

40

Proiectare faza PT

Tue11/13/18

Thu 2/28/19

CJ Brașov

41

Achzitie lucrări

Mon 3/4/19

Wed 7/31/19

□ Brașov

42

Execuție lucrări

Thu 8/1/19

Wed 5/20/20

Neselectat

43

Statie epurare

Thu 8/1/19

Wed 5/20/20

Neselectat

44

Deviere canal colector Beselcin

Thu 8/1/19

Wed 5/20/20

Neselectat

45

Post trafo turn de control

Thu 8/1/19

Wed 5/20/20

Neselectat

46

Pachet 7 - Echipamente deservire aeroport

Mon 10/1/18

Mon 6/1/20

Neselectat

47

întocmire caiete de sarcini

Mon 10/1/18

Thu 12/20/18

CJ Brașov

48

Achiziții echipamente si utilaje

Fri 12/21/18

Tue 4/30/19

CJ Brașov

49

Livrări si instalări echipamente si utilaje

Wed 5/1/19

Mon 6/1/20

Neselectat

50


2018                        2019                        2020

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Amenajare protecții cămine canalizatii balizaj Neselectat


Pachet 4 - Cai de rulare, platforma aeronave PORR


Proiectare faza PT e CJ Brașov


Achiziție lucrări

I CJ Brașov


Execuție lucrar


PORR


Cale de rulare Alfa

PORR


Platforma aeronave PORR

Canalizatii pluviale si protecții acostamente


Pachet 5 - Terminal pasageri >iectare faza - Concept arhitectural sț fezabilitate

CJ Brașov

Achiziție - proiectare si execuție terminal

■■■■■* CJ Brașov


Prdiectare faza PT Neselectat


Execuție lucrări terminal


2021

Q4 I Q1 Q2


Neselectat


Neselectat


Pachet 6 - Statie epurație, deviere canal Beselcin, post trafo turn control

1 Neselectat

Proiectare faza PT ■■■■■( CJ Brașov


Achzitie lucrări

CJ Brașov


Execuție lucrări

Neselectat


Statie epurare


Neselectat


Deviere canal colector Beselcin Neselectat


Post trafo turn de control Neselectat


Pachet 7 - Echipamente deservire aeroport Neselectat


întocmire caiete de sarcini ■■■■ CJ Brașov


Achiziții echipamente si utilaje ■■Mă CJ Brașov


Livrări si instalări echipamente si utilaje

■■■■MMBaaaBiBaHHOi Neselectat


Q3


ID

Task Name

Start

Finish

Resource Names

51

SUBPROIECT 2- CERTIFICAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL BRAȘOV Mon 10/1/18 GHIMBAV

Mon 11/30/20

CJ Brașov

52

Etapa 1 - Asigurarea cadrului intern si extern de funcționare

Mon 10/1/18

Thu 2/28/19

□ Brașov + ROMATSA

53

Protocol de colaborare CJ Brașov - ROMATSA

Mon 10/1/18

Thu 2/28/19

O Brașov + ROMATSA

54

Definire termeni colaborare si plan de activitati

Mon 10/1/18

Thu 1/31/19

□ Brașov + ROMATSA

55

Prezentare draft final

Fri 2/1/19

Fri 2/22/19

□ Brașov + ROMATSA

56

Semnare protocol

Mon 2/25/19

Thu 2/28/19

□ Brașov + ROMATSA

57

Etapa 2 - înființarea regiei autonome RA AIBG

Mon 11/26/18

Mon 11/30/20

CJ Brașov

58

Elaborarea notei de fundamentare, prezentare si aprobare in CJ Brașov

Mon 11/26/18

Thu 1/31/19

CJ Brașov

59

Organizare si alocare resurse umane, materiale si financiare

Fri 2/1/19

Fri 3/29/19

□ Brașov

60

Funcționare RA AIBG

Fri 3/29/19

Mon 11/30/20

RA AIBG

61

Etapa 3 - Concesionarea operării infrastructurii aeroportuare

Fri 5/31/19

Mon 11/30/20

CJ Brașov

62

Definirea procedurii si a modului de selectare

Fri 5/31/19

Fri 5/29/20

RA AIBG

63

Selectarea operatorului AIBG

Mon 6/1/20

Mon 11/30/20

RA AIBG

64

Etapa 4 - Pregătirea si certificarea AIBG

Mon 9/2/19

Mon 11/30/20

RAAIBG

65

Elaborarea manuale operaționale si tehnice pentru operarea AIBG

Mon 9/2/19

Thu 4/30/20

RA AIBG

66

Elaborarea procedurilor si planurilor de securitate aeronautica

Mon 9/2/19

Thu 4/30/20

RA AIBG

67

Pregătirea personalului

Fri 5/1/20

Tue 6/30/20

RA AIBG

68

Inspecții, audituri si evaluare in teren

Mon 9/7/20

Fri 9/18/20

RA AIBG

69

Aplicarea masurilor corective si a recomandărilor AACR

Fri 9/18/20

Thu 11/26/20

RA AIBG

70

Autorizarea si certificarea ca aeroport internațional deschis traficului civil

Mon 11/30/20

Mon 11/30/20

RA AIBG

71

SUBPROIECT 3 - ASIGURAREA SERVICIILOR DE NAVIGAȚIE AERIANA LA AIBG

Mon 10/1/18

Thu 12/31/20

ROMATSA

72

Etapa 1 - Proiectarea serviciilor de navigație aeriana pe AIBG

Mon 10/1/18

Thu 12/31/20

AIBG + ROMATSA

d ”

Analiza cost-beneficiu - CBA

Mon 10/1/18

Wed 4/17/19

ROMATSA

74

Semnare acord suport EUROCONTROL

Mon 10/1/18

Fri 11/16/18

ROMATSA

. 75

Elaborare si validare ipoteze de lucru

Mon 10/1/18

Thu 11/29/18

ROMATSA


2018                        2019                        2020

04 Q1    Q2 Q3 Q4 Q1    Q2 Q3 Q4 Q1    Q2 Q3 Q4

I

Etapa 1 - Asigurarea cadruluHnte^^^irte^^^unctionar^^^^^^^^^^^^3 O Brașov + ROMATSA

Protocol de colaborare CJ Brașov - ROMATSA

O Brașov + ROMATSA

Definire termeni colaborare si plan de activitati CJ Brașov + ROMATSA

Prezentare draft final

O Brașov + ROMATSA

Semnare protocol

1 O Brașov + ROMATSA

RA AIBG

borarea notei de fundamentare, prezentare si aprobare in CJ Brașov Bum CJ Brașov

Organizare si alocare resurse umane, materiale si financiare

CJ Brașov


Funcționare RA AIBG


2021

Q1 Q2 Q3


CJ Brașov


CJ Brașov


RAAIBG


Etapa 3 - Concesionarea operării infrastructurii aeroportuare CJ Brașov

Definirea procedurii si a modului de selectare

RA AIBG


Selectarea operatorului AIBG RAAIBG


Etapa 4 - Pregătirea si certificarea AIBG RAAIBG

Elaborarea manuale operaționale si tehnice pentru operarea AIBG RAAIBG


Elaborarța procedurilor si planurilor de securitate aeronautica


RA AIBG


Pregătirea personalului _ RAAIBG


Inspecții, audituri si evaluare in teren

H RAAIBG

Aplicarea masurilor corective si a recomandărilor AA _ RAAIBG


i         Autorizarea si certificarea ca aeroport internațional deschis

|                                            11/30

SUBPROIECT 3 - ASIGURAREA SERVICIILOR DE NAVIGAȚIE AERIANA LA AIBG ROMATSA

Etapa 1 - Proiectarea serviciilor de navigație aeriana pe AIBG

AIBG + ROMATSA


Analiza cost-beneficiu - CBA

ROMATSA


Semnare acord suport EUROCONTROL M ROMATSA

Elaborare si validare ipoteze de lucru ai ROMATSA


ID

Task Name

Start

Finish

Resource Names

2018 Q4    Q1

2019                         2020                         2021

Q2    Q3    Q4    Q

Q2    Q3    Q4    Q1    Q2    Q3    Q4 ; Q1    Q2    Q3 :

76

Elaborare CBA - draft preliminar

Fri 11/30/18

Tue 1/29/19

ROMATSA

Elaborare CBA - dra

t preliminar ROMATSA

77

Consultare CBA

Wed 1/30/19

Fri 3/29/19

ROMATSA

Consult

are CBA H ROMATSA

78

Consolidare CBA si prezentare draft final

Mon 3/4/19

Wed 4/17/19

ROMATSA

Consolidare CBA s

prezentare draft final M ROMATSA

79

Studii obstacolare si amplasare mijloace CNS

Mon 2/25/19

Tue 4/30/19

CJ Brașov

80

Refacere studiu obstacolare si documentație zone servituti aeronautice

Mon 2/25/19

Tue 4/30/19

CJ Brasov+furnizor+ consultanta ROMATSA

Refacere studiu obstacolare si documentație zone servituti aeronautice

(■■■■ CJ Brasov+furnizor+ consultanta ROMATSA

81

întocmire studii acoperire radio

Mon 2/25/19

Tue 4/30/19

CJ Brasov+furnizor+ consultanta ROMATSA

întocmire studii acoperire radio

(■■1 CJ Brasov+furnizor+ consultanta ROMATSA

82

întocmire studii teren si amplasare mijloace NAV

Mon 2/25/19

Tue 4/30/19

CJ Brasov+furnizor+ consultanta ROMATSA

întocmire studii teren si amplasare mijloace NAV

)■■■ CJ Brasov+furnizor+ consultanta ROMATSA

83

întocmire studii teren si amplasare mijloace MET

Mon 2/25/19

Tue 4/30/19

CJ Brasov+furnizor+ consultanta ROMATSA

întocmire studii teren |si amplasare mijloace MET

■■1 CJ Brasov+furnizor+ consultanta ROMATSA

84

Concept operațional Servicii ATS AIBG

Thu 4/18/19

Fri 8/30/19

ROMATSA

Concept operațional Servicii ATS AIBG MMK ROMATSA

85

Elaborare concept operațional

Thu 4/18/19

Wed 7/31/19

ROMATSA

Elaborare concept operațional

ROMATSA

86

Prezentare draft spre consultare

Thu 8/1/19

Fri 8/16/19

ROMATSA

Prezentare draft spre consultare 2 ROMATSA

87

Validare si aprobare concept operațional

Mon 8/19/19

Fri 8/30/19

AIBG + AACR

Validare si aprobare concept operațional g AIBG + AACR

88

Proiectare spațiu aerian si proceduri de zbor instrumental

Mon 9/2/19

Thu 12/31/20

AIBG

Proiectare spațiu aerian si proceduri de zbor instrumental

-                      -                   AIRfi

89

Constituire grup de lucru (GL) si consultare parti interesate

Mon 9/2/19

Fri 9/13/19

GL

Constituire grup de lucru (GL) si consultare parti interesate I GL

90

Proiectare concept proceduri de zbor instrumental

Mon 9/16/19

Fri 10/18/19

Neselectat

Proiectare concept proceduri de zbor instrumental {g Neselectat

91

Verificare si validare concept proceduri zbor instrumental

Mon 10/21/19

Fri 11/15/19

AACR

Verificare si validare concept proceduri zbor instrumental it AACR

92

întocmire nota de fundamentare modificare spațiu aerian

Mon 11/18/19

Fri 12/13/19

GL

întocmiri nota de fundamentare modificare spațiu aerian GL

93

Proiectare pachet proceduri zbor instrumental

Mon 12/16/19

Thu 2/27/20

Neselectat

Proiectare pachet proceduri zbor instrumental Neselectat

94

Proiectare CTR Brașov

Mon 3/2/20

Fri 5/8/20

GL

Proiectare CTR Brașov

MK GL

95

Verificare si validare CTR Brașov

Mon 5/11/20

Tue 6/16/20

AACR

Verificare si validare CTR Brașov tg AACR

96

Simulare in timp real - Sesiunea 1 - integrare TWR/APP/ACC

Mon 6/22/20

Fri 6/26/20

ROMATSA

f ROMATSA

97

Corecții proceduri ATC

Mon 9/28/20

Fri 10/9/20

ROMATSA

Corecții proceduri ATC 'Tl ROMATSA

98

Simulare in timp real - Sesiunea 2 - integrare TWR/APP/ACC

Mon 10/19/20

Fri 10/23/20

ROMATSA

Simulare in timp real - Sesiunea 2 - integrare TWR/APP Ț ROMATSA

99

întocmire raport (inclusiv recomandările de siguranța identificate)

Mon 10/26/20

Fri 11/13/20

Neselectat

întocmire raport (inclusiv recomandările de siguranța ide { Neselectat

100

Verificare/validare in zbor proceduri de zbor

Fri 12/4/20

Fri 12/11/20

AACR

Verificare/validare in zbor proceduri de zbo

"j| AACR

AEROPORT INTERNATIONAL BRAȘOV GHIMBAV


revizuit

ID

Task Name

Start

Finish

Resource Names

101

Prezentare spre aprobarea AACR in vederea publicării in AIP

Mon 12/14/20

Thu 12/31/20

Neselectat

102

Etapa 2 - Asigurarea Infrastructurii ATM/CNS pe AIBG

Mon 3/4/19

Fri 8/28/20

CJ Brașov

103

Asigurarea infrastructurii CNS

Mon 3/4/19

Fri 8/28/20

CJ Brașov

104

Infrastructura COM

Mon 3/4/19

Fri 8/28/20

CJ Brașov

105

Alocare frecvente

Mon 3/4/19

Fri 6/28/19

AIBG + consultanta ROMATSA

■ 106

Elaborare caiete de sarcini

Tue 4/30/19

Fri 5/31/19

AIBG + consultanta ROMATSA

107

Achiziție echipamente COM si lucrări de instalare (C+M)

Mon 6/3/19

Mon 9/30/19

CJ Brașov + consultanta ROMATSA

; 108

Proiectare, avize, execuție lucrări C+M, electroalimentare

Tue 10/1/19

Tue 12/31/19

AIBG+executant + consultanta ROMATSA

109

Livrări si instalări echipamente COM, FAT, SAT, școlarizare personal

Tue 10/1/19

Thu 4/30/20

AIBG+Furnizor + ROMATSA

110

Verificare in zbor si autorizare sisteme COM

Fri 5/1/20

Fri 8/28/20

AACR + furnizor + consultanta ROMATSA

111

Infrastructura NAV

Mon 3/4/19

Fri 8/28/20

CJ Brașov

112

Alocare frecvente

Mon 3/4/19

Fri 6/28/19

AIBG + consultanta ROMATSA

113

Elaborare caiete de sarcini

Tue 4/30/19

Fri 5/31/19

AIBG + consultanta ROMATSA

114

Achiziție echipamente NAV si lucrări de instalare (C+M)

Mon 6/3/19

Mon 9/30/19

CI Brașov + consultanta ROMATSA

115

Proiectare, avize, execuție lucrări C+M, electroalimentare

Tue 10/1/19

Tue 12/31/19

AIBG +executant+ consultanta ROMATSA

116

Livrări si instalări echipamente NAV, FAT, SAT, școlarizare personal

Tue 10/1/19

Thu 4/30/20

AIBG+Furnizor + ROMATSA

i 117

Verificare in zbor si autorizare sisteme NAV

Fri 5/1/20

Fri 8/28/20

AACR + furnizor + consultanta ROMATSA

118

Infrastructura MET

Tue 4/30/19

Fri 8/28/20

O Brașov

119

Elaborare caiete de sarcini

Tue 4/30/19

Fri 5/31/19

AIBG + consultanta ROMATSA

120

Achiziție echipamente MET si lucrări de instalare (C+M)

Mon 6/3/19

Mon 9/30/19

CJ Brașov + consultanta ROMATSA

121

Proiectare, avize, execuție lucrări C+M, electroalimentare

Tue 10/1/19

Tue 12/31/19

AIBG +executant+ consultanta ROMATSA

122

Livrări si instalări echipamente MET, FAT, SAT, școlarizare personal

Tue 10/1/19

Thu 4/30/20

AIBG+Furnizor + ROMATSA

123

Autorizare sisteme MET

Fri 5/1/20

Fri 8/28/20

AACR + consultanta ROMATSA

g

Infrastructura ATS - sala operaționala TWR, sala tehnica CNS

Tue 4/30/19

Tue 6/30/20

CJ Brașov

Vs125

Elaborare caiete de sarcini

Tue 4/30/19

Fri 5/31/19

AIBG + consultant ROMATSA


2018                        2019

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3


2020 ; 2021

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 I Q1 i Q2 Q3 !

Prezentare spre aprobarea AACR in vederea public 2 Neselectat


Etapa 2 - Asigurarea Infrastructurii ATM/CNS pe AIBG

CJ Brașov


Asigurarea infrastructurii CNS


Infrastructura COM


CJ Brașov


CJ Brașov


Alocare frecvente

MMM AIBG + consultanta ROMATSA


Elaborare caiete de sarcini

M AIBG + consultanta ROMATSA


Achiziție echipamente COM si lucrări de instalare (C+M)

l ■■■■■ CJ Brașov + consultanta ROMATSA


Proiectare, avize, execuție lucrări C+M, electroalimentare AIBG+executant + consultanta ROMATSA


Livrări si instalări echipamente COM, FAT, SAT, școlarizare personal «■■■■■■■■a AIBG+Furnizor + ROMATSA


Verificare in zbor si autorizare sisteme COM ■■■■■■ AACR + furnizor + consult:


Infrastructura NAV


CJ Brașov


Alocare frecvente

aaaMH AIBG + consultanta ROMATSA


Elaboralre caiete de sarcini

M AIBG + consultanta ROMATSA


Achiziție echipamente NAV si lucrări de instalare (C+M)

MHMM CJ Brașov + consultanta ROMATSA


Proiectare, avize, execuție lucrări C+M, electroalimentare

■■■■a AIBG +executant+ consultanta ROMATSA


Livrări si instalări echipamente NAV, FAT, SAT, școlarizare personal (■■■■■■■■a AIBG+Furnizor + ROMATSA


Verificare in zbor si autorizare sisteme NAV ■■■■■■ AACR + furnizor + consulți


Infrastructura MET


CJ Brașov


Elaborare caiete de sarcini

Ml AIBG + consultanta ROMATSA


Achiziție echipamente MET si lucrări de instalare (C+M)

■■aaa CJ Brașov + consultanta ROMATSA


Proiectare, avize, execuție lucrări C+M, electroalimentare

MBBM AIBG +executant+ consultanta ROMATSA


Livrări si iristalari echipamente MET, FAT, SAT, școlarizare personal «■■■■■■■■a AIBG+Furnizor + ROMATSA


Autorizare sisteme MET ■■■■■■ AACR + consultanta ROMA


Infrastructura ATS - sala operaționala TWR, sala tehnica CNS CJ Brașov


Elaborare caiete de sarcini

I AIBG + consultant ROMATSA


-

V~'rVe 2/26/19


ID

Task Name

Start

Finish

Resource Names

126

Achiziție echipamente si sisteme ATS/CNS/MET

Mon 6/3/19

Mon 9/30/19

CJ Brașov + consultanta ROMATSA

127

Livrări si instalări echipamente

Tue 10/1/19

Tue 6/30/20

Furnizori

128

Etapa 3 - înființare si autorizare unitate ATS Brașov

Mon 4/29/19

Thu 12/31/20

ROMATSA

129

Asigurarea resurselor umane (CTA, MET, CNS)

Mon 4/29/19

Tue 11/3/20

ROMATSA

130

Publicare anunțuri recurtare interna

Mon 4/29/19

Thu 5/23/19

ROMATSA

131

Recrutare personal CTA, MET, CNS

Fri 5/24/19

Tue12/31/19

ROMATSA

132

Pregătire personal CTA, MET. CNS

Mon 1/6/20

Tue11/3/20

ROMATSA

'133

Autorizarea infrastructurii unitatii ATS Brașov

Tue 6/30/20

Fri 11/20/20

ROMATSA

134

Integrare sisteme ATM/CNS in rețeaua ATM ROMATSA

Wed 7/1/20

Wed 9/30/20

ROMATSA

135

Probe tehnologice si teste de integrare

Thu10/1/20

Fri 11/20/20

ROMATSA

136

Pregătire Dosar Tehnic autorizare

Tue 6/30/20

Fri 10/30/20

ROMATSA

137

Inspecții si evaluare in teren

Mon 11/2/20

Fri 11/20/20

AACR

138

Elaborarea manuale operaționale si tehnice pentru unitatea ATS Brașov

Mon 8/10/20

Mon 11/9/20

ROMATSA

139

Semnarea procedurilor de colaboare LOA cu operatorul de aeroport

Mon 8/10/20

Mon 11/9/20

ROMATSA

140

Semnarea procedurilor de colaboare LOA cu unitățile ATS adiacente

Mon 8/10/20

Mon 11/9/20

ROMATSA

141

Evaluarea de siguranța a modificărilor in sistemul ATM ROMATSA

Mon 8/10/20

Mon 11/9/20

ROMATSA

142

întocmirea Planului de activare a serviciilor operaționale in unitatea ATS Brașov

Mon 8/10/20

Mon 11/9/20

ROMATSA

143

Acceptarea modificărilor Sistemului ATM ROMATSA

Tue11/10/20

Fri 11/20/20

AACR

144

Activarea serviciilor ATS la AIBG

Fri 11/20/20

Thu 12/31/20

ROMATSA

145

Aplicarea planului de activare

Fri 11/20/20

Thu 12/31/20

ROMATSA


2019                        2020                        .2021

Q3 Q4 Q1    Q2 QT Q4 Q1    Q2 Q3 Q4 Q1    Q2 Q3

Achiziție echipamente si sisteme ATS/CNS/MET

■■■■■ CJ Brașov + consultanta ROMATSA


Livrări si instalări echipamente Furnizori


Etapa 3 - înființare si autorizare unitate ATS Brașov ROMATSA


Asigurarea resurselor umane (CTA, MET, CNS) ROMATSA


Publicare anunțuri recurtare interna

ROMATSA


Recrutare personal CTA, MET, CNS


ROMATSA


Pregătire personal CTA, MET. CNS

■■■■■■■■■■ ROMATSA


Autorizarea infrastructurii unitatii ATS Brașov ROMATSA


Integrare sisteme ATM/CNS in rețeaua ATM ROMATSA BHBB ROMATSA


Probe tehnologice si teste de integrare ROMATSA


Pregătire Dosar Tehnic autorizare ROMATSA


Inspecții si evaluare in teren H AACR


Elaborarea manuale operaționale si tehnice pentru unitatea Al MB ROMATSA


Semnarea procedurilor de colaboare LOA cu operatorul de a< ROMATSA


Semnarea procedurilor de colaboare LOA cu unitățile ATS ad ■■■ ROMATSA


Evaluarea de siguranța a modificărilor in sistemul ATM RON nm ROMATSA


> întocmirea Planului de activare a serviciilor operaționale in unitate i                       BMM ROMATSA


Acceptarea modificărilor Sistemului ATM ROMAT H AACR


Activarea serviciilor ATS la AIBG

ROMATSA


Aplicarea planului de activare BBC ROMATSA