Hotărârea nr. 90/2019

Hotărârea nr. 90-privind modificarea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

.fin.

!• :

H :A... .v .<•

ROMÂNIA

191B 2018 tSAftBAÎORfM -MD9FUNA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 90

din data de 8.03.2019

! privind modificarea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, {veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019

I            Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 8 martie 2019;

i

I Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr. 1849/11.02.2019 întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune modificarea prețurilor medii ale produselor igricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019, ^revăzute la pozițiile nr. 9 și 16 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 471/20.12.2018;

Luând în considerare adresa nr. 631/04.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 1849/04.02.201 a Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov, prin care solicită această modificare, ca iirmare a unei erori de dactilografiere;

j Având în vedere dispozițiile art.84, alin.(4), alin.(5) și alin.(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul jfiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările Ulterioare;

!             A

| In temeiul ari. 97 și 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, pu modificările și completările ulterioare,

i

I

i                               HOTĂRĂȘTE:

i

Art.l. - Se modifică pozițiile nr. 9 și 16 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 471/20.12.2018 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în ei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019, care vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumire produs

Preț mediu

9.

Fân natural

0,25 lei/kg

16

Iarbă

0,05 lei/kg

Art.2, - Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 471/20.12.2018 se modifică, conform ărt. 1 din prezenta hotărâre, și se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează,Anexă la Hotărârea


j CJBv. nr.SECRETAR, Maria Dumb^ăveanu

Prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2019

Nr. crt.

Denumire produs

Preț mediu

1.

Grâu de toamnă

0,75 lei / kg

2.

Orz de toamnă

0,75 lei / kg

3.

Orzoaică de primăvară

0,80 lei / kg

4.

Ovăz

0,60 lei / kg

5.

Porumb boabe

0,60 lei / kg

6.

Cartofi (nesortați)

0,60 lei / kg

7.

Sfeclă de zahăr

0,12 lei / kg

8.

Sfeclă furajeră

0,06 lei / kg

9.

Fân natural

0,25 lei / kg

10.

Ceapă uscată

1,00 lei / kg

11.

Fasole boabe

8,00 lei / kg

12.

Tomate

2,00 lei / kg

13.

Morcov

1,50 lei / kg

14.

Varză

1,00 lei / kg

15.

Mere

2,00 lei / kg

16.

Iarbă

0,05 lei / kg

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Ăgafiței


Vizat, Șef Serv. Buget Ildiko Sândor întocmit, Eniko Both........................