Hotărârea nr. 9/2019

Hotărârea nr.9 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, înscris în C.F. nr. 133757 Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 9

din data de 29.01.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, înscris în C.F. nr. 133757 Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 552 din data de 18.01.2019 și expunerea de motive nr. 552 din data de 18.01.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, înscris în C.F. nr. 133757 Brașov;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 552/14.01.2019 a S.C. MI CASA S.R.L. Brașov, C.U.I. 15960347, J8/2354/03.12.2003, prin administrator Giangu Gheorghe, privind intenția de vânzare a imobilului monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 918, cod LMI 2015 BV-IV-m-B-11869, înscris în C.F. nr. 133757 Brașov, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, la un preț de 650.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov nr. 10/5/10.01.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, monument istoric - Casa Cincinat Pavelescu, datare sec. XVIII-XIX, LMI 2015, poziția 918, cod BV-IV-m-B-11896;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-IV-m-B-11869, evidențiat în lista monumentelor istorice Ia poziția 918, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, înscris în C.F. nr. 133757 Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE Adrian- IoanVSȘContrasemnează


SECRETAR


Maria Ddmprăveanu