Hotărârea nr. 87/2019

Hotărârea nr. 87-privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: POD peste râul Olt situat pe DJ104K pe raza Comunei Comăna, Județul Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud bra sov. ro, www.j ud b ra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 87

din data de 8.03.2019

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: POD peste râul Olt situat pe DJ104K pe raza Comunei Comăna, Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 8.03.2019;

Analizând Expunerea de motive nr. 3728 și referatul nr. 3728 din data de 6.03.2019 întocmite c e către Direcția Achiziții și Contractare prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: POD peste râul Olt situat pe DJ104K pe raza Comunei Comăna, Județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A, precum și ale art. 91 alin. (1) lit. “f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, rjepublicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului Pod pe DJ104K, situat în raza Comunei Comăna, aflat în domeniul public al Județului Brașov, cu regimul juridic după cum urmează:

  • - imobil înscris în domeniul public al Județului Brașov conform CF nr. 100946 Comăna, nr.

i cadastral 100946, în suprafață de 6.966 mp (suprafața aferentă DJ104K), având înscrisă notarea I autorizației de construire nr. 102 din 7.08.2018, eliberată de Consiliul Județean Brașov, care j cuprinde suprafața podului;

  • - imobil înscris în domeniul public al Județului Brașov, înscris în CF nr. 101011 Comăna, nr. cadastral 101011, în suprafață de 21.268 mp (suprafață aferentă DJ104K), liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții: POD peste râul Olt situat pe DJ104Kpe raza Comunei Comăna, Județul Brașov, conform PAD anexat

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea • Reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă finanțarea de către Consiliul Județean Brașov a cheltuielilor pentru racordurile | la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Județean Brașov se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de Consiliul Județean Brașov în valoare de 312.213,40 lei cu TVA.

Art.6. Consiliul Județean Brașov se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei h otărâri prin Direcția Achiziții și Contractare.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dun/brăveanu