Hotărârea nr. 86/2019

Hotărârea nr. 86-privind modificarea traseului şi a poziţiei kilometrice a drumului judeţean DJ 104 K Comăna de Jos-Crihalma-Ticuşu Vechi-Ticuşu Nou

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


Jd


HOTĂRÂREA NR.86

din data de 8.03.2019


- privind modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean DJ 104 K Comăna de


s-Crihalma-Ticușu Vechi-Ticușu Nou


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 8 martie 2019;


Analizând Expunerea de motive, precum și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.


3690/6.03.2019, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean DJ 104 K Comăna de Jos-Crihalma-Ticușu Vechi-Ticușu Nou, de la km 1+130, până la km 1+688, pentru realizarea obiectivului de interes ju în re id


iJețean; se propune, totodată, încadrarea în categoria de folosință de drum județean, a imobilului (teren) i scris în C.F. nr. 100946 Comăna, nr.cadastral 100946, precum și declararea amplasamentului pentru :ilizarea obiectivului „Pod din beton armat pe DJ 104K km 1+350, peste râul Olt, județul Brașov”, hntificat în C.F. nr. 100946 și C.F. nr. 101011, ca fiind de interes public județean;

Văzând Decizia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 3/19.02.2019, precum și otărârea Consiliului Local Comăna nr. 27/09.10.2018 privind transmiterea unui imobil (teren) din


Hi

domeniul public al U.A.T. Comuna Comăna în domeniul public al Județului Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 179/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt DJ 104 K, km 1+350”, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 7S/20.02.2019 privind declararea obiectivului „Pod din beton armat pe DJ 104K km 1+350, peste râul Olt, ju Și m


i Jețul Brașov” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov, precum Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 353/30.10.2019 privind aprobarea trecerii terenului de 6966 p., înscris în C.F. nr. 100946 Comăna, nr.cadastral 100946, din domeniul public al U.A.T. Comăna, Județul Brașov, în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov;

Ținând cont de prevederile art. 22, lit. „b” din Legea descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și mpletările ulterioare, dispozițiile art. 12,13, 51 și art.54, alin. (1) din O.G.R. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 3, alin. (3) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și „c”, și lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, pct. 12 din Legea nr.215/2001 a

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare


co


nr dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,;


HOTĂRĂȘTE:


Art.1, - Se aprobă încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a imobilului (teren) înscris în C.F. nr. 100946 Comăna, nr.cadastral 100946.

| Art.2. - Se declară de interes public județean, amplasamentul pentru realizarea obiectivului „Pod jdiii beton armat pe DJ 104K km 1+350, peste râul Olt, județul Brașov”, identificat în C.F. nr. 100946 și C.F. nr. 101011.


Art.3. - Se aprobă modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean DJ 104 K Comăna de Jos-Crihalma-Ticușu Vechi-Ticușu Nou, de la km 1+130, până la km 1+688, pentru realizarea obiectivului de interes județean.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Juridică.Contrasemnează,


SECREjTAR

Maria Dumprăveanu