Hotărârea nr. 84/2019

Hotărârea nr.84-privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 8 martie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 84 din data de 08.03.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 8 martie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 8 martie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 157/06.03.2019, emisă de către Președintele Consiliului . udețean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 8 martie 2019, ora 11O00, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea Comisiilor de specialitate nr. 1 și 4, prezentată de către domnul Ionuț Tănase, consilier județean, în cadrul Consiliului Județean Brașov, de amânare a punctelor nr. 7 și nr. 8 din ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 08 martie 2019.

Art. 2. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului ' udețean Brașov, de schimbare a ordinii de analizare și votare a punctelor înscrise pe ordinea de zi, astfel: punctul nr.2 s-a înscris ca fiind pe poziția nr.10 a ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 08 martie 2019.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 8 martie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. : 57/06.03.2019.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria DuAibrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMAN IA


1918 20181SÂRSÂTODIM iMPREUNĂ


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.157

din data de 06.03.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 08 martie 2019 ora 1100 sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (2) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 08 martie 2019, ora 1100, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.02.2019.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și R.A. ROMATSA -Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean DJ104K Comăna de Jos - Crihalma -Ticușu Vechi -Ticușu Nou.

 • 4. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Pod peste râul Olt situat pe DJ104K pe raza Comunei Comăna, Județul Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov la evenimentul „Primăvara Românească la Bruxelles”, în perioada 12-14 aprilie 2019.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov la Târgul de Turism al Transilvaniei organizat la Brașov Business Park, în perioada 22-24 martie 2019.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, precum și a Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor și secretariatului comisiei de concurs.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019.

 • 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.17 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str.Piața

  Sfatului nr. 1.

  PREȘM

  tInte

  <*

  Adrian-mi

  in Veștea

  Vizat pentru legalitate, SECRETAR

  Mana Duiabțrăveanu


  C‘