Hotărârea nr. 82/2019

Hotărârea nr.82– aprobarea Acordului – cadru de parteneriat între Judeţul Braşov şi Administraţia Bazinală de Apă pentru lucrările de execuţie poduri aflate pe traseele drumurilor judeţene şi care au finanţare asigurată prin Programul Operaţional Regional


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMAN IA


U1I-OTI t SAMtoCBM ÎMPQCUU


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.82 din data de 20.02.2019

- privind aprobarea Acordului - cadru de parteneriat între Județul Brașov și Administrația Bazinală de Apă pentru lucrările de execuție poduri aflate pe traseele drumurilor județene și care au finanțare asigurată prin Programul Operațional Regional

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând Raportul înregistrat sub nr. ad. 2574/19.02.2019, precum și Expunerea de Motive, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice / Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte, privind aprobarea Acordului - cadru de parteneriat între Județul Brașov și Administrația Bazinală de Apă pentru lucrările de execuție poduri aflate pe traseele drumurilor județene și care au finanțare asigurată prin Programul Operațional Regional; în raport se propune, de asemenea, împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Brașov să semneze Acordul - cadru de parteneriat pentru fiecare din situațiile ce urmează a fi reglementate prin încheierea unui acord;

Văzând Memorandumul aprobat de Guvernul României, înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu nr. 2574/14.02.2019, cu tema „Adoptarea acordului de parteneriat între solicitanții de finanțare prin Programul Operațional Regional (unități administrativ-teritoriale) și instituții publice pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare”;

Având în vedere dispozițiile ari. 3 din Legea nr. 107/1996, republicată - Legea Apelor, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum și dispozițiile dispozițiile ari. 91, alin. (1), lit.”e” și alin. (6) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Acordul - cadru de parteneriat între UAT - Județul Brașov și Administrația Bazinală de Apă pentru lucrările de execuție poduri aflate pe traseele drumurilor județene și care au finanțare asigurată prin Programul Operațional Regional, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Veștea Adrian-Ioan, să semneze Acordul - cadru de parteneriat, în numele și pentru județul Brașov, pentru fiecare din situațiile ce urmează a fi reglementate prin încheierea unui acord.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Juridică.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dumjoraveanu

Anexa


Secretar,


Maria Dirfhbrăveanu


Acord cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă.................................și UAT judet/municipiu/oraș/comuna.......................

In temeiul prevederilor Legii nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificări te și completările ulterioare,

Unitatea administrativ teritorială Județul/municipiul/orasul/comuna................................cod

identificare fiscală (CIF) ............................, cu sediul în

telefon ...................., fax............................., reprezentat prin

calitate de președinte al Consiliului Județean/ Primar

si

Administrația Bazinală de Apă ............................. ,   cod de identificare fiscală

(CIF).............................., cu sediul în.................................., telefon....................fax.....................

reprezentat prin..................................în calitate de............................, au convenit încheierea

prezentului Acord de parteneriat.

Cadru general

 • - Programul Operațional Regional are ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 • - în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dtspoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, în cazul unei investiții în infrastructură sau producție trebuie respectat caracterul durabil al investiției timp de 5 ani de la data plății finale, inclusiv prin menținerea proprietății asupra elementelor de infrastructură.

ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat

 • (1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părți în vederea asigurării cu operativitate a cadrului necesar implementării proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, denumit în continuare POR.

 • (2) Părțile vor colabora în limitele competențelor stabilite prin actele normative în vigoare,

pentru îndeplinirea în comun a obiectivelor proiectului................................., eligibil în

cadrul POR.

ART. 2 Obligațiile Unității administrativ teritorială Județul / municipiul / orașul / comuna............................

 • (1) In îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Unitatea administrativ teritorială

Județul/municipiul/orasul/comuna ..............................., prin direcțiile de specialitate, are

obligația depunerii și implementării proiectului cu titlul .................................... în

conformitate cu Ghidul solicitantului, asumându-și prin cererea de finanțare întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în aceasta.

 • (2) Unitatea administrativ teritorială Județul/municipiul/orasul/comuna....................................va

informa de îndată Administrația Bazinală cu privire la orice act sau fapt care fac imposibilă implementarea proiectului menționat la alin. (1).

ART. 3 Obligațiile Administrației Bazinale de Apă...............................

 • (1) în îndeplinirea prezentului acord de parteneriat, Admintstrația Bazinală de Apă.....................

va analiza în cel mai scurt timp cererea de parteneriat a Unității administrativ teritoriale Județul/municipiul/orasul/comuna ................................. și are obligația de a informa

Consiliul județean/ Primarul......................asupra deciziei luate in această privință.

 • (2) Administrația Bazinală..............................va informa în termen de 5 zile lucrătoare

unitățile administrativ-teritoariale beneficiare POR asupra deciziei luate cu privire la semnarea acordului cadru de parteneriat.

 • (3) Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, precum și în perioada de

durabilitate a proiectului ....................................., Adminstrația Bazinală ......................... se

obligă să păstreze dreptul de administrare asupra albiilor râului....................... traversat

de...................... , care face obiectul proiectului depus în cadrul cererii de finanțare

având titlul.................................................

ART. 4 Durată și termene

 • (1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 10 ani și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

 • (2) Obligațiile prevăzute la art. 2 și art. 3 ale prezentului acord se vor realiza până la data

de....................

ART. 5 Comunicare

 • (1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare ducerii la îndeplinire a obiectului prezentului acord de parteneriat, conform Legislației în vigoare și cu aplicarea principiului nevoii de a cunoaște.

 • (2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele recunoscute și acceptate de părți.

ART. 6 Dispoziții finale

A

 • (1) In termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord de parteneriat, părțile vor notifica una celeilalte, în scris, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor acestuia.

 • (2) Orice modificare și/sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.

 • (3) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat, transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate.

Prezentul acord s-a semnat azi..............................., în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

Unitatea administrativ teritorială,            Administrația Bazinală de Apă....................

Serviciul GUDC, Carmen Bran