Hotărârea nr. 81/2019

Hotărârea nr.81–aprobarea Acordului – cadru de parteneriat între Judeţul Braşov şi Administraţia Bazinală de Apă pentru lucrările de execuţie poduri aflate pe traseele drumurilor judeţene şi care au finanţare asigurată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi / sau Programul naţional de construcţii de interes public sau social


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 ofFice@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.81 din data de 20.02.2019

- privind aprobarea Acordului - cadru de parteneriat între Județul Brașov și Administrația Bazinală de Apă pentru lucrările de execuție poduri aflate pe traseele drumurilor județene și care au finanțare asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală și / sau Programul național de construcții de interes public sau social

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând Raportul înregistrat sub nr. 2655/15.02.2019, precum și Expunerea de Motive, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice / Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte privind aprobarea Acordului - cadru de parteneriat între Județul Brașov și Administrația Bazinală de Apă pentru lucrările de execuție poduri aflate pe traseele drumurilor județene și care au finanțare asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală și / sau Programul național de construcții de interes public sau social; în raport se propune, de asemenea, împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Brașov să semneze Acordul - cadru de parteneriat, pentru fiecare din situațiile ce urmează a fi reglementate prin încheierea unui acord;

Văzând Memorandumul aprobat de Guvernul României, înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu nr. 2573/14.02.2019, cu tema „ Adoptarea acordului de parteneriat între solicitanții de finanțare prin Programul național de construcții de interes public sau social și / sau Programul Național de Dezvoltare Locală (unități administrativ-teritoriale) și instituții publice pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare”;

Având în vedere dispozițiile art. 3 din Legea nr. 107/1996, republicată - Legea Apelor, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013, republicat, privind punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile din Anexa nr. 3 - „Programul național de construcții de interes public sau social”, la O.G.R. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”e” și alin. (6) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Acordul - cadru de parteneriat între UAT - Județul Brașov și Administrația Bazinală de Apă pentru lucrările de execuție poduri aflate pe traseele drumurilor județene și care au finanțare asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală și / sau Programul național de construcții de interes public sau social, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Veștea Adrian-Ioan, să semneze Acordul - cadru de parteneriat, în numele și pentru județul Brașov, pentru fiecare din situațiile ce urmează a fi reglementate prin încheierea unui acord.

Art.3.~ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Juridică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria DupYorâveanu

Anexa


Secretar,


Președinte,


Maria Dumb

$


răveanu



Acord cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă / Agenția

Națională de îmbunătățiri Funciare - Filiala teritorială...............................și Unitatea administrativ

teritorială: județul/municipiul/orașul/comuna........................

în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii apelor nr. 107 /1996, cu modificările și completările ulterioare, (sau Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 cu modificările și completările ulterioare, după caz),

Unitatea administrativ teritorială: Județul/municipiul/orașul/comuna

de identificare fiscală (CIF) ..................... , cu sediul în

telefon ....................... ,  fax ...................., reprezentat prin ................................... în calitate de

președinte al Consiliului Județean / Primar

Și

A.

Administrația Bazinală de Apă /Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare - Filiala teritorială.................................., cod de identificare fiscală (CIF)............................, cu sediul

în .................................... , telefon ........................... fax................................,   reprezentat

prin ...................................... în  calitate de ............................... ,  au convenit încheierea

prezentului Acord de parteneriat.

Cadru general.

Programului național de dezvoltare locală (PNDL) reprezintă sursa principală de finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (105), în domeniile: sănătate, educație, apă - canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport. PNDL conduce pe termen lung la asigurarea standardelor de calitate a vieții necesare populației în domeniul serviciilor publice.

Beneficiarii programului sunt unități administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, respectiv comunele, municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora, și orașele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, județele, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Compania Naționala de Investiții "C.N.I." - S.A., societate pe acțiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, desfășoară activități de interes public, precum derularea unor programe de interes public în domeniul construcțiilor.

Prin Programul național de construcții de interes public sau social, se realizează inclusiv lucrări în primă urgență: lucrări executate în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și / sau prăbușiri de teren.

ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat

 • (1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părți în vederea asigurării cu operativitate a cadrului necesar implementării proiectelor finanțate prin Programul național de construcții de interes public sau social prevăzute la art. 1 lit. i) și j) din Anexa nr. 3 a Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." • S.A. și/sau Programul național de dezvoltare locală, subprogramelor prevăzute la art. 5 lit. e) și f) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851 /2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, denumite în continuare Programe.

 • (2) Părțile vor colabora în limitele competențelor stabilite prin actele normative în vigoare, pentru

îndeplinirea în comun a obiectivelor proiectului...................................................................,

eligibil în cadrul Programelor.

ART. 2 Obligațiile unității administrativ-teritoriale: județ/municipiu/oraș/comună.........................

 • (1)  în îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, unitatea administrativ-teritorială:

județul/municipiul/orașul/comuna......................................, prin aparatul de specialitate, are

obligația depunerii și implementării proiectului cu titlul....................................................,

asumându-și prin solicitarea de finanțare întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în aceasta.

 • (2) Unitatea administrativ-teritorială: județul/ municipiul/ orașuL/ comuna ............ va

informa de îndată Administrația Bazinală de Apă/ Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare -Filiala teritorială.............................cu privire la orice act sau fapt care fac imposibilă

implementarea proiectului menționat la alin. (1).

ART. 3 Obligațiile Administrației Bazinale de Apă/ Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare -Filiala teritorială................................

 • (1) Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, Adminstrația Bazinală de

Apă/ Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare - Filiala teritorială ................................. se

obligă să păstreze dreptul de administrare asupra albiei minore a râului.......................

traversat de........................ care face obiectul proiectului...........................................................

 • (2) în îndeplinirea prezentului acord de parteneriat, Administrația Bazinală de Apă/ Agenția

Națională de îmbunătățiri Funciare - Filiala teritorială................................va analiza cererea

de parteneriat a consiliului județean/local și' va informa în termen de 5 zile lucrătoare administrațiile publice beneficiare asupra deciziei de semnare a acordului cadru de parteneriat.

 • (3) La analiza documentațiilor necesare emiterii avizelor/acordurilor/autorizațiilor specifice

Administrația Bazinală de Apă/ Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare - Filiala teritorială............................... va avea în vedere prevederile prezentului acord de parteneriat.

ART. 4 Termene

Prezentul acord se încheie pe o perioadă de..................și intră în vigoare la data semnării de

către ambele părți.

ART. 5 Comunicare

 • (1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare ducerii la îndeplinire < obiectului prezentului acord de parteneriat, conform legislației în vigoare și cu aplicare, principiului nevoii de a cunoaște.

 • (2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele recunoscute ș acceptate de părți.

ART.6 Dispoziții finale

 • (1) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord de parteneriat, părțile voi notifica una celeilalte, în scris, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor acestuia.

 • (2) Orice modificare și/sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în scris, prin ac adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.

 • (3) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat, transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate.

  , în două exemplare originale, câte unul pentn


Prezentul acord s-a semnat azi fiecare parte.


Serviciul GUDC, Carmen Bran Z7