Hotărârea nr. 80/2019

Hotărârea nr.80 – aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale Braşov pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR, 80

din data de 20.02.2019

privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale Brașov pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând Expunerea de motive precum și Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. Ad. 2579/15.02.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale Brașov pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

Ținând cont de adresa Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați nr. 119/SG/MC/15.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 2679/16.01.2019, precum și de adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr. 1923/11.01.2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 155/29.04.2015, privind stabilirea, la nivelul județului Brașov, a componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de prevederile ari. 13, alin. (4) - (6) și alin. (8) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 din H.G.R. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, art. 11, alin. (1) din H.G.R. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 din Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10, lit. „e”, pct. 4 și pct. 6 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „a”, pct. 2 și alin. (1), lit. ,,f’ din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilește componența Echipei Intersectoriale Locale Brașov pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Regulamentul organizare și funcționare a Echipei Intersectoriale Locale Brașov pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 155/29.04.2015 privind stabilirea, la nivelul județului Brașov, a componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091

Tolofon/fax: 0268.417.100, email: ofllce^dgaspcbv.ro

webslte: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9670339

Aprobat prin HCJ

Nr..................../........


Secretar

MARIA DUJWpRĂVEANU

ANEXA 1 lanr. nr. 10409/14.02.2019

 • (l)Componența EI

  Nr.crt,

  Instituția/Organizația

  Membru titular

  Membru supleant

  1.

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

  Priboi Mihai Septimiu (coordonator)

  Apopei Claudia

  Simion Cristina Teodora

  Micu Cornel

  Cristinel

  2.

  Inspectoratul de Poliție Județean Brașov

  Codescu Ciprian

  Hermenean

  Mihaela

  3-

  Inspectoratul Școlar Județean Brașov

  Chivărean Del ia

  Cioceanu Silviana Elena

  4.

  Direcția de Sănătate Publică Brașov

  Secuiu Denisa

  Zichil Alina Dana

  5.

  Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov

  Hurgoi Lavinia

  Popa Angelica

  6.

  Direcția de Asistență Socială Brașov

  Moane Ioana

  Gîțeiu Anca

  7.

  Serviciul de Probațiune Brașov

  Apostu Ana

  Momoiu Diana

  Georgiana

  8.

  Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov

  Trotuș Stelian

  Pari Dan Gabriel

  9.

  Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane-Centrul Regional Brașov

  Vlădoiu Adrian

  Boeriu lulia


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov* jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417,100^ email: offlce^dgașpcbv.ro websitet www.t8gaspcbv.ro Cod flscalt 9870339

IO.

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov

Samson Adriana Gabriela

Colța Elena

Îl.

Serviciul Județean de Medicină Legală Brașov

Necula Claudia

Diaconescu Sorin

12.

Fundația Micu Bogdan Brașov

Ciobanu Florin

Bunea Camelia

13.

Asociația Pas Alternativ Brașov

Beldianu Iolanda Felicia

Lupu Daniela Doinița

14.

Asociația Profesională a Medicilor de Familie 2008 Brașov

Lăcătuș Anca

Mărgărit Bianca

15.

Asociația Psihosfera

Marton Gyongyi

Fugaru Angelo

Paul

(2) Secretariatul tehnic al EI este asigurat de Pîrvu-Bârcă Claudia și Colțea-Olteanu Maria-Izabela, reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. Brașov.
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


D.G.A.S.P.C. BRAȘOV

»"S5 ttw...............

DATA................


Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tolofon/fax: 0268,417.101^ email: offîc4»<£dgaHpcbv.ro website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339Aprobat prin HCJ

Nr.................../.....................


Secular

MARIA Di/mBRĂVEANU

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL ECHIPEI INTERSECTORIALE BRAȘOV în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

 • (1) Echipa Intersectorială Brașov, denumită în continuare EI, este o echipă multidisciplinară și interinstituțională, constituită la nivelul județului Brașov, cu misiunea de a identifica/referi/monitoriza cazurile de violență domestică în aria teritorială de competență, conform legislației în vigoare.

 • (2) EI este înființată și funcționează pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2.

 • (1) Componența EI în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice precum și regulamentul de organizare și funcționare a acesteia se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov.str« lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 50009*1 Telefon/faxi O26S.417.1OO, email: ofRcegdgașpcby.ro website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339

jj


Art. 3.

(1 )EI include reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor relevante la nivelul județului Brașov, angajate în prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie.

 • (2) EI are în componență, detaliat în Anexa 1 , reprezentanți din cadrul:

 • a) Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

 • b) Inspectoratului de Poliție Județean Brașov;

 • c) Inspectoratului Școlar Județean Brașov;

 • d) Direcției de Sănătate Publică Brașov;

 • e)  Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov;

 • f)  Direcției de Asistență Socială Brașov;

 • g) Serviciului de Probațiune Brașov;

 • h) Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov;

 • i)  Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane-Centrul Regional Brașov;

 • j)  Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov;

 • k) Serviciului Județean de Medicină Legală Brașov;

 • l)  Fundației “Micu Bogdan” Brașov;

 • m) Asociației „Pas Alternativ” Brașov;

 • n) „Asociației Profesionale a Medicilor de Familie 2008” Brașov;

 • o) Asociației „Psihosfera” Brașov.

 • (3) încetarea participării unei instițutii/organizații la EI sau înlocuirea reprezentantului acesteia se notifică, în scris, D.G.A.S.P.C. Brașov, cu cel puțin 30 de zile înainte de a deveni efectivă, urmând ca aceasta să propună Consiliului Județean Brașov modificarea componenței EI.

 • (4) Membrii EI reprezintă, în cadrul acesteia, instituțiile care i-au desemnat.

 • (5) Fiecare instituție/organizație va desemna un membru titular și un membru supleant.

Art. 4.

 • (1) EI este coordonată de către unul din reprezentanții D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale în vigoare, dar fiecare reprezentant al instituțiilor sau organizațiilor membre are un rol-cheie în prevenirea și combaterea violenței domestice, fiind un coordonator al acțiunilor din sfera sa de competență, responsabil atât cu diseminarea informației specifice către colegii din instituția proprie și structurile din teritoriu, cât și cu centralizarea datelor despre cazurile identificate.

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600091


Telefon/fax: 0268.417.100, emalhofflcogdgaspcbv.ro websitet www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339

 • (2) EI nu se suprapune peste echipa multidisciplinară și interinstituțională de evaluare și/sau intervenție pentru cazurile de violența domestică. EI nu reprezintă o echipă de intervenție directă pentru victimele violenței domestice.

 • (3) EI are rol consultativ:

 • a) pentru managerii de caz (din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov), în ceea ce privește particularitățile cazurilor și cooperarea dintre instituțiile/organizațiile participante la managementul de caz;

 • b) pentru factorii de decizie, în ceea ce privește elaborarea de strategii, revizuirea acestora, înființarea de servicii, realizarea de activități de prevenire prin formularea unor propuneri.

 • (4) Membrii EI trebuie să acționeze ca persoane resursă pe plan județean/local pentru profesioniștii care intervin direct sau pentru cei care doresc să implementeze proiecte/acțiuni de prevenire a violenței domestice.

 • (5) EI supraveghează activitatea globală de monitorizare a cazurilor de violență domestică.

 • (6) în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, EI colaborează cu echipele intersectoriale similare din celelalte județe și, respectiv, sectoarele municipiului București și cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Art. 5.

 • (I) Coordonatorul EI îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) asigură conducerea EI și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;

 • b) reprezintă EI în relația cu echipele intersectoriale similare din celelalte județe, respectiv sectoarele municipiului București, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară;

 • c) reprezintă EI în relația cu mass-media.

Capitolul II

PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA ECHIPEI INTERSECTORIALE BRAȘOV

Art. 6.

 • (I) în toate demersurile și activitățile desfășurate, la nivel județean, în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, EI respectă principiile prevăzute de:

 • a) Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (R2), cu modificările și completările ulterioare;str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telofon/fax: 0268.417.100, emallt offlcargdgatpcbv.ro website: www.4gaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


 • b) Legea nr. 174/2018 pentru modificarea Legii nr. 217/2003;

 • c) Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

 • d) Ordinul nr. 2524/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de specialitate publice sau private;

 • e) Ordinul nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști;

 • f)  Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și comabterii violenței domestice.

Capitolul III

RESPONSABILITĂȚILE ECHIPEI INTERSECTORIALE BRAȘOV

Art. 7.

(I Responsabilitățile EI sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (R2), cu modificările și completările ulterioare și alte acte normative în vigoare, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 8.

 • (1) EI are următoarele responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice :

 • a) propune măsuri de îmbunătățire a activității în domeniu;

 • b) asigură cooperarea dintre instituțiile/organizațiile active în domeniu;

 • c) evaluează anual, activitatea în domeniu, cu elaborarea unui raport anual privind activitatea din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice (raportul se elaborează la nivelul secretariatului tehnic al EI în baza materialelor înaintate de membrii EI până în data de 15 ianuarie, cu diseminare ulterioară).

 • (2) EI îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

 • (3) Responsabilitățile EI sunt trecute în fișa de post a fiecărui membru.

 • (4) Pentru realizarea celor menționate anterior, se organizează lunar reuniuni de lucru, conform prezentului regulament de organizare și funcționare al EI.


str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telofon/faxi 0268.417.100, emaih offico'gdgatpcbv.ro

wobslte: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339

Capitolul IV

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Art. 9.

(I) EI se întrunește în ședința ordinară de lucru lunar (în ziua de miercuri, în a doua săptămână din lună), la convocarea coordonatorului său, în lipsa acestuia, a celuilalt reprezentant al D.G.A.S.P.C. Brașov, precum și în ședința extraordinară de lucru ori de câte ori este necesar, la cererea coordonatorului sau, după caz, a oricăruia dintre membri.

2) Convocarea se face în scris sau telefonic, cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței, în cazul ședințelor ordinare, și cu cel puțin 24 ore înainte, în cazul ședințelor extraordinare.

Art. 10.

 • (1) Convocarea membrilor EI trebuie să conțină informații despre scopul/tema întâlnirii, locul, data și ora pentru care se face convocarea.

 • (2) Ordinea de zi se stabilește în baza propunerilor transmise de către membrii echipei (până în ziua de vineri din săptămâna anterioară ședinței de lucru, ora 15.00) și se diseminează acestora cu două zile înainte de ședință. Ordinea de zi este semnată de către coordonatorul EI.

 • (3) Membrii EI au obligația să comunice coordonatorului confirmarea participării la întâlnire sau motivele neparticipării, cu cel puțin o zi anterior datei stabilite prin convocare .

 • (4) Prezența membrilor EI la ședința de lucru este obligatorie. Neparticiparea la întâlnirea EI trebuie justificată.

 • (5) în cazul în care un membru al EI absentează de la ședințe de trei ori consecutiv, fără motive temeinice, coordonatorul EI va propune instituției care l-a delegat, înlocuirea celui în cauză.

 • (6) Comunicarea între membrii echipei se realizează prin corespondență scrisă, telefonic și poștă electronică.

Art. 11.

 • (1) Ședințele de lucru ale EI vor fi organizate de către D.G.A.S.P.C. Brașov, prin coordonatorul El sau altă persoană desemnată de conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (2) Ședințele EI au loc la sediul D.G.A.S.P.C. Brașov, în spații special amenajate, care să asigure confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la victimele violenței domestice.

 • (3) Ședința de lucru a EI este legal constituită în prezența majorității membrilor săi.

 • (4) Ședințele EI nu sunt publice.

 • (5) La ședințele de lucru pot participa și alte persoane invitate de oricare dintre membrii EI, cu acordul celorlalți membri, dacă se apreciază că prezența acestor persoane este utilă.


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolefon/faxi 0268.417.100, email: oPflco^dflaspcbv.ro website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339

Art. 12.

 • (1) Ședințele de lucru ale EI sunt conduse de către coordonatorul acesteia sau, după caz, de către persoana desemnată de conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (2) în cadrul ședințelor de lucru, activitățile de secretariat se asigură de către un reprezentant al D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) Dezbaterile din ședința de lucru se consemnează într-un proces-verbal, aprobat la următoarea ședință.

 • (4) Procesele - verbale de ședință se depun într-un dosar special, arhivat la sediul D.G.A.S.P.C. Brașov, de către reprezentantul D.G.A.S.P.C. Brașov care asigură lucrările de secretariat, conform legislației în vigoare.

 • (5) Conținutul lucrărilor se aduce la cunoștința membrilor EI care au lipsit justificat, prin grija coordonatorului echipei.

 • (6) Adoptarea deciziilor în cadrul ședințelor de lucru se face prin vot jumătate+1. Abținerile ori votul împotrivă se motivează și se consemnează în procesul verbal (în situația în care este nevoie de o motivare detaliată, se înaintează în scris EI până la următoarea ședință).

Art. 13.

(1 )Documentele emise de EI se semnează de către coordonator în numele și pe seama echipei . (2)Documentele aferente instrumentării cazurilor referite între autoritățile/instituțiile și organizațiile care au desemnați membri în EI se înregistrează în registrul de intrări/ieșiri al echipei.

Capitolul V DISPOZIȚII FINALE Art. 14.

(1) Prevederile prezentului regulament se completează, în mod corespunzător, cu prevederile legislației în vigoare care reglementează domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice,

precum și cu alte acte normative incidente în acest domeniu de activitate.


Coordonator EI Brașov

Director General Adjunct, Mihai Septimiu Pjtiboi