Hotărârea nr. 8/2019

Hotărârea nr.8 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 10 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U1 Brașov, nr. top. 5352/10CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 8

din data de 29.01.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 10 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U1 Brașov, nr. top. 5352/10

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 21353 din data de 10.01.2019 și expunerea de motive nr. 21353 din data de 10.01.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 10 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U1 Brașov, nr. top. 5352/10;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 21353/20.12.2018 a doamnei Grecu Eliza Elvira Doina, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 10 din imobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 144, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11311, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U1 Brașov, nr. top. 5352/10, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, la un preț de 33.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov nr. 374/28/19.06.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, apartament 10, monument istoric, datare sec. XVIII, LMI 2015, poziția 144, cod BV-II-m-B-11311;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 10 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11311, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 144, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U1 Brașov, nr. top. 5352/10.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dumbrăveanu