Hotărârea nr. 79/2019

Hotărârea nr.79– aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Braşov pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.79

din data de 20.02.2019

privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Brașov pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând Expunerea de motive precum și Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. Ad. 2579/15.02.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Brașov pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

Ținând cont de adresa Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați nr. 119/SG/MC/15.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 2679/16.01.2019, precum și de adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr. 1923/11.01.2019;

Ținând cont de prevederile din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 174/2018, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2524/2018 privind aprobarea Metodologiei privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de specialitate publice sau private, Ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „a”, pct. 2 și alin. (1), lit. ,,f’ din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se stabilește componența Echipei Intersectoriale Brașov pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Regulamentul organizare și funcționare a Echipei Intersectoriale Brașov pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează,

SECR^țAR Maria Ddnybrăveanu


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod S00091

Tolofon/fax: 0266.417,100, email: offlco^daaspcby.ro

website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


ANEXA l lanr. nr. 10417/l4.02.2019

 • (l)Componența EIL

  Nr.crt.

  înstituția/Organizația

  Membru titular

  Membru supleant

  1.

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

  Priboi Mihai Septimiu (coordonator)

  Apopei Claudia

  Simion Cristina Teodora

  Micu Cornel

  Cristinel

  2.

  Inspectoratul de Poliție Județean Brașov

  Codescu Ciprian

  Hermenean

  Mihaela

  3.

  Inspectoratul Școlar Județean Brașov

  Chivărean Del ia

  Cioceanu Silviana Elena

  4.

  Direcția de Sănătate Publică Brașov

  Secuiu Denisa

  Zichil Alina Dana

  5.

  Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov

  Hurgoi Lavinia

  Popa Angelica

  6.

  Direcția de Asistență Socială Brașov

  Moane Ioana

  Gîțeiu Anca

  7.

  Serviciul de Probațiune Brașov

  Apostu Ana

  Momoiu Diana

  Georgiana

  8.

  Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov

  Trotuș Stelian

  Pari Dan Gabriel

  9.

  Agenția Națională împotriva Traficului de

  Viădoiu Adrian

  Boeriu Iulia


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417,100, emaih office^dgaspcbv.ro

websitet www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

IO.

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov

Samson Adriana Gabriela

Colța Elena

II.

Serviciul Județean de Medicină Legală Brașov

Necula Claudia

Diaconescu Sorin

12.

Fundația Micu Bogdan Brașov

Ciobanu Florin

Bunea Camelia

13.

Asociația Pas Alternativ Brașov

Beldianu Iolanda Felicia

Lupu Daniela Doinița

14.

Asociația Profesională a Medicilor de Familie 2008 Brașov

Lăcătuș Anca

Mărgărit Bianca

15.

Asociația Psihosfera

Marton Gyongyi

Fugaru Angelo

Paul

(2) Secretariatul tehnic al EIL este asigurat de Pîrvu-Bârcă Claudia și Colțea-Olteanu Maria-Izabela, reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. Brașov.DG.AS.RC. BRAȘOV

»«............

OATAun.........( Cțf


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417.1OOy emaili ațficeS'dgaspcbv.ro

websltei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Aprobat prin HCJ

Nr................../.......................


Secretar

MARIA DUi/hRĂVEANU

Director Executiv

ADELIN/CVĂSIOIU ) '

/Va      H

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE BRAȘOV în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

 • (1) Echipa Intersectorială Locală Brașov, denumită în continuare EIL, este o echipă multidisciplinară și interinstituțională, constituită la nivelul județului Brașov, cu misiunea de a identifica/referi/monitoriza cazurile de exploatare/risc de exploatare prin muncă a copilului, cazurile de violență asupra copilului și de violență în familie, în aria teritorială de competență, conform legislației în vigoare.

 • (2) EIL este înființată și funcționează pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 50009*1 Telefon/faxi 0268.417.100^ emailt office^dgaspcbv.ro websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscah 9870339

Art. 2.

(1 )Componența EIL în domeniul exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie, precum și regulamentul de organizare și funcționare a acesteia se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Art. 3.

 • (1) EIL include reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor relevante la nivelul județului Brașov, angajate în prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie.

 • (2) EIL are în componență, detaliat în Anexa 1, reprezentanți din cadrul:

 • a)  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

 • b) Inspectoratului de Poliție Județean Brașov;

 • c) Inspectoratului Școlar Județean Brașov;

 • d) Direcției de Sănătate Publică Brașov;

 • e) Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov;

 • f)  Direcției de Asistență Socială Brașov;

 • g) Serviciului de Probațiune Brașov;

 • h) Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov;

 • i)  Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane-Centrul Regional Brașov;

 • j)  Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov;

 • k) Serviciului Județean de Medicină Legală Brașov;

 • l)  Fundației „Micu Bogdan” Brașov;

 • m) Asociației „Pas Alternativ” Brașov;

 • n) „Asociației Profesionale a Medicilor de Familie 2008” Brașov;

 • o) Asociației „Psihosfera” Brașov.

 • (3) încetarea participării unei instițutii/organizații la EIL sau înlocuirea reprezentantului acesteia se notifică, în scris, D.G.A.S.P.C. Brașov, cu cel puțin 30 de zile înainte de a deveni efectivă, urmând ca aceasta să propună Consiliului Județean Brașov modificarea componenței EIL.

 • (4) Membrii EIL reprezintă, în cadrul acesteia, instituțiile care i-au desemnat.

 • (5) Fiecare instituție/organizație va desemna un membru titular și un membru supleant.

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Telefon/fax» 0268.417.100, emaili office^dgașpcbv.fo

webslte: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Art. 4.

 • (1) EIL este coordonată de către unul din reprezentanții D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor H.G. nr. 49/2011, H.G. nr.867/2009 și H.G. nr. 75/2015, dar fiecare reprezentant al instituțiilor sau organizațiilor membre are un rol-cheie în prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie, fiind un coordonator al acțiunilor din sfera sa de competență, responsabil atât cu diseminarea informației specifice către colegii din instituția proprie și structurile din teritoriu, cât și cu centralizarea datelor despre cazurile identificate.

 • (2) EIL nu se suprapune peste echipa multidisciplinară și interinstituțională de evaluare și/sau intervenție pentru cazurile de exploatare a copilului prin muncă, de violență asupra copilului și de violență în familie. EIL nu reprezintă o echipă de intervenție directă pentru copiii victime ale exploatării prin muncă, pentru copiii victime ale violenței și pentru victimele violenței în familie.

 • (3) EIL are rol consultativ:

 • a) pentru managerii de caz (din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov), în ceea ce privește particularitățile cazurilor și cooperarea dintre instituțiile participante la managementul de caz;

 • b) pentru factorii de decizie, în ceea ce privește elaborarea de strategii, revizuirea acestora, înființarea de servicii, realizarea de activități de prevenire prin formularea unor propuneri.

 • (4) Membrii EIL trebuie să acționeze ca persoane resursă pe plan județean/local pentru profesioniștii care intervin direct sau pentru cei care doresc să implementeze proiecte/acțiuni de prevenire a exploatării copilului prin muncă, a violenței asupra copilului sau a violenței în familie.

 • (5) EIL supraveghează activitatea globală de monitorizare a cazurilor de exploatare a copiilor prin muncă, de violență asupra copilului și de violență în familie.

 • (6) în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, EIL colaborează cu echipele intersectoriale, respectiv cu echipele intersectoriale locale similare din celelalte județe și, respectiv, sectoarele municipiului București, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, precum și cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Art. 5.

 • (I) Coordonatorul EIL îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) Asigură conducerea EIL și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;

str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud, Brașov, cod S00091

Telefon/faxi 0263.417.100^ emaih ofhce-gdgaspcbv.ro

websitei www.dgaspcbv.ro Cod flscah 9870339

 • b) Reprezintă EIL în relația cu echipele intersectoriale locale similare din celelalte județe, respectiv sectoarele municipiului București, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară;

 • c) Reprezintă EIL în relația cu mass-media.

Capitolul II

PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE BRAȘOV

Art. 6.

 • (I) în toate demersurile și activitățile desfășurate, la nivel județean, în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie, EIL respectă principiile prevăzute de:

 • a) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Rl), cu modificările și completările ulterioare;

 • b) H.G. nr. 49 /20l l pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state.

Capitolul III

RESPONSABILITĂȚILE ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE BRAȘOV Art. 7.

 • (l)Responsabilitățile EIL sunt stabilite în conformitate cu prevederile H.G. nr. 49/2011, H.G. nr. 867/2009, H.G. nr. 75/2015 și alte acte normative în vigoare, care se aplică în mod corespunzător.

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417,100, email: oRice-gdga^pcbv.ro

website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339

Art. 8.

 • (1) EIL are, atât la nivel de echipă, cât și prin intermediul membrilor echipei, în mod individual, responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă.

 • (2) Responsabilități la nivel de echipă:

 • a) elaborează planurile locale de acțiune, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele aspecte:

 • b) acțiuni de diseminare a informației despre rolul și responsabilitățile EIL, despre mecanismul de monitorizare a copiilor exploatați și la risc de exploatare prin muncă, în vederea sensibilizării publicului pentru a participa activ la identificarea cazurilor, precum și a autorităților locale pentru a sprijini proiectele din domeniu;

 • c) acțiuni de prevenire în școli și comunități, centrate pe consecințele muncii premature asupra dezvoltării copilului, a familiei sale și a comunității;

 • d) modalități de identificare a copiilor exploatați prin muncă, conform procedurilor stabilite prin H.G. nr. 49/2011;

 • e) elaborează rapoartele periodice și anuale cu privire la situația copiilor exploatați și la risc de exploatare prin muncă, incluzând propuneri pentru a fi supuse atenției Ministerului Muncii și Justiției Sociale, după aprobarea lor de către D.G.A.S.P.C. Brașov, cu privire la: elaborarea de programe de prevenire și combatere a exploatării prin muncă a copilului; îmbunătățirea legislației; identificarea de bune practici;

 • f)  sprijină activitatile profesioniștilor care intervin direct pe cazuri, atât de exploatare, cât și la risc de exploatare și asigură pregătirea acestora, în funcție de resursele disponibile;

 • g) propune/organizează, în condițiile legii, vizite de monitorizare în locurile suspectate pentru exploatarea prin muncă a copiilor.

 • (3) Responsabilități prin intermediul membrilor echipei, în mod individual:

 • a)  identifică situațiile de copii exploatați prin muncă și le raportează instituțiilor abilitate ce intervin conform procedurilor specifice ;

 • b) identifică soluții individualizate pentru fiecare copil exploatat prin muncă, în conformitate cu mandatul instituției în care lucrează și furnizează informații pentru completarea fișei de monitorizare (de către managerul de caz nominalizat de către D.G.A.S.P.C.);

 • c)  informează colegii din instituția proprie și structurile din teritoriu cu privire la Metodologia de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și cu privire la alte acte normative incidente in domeniu.


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov* jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxs 0268.417,100^ emaili office-^dgașpcbv.ro websltet www.tigaspcbv.ro Cod fiscali 9870339 • (4) Responsabilitățile EIL se completează cu cele prevăzute la art. 11 din H.G nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, respectiv:

 • a) EIL analizează datele transmise de către serviciul public de asistență socială, întocmește, pe baza acestora, planul de vizite la locurile de derulare a activităților și realizează vizite în vederea verificării condițiilor de desfășurare;

 • b) în vederea realizării vizitelor prevăzute la punctul anterior, reprezentanții D.G.A.S.P.C. și membrii EIL au drept de acces la sediile unde organizatorul desfășoară activitatea cu copilul;

 • c) în situația în care, ca urmare a vizitelor efectuate, reprezentanții D.G.A.S.P.C. și membrii EIL constată că sunt puse în pericol viața, sănătatea, dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului, aceștia întocmesc un proces-verbal de constatare;

 • d) procesul-verbal de constatare se semnează de către reprezentanții D.G.A.S.P.C. și membrii EIL, cei ai organizatorului activității, precum și de către părintele care însoțește copilul sau, după caz, de către însoțitor; în situația în care reprezentantul organizatorului sau părintele/însoțitorul refuză să semneze, reprezentantul D.G.A.S.P.C. consemnează refuzul în procesul-verbal de constatare.

 • (5) EIL are următoarele responsabilități în domeniul violenței asupra copilului și al violenței în familie:

 • a) la solicitarea managerului de caz, oferă expertiza prin membrii săi (informații de specialitate, consultare pe caz, referiri către alți specialiști, facilitarea implicării instituției/organizației în cazul respectiv);

 • b) la solicitarea managerului de caz, facilitează cooperarea dintre instituțiile/organizațiile participante la managementul de caz;

 • c) analizează anual datele statistice realizate de către D.G.A.S.P.C. privind: abuzul și neglijarea copilului, copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, copiii victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state, precum și cele privind violență în familie;

 • d) formulează recomandări privind îmbunătățirea activității din domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și a violenței în familie (planuri de acțiuni, propuneri de revizuire a strategiilor și planurilor existente, înființarea de noi servicii, derularea de acțiuni de prevenire, diseminarea de bune practici, informarea publicului, formarea

str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417.100^ emaili office-'^dgaspcbv.ro

wobsltei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

profesioniștilor), pe care le înaintează factorilor de decizie de pe plan județean în cadrul raportărilor bianuale;

 • e) întocmește rapoarte bianuale privind activitatea din domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și a violenței în familie, în baza analizei datelor statistice, a bunelor practice colectate și a altor informații relevante;

 • f)  identifică exemple de bune practici în domeniu, în vederea diseminării acestora către profesioniști;

 • g) participă la activități de prevenire în școli și comunități, precum și de informare a publicului, inclusiv prin mass-media;

 • h)  informează colegii din instituția proprie și structurile din teritoriu cu privire la Metodologia cadru privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie, și alte acte normative în domeniu;

 • i)  participă la programe de formare a profesioniștilor în domeniu;

 • j)  întocmește raportul anual privind activitatea din domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și a violenței în familie, pe care îl înaintează Ministerului Muncii și Justișiei Sociale. Raportul anual cuprinde recomandări privind îmbunătățirea legislației, a mecanismelor de monitorizare și bunele practici identificate (raportul se elaborează ia nivelul secretariatului tehnic al EIL în baza materialelor înaintate de membrii EIL până în data de 15 ianuarie, cu diseminare ulterioară).

 • (6) EIL îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

 • (7) Responsabilitățile EIL sunt trecute în fișa de post a fiecărui membru.

 • (8) Pentru realizarea celor menționate anterior, se organizează lunar reuniuni de lucru, conform prezentului regulament de organizare și funcționare al EIL.

Capitolul IV

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Art. 9.

(l) EIL se întrunește în ședința ordinară de lucru lunar (în ziua de miercuri, în a doua săptămână din lună), la convocarea coordonatorului său, în lipsa acestuia, persoanei desemnate din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, precum și în ședința extraordinară de lucru ori de câte ori este necesar, la cererea coordonatorului sau, după caz, a oricăruia dintre membri.

str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telofon/faxi 0268,417.100, emaili offlce^dgaspcbv.ro websltei www.dgaspcbv.ro Cod fiscah 9870339

2) Convocarea se face în scris sau telefonic, cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței, în cazul ședințelor ordinare, și cu cel puțin 24 ore înainte, în cazul ședințelor extraordinare.

Art. 10.

 • (1) Convocarea membrilor EIL trebuie să conțină informații despre scopul/tema întâlnirii, locul, data și ora pentru care se face convocarea.

 • (2) Ordinea de zi se stabilește în baza propunerilor transmise de către membrii echipei (până în ziua de vineri din săptămâna anterioară ședinței de lucru, ora 15.00) și se diseminează acestora cu două zile înainte de ședință. Ordinea de zi este semnată de către coordonatorul EIL.

 • (3) Membrii EIL au obligația să comunice coordonatorului confirmarea participării la întâlnire sau motivele neparticipării, cu cel puțin o zi anterior datei stabilite prin convocare .

 • (4) Prezența membrilor EIL la ședința de lucru este obligatorie. Neparticiparea la întâlnirea EIL trebuie justificată.

 • (5) în cazul în care un membru al EIL absentează de la ședințe de trei ori consecutiv, fără motive temeinice, coordonatorul EIL va propune instituției care l-a delegat, înlocuirea celui în cauză.

 • (6) Comunicarea între membrii echipei se realizează prin corespondență scrisă, telefonic și poștă electronică.

Art. 11.

 • (1) Ședințele de lucru ale EIL vor fi organizate de către D.G.A.S.P.C. Brașov, prin coordonatorul EIL sau altă persoană desemnată de conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (2) Ședințele EIL au loc la sediul D.G.A.S.P.C. Brașov, în spații special amenajate, care să asigure confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la copiii exploatați prin muncă, copiii victime ale violenței și familiile acestora, precum și victimele violenței în familie.

 • (3) Ședința de lucru a EIL este legal constituită în prezența majorității membrilor săi.

 • (4) Ședințele EIL nu sunt publice.

 • (5) La ședințele de lucru pot participa și alte persoane invitate de oricare dintre membrii EIL, cu acordul celorlalți membri, dacă se apreciază că prezența acestor persoane este utilă.

Art. 12.

(1) Ședințele de lucru ale EIL sunt conduse de către coordonatorul acesteia sau, după caz, de către persoana desemnată de conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov.

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxs 0288^417.100^ emaili offfce^dgaypcbv.ro websltei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

 • (2) în cadrul ședințelor de lucru, activitățile de secretariat se asigură de către un reprezentant al D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) Dezbaterile din ședința de lucru se consemnează într-un proces-verbal, aprobat la următoarea ședință.

 • (4) Procesele - verbale de ședință se depun într-un dosar special, arhivat la sediul D.G.A.S.P.C. Brașov, de către reprezentantul D.G.A.S.P.C. Brașov care asigură lucrările de secretariat, conform legislației în vigoare.

 • (5) Conținutul lucrărilor se aduce la cunoștința membrilor EIL care au lipsit justificat, prin grija coordonatorului echipei .

 • (6) Adoptarea deciziilor în cadrul ședințelor de lucru se face prin vot jumătate+l. Abținerile ori votul împotrivă se motivează și se consemnează în procesul verbal (în situația în care este nevoie de o motivare detaliată, se înaintează în scris EIL până la următoarea ședință).

Art. 13.

 • (1) Documentele emise de EIL se semnează de către coordonator în numele și pe seama echipei.

 • (2) Documentele aferente instrumentării cazurilor referite între autoritățile/instituțiile și organizațiile care au desemnați membri în EIL se înregistrează în registrul de intrări/ieșiri al echipei.

Capitolul V

DISPOZIȚII FINALE

Art. 14.

(l)Prevederile prezentului regulament se completează, în mod corespunzător, cu prevederile legislației în vigoare care reglementează domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie, precum și cu alte acte normative incidente în acest domeniu de activitate.


Coordonator EIL Brașov

Director General Adjunct, Mihai SeptimitbPriboi