Hotărârea nr. 78/2019

Hotărârea nr.78 – declararea obiectivului „Pod din beton armat pe DJ 104K km 1+350, peste râul Olt, judeţul Braşov” ca bun de interes public judeţean aparţinând domeniului public al judeţului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


CONSILIUL JUDBȚHAN Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.78

din data de 20.02.2019

- privind declararea obiectivului „Pod din beton armat pe DJ 104K km 1+350, peste râul Olt, județul Brașov” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019

Analizând Raportul și Expunerea de motive înregistrate cu nr.258/14.02.2019 întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune declararea obiectivului „Pod din beton armat pe DJ 104K km 1+350, peste râul Olt, județul Brașov” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare și prevederile, art.3, alin.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art.22, lit „b” din Legea descentralizării, nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se declară obiectivul „Pod din beton armat pe DJ 104K km 1+350, peste râul Olt, județul Brașov”, ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.Contrasemnează,


SECRETAR

Maria DMMnnrăveanu