Hotărârea nr. 77/2019

Hotărârea nr.77– aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare drum judeţean DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+000”

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.77 din data de 20 februarie 2019

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Modernizare și reabilitare drum județean DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+000”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.2580/14.02.2019 întocmite de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+000”;

în vederea modernizării și reabilitării drumului județean DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor, a fost elaborată documentația tehnică, respectiv expertiza tehnică, DALI, studiu geotehnic, studiu topographic, ca obiect al unui contract încheiat între Județul Brașov și SC Multimal Serv SRL;

Văzând avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr.38/17.12.2018 privind realizarea unei structuri rutiere semirigide;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.91, alin.l, lit.b și alin.3, lit.f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+000”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


Contrasemnează, SEC TAR Maria brăveanu


Anexa I


Secretar,


Maria Dumbțăveanu

7

Caracteristici principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului:

“Modernizare si reabilitare DJ109 Beclean-Luta-Ludisor km 0+000-8+000”

Beneficiar: Consiliul Județean Brașov

Proiectant: S.C. MULTIMAL SERV SRL Brașov

1. Indicatorii tehnico-economici:

o Valoarea totala a investiției, la data

—     Z”1. rT''X T A

  • ■  V-U 1VA

  • ■  Fara TVA

  • ■ C+M cu TVA

  • ■  C+M fara TVA

o Valoarea investiției de baza (cap.4)

  • ■  Valoare totala fara TVA


de 30.11.2018:

29.145.171 lei

24.491.741 lei

24.638.267 lei

20.704.426 lei

20.102.379 lei

2. Eșalonarea investiției

An I

o

Valoare totala

82.745 lei fara TVA

o

Anii

C+M

0 lei fara TVA

o

Valoare totala

906.400 lei fara TVA

o

AnIII

C+M

200.000 lei fara TVA

o

Valoare totala

11.751.298 lei fara TVA

o

C+M

10.252.213 lei fara TVA

3. Durata de realizare

Durata totala de realizare a investiției

31 luni

Durata de realizare C+M

23 luni

Durata de realizare a investiției de baza

16 luni

4. Capacități

Lățime medie parte carosabila

7,03 m

Drumuri laterale

3435 mp

Acces proprietăți

2161 mp

Șanțuri pamant

8950 m

Șanțuri pavate

1832 m

Șanțuri betonate

4267 m

Rigole carosabile

3493 buc

Separatoare hidrocarburi si nămol

6 buc

Podețe tubulare acces curți

25 buc

Podețe tubulare

14 buc

Podețe dalate

5 buc

Zid sprijin

1350 mc

Consolidare pod existent

1 buc

Poduri noi

2 buc

• An IV

o Valoare totala

o C+M


11.751.298 leifara TVA

10.252.213 lei fara TVA


5. Sursa de finanțare - Buget local

întocmit,


Director execuția DDJSP,

Mihai Pasj


Carmen Bran