Hotărârea nr. 76/2019

Hotărârea nr.76 – utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 258 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.76

din data de 20.02.2019

- privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.2499/14.02.2019 întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Buget prin care se propune utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019;

Având în vedere dispozițiile art.70 alin.(2), art.71 alin.(4), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.20 alin (1), art.44 alin.(l) și art.57 alin.(l) din O.M.F.P. nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice perivind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, O.M.F.P. nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dujnbrăveanu

Anexă la Hotărârea

CJBv nr.____________


SECRETARĂ

Maria Dumbrăveanu

UTILIZAREA EXCEDENTULUI

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2019

DIRECȚIA ECONOMICĂ,


Instituția publică

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2019

Excedentul anului precedent (Iei)

din care:

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare, cod indicator: 40.10.15.01

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare, cod indicator: 40.10.15.02

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

4.744.447,70

107.330,00

4.637.117,70

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

424.538,19

324.538,19

100.000,00

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

3.860.411,27

2.598.251,27

1.262.160,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

3.243.134,84

2.733.134,84

510.000,00

Spitalul Clinic de

Pneumoftiziologie Brașov

49.051,63

49.051,63

0,00

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

6.157.796,28

5.116.496,28

1.041.300,00

Școala Profesională

Specială Codlea

5.272,11

5.272,11

0,00

Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor

33.361,23

33.361,23

0,00

Direcția de Pază și Ordine

1.455.373,30

1.455.373,30

0,00

Muzeul Județean de Istorie Brașov

1.404,37

1.404,37

0,00

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

1.489,43

1.489,43

0,00

Total

19.976.280,35

12.425.702,65

7.550.577,70

Dir. Exec. Gabriela Agafiței n

Vizat, Șef Serv. Buget Ildiko Săndor întocmit, Eniko Both.........................