Hotărârea nr. 75/2019

Hotărârea nr.75–modificarea statului de funcții prevăzut în anexa Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.20 din 29 ianuarie 2019, privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.75

din data de 20 februarie 2019

- privind modificarea statului de funcții prevăzut în anexa Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.20 din 29 ianuarie 2019, privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.2238/11.02.2019, întocmite de Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune statului de funcții prevăzut în anexa Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.20 din 29 ianuarie 2019;

Față de statul de funcții aprobat, se propune transformarea unei funcții publice de execuție de consilier, debutant în funcția publică definitivă de consilier, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu;

Ținând cont de dispozițiile art.l 1, art.61 din legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.79, art.83 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și desvoltarea carierei funcționarilor publici;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea statului de funcții prevăzut în anexa Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.20/29.01.2019, astfel:

• Funcția publică de execuție de consilier, debutant se transformă în funcția publică definitivă de consilier, gradul profesional asistent.

Art.2. - Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, cu modificarea prevăzută la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează,CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat cf. HCJBV nr.: în ședința din data de:


Funcții de demnitate publică

3

1

| Președinte

S

1

2

Vicepreședinte

S

2

3

| Administrator public

I

I

I s

1

Total funcții publice

159

4

Secretar

II

s

1

5

Manager Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Sef serviciu

II

s

10

10

Sef birou Audit

II

s

1

11

Sef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

133

12

Consilier

superior

s

101

13

Consilier

principal

16

Auditor

superior

s

4

17

Auditor

principal

s

1

18

Consilier juridic

superior

s

13

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

1

21

Referent

principal

M

1

Posturi in regim contractual

59

22

Sef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

23

Sef Birou

II

S

1

24

Consilier

IA

S

12

25

Consilier

I

S

5

26

Consilier

II

S

4

27

Consilier

D

s

1

28

Inspector de specialitate

IA

s

1

29

Inspector de specialitate

I

s

3

30

Inspector de specialitate

II

s

1

31

Referent

IA

M

2

32

Casier

M/G

1

33

Șofer

I

M/G

5

34

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

35

Muncitor calificat (legator manual)

II

M/G

1

36

Muncitor calificat

II

M/G

1

37

Funcționar

M/G

1

38

Salvator montan

I

M

9

39

Salvator montan

III

G

2

40

îngrijitor

M/G

4

41

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

219

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

222


Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,

Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia întocmit: Consilier, Neamțu Paula,