Hotărârea nr. 73/2019

Hotărârea nr.73– aderarea Judeţulului Braşov la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.73

din data de 20 februarie 2019

- privind aderarea Județulului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.2652/15.02.2019 și Expunerea de motive nr.2653/15.02.2019, întocmit de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aderarea Județulului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului, cu sediul în comuna Viștea nr.132, județul Brașov, cu scopul de a o sprijini în organizarea și buna desfășurare activităților sale;

în conformitate cu dispozițiile OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art. 11 alin.4, art. 12 alin. 1, art. 17 alin. 1 și art.91 alin. 1 lit.”e”și alin.6 lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Aderarea Județului Brașov ca membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului, prin aprobarea actului constitutiv și statutului asociației.

Art.2. - Se aprobă taxa de înscriere în asociație, în cunatum de 500 lei.

Art.3. - Se aprobă cotizația anuală, în conformitate cu statutul asociației, în cunatum de 3.000 lei.

Art.4.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, SE AR Maria