Hotărârea nr. 72/2019

Hotărârea nr.72–aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov, județul Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 72

din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării cotei-părți de 14 din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2649 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2649 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării cotei-părți de 14 din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, județul Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr. 1 - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă vânzarea cotei-părți de 14 din Cabinetul medical stomatologic nr. 26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, ETAJUL II, SPAȚIUL 11, CABINET 26 - EXTRAS CF 119041- C1-U34" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul nr. 26, cu nr. cad 119041-C1-U34, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 24,75 mp, cu cota din părțile de uz comun de 1923/87000, cota de teren de 1165/52700 conform descrierii din extrasul CF. 119041-C1-U34, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,08% din 64,28 mp = 1.98 mp; CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,08% din 35,19 mp = 1.08 mp; CF nr.l 19041-C1-U52 cu cota de 3,08% din 101,33 mp =3.12 mp;CF nr.l 19041-CI-U53 cu cota de 3,08% din 2,86 mp = 0.09 mp; CF nr.l 19041-CI-U54 cu cota de 3.08% din 2,41 mp = 0.07 mp; CF nr.l 19041-CI - U48 cu cota de 3.08% din 13,98 mp = 0.43 mp; CF nr.l 19041-C1-U49 cu cota de 3.08% din 5,76 mp = 0.18 mp; CF nr.ll9041-Cl-U36 cu cota de 16,77% din 2.05 mp = 0.34 mp; CF nr.l 19041-C1-U38 cu cota de 16,77% din 1.94 mp = 0.33 mp și cotele de părți comune din PUC aferente acestora conf. aceluiași procent din proprietatea fiecăruia.

Art.2.- Se aprobă prețul minim de vânzare a cotei-părți de !4 din Cabinetul medical stomatologic nr. 26, spațiul 11 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 241.015 lei, reprezentând echivalentul a 51.668 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Art.3.- Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4..- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 241.015 lei.

Art.5.- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 37/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

ArL6.~ Președintele Consiliului Județean ^Brașov asigura aducerea la îndeplinire a pTCZCxltd hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria DAmorăveanu

CAB.26

"Sinteza evaluărilor, etaj II, spațiul 8, cabinet 22" - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-CI-U31 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041-CI-U51 Brașov;

Extras CF nr. 119041-CI-U52 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U53 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -CI-U36 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U3 8 Brașov.

SPAȚIU 11, CABINET26 - EXTRAS CF119041- C1-U34

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U34 cu nr. cerere 142133/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U34

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr,119041-Cl-U34 cu nr. cerere 142133/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr.H9041-Cl-U52

Extras CF nr,119041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr.H9041-Cl- U48

Extras CF nr.H9041-Cl-U49

Extras CF nr.H9041-Cl-U36

Extras CF nr.H9041-Cl-U38

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 26, situat la etaîul 2 imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119041-C1-U34 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 24,75 mp, cu cota din părțile de uz comun 1923/87000, cota teren 1165/52700 conform descrierii din extrasul CF. Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora ,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan reprezentând supr. utile aferente după cum urmeaza :

CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,08% din 64,28 mp 1.98 mp CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,08% din 35,19 mp 1.08 mp CF nr.H9041-Cl-U52 cu cota de 3,08% din 101,33 mp 3.12 mp CF nr.H9041-Cl-U53 cu cota de 3,08% din 2,86 mp   0.09 mp

CF nr.H9041-Cl-U54 cu cota de 3.08% din 2,41 mp   0.07 mp

CF nr.H9041-Cl- U48 cu cota de 3.08% din 13,98 mp 0.43 mp CF nr,119041-Cl-U49 cu cota de 3.08% din 5,76 mp    0.18 mp

CF nr,119041-Cl-U36 cu cota de 16,77% din 2.05 mp   0.34 mp

CF nr,119041-Cl-U38 cu cota de 16,77% din 1.94 mp   0.33 mp

si cotele de parti comune din PUC aferente acestora conf. aceluiași

procent din proprietatea fiecăruia

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etaj 2

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe (mp)

Cabinet in policlinică

Au

24,75 mp

Cota din supr. utile aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale in supr. totala 7,62 mp

Anexe

Ad

nu

Balcon

Ac

nu

Teren

St

Cota de 1165/52700 si

Cota din terenul aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de 1923/87000 si

Cota din cotele de parti comune aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita cotei de proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,6647

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru cota de 1/1 ptr.cabinet

43.940

Euro

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat

Euro

Valoare abordare prin comparații pentru cota de 1/1 ptr cabinet

42.991

Euro

Valoare totala prin abordarea prin comparații pentru cotele din supr. unităților individuale apartionatoare 7,62 mp.

8.677

Euro

VALOAREA DE PIAȚĂ recomandată, din care:

241.015

LEI

51.668   EURO

Grad de fina cazul constn

izare a construcției (in

case

-

%

jctiilor nefinalizate)

cabinet

• 100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare__________________________

Nivel de activitate a pieței__________

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Acces


Utilităti

L


Urban_________________________________________________

Mediu_______________________________________________

Cerere medie

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov Da

Drum public______________________________________________

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta.(Ul-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte.Fundară Nr. 119041-C1-U34 Brașov.


 • A. Partea 1. Descrierea imobilului

Unitate individuală

B. Partea II. Proprietari și acte


* • ? ' .*

J;

'.'IA'

înscrieri privitoare Ia dreptul db proprietate și alte drepturi reale

Referinție

119694/22/12/2011

.*• ” ■ ■ • ••

H.G.

nr. 97272002; • ’     ’

• -• -.1. 1             ' i •

•         .*>’ '* ':*• ' ’' * . • • •

rntâbulș're, drepfc de PROPRIETÂTEconf. HG NR. 972/2002 și HG

. Al- .

’8â7-/20b2, dobatidit prlri Lede, cota actuala 1/1

.1) JtlpEȚUL BRAȘOV IN DOMENIUL PRIVAT

OBSERVAȚI!: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/O9/2O11;-

<                       C. Partea III. SARCINI

’*’*•*• .

... înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

PAfĂrlntA

șl sarcini.

1196^4/22/1272011      .. ...

• ’          ■ *.      •         ‘.v-.A:•.\

v- •           /«w-?-- .tv •                             .

H.G:

nr. 972/2002;

cij.

Ihtăbulare, drept de ADMINISTRARE

...... ..-

•••     •                     •*                                       r.           .

",

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


AdreSa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2,Ap. SPAȚIU 11, Jud. Brașov           ■           ...

..-.Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, .acoperișul,'căsajscarii, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                                                                     .    ■? .          .■ - /    ■.

Nr crt

Nr. .cadastral

Suprafața, construită

Suprafața utilă, (mp)

Cote, părți ' comune

Cote teren

Observații:/- Referințe.’ ; .

■ . ..

Al

119041-C1-U34

. 25

1923/87000

r

1165/5270 0 .

Spațiu 11;ețaj-.Jfecqmpus. din cabinet. nr.26..c.U:ș'gpr^fâta utilă măsurată’de 24>^5’m'p’-.

--'7

48? *Wsj5


:■}.•*               • î..*’>’•<

: Pprjihal-dinZ^,..

——<>j.r - .•> •.. C"’— • . Formular versiune^ JL. Î


... ■:    • Docum'4Q&are :c9ntine da*e CV caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. ■ , ■

Anexa Nr. 1 La Partea I

^ii’Upitate jndividualâ, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, fit.-2. Ap. SPAȚIU ll,.Jud. Brașov .;.- v .••.$. cd&pn .e: terenul de.527 mp, branșamentele a e ap ă, gaz, electricitatky'acoperisuF, casa scârp, holuri/g*.-             -----

^feeBffitastral

constfultăSi

MM'

ur^Wajn.e

' ^ote teren

ObservâțîiV Aef^rlnțe

|K5^^1-U3,4

11.65/52700

Spațiu 11 etaj II cdm^bșX.’dip cabinet nr.26 cu suprafață'utilă măsurată de 24,75 rrib z


. Certific că prezentul extras, co^espunpp . cupozițiile in. vigoș/e din cartea funciară originală, păstrată de ac.eșt birou. ' '.. • ■ :                       ' * ....... ■    >                                                                .      ■ ■ ; :,.;£*■

■ '■ Pr^entui.extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către rtotarullpublic â acțdlâȚ'jyrldice pdn/ ;• '.câifS’Șd.!'ștlfig drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile/prezentat^upț; i'?sUș^i^i^ije,de orice modificare,iin:c.dnditiile.‘|ăgîl. M.: c-’ ..                   c? ••'?•■•■■■ . -v•.


•     .. if

’}■

r*-        »•             ’/•'-**•• ** •


»^îP^.'’-«^.^dhltăt.^wj-dev2O'RpN,''>GhitBnța.inte.fffi!Rr^^0a:8036688/17i-TO-2Oi8-in sumane 20/ pentru servlciu)?d.e'.

\.<r .... .... ?'.'!i;? ■: :■••■.'fr. Qi


■ (parafa și serrîriătLira) ■ ■

'■• ’ i


■              ”*—**’ ’

.. ...4 ■-.•?        ■      .<*??•

.<                        ■.-—•■■


v’V


>!


.1

'•-f


•; •/ ?•<.


7S


:- :-y

i •


-<i


*•’AVfM» l-G’WSHJOiG       XX&

/ ’. * OK»1. 1?


*:'• .Ans'-'i                                br»iv:>!Ts/i» ■*>■' -v'.•


• 3

■■•*:•/?;

•. -5 V ,. * V-•. ••'•?

,t-    !>.«* •

•••.<» %

.- •’ .f- • .’. < *•

'. . a.


■ ?v\c v. ,Vv-ANCP1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U50 Brașov

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. l, Jud, Brașov                       , .....

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II .        L

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270 0

S pat iu 1. su b s o 1 compus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila măsurata de 64,28 mp

 • B. partea ii. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi

  L oi

  Referințe

  119707/22/12/2011

  Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Bras^J^/.

  _

  B2

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, coW^^uala 15051/20000                                 A&^rw

  Al£®Aț B.5

  ^>12,

  /B.6, B'.7, B.8, B.9, B.10, B.13.B.14, B.15, B.16, B.

  T7, B.18

  1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT                "

  .....

  OBSERVAȚII: poziție transcrisă din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin inchererea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin Încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

  93119/16/10/2013

  Act Notarial nr. 962, din 15/10/2013 emis de ^Ffcard'Catâlfna^ifleț^'

  ...

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buri propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

  ’ Al

  1) BERARIU MARIANA, divorțată

  93195/16/10/2013

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletă;     j.

  / •/ ;

  B4

  Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare'că buri’ propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

  Zi»

  »•».•

  rAl

  1) POP ALIN-OVIDIU

  93250 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletă;

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

  Al

  1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

  OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6                                      -     '           .

  93301 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletă;

  ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh bropriu- in patrimoniul de afectatiune destioat.exerciiarji. Drnfesi.ei_de..

  Al

  ,'medic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

  Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

  Pagina 1 din 6

  U -•                          -v'i.r;-.,! epay.ancpi.ro

  1 orruiAr versiunea 1.1

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale -'-r::.- 7.......... .             .—. 7, ■:.■■■,.D GAMULESCU ALJNÂ-CUAUD1A

~ •*.>’• ' •-

‘ ’i.HAfAA'J’ȚW: .Ui i


Aet-NWial nr. 1120, din            eriM&tfeW Flta*4Catalln:ă Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu, in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000


1) CURSARBUliMat r.rn              1

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.10      .......


111817/09/12/2013_  _______ ________________

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013eri«țM^cârdl6ata«Wă-Nidotetaț ;

ca‘bun ‘            j,ul de afectațiune.destinat..RxecdtăriLnrofeSi&die*

del'a! M, ;n"e; coi^ actu^amgQOOMi^ < Aii ;’ 05/12/8013 țmi* 4$ N-P- Fiț^rd Cătălin? Nicoleta: rTOPMrrMetu-t^ds-iSw ccffnpS^re ca bun propriu în patrimoniul de afecțațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,59 % din imobilul de la Ăl, dobândit prin

II «MMW t--

RVATH:


Act Notarial nr. 1destinat exercitării profesiei de


Ăl


»r


Al


—...... ■ ■■■ - ....... •

k i..'. '.XZCIJ: '•:*     <-• :     ■ ■ Ai r ■;       ,


JL


113710/

;l _________________

propriu-în patrimoniul ( ntemc;Act Notaoâic


j____        ț^rskc-a huni -

ctațhihe de nat exercităm profesiei de > •

oh U l'l H -rE? ?'f A r 7 ș‘L'^-'          --

aq 1 ■ mMi-■ ;. ?/—■ --—v •■■-- _ luliaom: li'U c^ea.E >»i;         4 ■.-..;   ,

onaiș de         M&lț&lQi A&S;

glSWU. jjfedldgt.                 "

desenat exercitării profesiei de ^teăăiraiMa , eSBrWrWWw ■. Jj—L . . .. I.

ib.../L'?.


B%SîJj'9ir‘91C.iO i;iL-Ji?'.bX:-

3L1/ c’- ob            nit:              blciv I ■


•Al

\)1         <• ■ t '■


< I.


r :^A1I-----

-i r .< ț ' ; :: ' ' p


1154367_________________________

Act Notarial nZ 1146, din 17/12/2013 emis J^J^X^RfSlg^QWA-NilE^ETA; intal^afe,^^jdj^rao^WKATMiJ Je cumpărare ca-Ă0A^° 'v\ propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medîc, asupra cotei de                                     ’d» -te-Al',

dobândit prin Conv^agd&acțuala 3^0^000-7 >   ; -i ;f -■■ -.f:

_


Bl 3


OBSERVAȚII: - verigi ;ub-..-.


115530/îg/i&goia ■

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013. emis de Ficard                          '1 '•


B14


Intabulare, drept de PRQPJUETATEcu tiduila drept cura&ăî^â câ’duri propriu fcl eâ-trirnoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Conv^ftiteĂgQta.ggtppIa,31^/2.0000-  ;


Al

i ■ .: ■ ■ t‘


DaM ACAVEltl AW^fiNWWW^n - ■. -»       , -T v 7.-<

"• » >;r<«r?oh « .v ' ■■■(.


OBSERVAȚII: - ipot<xă4egaț&^C2£-


115777 / 19/12/2Olâ  ~


Ttaglna 2~QȚfi 6


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

4431

34 /09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrăminteJe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  119707/22/12/2011

  Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);    .

  CI

  Intabulare, drept de ADMINISTRARE                               /

  1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                        t

  i&oșvyșjțfz

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incfy

  i^ajir. 87^Si/i 26/09'72011;

  93119 / 16/10/2013         ........ ......................

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

  C2

  se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din terenul de la Al, proprietatea B3

  V ;■

  93195/16/10/2013                                             r   '

  Act Notarial nr. 983, din 15/110/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                       .

  C4

  C5

  se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de-1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

  Ăl ..

  ■■■■ "• <           ' -            ’ ’>

  Intabulare, drept de IPOTECA, LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

  '-‘A  ? XA1

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  93250 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;          .   .. k

  C6

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lur MARINESCU HORATIU - CORNELIU de sub B.5

  •        '     /' Al

  ...V       *                     ■

  ' .     . ~         ‘ '                Mi \

  ..      .  ' , A

  î- • 'j 'r      f    u’

  1) JUDEȚUL BRAȘOV                                    '< A      A •/

  93301 / 16/10/2013                                             X’A'7

  Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; '

  C7

  se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 6

  ’        Al

  C8

  ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B (5

  Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001

Pagina 3 din 6

in.

Referințe-

-|—1)—JUSd^pUr-SftAȘOV-.....   —r-----t-.—----- —>= -■—-■<- —■—' - .......... --.castor- —

111688 / 09/12^015    — «         .  ~~  ~

Act Notarial nr. 1120, dip*WfâW13 e^â^^fc^d-Ca;țȘli^NicblȘte;

C9

se radiază dreptul de administrăf^'ffi^T^S^X.l.'.^ițb’ă^hgifthj£pta de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul oe‘ia7AÎ, p?d^,rierarea’relei de sub.B.7                                         .....r       ;

A1

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 13908.5 EURreprezentând dfferența^^B^Dj&^i^ <»5Ugra;x^tși dg W din cota de 2.70% din imobiful.deTa A L proprietatea.,celei de. sub,0,7

Al-

1) JUDEȚUL BRA$0)/  .    l’     "  . , 7. <

1111

317/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină/WGdRftâftA ,

CU

se radiază dreptul'de administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără obiect pentru         ,'Fr ,10;>y ț..-                        .?<■                 >   ■.

cqțg de de 1/2 din     gș

.. .-'      '                  At. ■

1111

863 / 09/12/201$’'utrfîC^VK'K         h)j ■■ .^fiivyii. ; -j    ..............;


Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de N.P. Flcard CatalinâiPtetfldtfet-se radiază dreptul de administrare tnscrts sub C.l, numai pentru cota ~ de~T,59% WîffîOWttH.

Inta-bulare, dl

EljRreprezentând <                                      56*1,59%'

din imobilul de la

--------- -nr yț*- i- .!.■;■ -+--


C12


C131) JUDEȚUL


HțS&ț'/09   ____________________________!__________.wiSAr--- m‘.)hh •

Act Notarial nr. H23, dlfi 06712/2013 eW de N.R Flcard Cătălină Nișqțpfo-,

se radiază d>aptOI"gg atrnitntgiTafe UistTtgsuBt:!, nuirralȚiCTTfr cota

de i,93 %           de|^*                          B1°


C14


113710 / 13/1^/2013

c sefâcliăză dreptul fi -V*»- TTg te JWjr.aSlMEI


,si> b
i: ' > ■ ** ‘

.iu 'v.......VUV' I •

Al


X<iAHTclid£!£llL„-x__________

voaxiia HA3T3-Ju( 7,?^-.

1,1'"'î ‘ ■ ■ ■ ■" • ■

xl|cLe_l,aQ-^~dftnmohițju 11543& / 18/12/201^' Act Notarial nr. 1146, dfîr 17/12^ se'rădfaza'drdpțnLd'e • 1/2, din cota 'de'3,7.0% din'ft b%_____      :6'0'

Intab.ulare, dr 'ot d-â-4 Elî&reprezentafadi           ..

cota de 3,70% din ifflobHuixl^ |^/ft^jir8jffi 1) JtlDETULgRAkdV


C19


C20115530/ 18/1,2/2013                   .....-           ~     •*H;‘ -• '

__________—_______■■<,.•„■   ________.....                          ---------------------- , ,  ,  ,  -■■  ■              ----------------------------------------------------------------------------±  1. ; | ț xj--------------.----!,---J ț.'  ■/ 1

Act- Notarial nr-^-114ă, din 17/12/2013-emis deFlGard-Gatalina Nicoleta;

-------i-

C21âe4ePÂ49 ’^bpĂ^ftrew cfereiMe sift)

kl‘ CO*SJ9he<lH1 ’A 6!: țb         •: i-ib o-a30-,i     .-

IPOTECA LEGALA, Valfi^ell29fr7.5 EORWsupta


tt IPOTECA LEGALA,               EWR&supta

gde 3,18% din imobilul de Iș £1, proprietatea cefei ••


.... J


Ăr-r


Al


H577fU _     .   ■       i^i.yr Ocl-z o.c.-..            .

Act Notarial nr. 3866, din?tW-12/20î)3seniii9de;NIIA BbtrtariuiSeria;


C23


se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/S^din cota de 3,7b%^diOlmbbifuf delăA.Tl.T^br’fet^t^k^fei'â'e'S'ub


Â<i

< '


C24


Al


Jteaina.4 din6înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

diferența de preț neachitață, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.i, proprietatea de sub B.15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C25

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.I, proprietatea celei de sub B.16

Al

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.I, proprietatea celei de sub B.17                             '

Al

44384/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C28

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

Al

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.I, proprietatea, celei de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

4047 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C30

se radiază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 5 din 6


UaUate-individuală, Ațțj^sa: Loc. BrasoxC$^^0pu^^iir’&tsS^sb^Ăp.-i, 'jâd.-Brașov

PărlIcbffiune:terehurdr^Tnîli/bfaiKăineffl£î0^^^

sala gips si terasa de Ia etajul II              '    '   " '               ' '' . .'. ■ . . ,’.

■Nr .crt

Nr cadastral

Suprafața conștrtiiîă

Suprafața utttatmoi

Cote părți .... GflffiUfife.

-----------vtx Cote teren

!...ur..-,'?'.,"„'>!——------------------------

i t vQbserv,ații /Reteiipțe

Al

119041-C1-U50

t

><“ 84--

^•W32^0

SpaOâ"! subsol Gbrftjpus din centrala termica si sala boiler si compresor cu. suprafața utila masurata de 64,28 mp

£ ; J *   *


Certific prezentul extras..CQreșqunde. cu pp^țijle ip yig.qșire.jdjn,cartea fqncțară qfigjnală, păstrată de acest birou.                                                                       f-jr tj» ' S . : *■■ X’. ’ »b ■ li'. ■       ■ • >•     <'     3■

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificări de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepttrrne reale precum șl pentru tfezbatere'^succeslunfior, i^ie^ș^ți^e P£ș^pfcăte sunt susceptibile-de orice modificafer in.corțditii” S-a achitat tariful de 20 R0.N,-6nftwț§‘înferi


susceptibile- de orice modificaferii


publicităfe imobiliară cu ciiViuPfiF. 271?.

Data soluționării,

17-10-2018

Data eliberării,

ț /


-<•


• ♦’


r-
Asi

6 'ifl

• : 6 dUP


‘stimă de’2O, 0dntfu sdrviciul de


• Referent.

V JvȚxC u ;____


/&■ot c*0*»# 4X

• i *      -**■

&& s


—9

--Tgs®Șss \ îSSsSS- '


» r.<Ragiwax6*elin.6


pidrM* n^nini infe.*'niâfe on-nne I»       epav.«ncpt.ro                                    6iăo:nti>^<tc*


^nnuir.i Vitiskinei 1 1


Șl

v


I

frtaT; ozjii


.v» »r 'ă? iSJ « 5? a

'•y-yy


■f -. ^ 5^’7^ ;■.. » ;. ,\;.;. if ' ■ ’ '■ *

■     -♦ 4 -*#,x st-j-.rjz

EXTRAS DE CART^FJlNPJAB^l^

•7 PENTRU INFQRI^ARE<^.^^^,

Carte Furidară Nr. 11^041^-051Brâ^>@®Oi

•‘  ........ ’       '   : ■ “’r         rt                                                            j

: —■, v-uî. -S/


30bSOL O? (jOHIUAJ TO-ArTe- C*r!5

V : ' î < « jj-JC • •_? ’ ’, - ș X >»

.                  v.. ..


t-■•;■• i                      ., : ;•       .-.    ■..:■.■.•••     ■ /î                .

- - Ț-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV. • ;• Biroul de Cadastru și Publicitatelmobiliară Brașov. V


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov. V


S'-.ANCPJL :

^■’h« V a*'* *.•

&J:Jh£i               JMoauAĂxș .

s&fMwi?,?'--

— • ••*-* !hy.* l-t 7v- 1 • -.■

» •'■ «-'


*4


c3


•T-.* •>


c.


,<w


ir


fti'a fel Si RrSțS h!aajrw».--. • £ -i* ~7        -    :•••.’•

^.^JJmțațe individuală

liîiĂHRăsa^Loa/Brasbv, Sțr Republicii, _..   _______,_.        ..,,...,

terenul de''siz^rnip»

‘^salăeqipsisi terasa de la etajul II ■


;V$‘


•<


.r


- -.-. n: i - > C: K-;;<•<.• £ r.vJr'^g^jjJ

■ ••.•..-.■•         •■• -,-7-->              - V''7steîffîlf

Et. subsol, Ap. 2, Jud;“Brasdv..; ;''7.f:?‘A wmwrol . .. ............ r. .».J,.;.

Spiftiu


y

•<?l£

•Nrii'âiadastral

Syprafața;:. construită,..

Suprafață utilă (mp)

SQteipățțfo vcomunei

iiaQ4i^ci-u5i

. .35    *

2303/8ZOOCF;

S3SȘ?

'> -*      HV

ÎS

; ../»•:«

1'’••         ‘f -V 3’

;-S-

SUjWgB

r


H-h

L<


>11


Ji


tiiz.-A&rr       A,


ii


' , v-

’ X


i* ț

*< J

cr. <      • •


.(■ :>

'«hc ■


.5


f <^S^n^r£?^*'toare la dreptul de proprietate

ks -- --- - —

*2» Airace; nt Î90, din 17/06/?0i0^jgfe^dhsiliUiJW^i

""    •■ ; ?tâ$3;»2'•'nș'fli.Uqijui' \ț-~::u

Jpța^jjdre, drept deiPPÎOPRIEȚA'B/'dobanditipiwÎL 15ft51'/2Q000 . . Rhp;: •'               -1 c*-

l^jjiftMTUț- BRtA°/i|'vr rtAKafciam i l&Wii/AT '        '


iîțf.^ptizitie-transcrisadinCF 119d41-Gl/Brasov,inserisa-p i^io/2Qi3 .r

:âbbldre, drept deTROPRlETĂi^^trtiulde cn^| cOțu^n-patrimonjul de ăfektatft^^destirial^rercmf^wB JȘifiFasupra cpteide 1/2 din 3,65%tdin imobli.uFcfe^gpȚ^^^^ PEiăxMventier cota ăctuala.73/4000: -.                          i:

U)iaMÂRlV MAHIANAz divorțatâ^ ; ,, i ^^țfivĂTII: v^zi C.i -'■                V

f^l^/lo72oi3 yyv-/i-?--

983/din;fg/fțj72bîy^^g^^?fj^^ ihțăbulare, drept de PROPRIETATEtitfudedr^ t>^P£Wâ patrimoniul de afectați&ne destinat-ffi^^'așupra cotei de 1/2 din; cota .de 1,?3>Z ......;V-7^

oop^dlt. prin Convenție;- ccitaiaA^&iă 19^2WBj&b.TOjȘM& >t)|M^LiN-dyiE(LU; \ jj&fe itiO^RVATII:,- ip/^ală               /:•■••*

5716/10/2013 7 ‘A7 .gggiSt j4571O/2O13

’ ^a^rir. 984, din 15/10/2013^emișjde

halire, drept cfe PROPRIEȚATEțltlu de -d^|co£ 5 )®j patrimoniul de afectațS|"                   |

^șupfa cote] de: 1/2 țilțijgg           SgfflraffiEj:

> prin ConvEntlfe/ cdtâr "            WtjS&lffi*!

îf^fescu Hr0R!ffrith^4^

^^S^RVĂTII: - ip: l^ălă                 r

10/2013^^'^' !- 7i:?           I-'Asă-Sifei6? Infabjujqre, drept de PROPRiETATEtitlu de dțepț-C^r^jra fj^/^ijcț^T&'ne date cu caracter pers'ohaf,               ,        .... „

rasp perrtipi.jfonțare on-line la adresa epay.anțpi.to .-. ;- .      -. : -'. ir.- £•.«./țCfcW.'waWWT^Kfliaa


..iFwHJHatnQhJl iifipa/yw3fc MttSSj


®c«i


•M

Jj

*n


: «îl


*î H T


<1

A;

41

J*


!|

•M t


<1

?jî ii i!


I.'


■d


•Sjl


•vi

sfi

1


I;


<i


fi


IȚg|feși' â^Wifejfttaiyi reale sMțb-.dJt£ IUI ae la Â.1,1

;Wi

""-rWni

S9 >p

*1

®tfi^|,dre^t,CO®ăfej‘e ca bun i&4rasț|riaț exei^^rprpfesiei de ^bgîldl de la A.l,

‘xfeAir.s* ' î u Ti Csf : 1 -4 ’' ?!$§ 'loițils ---1—~~x3&brrsTSaE

•v ijt

i]V

ca bun K&r^ereymrpfofesiei de Bra£jtânrafip£ndit prin

l ■ fgtffl ;ra®fira«pțindRprlh

Sw&TXi'wt & ’

|MKS        _____

SPSîJ.Ț

T»t lGy.i j*- ■I

feiW-

kfi?v XX tei-

cP/b^ț| țx>£\pfp

BJșMfflS ••fn-".i:si? Mc

j--^. fcjjspV. ?b thft.vv-n>h hb: Rz^- '■ & i-.iuâi L


p^twia;

«' V J


2*

TT* vtr *+&=-

îînrfflș^si-aenâ’^.T

vrr’yi

l-t-- rx1.r. i r- •       ■»


,        .-.n- !(îp.:

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U51 Cornuna/Ora'ș^funJe/pii^\^f^șpy


.<   ’■                                                                '■    •    .■■   ■   •                  ;  -.i  ■:.■.-.j<;-s]«■'.!>';X

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi,realei, ’ ..Jd.'

f ' z ■        ■ '         ' ' ■                             .                                                                                .' -

I OBSERVAȚII: - ip. legală C.21 <fc,-r.

-------L------------------------------:----------------------------


115795 / 19/12/2013 ________________________

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batrariu’Elenâ;

___ intabulare, drept de PROPRIEȚATEcu titlu de drepț,,curripărar^\c.a.^un propriu în patrimoniul de afectațiune destinat:exe>cjțării pcofesrei.!;d^ meHir rinhanriit nrin nnvpntio rnta arfiiaî^ ^70/90000 ~'./ț

. - .',■. ,7.1 - V


medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

;1) CÂRSTEAJANA-MARIANA' 1             *  ~       f

116191/20/12/2013


> ,.Ț            SfeîVTWtg

OBSERVAȚII: -ipotecă legală - C23


Act Notarial nr. 1151, din18/12/2013 emis de Ficard Gafalina NicoiQta;sk

;3‘ J Intâbulare, drept; de'PROPRțET^TEcu titlu de drept- c^nnpIrarKijȘa^ujțh "  "*w****

i.i.vwiviv, va, v-ț^v iivu iivi ! v^vj ța ivv v vi ai u va iv va< v>țy v^ v>i^iv.aț^ aț|-f,va ■ Jn.'.a^Mvaa,     jjt.'

propriu 'în patrimoniul de afectățiune destinaf exercitării profpsieîdg


'B16 propriu "în patrimoniul de afectățlune destinaf exercitării profesîeî de ?

medici dobândit prin Convenție,.cota actuala.352/20000 a ’

^ OBSERVAȚII: vezi £.2’4                     ' '■<■   ^■■^''7-f


«‘i

%


116434 / 20/12/2013; > - __________________________________

/^Ngțafial: pr. 1156, din 20/12/2013'einis de FicarâjCătalirig;Nieol^ta;^ii^

.....iptșIlMlare, drepț.de PROPRIETATJEcu. titlu de drept cumpărare cadbuiț

propriu în patrimoniul de afectățj.uhe destinaț'exercităriirorofesiej d^^i ,Ț,f rnetlfe ă’supra cotei de .1/2 ,'djfy cptș’ deijpqbiTul^a^^țl^ U»-’ ~ ’* - -- 1 *'       ‘ ** -       - - - - - * -*                                         A


443897 09/05/2014


doBăridit. prin Convenție, cotd actuala 207/20^0.6

D-SIMiNA ELENA-WUMAW:.Ik :>l‘. ■ -.;>X&5riU r;*

îotajiâr nr. 397, din 08/05/?<y^jrfe;^j

țnt j}bti.l a re, d rept d șRRO PRiȘ^^cp;țițlU de d

gtopriu în patrimoniul de:af^g^țj^e;de>țip^igji^Edirariijjj^ș* " rri^'diti asupra cotei;d,e‘; 1-,5B^|(^.|rpobilul.

Cbhventie, cota actuala 3i6/2OO0Q>. <■< tr-Grifr

D BUGIU MARINĂ


'■<ti Partea III

■ >■


^Înscrieri -privind dez;țpemb£j fî :£•/Ț ; ;■ i    drept lin reale


i-w.

'1

-iu

• ?.•:

?■ $

n___________

$S3ț26’î 16/10/2013 v< «


119707/22/12/2011

a^^cte ~nf. 0 (anexa i-pofe^i^iiK'iți^iba.ruhWS 9%2/2QQ2j ’;^li |}n0biJia!re, drept

M

,“.'T“--Ty

i): consiliul ju61^-iĂ>i^riĂi0fe . ^ '......

Z ■ ^ OBSERVAȚII: poziție trănscrisâ^din'dF.119041-Ci^răs6^lnȘq/să^n,


Z^tffiptaȚiaf rir. 982, din i 15/1^7201S^âr?î^tlg Fic'arti


..... , ... --------^CdtâliWa^fSl^i

Co diri 3,65% din imbbilul de sub' A.1, prop‘rietatdâieeifii.di


JSklotlșexadiază dreptul -de administrare jnscris sub^<Ș.;lMUWJâî^f9:i i i £b J'ldel/2 din 3,65% din imbbilul de sub' * ’ [|        16710/2013

pr. 983, din;                                           _

4|lntăbulare, drept deIPOTECAt^ĂtAYValoar^^SS^^^bf^


tir.i


w


C4- diferența de preț neașhitat^ăsjLjbfa CQtei de -1/^, dîg^Șajp’ (;? >’ dirftriiobilul de la A.:$,; propfieraroa’dd.?iub

V« 's7

Fji»j


1); jyDEȚUL BRAȘOV"

se radiază dreptul de administrare*înscris suiî (*li<riuȚfi'ăPp


deil/2 din 1,93% din imobilul de^sub A.l, proprfet^^ă£su$ £><55 /16/10/2013          !    av-:' : ■      -:L ./


Tfâ^bțajriat pr. 984, din 15/10/20134emiO^ N.P\: Ei^ă^. ■>rOjsefradiază dreptul de a~dminîS(răîte'ÎPlsCris spb ,GJ?rj E Ț» 8e|lZ2 din l,66%:dlri jfflbbi^Pg^ȘSjpÂ^l.-’prdpi^^


Ip tatip lp re, d r e ptd e. I POT.EfcAi.LEGA LA, V

U! ,-^r- J‘ 7”'.                  W

i.rh&tiildi de sub Ă71î'jSFdpi^erat4d^de șuti' .lj-jOi/EȚUL BRAȘOV ; ■ '■ i-:


Hi: ' Pj? bQ lia re, d re ptd e. IPOI

> difer^np de preț pe^acjHitf^

•;-. ...... _________ __________

jos / 16/10/2013 ;  . v *

j^^lbta^iăl nr. 985, din 15/10/2G13*gmiș;de NP Ficârj'^f;

f Int^bulgre, drept deJPOTdcA;lfeXl^ Văloărer'lyfff §wîS |fi     ^u^penț Șare .cgnține date cu caracter perstinal, gri>t^jș(ie <ie prevec^/lfe.^~™^‘

‘ V HM?d4 thîntnj •Ă'fArrrinr A nr-Iii-va ia ailj-acs or*»«       V— -                    '   ■• ■ '


x!.; i-?j .-.

■‘ V ':•

FT^~T"


jj


::

--^WSșLs

TisîîjWt^•: « rit'jj’lîHJȚiț;«

safgb&‘j<<j             yj

Ij^Bwwrl iMBj- AM^jglțzf; r

i^Xj£2Si£2i2J5LXîiZi-^LiX»—4^5Zîiii2fcâSZ4s4!âKi

Hlh \

1®S

*<ț rfțWl

.5-.îAixsi

k EJ$

J

î :f*dl

hS


& fi?


rn/udssMb W< | «S raB^țr.^tc'C ^•;.o.*.< ••

•                             f -*.)• *rt

'. |?C

r.fz-h,

~i: -r-   44W’Oj

Wt:WR-i.., •• .j<P U

<-) ,       4:     <

• i - >,,           n? <n$\wi>1

IO

<• ti; %teF<gl aJSllaa______ Carte Funciară Nr. 119041-C1-U51 Comund/Oraș/jyiunicipiuf^rasdv privind dezmeinbrămintele dreptului deproprietate,;

drepturi reale,de.garanție și sarcini i !         ?i;627 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat,■ asupra coțej de i,-5B4!o‘dm j'mbbiiul de la Al/pr^^rîetateă celei 3i^;^ub?B:         n'ki

*1) jiifoETirt- brașov


’’ 'V'-iV’f

’v< ÎK$X     Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

142026

Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificarer       Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

ANCPr              EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Brașov

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, Jud. Brașov                 ....... •

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

. Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270 0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  119707 / 22/12/2011

  Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliui Județean Brașov;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000

  Al / B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10 B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B 18

  1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheiereanr. 87643 din 20/09/2011, poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

  93131/ 16/10/2013

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit or+fț Convenție, cota actuala 73/4000

  Al / B.14

  P/Zm'P/N

  1) BERARIU MARIANA, divorțată                      Z&r’X*™

  93202 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;5%

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărar^c^rtipf propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profetfei tte medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, dobândit pria Convenție, cota actuala 38/4000

  Al

  1) POP ALIN-OVIDIU

  OBSERVAȚII: ip. C.4, vezi C.5

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ipotecă C.6, vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun

Al

B6

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de

medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

.....

înscrieri privitoare Ir dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU AI.INA-CLAUD1A

.1^3^/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAVMple&tâ C.: ld -

1111

323 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficșrd Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlU de drept cumpărare ca bun propriu fii p^tffmbrfluîde afectațiune destinat exercitării profesie1 de medic-, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CURSARjU MARIANA

IU!

373/09/12/^013- f.

Act~!Qotanatpr.ll2â;.cihrO^/12/2(H-3-emftside"Ftc&f'tH3atahnaNrcoleta; ------------------------- -    --   —    ■...........

B9

Intabylare, drppți de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun prdpriuTn patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) 1DRICEANU CORINA       

OBSERVAȚII:                  CjJ£(ra(fiere gprriirvștrare, C.l.la C.13

111943 / O9/12/2O13

ActWptariahnr. 1123, din 06/12/2013 emis-de Ficar&€ataUna Nicpleta;

B10

IntabulaFe, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 386/20000

Al, ■

U OASIOEAsANeA-MAfilUCA

113726 7WI2W13

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept «umpărffre ca buri propriu în pattfmeftiul de afeetâțiube destinat exercitării profesiei de medic, dobândit.prin Convenție, cota actuala 352/20000

- Al

1) NICOLAU ANDRADA-CAMELtA

OBSERVAȚII: - ipotecă legată - C17 ■

1141

947/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din13/12/2013 emis de PetreScu Mânuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitli; de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobancHlprin-Oeriventie, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUWOliUCI/t-M^tA. necăsătorită                                          -

115457/18/1^2013

Act Notarial nr. 114$, din.17/13/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                „dA'x&S.

B13

Intabulare, drept dș PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) DARAMUS LAURA-MARIA                              ^dlNăPÎX

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 21                                                 "   ~

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATECU titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimonial de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18%din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) M AC AVEI U ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: C 23

115

802/19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 3 de la

Al

Pagina 2 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTĂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENC1U STELUTA-ADRIANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune’destfnat exercitării' profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) S IM IN A ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: radiere CI, sub C.29; IPOTECA LEGALA C.30

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  119707 / 22/12/2011

  Alte

  Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

  CI

  Intabulare, drept de ADMINISTRARE

  |                  Al

  1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.,87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

  93131 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C2

  se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

  ___Al

  93202 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  p-0,* tylr       |

  C4

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  C5

  se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

  Ai

  93258 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C6

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare:6412.5

  EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  C7

  se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

  Al

  93309 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

  C8

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;19713.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6.1

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  C9

  se radiază dreptul de administrare de sub C-l, nun,ai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de subl

  Al

înscrieriprivinddezmembFămint<al<4reptului-de-propFietate,

RăfeHnțe

drepturi reale de garanție și sarcini

C9

B-6.1

Al

111703 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoar,e:13908.5 EURreprezentand restul de preț rămas de. achitat, asupra cotei de 1/2 din cotă de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celăi de sub B. 7

' •        Al......

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea Celei de sub B. 7

Al

111823/09/12/2013

Act Notarial -nr. 1121, din 06/12/2Q13emis de NP Ficard Cațâlina Nicoleta;

1

C12

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,16% din imobilul de la Al, proprietatea celei. de sub B.8            .........

Al

111873 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 șmis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C13

radierea dreptului de administrare înscris In favoarea. CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privire la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea iui IDRICEANU CORINA de sub B.9

Al

G14-

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de-l-r59-%dinspațiul3 de-la-Al. proprietatea-lui IDRICEANU CORINA de Sub EL9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111943 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/J2/2Q13 emjs de FicargLfiataiina Nicpleța;                         <

C15

sfe radiază dreptul de administrare de sub £.1, numai pentru cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea cetei de sub B.10

Al

113726 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pertthl cota de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de suhjLliL-

AT

C17

Intabulare, cțrșpțde IPQTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURasupra cotei de l,7M%^din imobilul de la Al,'proprietatea celui de sub B.ii

Al

1) juDețul Brașov

114047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Pețrescu Manuela Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

Al

115457 /18/12/2013

Act Neț^riatr nr. 1146; din -17/12/2013 emis de Flcarți Cătălină Nicoletar

C20

se radiază dreptul de-administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 .din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

C21

IrttabtWe, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURasupra cotei de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

1) JUDEȚUL BRAȘOV

-------------------. /---

.

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de.la Ai, proprietatea celei de sub B 14

Al

C23

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12567.5 EURreprezentand diferența de preț neachitata, pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115

B02 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNR BATRANU ELENA;

C24

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B

Al

JJocument-care conține date cu caractecpersooaLprpteiate deprevederileJ.egiiblr.67J/2O0J.

Pagina 4 dig 6

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15                                                                          j                A1

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cataiina Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de;              Al

1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l. proprietatea cele' de sub B 17

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare.19516 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV


Q, t*' rp


'CarfeFuhâara“Nr. 119041-C1-U5J2 Comuna/Graș/Municipiu: BrasoV ,


tJrritate nreiividuatăr, AdTesai.toc.Brasov, Str. Reputrtrcir,subsol,Ap.-3-, uuch&rasov- ----------

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     ..      , .

-Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilățmp)

Cote părți comune

Cote teren

^&șei^âți.l/SfâFțfr^țțe

Al

119041-C1-U52

*

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 sub^sdl cârhjfus din 5 depozite, hol și hol cu,suprafața utilă măsurată de 101,33 mp


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public aactelOKjUridice prin care se sting drepturile rdSle precum ,șj pentru dezbaterea succesiunilpr, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițțiîe legit.-,, ,                      ..

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.20i8038645/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr: 27i.


Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /


Referent,


JJocument-care. conține, date cu i


Dâra$£ pentru internare on-:ina h adresa ej»y»arrcpî.rt>(parafa și semnătura)Nume ș»

ElJBEiV'f tAOKtA^I


op


-3 --

--A--


Pagina 6 din 6

?ermt^hr Vt rJluhfeă'171Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere Ziua

142222

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U53 Brașov

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa:»Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 4, Jud» Brașov—»

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp

 • B, Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  ■ .

  Referințe

  119707 / 22/12/2011

  Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

  B2

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

  Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, 3.10, 3.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.

  16, B.17, B.18

  1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-C1/Brașov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

  93136/ 16/10/2013

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de. medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%. dobândit prin Convenție, cota actuala 365/20000

  Al

  1) BERARIU MARIANA, divorțata

  93205 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun| propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% oin imobilul de la Al,1 dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000                  |

  Al

  1) POP ALIN-OVIDIU

  OBSERVAȚII: ip legală C5                                                 /

  93264 / 16/10/2013                                       I

  &/f.    rtL

  Act Notarial nr. 984, din 15/1.0/2013 emis de NF Ficard Cătălină Nicoleta: \

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun' propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei dej medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,j dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000                 i

  1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

  OBSERVAȚII: vezi ip.legală la C-6

  93312 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  B6

  ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bun| propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul oe la Al

  Al

Pagina 1 din 6

înscrierf-prMtqanr Ic dreptul de proprietate și alte drepturl reale ~

-------------Referințe

B6 dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU A1.INA-C!.AUDIA

OBSERVAȚI,'; -lpot<

fe^^y/12/2013  '

Act Notarial "nr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;


B7


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000____________

Al


1) CURSARU ANA

OBSER VA731. -vezi. C 211

111827 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

1

B8

Intabulare, drept de PROPRIETAVFch tldb de drept'C'timparareCa bdn propriu in patrimdniubtfe-afectatiune destihat exercitării profesiei de medic, dobândit Plin Convenție, cota actuala 316/20000

1             Al       '

1) CVI^UMAWWA

iiii

17J5 / Q9/Î2/20U /            •  ~~~

bfeffal Hr       tfn hfi/i 7/PA13         FirAM Cătălină Nicoleta,*       

B9

Intabulare, ,drșj£t de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: C.13, ip.C.14

111951 / 09/12/Z013

Actjty)ț$ri$l nr. 1123, din P5/J2/20,13>ș.rnis d.e,NP Ficard.Cabalina Nicoleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca-bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convjsntie. cota.actuala 386/20000

Al

1) OANCEA ANCA-MARIUCA

113728 /13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard .CgțaJipa.NjppIeta;

Bll

Intabulase, drept de PROPRIETATEcu titlu dp drept cumpărare ca.bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de' 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20,000

Al

1) Nicolau andrada-caMELia

OBSERVAȚII: ip CI7

114041/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuală 380/20000

Al

1) LELUȚIU LUCIA-MAR1A

115461 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Catalina.Nicoleta;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

___Al

1)' daRamus Laura-maria

(ffiSEftVAtil: -ipotecă legală C.21

115559/18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul țje afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: -

115825 / 19/12/20-^X*^^.

Act Notarial nr. 3866/âțb^8/M/20i3»&jViis de Batranu Elena;

B15

Intabulare, drepiS8i^RD®UED^3B u titlu de drept cumpărare ca bun

Al

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afeclațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Ai, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CĂTĂLIN A-NLC.QLE.ȚA1           . .

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca buni              Al

propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al,| dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000                     |

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comparare ca bun:              Al

propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei de 1.58% ciir. imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000                                                ;

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29, 30

 • C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini119707 / 22/12/2011 _____________ _

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);Al


Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1) CONSILIUL JUDETEAN BRASOV_____________________________________

OBSERVAT!!: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;_____________

93136 / 16/10/2013_______'      _____________________

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. i numai coteîȚ de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de șubJ5.J____________

93205 / 16/10/2013                          __

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai coteiI de 1/2 din cota de 1,93% din imob; pro o n etate șl celei de sub 84.

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentândj diferența oe preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 1,93% din! proprietatea cel ei de sub _B. 4_______

1) JUDEȚUL BRAȘOV                               Al
93264 / 16/10/2013_______ ________.   ____

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

Intabulare, drept de IPOTECn LEGALA, Va!oare:6412.5 EURasuprai coteide 1/2 din ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celuii de sub B-5.1________ _                  ______[

1) JUDEȚUL BRAȘOV                         -___

se radiază dreptul de administrare înscis sub C.i numai pentru cota! de 1/2 din 1,66% din impbilul de l_a_Al, proprietatea celui de sub B-5
93312 / 16/10/2013                   _       \__’ _ __

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis cie Ficard Cataiina Nicoleta;

I c8 jse radiază dreptul de administrare operativă de sub CI . fiind rămas ;


Al


AlAl


. înscrJjerl privind deznqfimbcâmînj;eieî.<țȚePtuluLdef.propKietșțțer*>----drepturi reale de șarariție și sărcînF —1/2 din cota de 2,70% din~iTHtit511ut~de~1a''Al;

proprietatea celti ce sub B6.1_________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de1/2 din cota de 2,70% din imooiîul de la Al , proprietatea celei de sub B6.

1_______________

JL) JUDEȚUL BRAȘOV ______     _________~__________

111708/09/12/2013


cg ffără-abTert pentrt)


-ÂT


Al


C9


Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de 3NPFICARD CATALINA-NICOLETA;


CIO


Cil


se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 nu’maTpentru cota de

1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7____________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA,"Valoare:13908;5 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35% din imobiI, proprietatea celei de sub B 7____________________________..

1) JUDEȚUL BRAȘOV


Al


Al


111827 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină. Nicoleta;

2 ise radiaza dreptul de administrare de sulbC’l numai pentru cota de |l/2 din cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B8


111876 / 09/12/2013_______________________ ,__________

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/^013 .emis de FiGard.Catalina Nicoleta;

se radiaza dreptul de administrate de șub C 1 numai pentru cota de 1,59% din imobil, proprietatea celei de sub fi 9            ________

I n t a b u I are, drept de IPOTECA LEGALA, V al o a r e: 19 6 3 0 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea ceiei de sub B.9______

1) JUDEȚUL BRAȘOVC13


C14


111951/Wia/2913             _______________

Act Notarial nr. 1123, din 05/12/20^^^6^ Nft Ficard Cătălină Nicoleta;


se radiază dreptul de administrare operativa de sub C. 1, numai pentru cota de 1,93              pjondetatea, celei de sub.-B- 10

1137287 13/12/2013__-

Att Notarial fir. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C-15


C16


C17


se radiază dreptul de administrare operativă de șub C. 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B. 11___________________________________::__________________________________ ■ .

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474>7 .EURaeypca cotei de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 11


j D JUDETUL BRAȘOV

114041 / 13/12/2013_______________________________

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;


se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai

C18 pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12


115461 / 18/12/2013_________

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C20


C21


se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.1_______________________________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURreprezentand diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13. 1__

1) JUPEȚUL BRAȘOV


115559 / 18/12/2013


Act NetariaJ nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C22


C23


Al


Al


Al


Al


Al


Alse radiază dreptul dd administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de lâ Al, proprietatea celei de sub B *4______

Intabulare, drep&qe

cotei de 1/2 di

de sub B 14LEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra jin imobilul de la Al, proprietatea celeiți) JUDEȚUL

115825./19/12/^^______________

Act Notarial nr. 3866>^^p^^3.emlș.de Bațranu Elena;

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001


Pagina 4 din 6


FBWilțlar. vershg^l.l


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de|              Al

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al. proprietatea celei de sub

B 16

116<

147 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis d.e.BNP FICARD CATALIN^NICQIEȚA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota dej              Al

1/2 din cota de 2,07% din spațiu! nr. 4 de la Al, proprietatea celei dei sub B 17                                                                |

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota del              Al

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516Î           Al

EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58% l

dîn-rmobil7-prcrprietate'a ceterci^subli 18'

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6

Anjew Nr. il-tea Partea't.....    ......^*-

Unitate individuală, Adresa: Lo£._BrasoV, Stf Republicii, Et. subsol, Ap. 4, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mț^Warisamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II            '     ■

Nr Crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă'(mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

7

......3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar'informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in cpndițjile legii:

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                                               .            ■

Data soluționării,

17-10-2018

.......... ......... Ofifra AlihprĂrp ________

---

/ 7        '


Referent,
uaWOURA:


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov -   -    • ■

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 Brașov

| Nr. cerere I

142016

■ • -Ziua

17

■     Luna

10

Anul . ș

2018

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 5, lutț, Șraspy ,                                   .

Părți comune: terenul Je'K7'’imp,_tiransarnejTtele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

-• Observații / Referințe

Al

119041-C1-U54

2

158/87000

96/52700

Spațiu'5 subsol Comptls'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp

 • B. Partea II. Proprietari și $'cțe

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  11970,7/22/12/2011,        .       . .... .

  Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis deConsjliuj Județean .Brașov}

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege-,' cpta actuala 15051/20000                                         ; >• •xM*-

  Al'/ B,3v B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.ll, 8.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.

  .             ' -a ia

  1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

  S. .1 v •                —

  OBSERVAȚII: poziție trănscifcăWir CP li904tsGl/Btas6V;'ifiscrisa prinrihctiefâreă nr. 87843-dfh 20709/2011; poziție transcrisa, din G.F. 119641?Cl/Brasovt insdrisa priri loctieiereairir. ft7M3^tn&/Q9/2QTl:

  93144/16/10/2013 ...... :     ■                 -

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 ernîsdeFîca^d'Cătălină’NiCdfeta;’ :

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu tlttu de drept Cdfflpar3FVT!U'DnB propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prPfeSiei dS medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cotai actuala 73/4000                            .

  1) BERARIU MARIANA, , diyortată ........

  93215/16/10/2013      ,    .

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emfs'de Fidărd Cătălină Nicolfeța^'^-* ';'

  .    S'-.

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu .de drept cump.ăra^^^țjțȘi propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prplesiei ife medic asupra cotei de 1/2 din 1,9.3%, ^obarțdit prin Cțywemfe,^co|cț actuala 193/20000                    ...... ‘Ăv.v.ț 7

  •7 ■     *

  ?■ **

  rt      •’>/

  Al

  1) POP ALIN-OVfDIU        r?J                  . -hX?

  .u(.

  OBSERVAȚII: ip legală C. 5                     ,,                               '

  93268/16/10/2013

  Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de BNP FICARD CATALfNWltdt^tÂ,-

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Gonvenție^xota actuala; 166/26000 :

  Al

  1) MARINESCU HORAȚ1U-CORNELIU

  OBSERVAȚII:-vezi-G 7,. . ....                                             .                        .   .      .

  93315/16/10/2013                     a ;

  Act Notarial nr. 9.85,.diD..15/lQZ2Q13 emis de Eic.ard-CataJina f^xS3Îyfe,”'

  B6

  nțabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de.drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 2,70%. dabanSif orin Convenție, gata .

  Al

  actuala 270/20000

Pagina 1 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale
K -G-x . •) m;

*•• ’ vfiTt, 1120, din O5/12/ZatB8®ffiîă?aWiWff»fâfd Cătălină Nlcoleta; .drept de P]


re ca bun priu în patrimoniJtVÎB3Sf^tă^ta'nfessc!®^ttn^î'^'Bfâ¥SliFt)YbTesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dobândit orin Convenție, cota actuala 270/20000_________________

1) CURSĂRU ANA

«*»« tfMeloiw.'-
|r»-rvr-
Al.....J


.........ttuiaAW adie ii «WetttKnq ob iipwb ei eieotiyhg honjinl><lihiiii^illițW^’^ftniisdaF.ittard CataiinaWțqrlqtaî


VI di:; OPf .»<» 9irn6ioH:


? ;ow. sisiudbinî .   :

OOOOVHUd.r * !


W-voaMM iiiTioia (i i.

®JHÎ                          -rsv> odisoQA’ț      ~j

i<te ari^țșțiune d^tinat e^teitSfti profesiei de ț â      \3I_ \ b AIE£]

rirKtnn^rl ■- ih cap ™ 'îshatoW.-bA?

lynS <>.*< liliHnTrĂT'-iirl^nM aî, mvth /risludcJnl : 5bPOc3b anui)6r>?U ab lcinorf .rJsg ni ungoig r~ ■ 03 ,»<inevno3 'Ar '’hcykb .^23.E nib £\X ar» ipîO3 K-ques D'bem- '  ;
feiepȚhs


HAM UtWAMia^I

Sil ecetesiăldje..


YâxjsE?!

EiOgXOIkgXlnid ,c8€ ’-Q teneloi/' ibAj _______Tăi^^'abzdyb >m<Ldsi'«îi'' îsniîzah »HU$6;>«*l6 sb IlryiOmit’ăC d‘ , i'COiq: f ;

r

une destiaatexerdtăr4i.profesiel=BCT *          ■

fcAdfi-XWuto. UBOWf. tuaia 370faoobo               l Exagioi'gi

7A Js ÂîU8 51' >irrt«^ F            l nic 780 '.n


+

>q ii’• t>;>./’••>>a >(ii';;-,țo r.!>nG~';ijGq :: UiG'X'iq cJ

;q jihnedcb ..vt;<wr

■? UagBHiNAMA^ ----

ît. •.               .-

::                     -. exr <e eI


Actjyotadal-n£.44j4:   jd.T/UQOLȘ.^^te1.

lntabulăxe, xfc&pt. de PRQHaiETATEtitlu-dedr propriu în.paUjffîQfihilde afa^tatiune.desflnat        ,

......... cota actuala 3ffiaQ000

_ _     •<: drAtiD fritoR sb girrio SrQîr.uabJ ;iib ?gP r," icnslott 3 ■■

fi-; ^kifearn 1; ■ Mmh uMif                  ?ih ;osib jdb)H!

E»b »ar.'-eîo”q uifiirnexe Jsnii?9t> enuf?Kfr>r4'5 ?f.          i j n» •. .«'c^oic» ■ _kM

âi^^L^wî^Rifae1fetoife»ei^i9f s iib ?, r

—-----------------------------------------------------------------------------------; ,-,ir.T,t-.ft---------juaiț/ne^atp cu ga


ExtrBsesperitrtFInfbnnare on-flne la adresa tpay,ancpi«ro *


* ^FofrhtriaMrenritfMb 1.1


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Intabulare, drept de PRQPRIETATEtitlțkde-dreptcumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

.. Al..

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P; Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării;profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000  > ■- -

«***; - — -- - ■ —

1) SIMINA ELENA-MARIANA

444(

)U 7 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis'de Ficard Cătălina Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat Exercitării profesferde medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

iv         a a ■ *« a r* ■ *■ •

1J BUulu raARiNA

OBSERVAȚII: Ip ț. 29, vezi C.30         ...... .......................•

* C; Partea Ulv SARCINI   •

k..<                      .

înscrieri privind deZmembrăfnintefe dreptului de proprietâtd, drepturi reăle de garariție șf sârcihi       ■ '    -


119707 / 22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din invențprul HG 9^2/2002);

CI


Intabulare, drept de AD.MINISTfU^RE , 1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRÂSOVTr”


>                                               - :Y. .c .. ..           : ’<•

iiț.                 *’• : C; i                                                   ■■

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inșcrisa prin              87643 W/t 20/09/2011;

T poziție transcrisa din CȚ 119041-Cl/q/pșov, inscrișa prJnJncheieKep. nr. B7E43 din 20/09/2011;


93144/16/10/2013


C2


se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota de 1/2 din 3,65% din tooWul de la AU, prcrprietatea iCelEi d&    ¥<3


93215/16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; . se-radiază dreptul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2 din.

1,93%, proprietatea ceJjui.de sub.B, 4................- .    _           i

In ta b u I a re, d re pt d e: IP9TEC A LEGALA^ Val ba re:9785e de 172 din 1,93%, proprietatea celui de sub B. 4       , ~ . ....


C41) JUDEȚUL BRAȘOV93268 / 16/10/2013_____________________

Act Notarial nr. 984, din 1^0/2013 emis de BNP JIC^D


C6se radiaza dreptul de administrare de sub t 1 fiijjpâr

1/2 din cota de 1,66% din imobil, proprietatea celui ■____________ ,

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412?5' EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din* cota de 1,66% din imobil, proprietatea celui de sub B 5          <


1), JUDEȚUL BRAȘOV ;


93315 / 16/10/2013

Act Notafial nr. 985, din 15/10/2,0,1^ em^ deficar^^t^n^^colelg;-....^., C8                                           „     ....,__________________ n            , jd-q^t^in^J^poțeta;, ,,

se radiază dreptul                                   ^U75țiw&.i<cbtâ'

de 1/2 din 2,70% difi i/ffb&iluiMă la Ăl, prd'prietăt’ea cefei de sub 13 6


Al


Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713^5. EU-Rraprazentând restul de preț rămas de achitat, cu privire la cota de 1/2 din 2,70% din „imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

______________.__________________;_____________________________________________ 111717 / 09/12/2013


Al


C10-


Pr'V'dre.S 5

AcwîoîKrnZIîîoTd^^®

Intabulare, dre^P ^^^W^ț®^4rW^?WW!51

EURreprezentâbd-restul..de.preț.îwra!s'H&-afflfiBS^fa^i?-ă?iS®@fW~^ '• im.Qhilul..<teifi- A, 1, proprietatea de^MWf^.     <

'sX'.- ^ețfeut'mcu


*t *e - -'•>•_ ■RpfeHnțe*'

.■r

[!•>■•• -- 3

.   ■•... ." .   , ..O;.'

v.<>’j'î^cP'j-

-—.——U—<A—-.VU**!......1. A

'’■•'■: ’>•__________——_

‘^O' i ui ;:

ri ■' ^iWr

.iiț.'sk ■'cu


ul de administrare de sub C.l numai cu privire la cota;

Act Notarial nr. 1121. difpiSfl^g^miMtejiWd^atatina^iiGoietae :». ;

r, 7. se radiază dreptul de adminiștrd!>Q<a^feaB(>lfdaMal6HpdVfrgMg(edt&|'

■      •»'■■      ~ , din imobilul de la A.l, proprietatea ceKBțWgW^BlW'l|i--«S,'t> <■T*rr A ■>   • • -tr- ,                    A


ActNj


7W_.-._ .... ™_.._________■'■

EURreprezentâjidWtlolaife>Hdts5Wig^e6a«hiiSte.a^bmeapttd && k-■-


AMA?PA^*AMi.'J^ A»*ÎMig '•

c&.....administrare de sub C.l numai asupra cotei de|

^saiMMaBw^ss^

flti ,jb jqgșfe GHiiudGjni—

b UMGOmh^C, ni ui molii 818

.qiiwrr ^a»HAMUiaua ,(-r_; iL^as ;g>3 dîvÂweaâ-" ' OlCSCflif ra cotei de


Al


bnivi-iahbi^i8nt F

i.


+

i


-■- ........ £'£4>£&^£i;-VT<K,«SXi

rg&x......■3MBq>»i--a«9ffȘh0' w 503A g3iA<

^~(^ub                      ki^o          J9 -

JsSTSI3^SKjăfiii3mu4^iiJia«MLii___

teute da șubXlxutfaaai asupracataida

I , i /“ O t *. •» «*■ '. .re ia 4 f Jt im Ismiin .1 ~2       '^^fe'wifiyKOt'lvigiio â^eibesee: .

IfWKjti                  K            ........

irxfTro^^re? i


r"\. ÎBfr .'n ienSJoM jpA.

jubș\oi\aț'■■ gXSg^i

nib ,£&€ .4ff teiatoM t?A--


h im

;fltfOlOXWanilclu A bisai3 ab j;ito £2-Q&iQ-îKîL

tea mquee ;1 3 'dae-ofe jip^âinKnbGoblwaqoib fiseiboi i»i .-i j -------J. :s»b icîsnc e^eiuoslnt -.-.

M&I AȘ £țyt»: ‘

**L?y^iaviJj-u. _ . XXOj^Gj.)iâjLĂj^Ș££ n,c >8C . >n k$i5<’l4 iă/V lu/qjio osăiofe-.' sei .

.; . ...         J5b M03 niP kVj ..

â'T.QQj—ab—Xpai-b .... a i^luxisln.lî_____.

|b £\1 a& isilcj jgiousb           isia pp f msn&lie r.-.bjn^.qsiflua' O ;

1XU17/M11 0raft<&ttLSUIt)fctainRi4MdMr:<>>rir xvi brirwni nit-        ah R?m      '

C24

«■«.- -rjoirnr Tfrr. ^WT rjinritr”           J. nr~ 11..11 m . 1. .inTi^Tr-" .. r. 71. j ...■_.tj/ .

se radiază dFeBtul de admlnistrare de sub C.l numgi asupra cotel^db 1/2 dfn ostiai d&^^3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub

AM« .!V * SUVVXÎA jEinsYcndx \ rib       .' ri frii6jw!4 ;i?A-

C25

cM^ de l/2 din

OOlw'-S&'.jSMfwJ® !•* rrrpf n^r r»îrt'' Ă lArS^ ' t- ĂirAriV „ u î’i

! »<JÎQ:^b (>S6t'Abi**?  q-,

k ^Q\ >    AkĂ.^b .

•1 / JS3HBm*1                      ci o^iwn?î 11-^__tx tM~»2L oii         îaiA cah inl^g

l^ hrtZ trofa^iaift; 13 OA .

1162Q& /                  d.Jțdpe 9S isiob soflrtpnpoia .IA ți st} Iu’.idomi mo #&£,£ nit> £\I

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nkoleta; VO2AAH JUȚSGUt i *      i

xa&jsfi .țaâiâUjOttoUe adrriidistraredesub C.l o,uniiLaaiB£0nS2JSi.jgifi_..' - <9    *\?9. kj* t-LL? j

conține fâte cucarș

:£Ktreseip«ntnrinformare on-llne la adresa epay.ancfU.ro

-..--■w. v -    , ,,-,4wroi4aAy<*s*xw 11


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C26

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

444

DO / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

intabulare> drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B;18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare înscris ^rtT'Cftmdrnal’pentrq-cbta’ de 1,58% din Imobilul de sub A.l, proprietate celei de sub B.18

4049 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3, fiind ramas fara obiect

Al


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. r--------------■>-----------;-------------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FxtrSsn n#nrLru infr>«'n-.7»rn nr».lin» la         nnsw         va

Pagina 5 din 6


........................ypppjj

TjTți»f»tn iniiunrinală, Arii^sai-țxa^dB^rasfut^Byfefeii^ijȘi(7Brașov-—... —

Părți comune: terenul de^Tni^DflSfl^dăyfftdle aerară','gate", âT^ctricităfe; aco'^ei^Ul, cașp Șcajii, Holuri, -

■MUtZ" bL. crt

qițja bj iob

'Wtatfasțrat' ~

. - Și^^ața„

Suprafața

wwS

. Cjate_părți

w.,w-

1 -.--------------

Al

1W041-C1-U54

i4t: iă ICO '5'!

îțuefi^r.mu

"WS2)HBD ••••

» > . , - . • -

SpațjsiB ăd^ătirw^pus clin boxă <ftriso|}ra*ața’M>tFlăi nfastitată de 2,41 mp     V.JI

.K.uK.vaiHw> a

Certific prezentul extrag’GpnQspyn^ecUrftdaițiileJn^igQarediri cartea fu noiară'originglăîj păstrată de acest birou.                              a uu< er                   .<-:'3'.,. --r. ; >i- >j '_ /• ];,•■;•■.«>/»,•? imq .ab -t?S7.’ *

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificaregțdepcățre DPtaFuIrPttMgwapb^pr juridice prin care" se sțlng drepturile reflă precum șl'peîîfru dezbaterea succesiunijfflîșg^®^®^ prezentate sunt suScepJfjțfte'de'ortEe Trra^gț^ffSnlfh^flffldiJM^KlJ^SSfe.anjzr^ ?!;.'' '' ' rt : x cr<t; r ;e»i»is' fttf. ,.-.

Ș-aachitattariâjl de20 țON, -W^9țggiq|^TOibpr^gjj^Ș^^WTji9-3Q-lfi;in>ș>pisn»idex^fgB&li^fviciul de ’"■■  “                       -        "   ....... - ■             .....- ■ -"jț,s• J(£Ț£"e&jK.

.‘>       T 6::S:.bS» 3.?-.!£'..•

P.ațp șpluțlonărliy'--4' ^- ^374OUî JU! iiA«^irt«%tetaft6K 17-10^$018               . :nc i’n'Ti5’                       ‘ •_'

Data eliberării,

-J—J.


(paHife


tura)


(parafa și semnătura)


—.......lAD^06-


CA& țț f 048 Q i fLCdt      2o,          CAB <?j

CA62C f        M

Oficiul de Cadastai.și Publicitate Imobiliară.BRAȘOV. Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașovi Nr.. cerere

142023

Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificare

100063508360


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et-parter, Ap. 9, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527-mp, branșamentele de apa, gaz; electricitate, acoperișul; Casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                      '

Nr crt

Nr. cadastral

Supra'fața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curțea de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajul II; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702/22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 102=0/2010 documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010);

’de^NP FICARD C. NICOLETA si

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Â1/B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.

11, B.12, B.13, B=14, B.15, B.16, B.

18, B.1'9

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniul privat,                                      !?

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041 -Cl/Brasgv, ipșcr-isp prin^jn^hpierea nr. 8^43 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. inserisa prin încheierea nr."BZ643^in.2Q/âăZ2%Xî>^  .

93150/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRfETATEfftlij de drepfcOmpârâre'.C’ă buri propriu în patrimoniul de afettățîiihe destinat exercitării profesiei demedic asupra cotei-de 1/2 din cota de 3'&Și%i-clîh imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuală 73/4000-         -

W-

1) BERARIU MARIANA, divorțată                      ' ? 'VV          :

93184 / 16/10/2013                                  J        ;• >.

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de BN6 FICARD CATAUNA-li^.kErA; ' ■■ ' '4.  ' -■ ’ ’

B5

Intabulare, drept de PRQPRIETAȚEțb titlu de drăpt cumpărare țaTj&ff propriu in patrimoniul de aTectatiurie destinat' exercitării''profesr'ei â^‘ medic, dobândit priri tSnv’enti^,      ă'țțcfaf'ă 193/26660 '      I •:>

>■■■       ; ■ ....           Al

r—■

1) POP ALIN-OVIDIU                                                    '

OBSERVAȚII: - vezi C 5                                                                 ' '

93241/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 ețrris de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATFcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de.ațectățipnfeJde^tiriat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII:-ipotecă C.7                             ........

93293 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                         .

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun

Al

-date-ru i.didi.teirpersvndi7PTmejdte‘tfep!wedeme-ttfgimry677Kt>Biv-'~            —pagwnffrrS’

jllllSlFUJILlIJJI^.,iyyU41-Ll-U4


însfrieriprivitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

___

andit prin Convenție, cota actuala 270/20000
6 ** v

fX


B8

Iritabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit pri&Cpn^ntie..cota actuala,270/20000

Al

~îȚcți^

OE^pV^tll: -Igptecă legală C.ll

llH

^7/W13W13

pfopriir-th-

îg,-rV;^ț:-

5»; .'*(' fv< v .* .'.'•;       «f'.Pt.' C’-’ •'iii^s/®w-iii

**"*tȚ'Pt^țț


l:-igpț0c«i legală C.14


i j l' ‘ tr.i.-~' -'• ■.        - >'•      ;

(

^ynrT' îru^rrTA W>* jyfa^-uqu:A<i

» ■> > '.          ; x •"■•■

- •

i. t i*-e • f:;.


i ir^c-h ha î wf-oiM i'. loveil h b.Vi/S’S?RW •’id o ir- :'J. glsknnfe 5'is1<'’!?fv’>..' 'r:L‘ jț‘OI^lO'CT'lV!,''-l??Ț-t5lCri3S10lt9tt hi -^h;U


ir-


gteHRilare, drept «te PROPRIETAfEtitlu de drept ciȘHț BQtpriuJfl^atrifMaAteldfi afectațiuneitppal nr. 1145,011117^ iritabulare, drept propriu în patrimoniul a medic , asupra cotei de 1/2 din-? dobândit pifiRkConventie> cota actuala 318/20 ;ij                                                                   ' ....


j^b.9q. eb Jtjeib .sieludfiir ! a ctc? Wî j Atiq;

jufaauî u

WiWSînijTîafRBri 3Ti'’?.VH3?’-jrj- ' '------

SWiiț'BțVjitnt                    *3 rAb e^ywy.i»       -----------

" .......

nib :S8g .in icntriol* ■?'. btâi eți iq”ih ,‘rififiirifitn1_______

brnidfiq ni ur:4&n

>1’3^ &rqu2b ?!! •♦■«>

i pjd? ,ei>4»topp gnq iib^șdo»,.-----

'       .ÎMiiOM Ut^ <1_____

............

\£X flib .£8? .'/• jfiiifejQi'' * Tî|b ^qa îb ș’ <țî>..»rf8&>-r. omrite? ni uriqmq < nbnsdob ,iib^m:

' ~Wd>M-UA '- 'r- .------

~,;gÂV^Hago' ------

EJOSM>£\&I'V X:»£E>

n:b '‘-*; iebawrh-^*

o, ribmxdc-b “’.;• J->83vt!«AM

'.:y tlTfiyc--y?.v----  -----

Eioswf^rgesge


115831 / 19/12/2^13...... ................. .....

Act N^îal riri^^ dih 18/I^OTO^d1fc^W0Wft^îffl^^Ta-^^Q ^<rh -r-'udslrti: •-?


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

............. Al......

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, ns.HOHOTĂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota, actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116415 / 20/12/2013                                      .

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013.emis de Ficard Cătălină Nicbletă’; .

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de lă Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/Q.5/2014 emis de Ficard Cătălină. Nicoleta;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al. dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA                                    .

OBSERVAȚII: ip C30                                                          '

 • C. Partea HI. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi realp de.garanție și sarcini

  ■’        Referințe

  119702» / 22/12/2011                              .

  Act nr. 0;                                                  .

  CI

  Intabulare, drept de ADMINisTR^f, qpța.actuala 1/1,             . . .

  Al

  1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prifrlnah'dlerea nrr87-643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041 -CI/Brașov, înscrisa prin incheierea nr. fEH64B~sdirr-2fl/fl9/i0g4pr t r

  93150/ 16/10/2013         ......                      , ;     t

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

  C2

  se radiază dreptul de administrare operativă înscris sub CI,. numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, proprietatea B4.                                       ;.......

  ... n

  931

  84 / 16/10/2013                          . ,  .  \ .

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 e,miș’BNP

  C4

  se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cotade 1/2 din cota de 1,93% din imobil, Rrpprietateaealui dâîUb B

  C5

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGAIxA, Va.loar.e:9785-EllRFQprez^^^d din imobil, proprietatea celui de sub B 5

  .ț..                          .

  1) JUDEȚUL BRAȘOV                                          . r       ; .Gî’-lr :

  93241/16/10/2013

  Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Njcoteta;              ;

  C6

  se radiază dreptul de administrare de sub CI , fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

  Al

  C7

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Va)oare;6412.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV                               ------- —---- ‘

  93293 / 16/10/2013

  -Aet Notarial nr-; 985ț din 15-/l-0/201-3-enwde-FiCTrrd-Gata1ma~Nteotet»r               ’         —

  î^^privmO^ tseWabuieazd drișgg C9


' :?

Euro, reprezentân$w£st& cota de 2,70% djhwwHbl----


dtti ilwffiîKâr- ZZft'Z/J.           !"r' Z ‘-r -

, s^jtassțe-i^jiinavnoj

..........     . rj nnq nonadoc


U1W3 /


Act Mdtarial nr.- 1-X20î^i™-O5/-12/2O13 emis de Ficard Cătălină Nicolet^ ’ v' '•'

' ,c ?■


CIO


Cil


se radiază dreptul-de administrarede sub CI , fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2                                           j

£feprțețațea_celeng^< I nt a b u I a re, d râiiț»                 • k^'A6A>''<VaHiâfFe j'13:ft(I8l.5

EURreprezentând qtfărăh^âxfâldrețihe&cWȘăl^ ,?asH|»a cbtâydel/Z; drn cgU^3Z,7|^ginobilu1 de laAlW^aWeaf^^^eubtBftli-.■£fos\‘;     \ aXi&ZxC13


sa râcHază jdi^pluJ. da^arii ohtect,pentnj cotade 1,_


C14


ffiUWfcr'., 4rCOW^V'A gfdțriac fio jăilriavnoj cA'i^'bncdpb

...... ■" "     *..... jșasfl^chr=d

•!.! ,’••?!•■ '.                    ’ -A

,-(S:b       ‘.da?-;:.

\ >•: uHâțdhr. .......

sju9v<xjz'

hi>r*9<*' . «ti ww\-li|WBsWMrWRjK^fiP5WW|lt> SWlaNp

EU ^reprezentând                                          /____

' tafcea de sub 8-10     00004U£t nisut


|ȘMR-W<

_____________.<■

uraue g

. . ,0E3^-.vr>>vwîeo. .


jB^g^cota

j


Al
; ZlqZZZZZdsFZ J<îptăia^gi^aiiavt jumeMOj■ ,i ■ i'iiv n diWSSt’fiir țw?i ț_’5.

........ .........................:         .....etMxbnaj!-toeiter

rttfr /.SErt"..t.eM'loW fT* AwJIlrilîriWs aE],:?;';e'il’ SxBibfeT os eB’ ă’bi hîb iAi "YS tft>5 injnsq| s:j i.i-Ă~tâî;-x:u-c7—----.AC_aatBf9hfleng- —-

tna wcoieta;    UPCXOim        j

r ib , 3 C . i.o 16nS.ioV Â■ A ^kJ<js"ib awhtn . .,

,q-> ;u «i6:'i.‘d6ffî,.‘

! 'idic.. ?b fi/bă !?•.•»!?;. ??

r»i

Act Notarial nfc î.Act Notarial nr. 3866. din 18/12/fcQilâbefrtisdB’NP SafrăhHifitesaac ti


<ULM MA.J__________________i            .-.                                , ■        ț..UM          -* *■/ « - - -

Irâfcbulare, drept dă. PDraGfln teGAliA, Vd»â*®dl2Sli>WRî»ip^ cotei de de 1/2 dir('d®:â\d®B,!l=8%>dinHmbbilWiate4a-;M®r!Hrabd1dtăfce®■


t --                          J:A.

4     /       '.-     - .      : -   ■ ■-•u1

■ <. -• : C ' i ‘ " ^ASr,.

vdd.l ao Rl-yj

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B16.

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cotă de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116<

115 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la-Al, proprietatea celei de sub B18

Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Văloare:19516 EURasupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV- Occc/ment va/'e conține date cu i

—‘Pagirr&^rdin-fr


• '■ •■■'                                                                                               rzr,'-'‘' "' '          '■':! _ ’•

Unitate indivi.duaLă, Adresa:.Loc>.BcflSit»^Mtf tfe^S^j^.Ării^tMf/^p.'i^.Jitet.țBreaoM...- .._ri- _ ~P<rțT cbrtî uTie? terenurde?*5?'/rrffp^tttârtșdriHțhtefiFd.£dpa^ gȘY ăl&ețf icițaf&,         sbV d^a s£aț ijL hol ufi,

șiga gips si terasa de la ejiihjHH ;    1 1         ■                                 >..   u.. *•.* .>»   >-


ite cadastral


---------” Ș VP?----■------

**     #... noi»»^ivi

^8£®^W>rvește rt^rjirerieretajul I; ^£$3$ Șp.4 de


___________ _. J W70^ouo ‘

Sp3țiir9 parter tampus' din terasă în curtea de lumtrră'cu suprafață'utilă7

,.....

la mansardă■                                                -t. ■ . .    >■■• . - ■.■          >■- ••f ■••• ,:

'. .'.              ij cf _

Certific că prezentul extras corespunde cutpP»țWe in-vigoare din Garteafun^teeîiăî^lărp^’frSra^de acest bir^q.                           . . jț/SjQî^         ■••: ..1^ z: •;:< ț ?' yv^\D                   ‘£C6“O^! JjA

Prezentul extras de cartedto^^ie^^Mg^i4W^ftq^^4ifp^tite'»ridtdp4iPP»itofflii»ftd|Pr jugdlce prin care se sting drepturile •EșalerppewnteșhReirttfuraffizfjatenea1saic<iebiufflfor’ ia» Irttâtm&țȘiB |nțzenHte sunt susceptibile de orice modificare, 1n condițiile legii. . _        .................v._. bÂb ci.^ _ „_j

S-a achitat tariful de 20 RON, ~Chit$nta interna nr.2O18038642/17-lO-2Q18 in âiin8â’ț®K4filj^)feiWSfe^|viciul de iWnrnte wbiiiâră'cu -cBaoruȚ^*- — ------------- -------- ' .............. " '

Data ^luționării, -c " 'p

18-iOixois

Data eliberării.

/ /


AI 1T9041-C1-U48-S

f'


•       >-< V; .ir.-UcKtoVț ,‘>a'

■’'»p.<


lî>0cdmen(y?angcont/nedatecucaractegfi^50Ba/^prvt^^etdeyngy^deff7&feeg#i/Vo>6^@S<H.          ■:         -Raglf30 &£^Q 6


c+nw* pompez COM«AZ :

gj/f' Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV • Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliafărgrasov

' ANCPI

» » .ț             ft

r («Mti r i «TtwwJMâiî


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U49 Brașov


cAB 3o, C*'J C'™* ‘-4

I Nr. cerere I

142025

i      Ziua      |

....... 17

i’. Luna ■ •: i

10

. Anul... i

2018


. Â. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală                                        ... • ■;.


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parterrApL'SPAȚUJ10, :J ud,. Brașov.?   • .• ■ .<     \     .

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate; acOperisiil, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II - '■ t.??:

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită;./;

Suprafața UtilOmp)

Cote părți / comune ?

Cote teren

.               , -r-C

. t *1   \ v r     t               t r :

' Observații? Referințe

Al

119041-C1-U49

1-..; >’

440/87000'

,267/32700

Spațiu 10 parter compus din.cameFă poitar cusuprafața utilă măsurată de 5,76 mp, deservește Șp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la pârterjuSprlUSplS/Sp.S; Sp:4, Sp;5,'.Sp.6,>Sp.7, Sp;8 și Sp.9,dela etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp,8, Sp.9, Sp.10,. Sp.llASp.l2cși Sp.14 dela etajul 41; Sp.l, Sp:2;- Sp.3 și Sp.4 de la mansardă                                              AHAUtAfs
/u'î.q j*or....        s” u.-,',c.x>rn. nit ■‘rr'j vo

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale,

............ .■.................

r.-'            v         ■"?

•: . 's 5' Referințe

119702 / 22/12/2011    ~                            ”

Act - nr.- O'(si act nrr-93652/2010'cf^ declarația aut. sub~nr. 1020/2010 documentația anexata-- .- ^ ..,. . .1.  .

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nrA66/20iO)>?;   *.:4 ••h c.r iv

jde^l^P^^ICOLETA si

ii-,          : V.

B2

'A                 -. .PJdc                            -if :

Intabulare, drept d&^Șj^g^ATIjg^fgrm HS 0^ 072/2002, dobândit prin Lege, cota acty^a41^70^>>,0O0OA .£ r.b'bii^iv.! {5;o ;

-        t-            •.    •• .                                                         -..■ ■■■ i ■..■ .i<   ,i       <

Al? B.4. B»5$ B,6, B.7, B.8, B.9, B.10,

B.il,.B.lî2HBJ.a,-ifJ.14, B.15. B.16, B. . = - .   -    ,17, 0,18, B.19tr

•r-' - - . ■     -

1) JUDEȚUL BRAȘOV;7 domeniul pjfoft       " ! .' ' a

vixtf <, «imuri - ■

... ■ ■ >'

^--G&i£fMP^tfc3]gtt^t6^tfwmGfi£B^ctifP:4Sii=4fi&O4A~Gi^8r3BGv,ifts€rissr--pr4nif poziție, trahsousa jdia CF.119Q41.CltBraSQi/^ inscrisa prin incheierea.nc.

iZfî93 .Wi ^b/09/2011::j1-1;

93155 / 16/10/2013                                     f f0*^.1 ,rV?.f-r

•?-■ .ii i I in Ifii'.f - .' ■ .A

Act Notarial nr. 982, din                                                     "

B4

Intabulare, drept derPR©PRIETAJR^1tifltj?fȘ.ldiișpț c0ijryȘăi;ăteteă^tțUh propriu în patrimoniul de afeGt^wHe^știÂ^-te>tergiWiiW§Ssîei '^ medic. , asuprâ.,coteLde l/2.din;cdta.de 3,65% din ir/loDmft|BeJă?jO dobândit prin Convenție, cotă actuala 73/4000         Xr- * v?Pț

1) BERARIU MARIANA, divorțată                           î '

F <’ > '■ r

93190/ 16/1072013    ;.             vrvur.Ș

Act Notarial nr. 983, din’15/10/2013-^mis'd^WP' Ficărd ÎDatalinâ/NlGdfâ’t'âri-

< a j                     k.•

B5

Intabulare, drept d^PreȘMOCTATe^tltte’.de‘drept ewnfrătete’csȚbun' propriu în pațrițnonjuiyde afectaț1flfîfe<iă?^Sn^5^&cifăÂi prote^ijdie' medic, asupra cotei de i/2 din cota de 1,93% iâin- imobilul <fe<fâ‘AlA dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

i?4< J f? :

/rit Odor, .vlfe; -.-;

i j J. 13 i '11« «&J: i.

L£l Xf\£î \ ti îatlo

î)-R&PALiw^vrșiua              /-,.?< : ;ț.'

, '            . i '                                ■'.

OBSERVAȚII: IPOT^iQS                                      .

•o.-iMh'                  .

93245 / ie/lQ/^OlX.LSi-'i.vicâUMg                   v.         -A

. .....

Act Notarial. nr..9^4, din l6AO72013iertiis,'3e,'Fic^:d CătălinăNicoleta';;

' l                                 ‘ ‘ !r ' *     •

B6

Intabulare,-dfe^de^R^>0WE-TAl®GU-țft!ftȚ;d»drie^t=curnpăi^rerra-buh propriu îh^^tH^fdhiui.43^fedțxițlUftă <J6s£lnat exercitării îwresferde dobândit ^n-’CdhAAentie,-.Gota- actuala; 166/20000- -        -      -

•• -< • • .....

-                        -a?,:*......

Jl! 1; > .• 1 << } --4.      b."              ț r. ’

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 6


ff?Yitoare ia

W 9g5,din j^W^țgrpto'; q§/12/20.jL3 emis dq.|jcard Qataliria |>(fcbleia; are^B«TO&ra>: c? bun ~ 6'niu.l de afeștețiune destinat exerclt^riTpc&^^âi d® g| <le m djh Wa de 2,7Q% dfri imo^HOf’d^la  1,


AlȚ. ., . . .......

—**.<*Jk'! '<< .“L •«l|LYl... •<"““•. <• rv. ?•.'■• •Ul|7.'»i"î

' ',t '■ i ' ■. ■"■ ■ ' :. ■ . i:         'Jjj■ •

- 7lșyfei0Bir:^^ • ■


,^~

w,.

;I ;»l 9b fe


ewtțș d<Fleard, <W


-    .'.'            ’ *'.     ”•    '••.■•’ i ’ •-.»’.,.<'^’,’l < ‘ar i'-l-


oier jmr

l-a .ars


Enil$iiy jwâmW de ÎS A


S dmfe de Flcard Oft#


ÎOSiL

r»ba T^wțvW GÎ^c}<’.

*i 0 * rq?- «;<i? > <i?

\Ă:gejV.<^.>.ij^0qg;

■&»!-

&S2Sagjq

K»>,-9psJ nhqȘ ? ■ .'.

-t-

kptit0 ^-uh^a^l   i----

Bî jttt»                                                               ‘Slhftini    ■

'    ? jțteamhfri

<06Mn I SMtuW: 1--A;

& iqaîțT .e^sîudfliii j ipffihțaq iii-Hftr.-q: -

nea siauag . aiâ&mț '

W«wțp-‘i ' ■ '

vwMi

Ț0 > fc&eî-in Ishe^H-, J3A; fepiTHȚtlffțț’ djrjlfaynflj; ■ ■ ..,- ,-

"■"': ? >;3ibeAi< g

"        {f-     ■

E3™^SS5Miizr

-<X0SM>tw veevfe:

i 1

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

,-Referințe

B15

dobândit prin Coriv&ritie,-cota actuala 318/20000

Al

1) MAC AVE IU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23                                          ?

J 7 __•>    >,

115850 / 19/12/2013

77 -.7? ;

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de'Batranu Elena;      '    ' ?         ’’       ;•.■•■■    ■

B16

Intâbulare, drept de PROPRIETATEcu tițld de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiurie destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de.la;A l, dobândit prin Convenție, cota actuală 370/20000   ;     r

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA',         ; z

OBSERVAȚII: ip C25 .                                                  ;>

*       .'. .V ■ “ ■ \

116176/20/12/2013                                 ’•

-   .* t -A

K-- J

Act Notarial nr. 1-151> din-18/-12/2013-emis:de Ficard Cătălină Nicoleta;

, ț\l.’

' c -

.77    '...77.' ■

B17

Intabulare, drept dePROPRlEȚATEcuTitlu de drept ciimpărăre ca bun propriu în patrimoniul zdh afectațiurie desțin'at exercitării profesiei ele medic asupra cotei de 1^2 Wi botă de 3,52% ti1n imobilul de la A l, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/200Q0

-

Al

; •• t

1) PENCIU STELU&ț-jlMANÂ ’ 7 .'7'7.'7  7

116421 / 20/12/2013 "   ““'7 7. 7k 7 7..     7 k.     -7r!7.

, .-ti.

~ k-

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; v ; i

.iii j ădu.

ii

B18

Intabulare, drept de PROPRlETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrimgniul;dg.afectațiune deșținat ^erdțării profesiei de medic, dobândit prin Convenții’, kcotă'acttiăîă 207/20'dbd ’J T7

Alj;;;

.’    ,.      • X •

1) SIM1NA ELENA-M/talANA' ' < /        ? c .           .

• • ■ (

44406 / 09/05/2014     “              -  .        - 7 7 7

7k

ZiT’t

ĂctîNbtănaTrir~      dîn"08/0572bÎ4'“emis de Ficard Cătălină Nicoleta;      ;

*' :î ă

■7777

B19

Intabulare, drept de PROj?RjyjJ AI Eci/ țițlpL dedrep^cumpăraFeca bun propriu în patrimoniu] $e-afecțiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit priW,Cohvefît'ie7cdtă acttiâla‘716/20lobo’  ' '

.k - '•          'J -

Al. .

1) bugiu marină       7   7:77.7-' ,7r. k . -7 7 ,7

OBSERVAȚIIr-ipotecă legală C.29                  ~    ............ “77

HrrSai;;

V

rf •

fcVjrVt »'.♦71 j

119702/22/12/20X1

Act nr. 0;   ........ "   .....

înscrieri privind dezmeiffbrâminEeîĂcfifeptUÎbi'*dfe'p^oprielătej;J 1“ drept^r^a^^^ și^âVcîfii              ;

CI

Intabulare, drept deĂDMINIȘTRÂRE;!cot& actuala 1/1‘,’

' .ti                          _

1) consiuwl               77k 7'777 777777

<n..  !î"<V£rA.            ;             ■

OBȘER VATII: poziție trăfiscrisa idinCF 119041-Cl/Brășoy^ inse fisa prin, inCItele^tcTB^l %643.. d'R 20/09/2011; poziție transcrisâVit}‘CF,îd^o41-Ci)'Br^i6vi''irrscrlsa prin in&feierea 'rirZ               JylîSwli; '

93155/16/10/2013 -

Act Notarial • nr.-982,' din l5/10/2O13 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; ~

V. * -•* eUnuTiA V

C2

se radiază dreptul de administrare opera1:ivă_d§-șpb CI ,; fjiji.d- rș.rpțs fără obiect pentru cdta\dekf/^Mn5ccSra;dB'3^5% ăm'iîwbilulJdb’raĂl, prbpr'.B4.i ;

93190 / i6/id/20i37?-<M^77‘§7^7       77-3   -- 7^

■■ . ■.

Act Notarial nr. 983kdiri 15/10/2013 emis de NP Ficard Gataima Nicoleta;

77^'

C4

se radiază dreptul de adînhi'lstfare''bțțera’tiyâ’eje‘Stib’Clf ntirbal cu privire la cota deyl/2 *diKrcbt'ă’'âeil\93% 'din imoBîful'd^' I^^A'l^ proprietatea celui 'dB^su'b^^.Sîl’-1 7 A        'TX ,r'    "■

;■> -C-  •. -.AT ’  -•

C5

Intabulare, drept de IPOTECA REGALA. Valoare:9785 EURreprezențând diferență de preț rfBâ%Hiț,OTâ,7asdpiră "cu^Fd^l/Z ‘di?fEbta‘de 'l,Ș3<%i. din imobilul de la Â^W§^iefăteaAcBl'âi ddkiuir S?5/l-    ?  ■ J, ,7

-   ■’ - Al

u:..' .

1)                        7  7- •■                    --

93245 /                                                       - - • •“ 7

j-'.                   .ar. ■                         »   • •

Act Notarial7rirk9ă4iiciiri i5jaftZ2Q13 emis, de.Eicard Cataiina Nicoleta^.      '

: v f        T

C6

se. r ad iazâ? d f ept-pl r ■dd^^Șistigiț^îțfp'ăfȘți yă ■‘dd’ 'feti b’ ÎS -Lnum ai cu privire^ la cota de’^Wl^m^ddta' gfeT'1^66%-din imobilultfe’ lă'ĂÎ, nronrietatea celui

'.'7 \ '■  7 Al-      7

:77ă7'. 777.LȚ,.: >’

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5    .

...... ' Al

Docume

nt care conține date cu caracteț, personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 6


WsrEWffrta'pi ~Ț!-V12f;’■


■ '•* ufKțC'.v. r+. ,-iihțr:  ~_—

fjoti ./thu Jib^traob MAI A3fSJfĂ9 (i.

• •-'---.----:rtiHieq ni «hqohq . g; 5i!i«br .

—ș— ........

WWW®W“ . ^«rwttwnȚp

is®^ "'

r •       1

r ■■ ■ .- .;' -5^-"—- •;ft-..5ft ■ i5Aj ’

Kyp/'.'rr''l--z '. _          »'-.•• c s?. \y.yjfrl??q-

^a^JSâ^MMt.-SO.î ..

WSife:


~5t>ift^           »>; ■    ;

?b s>oq 6i aii&hqi *□ iHșj Bajsjșnnoi^'

J .n                k (•■ irTgji'»} :_________

1 Jyiq sb fijns-rerib <’3

JffirteH &A ț— tTMqiim AxâîbiTjte -   ---

‘rfrf &1&1 6! g^fvftq

¥l?i;6^A?ș!lRgiq;.; .

ȘjL/ AZ)d(TO^jL: fm x'țsHb . 5 • 5»       I: Avy :

.„    ....... -j&BHfa.


înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini     '

Referințe

C2r5

E43R reprezentând-diferența-depreț neachitat^asupra cotei de 1/2-din cota de 3,18%'din imobilul de la A 1, proprietatea B15     ..    1;

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115850/19/1^/2013  ........

Act Notarial nr. -3866, din’18/12/2013 emis de Batranu Elena';              -   ■       ----------- .:

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C 1, numai cu pfivife$‘ia 'c'ptă'de 1/2 din cota de 3^70%. din imobilul de' la- A;l, proprietatea B16 :

■ r .-            .. A15 >• . ; •• !

C25

Intăbulare; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei.de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

Al ■■

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116176 / 20/12/2013

Act Nbtanaff'YiH:I151,‘:dihT8/12/2013emis de Ficard Cătălină Nicoletâ;’;      ' '■

C26

-J

șe radiază dreptul de administrare operativă de sub C lr numai cu b’rfvife!i lă.cota'‘de 1/2"din cotă de 3,52% din imobî 1 ui de'Yă A 1, proprietatea'B17    1

. ., Al.

11642^/20/12/2013      ...               .         7.7;,7 ':7.,77-7'77.77 77

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicpjptaj      j                 .

C27

se radiază dreptul de administrare operativă de syb C 1, numai cu prlVir^Ia cota de. 1/2 din cota de'2,07%;. din imobilul de la A 1, proprietatea celei de sub B.>18 ti

Al

‘‘ '<< V, t'7.- ’?w

: ; t • 7 - • . • >

4441

36/09/05/2014

Act.N«jU?^g^-;nj-.^97, din 08/05/2014 emiș.de:Ficșrd Cațalina Nicoletâ;

C29

IntabuLațe, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURrepre^entând diferența de preț-neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de lă Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1 ,   .7’r< L7?’..'. ;

Al

77423 / 03/07/20177' .,7/ - >

Act Administrativ nr»,7062, din’1^/06/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 988, din 29/06/2017 emis de Ficăid CâtaiinErftra.oleta;

C32

șe radiază cnfâttui dd ipptecă’ legală/inscris Sub C.19 in favoarea UDEȚULbO BRAȘd^’asupra cotei

de 1,90% din ipippilul de fa Al, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind rămas fără obiect

Al


iot Brașov

1 !

*     J


« holuri, .


w?*W JWaevi (£
.....-viwi ■
acest


.DW^i^.Wi,

^(țl

sv’wrțșc -■■

■<- (►._ i ■ ». - ■.


$g$ice prin ^zentale sunt

Sălciul de

IffoA.

•țrr

WjI îO :

: (■ -


' ȚS f odhrte

•.*M I ab            hWWW*

*B^*ăo~i^^6rnSri!>rtî^ , îO tiiii ub

’au? ®bueisi                  -gT 4b’’bTkici.’hr«ftb;

.7ț.r         {sîielWjjXTvSeETâ rti^iSbuf.luW^noy^6 'Si/nț,

7'Ă          .......

•               bniiyT» ,EJ 0 dw? ^b iâlsb gnilfcIWHr

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


■ANCPI

A HAMtf * V* »¥ .r *'»*»•*>•£ -fi


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U36 Brașov


; Nr. cerere :

142028

Ziua     :

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificare

HmilHIHI

100063508668


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ap. SPAȚIU 13, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața . construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U36

2,05

159/87000

96/52700

Spațiu 13 etaj II compus din grup sanitar, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp. 14 de la etajul II

B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119694/22/12/2011

H.G. nr. 972/2002;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconf. HG NR. 972/2002 și HG 867/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 8984/20000

Al / B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9

1) JUDEȚUL BRAȘOV IN DOMENIUL PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93159 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 20,05% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 401/4000

1) BERARIU MARIANA, divorțată

114033 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 10,44% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2088/20000

1) LELUȚIU LUCIA-MARIA, necăsătorită

115403 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 2033/20000

Al

1) DARAMUS LAURA-MAR1A

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 7

115504 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,31% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cotă actuala 1731/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: -ipotecă legală C.9

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale


; 113835/19/12/2013


Act Not^l nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;


Intabulare, drept dePROP.RIETATEcu:titlU de.dCepbcdmpărare ca bun MS patrimoniul de                        profesiei de

tlgîOâsupra cotei de 1/2 din cota de .20,33% din spațiul nr. 13 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2033/20000

1) CARSTEA JANA-MARIANĂ, născută HOHOTA_______________

OBSERVAȚII: - vezi C 10,11


116405 / 20/12/2013


Act Notarial nr. 115^djn,^.12/2^;Țțmi5 <ț$î$NR F|CffiD4pțț9ALINA-NICOLETA;


B9Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota.de lj.,g6% sgatjul nr. 13 de la Al, dobândit prin Convenție, cotă actuala 1126/20000     ~2ZZ~


OBSERVAȚII: - vezi C 12


Referințe


Al


Al


*

înscrieri pYivihd deimembrămintele dreptului de proprietate.

Referințe

droturi reale de garanție și sarcini

119694 / 22/12/21011

H.G. nr. 972/2002;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CCWSILLULJJU^EțEj»^

2em2mi:

93159/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoletâ;

C2

se radiază dreptul de.adminiștfarepp®atiMăj de sub>£».l. f/tauHSmaș rată obiect pentru cotă de i/2 wi țeta de^o,o3% dîn imobilul ițe la Al, proprietatea celei de sub K.4.1                               -

Al

?39r/ț3/12^2O3  /                     ’

Act N$târial firi          13/12^013vemlsxde^lrescu'Miârtuela\^fe;

C4

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C.l, fiind.rămas fără obiect pentru cota de .a,0;44% din imobilul de la Ari, proprietatea cetaH de sub 8.5

Al'

115403 / X8/2?/2O13

Act Notarial nr. 1|4’6, din 17/12/8013 efhiS d&Fieard âttâMha Nicofeta;                                    -

C6

se radiază dreptul de administrare operattvă de'SUB C.l, WWrămas fără obiect pentru cota de 1/2 din cota de 20,33% din imobilul de iă Al, proprietatea celei de sub B. 6

IO ar 3. yJ&

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGAL/K, V$lqafe:11753.5 EURașupra coței de 1/2 din cota de 20,33% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

1) JUDEȚUL BRAȘ0V

115504 / 16/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Galăiitfa Nicoletâ;

C8

se radiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentru cota de 1/2 din cota de 17,31% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B7.1                                       '               .                           .

Al

C9

Intabulare, drept de . IPOTECA J-EGALA. yaloarg;12567.5 EURreprezentând diferență depțețrișăcbKetă , ăsu'pra cotei de 1/2 din cota de 17,31% din imobilul de la Ăl, proprietatea celei de sub B7.

1 .

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115835/19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis dfe.BNP BATRANU ELENA;

CIO

se radiaza dreptul dă administrare de sub C 1 numai pentru cbta de 1/2 din cota de 20,33% dfii Spațiul nr. 13 de la Al, proprietatea Celei de sub B 8

Al

Cil

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, valoare:J290^.7 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei riel/l din cota de 20,33% din spațiul nr. 13 de la Al, proprietatea celei de sub B

Al


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Cil

8

Al    .

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116405 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C12

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 11,26% din spațiul nr. 13 de la Al, proprietatea celei de sub B 9

Al

Pagina 3 din 4

- - Anexa Nr. l^Le Partea l.......---■•-■-     ■_..' .- = ,             <, _

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Etl 2, Ap. SPAȚIU 13, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul; casa scatii, holuri, sala gips si terasa de la etajul II .     .,

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața • construită

Suprafața utilă (mpj

Cote părți comune

Cote teren

Obș.ervații/‘Referințe

Al

119041-C1-U36

Iz.                         '- •* 1

2,05

1^7000

96/52700

Spațiu'13 etaj B ttompiisdin grup sanitar, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp. 14 de la etajul II

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038646/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării. 17-10-2018 Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, MOISE


Referent,și^emnâtura)


(parafa și semnătura)
Pagina 4 din 4

ANCPI


*» VA»/* V ♦ •


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BrașovEXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


j Nr. cerere

1  142035

-4—Ziua---

---- 17

o. Lyo&b

k :io

j -.Anul.

2018

lilIIIIUII

700062508561


Unitate individuală


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U38 Brașov


•; '*■


A. Partea |. Descrierea imobilului


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ap. 15, Jud. Brașov |r> —___________sala gips si terasa de la etajul II

? 14- >1 X ■:

Părți comune: terenul de 527 rtfp, branșamentele de âpk/găz, electricitate, aCbperisuF,‘căsăvScarii, holuri, "h gips si terasa de la etajul II ■          .                              /> :o.';v           ni

Nr crt

Nr. cadastral

Su’pfăfața construită

Suprafață utilă (mp)

■ Cotepărți^

- comune—

.Cpțe't.ergn

•*»!-utiotna       .

ÂiQkȘșțycițU/, Referințe

Al

119041-C1-U38

2

150/87000

91^2^0’

Spațiu I5'Șfăj4l: compus din wc ctt'su'prațăW'.'uti lă .mă,ș.u ra tă d e 1,94 mp, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.lO,Sp.ll, Sp.12, și Sp. 14 de ia etajul.11.......

■                    .          c-r’C’.Lr


.................Twivțr

B. Partea II. Proprietari și acte ; r


i

Ț f.

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drâjitUti’^âld1

'                                               -•  »?-* “’.îv

.... *•

‘ r» .t*1                    •

119.694/22/12/20,11            .     ...               ,.t„.

. H.fe. nr..972/2002;                                   ............'7' grotiaiiar-vi:a£te!

B2

Intabulare, drept de PROPRIEjTATEconf. HG NR. 972/2002.și-HG 867/2002, dobândit prin4 Led’e, cdtar âctuală 8984/2'6000j i

,b;-8, b.9

D' jUDEȚUL BRAȘOV fN PbM^fliUfc PftlVAt '      >    1    J j

ț- --.

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasdv,        prin irh

poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 1

^0/09/2011;

9311

52 / 16/10/2613. ■. .      zi-;/ :- r>               r :6£‘.$

j&țjțXfSrVi.           .-46.


Act Notarial nr. 982, din WtO/2013 emisde Hcârd6^lrtâ-4^^ta;^£ s« Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titfti^dir^: dtmipă*ăl^E«ădjuri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei def**55^ medic, asupra cotei de? W2\dta<ptade 20;05%kiin A 1, dobândit prirr ip Cqqventie, cota actuala 401/4000    .    ,                            | .

1) BERARIU MAR|ANA</^Qrtata-,      >.    .
114026/13/12/2013


Act Notăfial nr. 1774, diff 13/12/?013 emis de BNP P^ESe0 i4ÂNpES(;Ai^ Intabulare, drept de PROPRÎEȚAȚScutitld'de;drej7t^c(i)p"pa^rfe^£îpropriu in patrimoniul dVăfeCtatiune destinat exefcitâr^i medic, asupra cotei .de 10,44% din imobil, dobândit prin Converf cota actuala 2088/20000________________

1) LELUȚHJ LUClA-MARUV-necasaterita.,. -

/OBSERVAȚII: - vetrig 4, i


B5


•<»ha

Act Notarial nr. 1146, din,17/1^2013 erpisde BNP FICARDC/kT^LI^-NICO|j^^ Intabulare, drept dePROPRIEȚ^ȚEtuțițlu âe ,drept curhpăfațe^a^b^ propriu in patrimoniul d^^tațiype d^iyî^t.^Arc'f^rii^rot^^î.șIe medic, asupra cotei de 1/2'dTh cofă de 20,33% airt imobilul de Fa-^I* dobândit prin Convenție, cota actuala 2033/20000               ‘

1) DARAMUS LAURA-MARIA        . ■115422 / 18/12/2013


B6


OBSERVAȚII: - vezi C 6, 7____________

!j                >,.■ zi iz js-\: .'.j.-.


113915F/ 18/12/2013^

Act Notarial nr. 1145, din 17712/21)13 efnis de Ficard Câtălină■ Nicâ’lăfâT


. ^qKirvțJx- 'Al -   ...

f JUijvCL*} 7,/

4.         J *K r<      \ 7         : .5...

X"


B7


Inta^bulare, drept de PROPRtETAT-Ecu titlu de-dțfept cumpațwe ca-burr -propriu in patrimoniul de afeetatiune destinat exercitării profesiei de


-Al-


>■»*—’■■■»■«■* iw»r---—

Pagina 1 din 4


uny Ftmwy m. iiyum'HwyeB^^1 f

if prin Convenție, cota actuala 1731/20080

Ai

?<r.rz/

iKIi                        ■


ct NoJ^rjal jir. . . _, „ lj|^j^pl3 emis de BatranuElena;

Intăbuidre, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun prejăriu in patj%^ț)iuJ dfe' qfectatiune destinat exercitării profesiei de

f
?ob'tiWoo

ci$j teAflate șlae li* .       |


’Uq


■t(ijb^hAzn^țrf^yi-^ xLk<.

nfb ,586 ib țeftlboiț'l'jA

Bfcrf’' 1 J^IÎW II _■ i           w             ■ ■ ••■•■_•.    —'■•'•'■• lr*“-â**T*r* ■

ȘiiSEii^0ffi303Lia2iîL^aifiludiBfitti__________

^gWWb.ll! Uftprrirrtaq nî uljqdiq!    ,

^5'F.jbj               ------1--------

Kâm vw^alrȚt :■ • ii, ' îids^uio \W»xxi


>b. ;■- ' j in ;siWotf hA’ b '; ;£Ti? :■■■ W'țsfhț' i

■ *otAor nbț.t; zr.< .tiui<nq; __i

> r4fi âfrkit/lf on wr. --------


. 00OO»\88O£        slQj; i


«Anul trm/jsj <i ;


■—&hibi-Lj€ cato^ific». -o,; nr. c tibn.gtfobi *«faM>Aai;£ î            .ir'.


Jranu Elena;               • a .^^îrcv

1             cpța âe           V^t2î\


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

| 1) JUDEȚUL BRAȘOV                                   - .   .

116412/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 . numai pentru cota de

C12 1/2 din cota de 11,26% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.9

: Al

Pi 4 s!

./

------v,--

Pagina 3 din 4


1-ni^WWW^B^WWHpjJJlJl UJJMJU II

tetw.jji w*i »l? anTwnVi iiarcK.ftf—4.--------

t». ..      •■■■.jtc-.țv      .                        _t '_crt

:tK câțiâStfăl

Ăl

119041-C1-U38b

te jnictMâuâlă, ÂUresa:L6c/Br~âsov,~StrRepu51icn,~&£.2, Ap. ddi^e7T£Î!6^ird8 527 in'p;l5făfisăffi“eritelfe ÂE âpâ,gă'z; eIeCfncitâter<

tor*

Ijrtț

, i toRWfl

a|b -v

' t. r ■/S Vi,! \U

■,Tr: ,ȚTC*J"..!! *BT7B«yr     ----------

94" UA

FM

din wc cusuprafaț^uffi^măsurată de 1,94 mp, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.lO.Sp.ll, Sp.12, și Sp. 14 de la etajul II


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest biroți.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care șe sting drepturile reXle pxdqyrn și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificate, in condițiile legii.

S^a ăcnițaț tariful de 20-Chitanța interna nr.2018038650/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cddul tir. 272.1

.389 . IO ionsiort l.'-4