Hotărârea nr. 71/2019

Hotărârea nr.71 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.25, spațiul 10, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 71

din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării cotei-părți de !6 din Cabinetul medical stomatologic nr.25, spațiul 10, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2648 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2648 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.25, spațiul 10, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr.l - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă vânzarea cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr. 25, spațiul 10, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, ETAJ II, SPAȚIUL 10, CABINET 25 - EXTRAS CF 119041- C1-U33" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul nr 25, cu nr. cad 119041-C1-U33, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 25,53 mp, cu cota din părțile de uz comun de 1983/87000, cota de teren de 1202/52700 conform descrierii din extrasul CF . 119041-C1-U33, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,18% din 64,28 mp 2.04 mp; CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,18% din 35,19 mpl.12 mp; CF nr.l 19041-C1-U52 cu cota de 3,18% din 101,33 mp 3.22 mp; CF nr.l 19041-CI-U53 cu cota de 3,18% din 2,86 mp 0.09 mp; CF nr.l 19041-C1-U54 cu cota de 3.18% din 2,41 mp 0.08 mp;CF nr.l 19041-C1- U48 cu cota de 3.18% din 13,98 mp

0.44 mp; CF nr.l 19041-CI-U49 cu cota de 3.18% din 5,76 mp 0.18 mp CF nr.l 19041-CI-U36 cu cota de 17,31% din 2.05 mp 0.35 mp; CF nr.l 19041-C1-U38 cu cota de 17,31% din 1.94 mp 0.34 mp.

Art.2.,- Se aprobă prețul minim de vânzare a cotei-părți de 16 din Cabinetul medical stomatologic nr. 25, spațiul 10 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 124.300 lei, reprezentând echivalentul a 26.647 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko.

Art.3..~ Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4.,- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 124.300 lei.

Art.5..- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 36/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CAB.25

"Sinteza evaluărilor, etaj II, spațiul 8, cabinet 22" - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-C1-U31 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U51 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U52 Brașov;

Extras CFnr. 119041-C1-U53 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U36 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U3 8 Brașov.

SPAȚIU 10, CABINET25 - EXTRAS CF119041- C1-U33

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

Cota de'A- JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cota 'A - persoana fizică MACAVEIU ANA EMANUELA

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

• Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U33 cu nr. cerere 142131/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U33

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.H9041-Cl-U33 cu nr. cerere 142131/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr.H9041-Cl-U52

Extras CF nr.H9041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr.H9041-Cl- U48

Extras CF nr.H9041-Cl-U49

Extras CF nr,119041-Cl-U36

Extras CF nr.H9041-Cl-U38

si cotele de parti comune aferente acestora

/ Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 25, situat la etaîul 2 . al imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119Q41-C1-U33 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 25,53 mp, cu cota din părțile de uz comun 1983/87000, cota teren 1202/52700 conform descrierii din extrasul CF . Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări șt modernizări ulterioare

Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan reprezentând sUpr. utile aferente după cum urmeaza :

CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,18% din 64,28 mp 2.04 mp CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,18% din 35,19 mp 1.12 mp CF nr.H9041-Cl-U52 cu cota de 3,18% din 101,33 mp 3.22 mp CF nr.H9041-Cl-U53 cu cota de 3,18% din 2,86 mp   0.09 mp

CF nr.H9041-Cl-U54 cu cota de 3.18% din 2,41 mp   0.08 mp

CF nr.H9041-Cl- U48 cu cota de 3.18% din 13,98 mp 0.44 mp CF nr.H9041-Cl-U49 cu cota de 3.18% din 5,76 mp    0.18 mp

CF nr.H9041-Cl-U36 cu cota de 17,31% din 2.05 mp 0.35 mp

/

CF nr,119041-Cl-U38 cu cota de 17,31% din 1.94 mp si cotele de parti comune din PUC aferente acestora cc procent din proprietatea fiecăruia

0.34 mp nf. aceluiași

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin asupra cotei existente de %

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etaj 1

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe Cabinet in policlinică

Au      Cota de % din 25,53 mp

(mp)

Cota de A din supr. utile ale cotele aferente spatiilor comune

intabulate ca unitari individuale in supr. totala 7,86 mp

Anexe

Ad      nu

Balcon

Ac      nu

Teren

St       Cota de A din 1202/52700 si

Cota de A din cotele de teren aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de 'A din 1983/87000 si

Cota de A din cotele de parti comune aferente spatiilor

comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita

cotei de proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data

4,6647

evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru

22.475       Euro

cota de A ptr.cabinet

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat Euro

Valoare abordare prin comparații

22.173       Euro

pentru cota de 'A ptr cabinet

Valoare totala prin abordarea prin

4.474       Euro

comparații pentru cotele din supr.

unităților individuale apartionatoare

7.86 mp. Cota A rep. 3.93 mp

VALOAREA DE PIAȚĂ

124.300         LEI         26.647

EURO

recomandată, din care:

Grad de finalizare a construcției (in

case                -              %

cazul construcțiilor nefinalizate)

cabinet           •  100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare___________________________

Nivel de activitate a pieței__________

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Acces


Urban____________________________________

Mediu ________________________________

Cerere medie

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

-Biroul de-Cadâstru-și Publicitate Imobiliară-Brasov.........-.....—---- —

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU iNFORMARE ;/

Carte Funciară Nr. li904i-Ci-U33 Brașov


Nr. cerere

142131 i

> .iisZiua^.

-xkC 17.  . . j

•■n ;Luna .

10 j

Anul ...

;• >. 2018 1

Cod VerificareA. Partea I. Descrierea imobilului

UnltâteindiViduală                                             • .-z           ;


Adreș^j’^oC; Brașdv, Ștf Republicii, Et.2, Ap, SPAȚIU 1Q, Jud. Bfșsqy ,^’              J..C             .

1să'rțfJcortiurie: terenul de'527 mp, branșamentele de apa, gaz; electricitate,' acopbtjsuij, cas'a Scării, holuri, sala gips si terasa.de la etajul II .      ,              - 1. ■     '   .-•/      -■ /-r""-'                    ",

Nf crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote terdh

: ■ ObșefVățny-Refe’rihțe

Al

119041-C1-U33

26

\ țy X ’

X

1983/87'0'00

1202/5270 0

Spațiui 10: eța'j? 1 kcompus din cabinet. nr.25,:ho_l;Și. debara cu suprafața utilă măsurată de 25,53


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119694/22/12/2011

H.G. nr. 972/2002;

B2

intabulare, drept de PROPRIETATEconf. HG NR. 972/2002 și HG B67/2002, dobândii prin Lege, cota actuala 1/2

Al / B.3

1) JUDEȚUL BRĂȘOV IN DOMENIUL PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție trpnscrjsa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin inchelerea nr. 87643 din 20/09/2011; pgzlțfe țranscrlsa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011: ■

115499 / 18/12/2013; .           ---1

Act Notarial .•nn.ilȚ45<"d(n-17A2/20i3;e«®is de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

83-

Infebulapei'dre^t.de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun prqpri^îrr patHThtrnlul 'de afectațiurre destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, co.ta actuala 1/2

Al

1)‘ MACAVEH/ ANA EMANUELA ■<.  ‘               /f^uL-OA,

; OBSERVAȚII: - ip. legală C.3i V ■

----------------1 înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de drepturi reale de garanție și sarcini

i&Z-

.......Referințe

Ll-■::,

119694 / 22/12/2011                                           ' . 7 . '

H.G. nr. 972/2002;                                                          ' . •              .ta

CI

întabulare, drept de ADMINISTRARE

ic .ai ;,, ;• ,

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. inscrisa prin încheierea nr. -87643 din 20/09/2011; oozltie transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

115499 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, ca ftin d rămas fără obiect, doar asupra cotei de 1/2 din imobil, proprietatea de sub B.3

Al

întabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12567.5 EURpț. ..asupracotei .de' i/2tdtn:..ijnp’bH7 proprietatea de sub B.3

Al..

1) JUDEȚUL BRAȘOV


Documentcare conține date cu caracter.perșțonal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. ■Anexa Nr. 1 La Partea I

: -.l       ■..■■<’■.--■ .-.V                                                   \'CmArv: i ••'■.'■^C-rr ■J.t/IVMW..'' .   . ' t.

Urriț^eriițțliyiduală, Adresa:.Loc. Brasa.v,-^ts?iiepuj31isii^U2',;A43;SBAH:lfcJKLQ>'Jud>.Brasov-, Părți nrtihriițnpt terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scară* holuri,

----- —■""         -■••a— Observa^iiW^îhțe. Spațiu 10 ețajJl cdrnpuȘiS din cabinet nr;25, hol ș.i debara cu suprafața utilă măsurată de 25,53 mp
ivîulktonti so*3~»ji.>»sC

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciar^.^j^ri^^p^ț^^e acest birou.                               - . ..

Pr^iențyliextnjș..de carte fundșr^                ten^fkar^a4de jăttQtfWyl                   _iceprin

...... „—

iO> v uq                »;^ȚQVSI\£O £1

;w3                                               -o '

isrti ■»M6iug®rtf.,iOffi-îWf6’taiq0?|'

Data eliberai^ ■>-•» fSț

.............~îczC2-~ "■’■!   '•« •■ . . • •••.

I ■ 'wtatw’hA.

1
nfea-intema-n


aîq» i? nftlshqoi*?           .&

——-----------—:---■----


â’țe sunt ^^iciul de

i !

— j ' ;

(parafa Și săfrihăturajalaun nuiqsib aitfi ly atfirtahqcnq «b ‘uiq« »b s* snfrorivriq hsh^ariî

..         Hof\££\££\

. ■ - ■      .......... —......             UeosUvfe Ân’,d.-m’

•' ■•.;W ițTStfo^Te .Kw Dfi'^ndSaTĂTsi^O^ oh iqaiF’“^6lu3ej«(r.^1

. . .            '           tâVUW JWMSMCX3 Ml VOÎAHS 4UT3KNM G: ;•    >

wsfom~-i  .

;... __;jrffiaM8fiSWS68SP.j


^O2;aiaa>l»bftlL <fa ygWggO'^ftM^


6/3iteM3 bisdin 4,1a ’ b

i?fi0nnq IhBJ'Oi-fexe ■)&•:.i.^ob anyijsi;wfra.'u'd6pSr Ițgeq o’ ung» ’i^dob -rib&țv VA3AM w&sao.....-j
U.J


2 JH BdtiB*? ,2

_.. _ .... ......_            _________u|____

M» îsrtuitjanfe                       UriiuI iq i lolGan»


V\ Othruut î? «ifoatag »b sfaui iiqiqaib /          ■

ju^Jx^yliaelxj ; . v...'     ■    _   ..........2., ".'■                     .vi zSUHl

,j ■   .-            ; ;;- .   . T&'y ••■ ^ >                     MăaȚ^lHIMGA.pb iqșib ,g-'-5Îudsihiî 13 1

^1.—_                                         .wr?, azroznt .                  ȚS yț: fr ;.\y?țy.g8

Jgș&ggâ vfv,Uil6 j ‘r.fiy; %yt «r,

.    .. . :Vi. i’v

i. J 5.4-. lajo.?

«?


b-mi! -e? .1.3 du?; ob

k?qwS £.Vc?e£? is^fc-aii.v


lildcr6* î’tb ?V

[ ; . . .


i-JiWHr nib

'ĂjĂ33.i

> hH-.AÎt


___________________Aoq.......■.,.     ."’

simt# i\ȘÂ x i j • ; .-tP’lI : " icn&ott tjAj iJAjs.to A^s/beV ea'’ J”’’

... ..,a. .... * :qu?S '*.p'z , j;»șicLo: .i'. . 3î'£*h ■*;? re» st.- sifiv^eîril'f zjf.îirpcs.-          sjfW?!ft>; O '

E..8 dse «b S;?.5<\J.-£i.:'^O’5O: vașXâs jVnwf li'; •


SU&SOL =- 0<L dDMțjKJ


CÂNCEl.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere


142024


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U50 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. l, Jud, Brașov ...   ,     . ,

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II -      .

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270 0

Spațiu 1 subsol compus din cențrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

B. Partea II. Proprietari și aqțe

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi rpaiE7

:- oi

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brâs^jF^

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, coWfiț^uala

15051/20000

, B.5, B.6, B.7, B.8; B.9, B.10, 12, B.13.B.14, B.15, B.16, B.

. T7, BJ18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT                '  —

OBSERVAȚII: poziție transcrisă din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa'prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93119/16/10/2013

Act Notarial nr. 9S2, din 15/10/2013 emis de NP'Ffcard'CatâJ!naJJttț:Cfieța,r ,

...     i..*.i

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei dă medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

:* ?■

Al

- '

:■■

1) BERARIU MARIANA, divorțată

, Lt.k

93195 / 16/10/2013

w

■» V. ■ -

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;     j

- •: ’

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de comparare’ca buri propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

. ‘/'Al

v 1-.^ ■

1) POP ALIN-OVIDIU

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU .

OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh oropriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării Drofesieixle.

Al

J

nedic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

/ t' J ■■ V- , :.


B6 dobandtrprtn-eor(venvie,cota-aettt8te2?'O/20OO0-


1) GAMULESCU ALJNA-CLAUDIA

VATII: - ipot^^d^^         '• J '

12/2013                     1 •Ăet N&W’ial nr. 1120, din QS/12/2013' emis deW Fitard-CătaTina Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu, in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000____

~1) GORSARtbM^ifn^.              ?> s-'.i/v-1-       J


OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.10


111817 / 03/12/2013


Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2011eMis3dHflGăr<ft€at!atlrtă-Nidoleta;Conj^^e^cota aitujttaawiOQ1


105/12/2013 fmis de N.P. Ficprd Cătălină Nicoleta;

RîETATEtUtfflU de drept cu mpă tă te ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,59 % din imobilul de la Al, dobândit prin


Act Notarial nr.


Referințe

Ăî [


!ai ' 'H 'r


Al


tb ti ■«iftr.,t»vt»'’-.n r».'<'"f>eni—j-

_ _ _            .. ..________ . ... .. _                             ■■ • ......- I        ......— —• - - l*.fc. w 1,1^1

13 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta; î;   ,S. k t...   ‘XitX£i!

■1'1 :    . ■ : Al.' ■; XIItațtune destinat exercitării profesiei de

attMajabftSAfiUSGBBf: ~ H u > '■ r~ <:

1 in                                               .w.!!. ., .r             ......r...


——--

t . ■ *...


114011/

Act NOI


-buririw.’ v.-ug.^..

, uAi..


StM^dîcno iiifcj|?i&xr ffc


Al

> ’’ •?

-■■ - Of

• '      < ' ‘ Jl t- ;=


deAfe; X diepi ide desenat exercitării profesiei de iL——~. ..

fiȘffTfBEQȚ.<affTS /-x—-^X-—i>-. —.

ii* H-'/iTA ? ; rT-i ■ ■'■ ■■■ ■

«Mi, t                 .  ■   •

J tsF b:<J> t '•       . ■.’


TT~----

i,


Act Notarial, rir 1146, <n 17/12/2013 emis J^J^^^€iWA€^A-Nie(3«.ETA;  intabulate, ritf^t.cfeJROPBÎETATEiCu tBlb be drept cumpărare propriu jn patrimoniul de arfectațiune destinat exercitării profesiei de c t ■' mbdîc, asupra c’atei de l/^jîîe^^gfetli^o^irbpbilulidelaAii, t ? - &1 ■ ■                           ■■ i ■           ■

OBSBR^ni: -                      . .7, ■ -Sg :

- ..... .            '                            I/'.L,.;                                             :■.


B-13


■   ’B.g. J


Act Notarial m 1145, din 17/12/2B13 emis de Ficard


B14


intabulate, dreptde RaaBRlElATEcu titlu.de drept cum'pă'râ^ca'buri


propriu în patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de ■ ‘


Al

■ ■ - t


medic' dobândit prm Convja^^^.â4lnate3j$/^m* i

]jAMA€AVEfM                                                    ■ ■ ..*

11S7777 lgzii/26i£ ‘             7 €•            7 : . '


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;         '

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al '

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44384/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707/22/12/2011                                      _

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);    .

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                              /

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                        t

î ...

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incnș

tâgțnr.          26/0972011;

93119 / 16/10/2013           x..^. ..                                         .

Act Notarial nr. 982, din 15/10/20i3 emiș de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din terenul de la Al, proprietatea B3

93195/16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis; de Ficard Cătălină Nicoleta;                       .

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA. LEGALA, Valoare;9785 EURreprezențând diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

Ls.A!

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93250/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013. emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                  ;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lui' MARINESCU HORATIU - CORNELIU de sub B.5

- , ■.. -              ai

...7       ’                                 ■

. ' ■ <.»’ ♦.

■■■.        ' ■ î* *

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                           V < .. i       2:. -i

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; '

7

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 6

’        Al

C8

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea.ceLei. de sub 6 5

Al

4«

Referințe

llLJUDEțUL-SitAȘCV               ■<•• -- ->■ .......r ■                             .....-

111688 / 09/12/20131

Act Notarial nr. 1120, din^/Tă/i^OlS erțjis;deW’1*fcard Cătâlirfă’Nicblăta;

C9

se radiază dreptul de administrâi^Th^î^gWT.Î .fftîfhătfl^hiffiu'cbtă. de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul &ejrafAÎ,î'prtd^riet^rea’^tei de sub.BJ                                               r ' "

Al

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezentând 'diferente-.^A£aj$iț£ț, asupra..țptgi <U V? -din cotă de 2,70% din imobiitll de ia Al, proptietâtea.celei de.sulxB.7

Al

1) JUDEȚUL             .   .   '           ț “ .

1111

317 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină ifflMMH

Cil

se radiază dreptulde administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără oBîect pentru........            f..--          =.•>«   / a         .> ■     >.

cw de de 1V2 din ișțjțf) ^^țiin inr^yl^

Mi.

1111

WB7 09/lȘtj^Pl'll^           ' •JtfieV.V’O’: titanic.                    -i =.       •■«.<

I .-      \.i.»    .* ;           ;•


Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de N.P. Ficard CataiirdiHiiaifldMt- - > se radiâză dreptul de administrare înscris sub C.l, numai pentru cota dffX5?% WmWflfltQl iritațxuiare Euftreprezeritând cțl din imobilul de laittm/w___

ActNofâiîiâl rir. 1123, din 06/12/2013 efriis de N.F. Ficârd Cătălină Nij^lptft;. . 'aamtnistBm^          iTOffrar’pgnWtte

L14 Ide 1,93 % dhUmabilul de                             b i n

nan» / iț/iizmș


Noț^^r. ST d| 12#aOrec|OTij ^eraaiază dreptul ge administrare îi oe i,ro w-ww-mwBwUi ce ta a.i, pfc -hrtwb dife


theachitată.aAU


•A


CÎ7

> t U \ <7 ._       i • *-• • .-                         j

- • • •     41

119438 / 16/1^/^135’^‘>>rnr9,J ®n,,n i j ova enaaru 9WJ«Fri<in‘fo

:                  *•              "• ■ ,'L ■

Âcttiot^                                                               i: C<J

C19

IZ&dta C0&W3din b%.    .

jnL£b,ulare, drept .d£-4$0Wi:Z EoRrfeprezentatid cota de 3,70% din ji DJUBEtUL^OV


C20


/

Al. ... . ...

Al

4£,4in 17/12/2013- emis de-Pieart-Gataliira-NiGolet-a;

g§&ul dej.șrr, ; m*.n < --ir-.• ?■?■-■?. .• r‘.•

________ _.              .            ____.    . ucii!                     '   ■

Act Notarial nr. 3866, dih:>WI@/20i3Kemi9^e;JMIIA BătriariuiSerra;


C23


se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai 1/^din cota de 3.70%di<wri(foiiW de lăWb;

8.15                  ■'<'? ’          jrrț LA-îi'
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.i, proprietatea de sub B.L5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C25

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.I, proprietatea celei de sub B.16

Al

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.I, proprietatea celei de sub B.17

Al

44384 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C28

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

Al

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.I, proprietatea.celei de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

4047 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C30

se radiază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

Al

•Anoxa> Nrvib*La                         <                ♦

Uiiitate-individuală, Ăd^țțsa: Loc. Brasov7Ș£rȘepujH^ur'fît'.‘s^so^-Ăp.-l> Jâd,-Brașov

PăițTcoinune: terenul de527mp,branSâTnentele de ^pargfâ^'^iefct$î^lt^țe, âcoftje'rt'SUÎ^Tasa S'căTîî; holuri, sala crios si terasa de la etajul II                         ' :l                         1

J r                                             ------- ■    .......... . ....... g, ■ 11. ■ i». f ff.-t--. ..r - ....  -...... ,

■Air .crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața-uttlă.lmpl

Cote părți .. Xftffllinfe

-

Cote teren

.'.t.rr...'i, ——---------------------------

i . 1. ^ș^ații / «efefjpțe

Al

119041-C1-U50

■fâ-Pr:.

i • ■        : *

S’’.'                    ; - .

SpafiC’l subsol CbrfVpus din centrala termica si sala boiler si compresa cu. suprafața utila masurata de 64,28 mp


Certific că prezentul extras corespunde, cu ^o^țijle,ip yig.qșce.jdin.cartea ft|nc\arĂ qfiginp|ă, păstrată de acest birou.                                                    ., ■ . ■:■         .,>.j,                      j.-„ i ,ț, .. ,i;, ,                          . ,^ț ......

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificare de către notarul public a acțelpr juridice prin cffre'se'stnrg drepturile reale precum șl pentru dezbater susceptibile de orice modificare, in condițiile legii, , la achitat tariful de 20 ROM, publicitare imobiliară

Data soluționării,

17-10-2018

Data eliberării,

/ /
cu cotau! mr. 27*2.

.'..AsisftinUM


Succesiunilor, igpiofGț^g^ți^e pr.e.sșptate sunt

^Um'â Be '2O, Reintru serviciul de


■ Referent,

1? ■ '■ ■ . '■

. .*-•       >L'            "x7 : •


EXTRAS DE CĂRTEJ?UI

PENTRU INFORiyiĂRE v^Vlsfe^

Carte Funciară Nr.' 119041iC'f-U5'i Brâsbv^S^ ■■ ..... -      ■ ; ‘. i-ț'?ir—<■>■

■■■• ■ ; ■=.•■ • ; : .                                      »•’ ■' ■•-•-•*   •   ■• A-pi . -V-

7 7 .-.■           ; 7: '. C 7>Â;i7     7,ni

•  77-          ■'

7 ■/; 7.7;;            7 :r.?! ■ ■•JÎAjt. r«:-i,7.î 4.7

; A. Parteal. DescriereaJmpJiilul


-K>—■J' **■ - ■ <    •;. •• " ' •                              ■                   •■

iiiÂUKesa:X6Ci-Brașov, Sțr Republicii, Et. subsol, Ap. 2, Jud; Brașov..

^grei1(J| jg 52Z rrțp, Arans^rrtențel.e; ■terasa de la etajul II ■ ,7.'.;37 ,  ?<:


il9J9£i&l-U51


Șuprafața utilă (mp)Coțejpăi#^

7 comunei 2303/8Z00CF

7. 7 Z.<<>7


•7

■jiic: ■ • .ț etaj-/;7- .■A.'l.îĂsinfij^

■' B. Partea ir. prqpj^ț^i


?«A«

Rwî:


h& ^î f i ; i -:       ......

Jptaț&lske, drept de»PROPRiETATE,?dobandit?pn 1505i)20000 .    "            î.A


rS

?i2F

4.W


g t?


Bti&feb&7dntieZcoto:ăctuala.:73/40âa - , Ujf EflȘrtARIU ■^IAHiANA> divorțase ~7~ ^\^^țpfiVĂTII;vezFp.p!\ ifiț^î&iare,- drept de PftOPRfEȚATttțtfu de' pătrirnonilul de afectațffiine clestinat^ cotei jfe?l/2 .din ■ cotâ..de l,9,3&guți

' aopandit.prin Convenție; -~i‘“ ~


........         . .   . ____ r

X'^e^RV077/-,r jp.,ia^ C43? ț ;

»5Wio/2013              :ftr. 984; din ÎS/lb^Oia^emișjcle f).P? ^l^ iațe; drept de. PROPR|ETATgtttlu de d^|ttfc lin pâtrim.orțlul cFe afișctaț^ destinal^^^i Jișupjra cbt:eî deîl/2 ;dln’. llWln'-Cofi^iaig,;

WIESCU                      ?
<ăffll0/2013

S|      ' tflK gșs/ dihlS/lp^OiB/e^lg^'WF*

jpW Intâ-bjulgre, drept de PROPRIEȚĂTEțtffu' de drep&c^r^i ‘l’ ’ ......v


ti

$

■<

1

:| li

a

ii

f j

j.;yr •'.-

ibturi reale


aj^ Catalg^^plet traceca bun (‘profesiei de îjlpl de la A.l,


ie,4g|tuiat exeriț $Q%.dln


t*,              •

i.-:


Șt Sțî         î


fesielde


hdlt prin


iandlt ptțh


flv.iâț» *1 r» . t, tu ■ *. .<**.*»~ "


lyîH'MjA;


i. ț


(4;

M‘"    -tîW
<1 >                                                                                     ,                  ■ -. ■} •            ' \ ja< <1 -r1 h“'î‘

Inscfridri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale f ’      •» - ■ > e                       e 1 ■'

OBSERVAȚII: - ip. legală C.21 4     ;

115795/19/12/2013              ________'    ‘ ... .

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena;

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept,cumpărare.caÎ3uh propriu în patrimoniul de afectațiune.destinat exercițării profesiei ;d^ lw medfc, dobândit prin,Convenție, cota actuala 370/20066 /

lp CÂRSTEA JANA-MAR1ANÂ- !                    '

1)' CÂRSTEA JANA-MAR1ANÂ !

: ’ 7 OBSERU4T//,- -ipotecă Zega/ă - C 23


91/20/12/2013   -   y.;:


Intâbulăre, drept de;PRpPRI(ET^TEcu titlu de dreptt cpmpărarg;-ja^bțijț ” jprîu jn patrimoniul de afc — -

;dfc, dobândit prin Convei

VPENCIU STELtJȚA-Altfâl

^OBSERVAȚII: vezi t.24

116434. / 20/12/2013;  -

^t^otaj-igi nr. 1156, din 20/12/26'13'erhis de Ficard-Cataiiria Nic'olgta


Lntșb'ylare, drepț de PROPRIETATEcu, titlu de drept cumpărare c prdpriu în patrimoniul de afectățiune destinat exercițâriirorofes _____

medic1 asupra cotei" 'de.jl/2 .djr^cpțși:'dei2,/0.7%>îpft{f,. i^obiȚuî^g^^^ dobândit, prin Convenție, cota actuala 207/2000.6

1)- SIMINA ELENA-MARIANA

33897 69/05/2014

nr- 397,din 08/0!


țntgbjțrlare, drept d^Rf<OP8l.§ț^,Ț^qy;titlu d.e d£i propriu în patrimonii m_edicasupra cotei/ Cbhventie, cota acti

D BUGIU MARINA

1ÎS707 Z 22/12/2011


ft" V; y .’ <■

<■^717 '               ’C7 Partea III

pscj-ieri privind dex^emJbi^^n^^!ârepțu^kcî|; ij << j drepttiH î^ie/^ggy^hyâ șr

^Jriy^Qțarul țJG 9jZ2/2<


|H|blfîaye, drept de^XE>MfN4STrtÂțftE L

ri.j                                                                                                                     .......

rfe^ATZ/.- poziție tTanscrîîa^din'CF.l 15041 -ci/BrăiovZînSffîtâjxffî

16/10/2013            ~                     ~~


^^totâ5Wor?9827dînWW2043^®di?icafti^0^^^i^., ^iiey:adiază dreptul.de administrafeiînscris suț^<^;Mifu^âi^^|.^ Mbel/fedin 3,65% din imdbilul de sUb A,!, proprietateA.Gjeljgi.d^su ilj0116/10/2013                 >,? Swmî

^H^li pț. 983, dini^lp/20i^|^Oe‘rN.Pr

Intțibplare,___,____...

diferența de preț neașhitatip. asupra; cqtei ție ify, dÎEr-c^feip dir&riiobilul de la A'î/prbprierafea’ db^ub

ț^îWtul bra$w-

sș rațliază dreptul de administrare1 înScris sul? ^l^numt, . , , de-^L/2 din 1,93% din imobilul de-sub A l, pronrfetaț^șî&sju SK 7 liK/momi E- ~        f '. ■■       ' V/


55£WiQ/2.Q13 i


iN&afHL Or. 984, din 15/10/20134emiș^ N,P’. Fi<^ . f. Ise'Tadîâză dreptql deadminrȘfrare'îAsCris spb G/l^

05 / 16/10/2013 :•
'■''?

- j vv MiiJVr<3£
jj&hK "i $ ‘jftîfQid,'


•Lt<Q

mMMs


« V

.? ■ . X” '    c- .l .'ț $ț3&;

<V.-•<?$• >:■

.*»4a>f-g—o»v3s». ■» A uii»

^^sSsS^m


Ciu '-.HO ,w >'fe=^W!q^

4V3(1fazh...ti^8șfe.ț'.A^;<


HSWcioswnrit vwi™.

...............~i

*■' 13w

vrr .■e^t îus tițufi; $kFal7“|seȚadiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentru xota de !5 l/2^;din cota de'2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub ;;|B17.i. ;                                                         :    •

ițfttia-btfl a re-,- -dfe-prf de "TP0TECA~ LEGAL A',~: Vă I daTg': T9 5 1Ț6TîT'"TJ

627 EURteprezentând restul de preț rămas de achitat,; asupra cotei de ,.....7'

1,58^0 ^țlin' imobilul de la Al/proprietatea cefei âe!:sub?B7 18^ Î$p5i -       ’/ODElfUi. BRAȘOV*'*'”


AU&waMjt ^>5.19 mg

• *. . .♦, I

4          ■

1 : Kl> \


3(Jb&0L OZ COMf/J TtMTTr


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

142026

Ziua

17

Luna

10

Anul       2018Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Brașov

  • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, Jud. Brașov -      ■

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

. Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270 0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliui Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.

18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit orie-Convenție, cota actuala 73/4000                     /&X*.

A1/B.14

J>i/ZT/A

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93202 / 16/10/2013                               /££/

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleraj^o

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărar^t^iip, propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profetfei tle medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, dobandit-prifl Convenție, cota actuala 38/4000

,^>^7    Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip. C.4, vezi C.5

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ipotecă C.6, vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun jropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

Al

* *f

înscrieri privitoare Ir dreptei' de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6 i

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU AI.INA-CLAUDIA

_ _PE^RVATII: vezi ip.legâlă !aC-3 ...                                                   .    .

M17X)3i/‘Ș&/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVATUL ip legală C. 10

111(

123/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

1

B8

intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie’ de medic-, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al.

1) CUHSARM MARIANA

IU!

173 / 09/12/^013

06/12/20-13 emis^ie-Fieărti-Gatattna-Nicoletar               -     ----------

B9

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun prdpriuin patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: IPQTEQA LEGA-A C.14; radiere administrare C.l la C.13

111943 / 09/12/2013

Act.Nptarial .nr. 1123, din 06/12/2013 emis de FicarebGatalIna Nicoleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 386/20000

Al.

1) OAUCEAsANCA-MARIUCA

113726/13A12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drepteampărafre ca buri propriu în patrimoniul-de afectațiune destinat exercitării «profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

• Al

1) NtCOLAU ANDRADA-CAMELÎA

OBSERVAȚII: - ipotecă legată - C 17

1141

D47 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de PetreScu Măndelâ Adâ;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, doMRjn'fHt.prin.-€9nventie, cota actuala 380/20000

Al

1) LELU^ fcUCIA-MARtA. necăsătorită                                         ••

115457/18/1^2013

Act Notarial nr. Î14ÎȘ, din 17/13/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B13

Intabulare, drept de'PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) DARAMUS LAURA-MAR.IA                                      y

OBSERVAȚII: - ipotecă legaiă - C 21

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimonial de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, dobândit orin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) -MACAVE1UANA-EMANUELA

OBSERVĂTIEC 23

115

802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

B15

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70%-din spațiul nr. 3 de la

Al

tțare        tfate-cv-ca/actarparaonal probate <te^a<auedcriteXgg/iAlr. A77Z2Qfll ,  ...... Pagina 2 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTÂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune’destinat exercitării’ profesiei’de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: radiere CI, sub C.29; IPOTECA LEGALA C.30

C. Partea Iii. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.,87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

1

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

‘-’U,        .     r S r-J

C4

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

1) JUDEȚUL BRAȘOV

XrF     JtâOx-----------1---

■C5

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

Ai

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vai oare: 6412.5 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C8

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C9

se radiază dreptul de administrare de sub C-l, nun,ai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, oroprietatea celei de subl

Al

înscrieri privind dezmembrămintele-dreptului-de-proppietate, drepturi reale de garanție și sarcini


C9 ÎB-6.1

111703 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


CIO


Cil


Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA,, Valoare: 13908.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobiiul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

1) JUDEȚUL BRAȘOV_________ _____ -

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7


111823 / 09/12/2013_______________________________,

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard CațaJina Nicqleta;

‘se radiază dreptul de administrare de sub C.1, numai pentrurcota de

C12 i 1/2 din cota de 3,16% din imobiiul de la Al, proprietatea celei.de sub

B.8•                   '                    '     ..... '


111873 / 09/12/2013 ___________

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C13


C-14


radierea dreptului de administrare inscris In favoarea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privire la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANJJ CORINA de sub B.9_________________________________..

Intabulare, drept de IPOTECĂ LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de- l,-59-%-din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANU CORINA d£ sub-B.9 ________________________________________

1) JUDEȚUL BRAȘOV


111943 / 09/12/2013_______________ ~

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2Q13 emjs de Ficar^ațalina Nicpjeța; ■■ .. ■ sfe radiază dreptul de administrare’d.e sub numai pentru cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.10_________

113726 / 13/12/2013_____

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C15


C16


se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai perfttU COta de

1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de subJBJijr


Referințe


017


Intabulare, drept de, IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 tURa^upra cotei de l,76%^in imobilul de la Al," proprietatea celui de sub B,ii

1) juDețulbrașov114047 / 13/12/2013________________________________

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis dePetrescu Manuala Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru-cota de

1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

Al

115457 /18/12/2013                                                         .

Aet Neț^rial-nr. 1146rdin 17/12/2013 emis de Ficard CataHna NicoJetar                                  k

C20

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de l/2;din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

iSiSsf               ,

C21

lrttafclllare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EtÎRasupra cotei de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

teii

_______

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de.la Al, proprietatea celei de sub.B 14

Al

C23

Intabulare, drept de IPOtfcCA LEiSĂLA, Valoare:Î2567.5 EURreprezentând dițerenta de preț neachitața, pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de la Ăl, proprietatea celei de sub B 14

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis deBNPBATRANU-ELENA;

C24

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la-Al, proprietatea celei d.e sub B

Al

Pagina 4 diq 6

■ J^nU^are conține date cu ca&ctec^wgal^rQțftâe d^4yederi^^iUtr..SlgffQpj.r.


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cacaiina Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de|              Al

1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l. proprietatea cele' de sub B 17

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vsloare: 195 16 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV


Q. t*' tf> <" 4 C S-o o <f> CB ~~

Pagina 5 din 6

____________Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Comuna/Oraș/Municipiu: Brașov ---------Anexa Nr. l La Partea I

Unitate irndividuată, Adresa-::-, toc. Brașov; Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, JudiBrasov

Părți comune, terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     ,

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

âbservâții / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu,suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notaruUpublic a actelor juridice prin care se sting drepturile rdăle precurn și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038^45/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 27Î.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /

Referent,(parafa și semnătura)

adresa


SU6S0L 0 2 cotari

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


Nr. cerere

142222

Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificareEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Căite Funciară Nr. 119041-C1-U53 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa:-Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 4, Jud? Brașov- -'          -   - -- .......•

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, 8.10, 3.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.

• 16, B.17, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-C1/Brașov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea ni; S7643 din 20/09/2011:

93136/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de. medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%, dobândit prin Convenție, cota actuala 365/20000

Al

1) BERARIU MARIANA, divorțata

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun, propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% air> imobilul de la Al,i dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000                  |

Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip legală C5                                              /

93264 / 16/10/2013                         ______1           Ăfyș0[/g|g

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta.: ~

t i _ i_ i _i X. _i _ r>r>z-\nn 1i—»- â -r~r-    T            .3777/Z7V~J7 ."Li. 71 x ~~2 TT C. iX^f.

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun! propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,; dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000                 |

1) MÂRINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: vezi ip.legală la C-6

93312 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bunj              Al

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de1 medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul ae la Al,

Pagina 1 din 6

Inscrieri prvvitoara lF dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Ăi-

1) GAMULESCU AI.INA-CLAUDIA

. OBSERVAT!!:

Sttefe/12/2013                  "

Act'No&rlafnr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVATlE--V£Zi.C TI

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

1

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de dfepf'Cdmparare ca bun propriu in patrimdriiuFde-afectatiune destihat exercitării profesiei de medic dobândit p.rinXonventie, cota actuala 316/20000

Al      " ■

1) CWftRU MARIAN*

iii!

i76/®S/2013               ■

11%?, Hlh 06/i2/Z013 eriiis.de.EicărdXatalina-Nicoleta:        — - -

B9

Ihtâbdfâfe,.drept' cl‘e PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

f

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAT!!: C.1Ș, ip.C.14

111951 / 99/12/2013 ‘

ActN

4^B^l nr. 1123, din §6/12/20,13^(015 de NP Ricard Cătălină Nicoleta;

B10

Iritahulare, drept de.PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin CoaMentie.-CQta^ctuala 386/20000

Al

i) WfcEĂ aNca-mariuca

113728 4 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de FicardjC^țaJinatNippletp;

Bll

Inta^ulafe, pfgpț de PRQPRlETATȘcu.titlu dp drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatipne destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de’ 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Conventie, cota actuala 352/20000

Al

1) NICOLAU ANDRAOA-CAMELIA

OBSERVAȚII: ip CÎ7 '       ’

114041/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 380/200.00

Al

1) LELUȚ4U LUCIA-MARIA

115461/18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Catalina.Nicoleta;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei’de triere , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din’imobilul de la Al, dobândit briri'Convenție, cota actuala 370/20000

___Al

IRWfcÂNWft

O^ERVAS/;<țpotecă legala ~$21

115559 A18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoteta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, ddbandit-prin Convenție, cota actuala 318/20000  -

Al

1) M AC AVEI U ANA-EMANUELA

OBSERVAU!!:-

115825 / 19/12/20-X^t*^^.

Act Notarial nr.                            de Batranu Elena;

B15

Intabulare, drepțffi                 firlti de drept cumpărare ca bun

Al

' <- JTV     /T A"' CJ 1

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NI.CP1.EXA1

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afeccatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comparare ca buni             Al

propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de!

medic, asupra cotei de 1.58% d;r imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

1) BUG1U MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29, 30

C. Partea IIL SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93136 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C3

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din

cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3               i

Al

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei! de 1/2 din

cota de 1,93% din imobil, proprietatea celei de sub 84.

Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând, diferența ae preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 1,93% din! proprietatea celei de sub B. 4                                  I

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93264 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasuprai coteide 1/2 din ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celuii de sub B-5.1                                                         !

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscns sub C.i numai pentru cota! de 1/2 din 1,66% din imobilul de la Al, proDrietatea celui de sub B-5

93312 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis ae Ficard Cataiina Nicoleta;

C3 jse radiază dreptul de administrare operativă de sub CI , fiind rămas ;

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               i

Al

Pagina 3 din 6

înscrieri privind dezmembrărninteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

’o’


Referințe


fără~otjtett pentru crta-de l/?

proprietatea cehi ce sub B6.1___________

llntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713.5

C9 | EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2

din cota de 2,70% din imobilul de la Al , proprietatea celei de sub B6.

1_______________._________

____1) JUDEȚUL BRAȘOV ___________________~  _____________ 111708 / 09/12/2013___________________

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de 3NP FICARD CATALINA-NICOLETA;


C8


1a~AT,


~AT


Al


se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7_____________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:1390.8.5 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35% I din imobil, proprietatea celei de sub B 7___________ |

1) JUDEȚUL BRAȘOV_________________________

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

_12 jse radiaza dreptuî'de administrare de su5~C 1 numai pentru cota de 11/2 din cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B8, .


CIO


Cil


1110767 09/12/2013_______________________________

Act Notarial nr. 1122, din Q6/12/^013 ernis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C13


C14


se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,59% din imobil, proprietatea celei de sub B 9___

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURreprezentând rest preț rămas de.achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea celei de sub B.9_______

1) JUDEȚUL BRAȘOV


111-951/09/12/2013____________________________

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emiș,-dp NRficacd Gata linaNicoleta;


G15


se radiază dreptui de administrare operativă de sub C. 1, numai


____.pentru cota de 1,93 %pjjn JraghU» atePaetalea.celei de sufarB- 1Q

11372»713/12/2013                                  7

ACt Notarial fir. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B. 11___________________________________:'     ■ ■

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vatoare:234Ț4>7 .EURașupra cotei de 1,76% djn imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 11

1) XOQETUL IRASOV


C16


C17


Al


Al


Al


Al


Al


Al


Al114041713/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis dePetrescu Manuela Ada;


se. radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai

C18 pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12


Al


115461 / 18/12/2013_____________________________

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C20


C21


se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.1

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.

1 ______________________

1) jHjQEFML BRAȘOV115659/18/12/2013


Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C22


C23


se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub

B 14  ___________________________________________

Intabulare, dr^fe^J       LEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra

cotei de 1/2 di °               in imobilul de la Al, proprietatea celei
115825 / 19/12/

Act. jj£țărial, nr                                 Bațranu Elena;


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proorietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al. proorietatea celei de sub B 16

Al

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICQL.ETA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din spațiu! nr. 4 de la Al, proprietatea celei de sub B 17

Al

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58%!

Al

din imobil, piopnt!lal6d celei de sud d 1b

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6

Anexa Nr. 1 La Partea-1


Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Repub’icil, F.t. subso], Ap. 4, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp. branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 rrip


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar‘informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii;

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

17-10-2018

—---------------- Data-eiiberării,

/ /


Referent,(parafa și semnătura)


— ■ •" ■ ■ ' ' [ U6ERAT ț 9 OCT 2018 i iaoatade.


junnmurk
SUBSOL

UZ CDHÎO/J

CA6

■ -■

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

Nr. cerere :

!• --Ziua

142016

17

i    Luna

10

„                        Anul . !

2018

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 Brașov

»1 . C, *,.• / 4-r< -ir. «<

Cod verificare

■IIHI

100063507949

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 5, lud. Șraspv______ .... . .         ,_________ .......

Părți comune: terenul de 5*5’7 mp,’b ransa mente I e de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U54

2

158/87000

96/52700

Spățiu'5 subsol Co’mplis'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp

B. Partea II. Proprietari și £cte

■■ '■ ''s •

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale 11970,7 / 22/12/2011~

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010-emis de Consiliul județean Brasovi

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege; opta actuala 15051/20000                                          ;■

A17 Bak B.S, B.6, B.7, B.8, B.9, B.ll, 8.12, B.13, B.14, 8.15, B.16, B.17, B.

, -;c r, ■■          18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

,-■> Ai-              ...... 4.

OBSERVAȚII: poziție trănsorfsăvlih CE T1904t-Cl/B'ras0V;‘,inscrisa prin* ihctietâreă nr. 87643-dih 20/09/2011; poziție transcrisa, din CE 119&43sCl/Braspvt inscrisa prin locfteiErda; tir. ft76#3%fETT2i@/Q9/2011;

93144/16/10/2013            ■   :       :

|Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 drW^de’FicaNf Cătfâlihă’Niddfeta;' : hrtăbtrtare, drept de PROPRIETATEcu tttîu de drept cdMpllWiapropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prdfefcler i medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cotactuala 73/4000                                                '


1) BERARIU MARIANA, . diyorțată93215/16/10/2013


Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emfs'de FicărGfOâtalina Nicofeț^^* ' r Inta bula re, drept de PROPRIETATEcu titlu.de drept cump.ărar^'d^t^țttT propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prbjesiei de rhedic asupra cotei de 1/2 din 1,Ș3%> dobaijdit prin Cgnveitțre^cot^ actuala 193/20000                              . ...     ________ v.x-.-,-. ;j-,'

D pop alin^ovipih ..                „...   . \. x7<Xk^-'*

OBSERVAȚII: ip legală C. ,5                          'Al


Q.


medic asupra cotei de 1/2 din 1,Ș3%, dobaijdit prin Cgpve^tfe^cot'â'i


93268 / 16/10/2013 ____________________ ,         .  .   . ■

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de BNP FICARD CATALÎNWltel££rÂ;;

85

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Canvenție^xota actuala 166/2&000

' Al

1) MARINESCU HORATIU-CORNELIU

OBSERVAȚII: - vezi^C 7^.

193315 / 16/10/2013                           <7

|Act Notarial nr. 985..dilL.15/l.Q/2Q13.erais..de..Ficard Cătălină f^lcDl^ca; ■'     ‘

B6

lnta.bular.e, drept d.e PROPRIETATEcu titlu de~drept cumpărare ca. buri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 2,70%. dobanBif orin Convenție, qota

Al

actuala 570/20000

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

7r^7?i'~'~'ThZZ.r.»-'


Referințe

-f


■r-t'i i'iM _________

D^BAMVLESCU AL1NA-C1AUD1A ...

____VATII: IP LEGALĂ C. 9_________________________________ ĂgAnwj?       Pt! zait-xs1120, din 05/12^W8M^^WBIKffd Cătălină Nlcoleta;

Priu ,„ SHWfsiSZ medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dohandit-prin Convenție, cota actuala 270/20000__________________

1) cUteĂIW ANA

°«W"*                       .A,-------


V*t '

• / •■
qfrr; âifou} ^Wtn»wi___.___ZI

Jetawi fwtmrtia aliaj» ete3»hn<nqal>Jtf»crenb șl eisMivhg honoanî j

ffljgl iSr                    J ^«wis da FJwird.CaUiina Mhwiata?

“'iag; 1■'*J


■           jpveif |

w-vbaâwa jttiTloui ( i

S ««;vlc .vaĂvKSeSo


VI niu OPf .»n «nnwloH: ț ț?v ^?rsr> omsooAi ~J stațiune destinat exepjlți^l profesiei de £10£\0I\3I '■-. bblECi r /(x\n n*rl - ih vgo in Antuon j i^Ah .jîiH iT-iyfĂT^i'adnri^ țnțt-th ;^siuoăini ■ isfiOaab onuOBDgtt, 9b lu<nor n/sq -» unqoi-q CQ $0o .alinevno? Cit? ‘Ibnsdob .XZd.E nib £U eb iaîoo r,;qu2s oibsfrv '

---------eifit-ne------■

owAjna^i---

ofesibi de               exsssi

aEIOfrOAEIhtb


>isngib utftt                  ăt ;ciyb .a t'a^LdsJiîi

q ihS^S.O         gflyifoaagte gfr ftncomixtâq C . i-cotq L .

îdestinat.exerdtăriLpr^^sțSm5^^^1 J-‘

de 3 WMfc din imnțiUțfi             9' .HTĂVib-AcSii

dta ac^aiei 37O/20o0o               ' j5£a£\0£\gJ - ?'?£€€♦;

C.^ADI i fjț>;a ->b >ims f f0C;OrUll nic 4>8C '.n

jaiA

e igg-.c i\a i ■. c~rt e e:


/st-ilElfiO fritoR *b girr-.Q EîOPUiAgJ ;-|ib ?8P .v icnslo»*. r-

£nib ag-utllf ubaV^TarRMd^i^ân insib ^s.Kibnr!


IflO^bb i9j.f3îo‘u hSfoiexa /aniraab 9nui?st)£>ts ar. ^Hnofn-tlsq ni i.rqrnîr i                                           -»lb r :<b w;->?        .>:53m

--------------------------------------— -----------------------. •a           7 rrt rrț ;•+*.?<-------


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

. Al

1) CÂRSTEA JANA-M ARI ANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P; Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

lntabulare,drept’de"PR0PR1ET-AT®:itlia'de*drept’rumTfăT'aV'e"ca-bbrr propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării^profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

- .......

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44400/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emii£ de Ficard Cătălină Nicoleta;         ..

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesferde medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

'              Al

1) BUGIU MARINA         ---------■ -  -  .     ----------

OBSERVAȚII: Ip q. 29, vezi C.30          ..... ........... ■

C; Partea IIh SARCW       u

înscrieri privind deirtiembriămintele dreptului deproprietâtU, drepturi realede^ararițîe^ștsârcîhi.-A    ■ '   ;

Referințe

119707/22/12/2011

Alte Acte nr. O (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG .9Ț2/?00^   ,... . ,               \ ...*

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE           ■                ,

" Al.....

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV ‘    . ■<'T 7C '<:. -   ;         7

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasqv, înscrisa prin irțcfiăter^ wȚ-87643'dirf 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041 ÎCl/âwov, înscrisa prinJnctieiedx^i. nr. £7643 din 20/09/2011:

93144/16/10/2013 .. .....               .7             ;

C2

se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota de’ 1/2 din 3,65% din imotittut de la Al, prdprieitate& JCeftăi dĂ ăâB W3'•

Z                •> \

; . ....

93215/16/10/2013 -ifiTV          ~t        ,tC -'tț/ b r -.■>

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se-radiază dreptul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2 din 1,93%. proprietatea..ceJul.de sub.B. 4........ ...........

C5

Intabulare, drept detP0.TECALEGALA,Valbare:97£5?EURa^S£ă^<8fej de 172 din 1,93%, proprietatea celui de sub B. 4

<-v, X-Ț- [    -• Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV -                      ^7*7757 M' 77X^7..

93268 / 16/10/2013                            ■ 7

Act Notarial nr. 984, din iȘ/10/2013 emis de

C6

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 fiuJjiăj'b:^^^^MȘIS 1/2 din cota de 1,66% din imobil, proprietatea ceiUt

Al

C7

intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412-75 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din’ cota de 1,66% din imobil, proprietatea Celui-.de Sub®5

Al

1J JUDETUL BRAȘOV                   X v -    :

93315/16/10/2013

Act Notăfial nr. 985, din 15/10/2.0,1^ emis defiGaFd Cat^ina^JGoleța; ., ,,

C8

se' radiază dreptul Cț&‘ 3^¥finî§trareî®e StfțLiC 1dJȚȘHVtt&ICcfita" de 1/2 din 2,70% difii/rtbBilufcfe lă Âl, prbbrtetătbă celei de ’SOb"Ș '(»

■’J             Al

C9

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Val oare: 19 713.^5. EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, cu-privire Ja-cota- de 1/2 din 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

.        .....Ăl

1) IB0ETO1 BRAȘOV• „.

111717 / 0^/12/2013

> - ■ > ftefemtnțe-


Act-Not&»ia£ nr.

Inta buIa re, d re^                                                ’

EURreprezentâpd-restuldepreț !râ^s'Ma3ftft^/a§Ăbfa :co1^^4/7i:( imobilul de^ AL ptetHâetaiea            4'4?-z t ~ r


’' '            ' ‘Alv' c ' '4

.•■ “ ... .r ... .o---

5> Â7 ;.

----------------T

r. - se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai cu privire la cotat * ’*$?. £.f\Cf. \ AfcS -i r 4 -^taejggr^zs rimqgjg^^                               ; :

':> ■•: .~*<W

din imobilul de la A.1, proprietatea ceftfiidbiddWrgî0 O-nC* :_______

sioikj.tyjs -,

OS n-J ■ ,c2x • '■ ’shtnoH ? '.A 3’L -.-! piurSAti1nhi'. :>' diiqoîn X £8 ' ; tibr.Hd-.?! .jîthjn».


C10-
Act Notarial nr. 1121, diț»aaa^ă^lgȘtojte®qaMț6^Bna^oiefeafc-; -;»..'. y. se radiază dreptul de administrcfeOi^^& CtlfriOmat<3U'DriVlreMa'cdta'| de 1/2 din 3.1T...........'


7.1      »


C12-


mss® /'âWwL..

M de la A.i, 'HywteWeasiq^kdet<sMteB^rcC rifa ~-


C13


£14Si.


■Ss".


m___________________________

i t?r: viu 'jsauitiiu'■ u 'jaixaujtA’w nw r."r~anr-’‘.*țT^ ■ r

.*, 2 «             ..j, . A


AW»MAM>AM^J3 Ă>*ÎMÎ2 U

ui o$ administrare de șub C.l numai asupra cotei del AJOS^b^O^o^AA.

tâ>MAaMltĂMlM»^LMiA>^*«RaaiMMa<tataate*4aM>AwiM>*—-^■naMtâaa>8>wMAwiw>TM*«>|4Mj«a£Pv*<4P*>--' •■ -~--- — • -■•■ - — ——• -• — - ■ -■ ‘ —• <O^WlO£WJaolfKte 'Of 1.' i&twroH-ijA

--—

UMydn-hlCC :ri L IQOlt) 8 CS ș y 1Ț  ~ jaiMiHPM uioua, (f ;Al


piniuiîa hâiâbanî F ■BiAjilttprjh.   ________

'...........'                                     'X~

g£u.' ^nq-I BX3ffo!jC jm e»aA gllAt

jW gpief ffe^țtfl^'î^iăââbt'jMi^ÂiaîtQi'___________

î£53Să^r-&.n®W^Mu«w; 90Hoq ArfrwaSăb

r fc jqgtoixăi     seș

»•!•;. .>8€ ’.n ichstoM jsA "bis'ino’fe&ibei fler<.^’''': î\A3»b __ ;

£zbs‘\€‘l’.3I *>

■ftîb ,£8C -v». ‘Shfetold JaA'


f r -ut.


aernun-i 3


Semite pîsrteHîttyfes al


„ip».»-,»-» .T» tj;. „ Jg.TiT^rn JAJ'A.Ț-

ului de la A.1, proprietatea

i tns5ra ep a oro £7 0&9.H* I


lepWhwrtWi '^igjto"iwqiii^,î .0 dueot â»S^iS8isaib'iu»Qfflib'i»'i j W8'i*^£fc£wt; .eieluosln!-

■7^5.1 A&nyb: AA« JUȚ IGțJi U _

■nltJxSe .in iens/cV! ;?A'-lu/qaio usaiofei saj     .

jgl,£ «jO ft*o? rrfs^r ~1J eb igaib—.aisludatnil----i.

Wyiib Stl ab iafoJ jsiouab .șjg^d-^&r. isio ob unsnsftta br.&jnsx^ maiHU3' 7 3 ;


seradiafă dyepț<j                                              AHw JVt4uvy^£i ■

1/2 din cotai de 3,70%din iiriobHul de la.-A.1, proprietatea celei de sub| £În£\âi\d£ 1 Jitiei ~i"*“   *--■-<                                                                    niU .^86 ■'■n .•wis^w'Z jjA-

fes

-îw-h—r-s^-s+ede4-=H-------

w        »b       jaip ob4u3<g^ br.-.â;rM;e3qa>,HiJă. P3

»,A,^ .W i3t3^a?fiJar!Qgiq .ĂĂ SiSt? Iv^rei. n;p $ nift £U,L^.d^lB^âae^^Fte^coalIna NWMa; vp^ ^quit; j

^Lflfcfetooaais^a#> gj numai                            1 I


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C2&

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44400 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B;18                   ,    .

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare înscris sub’'C-7î,ndfnat p'entru-cbta' de 1.58% din imobilul de sub A.l, proprietate celei de sub B.18

rwr ".-r    r-’»                              •• ; . •<

4049 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de; CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3; fiind ramas fara obiect

Al

|?gg^OSVygT>o

/; ->V-,
i v v.-
V. -■*.           '

v r ”,

■■ <■'■<■ 'V’/

:aarii, holuri,

Unitate, individuală,..Ajdrasa:ÎS&       Ap, 5,McL Brașov--

Părți comune: terenul de'^27 nlp; b'r&rishhiyHtfele ae a^a. gaz, eJăEtricitate; acoperișul, ca^

șaua--blr-crt

«H9S-S1-WFasa-n&j

■-•-Nrcatrastrat' ~

. Cote-părți

\ Ădrai 1------

Al

1W041-C1-U54

j-ăb iatco 51

nuaBjF.nw

1 : I /• ;‘-i •      *

■W32700

Spdțiai&'^afâsbt’cwHpus clin boxă oii'subrEffațai^itnă-'rrîăis'uratâ de 2,41 mp      A ’ >1Certific prezentul extrâș^heișpynge: cudSaBi§Ue:in:vigoăre <iin cartea funoiarăroriginșlătipăstrată de acest birou.                                A. i.iu< se:ii.'uctnmi r-in                  . >>     > •. ■.: ■■ j„.            i:v\q «h s?i’. ■

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea<deF<cățre RptQful:pulaU£ia«aqtftlpr juridice prin cărese stlhg'dfeptufUe reșlb precum șl’pentru dezbaterea succesTuhiț^iQ^^fQ^iitK^ prezentate sunt suscep^tle de ortce r "" “  ’      — -..... >biu > r. b :i ■■■>:'? ,u^ se. '

S-a achitat tariful de 20                                    >39/V771Q-2Qlg in>?iwe;î^e;i?§£rosftii^etviciul de

P“u51i?ităt6 irhbbiîîăra'Cu'tSauTl^ wt.                       1 *'                      ...........

Data șqluționărHy'''■Ju;

17-10-^018              '.■.■/!< 17/61 ’6?T!

Data eliberării, / /
.ies „i-ovr-i

iinatura)


(parafa și semnătura)


r f           O )  '■'■ ' '~'               O 7V f <-V“T^ ff 4— t         '/ 7^

CA© /<$ f CA8 /gz Q/^Od, <~A<3 2o, cA6 22j CAS 2j C*&2.G , MA-aAziAf

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliacă.BRASO.V.. Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BrașovEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et-, parter, Ap. 9, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527~mp, bransațnențele de apa, gaz; electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Supra'fața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curtea de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Șp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul I; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajul ll; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de I la mansardă•                               ; r

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de .proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702/22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010'de. NP FICARD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf-HCL nr. 190/2010);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcoriform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / B.5, B.6. B.7, B.8, B.9, B.10, B.

11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

18, B.19

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniujprivșt    .

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/BrasQV, ;ipș£risa prin^ngheierea nr. 87^43 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. inscri5a..Ddn'ih.cheierea.nr/87G^3^in^2£UGă^Zî>^ .

93150/16/10/2013_____________________________________ '......1

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRTETATEttt'firdS dTfepf ^omjiârâte că buri propriu în patrimoniul de afettățlUfie deStîpat exercitării profesiei de' medic asupra cotei de l/2"dih cota de 3'f&%‘-clfnjriibbiiul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuală 73/40001         • -

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93184 / 16/10/2013                                     c

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emisie BN^ FICARD CAȚAElNA-I^OLErA; ' ’ '           ’

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEtb titlu tfe drept cumpăpre ța’b&jf propriu in patrimoniul de ăfectptiWeWsftihat' fcxercitarir•profesaiefe

.     Al

medic, dobândit priri tdri^nh^, 'criță Jă4âtd3Î'ă 193/2&tt6o !       f ■.

1) POP ALIN-OVIDIU                                       ;• *;

OBSERVAȚII: - vezi C 5

93241/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

_______________________________________._____________...__ < r • •         . r -__-       ____„■ a. -________.   '           ......

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de.^țectății^fe’jj.eXtiriaf exercițăpii profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: -ipotecă C.7                                         .

93293 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficărd Cătălină Nicoleta;                  .   ...

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEtjtlu de drept-cumpărare ca bun    |              Al

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

' t>*i'>r>»AS    ■   >-.v-- -.’■■>1'-' -■■ ■      . . ■ SZ' T                             ji L

andit prin Convenție, cota actuala 270/20000


bkto#a:) a<j,eA>. î k a-------

țfpgșȚflGR»» VtfrtW---------------

S&ăi nir 1120, din             enlisWii^ai!y^ăfe'irria'Nl'cWe'ta;

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun


B8


propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobanctit prift Con î) cyMwMwi__

OBȘȘfiV^lk -Ipotecă legală C.llReferințe

■---------------
Convenție, cota' acțqata 318/20000


?r'•X. — «ș


priH în jxatdjrOTJliid dff.:afr»rtBțiuae^srinat ea^urjtâfii profeStei-de --------------------------

VTaumuirRnrrwT wwmr^r-rOinV’^RE^ /i6 i3ft l«) 6 ir- r-3?


B'is’xnna 6’jfi$h4n',u??t’

jțoios toe r w j ?h~ -ta oi ostOTag t ui > ib m •


fcăftilare, drept ie PROPRIETATEtitlu de drept ciSSț


SORR ob Rjeib .9i6ludB3ril: B tic? speJ Afn ■

wio JUTăaui !• '■


nW iiri^roinV’îR^oiî "-iîTÂVtfSciKi    !

?■■*■■ ,v ,amO\X>lM>g* 1*3 rAb tthjtwj       ----'■------

....... -—-A &8I

nfo .S80.tr» icnfiioK .’ -A IQiaq țh iqmh mfifnrfKt.-i'

idmi tl6;ț ni uhtR&n , „ fiiquaib jii^m

i <jd.? .aunpvnop nnq. iihfftrin»,.-----

' AWinvfb .ĂMiia^! UjfUigâți xf&CtOljgJ j MLiAfi. râb £89 .in ifehsio'/' . a b fqâ’ib omriffcj ni ui «qmq im :


ai 4ir.

ăbulare, drept propriu în patrimoțTcn ț medic . asupra -corei dd-l-/-2 din-^^Jf^d' dobandit:p^lffij£qRven'tte, cota actuala 318/20


iM t:bn6dob pibs

— vw^d-MiJA <ip4

—A Y» £ g>

‘lOf.âl >r.b .<4ig m; lei- aior •.;«

■,

ir>-5’,:. dBt; ')■ u i'

■c, jibnsdob


^iiTAVP'3<y-—— ' EÎOt\gfi&r \ €>St‘e , /                                                                ■ ■:             nib .£'39 v- ini-urcz ::.a

^e congne ^B cu caTScfp^jî^ât/jan^â^^^ițș^ag^l^g^pjS^sa^H^f.' . n « t.b j ■^tag/wa-'g CtfO 6


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ’câ buri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

. . Al......

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, ns.HOHOTÂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000                J

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013.emis de Ficard Cătălină Nicoleta;.

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA .

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 0Ș/Q5/20J.4 emis de Ficard Cătălină Nicoleta:

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip C30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi rea|^ d.ș.garanție și sarcini

'    '; ftefe'rințe

1197021 / 22/12/2011 ..                             ,

Act nr. 0;                                                                          - - •'

CI

Intabulare, drept de ÂDMINÎSTR^F, qpța.actuaia 1/11

Al

.- t •                  -

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prlfilndh’âierea nr; 87643 din 20/09/2011: poziție transcrisa din GF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr.f~7&4d^rr-2M>9/20M*t r

93150/16/10/2013        ,                          u

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicojeta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă înscriș șiib CI,, numai, pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, proprietatea B4.              ..                         ;......

... e,         <iP

93184/16/10/2013     .              <7

Act Notarial nr. 983, din

C4

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota.de 1/2 din cota de 1,93% din jm.oj»l, proprietatea) celui dfilSUfe'8 ifAW

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Veloare:978§ EURFQprșzdffc^a diferența de preț neaGhitata^ asupra cotei de;l/2 dincoîai'de

* Ti '

din imobil, proprietatea celui de sub B 5                         7

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                     i

93241/16/10/2013                                   ,

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

se radiază dreptul de administrare de sub CI . fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

1) JUOEȚUL BRAȘOV                                  "            - - -

93293/16/10/2013

Aet Notarial nr.-9O5, dtn 15/10/2013 emts-de-Ftcard-eatalirrerNtcofetar- -   -      --- --   - -  --

DWiCTPBrearg conțineoare cu caraerBn^eKBnăirpnorejăte-BeTmvețfenie’LvgiiTt^'bm^uuiț

•Pagtna^f-tfirrB-w

OI>WM,wn■va'»* |>,rwj r»\^j»irtf»virfcy wwța»*v*' *• w»«a»-

y     ; -A -  _____________________

0O(MA>{;^E        sto? țsnnavno? ~nq T’n-BOOC r

111^77 /                                 ----------vs:i ck^AJ..:' ■! -------

Act Notarial 4»-.-l-KSOî^lr^OS/ll/ZOlra emis de'Ficard Cătălină NicoletăV '     '■* 'J :-a(

-----—--------------------------r ~» r     .^rj^ixit na&dHfattu ^rsdnra' cdtei -d^-lA? din


"W


CIO


Cil


se radiază dreptulde administrare de sub CI, fiind rămas,fără, obiect] pentru cota de 1/g. diftȘ?m&l;d&i'2W%% ^îrt                    :

p'ifoprietafea celefiiflte^u^ewtl .•                ’~'j3"rA^3:G"O>l'i ■ •;

’  ""                  U^A'țiA,'>V»hiă!Pd-j'ie9Bft8l;5 ■

^n cbte^elrlO%^iin imobilul de laAlXdia>btielî&te^ceiebid^^6ub£B.^ji ■


Inta bula re, dre®h L,„

EURreprezentând dKerehțâ)d^i0teț.n^clâ1fâtȘ ,.?așt(pra eUfcâ\de!L/2y ,.y ■ i'st'


~tiOk'AĂ

.A??; rsrig'vk r A ‘ *'■-,■ ^Fik^AÎT-i -'

■ v’’ f (j ?: <4O’1. U ..

________________________________ •>•■■?-. j-bgr,- '""' 'COftO'M-vc EtKțriaf. stoo usrtrisvno j ^riq^'bnGdob

ij&j .. ,L W^»**-'-***Ja        ~7r ■


Act NoWriai or. îU.Min:

Is^âdiază                                                         *'■

C12 pentry cpta de l|b                                           '

jffoa'r^fa^eă^jfe^lț w-îb 'lil’dc.'ii jl’ MO 5 ob &*v* n?b £U eb i|--f.

sa racHază^BOti^ dfe:ad^n.istwe;î>iscris sub C.l. fiincLrămg

' ^^iOtăBitaî dfeBfe W,

nuc gc                     uiîb


C13ahiect-pentru câta de 1

’i

irttâbutăro,                        *WI(»U W W^

BURrepnezent^d e 9^ri|&tfiftj0iet tâiaiphi&t®>;                        ?.-

,». ..u D ,A QcoOSAfelE fiiSUț.i.7 irbiyeev^o^jriO»K» .■

, YP-’ v :j5?'ît.-v-y.

;q5~'b ■~/i& ‘^dș*ni,.

r» X             •, . .-,e. -r • •       '

9 - - ' ’-’              ••• J • '

■ .sjnsvruț-j'Al


SnlvKq             !"

WTlTOțgBifeȚ'


;0 .vt IjA


>b tqo'O -5 e’udsl'i

6țțv5tn> ■•4CT*^'î?-îi55t l *5 r’Ki          $V.v-q •UwfS3?8o

gîOT\pt\jHAj>M€eț n;b ,£8€ “ft je^țf011 ?3A !:;;’țeii’ t-selbai 92 n'îb k\l ?b gî65' JW5Q] kJ.2


1/


.»e B»ia»9ftqwet;——-

Pîb ,cL’k if IfinS-toV! -.A luiqinb ssg'biși o? fc., . iti șt> eio; hibA^i i Kp>b .•vHsiisdafr?'?

i ițnt? r«b                  ?.i '

sriqoiq ^iidț<țn nib


2 e'due sb iatsa 6914;..—

..-—•.         /onaol. ii.—

.........v i wgi&!

^4w&ă dfefitW' . ,-....                                           ’

ije 1/2 din cota de:3,4ĂWdift?Jii^iifal>de.lăMii,tțftobriiffl:a6eă.cdi^ cfâ î                 ->h -

SUb BIS________ < ,      ...__________________________ i..ă6 dve ăb i? i. ■ ■J.;'.5r-qy.q_______

Iri&bulare, drept C». JPbrfiGftxbEffiiA'EA, VăHbSrfeiL2feO2.5CFUR?i^ipla! ’< :

cotei de de 1/2 d.ir|itidtâ:wîi®B,ils8Wdîniirrfobîft#ltdle4a-Alfî'!f|rb^iit$^e§i' ; .-.■■■• v;a\ >

lajâ^MZ 9t i'.'!?.;                 JĂ r! eh iwkdorc.             9b .£)•?>


Act jȘflW al. hb, 1


C23


114VT3Gttț, >. f


£xo<t\or\«r \ Eesee


A& Wârial nr. 3.afi& .din 16Z12«afâbeiWsdrW              ►^uri'-.Si -o . m i.efls:**4 5?A


conține date cu


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B16.

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cotă de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116'

115 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

027

se radiază'dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la-Al, proprietatea celei de sub B18

Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURasupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOVU5Ț~~         '

Unitate.individuaLă, Adresa: Loc. BLasQV.^VI^StOh^.^r{i§fete7’'Ăp. Si', J^dlBresov^........

PărțT corti une: terenul de'5?7'm p .‘KFHsdrfi'eh t elfe ae-dpa?g al?elecț'rîc^țăte? ăcbpdrTșGTrcâ¥a șâarij, holuri, sala gips si terasa de la efiftiHF- ; ~ 1 :        ' c                                       ! - >'> <.p


Nr crt

Ux cadastral

Suprafaj

tic

■vwf jsrJtl

Al

119041-C1-U48spațio s ■parter tompus-din terasă în curtea deîumîrTă'cu suprafață' utilă «iWg

Sp.2, Sp.-3, Sp.4, Spr5 Și Sp.7 de-ta-parter^ȘB.^, Sp;2 SP.37'Sp.4.r Șp>5, Sp:^Bp Sp.l. Sp.2, Sp.3. Sp.4.

la mansardă'■■ ;               \


I

---------“rnrgnr'----:------ b ■ . .(©Meo^feWiăfMiQțe •♦•»-        ,•., -f ■ .^l,.   4. , 1 WJ. ,

^64^27-^g

&Aâajviaqvi'a". CE:

■■ : ■>-) ... '■------------------

■ - • ■’;j *..

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funt|ăteetiâin41ă; S^fei4tă^de acest birpu.                            *’«>>■         • •' .</•:•;:»(. /-VJ’iy}.:          f?f.           i:>A

Prelentirf.extras de carte!Aaffi^^^e^ăd^^fa^ăt^ft^^^«*B»^^p8*ihX!B'iă?t<0j ju^lce Prin care se sting drepturile EaaierppeGwatșnpeățriJ dezbaterea1 sucaesiamfor. iar htfGrrtttâțRIș .prezentate sunt susceptjbile de orice modificare, in condițiile legii.                                  uiUcuț? j

S-a“achitat tărîfuTde 20'RON, -Chitanța internă nr.2018038642/17-10-2Q18 inăUnââ'g®«i8^iftto^viciul de •irowteia^-îffretsiwară^u'eCTQr-fiț^^^.";------------------—..........* ' ...............

Data iAuționării,             -

18-10j£018              .  * i/rX

Dataellbertni.

/!’’’’ttb > jr. 111    . 5^3014 ■}>»

h ÎUI-?, 'ifc ••îfB’.J'.yj .

'■'               .eiafoueîăi- - ~ .

-! Jv ?...C T’it                \
t 1

\y. Â. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală           ;                                                      .

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parterrĂpi-SPĂȚlU10,ijud7Brăsdvb.yy. y    iJi

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate; ăCăpârislil, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II ; i '■ t.y• v

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită,.,

Suprafața utilă' (mp)

Cote părți ; comune

Cote teren

i «‘i *. \ v r \                            * ■

' '" Observații? Referințe

Al

119O41-C1-U49

>,...5,76

440/87000 '

207/52700

j;.o-? .t1’-:■

Spațiu 10 parter compus dinzcameră portar cu suprafața utilă măsurată de 5,76 mp, deservește Șp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de Ia părtfer;.:Sp;li,tSp’.2ySp.3; Sp.4, Sp.5/.Sp;6,'Sp.7, Sp.8 și Sp.9.de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Șp.10, Sp.ll,'Sp.l2cși Sp.14 de la etajul H; Sp.l, 5pl2;-Sp/3 și Sp.4 de la mansardă                                                AMAUZA? <

■       *;• -wr.iri-q.'.'.lS ■jq’ă ii?                      ’Zi i                 -it ■'■«.Zii. ?; ■>

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și aIte 'drepturi reale,

■ ':                                                               * țtf rj

y.;, sy y-Referințe

,5               4-, A;-

119702 / 22/12/2011   ’ “ \

■: j,-. r-xy.                              '

Act- nr. «'fsi act-nrr-99fi5-2/20-lO-cft declarația aut. sub“nr. lO2O/20±O-de NfcBieARDze.7NICOLETA si documentația anexata. .       ’. ’                            a,......J-1 * ■

si act nr. 73870/2010 cf- HCL riwW90/2iOiO)^?      i-b Ar» ;-.7 yy.yy;          vi isrxH-.v-

B2

•A            ■ •f/.’mc ?»□ snsTăcpneă           z

Intabulare, drept desfiR^B^T^ISi^O^O5 HG QG .97.2/2002,.dobândit prin Lege, cota al&Z8g$^Jjpa y r.b yîiyyv.i ,-5;o 7-y. ; ,.l:

■           '■   ■ (■          •. -• •          Z'k. Z                  -                           <1,

A17B?4, Bffis B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.41:,.felj2rtB J3,-B.'14, B.15; B.16, B.

, .. . ; ..;17, B',18, B.19t;

1) JUDEȚUL BRAȘOV, ; domeniul pTivăt' ‘

ihaSțft *â’ÎMA?. < ~        -

...    .y.

DOZl^‘hrai^sâ^Jctia.CFJlÎ9bi41.-£]JBrasoK. înscrisa .prin incbeierea.nr.

l^&9:dbi^/obaoii,z3';

931557 16/lO/âCO'’                         >b     f fOTiizV?.''•>

^'.7-              •.*«’ ' IfiJ'dt*'*?■’.* -A

Act NotSfiăi nr. 982, din Ț5/1                       taf&iria;^c;

i> taâa&-rfi5aindAv<-!

XotHfZTS..

B4

Intabulare, drept di^PRWRlETAJEfett-trfltfcte.'dțșpț cWjjățăfeVă’țțOh propriu în patrimoniul de afeGtățwn^Wswriățe^rgr^iiWpO^^i-'c® medic., asupra.,cotei.de 1/2 .din-cota. de 3,65% din irnooflfflsHeîâ^O dobândit Prin Convenție, cotă actuala 73/4000

1) BERARIU MARIANA, divorțată                           î 'l

93190 / 1671&72(jl3 z .                               Z

Act Notăria 1 nr. 983; âfp’     &{2^13 -^riiis)de*W? Fioâ rd tbatalinalsiiadfâfâjî'’7.

B5

Intabulare, drept d(*FR^PRt?’FATB«r^tttlu’deidrept ewnpărăfe’ca^buiT propriu în pațrițnonîuiyde âfecța^^re5Ș§Mn^^&clțăBi prdTeșffâ^diă medic, asupra cotei de i/2 'din cotă de i,93W^iri;4mpb'rhj| de^ă;AU dobândit prin Coriventie, cota actuala 193/20000

Oii.» UîȚMliiJt■ (.

irrep&waw^                  >.7^7 /

:'-7        ■ î‘         ;R?iS L      * ‘7» .

>yOBSERVKrtl:                                              ;.-,.y r:           .

. .<■< 4in       .,■           ■ . .

9322

1,5/ .16/lQ7?O13-:<S«L'..>iA«ĂÎțMq.'..ii

>.•                   J iî                              ,- r,- .

Act Notarial. nnr9^4; din;1^7i4j^âl3|d7tii^:e^Fic^^C^ătiha Nicol^taf ■ -? ;i

. " ■

B6:

Intabulaie^^g^ dig^R0FW€-TA%cu4:^l^d^'dreptgcumpă^e^<:ă-ibcin prdpriuzîii-^t^^^iuiaKercitării

LmohiLuJ.. .dfilOÎi dobă|4dtt-Ei^^Wtferitie,-G0ta' actuala-146/20000 - -        .. . .. .. ..:

•«r.y.             -nrAÎ-.

ti .           ■ ■

........ ............ .....•

l          :                 f •                         ;

ir       ț ■»?<:               t.i.-.

'■ ’î.--:'?;-

U‘<T i ‘. r .''ti*-.» • -A ■                       ■ -j ț .~  ‘


M-ivitoare la dreptul de proW^Sfeș|'alfei

W 985. an 15>10g813 emis ce bun st               __ ». JBHesiel de

d^a. c^tel de Izâffl                  Fim'0bijMrde la A.l,

iSCQ fi. ■        "                       :

îl:-j lp. legală C.9                     ,            7       "B8

• '<


, -■■ . .........••-—

(Wi'lâr nrr-i^B^n 06/12/^013 emis d^Jicard Chtalinâ rffeioleta; 4 buri Breamrîn Batriojohiul dg afesțlJiune destinat exerclttritpreîeșiei de ^pgdsWi.Gdfel ele î/2 dln qbta de 2,70% dB            Â 1,

WHWMiMfciiSraT*


{72?


Al

«)K «biv'-hr»s jrtfisiinU


;£â


5»Jl

{J _L

MS <$ . <£ ;f t»l ab

•'■ ■ >9î i

+b I


'

B'f ul^q<5.

» ei 9b =V.q<! i£ 'ri,c|<? A q? a ,â. qg , t q£ . . q«? . 6 q c f


• timi; »|    • 'lu-ii‘,~iMri.ltetiwtec              jiAbfc

^■<fe\Fr<saț^^


Al


I

?■


~1

T {

W;' -^Ăf-

T


■♦*• V •-■’*: • *   /•'•      • • ' •?’;. ■ '•            ;

T""             ’JV -*-'*'? v?*7?

fzT


lyișAW^asaaHj .'dSlmoSwWW


. . ........

  • • v-'*?**1 <

  • • 'CTUL!* -


■oW*<li \n ; Mhfrtaj a .


\ ■ ■

4 ..


'm


.....^rvome;

rțlfe <£86 laMtoW.? vi • 6 Jq9îIT .eVeiudo îni;

ț-gy !


awmrrrrr              v                   r» >» it •

.eiQijgft .jidamî itfia^bnsdateitfiq^bnsdote

BPȘWIAWl (1 :—

wîffAvaiafeiAV:""i ■----

^os^£\»i visică: fHb .kȘei'in Ier. 001 ioA i^.yțsWwnȚ-.-'—-

c

_ t......•. ■


3^ Sfo^orar vene»


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

.. . ....Referințe

B15

dobândit prin Convenție, coța actuala 318/20000.  .       ;y . .

.. ’ ....'      ........ Al .

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23

115850 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Bațranu Elena;                       ■      ■ ’

B16

Intăbulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul deJa;A 1, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

“ Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: ip C25 .                          -

.      .. . . - <      ;.r;> - • 1      -

116176/20/12/2013

Act Notarial nr. 11-51, din 18/12/2013 emis de Ficard Gațalina Nicoleta;

B17

Intabulate, drept de PROPRIETĂTEcuTitlu de drept cumpărare tă bun priopriu în patrimoniul de afecta ți u ri d. desțin'at exerdțăni 'profesiei,djâ medic asupra cotei de 1/2 din dota de 3,52% d1n’: imobilul dă fa A l, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

1) PENCIU STELUTTț-ADrtl/lNA ’ ‘ f               7  ’       : ’

116421 / 20/12/2013 " ''                     S-;

.-'u '               ■- ■- -              .

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; v-Oc

Afțfâ .iii          :7

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul/de^afectațiune destinat ^ert^ării profesiei de medic, dobândit prin Convenții? Jcota'actuală 207/26'cfo6'J T ;    ■.

- Al.'.;. .

D SIMINA ELENA-mArIANA' '

44406 / 09/05/2014     "               *               ?   •

;u»~ •

iAiitlRotarial ■ nr. 397 cfin 08/05/2014 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;      £

T \ ' 5. ■ >tl• < i ; £> S'' ■ -

.....

B19

Intabulare, drept de PROiJRfgTAȚ^c.d.jțițlul d.e.drepț.;cuniparpțe,ca.bun propriu în patrimoniul de afectațiune deșținaț exercitqțRi profesiei de medic, dobândit prin ConVehtie^cofă actîiăia .116/20'000 ’         '.1*

....      , Al; .

. :           >1 r; ! V :: $ - ■

1) bugiu marinâ —' u>'

OBSERVAȚII?-ipotecă legală C.29                   ~ .............

JiiTsaiii’- 'r \

’.c-? \ r-
A-

nscneri privind dezmeîffb’rârriinleWcIrepiulțiicife' mPodrielate; drepttfrirâhTețîb'Văraffi^e și saVcîfii %*‘T!' {-<>r'- ''

.               Vi.yilOic ? '2z-c

■          fi Referințe .

Ț f -P                :

r                       r ‘

ACt

nr-                                        AruîAtf;'«b       r rr.vv.'rvrf

•Hî- . «'■ r ■ -.n          ; Ti ■>■

Ci

Intabulare, drept deADMINIȘi&ÂRE;!COtă ăctuală I/IT :■      vlas 7.

'.-.xȚ.ițiir                        .. ...

1).. CGNSiLHtt.

OBSERVAȚII: poatle~tTans'cT'isaidln„CFJI9041-Cl/Bfășby. JnspriSaâan,ln poziție transcrisă^îitt'CF/id^if'l-C^^Br^âVF'ihscrrsa prin ini^ă'ib^ea

C/îeîe«ărgjra2fi43 din, 20/09/2011:

93155 /M/1O/20M 7 Ț

Act Notarial :nr.-982r din 15/10/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta; •

C2

se radiază dreptuî de admif]isțrare o&erațiyă^dg-șpb €1 ,;fiin.d rt.rpaș fără, obiect pentru cdța\de ^Mn’cc^;dd ;3^5% ^^'QbHal’dd'raTcl; PJ&r. B4.1 .

-- -

93190 / lS/10/2010^??^#^:^5^^^

**                              V                ■ ■: ■   - ■'■

Act Notarial /nr.983Srdln-15/10/2013 emis de N P Ficard Gața{(na;Nic01eta;

C4

se radiază dreptul, de a^îiiTsțfăi'Oțferațiyil ’dd,'ȘCib"C. 1T nOtbal cu privire la cota de~iM HiKTcofă,'dd;l\93'%

proprietatea celui ‘dâ?șu‘6'5lâ.5îi!-,A      ■'5 ■'■■■                   >

•fVT'.'O*.        Al’ '

-.;■ r - •, -* •- -■* :•

C5

Intabulare, drept de IPOTECA.REGALA,,Valoare:9785 EURreprezenț|ind diferență de preț rfSifeHf^â-,7ă§t^a"ț^^;^eiil/25/^rajța^(^ț;f;^3'%* din imobilul de la Ă4'?W§iJ^efh'teaAcââî âd ^tib-^B.’i * • 0' •    s

;   • ai        ~

■V’;yî'■

93245

’            X»'-             ?                •    •• 4                     -    • '■

Act;NotariaLlnr;-9a4^inT5/l^Qi3,emiș. deiicațd.Gatafina Nicoleta^.. ..;r

C6

privire• Ia cota ■ de'^â^um^ept’a' de'lțo^S di’ț? ițnobțfuf d^îăj./ți, nronrletatea*.celui-' Lli'cL.;...:..

\    • ai

C7

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALĂ, Valoare:6412.5 z ; ,

......... A1jtMTrbsțy.l de preț fȘ


Ș'.                    '. ,7^. 7 „

Ă3 r?5îÂD (;

-iF.........'    '


-„. ..;i££;.... -

, ■ •■ ODfSj \C£ A

^SI'/hL» .I€I~â • '

rwwvWțs


!,M ornhJeq n! hhilu’.n •

irli fr i JțT-u.'|^~              *-<«mZ« *"*4*» -«*.-.< i , i—ii^ ji                    **•£••- • -* ■ • ••

.îț»

fe'j^țipgrHMsg-nî unqffiC|C.t&~ TTlbfflMf^b .JțftWTT U@8ȘWâf "â’’..

'iwf&g&g ~ '-i -    ;

iți i^iHUT»^XlU^dâ.qei uit«-

jqexb /snț.tudțttffî C)~

MMO'; r- :—~

gp|^SȚv:Ofe<j —

'haQ^j'Mdo-flKj- £3 '■

^KliâtțâăiJbLHih&îjitSr*

---------1—-i—       ,1

?b> șȘ-» fij            a*j

u<3j. Balșjșngoiti1

4 îj-ioaih—ainkiașifiL—___ 1 ;snq sb cînelWib <’3 . M.2bJ.tJJ.!d2£?j. .nLk

J^Ș4.tfî3G#V-U—-—-

7'T 'toW^>iWvBȣcej.

ftjE flib >'0e^,,t lahjțrteM &A < Jjj'iqVi?- 'îtrÂbixii *țy «jrti 6! sifvhn r'-i yl# e3?e;s»hftgyi..

■h ib ■5?6îtMițgijj~ll: \ ■j


înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sa'rcini

Referințe

"C2Ș

EURreprezentând- diferența- de preț neachitat asupra cotei de 1/2. din cota de 3,18%-din imobilul de la A 1, proprietatea B15     ... .   .

,, -------

1) JUDEȚUL BRAȘOV......

115850/19/12/2013                    ;

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Eldna''            -            --------

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de sub‘C.1, numai cu privire”-ia cotă de 1/2 din cota de 3,70%< din imobilul de la-A l, proprietatea B16                         J

■ •• ’ . . A1.

C25

Intabulate; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116176 / 20/12/2013

Act Notarial' nr! 1151,’ din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicdletă;' '   ■   -            '

C26

șe radiază dreptul de administrare operativă de sub,.C 1,. numai cu ri’rivire'lă cb’tai’de 1/2 'din cotă de 3,52% din im&bilui de' Yă A 1, proprietatea B17

Al

11642^./20/12/2013 ... ,.,t...                                                -'

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicp£eta; .J... .           .     ;

C27

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C 1, numai cu privir'^lâ cota de. 1/2 din cota dedin'imbbilul de la A 1, proprietatea celei de sub B.>18         . .-^■CîPO.i

Al

44406/09/05/2014

Act.N.șțari^a/7n£.;397, din 08/05/2014 emiș ^ejFicșrd Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURrepreZentând diferența de preț-neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de lă Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) JUJDEfUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1 .                  :

Al

77423/03/07/2017

Act Adminisfrativ nfk:7062, din! l;3/p6/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 988, din 29/06/2017 emis de Ficard Catalina^Wixîpleta’;

C32 ;

se radiază d^Sfatul dd ipotecă'legală/înscris Sub C.19 in favoarea ilDETULt^ BRAȘOV^.asupra cotei :‘

de 1,90% din imobilul de fa Al, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind rămas fără obiect

Al

Pagina 5 din 6

t:V- ■        . •        ■

Gl-U49'Gomtma/Qri&5/MtifiH;ipitif Brașov

------ț-----------

' *. 1 holuri, .Unițactelndivi pârțî comune


.....y...........

fe.dihrear^tfuhgia^<^rnâi|.:nj^wi|ăLde acest njsiWnJrtsbfi Sth w w T_, a succesiunilor, laț

_________44/17-10-20184 . ______, sb’iflm* S f0£\a\0S hjfe;;$$rr .ih :Șș

■          -•   .««bm-w* -z

Dață șqh^HăHi,       A 4'1 «tiMuH                 £&&> tfbsus

-iL M- .. jaaOttfefilr----- .- ——--r .    ../../ ..i-jj.. •______________

■ ■      - —'^rrW^W         s W            ■

9frl9toy«"«n$fc rS’isJirt tastat» fe^nsiuMb                         •

___               ; .7'I..g^--dMa sb I91»3 peiaiahqâiiA^

nS^o               /f? dd^ ob «»6rij>lnkn&6

'<fu£:sîtj?'USfâ3                 . £A 41- 4b 'uî»diS<W allN

iQv’TB’C ih l6heiWPi>ĂȚv5^îB rf«sd^u()uîTîană7^b

~ ......."TĂ ■"■"■ Ț "ȚaS^îf

brtify#j ,&1 â dwe Sb tels:) 6*rte


~?Aiciul de

fee (

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U36 Brașov

: Nr. cerere 142028

Ziua :.........17      i

Luna         10

i ......Anul......T ~ 2018

Cod verificare

IIEIIIIIOIUI

100063508668


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ap. SPAȚIU 13, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U36

2,05

159/87000

96/52700

Spațiu 13 etaj II compus din grup sanitar, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp. 14 de la etajul II

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119694/22/12/2011

H.G. nr. 972/2002;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconf. HG NR. 972/2002 și HG 867/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 8984/20000

Al / B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9

1) JUDEȚUL BRAȘOV IN DOMENIUL PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93159 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 20,05% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 401/4000

si PUtyfyX

L

1) BERARIU MARIANA, divorțată                                                      i

114033 / 13/12/2013                                    \^,

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 10,44% din imobilul de Ia Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2088/20000

1) LELUȚIU LUCIA-MARIA, necăsătorită

115403 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 2033/20000

Al

1) DARAMUS LAURA-MARIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 7

115504 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,31% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cotă actuala 1731/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: -ipotecă legală C.9

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale


113835/19/1^/2013                       -----------------

Act Nofetfal nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;


Intabulare, drept de PRORRIETATEcu titlu de dfepț cUWiparare ca bun i păTitmoniul de âfecfeBWe dm.tWT^citarii profesiei de Sfcupra cotei de 1/2 din cota de 20,33% din spațiul nr. 13 de la *AI, dobândit prin ConVentle, cota actuala 2033/20000     ____

1) CARSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTA_______________

OBSERVAȚII: - vezi C 10. 11116405 / 20/12/2013


Act Notarial nr. llȘ&dfo.^lffi&a.țfnis d$ BNP FICARD CAȚALINA-NICOLETA;


B9Intabulare. drept de PROPRIETAR Ecu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 11,26% din spațiul nr. 13 de la te; Cdta actuala 1126/20000


C. Partea III. SARCINI


îns^rieirl pYivtH'd deimembrămintele dreptului de proprietate? reale de garanție și sarcini

119694


H.G. nr. 972/2002;


ReferințeAl


9


Referințe


Al


CI Intabulare, drept de ADMINISTRARE î l rnMCii nil jItț)'PȚPiiN

S-rVATO:                    CFU9Q41-Cl/Șrașoj<, ințșcrișa flțrjn ipeheferg? nr. 87fi43 din 20/09/2011;

ie transcrisa dlrrctiIwW^Ci/Bntftov, insefisă prin fncfieidreă nr. 87643 din 20/^9)2011;


>V


93159/16/10/2013_______' ..   '

Act Notarial rrr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoletă;tj^^lmințșfeara .operativ;? de sub.p,l, fiind-rămas rara cmlett pentru cofe de       cota de,?o,05%din imobilul de la

Al, prwrletatea celei de sub B.4.1     //■

-------

'-2    - •■'■ ■■    *.:—■r-


i 13/12W13 emisAde Petrescu MâMuelă Wa;


Ișe radiată.dreptUI de. administrare operativă de sub C.l, fiind rămas C4 fără obiect pentru cota de lO,44% din imobilul de ia Ai, proprietatea


. cieHI de sub B.5

115Wm>^0i3       ...................■ ........

Act N^grialnrîț/fe, din 1-7/12/^013 emis de-Ficard Cătălină Nicoteta;


se radlaz> drabfel de administrare operativă dd Sub C.l, fiind rărrtăs fefe obiect pbțițru cota de 1/2 din cota de 20,33% din imobilul de lâ Al.Ț>ropriefefeg celei de sub B. 6     ______________'         _______

ibfepuuife, «rapt de iPOYțGA LfiGALA, V^lp^e;1175â.5 EUReșupra cofei W1/2 din cofe de 20,33% din imobilul de la Al. proprietatea celei de sub B. 6

____ 1) JUDEȚUL BRAȘjOV                                 ~ 115584 /                .

Act Notarial nr, 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cataliha Nicoletă;C7C9


se radiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentru cota de 1/2 din’cota de 17,31% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B7.1____________________ ......                     ___________■ -   .

Intabulare, drept'de .iPOȚ^gA LEGALA, V a I o a r^: 1 £ 5 6 7.5 EURreprezentând diferență de pțeț nșâchifată , asupra cptei <fe,l/2 din cota de 17,31% din imobilul de la ĂY, proprietatea celei dp.ș,ub*B7..

1  _______Y_Z_—

1) JUDEȚUL BRAȘOV


115835/X9/12/2913 __________________________________

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis cfe BNP BATRANU ELENA; se'radiâza dreptul de administrafe.de sub C 1 numai pențiȚr cotă de 1/2 din cota de 20,33!%dFn i>j£atluihr. 13 de la Âl. proprtbtățeâ celei de sub B 8________________________ ’ '                '       '     /     ' ' ' .

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, valoare EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei fleYMdlif cota de 20,33% din spațiul nr. 13 de la Al, proprietatea celei de Sub B


CIO


Cilînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Cil

Al.

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116405 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C12

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 11,26% din spațiul nr. 13 de la Al, proprietatea celei de sub B 9

Al

Pagina 3 din 4

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U36 Comuna/Oraș/Municipiu: Brașov Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ap. SPAȚIU 13, Jud. Brașov

Părți comune: terenui ae327 mp, bransamenteleHe apa, gaz, electricitate, acoperișul; că§â S'Căriî, holuri, sala gips si terasa de la etajul II      .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața - construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații /'Referințe

Al

119041-C1-U36

2,05

î&Moâo ’

96/52700

Spațiu 13 etaj H compus din grup sanitar, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp. 14 de la etajul II

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038646/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018 Dotffoltberărtl,

/ /


Asistent Registrator, DANIEW. MOISE


Referent,


(pardraș^emnâtura)


(parafa și semnătura)

V-ANCEJL

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


[ Nr. cerere

—f ——Ziua--

!  142035

..p.L LT17 ■ '“J

..! • Luoă:i;

T. K 10     1

,     .Anul.

2018

’. Cod verificare

■■■

'     '1000635'08561


Unitate individuală


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U38 Brașov *


•>


A. Partea I. Descrierea imobilului

.• T '..f r.’V- ; ■ fi


'■*,


.!>S- •, 5 l«^f

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ap. 15, Jud. Brașov                 ’

Părți comune: terenul de;527 rtip, branșamentele de apă, găz, electricitate, âcdperisui^căsa^șcarii, holuri, saia gips si terasa de la etajul II -■ -                        ' r u -• •-C.’"             ..(MR-udRW

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți • - comune—

Cote teren

<v uvsooia VM .

^^.te^țy^ții/, Referințe

Al

119041-C1-U38

2

150/87000

91752/0.0’

Spațiu T5'd^J‘ll: compus din wc ct£supratățâ^ilți|ă.jnăfiUrată de 1,94 mp, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.lO.Sp.ll, Sp.12, și Sp. 14 de la etajul II.......

•»

• I ; »-5' * v r.l(XU<


B. Partea II. Proprietari și acte


" j*                                                     .

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte dr«5pturiV$âle‘ '


’ 'Mfeferfhțe

,11^9^4 / 2^/^2/2AU

H^; nr. 972/20â2;    ~


•'ț                '■/


Intabulare, drept de PROPRIEjTATEconf. HG NR. 972/2002-și 867/2002, dobândit prin Le'de, cdta~ ăctuala 89B47^uO0p  “' ’’J

1)'JJUDEȚUL BRAȘOViN DOMENIUL PRIVAT \       ?

. OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov,ih'SeriS3 prini poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr,

331^ 7wio72di3                 '

Act Notarial nr. 982, din W1O/2O13emiSsde Ficărd-.....             drept de PROPRfETATEcu titfa

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prpfeșiei de’-i^^S^, medic, asupra         3^dta.<pta de20(05%'din A 1, dobândit prirr «:> ,~£fi

Cgaventie, cota actual^ 401/4000                     . A.            ■ o./i?

_    1) BERARIU MAR^WAxA^QFtata /  .  >■                 -.4. . .v: ;... ib

114026 /13/12/2013     .            ..... .


B2


B4


.y5*Act Ndtâfial nr. 1774, diff'lS/^/igOia emis de BNP PET^^^MAț^E^A^f Intabulare, drept de'PRO'PFftEȚAȚ'Etutitlu d^ dre^tțc(impi^^fe\^'W ’ propriu in patrimoniul <îe6afett§tiune destinat exercitări prefe^î medic, asupracotei.de 10,44% din imobil, dobândit prin Conveni cota actuala 2088/20000

Lj JLELUȚiULUaA-MĂWA^QecasatBrita ,  - ...


B5


./OBSERVAȚII: - vezi-C4; .   ,       \115422 / 18/12/2013


■ l/O’ari,             ~«y •


Act Notarial nr. 1146, din/L7/l?/2013 emiscie BtjP FICARD; Intabulare, drept de'PRpPRIEȚ^Țțțu litiu de(drept cumpâfa/e^Jțj.iîțț


B6


Iritabulare, drept de'PRORRIEȚ^Tțâu'titlu âe (drept cum^âră/e4c^S.U,i^ propriu in patrimoniul'(te^^^iî^.'df^ți^ț

medic, asupra cotei de 1/2 din cotă de 20,13% dih imobilul de la$l( dobândit prin Convenție, cota actuala 2033/20000______ ■ "':

1) DARAMUS LAUR A-MARI A■


OBSERVAȚII: - vezi C 6, 7


11551#/ 16/12/2O13F7

Act Notarial nr. 1145, din17/f2?2®î3 efnistle Ficârii tâtă'lină Wicolet'ăT

Intabulare, drept de PR©PRIETA1£gu-titlu de^ijept cumpărare cadaunl -.....

B7 propriu in patrimoniul de afectatiune destinat .exercitării profesiei dp


:3TP'A~; ?.K#TY^i:a.    .. m.)-Lb tbOteâi. ,’A fraw^ ■■■•‘•.l-----------

•y|7O/2013 emis de Batranu Elena;

Infabiiiare, clfajijt^,e RR0WETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu iri pâiwiQriiul de'^fectatiune destinat exercitării profesiei de mddip, qșupra ■   ’      '                                      de la Al,

djbb

10i v • . -;-

I                                               1

s* rwpw. wtm

ii»wn<..............

li 0e proprietate, ihwh

fljȘkfeffcE Iț sfirt&hqiOTq oh iufqe^b p! <M<wtivhq î-^hzHMÎ


M-,S8e3n

taftW

grW.'V

fi-sqijee .slfcwWn! ■ Ș B~E>y:/     PăHyMgiO j*---------

■fQg;£JtAOAW>KUj.


>\


"^8 i oooostaao* eieuug stoai i>UW^-Ana / tffiyj3Uj j~:    ;


jzjja- m-jm»       ~—eu> qom i'b^.fwb' ------

rănu;Sena ' ....... '  ' '   ,.,                     ................


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

| 1) JUDEȚUL BRAȘOV                                 -

116412/20/12/2013                                                  ’

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 . numai pentru cota de

C12 1/2 din cota de 11,26% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de ? sub B.9

■      Al

^1. »


------

■ /•.

Pagina 3 din 4i-Cl-U38^<^yn^a^raș(Munlpp1ui Braso

4ltîh;ib«                    .....'                                W-T-i-.i’" V. an'VJic: ,73’Uitate mdrvfduâîă, Âtlresăî Loc. Krasovrgfr RepuElicn,^ l,~Ăp? 15^1u^Ag^șayt 3 -.ux . : ^^■cOTauaeîlefenul de 527 mț>,'bi^Qs'ăffîSfitSîte ffî ă^a, gaSt feT6‘CfficităTe^-§^g^gjsy^ casgșj^jjj,. holuri.

i?rt

fkcadăStfSI

1 P ™nig

i,                  *

w.         •!: WJ'eLH/r?'.''*----------

)• iu țndWMiM /«Suferințe

Al

119041-C1-U38

im

....... ..........-

iy            din wc

cu suprafaț^^EfRFmăsurată de 1,94 mp, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10.Sp.il, Sp.12, și Sp. 14 de la etajul II


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest hlrpH-

Prș?entul exțras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care’.șe sting drepturile rejile precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceDțrbiie ’de orice modificate, In condițiile legii.

S^ acțjițpt tariful de 20 -Chitanța interna nr.2018038650/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate irhobiliar^i cu codul tir. 272.
1

§ejrZ2 âfri 1,66%;dînYiffldbi^iff feW^Â91,- pWrO

I1 H t JK/ilr?M1EW»nU îft          iiiVi