Hotărârea nr. 70/2019

Hotărârea nr.70– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 70

din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2647 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2647 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării vânzării cotei-părți de ‘A din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr. 1 - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.,- Se aprobă vânzarea cotei-părți de % din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, ETAJ II, SPAȚIUL 8, CABINET 22 - EXTRAS CF 119041- C1-U31" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul nr 22, cu nr. cad 119041-C1-U31, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 16,56 mp, cu cota din părțile de uz comun de 1287/87000, cota de teren de 1779/52700 conform descrierii din extrasul CF . 119041-C1-U31, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 2,07% din 64,28 mp 1.33 mp; CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 2,07% din 35,19 mp 0.73 mp; CF nr.l 19041-CI-U52 cu cota de 2,07% din 101,33 mp 2.09 mp; CF nr.l 19041-CI-U53 cu cota de 2,07% din 2,86 mp 0.06 mp; CF nr.l 19041-CI -U54 cu cota de 2,07% din 2,41 mp 0.05 mp; CF nr.l 19041-C1- U48 cu cota de 2,07% din 13,98 mp 0.29 mp;CF nr.l 19041-C1-U49 cu cota de 2,07% din 5,76 mp 0.12 mp; CF nr.l 19041-C1-U36 cu cota de 11,26% din 2.05 mp 0.23 mp; CF nr.l 19041-CI-U38 cu cota de 11,26% din 1.94 mp 0.22 mp.

Art.2..- Se aprobă prețul minim de vânzare a cotei-părți de ‘A din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spațiul 8 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 81.884 lei, reprezentând echivalentul a 17.554 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko.

Art.3.,- Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4.,- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 81.884 lei.

Art.5. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 35/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


raveanu


CAB.22

"Sinteza evaluărilor, etaj II, spațiul 8, cabinet 22" - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-C1-U31 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U51 Brașov;

Extras CFnr. 119041-C1-U52 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U53 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U36 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U38 Brașov.

SPAȚIU 8, CABINET22 - EXTRAS CF119041- C1-U31

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

Cota de Vi - JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cota Yz - persoana fizică SIMINA ELENA MARIANA

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U31 cu nr. cerere 142128/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U31

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.H9041-Cl-U31 cu nr. cerere 142128/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr.H9041-Cl-U52

Extras CF nr.H9041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr,119041-Cl- U48

Fytmc CF nr 11QQ41-C1-IJZL9

Extras CF nr.H9041-Cl-U36

Extras CF nr.H9041-Cl-U38

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 22, situat la etaiul 2, al imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l , cu nr. cad 119041-C1-U31 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 16,56 mp, cu cota din părțile de uz comun 1287/87000, cota teren 1779/52700 conform descrierii din extrasul CF. Imobilul policlinicii în care se .află cabinetul este edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare

Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora ,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan , reprezentând următoarele supr. utile după cum urmeaza : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 2,07% din 64,28 mp   1.33 mp

CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 2,07% din 35,19 mp  0.73 mp

CF nr,119041-Cl-U52 cu cota de 2,07% din 101,33 mp 2.09 mp

CF nr.H9041-Cl-U53 cu cota de 2,07% din 2,86 mp   0.06 mp

CF nr,119041-Cl-U54 cu cota de 2,07% din 2,41 mp    0.05 mp

CF nr,119041-Cl-U48 cu cota de 2,07% din 13,98 mp  0.29 mp

>

CF nr.H9041-Cl-U49 cu cota de 2,07% din 5,76 mp CF nr.H9041-Cl-U36 cu cota de 11,26% din 2.05 mp CF nr,119041-Cl-U38 cu cota de 11,26% din 1.94 mp si cotele de parti comune din PUC aferente acestora cc procent din proprietatea fiecăruia

0.12 mp

0.23 mp

0.22 mp nf. aceluiași

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin asupra cotei existente de 'A

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etaj 2

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe Cabinet in policlinică

Au      Cota de 'A din 16,56 mp

(mp)

Cota de % din supr. utile ale cotele aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale in supr. totala 5,12 mp

Anexe

Ad      nu

Balcon

Ac      nu

Teren

St       Cota de % din 779/52700 si

Cota de A din cotele de teren aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de % din 1287/87000 si

Cota de 'A din cotele de parti comune aferente spatiilor

comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita

cotei de proprietate din fiecare in.parte

Curs de schimb valutar la data

4,6647

evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru

14.672       Euro

cota de 'A ptr.cabinet

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat Euro

Valoare abordare prin comparații

14.639       Euro

pentru cota de 'A ptr cabinet

Valoare totala prin abordarea prin

2.915        Euro

comparații pentru cotele din supr.

unităților individuale apartionatoare

5,12 mp. Cota 'A rep. 2.56 mp

VALOAREA DE PIAȚĂ

81.884          LEI         17.554

EURO

recomandată, din care:

Grad de finalizare a construcției (in

case                -              %

cazul construcțiilor nefinalizate)

cabinet           •  100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare___________________________

Urban____________________________________

Mediu__________________________________

Cerere medie

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov


Nivel de activitate a pieței__________

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BrașovEXTRAȘ DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U31 Brașov


Nr. cerere

142128 j

Ziua .

...17    '1

. . Luna . .

■■■ .10       I

Anul .

•2018 |A. Partea 1. Descrierea imobilului.

Unitate individuală

Adresă: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ap. SPAȚIU 8, Jud. Brașov .               .

Părți comune: terenul de.527 mp, branșamentele de.a’pa, gaz, electricitate, acoperișul,'.Casa s'c'arii, holuri, sala gips si terasă de'lâ etajul II'L'.'”   '

Nr crt

Nr., cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații •/ Referințe

.♦* <ij: • C >>     *T. U ’o'J

Al

119041-C1-U31

- 17- ■■■■■■

1287/87000

779/52700

Spațiu 8 etaj... II- .compus din cabinet nr.22 cu suprafața utilă m ă.s u r a t ă d e' -T65 6i ’ frrp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare.la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe


119694 / 22/12/2011                     ;______

H.G. nr. 972/2002;              / . .<•?. •


Intabuiare, drept de PROPRIETĂ^conf. HG NR. 972/2002 și HG

Al / B.3


867/2002, dobandfc/prih Leg'e^cotă'tetcțuala' 1/2________________

^rj^EȚur^__

OBSERVAȚII: poziție tnahSdrisă din CE 119041/ci/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisă-din CF llSfo4?l-£l/Brasov, înscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;'

116604/ 23/l?/203&?


Act Notarial nr. 11S6> dfiT20/12/2013 emis de FICard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabuiare, drept de PROPRIETATEcu titlu'de’ drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul derafectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

OBSERVAȚII: vezi C.2   ..

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi feaie de garanție și sarcini

Referințe

119694 / 22/12/2011*

H.G. nr. 972/2002; ‘

CI

Intabuiare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

116604/23/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Gatalina Nicoleta;

C2

se radiază dreptul-de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 1/2 din imobil, proprietatea celei de sub’B.3' .....

Al

#/■

IS Sn         F jo O

‘CV»

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

.:£P.’        •' ••'■». ■-•                                                                                /..•,.'xiJitiiX1-'-'tfr.' "        :            ■■ ’!<■- ' -t'. Uz ••

f.iljn^tatefiiuiividu.ală, Adresa: Loc. Brașov,                    ApaȘP^JȘU,x8;Xu4 Șpasov

eâpir^Țșaf^WAî terftT)urag~527mp. bransamentsteTîB'apa, gaz, electricitate; acoperișul; casa-scării; holuri.n|||g||g|^tral

:.. construită r

kS

Cote teren

/Observații / Referințe

W9M1-Ci-U3i

Â

<«'7^752790 '

Spf^iii-8 etaj II compus din cabinet;fir.22 cu suprafața utilă rrtăsiirâtâ de 16,56 mp


Certific că prezentutiek^skijEespunde’tUipe^Hiil^ii^gefâra.âjn cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                                                          -/j'.i'-îit

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ja autentificarea de către notarul puqlic a actelor juridice prin care se sțlri^r^^^^lp prefer                         ~

•■•——pwb1ieitbtie4^^H^Mitf^fel’-nr-;-2-?2:

■ .Zjgfi <L.±rr

. .iu                            •fesrrdea.j •

. ..
’ (parafa șl semnătura)


^ ■ •  . , ;î tqSWffi qfo CMrtȘ vm.fryri


• • ia


•tj s.nii&ieO bieSf:

s isop m.i$ jgsib'ab^î^~uâ3TÂT “âl^|


'.. :[rtuâ 6’.' '■

. :^G         ifeliiw JeriH!


JirtMAS JH 5ârw*? .3


•tf"


<    <»•?«; .Mitp-sq sft Mirtqerti» âMți

■ •                       Irtfcrtes ș


IA


:>CV


.'un f


Z '•; t 'i


m;:-*

'*•

U • . t


\ AOaaxțj sjoH î3A: jh; ’ . .-■•'.q- £G = •jrr...

r f

l-


y- ).

• «•.

.4-: '6;


*^1

•« ,

.......


l-t -v-n*


s .jqavD. •.$ ■ '        - "■


J.’l ”.\ .7'1?

!•&'„• .v. ren; y>.u - ■. :■ u'Șg ‘jh'iujqs/îs ..• ep :șța;                                   -■■■


r.


.t.SU&SOL t 0<L cCMUaj


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


ANCPl


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U50 Brașov • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. l. Jud. Brașov . .               ,      .. . .....

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     .,

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270 0

Spat iu 1 su b s o 1 compus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila măsurata de 64,28 mp

B. Partea II. Proprietari șiacțje

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi raaiBT"

/APS, - oi

Referințe

■■■■■

119707/22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Bras^j^jf

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, col&8«uala 15051/20000                                   'A&WEni

. ....

B.5, B.6, B’.7, B.8; B.9, B.10, B.13.B.14, B.15, B.16, B.

T.7, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT                   -

OBSERVAȚII: poziție transcrisă din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa'prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93119/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de f^Ftcard'Catâtina.^flțdfetă^ j, - - i ;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca .buri propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

’ Al

1) BERARIU MARIANA, divorțată                         ../AtAAAv

93195/16/10/2013                                        /?.••? A. A ~

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;             A

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare’ că buri, propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

7'-* , C. ,'r'rtȚl

1) POP ALIN-OVID.IU

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

R6

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh jropriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării Drofesiei.de.

Al

fr

nedic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

. -' 7 :/ •, :•. ~


86 dobandttprtnConventie,


1) GAMULESCU ALJNA-CLAUDiA

12/2013--- "1                Gii ‘  >---------AetNOtbrial nr. 1120, din 08/12^2013■ emiâ-'deiMP Fltard-Cătarină Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu, in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000


1) GURSARfcMtffiilcrn;


OBSERVAȚII: IPOTECA C.10


111817 / Q9/13/2 Q13______ . ._________ ____________________________________

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013eMWsktd^GărdiGataWhâ Niooleta;

Wfebuibfe?:^Șț)t-'d^-!PW<!)T>R)ETA,r€GU titr&ttffe5‘d¥e,pf ^dM{7ărard ca^buriafectațiune. destinat.execcităiii profesieide WlftWKjl de Va^ ASL, c^a ~actua>»iS18/20Q^q' < =>>; i ■       ‘ I


05/12/2013 țmis de N.P. Ficprd Cătălină Nicoleta;

METATEtU'tttfu de CiWăT’âfe “că bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,59 % din imobilul de la Al, dobândit prin Ctin^.c±               .>■ iM.r- f--

OBSERVAȚII!f


rr-r


Ăl___țgy.
Al


r-hirTiț.^b «ti»                                        n         —r

—wt—w—....... i » ■ — i »■■>»■» . ■ - — ,i i m. « ■ ■ - ■ ■ » i »

13 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta; ..-i; k 1—       '££i

i •      • Al • •. AM,


ne destinat exercitării profesiei de

ctațiune destinat exercitam profesiei de > •


■Al

.)* v'     (> J ’


114011 / Ș

ActMataji,


iLÎ3Zjmt3.£âi&4e

7â3imujte:drejiL                  ‘

destinat exercitării profesiei de <-

.. . ...

ift1 .P*


Act Notarial, rir. X146. <lin 17/12/2013 emis d^Wi^^l^el8i^WA-NieGȚEen<V ' ~ llntabulare, dbe$ijt^JROP8gTĂT££u ttfeije drept cumpărare ca.âHSȚ^ propriu jn patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de £ l ■ medic?asupra cateT'de i^j|l8^t^lgi^i3^j^4mp6ilulldela'Aii dateamiHr-prin Conveni                   3^0/^^Bp-- - a ■ , ■ ,v r ■ . r I ■    ■

iTo^UiB

______________OBSERVAȚII: -                             . -a .■ 0-j .'. j-j -i?: : -■.              ■ 115530 /                          '        U a,;. (,mm            ■ ■:         .  :

Act Notarial nr 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard


6-13


î) o«Wioș~B14


Intabulăm, xkaptda PRQP-BlElAT£cu titiudedrept cum&ăt^^tă^u'ri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de ■ medic, dobândit prin Conyifl^j?iii^,âi<rt^a<^^OW>.-, r

^MACÂVEW^fi^BĂ^. '     ..'l-■ ■<

OBSERVAȚII:                       -                 ■ -■

777/19ZW201B                   i/.-A/.'.m  . ■  . ' : .   .S * ♦?

■ '■ u


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;            • : '

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 /20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44384/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707/22/12/2011                                      '

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                              /

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                        t

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incfti$$£atnr. 87fj$$iț}i 2(3/09^/2011;

93119 / 16/10/2013      •       ...... ..... .

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emiș de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din terenul de la Al, proprietatea B3

V;.-

93195/16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/lt)/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

■■■-      ' Ăl

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

"? .Mâi

1) JUDEfUL BRAȘOV

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lui MARINESCU HORATIU - CORNELIU de sub B.5

-                 Al

♦/       t ~... »•                      •

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                       '  • \         -j

93301 / 16/10/2013                                           ' .Cn

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; '

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul deda Al, proprietatea celei de sub B 6

Al

C8

(

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURasupra totei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea cetei ie sub 6 6

Al

pTJUDgȚULSRAȘOV

111688/09/12/201$


Act Notarial nr. 1120, din^șyT^^OlS.e^jsr'^e^^l^^fccjnrd’-Ca^jălirta^icbli&ț^;

C9


'seradiază dreptul de administrareffibeff^O^C.l ^iriătke^urât^r de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul Wfa^AÎ, p/d^rietaTea’cef'ei dd sub. EL7                                       :...... '  2

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezeritând ■d'iferenfe^ji^p^^i^, „asupra.x-pțgi dej V? din cota de 2,70% dinimpbilul,d.e la AJ., proqrțet^ea.celei de. subll.7 1) JUDEȚUL BRAȘ^yl .   . "      .    .\,v,           ,    .   / ~~


CIO


111817 / 09/12/2013

Cil


C12


C13


Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Ni&âlffiâfo obiect pentru ‘£t'’>u •>»(/;.6-.’i-'-tO t .'‘.i*!■.?<

c«^ de de 1/2 din                             ,A p^fi^țeș.

celei de sub B.8 .^.ț. • ,

111865 / 09/1'Z^^l^i t.tev.iw. r.A-             -i -. ■•■•

Act Notarial nr. ÎÎ22,"din 05/12/2013 emis de N.P. Ficard CataiirrtUWldtfldtM; ■■'


la tabulare, dx

E ^reprezentând d din imobilul de la

1> jWDtTMt


C14


1118S»/tt

Act Notarial rif. 1123, din 06/127201'3 eW de N.P. Ficârd Cătalfiia Ni^fo;-se radiaxă' dreptul tfe aamtfflstTareinsefflrsos'tTi', 1 wmPlTjgi^'gstâr ‘ de 1,93 % dkUmfibilut de la 4^QfjaPftf                B10      ___

113710/13/1^13

Actj

JQf»’!


■G1&


IBAHTcijdE-lL


11543^/18/15/


-----------------WOBARS KA3T 3 3 Iii iiY»m           1 TOC li. TJ

rTerrrtSTfterre&esccrManawrAtraT

......„

Ăct Notarial' nr.

C19


^se^âiâzer^ ljȘLdln cota de 3,20% din’luswpiMti gtfkj             sio? uifnoq isw.


C20


JnMbplare, dr.-^-EWRreprezentahd ’dff@i                 -

Cota de 3,70% din iffl&bffiiiQiâ fiWftț^rS

DJUDEtULEațA&GV

IlSSja/.                               _______________

Act Notarial              l-7/13/2G13*emis de-Țte^-^tariipâ:Nicoleta;


C21

se rajkj B iwi

C22

Inupafi c.oiiOS dbWH


! adniL'tfc

■ oJN9necnj £' Sb ivfiw’ ; .'ih         -!> .•


xdrepfepfel POTECA LEGALA, Valfidfp>123&7-.5 EWRtfsuprd Adiofeafade 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea ce|&t“

rsK i 'A               ; țr»K~H <■ ~-ir            -• |.* ‘*.•' ■ •

:-..L.t>aa=? .:ufr


1157W/'          ____

Act Notarial nr. 3866, diK>WW29*3semisrie;NilA BâtrtariulȘefta;

se .radiază dreptul de administrare de sub C. l numai pentru cota de


C23


l/£din cota de 3,7&A<H<^^feiMâe lă                     fife*'^?ub


 • B.15

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  C24

  diferența de preț neachitată, asupra cotei de.1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea de sub B.15

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  116183 / 20/12/2013

  Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C25

  se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

  Al

  116428 / 20/12/2013

  Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

  C26

  se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

  Al

  44384/09/05/2014                         '

  Act Notarial nr. 397, din. 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

  C28

  se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

  Al

  C29

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.l, proprietatea.celei de sub B.18

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  4047 / 17/01/2017

  Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

  C30

  se radiază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

  Al

)

AnQxa»Nr\iib'ba PanteaH *>>     ».                     .


Unitate-individuală, Âd^sa: Loc. Brasa^^frSepu^^C &t?s^sbîrĂp.l, JAd.-Brașov

T®fp^î®îwă»rterenuldOirnîp; Btefistnrerrț^                     ăcc^emut rasa scam; torturi, -

sala gips si terasa de la etajul II■

-Nr .crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utlfâlmcl

Cote părți

... co mune

-------rr

Cote teren

;         'irr. .>■:.—n—------------------------

i 1, ;Qfeș^yații ZRefe£iRțe

Al

119041-C1-U50

-

>:*• -ijii' ;'r.'

;‘4m78^oor'

Spafiâ' 1 Suteol ctjîft^pus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

r '•*


Certific că prezentul extras cpreșpunde. cu pozițiile, in yigqare.pin.cartea fqncțară. qfiginală, păstrată de acest birou.                                                                       f’4' Ui ’ ~ . 1 1 ■■ 6. ‘ ft< !■ H-                '■            4 ■ -. > ■

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a aGtelor juridice prin csre 'se“Stîirrg drepturlfe reale precum șl-pentru dEZbaterenrsucceslunifor, i^r» uă§3țjjwța|i^e ptșț^p^ăte sunt

MpB/îi‘-i'0-2'CrÎ8 îh ‘stimă de '20, pentru se'rviciul de ii'

UfcI t

ZLSV.1u;


susceptHsile de orice modificare, in condițiile?leglL

S-a achitat tariful de 20 RQN, publicitare imobiliară cu codul mp. 2T&

Data soluționării,

17-10-2018                   '

Data eliberării,

/ /Referent,


îplrafa și sei


fa,


wnoatwx-


r.f.


WJWKȘIțȘH'iS.,r   *'■

yyVțyl.. ■ a|£. V. : . lifcW-Tfr*/ tom....

WW >' 'MNCEB i ÎS£’4«- 7 l *«'•< x »

:.r                 .MțUittnAr»}H‘jR±tAÂx£ .

-t-                   ...3UC?£0L -z- OZ CjOMUAJ fO-A-Te- c*r»


•i ■.:■ ^ -                   ., .'■; ;•             •..;. -y•••..    • ■ :i yiy

țg--' • --Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

~*. Biroul de Cadastru și Publicitafe lmobiliară Brașov, ‘

EXTRAS DE CARTELEUN£IAțlfe . ■ PENTRU informare y

Carte Funciară Nr. 119041iCl-U51 Brașov'^


i. j ■, j


......... ........ /. :   .   y...,;Jyy

iîîA)ȘKesaj:,Loc. ^rasdv, Sțr Republicii, Et. subsol. Ap. 2, Jud; Brașov. . ■?î^r|i .cprriunp: terenul de 527 mp, Lbransamentele:de: șp7 v <^sal^qipȘgjterasa de la etajul II ■            . .■. y.t£

,i •

V.


w

Glfc

■Nri cadastral

>'■ ‘l'.ț t:

Suprafața.:, construită,;

Suprafața utilă (mp)

SQteipai#^ : comune»-4

M

W

119.041-C1-U51

.......7'          • ■

. .35 i

2303/87fQ0Gr.

><7?

•'•vi?*-- ■* *B.Parteăir.


•£ț>țK


$ f-f


- - «.

*• .


irafe. ijfcjL90,;din 17/O6/?0iO;șhiid^(;bhstlidT|^^g

|pra^jdre, drept detPROPRtEȚA'fe/^dobandiț^ii^

ISQSl/zOdOO ,            -t>?*$»*• ■ i.jA: ?•’    :’bi:


lV •Tf


urne Transcrisa ain cf iiyurn-c.i^piasuv( i"^n^'>ppn j' a' din CF 119d41^ci/Brasov,

Ș'.                         \ bȚGSrțȚifc


982/din                     iicaij

fhW$^rș, drept deWtiPRIETĂTE«j’Wu,d j gfi^R^^n-patrimbnlul de ăfectețftme*desiin< ini^iG^^upra cotei <ie 1/2 din 3,659^ din imol prid'.jEbdyeniie, cota :ăctuala.7.3/4000..

ImriARip Mariana, divorțata^: . IwgWAT//; Vea0.27

WO>72Q1Ș

fe. 983> din^^)/2i0îy^^Oj^?^ plăre, drept, de PROPRiEȚĂTEtțtiudec patrimoniul de afe^tațiUne destina _

^a|opra cptei^leU/2 dinVcotai.de î.șâlOiq; fflitprih Convenție;-CQta<adfeu&lâ 193/26^

2^C^RVA77//,-/p.'/a&a/ăe.4;.?4 ,; ț<î/fy

■ ■' '' - : ' -......


■i'. 1


1^5 ^1^/10/2013

984, din 15/10/2oi35ernjș;âe li.KTlâȘ fe, drept de/PROPRlETÂtEtitlu de dțfejgj ii patrirnorțlul dȚe afectațfi “ destina $ȘU££a cbteîjie tl/2 îdjț£/3g ifepHn ConxfeiiretiM odtâraiR

_

^d^RVĂTII: - ip. /^dtăffilO/2013 -r • ;c: 7


# Ar; 985, dTri 13/10/2 0i3<eirtifeej


Șțf# intâbplye, drept de PROPR.IEȚATE¥iBru' de drepț;<^r|jffe date cu cjțraț


-. Ty?.3.19041-CI -U51 Comuna/On^uri^^u;

r-77  -----'ț-a^&L-


ai^Cata


$Jcpieta;


ca

Ipprdfesiei de iîlQl de la A.l.


IrW


randitprlh
rrȘEe ci® : il4x\0«)WU * •• U- J

ț-; !

«W

.Sî-HjWf.

wesr


»*


■ f '.    ■        ,     ■        .• 1___

.7,. I OBSERVAȚII: - ip. legală C.21 țt»-


115795/19/12/2013           _______

A*ct Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcuțițlu de drept cumpărare ca.rbun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei meflib, dobândit prin Convenție, cotă actuala 370/20000


• 'i

i


1) CĂRSTEA JANA-MARIANA* '

• 7 £ OBSEKU4T//: dpotecă legală - C 23 .91/20/12/2013      ;


zii*?

1 • A;              jS&gțaActȚlotariăl nr. 1151, dinyl;8/12/201^ejpiș/de Ficard_Gaț'anna Nicol^ta;^

Ui’, j Intabulare, drept;de,PRQPRI(ET^TEcu titlu de drept ciimpărargj.ca'/bUjl

Șip propriu "în patrimoniul de afectațiune destinat"exercitării profpsFei. âe. medic/dobandit prin Convenție,.cota actuala.352/20000

*- ■' . ■■        r . j 1                             njiJiu>JMriifiîiwJir,j't‘n. ■> j      ___lureat'          ___j.        u lil


■■ 1


• -i r.


Intabulare, drept de,PROPRI(ET^TEcu titlu de drept cympărarg; ca/bujl

----------------------........... ......................... .


-- • ■        ?f; f;y. •—

^QBSiERVATII:vezid2!4


116434 /20/12/201.3; -’A^t^pțajiql; nr. 1156, din 20/12/2013'erriis de Ficarâ-CătaiiriaNieblgtăf^i^ Lnt^liyl.qre, drepț„de PROPRIETATJEcu. titlu de drept cumpărare ca/bui? I prdpriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercițării/profeșiei d_^ 74 * medic asupra cotei de.jl/2


-•2 X

-fii'


dobândit, prin Convenție, cotăFactuala 207/20000 /?

D-SIMINA ELENA-MARÎĂNA                    W#

■3OS


gg3897 09/05/2014

^pFajriăl nr. 397, din 08/C-.fr-.z-v..Wy-.-^T,.-V7.J-:,.-— ■•șl Ițnt|bjLilare, drept d^;f?J<0PR(§QkȚfcy;țiț1u. de

â pfopriu jn patrimoniul dee^g^^ne’jde^țin^i^^âfâr/iȚpi^gs^iij

■,Țr«•„ rnedic' asupra cotejj'^.e";.!-,50Ș&țdirf jrpb.biîuî.

;.A £ Cbhventie, cota actuala 316/20000.. ■.>■•:■


D BUGIU MARINA


:    Cartea

1 .4r°iwafeSKPG^®F'


înscrieri 'privind dețmernM

• dreptdriraale

i? lțg707 / 22/12/2011'________

#5$f<^țte ’Ș^'O" (anexă 1 p'o%;127 ®rf’mj^0țarukHG 9^2/2Q^î

-- ■

.V

i,,

$33126:X 16/10/2013

«


Jntâbuia’re. drept de^rtlNt^FI^ȘE*^ ;'f? V i)J ccwsmui


. -.^-n---------

•"OBSERVAȚII: poziție tfanscrisâJ‘din'CF.119041-Cl^răsdvrînicnsă'rpr:n>


fcKiotăriai: Âr. 982, dih^/f£l/20i3|â^?bg Ficărd ijUjLlse^adiază dreptul de administrăFe:înscris sub-G.l-3in’U/năi;

Ide l/^ din 3,65% dih imobilul de s.ub' A,l. propfidtafe ^^^Jot^ilTrrirr9r8irrdTrirT57xo72Uîsî^n^SeW?P?:rFÎb3^^^^^ îîH         ......   ..........

i.F


Intăbylare, drept de ÎPOTECAt«^tĂyValoăr^9j85^^^b®' diferența de preț neachit.ată^așjiipră;cQtei de i-12^\djb^bțja; dirl^imobilul de la Arîv'^roprierafea’.d'e’iub' li JQMȚUL BRAȘW^^ se repliază dreptul de administf^ro înscris sulȚ<^l^i...........

deil/2 din 1,93% din-imobilul de-sub A l, prdpifcat^fel^sjS^S 55 1 1fi/in/7ni 3 ; . ■•• i 7 .< < ■ ;             y


M55 /16/10/2013 7

joța/igl nr. 984, din l5/10/20134,emiO^ N.P'. 'Flgg|<


wJțacfiăză dreptql de adml .    .

8ejl/2 din l,66%;dîn'iifflbbl^l^WS-?Â91,,pr<jp^


se.o-


sdb


iii


Intabulare, drept/de .IPptEL-yXEEGALA, ,V iiirerența de prețJpebtihlt/ăî^^^WFa rcift£ im9biIia de sub 'A/I;•-£?£p'   geă^dsub'

ipivJPIXEȚUL BRAȘOV


3305/ 16/10/2013 ;


-W—


ffi&ffletafriffl~nr. 9857din i5/10/2Q13»gțnifde NP Ficâr^^^. >'■ iW- IntȘbulare, drept de IPOTBcA L&GÂÎj^ Văloăre:l'fer^^.^|

țâre .CQnține date


cu caracter per&faj, prbț^j^ie^e prevec^țfe^^^i;>•• ’i ii ;.,!

Vr. 119041-Cl-i^e^card Catalinajuicoleta; : ■ 7


. . —kx ^»J1. ‘ '-

-JSîWl—£‘ lt^l..-h;-

pv.3 iț■ (K Jffa*|> feynrhcgțt | ?W5W< tîis sT


'î’j.'i " • r-vj'iiv

. ’.            ■          "t . -I . y *. --1- "J

CIO '. f’C1 iff

W


-iu j. .-<’ ! i

'-) r ~- i: • • M țb i$ $" Wffiwffi

ț-«?

ah*

*•


ifdi S<?nr<i H


Era si?


j, v x ara ^r. ■

W' *^wwvlKpîRhMPȘv

l.

■'•,'h 90%

f»n ->

A «OM

iSJFVb * r                    feri ftFS

?t* \r

*\l J,

-•.-. rsiujrttâi.&i

... ■  ' '" ?h     Wțt

a ai?:

*-* >4*i~v , .~-/yțîn «>• Â

' . f S V'y i?n
. ...

• ' : ISX iV;!..             «MUfcifticiKâlii; iKimKKK•«

<■■ •■ - ‘ • ■'.■■ ■

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U51 Comună/OFaș^unicipiu;>fiț^șbv

. înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de.garanție și sarcini .    r

1 1;. • ••

. C24

șe radiază dreptul de administraiyeînscris sub C.Knurnai pentru cota de 1/2 din 3,52 % din imobilul de sbb A.l, proprietatea celei de sub.B.

16       *                                                    i       ■                     -v               > ;  ’ l-'~:

«WWW

j •...*. ; l&t- ii:                    1          4 -1

7:il64347 20/12/2013        <                .<.,•:.,•

î Att/Jotarial’ nr. 1156, din 20/12/2Q13.erniș de Ficard Cătălină Nicoleta;'•     .                              |

i y-?lse Țâdiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentru'cpta de < ,G25r 1/2-'din cotă de'2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub

u\> . Li

, 44389 / 09/05/2014                                         ■ ''

Act Notarial nț. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;     :

G27

tnta-bulâre; -drept de " I POȚEG A" LEGAtA”'Văldare’:195 1'6 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat,; asupra cotei de 1,58% !din imobilul de lă;Al?*pr5|âlHetâte'â celei de! sub         ‘L;

------------------------------------:------;-----—----■■■ ■ ■■ - -------....                                                                                                    J
ctfiafete, r >*<


Reaișțra


TUDORĂCHE


șenfnia/Mi


SUb&oL ul         -toatct oft


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV       ...„„

Nr. cerere

142026

Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, Jud. Brașov - -----------

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270 0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliui Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.

18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit or+fț Convenție, cota actuala 73/4000

1               Al / B.14

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93202 / 16/10/2013                            ZO/^

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;^

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărarKc^țf^ propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profeției tte medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, dobândit prffl Convenție, cota actuala 38/4000

Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip. C.4, vezi C.5

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

' OBSERVAȚII: ipotecă C.6. vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

Al

Docume

{

nt care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 6

înscrieri privitoare I? dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Ăl


Al


B6 !dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

j Lj GAMULESCU AIJNA-cLmJDÎÂ       ~~

•1*.; Ife , .•®8^RV’A77/.- vezi i'p.legală ,'.31-8

|OB^ț||/12/2013 r ' ' ' r'~*~

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cotja actuala 270/20000 ______ _

1) CURSARU ANA ' OBSERVAT!f-Ftp legată C. IO


111823 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emiș de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulare, drept de PROPRIEȚAȚEC'u'titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie’ de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

1111

373/09/12/2013

--------,------,----------------..------S-;.,..                    --------------->--------------------------------------------------------------------------------------,--------------------------------------------------------------------

AcHWari^;^rr^H^^.^tr06/l-272dl-3-emis4l^-FieaftT€atatina-Ni€oleta;

B9

Intabulase, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun prâpriuîn patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDR1CEANU CORINA

OBSERVAȚII: IPQȚEQALEGA^ (114; radiere administrare C.l ia C.13

121!

>43/09/12/2013

Act<Notarial .nr. 1123, din 0fi/12/2O13 emis.de Ficar£MLataltr>a Nicbleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala’386/20000

Al

1) OANeEAsANCA-MARIUCA

113726 /13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept compârate ca bun propriu în patrimoniul-de afectațiune destinat exercitării-profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) N1COLAU ÂNDRADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legată - C 17

114047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petreăcu Mănuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEtltlu de dtept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prih-Cenventie, cota actuala 380/20000

Al

'          .':r

1) LELUȚ-iU LUCIA-MARtA, necăsătorită                                            -

115457 / 18/1^/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 dmis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

W«i

1) DARAMUS LAURA-MAR.1A

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 23.

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimonitil de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVE1U ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: c 23

11&

$02/19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 3 de la

Al

Pagina 2 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTĂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune'destinat exercitării'profesiei'de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,-58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: radiere CI, sub C.29; IPOTECA LEGALA C.30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.,87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

1            ---C1

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C4

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

1) JUDEȚUL BRAȘOV

VyvvVJ/

C5

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

Al

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare:6412.5 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cataiina Nicoleta;

C8

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C9

se radiază dreptul de administrare de sub C-l, numai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de .'a Al, proprietatea celei de sub;

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 6

Extrase pentru informare on-iine ’■?. adresa epay.ancpl.ro

Formuiar versiunea 1.1

înscrieriprivind dezmembrămintele-dreptului-de-proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

C9

i

B-6.1

Al

111703 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA., Valoare:13908.5 EURreprezentand restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul, de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

1111

323/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2Q13 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C12

se radiază dreptul de,administrare de sub C.l-, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,16% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.8

Al

111873 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină NiGoleta;

C13

radierea dreptului de adminiștrare înscris in favoarea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privi/e la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANIJ CORINA de sub B.9

Al

C14

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURasupra cotei Gje-1.59-% din spațiuLă de4a-Al,~propi ietatea lui IDRIGEANU CORINA de sutc.B.9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111943 / 09/12/2013

Al

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuala Ada;

C18

se radlaeâ dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de

1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

Al

115457/18/1^2813

Act Neteriai nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătăline Nicoleta;?

-----------------XÎvPUi!. •---:

C20

se radiază dreptul de.administrare de sub C.l, numai pentru cota de T/2.?dln 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

C21

IrffijrtJttere, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURasupra cotei de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

Lăel «y"

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de. la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

C23

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12567.5 EURreprezentand diferența de preț neachitața, pentru cota.de 1/2 din 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de spb B 14

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115

B02 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emisde-BNPBATRANU ELENA;

C24

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr.15 de la Al, proprietatea celei de sub B

Al

Act Notarial nr. 1123, din 06/J.2/2Q13 emis de Ficar^Gafaiina Nicpleta;

C15 [sfe radiază dreptul de adm i n’istrâredje sub Cil, numai pentru cota de

11,93% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.10__________

113726 / 13/12/2013____________________________________

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

serădlază dreptul de administrare de sub C.l, numai pferfttu fotă de

1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de subjB.1.1-

Al

C17

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURașupra cdtebde l,76%jdki imobilul de la Ai; proprietatea celui de sub B.ii

Al

1) juDețul'Brașov

114047 / 13/12/2013


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cacaiina Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de|              Al

1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l. proprietatea ce!e> de sub R 17

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Va loa re: 19 5 16 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGlU MARINA de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV


o. O o


'sC'o,„    ____


Pagina 5 din 6

_____________Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Comuna/Oraș/Municipiu: Brașov -----------Anexa Nr. I La Pa rtea I

Un+tate HTtiivichratâ; Adresa--;Loc. Brașov, Str Republicii, Et: subsol, Ap. 3, judr &rasov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     .   .' ■ ■ ■ .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

©bșervâții / Referlrțțe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cusuprafața utilă măsurată de 101,33 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notaruLpublic a actelor juridice prin care se sting drepturile rehle precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038645/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /.


Referent,(parafa^ semnătdra)


(parafa și semnătura)

C

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Căite Funciară Nr. 119041-C1-U53 Brașov


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa* Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 4, Jud: Brașov^1       - - -—— - —      .

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp

B„ Partea II. Proprietari și acte


- : ■ ]. înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale j

Referințe


119707 / 22/12/2011____________________

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;


Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9,


16, B.17, B.18


Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 8.10. 3.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B. 15051/20000

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT_________________________________________

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-C1/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. S7643 din 20/09/2011;____________

93136 / 16/10/2013_______________________________         _____________

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drect cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de. medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%. dobândit prin Convenție, cota actuala 365/20000_________ ____________

1) BERARIU MARIANA, divorțata

Al


93205 / 16/10/2013___________________________________

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% ain imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000__[

1) POP ALIN-OVIDIU__

____OBSERVĂTII: ip legală C5

Al93264 / 16/10/2013______________

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca buni propriu în patrimoniu! de afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,j dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000____[

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU     '_______

OBSERVAȚII: vezi ip.legală la C-5


93312 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficarci Cătălină Nicoleta;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca buni g6 propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra coței_d_e 1/2 din cota de 2,70%diri imobilul oe la A'l, _

Al


- înscrieri privitoare le dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

........

Al

1) GAMULESCU AI.INA-CÎ.AUDIA

. lr OBSERVAȚI!: -Ipotecă fșbâtâCrg ’•

W£$fâPte/12/2âl3               '

Act Klotanaf nr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1} CURSARU ANA

OBSERVATIL aliezi.Cil

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlb de drept’cbmparare ca bun propriu in patrimdniurde -afectatiune destinat ertbrcitârii profesiei de medic, do.bandit prin .Convenție, cota actuala 316/2 0000

Al      '

1) CURSARU MARIANA

1.11876/09/12/2913

Actlloiariăl iii. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficărd Cătălină Nicoleta;                       — ' ------------

B9

Intabulare, drșjjt* de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

/■

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAT!!: C.13, ip. C.ld

111951/09/12/2013

ActNpț^riăl nr. 1123, din O6/J2/2ftJ3iSmis d.e.Np Ficard Cătălină.Nicoleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca-bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cata^actuala 386/20000

Al

1) OANtEA ANCA-MARIUOA

1137287 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din l2/12/2O13 emis de Ficard CptaJipa.N.icpleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca. bun propriu in patrimoniul' de ștfgctatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) NICOLAU ANDRADA-CAM?L1A

OBSERVAȚII: ip CÎ7 ‘

114041 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUTIU LUCIA-MÂRIA

115461/18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din. 17/12/2013 emis de Ficard Catalina-Nicoleta;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei7 de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

___Al

1)'QARAMU51AURA*MAR1A

Of SERVĂtll:-ipotecă legală C.21

115559 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul cje afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin-Gonventie, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAT!:

115825 / 19/12/203^^^^

Act Notarial nr. 3866/âis^8/^/204^^iis de Batranu Elena;

B15

Intabulare, drepțî^g&QMUEOffi^u titlu de drept cumpărare ca bun 1              A1

—------——jferg?/------------—------------------—---——


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICQLEIA; .... ..... ■.

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca buni             Al

propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei de 1.58% tiir. imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000                                                i

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29, 30

C. Partea iIL SARCINI

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl,'Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93136 / 16/1O/2O13

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C3

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din

cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

Al

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei! de 1/2 din

cota de 1,93% din imobil, proprietatea celei de sub B4.

Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentândj diferența oe preț neachitat asupra cotei de 1./2 din 1,93% dini proprietatea celei de sub B. 4                                  I

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93264/16/10/2013

X V       > rV/\

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

-

C6

Intabulare, drept de IPOTEC<\ LEGALA, Valoare:6412.5 EURasuprai coteide 1/2 din ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celui! de sub B-5.1                                                         !

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.i numai pentru cot.a! de 1/2 din 1,66% din imobilul de la Al, proDrietatea celui de sub B-5

93312 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis ae Ficard C.ataiir.a Nicoleta;

C8 jse radiază dreptul de administrare operativă de sub CI , fiind rămas :

'                                                                                                                                                                       L_

Al

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

"o din tmobllul dc~ta


fărăTJbiect pentru cota de 1/2-proprietatea celui de'sub B6.1___________

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al , proprietatea celei de sub B6.

_1___________________,_________

JL) JUDEȚUL BRAȘOV_________

111708 / 09/12/2013____

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de 8NP FICARD CATALINA-NICOLETA;


C8


C9


CIO


Cil


se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7___________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 13908:5 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35%

din imobil, proprietatea celei de sub B 7__________________________.

1) JUDEȚUL BR4SQV        ________________________


111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

_I_) ise radiaza dreptul de administrare de siiKc l numai pentru cota de 11/2 din cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B8


111876 / 09/12/2013


Act Notarial nr. 1122, din Q6/1^013>emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C13


C14


Referințe


Al


Al


Al


Alse radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,59% din imobil, proprietatea celei de sub B 9___

IntabuIare, drept de IPOjTECA LEGALA, Valoare:19630 EURreprezentand rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea ceiei de sub B.9_______

1) JUDEȚUL BRAȘOV


Al


Al


111-951 / 99/12^2013


Act Notarial nr. 1123, din 06/12/20^1        NRfiqard Cătălină Nicoleta;

se radiază dreptuTde administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 133 %L,dfflJmohtL MORaet^eaxeL^.de sub-B. 10


C15


113ir2»7 13/12/2013.  ■    ;

ACt NOtariăl fir. 1139, dîn 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;C16


C17


se radiază dreptul de administrare operativă de șub C 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B. 11_______________________________________:::___________________________- -

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURasupra cotei de 1,76% Wn imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 11


__i) WETMi-~ 114041/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;


AlIse radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai

C18 pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12


115461 / 18/12/2013________________________________

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/20,13.emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C20


C21


se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.1________________________________________.   .               __________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURreprezentand diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13. 1 _______________


Al1) JUPETUL BRAȘOV_________________________________

115559/18/12/2013


Act NetariaJ nr-, 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C22


C23


se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B14-----------------

Intabulare, dr

cotei de 1/2 dîfî de sub B 14


4 1) JUDEȚUL 115825 / 19/12/293 Aot liotădaJ nr- 3656?^LEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra Șg£1n imobilul de la Al, proprietatea celeiH3 emis de Batranu Elena;


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al. proorietatea celei de sub B 16

Al

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICQUEȚA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din spațiu! nr. 4 de la Al, proprietatea celei de sub B 17

Al

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Va!oare:19516 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58%

Al

din impoil, ptopi letâlcd celei de sub o ib

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6


Anexa Nr. 1 La Partea I


Unitate individuală, Adresa: Lo.c. Brașov, Str Repub'icii, Et subsol, Ap. 4, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp" branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II .-

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2 86 rhp


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii;

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

17-10-2018

/ 7     '


Referent,(parafa și semnătura)

506SOL UI COMU/J fOATl?Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov             ...   .

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsjol. Ap.^5, lud^ Șraspv           .

Părți comune: terenul de    'mp,“ brânsamentele de apă, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri,

sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

;    Observații / Referințe

Al

119041-C1-U54

2

158/87000

96/52700

Spățiu' 5 subsol Compiis'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp

B. Partea II. Proprietari și b'cte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

‘‘Referințe-

• 1 •

11970,7/22/12/2011,                                   •

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Gonsjliuj Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege? opta actuala

15051/20000                                             ■ >. •

A17 B.3k.B,5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.ll, B.K, B;13ț> B.14, B.15, B.16, B.17, B.

- •/. ia

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

>A\- -■      A v •.                   •  *.

OBSERVAȚII: poziție trăhsciTsă^ih CP22-9Q4]FGl/BtesOV;'ifiscrisa priririhcHe/ereă nE'8P6^:dfn 20/09/2011; poziție transcrisa, dini QF. 11904Kl/BrasDV> insorisa prin l&ctieiBreaWr. 8764£&S7Til&/09/2Oll:

93144/16/10/2013                 :            ;

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013

B3

Intabulare, drept de PRGPRtETATEcxf ttttu de drept ciffflp8r3WTTBTTB propriu în patrimoniul de afectațiyne destinat exercitări; prdWier « medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000           •                        L-,

D BERARIU MARIANA, « diyorțată

93215/16/10/2013           :

«/’S. • ?

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 eWsde FicărdGd1aliAăNiGble^v;v.*''/

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărări WdfțȘi propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prb|esiei demedic asupra cotei de 1/2 din 1,Ș.3%, dobaqdit prin C(vwemie,Acot^ actuala 193/20000                 .    "   .    .  . '     ’            ;

7-        ai

D pop alim-ovidiu                          . ./ ,,.

OBSERVAȚII: ip legală C. 5                 ...

93268/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de BNP FICARD CATALfNWlfc^TÂ;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de' medic, dobândit prin,âabventi£»lc&9 anuala; 16'6/20000    -

Al

1) MARINESCU HQRAȚIUrqORNELIU                f

OBSERVAȚII:-vezi,£T,       . < , .

93315/16/10/2013

Act Notarial nr. 985. din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină

B6

ntabulare, drept de. PROPRIETATEcu titlu dedrept cumpărare ca bun □ropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 2,70%. dobaridlf orin Convenție, cota

Al

actuala 270/20000

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

1 1 11         1               1 —"■— ■' "W

Referințe

•.»

....■■ , . ...

■>,'tiBSERVATII: IP LEGALĂ C. 9

—■ fa-rA&aafii i          . -----:-----------------------------------------------------------------------------

»

1120, din                                Cătălină Nicoleta;

• <   ': * f

l ' i     ■■ / ■/drept                                        ca bun

priu în patrimoniurae ^cfațranfe aestinâvexercirarii profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dohandit.prin Convenție, cota actuala 270/20000__________________

1) CURSARUĂNA

dg&avĂTu^
lllQȘ/Wij?

Act Notarial nr. Σ&1, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; inis®olar£. Ifebt de PâoTRÎET


X. VAl_________________________________________________________:z_n

tiufomia adia ii »?iat>hQ<nq »b wftrtnb si «naotivng hon janl 1 mdte/ilt'MBOXBijamis.da HiftardCatalina Nisolota;--------•■—-•■--------—I

;£O£\£X\g£ \ jgprfeJIj

Vf niii OPf ?'«noon'ulcfe’îa^ i, aooanaic p

.1 aha îib'Kdob .jsTA’H'SqOR'î o


? JO'j-’.r. «ne;odihni , w

aw><rcYîew.r :

.voaAgg jnTfom ț i

Sțj>V»e. .'•ii‘Â.VÂ3?SC> 331BM-


>c


I f  ^^r.gn qtltsottAi .      [

Itffiti profesiei de

r ■ Gc\nr\7rl■- >b cat? ',n ianRtoH ;>A? liynS         u'i'5TĂfr3i'adO?l4 «ii»

tenosab efipilBrjgțt, 5b b-<no<Th36a ni unqoiq fl : Ibnudcb         mb-Slt ab iofcfo c.quas rxbem- v~'^* ?

COTFfVLT        -----h

AMuiwAjra'a^i------

£IQS\OI\gf|n!b ./ag . ’.n ioaaiair !~,<Aj


-"gyb .âtfei^dallîi

q liW-j-^x-i laniswb onui/5î>^6 sb u/aombiac) nî. i'co^q' , a

- titlu-de-dropt- euFhpăfareca      \'l'


țiunedestinatexeratării profesie VOJa;

;0£a.&ul3fi3Ldto .imfifetkd

actuala 370/2-0080

 • C.UA3H ■.■>b                      nib /8C -.r.            -pra


  fiS siiKiflQmt.--. 3aty.o ^b' /iae        ■ -iific.uH'q'ab ?aaw .irsijothni


  Fi0<q ii ’tiJ. ci                              ab*i'.'tniirrfHÎGCț ■' UÎa.îC'tf' ^.3

  n:q jibnedcb ..'/î’sirr

  __JK                 -----1 ti.narfeăieOfâr’:_.. ...

  >• iav\oi xd r ? cir £ e;'


a actuala 31 ,             _ î Kî.il^lf.3 hn^^R frt) airr.0 f.ro;;         ,i>b ?80      !c,r.->lof* j ■>.

^7^881'io' aTRifiarriu - î.j?nb'eb uliii u--3i AT30=»<iC»f{i"?in losib nfr/Kitba!

gpb »9tA9?<nq <h&îi?i9xs tantiaeb enuifofofrte ar. a țin om--/ea n» ..rqoiQ-


——------------------------------------— :------. 'V-aV-- ;- r.r.-H-.y.----

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

lntabulare, drept de PRQPRIETATEtitlu de dFeptGumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

. Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

lntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P; Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

lntabulare, drept’deH>R0PRIETATEtitlt3rde1'drept’rufnplâraY'e”ca- bdn* propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000      -

wr -v **1-»                            .......—

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44400/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emi^ de Ficard Cătălina Nicoleta;

• i : -                  ’• » "

B18

lntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectdțiune destinat exercitării prdfesiefde medic, dobândit prin Convenție, cotă actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA                                ---—- ------

OBSERVAȚII: Ip C. 29, vezi C.30                                          ■

. t ■     .

Ci Partea   SARCINI

i:.-:. —- .      C- : :

• •       ’ i. :

Referințe

i- .p---------------

înscrieri privind dezmembrămintefe drbptuhii de proprietâte, drepturi reale de ^ărâriție-șf sârcihȚ '      r i

4rtrz

119707/22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 djn inventarul HG 9^2/2002)^ ,, CI


Ințgbulare, drept de ADMINISTRARE ,

1) CONSILIUL JUD£TEANBRAS0V


OBSERVAȚII: poziție transcrisa diri CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin iri'cli6ler>^a 'ii^:-87643 ‘dirf 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119l0tâ-£l/Efâsov, înscrisa prJnJncl^îeix^ nr. B7643 din 20/09/2011;

93144/16/10/2013 ...

Act Notarial nr. 982, din         Qil3.PgHs-.de frftwi GMaiifi» Wfiflteta;., .1 0.se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota i de 1/2 din 3,65% din igiotrflut de fe XI, prqixfet'at^Jed^ dĂ'ăM^B î 7


C2


iii


C4


93215/16/10/2013              > -■ - 't

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; , .. se-radiază drept-ul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2 ainj 1,93%, proprietatea celui de sub.B. 4  ....... ...

Intabulare, drept de: IPOTEGALEGALA/VaibareiS de l/2 din 1,93%, proprietatea celui desub B. 4

.                                                     y’.,,               • v:Az' \

c-


1) JUDEȚUL BRAȘOV


93268 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 984, din 1^16/2013 emis dp

C6         "                              *■
se radiaza dreptul de âdmihistrăre ddStiJa C j

1/2 din cota de 1,66% din imobil, proprietatea celtiî ae sd

lntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.’$ EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din’ cota de 1,66% din imobil, proprietatea ceiui de sub B 5   :

1J JUDETUL BRAȘOV

93315 / 16/10/2013

Act Notșpial nr. 985, din


V.

15/10/2,0^^ emj^ ^eȚica_rd-C^at^in^4|liGo*^i -radiază dreptul                                 «Ț5î4Vir^.i^ c6ta

1/2 din 2,70% diMifrobUiftWe ta Al, p'ftWet&feâ cefei de subl3 d


C8


C9


se*i

de 1/2

'lntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713.^ EllRrQprezantândrestul de preț/rămas de achitat, cu-privire Jacota cfe 1/2 din 2,7Q% din jmobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

-—————-

m       a '   2^ a Ja     aaai. ‘^ai m

Ăl


Al


Al


Al


111717 / W12/2di3


.—:tt-


......

AGtNot^alnr.ll20rdin<l^l^20X3fSfrr!siddrNîP?Hlcara


•>•<« •> Referințe


I n t abu I a re , “dr eifiP                       ^roWd?4W^.!51

EUREeprezentâpd-restul de.preț.^QSÎ!feâi'e8Bff^fa§&^î-ă!ii3BȘft'^-l^

.....*       dift imahilul.de. la. A, L peoiaueWa de sfflțW**4


Ai" ■-


!•)■■ ’ 77

________j,;^ t a n .vc ..

■                      •■'JA.'.s’cPr:

se r^a^a qre^UI ae administrare de sub C.l numai cu privire la cotaf ■■T,5V’ £I\('r ■ s F i

i .'■       . ; :                 : .A

[                         v r» 1? »Q~ •- *• > • ~    : ■ ■', ♦f-.'-A ■ - 7        ;>?•'* <~, . .'t 4\i.    •               ?   ____________

.'.i •:


CIO.

âilLfii

nWfdBwnn-,.........................

Act Notarial nr. 1121. difb^Sfla/ăfiS^ieil^figdfiKgiwd^ataliRa^liGoietaF-i ■>..


^S'dfri im


___


șes^âgrd^^Tdfeâdr^njg^

Sfa din imobilul de la A.l, proprietatea cefdiiflfeid8Wi/8iy »-           :_______

3S-tî/■ .iii • "‘r '^n'.noî'l ?'? aflări •.•.vsiurfiMr!-. > rMÂtc.-n/jjr. :ii uitqo?n 5 (8 ' .- f-hu tibnHCfpL .jipun' .C13


,)țaria1 nr.

...... ....

EliAreprezentân.dfeAWAmAM*AH^ Ăt»MI2 ■:

Madrti'lhistraire Se sub C.l numai asupra cotei de| ^.jQSxgtHF?04<Rlfa»fa;


OC'&PMIO' ni-b :    -v 4S'HsieW !toA

iO“ ah ifterb .e HiiuriGJril------:

o uirr.omfrttec, m u'tgonti 8ta


„.. _...,.. _-.........

iruri                   I III I .aiMr^.Snjt.TJlW rgjKr:l!l

! 4 '.' >!«!</'» BE. j 4mIldesLfci«.«itfrsȔ; jet1 ,'n iehsJoM jpA

b.*'291           5? '

jOi<\oÂM \ eisg-e. Orb ,£8E.wj 'snbfoM JpA


de la A. 1, proprietatea celei de^Sft*1*’** JVT'KMH H


LisswixdL \ aasxe sr^-TTSîszSrsssssț-rrsssBafcssrwassrwKWw-r,c ,.’-8C .ta ;6mhcl4 ;jA‘. ȘfqsRb usăiuei sej a- .

__________________________________£ sb a?g3            _J , a j A -2 3 J A .1 5T O A i—afejqgib              ---__L

ttb £\I Sb isfca jsiauob ■C.iCfrdT&sr, lS7g ob cfn&ișllb hr.&Jnsv.^qsiflUa: Î3 ,


1^1^13 e^adfe^faa^gwa»^n<4^Q .hdomi niț.<mj. ?*? .§?©?: - _EiDK\cf\ai vâxEte! c4U--486/ua         JjA;

.ulq-W? gwbSvW n-, ;

t>*0? î e?b X\Â..șb.....*■■ ■

—,0>6Hfd&?R>-----

ioa ■$! .giiMiiq m?                   : fAtq ob-lufa»’1 tif.^jr4>£»iqetHU3. P3

itA&iLsg ipi 82 .tf.»jfiian.afiiQ. .»XA..6i..^-lv^ stom i .nig # C.L.S. nite, £U.,l


ulde admlhistrare de sub C.l num^i asupra coteW^^xw jv?

1/2 din cota 'Se 3,70%din iftiobllul de la A.l, proprietatea cefei de sub


Act Notanal nr. 14         12/2013 emis de Fkard Cătălină Nicoleta; voafaiuț juygqp^; ;


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C26

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44400 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B;18                  .

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare înscris stfb'*CrTrnUmai pentru-cota’ de 1,58% din imobilul de sub A l. proprietate celei de sub B.18

—rr •                  -,r'4 -

4049 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de; CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3; fiind ramas fara obiect

Al


Pocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. r------’’------«--------------------------------------------------7---------------------------------------------------------------------------------------

Pagina 5 din 6


.Unitate, indfaâdualâ,.                                                          -Brașov-- - _

Părți comune: terenul                            ae a^k/gaiz^ electricitate, aco^eri^iil, Aparii, holuri, •


sa»-jAl.

crt

eips-si-WFasa-Q^i —Nrcăiîastrar--

a-e«stf«u-M

Suprafața hsftăăsfMpfc

. Cotecpăiți

ww

•iru          v le-frai1 1--------

it!

Ăl

1¥$O41-C1-U54

jfăb tS’C’.Ș «51

198te7Cfcro 1

■^B/327Q0 :

S|iaț|aiB ’^fsbhcwhpus din boxă oh fsa^nafațai^rtFlă.'măsurată de 2,41 mp       11 ’.'l

.K.ujr.iait4W> a .acuMvA;


Certific prezentul extrag«^roșp^n^e: curjigȘigUe jn^igoăre din cartea fanoiar^originalăjipăStrată de acest birou.                            a «vi Ki7 ic-atami •■•:::• c\;3,. r. . >i-    >?■•. ■ :■■■- j;. ■ / i6;<c i?nq «h Ci?-

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificareș^eRC&rș npts^MlrpttbUc»aqtțilQr juridice prin care~se sting drepturile reflă precum șTpentru dezbaterea succe_sTuriii(^j©i®i^^ijg)^ prezentate sunt suscepfjțtle-de-orteem ""-u.- ,;, „ - x ' ^nu" Âe.

S-a achitat tariful de 20               --------™

țiilEI icitătrifhbbi IÎSra ‘tu WuT fin

Data șoluțlonărHy'--4’ ^^            jc’                        '

17-10^018             '. -.-r i .e.                  c&ShfcGA;

Data eliberării

/ /Kiițq IO» irurj              c.< k/tf» •’             ’ • . u : -■ a,-M • *., - .uujq . r>c- r-.

•27^                 '                     ' .! CS ..rU\*7I \ P^er.• •>


(pamfe gi/semnâturaj(parafa fi semnătura)^SssSgsS

1 țjDKtKOt \


«0*^.OZ CWtfKl ■


CA* 4o , c/46 42 , ctb 44 * , H ,     *
zz | 6î/toU

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

142109

Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificare


HUIIIHH1I1I

100063509191


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U64 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Păfțî’comuhe: terenul de 527 mp, branșamentele de apă? gaz? elect'ricîrate'.’acdperisUrrcKă's'cârii, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119711 / 22/12/2011

Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 10915/20000

Al / B.4, B.6, B.7, B.8

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea.nr. 87643 din 20/09/2011:

111789 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afeetațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1711/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111849 / 09/12/2013

Act Notariat nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

___

1) IDRICEANU CORINA

O'BSERVAtU: - ipotecă legală-C 4

111914/J09/J2/2013                                   25Î BRA?0V*|d

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca burr propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 10,33% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2066/20000

1) OANCEA ANCA MARIUCA

116324 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1888/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

QBSEfMAHk-Cv6 -                                           . -  ■ -   .........- - - -------

Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare la dreptul-de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

44369/09/05/2014

Act NoțbȚjal nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

tatabulare, drept de^ROOW/w'EeuIfitlu-de'dFeptjdfflmțQ'rare ca bun patrimoniul de afeotațiianedtestinatieXercitării profesiei de nflwapHobandit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

'1) BUG1U MARINA

OBSERVAȚII: ip. C.8, vezi C. 7

C. Partea III. SARCINI

--------------------------------------.7 ;. ■■■•ț--------rr-t------• - . 1 \------------------------- înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

11Q711 / 77/17/7011

H.G. nr. h;g„ Ș72.2002, anexa 1 - pp^. 127;

CI

intabulate, dreptele ADMINISTRARE.....

Al

1) JȘPNSiJUUL JUpETEAN BRAȘOV

DBSEMtAOlr ppxkieirariiscnsa’din CF liăo^l-Cl/Brasov, înscrisă prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011: din~CFil96.41-Cl?BresGv,inscrisa prin încheierea nr. 87643>dln 20/69/201.1:

•« / «1

05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C3v

i^ragU>j2a>dKe^l,de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota

WoSiwcilri imOBiiul de la Al, proprietatea celei de sub B 5

Al

C4

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURasupra cotei dOiSE^ilinjmQbRuI de la Al, proprietatea celei de sub B 5

Al

î) jumrruL brașov

IU!

9i4/o9/i2/2<m’               ‘

. . . ....

-5 Ise radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota lde~10.35% âIn imobriuî de la Ăî, proprietatea celei de sub B 6

Al

116324/20712/2013  ■'            ,.u ..... .

AdttsltiWiai Jh\1151. din(18/i2/20i3.emiMe fiicărdGataUpaNtedleta: -

C6

se radiază dreptul de admirțffîiSWiț               nomai pentru:OQta

de 175 dîh ÎOS % din imobil, proprietatea celei 4esuib>B:^>.     ' '

Al

Act N

y^RaPHr. W,^n 08/05^614 emiS'deficard Catafihâ Nîcdleta; •

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 8,55% din imobil, proprietatea-e^1ei'd^'S0b B:6   :

Al

C8

Irităbulare, drept dfelPQTECA^LEGMA, Vtrieare:1951& EORpeHtiVreStul de preț neachitat asupra cdtel «de 8,35% din imobil, proprietatea celei de sub B.8                 ■                 '               .

Al

1) JUDEȚUL BRAȘQV

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin ' care se sting drepturile reale* precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiite'prezentate*sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038680/17-10-2018 in su publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Asistent Req/Strător,Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /

Pagina 3 din 3

- . ,  _ . ,   - - . ~ J - . ~        ;           ?-u t <_^ro ff C- f^' '<-> '//*-

CA© /4 f CA-8 /g7 QlfLCJ, Cfir<3, Za, C*G 21; CAQ O62C, MACA?///


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.BRAȘOV- _

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


bir., cerere \   142023

Ziua _ _      17

Luna    [     10

Anul.............\.........2018...........


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov
100063508360


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Eț. parter, Ap. 9, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul; Casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II '          ' '    ’     '

Nr crt

Nr. cadastral

Supra'fața construită

Suprafața utila (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curțea de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajulll; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la .dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702/22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010'de. NP FICARD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf-HCL nr. 190/2010);                                ,

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala; 15051/20000

Al / B.5, Bi6, B.7, B.8, B’.9, B.10, B.

11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

18, B.19

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniuLprivat                                     ?

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Bras^y, Jpsf risa prin^lnțhejerea nr. 87fi4^ din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. inscrisa prin încheierea nr.~82&43^din.2Q/sâSX^I^  .

93150/16/10/2013.   . c

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRfET'ATEtft'IUtfS drfeprCOfiWârăte buri propriu în patrimoniul de ăfe’ctățibfle deSfițiat exercitării profesiei demedic asupra coterde 1/2 din cota de 3-65%:di"n iriibbîlul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuăla' 73/4O0O1

i

1) BERARIU MARIANA, divorțată                       >:

93184 /16/10/2013                                       ./.■ '• c    c

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis ele BNPFICARD CATALINA-NÎcOlETA; ' ■ ' "=1  -  ’ ' ”

B5

Intâbulare, drept de PROPRIETATEtli titlu de drept cumpărare tă b&ff propriu in patrimoniul de âfeptatiiirie efestihat exercitării profesfei cfe;

■ ■ \...         Al

medic, dobândit prid tcnv£ntfe,'i?ofă afțdafă 193/26600        - <

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: - vezi C 5                                                                 . .

93241/16/10/2013                                                     -r

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 ețnis d?. Ficard Cătălină Nicoleta;.

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de. ^țectățlijnfe’j^eXtiriât exercitării profesiei de medic, dobândit prin COh'ventie, cotă actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII:-ipotecă C.7                                     _ , ,         ....:    . ;

93295/16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;       ..... .    ,   . ..

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEtîtlu de drept cumpărare ca bun     |              Ai

Pagftrtwtffn'g

•pmvrraizpn>Kfaw^itrpr^demn^mr:-V7wmd':

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale .: ț.        arn-î' iii..''arprfly. ;■-■ ■ i-a- • „»■•


•w t: i ;l. •. * -' î •

_ 7 prc^nxTTT^p3trrrnornvi^reraTectațivne^^șjt||a5fjsx$<WvȘ?țtrpT,Qf€Sț ‘ ■   11 prin Convenție, cota actuala 270/20000_   _T#A3 gq £A>. î KJ----

-------:>PfJfoc4m Wragn-------- X^/^013_____ ________

îal nr. lizo, dinb^^W^en^sWftiai'tf ââtSirrfâ“<c«îeta;


y .•


Referințe


B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit belit Convenție,. cota actuala. 270/20000

Al

1) CliWșgfWW5*’™            > K^rtr ; -

OBȘ^VfiJll: -ipotecă legală C.ll

-7»- •«•/-•         ’ • - •     ’f*

• ► V- *- 'l     ' t :   ;-..»••

11H

107 /W12/2ttfc3


B9

meAktftofaatf^r ««* îfiaî& ț®


« • ♦<!Msssîskw;

____________
Îi sr^rotlvhn

lâî'.kî'.ss. \ i6teif


’fO -!?K '2Î 0 ir-

B-îs-iOne, s?J£ln?r'’>.- ■■''•-•

---:(0i0!a0i21 TT J2H45 tI3SWt9g* hi >b i<


jJjOSR eb Jqeib eieludaic b ■Bl 'Jc-> sneJAtiq " ‘V8&ĂRS JUT3QUI U


. Yvi M3 JUT3SVI [:

Sff ’AKq                          VJtMb teiiatM^ s-h^aa,----------

7 fe.tg£m\gx oai e ^ • ni» :S80 .in IciMȘeU A>A

IQiB.q 1q.aib HxrJiidBîn1


idmii/eq ni ubdV-n bjnj siquaib

B8B sjd; ,.nl/rt$frncO ong iibf&rifib_____

iOavib ÂMifillM UIRAH3B ' î_____

i aM?A Eg

n»b ,E8? .•/■ .anfijo:' .-.*■ b^q-jib s 'îi'idțl''.' orrrd6 3 n; vnqoiq ' q !:bngdc>b ,jib?T wdivd wuA -(----

..KAVT9MO J----

-j •• ei . i>r e frftgf mb T HC »m ■< : .-i-h-.'. '    <

’q iib'i^.dob ”7.;

3 J'&itlW. ;


Eio&\ar?r \

xa________ț         c            fi       ,                ~          ?'3P  .    ■.'li."^ ?

Și 18/:EWn3^ftfcWlW                5b rm-b


‘GOi:


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

- •* ■

Referințe

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

......'..... Al......

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, ns.HOHOTĂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013]emiS de Ficard Cătălină Nicoleta';

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de lă Al, dobândit Drin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA                                    • <

OBSERVAȚII: ip C30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reaJedegaranțieși sarcini     , .   ,

■’'■■■■' Referințe

119703/22/12/2011

Act nr. 0;                                                                - - /

CI

.                ,       .                .          ...                                                         '       J            ...   .                               .

Intabulare, drept de ADMINISTRARE. țoța.actuala 1/1.,

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa priftlnctidiereanr: 87643 din 20/09/2011; Bozitie transcrisa din CF 119G41-Cl/Brasov, înscrisa prin incheterea nr.&7&4tht^2&/09/Z0S.1tort r

93150/ 16/10/2013         ,..... t

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013; ©rniș dp NP Ficard Cațaling Ni^ojeța; ......... . ;..............

C2

se radiază dreptul de administrare operativă înscris sub CI, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de lâ Al, proprietatea B4.                                  ...

93184/16/10/2013      / \ J         i.\,  ;

Act Notarial nr. 983, din 15/10/^013^nlis.^e?BNP FțgAfeRC/^Ayi^rj^JGOL&A?^;';

C4

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cotare 1/2 din cota de 1,93%. din jmoNI, proprietateaJEelui dSlSUfe B i-SW’?

_

C5

Intabulare, drept de IROTEC/ț LEGAkA, VQloaT3:978§;EURFQpjez0jMm|

din imobil, proprietatea celui de sub B 5

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93241/16/16/2613                                           i z -

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013;emis de Ficard Cătălină Njcoteta;    ' - ■ ■ :

C6

se radiază dreptul de administrare de. sub CI, fiind rămas fără Obiect pentru cota de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;6412.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1.66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                             r’ ’  ' ~

93293/ 16/10/2013

-Aet-Notarial nr.- 905; dtn 15/l-0/20T3-erms-de-Ftearcl-6ataitrra^4icofeterr'                 . ..

DBtwrmrrrtsre eanwne aare tu eăratret^^măi/'pmtejateTJ^nvwtni^Tie^nrTB/T/ztjnr:


Referințe’
Euro, reprezentânftWalâi^âb' ji»6t»âtiachBtaiS&piw țijtefcd&ue din

cota de 2,70% din4iM<^HtefiWfc,,;                      : : H

•6o<^U^^yC-dMK>f3»--'«M?-?bhnavr!Of..- n-ng rboBdobAct Notarial 4>r. l-12Q76țin-Q5/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletci)


CIO


Cil


uț> Ci, fiind rămas fără obiectl J STW'^i A           vșc&a.


se radiază dreptul-de adrninisțfacejde ș.uL pentru cota de J/£.d*ftș$Ș^'<f6;'^7ț proprietatea cel'ăniite'jât^ă^felbu > «rjtr-b yb i.ii.f!j'yjSTA73;r»bOf]>';.. intabulare, dreteth ftâeiît&fi^hpȘA lift3'A't:A>oVăhi’ă!Fe^l3>9ft81.5 EURreprezentând q|fârehtă>die(idreținelacblfât^,?ascipra edtdlvdeQ./^ din cșța-de 2rZ^^țn îmobUul dala Ai,~ -      - --—'■-----


«îiaKeaTsetab^su».

......


L’:r;^a*l b

.....  .,        . .Eio^^WaiKgn

Act Notarial or. 1121,                                                        d?::

d&tadiază drdptuird^radWW^S^^d^b^^Mi’raîwW^StW^^lWt ■' H pentry cofa de «&a|^^*#f3ylW^ proprietatea dd .ia^l~W.:fb Ilibdci ri ’-ib r\O5 'i>'o n*b £\f db i j> ■

iEsEEjbSJssSxîis


C12


C13


mUfeuiva. drjBt


COf?f'2\V'<ț gfmrbft 6100 ^HdavnoJ.r.-i’rg -bncdob
/.


EyRre^zentănd                                          r-a de sub B.10

1E niskdx.

\'|5: b                  :

■r ;■)'       undfctin ... ~

1 ‘ ■ ’ •-         .'': .'f? -' -

Ww

ĂU'.PA?* L'îaViB ■.!

IL.... -.-~. •

... ...

_... _ ___________

.. . . ....

. ..017 .VTAVff-aiiO .. i ..

Al

Ac^MWriăl Iftfaoritrob hntvhq iieîtoăni fjjLWirțftBîb.—~— j. !

MC.VMtoAifciJ^srims'^T«tT

celei de sub B 12                 __________ :0 ?■■ uA

pb tqe'O ,s x’u'dsl' ItfUUMfflMb

........ . .^... ....,                „...v’d

ft^n.of \ oeiteț fr;£S€- -n           »>A-

&6Îb61 92 î-j btt>3 nwsqj s.j

—. fr-g_ aafaf sHgpn^i------

j

.îl’O iO Isr'S.ioV’ ’.-.A luîqy'ib Gseibei 5>< fc t

nciudeir!' •

■>.;• ?-> : eslfi^nqdiq .hd<<A£Ji!b

*w^imwrn"—■ Tifây&ftâi : ultt

i,l 2t> sJn; r-oAt-A ><;•> 'b

'<b & ■' j&Hfl-Șțq.Jjțdo


țâței de de 1/2 did<dâtâde9B,a=8S&diniirtfeb(lftd<'


cus 9b ie!?..-               1A Fi gh-luldom


vogAAS juȚacuț ■. r


__                  _____ ___________________________r£0£ Gr\nr , E€iee

Act Notarial nt.3966,din ia/12«Wbd*iis.ifețfifbK’IU ' >11 b . BA io ;W2^ j>a


bbbbmbh


■i


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea' celei de sub B16.

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază:dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B18                                                •

Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURasupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                                              |

IC3


Unitate individuală, Adresa:,Loc.BcasQv',                         SpL 9;'jddlBraso.v..........

Păr ț i borti u ne:'terenurdțf 5#*mp, *©atf șâtâbh tefâ de- spa?g azf felecțrT^țaȚe; ățbpfelr i stilcâ's'a stări}, hol uri, Sala nn«t Q' terasa rla la ftfi&iMI' -      '• ' 'l < ■—' - ■ v ■»•                                   .... .     >. . uu •

crt

Al


ila gips si terasa de la


W cadastral

119041-C1-U48-------------țTUrT--------

> ■ , .®b,S0«Ma6i6^B^fexiDțe

105         £ .ot^oî&af? ’’ .-:-■

axj jVTgâvt n


spațiu 9 patrer ttșmpus'din terasă în curtea de îumtrră'cu suprafață' utilă                         a^rvește"

Sp.2, Sp.-3, Sp.4, SpS și Sp.7 de-ta-partersSB.l, Sp.-2, Sp.3rSp:4,, Șd.5, Sp;£5p.7^p;8ș        țriajetajul I;

Sp.l. Sp.2. Sp.3, Sp.4. Sp,7,.Sp&^31                            eSfcui^I.'S       L^Sp.4 de

la mansardă 1 ■•■;:! "■ -            ,s-                                        ■'■- ■ ■c' ■■.■!

7 -■ .tui?

Certific că prezentul extras corespunde- cu pozițiile in vigoare din carteafunb^Văi©îbâinată,-p^țf§țăide acest birpU.                                           Ub • ; -c j                t                                   jjA

Prezentul,extras de cartedta|i^qr|!(^teiyWgț^lă(ațjțănțifla4i3ea'dp'Wte>ncrtd[-dt-pifl»iț&®’Ețtdier iujidlce prin care se sting drepturile ;'E&reip!ieGMHfșHpențriidezbateneă sucaesiunlfer, iar tiitorrwățSfâ pifeiSnMte sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. ........................______

S-<| achitat tariful de 20 R0N, -Chitanța interna nr.2018038642/17-10-2018 in âdriB<dOSi®SXî)bSb^^>viciul de

••-li!*-- ’S.> btiC.i :u-;      ‘-:

-Asistent ftogfetraitar,•pdiBteîa®5WBiiiăra-di eoanrnF^g;.;, Data ^luționării,         r £ ' ■   ' _M

18-10rR018             •..    .   ’

Data eliberării,

/ /


ti
;u


* ' ■

‘;C: •«» C' Vtw- >j :& .pwiuaetaî .---.

«t^Isb .


-Ha:timent}e#re conține-date cu caracterpetGtmal>*pr<}teiate<de-preveder'itel&g»-Nn,67W2<i0i. ?         •-           -Ragirta fi riitl 6


FS

ANCPI

xcrkrUc-^ATivjRMÂ *!.<i %.»/#«-« V fi

> l4M«Cr.I »Tt


po^-MrR-


c/t O T , <_ rn-z — , ~ ■ ' — —z I oAe> 16, e>î^) c*-& ££> , MAG.A2IA)


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIĂRĂ

PENTRU INFORMARE /


cAB <26, cM 2Z,

i Nr. cerere 1

■142025  1

i      Ziua.      ,

... 17       i

i , Luna • i

10      i

!..,.' Anul.. I

2018


Unitate individuală


Carte Funciară Nn 119041-C1-U49 Brașov


Ă. Partea I. Descrierea imobiluluiAdresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. partef;Ap; SPAȚIU 10,ijud.lBrăsdv.7>< < -L 7 '-/ / • -

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate/acdpdrisul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II ;1 '. ■■ •■ ■         ;

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită,.;

Suprafața utilă (mp)

Cote părți .. comune 7

Cote teren

-

' Observații / Referințe

Al

119041-C1-U49

Sv.5;76 ,'u

440/87000 7

267/52700

Spațiu 10 parter compus din.cameFă portar cu suprafața utilă; măsurată de 5,76 mp, deservește Șp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la părtfer;:Sp:lț<SpL2,'Sp.3; Sp;4, Sp.5ASp.-6,’ Sp.7, Sp.8 și Sp.9.d&-la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Șp.10, Sp.ll,'Sp.l2<'Și Sp.14 de-la etajul II; Sp.l, 5p:2; Sp.3 și Sp.4 de la mansardă                                                       ĂtWW-.?---;


: L’.iZ?: <*■ *?:•’ :ltc>13UM-M■                    g>l dvl-tx

~                                   '-j'iq                ~ -*• ș; •\./;c.q,T.- ~î-t s-vyt.j        t• ■

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte .drepturi reale,;.-y

**


119702/22/12/2011__________________________________________

Act- nr.* A (si act-nrr-9365-2/2010'cA declaratia aut. sub“nr. 1020/2010rde NRcRf&XRDzC.^NICOLETA si documentația anexata-7 -         -   - -       "•  ’     -     '

si act nr. 73870/2010 cf- HCL riwh^gOlO^v        :-L                 -u.: . ...y ir.

r Arr


B2


'*. >1; Ef l              nt

lÂ" : ~ 'puc rto-ensiădfrwiîțlKsi: - -st          'A’T'SL^-'.iî^ JA------ ----------------------------

(ntabulare, drept dQsBRQgSWrĂIl^JjțgțrB nri ;972Z2002,- dpbandit ft41„B.152nB43,-;B.1.4, B,15, B.16, B. prin Lege, cota attyșl^’l^^^Pppa £; ;,b L.i!;4y'. :

■ :•■■•' ■ ■ . - { ' - '' ■ '                 -;.                                HA “<                                                ; t „ >-x« r           •


1) JUDEȚUL BRA$OV,, domeniul prMt


Aâ'XMAC/' ' '■:L

. ,.pazU^tb’iu^^sa^ta.C^li904L^ijlBtx^O)f..-iasciisa.j)ria încheierea.nr. &?___________jOS^lOll,'’i -

" ‘              ■ :   . șțgfayiyț rirdîisfeȚj V’6~f^ ib ’îihs f fOTh.SIV.?/- nib'

Intabulare, drept                                  cWî^â^af^că-țitt

propriu în patrimoniul de afect^tune-WștiriM’ek&rlreSiiW^^si^i-d medic , asuprâ.£otei.de l/2.din.;Cota,de 3,65% din irfto&HΠdobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000       _ /■

1) BERARIU MARIANA, divorțată


93155 / 16/10/2013

Act Notâfial nr. 982, din 1


B4


931967                                    ..

Act Notâfial 'rin 983> din'l^lO^M^ de'filF

I n ta bu I a re, drept ddH*R$P^^

propriu în p.ațri^onluiyde âfecța^fiffife/âBMr^ dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000


îrtșgt eomp»Rfl^                           * '

propriu în pațriiȚiqri.itîiyde afectațiyf^.\jfe'S&r^®^®rClțâffli p'/Sfie^i^die ’<??? medic, asupra cotei de i/2 din cota de i,93^^IWimbb;rftjl <$(HsPÂl< «/-«m           -


«7


932

457.16/lQ/2î?l.X\5‘i?-..>v«șâteM4

in         •.          .

. ^ ..:. .-••Li ■'•  ■'■■■.    ,.,.....

Act Notarial t nr.-^4, din :lȘ/10/2^I3‘d^i^:e£Hc^^£âtiliha ificol^ta; + ‘ ;

B6;

lntabula^r^e^de^^©fW^AT^Gu4îț!IWdîâ-dnept=ciUfripă^^^i-ibcm prdpTtUejfercltărîî

dobăi^it ^n^^S^ehtie,-Cota' actuala; 166/20000  ■—  . .. . . .. . :

v/r.^ '■i-.ricii.f/-.' n Ai-

•’ 7                                t              «• ' .- ■'

,r.        r '*?/

/ XV/-AVJ «ly,-»V              -'<•-lUK.'^hr nu-1                  ‘

rUVTl. rTTÎvF -?- Cf.            -j ț - '

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 6jffiyitdare la dreptul de propgj^g^ hf; 985, din 15/10/2013 emis deW^?Frearafcata ......

j^nw^

^jjJaȚ cjțtel ie. 1/;

rin
jEțjWW*,-.-....

i-.Trfe /egală C;9~ '


W'*

f •el 9b fe


l,
> -.. •• - . -.

» ■ .

I- ~~


L

• i.


{

X. !

rȘ^feșiel de ^l^imnbiMfde la A1,


"V1 "■'-           "; "^..........

J13 ertiis de^icard gațalir^âj^EoIefa;

S^ă^e;                          *tft9w cM                   ca bun

în Batriwh'H1 de ^^Pțșțiune destinat                   de

de 1/? din qlota de 2,7Q% dfji Imobifâl 'dj^lș .A 1,


MSX li®Q6


li


Al

Al«-.rbțvthr>j ‘Țtkîint'

itidhfok țșyv Hb <-țl                               kyfgwt

*3'^2 J     ■                                    ’ '’•■; ■-' ,'■’■*■' :: 'i>--‘.ți-                                          ‘iâtafrt :£î#<l>


•4*1


’■$ i

l-J aa^aa

W!


./]


«Hș d!e.Fleard, IgOtaSlăSK


fc.i ■„ Sx^XLĂ-i........

»y <         < ^:'; •. • • •■'■ •

i,2/^913 emis de Pic


sqK

Mm rst «bit.-cțiî i? ie;<ț2 a «e

-P.Q? -.5 qg


■ifo i<i l-ic. 'îwai&fcdyUfc**1*^^                  itiw*jwbte»iikii

’Jr^'’""" ">''?",*"ri

Hfcw


m .....

g*


**•


tfjfțirnobifcfl deîa

Ww«-^es*a¥ft(B0“,S

!gg%3efnts de wBSij

y-T»T 1 aMiftrluruh


Al

EwX^JPlT"

mte

f .:■■■ l«i


S|SBS->f •'■ r

dmwtfH ■ - - : iaiteatttmbf •• j iR (ti ;■ J


$țOtt


^Qșâ^S^tBluddi^r

i s iqugft            ' ~

-

i Ctmdxvai \ •«*$£«’

■W >»M.‘?«y,«..>>,l<**‘ii...... .t. ■ . ^y/^.1-■«. »^ ..f

.....

iiâtâăM-—_

;r j(jWlTț

-

-r 7-:—■*—r—~mi*^*T~T-J-----' t"!- f •


:c


IjfS              1-ee.ș te

< '

*

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

.Referințe

B15

dobândit prin Convenție, coța actuala 318/20000.

•                  . . Al      .

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23                                      ”■

115850 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de'Batranu Elena;     / " ;:

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la;A 1, dobândit prin Convenție, cota actuală 370/20000        '■ "

■ Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA"   ?

OBSERVAȚII: ip C25 .                                 .    ;   :

■ . •

116

176/20/12/2013

Act Notarial nr. 1-1-51; din 18/12/2013 emis de Ficard Gațalina Nicoleta;     -

, ț V <                                , ■- ..

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cUmpărare că bun propriu în patrimoniul deăfectațiună: desțin’at exercitării ‘profesiei, âe medic asupra cotei de 1/2 din ifotă de 3,52% dîn: imobilul de la A l, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

■           ai

1) penciu steluța-adriANA ' c        :

116421 / 20/12/2013 '• " ‘'‘'.r.                   ' '.i

.-ii           ,f - ’ ; - ■ - -

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; y-os

.--R8 .ii;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul;^ afectațiune deș.ținaț exerqtării .prq(esiei de medic, dobândit prin Conveni' eotă'actuălă 267/20'606 '' T •" • •.'•.

'                    > Al’., .

1) SIMINA ELENA-mArIANA*                           : 7

- .. *• - •_ ■: :

44406 / 09/05/2014 f'   "             ' '

r --itri                      .‘î «           :

Act?Notăriaîrir7'5bT,dTn 68/65/2614 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;    ~ £

5■ .C‘1 '.               :

B19

Intabulare, drept de PROI?RigTAȚ^c^.țiț!.ul de.drepț.curhpărpre ca.hun propriu în patrimoniul de afecijațiune destinat exercițșjRi p^ofeșfei de medic, dobândit prin CbViVehtieJJcdta. actuala.316/20t)Ob '-

...                  ....     , Al. .

i) bugiu marina         ......;:-7

OBSERVAȚII:-ipotecă legală C.29               '   ~.......—"

a-

înscrieri privind dezmedibrăminle^e’cfrep^uitii:‘d^‘pyohfîeYăte,.^ drept^^îfe’VăraW §- ™

' ■'<> no ^Referințe;

r.f - f. -ir                *

■ 119702/ 22/12/20X1     X?:.--— ... ...

rrwțTt^-vrr^rrr-’

ACt

;         .. r.vp-i? Wh r'.rif? F. r/.V\< tVT’

i!»... p>~ r ■                ;-»n > ■ ->■

CI

Intabulare, drept de-ĂOMINlWRĂRE;!coth actuala1/1T          t-c-

OBSERVAȚII: poziție" tr^l±T1ba:dinJ^lI9i&JLrC^ajr^șQy^Jn^Sapăn,]n Dozitie transcrisă ^iiiî'CF'iă^OÂî'-^CifBrâăâVi'ihscrr^ pti'h'tik.

din- 20/09/2011;

3T&&l^0(ffa^Qll;

93155/16/10/2013                             7-                       •.

Act Notarial nr.-982,- din l5/10/2O13 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;' ~

C2

se radiază dreptul de administrare OBerativădg-șpb ei ,;fimdrș.rpaș fără obiect pentru cdta\de ’^'dlh’c^fd^'S^S^ âfni^pbHcd'dfe'ra*Za.; hrabn-fiji.i /

M1/

93190/16/10/2012^                                                -

Act Notarial ,nr. 983rdin 15/10/2613 emis deNP Ficard Cataiina Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de adîhhiȚstfăKe~BțJbrati^ 3.^•^b’'C-lZ'W^ privire la cota de-'l/2 binTcotărcfe;l\93% din Im'oBiFul'cfe'Ta^AT» proprietatea celui tde?sub'-'’>1B.5-.l''i T A : • ’î ■'’       -’b    ' ■' <

“ Al’ ' '

--f-r. ..s.irjțr ■.'

C5

Intabulare, drept de IPOȚECA LEGALA,, Valoare:9785 EURreprezențând diferență de preț rî5â^Ki^ă,7ă§t^ra*'c^feFde:',Y/2 t(i?rtoță‘(^e din imobilul de la Ă^W^iîfiefhteairâ'iîî âd              •'      ."A.* 6

■ - -         Al

■..’ -V/..           :7'f-         .

,L STB • Țjjyîtcjys ■' < >'------------;-----------

93245 / Ig&O/ZOfâ^r—‘

■ t «4 1*-          Ar ar. ■ ’■ ‘             - • ♦

Act'-Notarial :nr;;-984^iri.i5/i(y2di3.emis.de£icard Catalina Nicoleta;.     '

ut, ’ »r ?•■. -.      ■

C6

privire- la cota - de'^^uiAAeota^ șerrl^&&,% :diif fmo'btîdî de ■lă’.^l, nronrietatea cehii .'d^                 ri'1.         ‘          ’:5 ' ' :

; >AT? ''    '

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5

--------------------C----■.            ---.-t 5-^r—-----

•                  Al


etatea de'sub B.7

.....

:.;.^Q^sxu;srA-aXfa^i;

-———

Oftliileg n». ț.iliqffjq } g : ifo3 Siquzf» Otl'rHCIl

to^MtMțnttihqMq<>i:8 j

■U^ ♦ . ».>«. . ^ ■-»<-'•*                     '

BWjp Tipnmwp .Jițwnu


• .<g

jqwb ;^iiKW»w £5


«illbjbă ‘tWiiB afrjWKiiB                .X8€ :*w ifeiustoHtjĂ;

HfrMM»atPte'*eafeie?r- -rf' -ht -ir-r*- i^-vf*.r¥ii^ lMt'■■— ■ 1


■IWMWitWMWt

Iîa^y~^rwffSF!»£;~'> ~ i j»b s>03 ef «ii^iqț K3 i)<?7 aatșjși.iȘȘȚq.’

,4n           «t^Kl-.id«rfi,»i

i ?J>q «b cîneiWo al îb lul'domi nib lAaCTHiejH <F

b          iaheteW-*>/! *

Miqfft'ă 'fcxălbiijâg.; ■'.' W/«Jd4 .fel sWfiq f: ' ’ V’?i. ■6^e/9httgl<l; . a Im 3-^gib .S-SÎLKffinh A~;j~

BM

înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

EURreprezentând- diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2. din cota de 3,18% din imobilul de la A 1, proprietatea B15      .    .

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115

850/19/12/2013  .........                          <

Act Notarial nr. 3866, din18/12/2013 emis de Batranu Elena'' • ■-■    ■

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de sub'C .1, numai cu privire’’ iă cotă de 1/2 din cota de 3^70%> din imobilul de lă; A; 1, proprietatea- B16                                • ■ .. r

■ l              r                .         ..

C25

Intabulate'; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116176 / 20/12/2013

Act Notarial'nr?1151,’dih:18/12/2013 emis de Ficard Cătălina Nicdletă;1                H

C26

șe radiază dreptul de administrare operativă de sub,.C lr.numai cu pHVțre'lâ ‘toța^de 1/2 din cotă de 3,52% din imobilui• âes Yăf A. 1, prbprieEâteaB17     ;                                     t .. •»             ■ ■.. .■

Al

H6423. / 20/12/2013 . ; ..                   . .'/.Z?                               .

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicpipta;               - \ :

C27

se radiază dreptul de administrare operativă de spb C 1, numai cu priV’^eMâ cota de. 1/2 din cota de ^<31°/^ din imobilul de la A 1, proprietatea celei de sub B >18      r •      /   <     i

Al

44406/09/05/2014

Act.N©țgrjș/ -n£.;397, din 08/05/2014 emis de;Fic.prd Cătălină Nlcoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURrepreZentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de lă Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1 ,      ‘cZT’..- :

Al

77423/03/07/2017'< ?^

Act Admînlsfrativ. nrr 7.062'» .dlh;l;3/p6/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 9^8, din 29/06/2Q1.7 emis de^Ficaid Câtaiina^frapleta;

C32

se radiază dPiătotul de ipotecă’ iegală/inscris Sub C.19 in favoarea |UDETUL{$ BRAȘOV^ asupra cotei ’

de î,90% din imobilul de fa Ăl, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind rămas fără obiect               .'   /

Al


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 5 din 6Q41~Gl-U49~Gomuna/QFas/Mtini£ipiui Brașov

gilflfeMH tWAlUi & ii'6 h/î w ueiii---5------


•      j

holuri, .


, Sp.3, ygjij Sp.i. sp.2, BStSB/4 de la
_______44/17^20^1®


;F>A

aM’Z.:

|l țsJ ;

f

; (


rio^klo giîăHiismărîsriîri , fO di/F 6$ • •'■tflfeW tfSî \6W&W»4‘. &  SK'Wkld/ht ni* i

■TE”¥8€ .Yn fsn’eidlfjȘSTvdteeS’â ri«aiSbu('luîTfartb5'^6 ?6nțJ

....      ..........jahăi

’bHilV<» ,Ei â dpe Sb is»i93 bAjfc^rti


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U36 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ap. SPAȚIU 13, jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața . construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U36

2,05

159/87000

96/52700

Spațiu 13 etaj II compus din grup sanitar, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp. 14 de la etajul II

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119694/22/12/2011

H.G. nr. 972/2002;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconf. HG NR. 972/2002 și HG 867/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 8984/20000

Al / B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9

1) JUDEȚUL BRAȘOV IN DOMENIUL PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93159 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 20,05% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 401/4000

1) BERARIU MARIANA, divorțată                                             £8?}•

114033 /13/12/2013                                              “>^7

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 10,44% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2088/20000

1) LELUȚIU LUCIA-MARIA, necăsătorită

115403 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 2033/20000

Al

1) DARAMUS LAURA-MARIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 7

115504 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,31% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cotă actuala 1731/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: -ipotecă legală C.9

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

113833/19/12/2013-........- - ......- - ------------------------------------------- ----------    -■

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

Intabulare, drept de.PRORRIETSTEcu •titlu de.iJifept<4>npărare ca bun SMMfefe pătrimoriiui de âfeîwftwe

mEjȘOfsupra cotei de 1/2 din cota de 20,33% din spațiul nr. 13 de la 'Al. dobândit Drin Convenție, cota actuala 2033/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MÂRIANÂ, născută HOHOTĂ

OBSERVAȚII: - vezi C 10,11

116405 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 115^«<|in,2AA?/^@^;țmH>dg$NR FțQ/^RD CAȚALINA-NICOLETA;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatlune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 djn coia.de 11,26% c(ij> spațiul nr. 13 de la

Al

Al. dobândit prin Conventie; c6ta actuala ll26/2OO0O

• -QBSERVATII:-vezi-C12..............-............-....... •     ,

îristyi^i ^•iViri^^membrămitftele dreptului de proprietate, ^df^ițjîuri reale de garanție și sarcini

-Referințe

119694 / 22/i2Z2ttll

H.G. nr. 972/2002;                                                                                           V

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) rptycuiiu

93159/WWZCftS ......-........................

ACt Notarial rtr. 982, din 15/10/2013 efnis de NP Ficard Cătălină Nicoletă;

C2 rață obiect pefitru cotă de l&Mn,țPta de ,^0,05% din imobilul de la Iai, prwrfetatea cetri de sub 8:4.1      .         ......

Al

ActriSSlM iS^PWI 13/l»8013ae«fe!<de8«Tes<âu ■Mahuela Ma;

C4

se radiază dreptul de. administrare operatiyă de sub C.i. fiind rămas fără obiect pentru cota de l’0,44% din imobtkil de la Al . proprietatea cefeidesub B.5■■ . ..

Al"

115

Act NâfcKial nr.       din 13/12ATOi3 dftiiSd^Ficar-d dațaAiha Nicoteta;                          zrtSîsi*J-;>.

C6

sd radiazădfă^il de administrare operabvă'de'SUb c.i, fiind rămăs fărăobiect pentru cota de 1/2 din cota de 20,33% din imoblful de lă Al, proprietatea celei de sub B. 6

C7

IrităȘularb, dbept de iPOTțCALfeGALA, Vțțloare:11753.5 EURasupra cciei.de 1/2 din cota de 20,33% din irripbituî de la Al, proprietatea celei desub B. 6   . .

mU’-'' h , .i

1) JUDEȚUL ERAȘ&V     ,

1151

304 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Catalirfa Nicoletă;

C8

se radiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentru cota de 1/2 din cota de 17,31% din imob^ul de la Al, proprietatea celei de sub B7.1                          ,                            .        ..

Al

C9

Intabulare, drept, de .lpOț^țA ȚEGĂLA. yaloare;12567.5 EURreprezentând diferență de ^țjșiȚișăcțiitâță , psu'pr'a dptei d?.l/2 din cota de 17,31% din imobilul de la ĂT, proprietatea celei de sub B7.

1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115*

B35 719/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12^2013 ,em?is dJe.W BĂTRANU ELENA;

CIO

se-rădiâza dreptul dă^dminiștra^dd^b 01 numai pentru Cota de 1/2 din cota de 20,3$%dfrr Sp^jtii'hr. 13 de fa Al, proprietatea celei de sub B 8

Al

Cil

Intabulare, drept de IPOTECA LEOALA, Văloarerj^tty.7 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra coteine'i/2 din coța de 20,33% din spațiul nr. 13 de la Al, proprietatea celei de sub B

Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Cil

8

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116405 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C12

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 11,26% din spațiul nr. 13 de la Al, proprietatea celei de sub B 9

Al

Pagina 3 din 4

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ăp. SPAȚIU 13, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, câSă SCăYit, boturi, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații ^Referințe

Al

119041-C1-U36

2,05 "

1^9/ă7000

96/52700

Spațiu 13 etaj M compus din grup sanitar, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp. 14 de la etajul II

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038646/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018 Daraetîberărli,

/ /


Asistent Registrator, DANIE MOISE


Referent,(pardfa șiJSemnătura)(parafa și semnătura)


Document care confine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 4 din 4
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


[ Nr. cerere, f- Ziua—-

F 142035 J

-L...^Î7 " "1

'Luna r-

!. io        '

i     Anul.

2018

• ^-^yt Cod verificareUnitate individuală


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U38 Brașov *


A. Partea I. Descrierea imobilului


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ap. 15, Jud. Brașov                  J'XY':'''

Părți comune: terenul de-527 rdp, branșamentele de apă, gaz, electricitate, acoperișul,■.casă’scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                        -l ;                 ■.     -.-v ■?îRLjc!r. n:.

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți

- comune--

Cote teren

.tp. vucitno vm ,

j^QMșțy^țij/, Referințe

Al

119041-C1-U38

2

150/87000

9175270.0'

Spațiu 15'Stăj’ll'compus din wc €U^s^f^O^iUi.l^..inăSU'rată de 1,94 mp, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10.Sp.il, Sp.12, și Sp. 14 de la etajul 11.......

1

rw»h:.««șl


r .tCx\< ??■££ \

B. Partea II. Proprietari și acte             u-- ;> ■’>


119694 / 2!

iU          jj_________

■V: Z                           :;

7•                '

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drdptuti f^ale'

------------------------------------—------------------------------------------ ~

O. nr.. 972/2002;                        " •'T.uMâmM

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconf. HG NR. 972/200?-și-HG 867/200.2, dobândit prin‘ iWeț cdtar âctuâta 8984/^0000J

l)'JjUDEȚUL BRAȘW fN ftOMfiNfUtPRIVAT         > e

OBSERVAȚII: politie transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, itetMsd prin                        20/09/2011;

poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.                           !

9311

>2 / 16/10/2013. .• ■>                    i-           /-Ut) ? ' ' i 'G£V$ V                               '

Act Notarial nr. 982, din 15/10X2013 ern^S’de Ficârd dataVria-TJtCâidtâ; 't£ ăb                     £-/:

B4

IntabuJare, drept de PRQPRtETATEcu titlu WdrdfSt

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei de l/^dijn «Pta de 20r05% din A 1, dobândit prirr Convenție, cota actuala 401/400.0 . ... .                ,’u• 'Xh',..’

<0 .'-Jf-fi .in

:■    . r<>r s.ti.ifr'*

1) BERARIU MArt^NAc^rtata;                   .... .      r.U. . /C. i.. ,;h <  .■ piV     JOi

. <3 h

4*

114026 /13/12/2013      ___________ .        ,,

Act Notâfial nr. 1774, dir/13/12^2013 emis de BNP PEiUESCU ^ĂNtiE^AClĂfTntăbuîăreTdrepFdeWSP^E^WrHtfWdO^W^PP^^®®^ propriu in patrimoniul <fe6Bf6ttțtHiine destinat exercităriipmf^tețSe medic, asupra cotei de 10,44% din imobil, dobândit prin Convenire^ ‘ ~ ~                                                                ț

•t


cota actuala 2088/20000__________________

D LELUȚ1U LUCLA-MAftlAv-necasatoata . ...

OBSERVAȚII: - veiț& 4.13 emis de BNP FICARD

115422 / 18/12/2013 J : v

Act Notarial nr. 1146, din.17/1?

B6

Intabulare, drept de PRORRIEȚ^Țțcu jțidu de drept cum^ărăi;e,c|iT>.iJ^ propriu in patrimoniul de^^ctațiijne. deȘțtrî^ț exercitării .TjrpfâlS.^ medic, asupra cotei de 1/2'dm cofă de 20,53% aid imobilul de la^Âl, dobândit prin Convenție, cota actuala 2033/20000

■Al -   .....

‘j r                                                               •     « •' ' •

F^-l.     . .....

1) DARA MUS LAURA-MARIA

.'.A. ’ ' • :J \ •<: \ \ i.           .v- '

OBSERVAȚII: - vezi C 6, 7                  '■ - •

)r<

115!

51#/ tS/TZ/ZOl-r41*’-- -

■                              -ea* - -

Act Notarial nr. 1145, din'17/1^2013 ehiisde Ficărd tâtăfină Nicâîet’â';0

i • A v*.' «V                .\     '. r 1/

B7

intabulare, drept de- PR&PRHETATEcu- titlu dedț&pt -c-wțariFe ca-bun-propriu in patrimoniul de"afectatiune destinat exercitării profesiei de medic,-asupra-cotoUde ,1/2 din.cota-de. 12T3j-%-diR iaaobiluldaUaAl,

ai. ..     ■- >. ..........


însori privitoare la dreptul de prop^^ț^^J^^pțipți ^le,

I |           -T       .                                       '., ț'P r.'.AiLiit,.i..— j?A.'—!.—:—■!.:.■

B7 d$7șndlt: prin Convenție, cota actuala 1731/20000


»

a.


-Referințe

. iLuUll-S----- ,. .'" Wi =.-_ae

Al ■■•>WfrA-ș <»'Mrn/VK»rz/
i

i

.J


dbbaridlt prlh


3 CîE :tț ■> u ne ...


......

4 !W«f «*41 WcBCtte

-U^..,,,.,,,,..,,^;;- ' ,    4,.„ ,

wtpl0 <p|reptu(sii de proprietate,


/- -7~91 rehuiWoo ifuă*! !<.,;i' -sectei Wfrte șîae ..      -V; l

•                  Z/ . i

—i------_■ ■   < ■ ■-, . -- .*.   11*T? •<

ia;

—.-------—--------------------'■ - j.


b frfts Iț ft^bfrfthqo^q afo lutqa^b jsî ^sofivhq l'ffRlOfcnf


£F 149aai»C^B«wau, inesrwef*fa


&B Eftj- J .aihr-Jv

lâ^axAgl'v_____

<n iartâJbH i:A'

■■ :P:i‘43?rir       ;

rv-^v^j ... .; Zii—41hajIl*J


nLcji^wînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

| 1) JUDEȚUL BRAȘOV

116412/20/12/2013                                                  1

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 , numai pentru cota de

C12 1/2 din cota de 11,26% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.9

Al

...... ' / .

Pagina 3 țiin 4^Cl-U38^€<^nyn^a/Or'aș(Mi/nl(:ipiuj Brașov r

Upitate înctîviduălă, Âdresa~: Loc. Brașov, SEr RepuElicn, ~EL 2, Ăp. 15^'țu^Alfeișăy,' j       ___

~ JȘ^^omîuieT'terefiul de 527 mp,'bi^ifSăfirentălfe' <K âpâ, gă3*,                         .casg^jf^j,£ holuri.

sate^qtpssr terasade la e

1

AlCertific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest tyrpțj.

Prințul extras de certe funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin cgre șe sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S^ai appîtat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038650/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.