Hotărârea nr. 69/2019

Hotărârea nr.69– aprobarea vânzării, cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.20, spațiul 7, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud..Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 69

din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării, cotei-părți de ’A din Cabinetul medical stomatologic nr.20, spațiul 7, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud..Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2646 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2646 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării cotei-părți de Yi din Cabinetul medical stomatologic nr.20, spațiul 7, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud..Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr.l - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se aprobă vânzarea cotei-părți de Yi din Cabinetul medical stomatologic nr. 20, spațiul 7, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, ETAJ II, SPAȚIUL 7, CABINET 20 - EXTRAS CF 119041- C1-U30" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul nr 20, cu nr. cad 119041-C1-U30, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 29,24 mp, cu cota din părțile de uz comun de 2272/87000, cota de teren de 1376/52700 conform descrierii din extrasul CF . 119041-C1-U30, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,65% din 64,28 mp 2.34 mp; CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3.65% din 35,19 mp 1.28 mp; CF nr.l 19041-CI-U52 cu cota de 3.65% din 101,33 mp 3.70 mp; CF nr.l 19041-C1-U53 cu cota de 3.65% din 2,86 mp 0.10 mp;CF nr.l 19041-CI-U54 cu cota de 3.65% din 2,41 mp 0.08 mp;CF nr.ll9041-Cl- U48 cu cota de 3.65% din 13,98 mp 0.51 mp; CF nr.l 19041-C1-U49 cu cota de 3.65% din 5,76 mp 0.21 mp; CF nr,119041-Cl-U36 cu cota de 20.05% din 2.05 mp 0.41 mp; CF nr.l 19041-C1-U38 cu cota de 20.05% din 1.94 mp 0.39 mp.

Art.2..~ Se aprobă prețul minim de vânzare a a cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr. 20, spațiul 7 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 144.527 lei, reprezentând echivalentul a 30.983 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Art.3..- Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4..- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 144.527 lei.

Art.5.,- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 34/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.CAB.20

"Sinteza evaluărilor, etaj II, spațiul 7, cabinet 20" - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-C1-U30 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U51 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U52 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U53 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr.l 19041-CI-U36 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U3 8 Brașov.

ETAJUL II

SPAȚIU 7, CABINET20 - EXTRAS CF119041- C1-U30

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

Cota de 'A - JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cota 'A - persoana fizică BERARIU MARIANA

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U30 cu nr. cerere 142019/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U30

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.H9041-Cl-U30 cu nr. cerere 142019/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr,119041-Cl-U52

Extras CF nr.H9041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr.H9041-Cl- U48

Extras CF nr.H9041-Cl-U49

Extras CF nr.H9041-Cl-U36

Extras CF nr.H9041-Cl-U38

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 20, situat la etaiul 2. al imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119041-C1-U3Q compus din una cameră cu o suprafață utilă de 29,24 mp, cu cota din părțile de uz comun 2272/87000, cota teren 1376/52700 conform descrierii din extrasul CF . Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare

Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan reprezentând supr. utile aferente după cum urmeaza :

CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,65% din 64,28 mp  2.34 mp

CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3.65% din 35,19 mp  1.28 mp

CF nr,119041-Cl-U52 cu cota de 3.65% din 101,33 mp 3.70 mp

CF nr,119041-Cl-U53 cu cota de 3.65% din 2,86 mp    0.10 mp

CF nr.H9041-Cl-U54 cu cota de 3.65% din 2,41 mp   0.08 mp


CF nr.H9041-Cl- U48 cu cota de 3.65% din 13,98 mp CF nr.H9041-Cl-U49 cu cota de 3.65% din 5,76 mp

CF nr,119041-Cl-U36 cu cota de 20.05% din 2.05 mp CF nr,119041-Cl-U38 cu cota de 20.05% din 1.94 mp si cotele de parti comune din PUC aferente acestora cc procent din proprietatea fiecăruia

0.51 mp

0.21 mp

0.41 mp

0.39 mp >nf. aceluiași

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin asupra cotei existente de %

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etaj 1

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe Cabinet in policlinică

Au      Cota de 'A din 29,24 mp

(mp)

Cota de 'A din supr. utile ale cotele aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale in supr. totala 9,02 mp

Anexe

Ad      nu

Balcon

Ac      nu

Teren

St       Cota de 'A din 1376/52700 si

Cota de 'A din cotele de teren aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de A din 2272/87000 si

Cota de 'A din cotele de parti comune aferente spatiilor

comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita

cotei de proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data

4,6647

evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Data inspecției

0/.01.2019

Data evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru

24.728       Euro

cota de 'A ptr.cabinet

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat Euro

Valoare abordare prin comparații

25.848       Euro

pentru cota de % ptr cabinet

Valoare totala prin abordarea prin

5.135        Euro

comparații pentru cotele din supr.

unităților individuale apartionatoare

9.02 mp Cota de Vi - 4,51 mp

VALOAREA DE PIAȚĂ

144.527         LEI         30.983

EURO

recomandată, din care:

Grad de finalizare a construcției (in

case                -              %

cazul construcțiilor nefinalizate)

cabinet           •  100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a

Cerere medie


pieței propus

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

. Referințe

119694 / 22/12/2011

H;G. nr. 972/2002;

ci

Intabulăre, drept de ADMINISTRARE                          ;

; ;A1

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

---GBS&lVAT:IP-p^itie^ranscrise-din€Fl-1^041~Gl/BrasevHrtscrisa-prin-lneheierea:nr-r-8-7643-din-29/09/2&14r;——•

931

14/16/16/2013

Act N

otarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

concomitent cu înscrierea de sub B.3, se radiază șl dreptul de administrare operativă de sub C.l, ca fiind rămas fără obiect, doâr asupra cotei de 1/2 din imobil

Al


Ii                        «r 1»

n6»unii«P>«<ic5w*<.<.

/!•<


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov •

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 119041?Cl-U3b Brașov


i Nr.'cerere |  142019 1

■ ;Ziua• >'.L17 '


:'Ced‘Verifiea?e


.......i

. 2018 j


<<^00(5350(^1


A. Partea I. Descrierea imobilului

■'     ■ i              u.-             : k'c


■ Unitate individuală -

.....Adresa.: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ap. SPAȚIU Jr/ucL Brașov


i:


---------L..


i *•' ■*:*

Ho.


Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apă, gaz/electricitate, acoperisuj/câsâ scării, holuri, ; sâiâ gips si terasa de la etajul II                                             " '   " :    •          r '

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Ăl

119041-C1-U30

29

2272/87000

1376/5270

o..,:....

Spațiu -7 etăjr II compus din Cabinet nr.20 cu suprafața utilă măsurată de’29,'24Thp ”--


B., Partea II. Proprietari și‘acte


----------- • - ; ,

'înscrieri privitoare fa cfreptul.de proprietate .și,alte drepturi reale. 119694 / 22/12/2011

H&yfe'972/2002; -                      ? ■■ •' '•     " ’•


Intabulate, drept de PROPRIETÂTEconf. HG NR. 972/2002 și HG 867/2002, dobândit.prin, Lege, cota actuala 1/2______

1) JUDEȚUL BRĂȘ($V1tN DOMENIUL PRIVAT             ,

OBSERVAT//:, pgz/de trSffSc/isa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prlnlrț&fe poziție transcrisa diri:CF.lÎ9041,-Cl/Brasov, înscrisa prin încheierea nr?87&ț 93114 / Î6/1O/2Q13  .        /

Act Notarial pr. 982,Z cfin45/10/2Q13jmis de N.P. Ficard Cătălină Nlcolet^

Intabulate, drept de PRQPRțEȚATEtitlu de drept cumpărare ca propriu îri patrimoniul de âfdctațiune destinat exercitării profesiei medici dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

- '"îrW^^Tu MARIANĂ,, divorțatăB3


Referințe.


Al / B.3


iție transcrisa i

1/10/2013


643 din 20/09/2011; 011; . '■


< •

'       C. Partea III. SARCINI

Anexa Nr. 1 La Parteal

■ '■'■9XM >j■•*'■?:>.uț .                                                      . A(?icfcT,t «.vv'-'i-.      <« ;'.«••>*'•     i\. :dc                           *

vțfrnițat-ftindividuală. Adresa: Loc. Brașov, StrRepubUcUzE& :2, Ap. SPAilȚU;?/ JwLgr&sov >^R 0XiEi&t&dĂHRmeTtărenuf'dâ?S27 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scaRMioluri,

■ 8£O®<^V'4 '* J- vV'-i'Zfci. i n                                                                             -X

■■■'•• -^Ha-mnsTsPterasa aeia>eîaanbU'»»w     yyn* *        yyafîi____________;————H?=mar-----


jU


xr


fi: 'J.. I J          ~

■HKM-RHKtrăl :

i4ii<n-U30 »j«y


-.c^truiță 3

; -AregâriBCote teren.


Observ^iF/ȘțCTgcmie


LU- T$9Î W 2272/8'7000-'


1'376/52700


Spațiu 7 etaj II compus din cabinet nr.2Q cu suprafața utilă măsurată de 29,24 rrip<Hejiittu âtes.tlmQl

3jiL exista următoarele cereri nesolutionațe;r.------

~U«,-.■• j.y.- •; r

;j:'-Nr>.'.c;ei<țere

Termen

if,

Obiect cerere

!-.    ■          ți?’- W/ttOWA- net i ■AC»«sih.a ■

! -i^ț6^)3iâ^8s^

2 a&'K^ZOÎlS^r

.<‘-cv: „;.•■■' Gbastțltafe/neii^^ ih^

..          fii A-r: Kz/f'K.'t orjMwr» «isii»

Cf lt-;; 9jJi'rî:.',           i.'brSlqb.C ( <        .___ 'y

|.rî~. r,',»■'■•,•,             u. n'i'y*'4                                    -■aț
' e acest ■ \ \ fj - ■ ”                                                                                                                                                ' F*’.' ■                   ■

jcțafă este valabil la autentificarea de către notarql public a actelor juridice prin de^țeTca^udcfeslunllar.^ârînformațiife-pre^ntafe ș1" ' in condițiile legii.                                                       . ;:?/ '< •

,_-(<hltânta interna nr.2018038640/17-10-2018 in suma de 20, pențpj seryiciul de l»||rh«>bhqo>rt .ti ««HeS S

Î1^"    —™ -Asistent-Regtsrtrator;—

.•iabirii liulqsvb


(parafa și semnătura)

".«'Vi tii-i Ano;> JTÂ'C3IR<îoAq ••<          ' Ști 616U/3B S1O? #BȘU-JS

_     TAyVPlJU

ring tâtm<v .vots-.S'.l.

^jo>M srt'i.616? bv> >H ,q.M 9b £»m> tXClS

BJ^aisiăqmuj sb ujî’:?3TA* fteie inăilTi^xa'jiiniîaeb :>iuiij6 S'u ,-i6U,:'.‘6        j

_____                                Gj.sT’lQ

IHOflAS Jîl s&hsl .3

/. .jliȘBiah/țonq ob iuu.-3<p’’b tU.»»:A^fOîA


SÎOW J5A- ’


„ b                    ucîvhq Hansariț •"

Inbifci» țț- ofcțcra'taț» 3b s4sei rwtfștt» :

’.l £<MiMUA ,«s iq^’b tăiau«SsirtlH Ț3 .'”

VaL’ț.jegh^ta»;                            ../..j •. '- I . -

.   ...  . «          ..  . —              .r-w ..     

........

J^nilsîșOtn^q î .’.y}?? S!mbcX0£.OJ*?l 4iB ,Ș8<? >n;hfci0Ș«iJ!SK4-

SB- fdKțbliT *54-'bfe' ■•■* r.fi ••!•..* t »h               y> K'V.'îimoynoB^' ....

-.jp&tto       6<■!■:?. • o~;iF «_■> :. anai'ziiniaqe aieaeinimbciXsb. •'

x(L-LJ___—...... n»'b >■■■! 9bf?b.țua .‘pqua^; •' :


L-iattwat. .vțswtM.


'fffrițjrt 11.1.111^.,'ijjiiitiiit iii f<8,rfi,i^aaOi'.y l*^a?                                             u t an* , «

■                                  Cs».'- -:- -U-. >•>SO&W 0<L cOMUjd

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


-ANCEI.

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U50 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. l, Jud, Brașov.....

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II        .    ...

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270 0

Spațiu 1 subsol compus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

B. Partea II. Proprietari și acțje

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reaijSȚ"

.    Referințe

119707/22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brasț^Flf

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cofeâcmala 15051/20000                                      W/Ayfcrn

AI&Qia,B’.B, B.6, B.7, B.&; B.9, B.10, B.13. B.14, B.15, B.16, B. ■17,8:18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisă din CF 119041-Cl/Brasov, ihscrisa'prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. inscrisa Prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93119/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de WrtcardrCataJfria^lțțdMăf . ,    .’'‘1'     1?

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare, ca buri propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

'Al

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93195 /16/10/2013                                            V ’

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoîetă;     p :             :

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cutYipatare’ca buri, propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

' ’-•     TU

1) POP ALIN-OVIDlU

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

țig. 1

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh jropriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării Drofesiei .de.

Al

rr

nedic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

- ' ■:" ;1) GAMULESCU ALJNA-CLAUDIA

VATII: -                                                      >'

---=-“---


Aet NQbarial nr. 1120, din QSAâ&OtS emis cl'eW FitaKkCătaliriă Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu, in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000______ __

1) CURSARUUtldfti. .. .., OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.10


iiirrn; .v.’îs :: :: ?j*. •     <1 -■>?


Ăî


xifectațiune-desținat.exercităiiL profesiei de'

J/&4K                    delaAQ,

____

w-ss ; ooov&eosi-!   ■ <@5/12/3013 țmis de N.P. Fic^rd Cătălină Nicoleta; rWmo^raETĂTECu tîtiti de drept cuwpăfăfe ca bun propriu în patrimoniul de afecțațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,69 % din imobilul de la Al, dobândit prin Wim»            ■> BMn.ji f----


Act Notarial nr. 1.


Al


flEmitrA/puiq ?,»ti K.gtt- tu uMJH'i' ii n»ueffl—r ...... ................................................... . -. -----.—.—I. ■■■■■■

13 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta; . 1:.   S.* ''■Ct.CxJ

Ai.- -fxm’


.....

rațiune destinat exercitării profesiei de

. XMMUWWWBPawWlnniHWwfr           *|114011/ $

Act H


     ,            :ekCEț hunj                Al       "

EEatfdne destinat exercitării profesiei de < • ‘5 «) ■   <   (> • iv»

A


t/K dijffP.lPliiiom, ihu

O&Mutfctetet cua^sm4cdWti


r-'

Ufle deștinat exercitării profesiei de iMMHwic ■: -| . I

ui           a i . p- *    ■__;______

au,,.;   ,

?.J v1; bîo. '  ■


• ,v


115438 FI                              ....................

Act Ndtatfeî            17712/2013 emis              CfeTAfel^A-Nie^ȚA;

medîc?asupra cotei de l^^a^^’^^iȘ^^%^rppbilulide 4a:Aii


J-


~rr


V.y


613


propriu in pâtrimohiul de afectatiune destinat exercitării profesiei de


. - •• 4 * ‘ *

‘aV ...    ~

■         ' s>'. t>


dgframdit p.rin Ccmygpti^^g^^uaia, 330Â2flQ0fl-. ■ a . , ■

OBSERVAȚII:- vi-M-

. I .


11553Q/18/12Ă2Q31       -

Ăct^ * *’ '‘A1,<r *’*


Ințftfrirtftra, dfapt.^ PROPRJFTATFril titlu de drept riimpĂ'raA^ra'Hnri propriu în patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic' dobândit prin Con^B^?'gctfa,^toi(a.ăl8M0W0^ ;

lj; MACWEW ANft-^WIWrAr,       , ;■• ,

__OBSERVAȚII: - ipotecăf^e^ă^f:^ -   , -.         '-■■■<’vi.

JL15777 / 19/12/201B


B14


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;          :

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRI ANA

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

4431

34/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrăminteJe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707/22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                              /

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

îSBosvyșBf) ...

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin ind^^j^nr. 87ffî$Si/i 26/0972011;

93119/16/10/2013            ...... '   ....... ......

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emiș de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din terenul de la Al, proprietatea B3

•• V ■ ■

93195/16/10/2013                                                  '

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

7?'-          Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA, LEGALA, Valoare;9785 EURreprezentând diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

A1

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lui MARINESCU HORATIU - CORNELIEI de sub B.5                    !;

' A1

.    ' r 0’ *.

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                         r      2- .j

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; ‘    '

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de.1a Al, proprietatea celei de sub B 6

Al

C8

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea cetei, de sub 8 6

Al_____________ ^js.^ey)FyfcErrd Cată...          _ se radiază dreptul de administrâ're în¥OT^W^;i .^itiatlj^httu£dfâ de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul tte'faJAÎ,>pr6prieta^ra’’rei‘erde sub B.7___________.   .,.......... :   _........... ..L7.... 7.. ...

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezehtârid diferența.d^ ^ț          ASupra^eple' de V? din

cota de 2,70% din imobilul.d,e la Al, proprietatea,celeidesubB.7 .

1) JUDEȚUL BRAȘ^k/               . 7,\'?


111817 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, djn 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină AțâOtt^A

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără

VW.WWK rw..v.~          r        tr. . l- t-'                        -

c<$a de de 1/2 din cgțcj gq din injq^l^p Al ,A pjjo^l^țe^ ____ ceței de șufr M ^t!          .                     -7          , lll&fffi/ 09/1272j^l^ut/fiCV-HK t-.llS-ul^T. fi4J :           ? •:Act Nofârlăl nr. 1223, din 06/12/2013 eWs de N.F. Ficard Cătălină Ni^lptoF

7.7: iggrgdiaza alrepart^e aarohBRrarelnsotewiT'.'i',' num^~pwrfrc5ta

L14 Ide 1,93 % cttRâaaabilui de la                              b.io

113710/13/12/2813______.

12i^ț®8#3qpjMif.dte

iază dreptul administrare îniqii^^

"                       "         ..... .iiftk •


VOâAJIS'HAB<3’Qbi J'J


l^Un coia'tfâ'3,78% din;0


Intdb.ulare, dr EiȘ&rfeprezentaÎK cota de 3,70%-din ii

1) JUDEiULfl&ASQV .ZZ.


Act- Notarial          -din 17/12/2013- emis de Fioacd Catalina Nicoleta;

de adrrStȘl^^^^I'Î^^FW^W^el 1 ^feSlS^o^ih’ffA^b^uî delcPA9Sd?0p?id^la cbfeVe'stfti


se_r-----v .o,-?


iîdMd>Aft9î|8rl6pfidi_____________

U' Cf>î&j9beo'»u 7’ F.’ ivfi.W*'-: r-iN ,.i -i PQT£CA AK VaffiâFS® SfeTS EORWsupM

de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea cefâl “ ' ■


ÂT^


Al


Act Notarial nr. 3866, dih;>L8ZlW201356wi1s!sde;NIIA Batrferriui Elena;


C23


se .radiază dreptul de administrare de sub C.l .numai pentru cota de l^Adin cota de 3,7iRft'<diib^AAiFile lă A.>/4SbMhkâ£^-lc^fe? âd'i^b0 15                                                ii-w-lw<k»fp<i 'r.r-     ■    - ■ :


Â¥


Al


MMMînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

diferența de preț neachitată, asupra cotei dș.J./2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea de sub B.15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C25

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17                           ■

Al

44384/09/05/2014                         '

Act Notarial nr. 397, din.08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C28

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

Al

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.l, proprietatea, celei de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

4047 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C30

se radiază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

Al

Căite Funciară Nr. 119041-C1-U50 Comuna/Oraș/Municipiu: Brașov Anoxa><La Rartea<ki *<>■     <.

UaUate-individuală, Adresa: Loc. Brașov, Șlx-Repuplicu,&t?sufesoîV-Ăp. 1, jud, Br-asov

Părți coihune: terenul'd§£^2Tmp, bferixarheiițele de         plePt^tțîtkțe, ăcoțretl^uî, casa sc ării, holuri,

sala crips si terasa de la etajul II

1 .n—......... ■■■■          ■ 'I ■■■■—■**——— ■ .                           - - .... -----------■                    ......TT"»'" .« »'■ -y...........................

-Air .crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utllă.lmpi

Cote părți

-

Cote teren

J-...,;.,-..-;..,....... -------—------------------------------------------

iQfeșeryații / Referințe

Al

119041-C1-U50

v- -gtji

? < ■

WsWÎOtF'

Spatiff*! sufesol febrtVpus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

Certific qă prezentul extras corespunde, cu pozițiile in yig.qate.idjn.cartea fi|ncțară.qfigin^lă, păstrată de acest

Prezentul extras de carte funciară este valabifla Autentificare de către notarul public a acțelpr juridice prin

Succesiunilor, i|Q jșf§$j^ii£e pcș^isfiAte sunt ftfeH^-i'6-2'âfÎ8‘ih ^um'â Pe 20; pentru serviciul de u 'i u: n •• • :•»       ■< ,•     .      ..'• . •


care _se~stirfg drepturile reale precum șl pentru dezbater susceptibile de orice modificare, in condițiile legtL , Sra achitat tariful de 20 RO.N, publicitate imobiliară cu cd^uPhr. 27’2’.

Data soluționării,

17-10-2018

Data eliberării,

f /


AsiștenVB

O't'iGP

.• : H d


■ Referent,

•yii              ''T---i


i-


i 'l
SUfrStfL =L 02 CjOMU/J j'O-A'TE-

r> .■ i'


te». .

.....

B


j-                                            .    ;     ;■          .       ■ .. ■.• ■ ■ .              ?;             ■:

- •--Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV. Biroul de Cadastru și Publicitate lmobiliară Brașov. ':

EXTRAS DE CÂRTEAU NPARfefâW ; ; PENTRU INF9RțwȘ|ggi^ Carte Funciară Nr. il9041'icî-U5iBrâib^^^^ii

: : '-■ Ac■' '          : A !

/•■                       ’    •    .     <        ■ ~    •' ; ;z • • •P "s. ■ <»*•: wd»?s8 Aî: *

.>•■'• •-•.>■ ■■■:«;•■..

■ : :* : •••; • ■      ' A 7 r-AM >. iWA ?'.           AA

, A. Partea I... Descrieread mapiluțu

■ ' 1                             i' • .î‘ j'?: '. •! ~                    *■


‘   4.λ j-r' ■•

g^^n^țe^nyiYidiială

T^*r*<l*r*/4»-4-'* -»—£»- •■« ■*■ ■•■■»      ...... •••_••...... ••«-•     r --•.•• >                  -.-r •*r •*-“.'.r.'.; rr. y '

^JiAHwBsazXQiQ^rasbv, Sjtr Republicii, Et. subsol. Ap. 2, Jud; Brasovr.^^ ^oțriUnprterenul de 521, rnip, djan^rrțentel.e;d&

^sald>ciipsîsiiferasa de la etajul II :■ 4;.?'^<:.• -,. :?■;

.»’

£•*

£•


IUI


Miii


ent:

;Nri; gadastral

■ Suprafața;'; construită;.

Șuprafața utilă (mp)

Coțe.pă$iii j corriuoe^y-,

J.-ftitrSJ.&ti:

j ET* w

M

119.0MsC1-U51

-■■ ■

^1—i 5.i, {.a,:

■ - •

. .35 J

2303/8ZQQ&;

.  .         i.;. . ,      / V..

.-■••' :•:'/.. ;• * v”.’

ijfc-Q-SysSr? &l

-Ț'-T.'dAW

•         -.**»>■ *>-i»sr» -<•—

p.iHRjgMw 8lt

hK

fe

K*dj


:! •. •

V->,4


’H 'JC '. '


Abdi-A•. e

4 y-A?; i.s.. 7;. yiteo '.....- ^hîwws|®s

B. Partea ir.l?roerițprivitoare ladreptul de proprietate și; alțe.;djre|Jtui’i|i

W1 il**<-;,!^^'Ji;i^~‘'~i"r,~,t—*" ~           ------ - ■ '

jffl3-9TQyi^l2/2011^.     A-.. Ad...   .. .:.

din IJ^^lp^ig^g^pnsiliui i 1 ?biXl;t - •/ișji?sh,ț4;< ^p :<i ».^ .vjtp jțSjMl


ijg!

•:-î?{pț£o|^iJre, drept delPROPRiETÂ^^dobanditipiifriOsi^l^i: ;15OS£/2OOOO . hho:: - J

•-.

țl)|Ml!0jETUL BRAȘOV-DOMENlU PlklVAT ~L;

^rTQJ^RVATII:~p0M&-Transcrisa dlțf CF 119041-C17Etras^; In^^^nȚî i^jilft&AiA-trânscrisa' din CF 119d41^Cl/Brasov, insetisă-PFifiifnf-hă^i^d^iif' SaIeî-a- <.        ;.. '».ia^r>-t;*=• ;•. \

^-n

gfWRțHndoatnrnon.iul de afectatrune destinatTexerct^^g^ 4t^le|feupra cotei de 1/2 din 3>65%t din imoblîuPde ^uȘț/^ piffijS&ilyentie, cota :âctxiala.73/4000. .. ..... .


Ț■-*. VgțygLy»

(tVĂȚll; veziC.2 ’

iB/1072013 ș/aK< *•• jnio. i y m dî>„

.......sMMbIOi


Sfcr t" **•-' * tviy L'jr g|-?

l> **


£1 h

f i-

!:O gg Ț;

E5) ’<’


B fft-il Eli


<■'

f-


njȚji owMIc

•<

&

• ;|g jfc flOPângit;prin convenție


drept, de PROPRIETÂTEtttlu de driw         drept de PROPR1EȚĂ^utfo de

p^Mg^-pâ.tri.Mbi^Ml-4e afectațSne destinaț.-^^^


ffiggfl^^upra cdtei;cl.e|172 din ■ cața;d e 1,9,3O/ •aSBawfc â>rih ■ Convenție»; cQtâtadțd&iă 193/2
f‘ i»»


H|ț'^Q|S^V077/L-/p;/â^ C^?4 ^^ ?■■ ■' jț|fe%ffiZio/2oi3                    ; ..

984, diii Î5/10/20i35ernișjde

țe; drept de. PROPRIETÂTetltlu de dțfeie^WÎ^ n patrințoi^uj de afectat^^destinâb^^a^^ttB $fșup£a .:cdtej^etl/2Âdlg‘.

': - ip. ^ăfă C. ?^

110/2013^ ^    ........

-f                           ~                    r-:          .'.‘-ii-.       -7      -2 ța-. J»,                          J.»'.1^985; din 15/liO/2ai3Aeit|^idNPFfe


pB6? Ințâbuiye, drept de PROPRIETATEtitju' de dfeptWrp^


JT’™’

IjaiȘffia^^^^ajHffoe date cu h:Hiîr?l «L <>. • V.d:!? :     ■ ~.


■\;<l


SI
irare ca bun [‘profesiei de iltjl de la A.l,


; I

ț y <

-U
!IMUUwOWf>!

r Pr... <** T htrratf frrF**»"^ ■a «- k a .^IraWTrJcjnEtEWi^Rfy

Oii5- ■  ■W'Wl

y - -.......'hrWiH®

MWK^^M^Șe ca ^un

M^E?^e«roroț^rofesi&l de prin

—‘r“—*ilândit prih
uh<llb *b liiM-'.it         fjy


IW**i*ui*i»?!*? .■ £■ K(U


î;-vav"'


inafe-frH; î fiteâj| OBSERVAT//: - ip. legală C.21 .r


«]


•Șj


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U51 ~                 ■-■ . <i - ■


115795/19/12/2013__________L_aV_

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batrariu'Elenă;


151 Comuna/Oraș^Ipnicipi^Șrssov

i •:     i ? flt-s tb ifeidS ■iii <5t‘ & A MrS K6 i.:


Intabuiare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare. ca;:buh propriu în patrimoniul de afectațiune.destinat exercitării pro.fesrgl/de. medic, dobândit priii Convenție, cota actuala'370/20000'


1) CÂRSTEA JANA-MARIANA !


OBSERVAȚII: -ipotecă legală -C 23


MISE

ÂwRl

________

sfflSfiSSMSSiHîl


ti;


jMdtaXiăl nr. 1151, dinL18/12/2013e{nis de Ficard.^giinal^olgtă^^^i^fe^âjiă^Bi^H


.1^. Intabuiare, drept de;PRpPRI(ET/\TEcu titlu de drepttc^rppșrarglgaibyji, B1o brdpriu jn patrimoniul de afectâțîune destinat exercitării profesiei de îdici dobândit prin Convenție,.cota actuala .352/20000;/ VPENCIU STgLQTA-AnftlĂlSv:J *• ■,'A < 'XtpȘȘ OBSERVAȚII: vezi d.24     /Ș.-. 7?,?."/. ■/

116434 / 20/12/2013;   - ...;                      ‘


^cț<Kbțajiql- hr. 1156, diri 20/12/2'013'ernis de FicarâJCătaiiriă Nico^tă;^


•îT2â prdpriu în patrimoniul de afectățiune destinat exercițăriirorofeșiei dB^ ,7.;'.^ fh^dife asupra cotei de .1/2 ,'$


dobândit prin Convenție, cdtă,'actuala 267/20d6p f?

TY-simina elena-mariAna ÎS'-: < , - • . ‘ r7^,»*$< SEEOESf


^?țlWlâMare, drept d^RftOPRI.Ș^VTfcy .titlu, de

& ă. propriu în patrimoniul de afeg^h^he.desțingțjș^cî^rîiLpj^feșieiij '(6 ihșdib asupra cotd/de} li     idin’J mobil ui

A t Convenție. cota actuala 316/20000-      <v f


Convenție, cota actuala 316/20000.      •-<< <ja'


.V! 'Cartea Ilî


r'l ^^șc|iâri ^privind

L 3 -A*-.* irT-J.V* : ■: \ rfr*Arrf*tiH Viataîci lMSlTwranno <u *iC5 I

■£

£


glg707 / 22/12/201T   _______, ,

■y Î^^ȚȘcte nț/° (anexă i^po^;127$qjii^gnțarul HG 9.^2/2QQ2i); Intâblflars

<! >7 ;a


. . .: ,                    ......... ■ --.--■■....... -     ,.A

.'.■.■l.Wre, drept de^B^iNi5TftW’:y; ' ; -


II A. ............-

1 f ^3 tZGrl 16/10/2013 V:


•T

t#


i*'


$'.■


-.- -=—^■.--------: ■;-< ..*»*■-■ ■•■• 5-;.^

H-_____________,, ,  ---_4__. __________

btariâf. nr. 982, dihiWib72043^âi^i^bS Ficardt^ăjiftff^flS ie Radiază dreptui de administrare înscris su^cjzl^ij^ăî de 1/2? din 3,65% din imobilul de sub'A. 1, propnefcațd&i* '

Șffih 16/10/2013                     ■-»-•'

pt 983, dîri: ^10/20^^țfefe


<

1

•1 t


Ml ■S5 Âî ' L5>Intabuiare, drept de IPOTECA WaflitAy diferența de preț neachitată,-așwfa c$ei de -1/^ di&rcȚMșai dirflifoobjîul de la Ă^/^jpropriefafea’.dd^ub B.4y4:‘<^^3 1);       BRAȘW

sg radiază dreptul de administrare*înscris sub


i-iy- , ,...           .        .                    .         ,..

Ufc~S.|deH/2'din 1,93% din imobilul de/sub A l, proprfefăt^ăer.șu^

16/10/2013                              ......


W. 984. din 15/10/2013iemis^d^ N.P'. 'Fic^&fcȘ^Î JUsețadiază dreptul deadmînrsfrăr'e'îrtscris spb ak Șeil/2 clin l,66%;dfnTiffldbi^Pp^S8j?Â:?l,,pr(^î^^;


Irjra&piere, drept/de IPOTEi.


«kfcGALA,Va

-irh§b’ikâ de sub A/lț~|SFbpM^*'4Sub'  lhlUt/ETUL BRAȘOV a h? :direr®iță de preț

L •—’tififi de sub A/l;                         ;

il)SjOâ^EȚUr BRAȘOV


T"


3^057 16/10/2013 ’

vj


Heta^-iMi; nr. 985? din 15/lb/2Q13igiȚntă de NP Ficgir^^||| lnt|bulqre, drept de IPOTECA L^GÂl^? Văloâre:iyj^^ ^^tehț ^a're conține date cu caracter personal, gfytâfâieicle prevet v ?2 • r • r                   :         ■              ■ t7- î- :         :


■ifo .M* ■-.Olfețipbăl'

âaBT5 ț.htl.Tl'i ».-•■


.. P Ai- v

>      • j ixiic'.


(9H9H H.:    ‘                3.

• '                            zl.


y.


BMMH||MMMEpa||BpWB^WMflffEa^J^jwfcfft:» ’. Vdf^l9|

SjEffiftzTy*

B^vAiwc~S?

•W'4 •'• • i'A)'iai»« '. •i;£<4wjSR

•••*■ ••      •■ ■■•• r-*-)- ■jrrS •'♦•wsPtTV*'J

txy wi           J

fSt> '-jk* .’.«

iyTțit»->r


UO£\OXV. înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

drepturi reale de.garîinție și sarcini      ■    : '\J..•>.■

- .i:. V

C24

4 . -|..j

șe radisțză dreptul de administrare înscris sub C.l^numai pentru cota de 1/2 din 3,52 % din imobilul de sub A.1, proprietatea celei de sub.B. 16 ■                         ’                     T ■ ’      ’ . '      - \

1?16434 7’20/12/2013                           .- i ::         ’&.’c'î^i;

•ÂCtj\

otariaT nr. 1156, din 20/12/2013.emis de Ficard Cătălină Nicoletâ;-.

,G2!>

>:

se radiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentrujcota de 1/2'din cota de'2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17.1 3-             . ..

iffliWif

|ta

4439

39/09/05/2014

Act Notarial nț. 397, din 08/05/201.4 emis de Ficard Cătălină Nicoletă;

(327

titta-bula re, "drept de-1 POTECA LEGALA',-1 Vă loarei 195 1'6 EURrieprezentând restul de preț rămas de achitat,; asupra’,cotei de l/SW‘din imobilul de la Al' pțodrietătea celei de!'sub?B: 18^

<•:          «rPtsrx s&Kbffi

*•• k.jțțțjj* **      & WJP    ,

af) iiiiDETVL BRÎKȘOV

IKfSRV* S&ÎH?

•;< ?-X;3

*• i

• i •'


.y fcuf;<


CtfiGltate, afc&pehsullî'^ăfc'h ■■ r >*< •-*■. >':: <’ f


țCsJbțX^dkwiAjța.v»

șh'«. ’& '3


si un


■p?p^i^3^47/^-10-2918 ln|uina de 2Q,||


n lAivp^eftE •’

? ■ ’*.••,Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Brașov


. A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270 0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliui Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.

18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit pr+fț Convenție, cota actuala 73/4000                     zCPn*

i            A1/B.14

_

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;^

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărar^c^)^ propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profere! tte medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%. dobanditV^fâ Convenție, cota actuala 38/4000

Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip. C.4. vezi C.5

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ipotecă C.6, vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

Al

Pagina 1 din 6

înscrieri privitoare I? dreptul de proprietate și alte drepturi reaie


B6 Idobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

pj GAMULESCU Ap'NA-CL.ĂUDÎÂ'

. . yjftSIr-PVATII: vezi ip.!egala lâ 'c-3

Baaw/i2/2oi3             -------

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


B7


Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, rota actuala 270/20000 ________

1) CURSARU ANA        __. . . . _____

~ OBSERVATIh-fp legală C.1O


111823 / 09/12/2013____________________________________

Act Notarial nr. 112i, din 06/12/2013 emis de NP Ficard CataTina Nicoleta;

Intabulare, drept de PROPRIEȚATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie1 de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000 ____

Hr GUBSAHțJ MARI AMA

|1^,/ ^1^13 ...... . . . ~---__-----

- Act NptartaF-pr7 112£;.din-06/12/2013 emis de Fic&rd CataHn-a Nieoleta;


B8Referințe


Al


AlIntabuleze, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun prdpriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000____

1) 1DR1CEANU CORINA


Al


OBSERVAȚII: lf?QTE£A LEGAuA C.14; radiere administrare C.l la C.13

1111

)43 / 09/12/2013

AcfclMtariali nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard XȚatalInaNicbletaț

B10

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 3B6/20000

. Al, .

* 1) OANCIEAtANCA-MARIUCA

113"

F2€ / fâ/12/2013

Act Notărial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Bll.

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărate ca buri propriu în patrimoniul-de afectațiune destinat exercitării profesie! de medic.idobandit prin Convenție, cota actuala 352/20000

- Al

1) N1COLAU ANDRADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legată - C 17

1141

J47 713/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Adă;

B12

Intabulare, drept de PROPRlETATEtith; de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, doKăriditprin-Canventie, cota actuala 380/20000

Al

1) LEVMt#v|iUCIA'MARiA, necăsătorită                          a^^pG^-

.115457/18/1^2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;       lîuȘj

B13

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca. bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) DARAMUS LAURA-MARIA

OBSERVAȚII:ipotecă legală -C 21.

115541/18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimonliil de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Ăl, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVE1U ANA-EMANUELA

OBSERVAȚIE C 23

115j

502 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

B15

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 3 de la

Alînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTĂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune'destinat exercitării' profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,-58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: radiere CI. sub C.29; IPOTECA LEGALA C.30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.,87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

93202 / 16/10/2013

/WlSĂ

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

1) JUDEȚUL BRAȘOV

VT     Ko.O'Z

C5

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

Ai

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioa re: 6412.5 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C8

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C9

se radiază dreptul de administrare de sub C-l, nun,ai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, oroprietatea celei de sub;

Al

înscrieri privind dezmembrămintelfe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C9

B-6.1

Al

111703 / 09/12/2013

Act Notarial or. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA., Valoare:13908.5 EURreprezentând restul de preț rărnas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

1} JUDEȚUL BRAȘOV

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

1111

323 / 09/12/2013

Act Notarial nr. T121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C12

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,16% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.8

Al

111873 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C13

radierea dreptului de administrare înscris in favoarea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privije la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANJJ GORINA de sub B.9

Al

G14

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURasupra cotei de1,59 % din spațiul 3 de la Al, propi ietatea lui IDRICEANU CORINA de sub.B.9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111943/09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/201.3 emis de Ficard^Qațaiina Nicpleța; ;                       .

C15

să radiază dreptul de administrare de sub G;l> numai pentri» cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B’,10

Al

113726 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai perfthi rota de’ 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de sujaJUlfr .

Al

C17

Ința.hulare, drept de lPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURasupra cotei,de l,7@idin imobilul de ia Ai; proprietatea celui de sub B.11

Al

1) juDețul brașov

114047/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuala Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de

1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

Al

115<57! 18/12/W13

Act Nș^riai- nr. 114Ș;-din -17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Micofetar

C20

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2.din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.13

C21

Irttăfadfaîre, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURasupra cotei de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

./ ?7

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de. la Al, proprietatea celei de sub .B 14

Al

C23

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12567.5 EURreprezentand diferența de preț neachitata, pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115802/19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNPBATRANU ELENA;

C24

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3T7XJ%din spatiuLnr.-15~de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei-d.esubB

Al

Pagina 4

.. Uncumenixare conținedate cu car^ctecf>ersooaL.poitețatejde4ireYedefile-LegiU)lr..622£2am..

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cacalina Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l. proprietatea celei de sub B 17

Al

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Va loa re; 19 5 16 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV


O, rp


__________Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Comuna/Oraș/Municipiu: Brașov -----------Anexa Nr. l La Partea I

Untt arte rrrcffvi dual ă , Adresă:' toc. Brașov, Strfteptrbfirii,tt: subsol, Ap. 3, Aid. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     .,

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3. subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu.suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul.public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precurm și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038645/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/I

Referent,(parafa și semnătura)

v- -Documanțcare conține.tiate cu.cacadecpefst

PBgipa6dHv6


Sf6S<>L 0 2 CDMd/^ VOAr^T CA/tS
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere |

Ziua

142222

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificare


Căite Funciară Nr. 119041-C1-U53 BrașovUnitate individuală


A. Partea i. Descrierea imobilului


Adresa:. Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 4, Jud; Brașov-"                           ,

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp


B. Partea II. Proprietari și acte


-                                                                      .                                                                                                      j.

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale j


Referințe


119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, 8.10, 3.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.

16, B.17, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. S7643 din 20/09/2011:

93136/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de. medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%. dobândit prin Conventie,i cota actuala 365/20000                                            |

Al

1) BERARIU MARIANA, divorțata


93205 / 16/10/2013__

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% aii? imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000     _____________j

1) POP ALIN-OVIDIU__

OBSERVAȚII: ip legală C5


93264 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 984, din .15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca buni propriu în patrimoniu! c!e afectațiune destinat exercitării profesiei de! medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,; dobândit prin Convenție, cota actuala 166Z20000_______[

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU      _______

OBSERVAȚII: vezi ip.legală la C-593312 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca buni

55 propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul oe la Al,__


Al


înscrieriprivrtoareta dreptul de proprietate șialtedrepturi reale

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU AUNArCLAUDIA

, QKEWA77/.-

$$W$9/12/2Q1ZI

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit orin Convenție, cota actuala 270/2.0000

Al

1) CURSARU ANA

OBSER VAT1E --itezi. C 21

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

1

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de dreptcumparare ca bun propriu in p'ătrimdrtiul de-afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit pxin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CV8SMU MARIANA

ilii

1Î6/09/S/2013                   ~

1112, Hlh QB/iZZZOlJ-enâisde^jcard-Catalina Nicoleta; -

B9

lhtăbufărevdrdjpt‘ de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

(

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: C.13, ip. C.14

111951/09/12/2013

ActJ^ț$rij|l nr. 1123, din 06/J2/2Q,J>j$rnis de NP Ficard Gatalina.Nicoleta;

B10

JnJabulAre, drept de.PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca-bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin CooMeniie, cata..actuala 386/20000

Al

1) OĂ^CeA aHca-mariuga

1137284 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cpța|ina(Njpgleta;

Bll

Intabulare, drșpt de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca.bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) NJCPLAU ANORADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: Ip CI7 '   ‘

114041/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUțlU LUCIA-MÂfclA

115461 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Catalina.Nicoleta;

B13

Intabylare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prfrfCoriventie, cota actuala 370/20000

__r_Al_

l)*0AftAMWȘ LA.URA-MARIA

ORȘERI/ATI/; âțioiecă legală C.21

115559/-18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul cje afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000  -

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII!-                23

115825 / 19/12/201^^^^\

Act Notarial nr. 3866,/ăiâX8/W2(5î^ie?mis de Batranu Elena;

B15

Intabulare, drep^î^OȘUE^^Ș^u titlu de drept cumpărare ca bun

Al

Pagina 2 din 6

rotejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

D^^m^pt^recon^ne^dațeînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20G00

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NIC.QLE.TA;..... ■ .

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bunj             Al

propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de] medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al,] dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000                     ;

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun:             Al

propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei de 1,58% dir. imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29. 30

C. Partea IIL SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707 / 22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-C1,'Brașov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93136 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Al

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotelȚ de 1/2 din                                                                  :


C3


_____cota de 3,65% din imobil, proprietatea _zelei_ de subJLJ3 93205 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;
se radiază dreptul de administrare operativă de sub'C. 1 numai cotei* de 1/2 din

cota de 1,93% din imobil, proprietatea celei de sub 84,__

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALĂ, Valoare:9785 EURreprezentând,

diferența ae preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 1,93% din! proprietatea celei de sub _B._4___________________[

1) JUDEȚUL BRAȘOV -   -                       -•  ___


Al


Al


93264 / 16/10/2013_________________ .   ____

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

Intabulare, dr^rde'lPOTECĂQTGALÂTvăroărerGÎÎZs-EURăsuprai coteide 1/2 din ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celuii de sub B-5.1_________ ___       __  _____[

1) JUDEȚUL BRAȘOV

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.i numai pentru cota' de 1/2 din 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea celui de sub B-5

93312 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis ae Ficard Cataiina Nicoleta;

I ca jse~radiază dreptul de administrare operativă de sub CI , fiind rămas

Al


Pagina 3 din 6

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C8

fHră obfect pentru cct3~de^l72-din cota de ?;7O%Tfiri-tnTOtr!lnFde’la Aî, proprietatea celei ce sub B6.1

Al

C9

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al , proprietatea celei de sub B6. 1

Al

1} JUDEȚUL BRAȘOV

111708 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de 8NP FICARD CATALINA-NICOLETA;

CIO

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7

Al

Cil

nu

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 1390.8:5 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

327 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C12

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de suh:&8. , .

Al

1113767 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/^013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C13

se radiaza dreptul de administrare de sub C I numai pentru cota de

1,59% din imobil, proprietatea celei de sub 8 9

Al

C14

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoțire:19€30 EURreprezentând rest preț rămas de.achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea celei de sub B.9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111-951 / G9/-12/20-13

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis.de NB Ficațd Catalina Nicoleta;

C15

se radiază dreptui de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 133 %.din imobiL pjondetaieaxefâ.dfisub-B. 1Q

Al

lT3t2®/13/12/2013

ACt Notarial Ar. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B. 11

Al

C17

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:2347-4-.7 .EURaaupra cotei de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea ceîei de sub B. 11

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

1141

&4I/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

C18

se, radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12

Al

115461/18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/20,13 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C20

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.1

Al

C21

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoăre:11753.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13. 1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115559 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22

se radiază dreptul cie administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14 .

Al

C23

Intabulare,                 LEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra

cotei de 1/2 dij^d^âe^i^^iin imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

1) JUDEȚULlȘ^ȘCgT

115825 / 19/12/ă^^,ait4^7

Act Notarial nr. 3866?Qteâffl5ărai0i3 emis de Batranu Elena;

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proorietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Va loa re: 12 900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de|              Al

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al, proorietatea celei de sub

B 16

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICQEEȚA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota dei              Al

1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al, proprietatea celei de!

sub B17                                                                I

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota del              Al

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 195161            Al

EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58%!

drn4motrii7prcrprietatee~eetercicsutrB 18“

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Anexa Nr. 1 La Partea i


Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Eț. subsol, Ap. 4, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp. branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etaiul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

.    3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 rrip


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar‘informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in cpn,dițjile legii;.                  .

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

17-10-2018

Dataefiberării,

/ /


Referent,(parafa și semnătura)


oftOUlOE GADASTRb .......

Sl'pUBUftWre IMOBILIARA BRAȘOV Nums $ (rtl'W* C08TESCJ VIORICA

B ® OCT 2018 j

LADATAOE:                     _ |


LADATAOE.


WMMdURA:
gomu/j roAr'n?Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

i Nr. cerere i

142016

■ ■ -Ziua

17

i     Luna

10

Anul     ,

2018

Cod verificBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov -     •  , .

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Eț.subsol, Ap.5, lud, Șraspy________... . .

Părți comune: terenul dep^’? ni'p, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                   .

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

’  1 Observații / Referințe

Al

119041-C1-U54

2

158/87000

96/52700

Spățiu’5 subsol Compus'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp

B. Partea II. Proprietari și ^cte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

' “Referințe-

1 *

11970,7 / 22/12/2011,             ,

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010- emis deGonsjliul județean Brasovj

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, opta'actuala 15051/20000                                           ' ;■

A17B.3V.B,5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.ll, 8.12, B;13> B.14, B.15, B.16; B.17, B. . .--C           -ia

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție trânS&fâMIh CP Il~9043F'Gl/BtaSdV;'i/iscrisa prin1 ihcHetâ'reă nr. 87643-dfn 20/09/2011; poziție transcrisa, din GF. 119041r-CT/Brasovl insorisa prin lifctieferea;rir. 8:764SSSn^S/09/2Oll:

93144/ 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 errtîS'deF1caM‘CătâlinâjNiddfeta';’

y\ ■

B3

Intabufare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept CiftnpaidlV'Ccl ULJH propriu în patrimoniul.de afectațiune destinat exercitării prpfeteiei aS medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

1) BERARIU MARIANA, . divorțată

93215/16/10/2013 \                       . •.

j/’S.                                 '

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard^Cătalina NicOlei^i’' ^-*'

'-Ai \

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu .de drept cumpăraPSWWî propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,93%., dobaijdrt prin Cdpyerție^coț'^ actuala 193/20000                                            ».■».. /

Al

■ ■ - ?•

lj POP ALfN^OVfOlU                    „  ..      :

OBSERVAȚII: ip legală C. 5                  .

932<

58 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de BNP FICARD CATALfNWltd£#tA,-;   ‘ '

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei demedic, dobândit prin .C&Rvenț;i.e»<cata actuala L66/20QOO •    >

Al

1) MARINESCU HQRATIU-CORNELIU

OBSERVAȚII:-vezi.G. 7^,

93315 / 16/10/2013                           ■       ...

Act Notarial nr. 955,.diaJ.5ZlQZ2013 emjsjde Fic.ard Catalina

B6

ntabulare, drept d.e. PROPRIETATEcu titlu. de_drept cumpărare ca bun □ropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 2.70%. dobariSif orin Convenție, gata

Al

actuala 270/20000

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

"                      '1                         '                   'R

Referințe

Lh^AMULESCUALlNA-ClAUDlA            ......

-----’TK—

- 1 ■                 ‘    -       * ' s> - .               ----J3b.

ț«i

“'‘B&HHIVATH: IP LEGALĂ C. 9

r—:--;—:----—;---------

«

(

1120, din 05/12/2aa««gKsLW<NrWFtt3W Cătălină Nlcoleta;^hXWisaMsB

medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dohanditprin Convenție, cota actuala 270/20000__________________

1) CUR3ARUANA


AlT7TTTV.


Al


^•tatrihuKrtrtto aJlaii ețaȘehtKno t>iitfwib el eisoJivnq hoinariIproifîv ta p^rimoniul de a#8R*dțfcr»d«lwi)tHibdli»lbJi&lll#tMlBW1^6Wi\aC V/ •li>, OPf . >'> nbb'rtuTW^Â T, d&6»n3ff prin J !iiiq îlbcedob .3TAT3'5Wwr? s


? îo-j’.r. «nsiuduJni . , ---TOOUVT^i [,c. .HtA.VM'5?SO            j"

____ ,,- _f        ,   —1__________ ’? 'rr.6fl yinOQAi         ■ ițiune deștinat exe^tăfti profesiei de EÂ0Ș\01\3Ji_\ AAlECj _                     ;h CBP ~.n lariRtoM

hyoh    .>îtli ut?TAT'^i/îdnp^ «4i Iovib ?«nslud&MI

ifenoaeb enuiten^t, sb lumomnleq unqoiq r£} ;

—C0W V't HAM Ul*AA3aA£I-----

Sî Brbfestai de             .L?/XX?j

EIQSXOZAgilnib .•8G~:o Icr^loV r.^ '.â'miiXiSiini=


p3 ,slinevno3 ' •ibnsdob        nib S\X eb isloo e -.quas oîbam


4ană                        si: ?qyb

q ihfej isniîzsb            sb ivmomiUâo < > rccmv f ,4

M^-utitlu-de^r-ep^euta^rare-ea                     ----r

, fectațiune. desUnat exeratărâi ^rotasie    >O«MUA^a, u

•tuaia 370/2Oo&o                  Exa£\O£'?.x •

7A?'c.^nwg-»b >iCT»ff\l£\bneTnib 4>86 inmLS'iaflnb ab‘jîatJ j^TA'-ai'&Uttfa'ab msw .ș-i&iuci&jni


a "nt>iî83b 3nuif»~v-.-^s-&b-i?iingmn3nq .• ue.-x__________

Bjjknnq dhnsdcb .."<4;nic SWWțțK jJ38BWflAi<V ----

- Yij.^g r\ar “ cit k s;

JLJXmxwwJBA'lwaygggHă..l*!-1        !■’*: ..:_'/l,J!”.1....  —’■

            frisaR-șb airrm E/Q^or^J ;i>b ?8P ,r Hm mp-/, ii ■ ■-1


pb i9t?e<0'<q hȘjhiexe jgniîeab             ar. minorei-eu ~’iînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Intabulare, drept de PRQPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

.. Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină NiColeta;

B17

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării;profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000  , r -■

1) SIMINA ELENA-MARIANA

444(

7 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emil? de Ficard Câtafiriă Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat e’xercitărli profesfefde medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 3-16/20000  -  ■

AI

lj—BUGrlUrMARINA                                            -- ■■ T ■ - ■ - ■ -—-----------

OBSERVAȚII: Ip c. 29, vezi C.3Q           . .      ............ ... . ;

Ci Partea III SARCtNI ;

înscrieri privind dezrhembtărnintefe drdpfcuhii de proprietate', drepturi reale: d‘e ^ârarițSd-șf sarcini- A

; i. ■ k f

Referințe

•1 O» <                                             .

119707 / 22/12/2011

Alte Acte nr. 0(anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 9i(2/^002|; ,.                     \           7

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE    ., i;     . „ , .1:              u.

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV ‘               . k. : ?

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov,inșcrisa prinl               87645 ^1'4 20/09/2011;

poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Elra^ov, inscrisa prjhJhcheiia^iia.nr. £7643 din 20/09/2011;

93144/ 16/10/2013     ',7. .?                        7-“.  .

C2

se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota de 1/2 din 3,65% din 'imobMut de la Aii, jjrUprfâtirteb'*

93215/16/10/2013 - t -    ;         .ck;rm. .ik mi ./ ,.b

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4"

se-radiază dreptul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2 din 1,53%, proprietatea..ceJui.de ,subJ3.4........ „ ..    ------

C5

Intabulare, drept delPOTECAEEGALA,Vaibare;9785eEWRi^jtffâ^Știj£i de 4/2 din 1,93%, proprietatea celui de sub B. 4     •

k.         "    Ai     ■

1) JUDEȚUL BRAȘOV - ; ' •               .  .< t.’-                                ..

93268/16/10/2013                   . .     AJ ȘL

Act Notarial nr. 984, din 15j$O/2Oi3 erniș de feNP FIC/ȘRO

C6

se radiaza dreptul de administrăre de stlb C l'fiuÎpâfb^^^^ȘF^ 1/2 din cota de 1,66% din imobil, proprietatea cehjr ^ simff x*3.-k-

\ .Ăl

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6411'.'S EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de l/2 dirf cota de 1,66% din imobil, proprietatea-Celui .de Sub/B 5       : .

Al

1)..JUDEȚUL BRAȘOV                         ,       .  .

93315/16/10/2013     >

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2,0^ em^ ^eri^ard ^at^nja^^0^^. - -^

C8

Se radiază dreptul de'ădMiniStrared'e s'Ub C         CV ptiVlrS-lăCâta

de 1/2 din 2,70% difi liftoBildfcfe lâ Al, prâbrîefet’&â cefei de Isâtrfc d '

Al

C9

Lntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713L5. EURreprezantând- restul de preț rămas de achitat, cuprivire la-cotadd 1/2 din 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

.      .. .........ĂJ.

1) IUBEȚUL BRAȘOV ,    ...

111717 / 09/12/2013


A—»r "

intabulare7dre^W5ÎR^E®^>WfĂ?Wlo®i«Ș?Î^W^T5r7

EURceprezentând-restul .de.prețfflBwiîĂBi-iaW^^^f^â'^^^-W::

^itt. ; 2.70% diftimobUul de_la.A.LprQfiâ.eUtea de jmtf^A7-

a ■n

ful de administrare de sub CI numai cu privire la cotau.t’'K’


n:


..... . ................. __^. ......... ______________________ ,                                    x! >

Act Notarial nr. 1121, di^SS^(^IMRtertte)<S<3Q«b^tatiRa'$iiaotefea&i a. -C12 Ise radiază dreptul de administr^â^SsQ6CfeLfrfO'WatGU’DriVireMa<cdrai|


1' -A

—ii

■’:<■' •figar -de 1/2 din 3,1Ă% din imobilul de la A.l, proprietatea ceMjiflftt^lWW'p-i.î’TF          ■_______

AcțN^Ș^nrJ^g|^^^^|ț^^®^d^tt^W^CV5j£m2£17^72i,li22ii£7L ’. ?v. .-?. ^.udâV !

■ n.^'. .;'• ;;;tqoM \ CE ' i;< UC:~:-.r* ’L .JijuniAHAmA*4»AHk!H Ă**ÎMÎ2 (


dp administrare de sub C.l numai asupra cotei de I o£igf,^o 41DUA*A .

i£O£;£BM10lfflL »'(?t =» tshCft>W4aA

‘3h .Uj^fc \ 94 i>»i.' <101?;.!---------r

■ '( !- IQPlll 81S

~ .........'-;<& ■■; >' -ț>yy/fiaeec

j-


siMma'       ....... .........—

ra cotei de


Al


BS^SySSrSiE'^1’^ vyM wwBiwnBnfc'>.l'.'5g^SSWPBMMI^MMI magarr ~r - •: y?4. U >m ffpffil

H

i t r

..XX.


*runf»t o » a a A f

y8£ ■n îcnsâoM j?Zv ;j~.pfeoibeii'se; b^23.ț^«b £\M»b __ .juwoAai \ eisse» ■Rife ■,£&€ .in. ‘SnfetoM toA —loyM'anilcjp g tn 34:J eb eifEe» £Z OE-ai SS^gftto~mquu£ i,£âi<toe   jÎDdiâfnigib'G'oii iuwKnb îsgifegi >ai77 j

b toeic- e-’elijdsln!7 ,A'’?e..r a<& șțfcffc '■ jj _ ' cxps-mmA aaăte-nit ..'-SC .'in îdmsk’14 IbAj liiiqsto c-aiu&l sa;- a- .

?iț} JFțl^g *>b frf&j nlD £yr;:°_; aTCib»—»t> "âqaib .și-aiuriatnr

b £\l s& iSfeJ Jgiaueb .6^efid>&&n 3s?q ob unsn&hti r, .bJfHV.xqsiHl.i3 TD , .......... îenq yiq .Sdomi nit ^d&.I sb 6~0?

Ae.gUb <rJ ,nu.n?gi

! din cota de 3,70%din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub £1 r.StfiXMH \ ?


L ■ feif^unax \ exiiei cii ' ■»8w .-n &n$.iw‘A ^oA; »j)q:^b âseibaT*?' n-, ■ L ?PQ'i £ C‘:b K\<sb ____''' '.

—.tnsivdfrlffi------

i-Q g.xȘUte.sp iaiaa.4B2fiiaflgm^4U^vWnîi.n:o 77.7 n.te£V-„.l


to>4jl Bwnq ți? .frE/b» gtî- /țxn,^ .                 far ĂjrfeS^iquiH.iJa.

ActNotan'al nr. 1


.din 18/12/3013emls de Ficard Cătălină Nicoleta; VOȘAAH JUȚaotit (:

rgdia^J/fePXMlbe.admîdlstrarfi xtg.gjxb £,1. numai


...rg--^jp-

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C2&

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44400 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B;18                   .    .

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare înscris sW'Crîmdmăi'perftracbta' de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietate celei de sub B.18

......

4049 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3, fiind ramas fara obiect

Al

/- .-■' /.>• 'v'; •■ •• j.j!

■ ’                  ‘ 4- ” .               •

•-           •>-k.     .ia- •_,

’ •. ('h' t* ,; '. '

■■■

Pagina 5 din 6


Pocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. r--------,------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unitate, individuală,                                          țufctib'I, Ap,5, Mcij Brașov-- . _ .

Părți comune: terenuT(țe^rtnP/ljJrfi^OiyfitMe ae\$k, gafcj ‘ef^tricitete; acoperitul, c&p aparii, holuri, -

sala

JăLc. crt

mpssi terasa4»-i

• tircatfastraf

aetauu-u

... Suprafața..

Suprafața.

. Cote părți

^e^eteț^i

x.nr - Atitc, ■ \          --------

Al

1¥$O41-C1-U54

:4t tS •O.-’ SI

•UÎWWo ■■■-

: . I.’A r’        ■

~W32V©0 ;

SpațjeiB âs^^cwHpus din boxă dîlfsabnâffață’WtnăCniastii'ată de 2,41 mp      ' ’ HCertific pă prezentul extra§^rqșpyhgej GUr{SSBigi.le:i.n;iv1goăre din cartea funciară, originglătipăârată de acest birou.                      ,lAnv< sr iisutumi :-ir >'y‘3-.•><■•   ►            ■         isnq up :?S? ■

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea^epcăfre nptaFulrpuby£-®agteipr juridice prin care se sting-drept'urife'refnOfe^           dezfeferea succesfunHfl^^jn^^^p prpzent^te sunt

suscepgfctle de ortee rr«                                          u : -         r u, u              Ăe, ’.'

S-a achitat tariful de 20 JN, -W^Bfe,l^Wfe9r!^gi^^Ș^?^WTl.Q-2QiB.JrhS,Uiinai^e<Ș®gjQje0&x/J§etviciul de plîB1icit^e7ifîbh1lîăraTU^3aUT'n1I7z727- "             .....L0\ri \ piflr

Dața șqluțignărHy'--4'w tU3T-10Ui JG!                                     ' ' -• viioiiart^oA ■

17-10-^018               j'.UC l/iSi ’n'TU

Data eliberării,

/ /
(parafe și semnătura)


MM- meUtfT*16 ^«TESCU V®țaC*‘

, »o>»K
, vrr<j o f c-'-ro      , LZTC -70 ? OV^5 fj /_ ( c ^c> 7>

CA8 /<£ ; CA-8 /gz Q'/FcCd, eA-S 2o, c^Q CAB < CA6agy A^AGAa/jV


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.BRAS.O.V. .   .


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, EL. parter. Ap. 9, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul. Casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II ■                      ,

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curțea de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajul ll; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702/22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 documentația anexata

si act nr. 73870/2010 Cf- HCL nr. 190/2010);

'de. NP FICARD C. NICOLETA si

82

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Ăl / B.5, B:6, 8.7, B.8, B’.9, B.10, B.

11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

18, B.19

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniulprivaț                                     c

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041 -Cl/Brasgy, ipșprisa prin^gheierea nr. 8ffî43 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisA Prin încheierea nr787£/li3^iip.2B/llăl2j^I>^

93150/16/10/2013,

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Njcoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRTETATEtttlU'dfidtfeptCQftipârăre.c’â Buri propriu în patrimoniul d& ăfebtMțîUrte deSfițiat exercitării profesiei demedic asupra cotei-de 1/2 dih-cota’ de 3;&5%‘'dfn irribbfiul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actcidla’ 73/4000’

W-

1) BERARIU MARIANA, divorțată            •'           >

931

84 / 16/10/2013                                                 > .         ■ <

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emiS'de BNfTlCÂRD CĂTĂLINA-ll^l£TĂ; ' ■ ' \        ’

B5

Intâfoulare, drept de PROPRIETAȚEțlj titlu tfe dr^pt cumpărare ta 13ap" propriu in patrimoniul dVafeptatii^e d^iriăt Exercitării profesrEji^'

Al

medic, dobândit priAtdh^EnhE/'&Sfă âftdăla 193/2.666’6

1) POP ALIN-OVIDIU               ;

OBSERVAȚII: -veziC 5                                     ...

93241/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;.

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept' cumpărare câ bun propriu în patrimoni.pl deexercitării profesiei de medic, dobândit prin CdnvEntie, cbtăactuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: -ipotecă C.7                               ........:      ;  ,

93253 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;      ...   . ..

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun

Al

i.'pwtefmeW’pTwetfemFwgrmr.wTfzvBr:

•PagtnsmffrrB

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

jlit prin Convenție, cota actuala 270/20000---------țrĂ*?nc4V!; usfrttlm------------iăl nr. 1120. din              errtisÎEt^A^iîartf ^ăfâlfHă*-Nîc»V^ta;

B8

Intâbulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit priit Convenție. cota actuala. 270/20000

Al

OBȘffîVfiTl!: -Ipotecă legală C.ll

HS-jbr 'r-. :'< >.'f'

1111

£07/W£&ta3
B9                      f-de-efeCta


taqfâeă legală C.14


{' ■


II Wft /

?W^mis3fe^e®TTH^t^ttH«^lico+et!a7-----—-  —---------—


iXxjtăciLprQfeSijei^del-----------------------—

Xia'£\Xl\S£ \ £OY?IX

..... T


ntie, cota actuala 3B6/2QQQQ         , , .. .  -

di/*               -b ojwsctw -!}« ’z) b .’m" •

--- “:-- .(OlOWlZX J2H-l5 CI3SW8fet' Ml ">b099 eb Jtțeib .9i6ludsl.il:SRW?- -fH              ' ----

rq                              O rrtb            ♦Kivxoe------------


I gjd? .ftl/hovrio? »'~>Q iihfgrff/h

piv»r.gl nth 580 .in ignfejoid .r; A țiji irp-ih ibmiijgq ni Hop 6'iquaib jii.’■=»?,->

pi« n«uqțM*iMi w

HMiOnSl


abulare, drept fl propriu în patrimofl medic . așdpra-cotei de- 17-2 dirrdJ dobatidifcfidt>tj£o6 tte, cota actuala 318/20 7EJ               *£MANU£1         .■ rr~>


JjH'gblqsnb   «1« iflW'<

HM»omrift3 n< uiiqmq. ȚW’q hbngdob pibem

—              A I»£ fr'

freef-mtr-tfte

■<«

’q jibnedob

3 țW’'V .uTMn”," ? f.---.     ---—

—■';           ă eetife" —

'■. \:31 ; ți»’. ?:>('         .r.i-K -y :■■'■■

nbiqr’^b ?’S’ud9/r»l- • n fsrfnx/larv_e.-5iun<!a l.T-


îefra^oi8«


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare că buri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

■ . Al.....

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, ns.HOHOTĂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota, actuala 352/20000

Al

1) PENC1U STELUTA-ADRIANA

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013.emiS de Ficard Cătălină Nicoleta;.

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44404/09/05/2014 ,

Act Notarial nr. 397, din 06/Q.5/2014 emis de Ficard Cătălină. Nicoleta;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip C30                                                          '

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi rea|pd,egaranție și sarcini

"    Referințte

1197O2U 22/12/2011   ,

Act nr. 0;                                                            ■  /

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, țoța.actuala 1/1,              , .

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa priMndh&erea' nri-87643 din 20/09/2011;

Bezitie transcrisa dinCF 119041-Cl/Brasov, ins-crisa prin încheierea nr.8/l&4B-Atin‘-264B9/20A4Ur t r •

93150 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare pperștiyă înscris sub Cl>. jjumai, pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de lă Al, proprietatea B4.                                       ,.......

931

84/16/10/2013                             / J, '

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013'

C4

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cotajle 1/2 din cota de 1,93%din jm.ol»l, proprietateasESluf,

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGAkA- V$loare:9785 EURfqpjbz3|^$5 diferența de preț neachitata; asupra-catei de:l/2 din,ceia:de îsȘffi

\          ‘      -ț; ***** ’

din imobil, proprietatea celui de sub B 5                       k :'

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                      .    ' .‘T:       .;

93241/16/10/2013                                           z -

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;    '        ‘

C6

se radiază dreptul cțe administrare de sub CI , fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

C7

Intabulare, drep,t de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                -------.------

93293 / 16/10/2013

-Aet-Noterial nr.- 9857 din l5/T0/20T3-^rrtts-de-Ftc®rd-€atadina-Nicofeta7“---           - ■        - -

gate eu

PaytrwS dircG
țâdd 0^ n®rchibbt,i&Hdpraicdteid^l/2dln abnuMte’iâ'Aci”'           •’ «h --■        : :     -


t..


nnq;?njr«aoț’

111577 / 09/1                ■               K'.>:*i6h v .■XtăiMAid-tSMH &>?&.; u

Act Notarial nr. 11-20, din-05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletci* s‘'   ‘     ’••■'•-:«■■■

- .....-   .ffîiiH


•snnavn.T


CIO


Cil


se radiază dreptuLde administrare de sub CI, fiind rămas.fără obiect pentru cota de..l/?.diilși^dȘ'î^_t'4lrt

proprietatea celdhifetsi^^^li-e > 'Ot-'l yh •hI’i'-.-'j                ..-

Intabulare, dre®h               li£GA‘L’A>'>V&had!pd’j'l'a9eO®.5

EURreprezentând qMreh^ despreț; nebcbitStFl ,-așapra c<ltd\del/2; din caU^de 2,7^^din^rnobilul de laAl,^»^tidt^eâr^tebiafer<ub£B^


IX.ijO; /

Act Notarial nr. 112yȘfi                                                       ■■

s^ădîăză’drepbnfȘS^fMWsiS^wpâSfitFapSSSH^wiSrfe^rR^ÎKSSrirw C12 pentry cota 0 W          3yl^r4We4to‘^

proprietatea db W.9b HiliderS*. •■.,•!> >r’\0 •? yb &'♦<>?' n»b £'\f eb H-r


C13


răcttaza^dEeptul. de.adț^nj.sț^e-îqsgri^ șub/p.l, .1 ecț.pentru cota de

~:hba syyt6VS<j!Ț!t^ .'q^V-aK uTlii,

.Ml*


se. i ofeiect.pe IOT


ffttdfeUlâ.re, drdg* 5


“3.


P!l~ 1


nptt>


••ai-T2 j/ovran u

<>\ \ 3a>¥aX

rzx—t—r-.' - ,-•>-■


'CObt’W’M GlHiri.if. stdo jdrdfiavnoj c-rin i’bnGdot’

’ "                                         ________Ș

.’■!?>■ .-rit 'q^'b

:-;r ■.      ij-fdttc. c..;..

‘ -’ ' : ’ ’’

r

.’            ,.,0E3 ry .VAA-'S?.<Hr; . J ,....... 'EURreprezentâpd fi^>i|&id63|gteț rfeaiehtâtăb;Wt0FW«to^®âIl^«81 '
Al


efnseg bhiVhq Kdytldw* *

^rW’W’b-— ~—:—L

..... ......... ;0 .-!■• lj.A~ 5 6>VC^}'l; O

tî .


.gjșfei                 jaBT^âui

_____ ..^thȘerv                                  9Wv<î il’fĂVS3?RQ t                           n>b nibSinid                “

rt’b ,î.oe                *yA

SsatbST ea.


’FâF'âîȘ'a "dib \\I ,?’5 CT&5 J'iingq1 S.J

roaArofr- ■    â^gilS0?5i ....-,


<Ab .i.n IsnB.loV' '.A iiJțjyib «șaibei ^z- .,.,

P,1 2b bJoj fî!b/iai‘i   —r

t J<p«b ‘vieiudeir1 1«tk? r«b ama .. ..... ... iel^eiiqo'iq jidorȚn aib

ii—


de 1/2 din cota de3,46’%.dirf-ir+f0bilQl de.laiAl.ipJobrtâtafida.câldi dej sub.BIS_____________,         ...       .          .          , i-ifl dea ab i

IrWrbulare, drept d%. IPbrHCfc kBGAVA, VăH»St%J125e?.5t^URâPtipira! n '■-cotei de de 1/2did^â\deB,a^dmHirfeb«Midte4a^^biWW®^

XdB-tîua 9b ie!? .'                 IA fi ah-Ibiidorct ?■■


C23 ___celei ( ±®ș=iniii

____

c'£0£\G£\ar \ EPSEe

Act Notarial nr. 3866, cQn 18/12«ab5befrtis-dgrNP B^râhBiSaaat

••;o ..fd? .io iensi-b'd !>A.

^bcțAi^eăre conține date cu caracțftppprsotfștetytâaJ&ltejiițf&pfieiiil&tâgikfifcSg&fât

Br*,-.*-; . - .7 - v >   jWWihdrdta 6


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% "din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B16.

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52%> din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116415/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

027

se radiază: dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2-,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B18                                                   •

Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURasupra cotei de 1.58%> din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

w«. 4^

■W„»;gF

—■—~-Pagm&~5~c!tn-6- -

          Carte: Funciară:.Nr. 119041-C1-U48 Comuna/Oraș/Municipiu: Brasoy Unitate i n d ivi du al ă, Adresa: Loc.BxasQV.^^ tfe^ăifi5VS?.telrfîâ%te'r?^pL.' -^.IMttlbrașav...........

Păr ț i corti u ne: terenul d^*52'7'’m p, ‘bTădsării’ehtefe ee^ipat-gâîfiAepț'ri^țat^, ărcbjfeFi           șdăf ij. hol uri,

sala gips si terasa de la etfiftjHf-' - ■ ' J          -■■■ :                   f                    ••     : ' -'■ '•■'• =■• - 5

crt
Al
1.- ■;      : • I i • i             r-

I i jirjuY î <13 bj *-   »*' ‘—

iMagvHf


sțrațius parter tampu? din terasă în curtea de ruTmrră'cu suprafață-utilă m^ffl^^^âșTg^raâWlervește Sp.2, Sp.-3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 dejte/parten:^.-!, Ș^2<fe.3rSB4. to;Ș, Șpdg^S^^ ^^rO^)g<etajul l; Sp.l. Sp.2, Sp.3, Sp.4. Sp,7,.Sp&Wsl WfeȘp&£'âp.3.șr5p.4 de

. ".   .'.u-'i

Certific că prezentul extras corespunde- cuppgițHle in vigQare.din carteaacest birou.                              ;ț"9.!d.'4*           : -iiii •,} f. /o            i:>A

Prezentul- extras de carte-^jî^^^țeiya^ț^laia^dilH^t^WW^^^^Rjfeito^iațt^Șr juridice prin care se sting drepturile ;EâafeippemafșbperttrJ dezbaterea* stfcaesirihlfor, iair MtarittățKfâ jjfete’rftate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                    UâB_c.mz;

S-âTachitât tărifuTdje 20. RON, ~Chitanta interna nr.2018038642/17-10-2018 in iUnâ<'ț^ej^teiW^^iciul de


iJuBnrnreînTObiliărăai Wiy&.~ ’


Data ^Auționării, lȘ-lQjrX018 Data «Uherifii,

//


(parafa și s.:• •••tb i J'\ V » i îe>«>W ‘ ><’ i'.                                                            ■,

cC 'Î8Ș.J, 5b

! : -':              , $r&l U 2Uj) : -. r. -.

iu- ■.. ..•' -t /y.'j.r-.’; ■ ' ,


jtf vii

WGoctirnentjcâre cortine date cu caracterfWsmalwqie)^de:f>reve'derjle~t£gli'Nrb677/l28Gî.                       Ragifia G. dio f>


po£TAfc^.uz oqmw :


c^g^? oA*H8,.eJ^    *>'

cA-& £g> > MAC A-? i fJ

cA{3 2?> c*& ej


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV : "^■5/ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov &

ANCPf

ACEXTtĂMTftfJkAU

* » .

h'mkh

I Nr. cerere i

142025 i

Ziua     i

.....17     1

Ș ■ Luna ‘ ■ |

10

. Anul,. i

2018

Cod verificareEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U49 Brașov


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter^ApJ'SPĂȚIU 10,ijud. Brașov ;l-       ;- • * T \

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate; ăddperisul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II '■

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața

Suprafața utilă (mp)

Cote părți , comune

Cote teren

■: n ■: \ v r <. țy t ;• C . i? r      ;

" Observații-/ Referințe

cdrisfruiță,.,;

Al

119041-C1-U49

* t* v5      / v»

.440/87000?

267/52700

Spațiu 10 parter compus din.cameră portar cu suprafața utilă; măsurată de 5,76 mp, deservește Șp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la părtfer;.SpclUSpl2/Sp.'3; Sp;4, Sp.5,.Sp.6,!Sp.7, Sp;8 și Sp.9.cle.la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Șp.10, Sp.ll,'Sp.l2-?și Sp.14 de lă etajul II; Sp.l, Sp:2; Sp.3 și Sp.4 de la mansardă

f..- -n !■-. !wq:                                            ! “■ASC'-r-'* ■/. i< .?> '■ .' :■!

. B. Partea H. Proprietari și actor . ,

. r’j'iQ           r>x,‘>OÎ*-       •«.       '•'«.‘5 l-. J •<$

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale,

........ ‘-.’țO

S-<: -                                ">■-

. s ■   • Referințe

,5 ; .                       . r

119702 / 22/12/2011    " v

Act'-'-nr.’O-(si-act-nrr-93652/20'lO'cf* declarația aut. sub~nr. 1020/2010rde Nft.raCARDzC.;NICOLETA si documentația anexata7..?.......,,.....:,.*..... ;     - 7 .                 hV»•

si act nr. 73870/2010 cf-HCL                                  =                        • i-.?; v;            ...

B2

•A'              •. ".ttac ?,□               .tam*-st;                           -

Intabulare, drept de^BR^g^ȚAȚgg^rjțgțip fiS nr^ ,Ș72/2002, dobândit prin Lege, cota aCty^l^șj^OCipA ț           ; u.n ?'• 7. t , i.

■      t-         •                 7'.k. •                 ■'                         <i ..

Mj-t B.4. B»5t.Bi6,<B.7, B.8, B.9, B.10,

8.15; B.16, B.

.... . ;17,8',18, B.19t;

1) JUDEȚUL BRAȘOV;, dpmenWj wMt      ■       a».;.#aih

Aâ'ÎUAd ■ ■ . ■

.. ■ —

PLlzitie transcQsaxiin CF.119Q.4J^C1/Braspv. înscrisa prin inctieierea.nr.            ^/09H2dî'l;i- - s

931557 16/10/^013      :«tefkK»iyș ÂnW®?!vb ’.sms f f<K\£7V: f '

ii.* -          x *i*i - Isj’ifc** -A

Act NotSftâi nr. 982? din                                                       *?

B4

Intabulare, drept deTPR0PRIETAȚgcU (țifltj-'d5,’dr‘gpt cdiffpăț^^că’feUh propriu în patrimoniul de afect^wh^^stiiîăț- e'xSrgiWiiWd.^sl6i medic , asupră.coteLde,l/2.din;cota,de 3,65% din irAobfltftgBe^jâ^jO dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000           : T

1) BERARIU MARIANA, divorțată                           ■

93.190 / 16710/28)0 ?    ■

- r'.;

Act Notarial nf; 983/ dfp’ 15/1^2013 ^iȚfis‘de*l0! Ficărd ©atalinâ'1\liGdrei'âriS \

«                                   /.v} .*

B5

Intabulare, drept d0*yft®PR?eTA^ețF®l0*:de*dfWt cwnpărdțe’ca41ufr propriu în p.ațriijiqrîtLiȚ.de afecța$£ffife           feȘfercit'ăni pfoTeâfâ^die

medic, asupra cotei de i/2 din cota de i,93#din;imobrlul dobândit prinXorfvehtie, cota actuala 193/20000

if? r-'it1 ?t feddt' ■ '>»£? ■ <:

Oul (JiȚuiil i.

V LI        .

irwp/bjw^              .. .      ■

..;            :A?iS î.            :

,.AOSSERVAT1(.-/POT^q(5                       u.;.  . , ; r 7

•o.\ĂTh-        -Ar

9324

z           IU .'A.    ,  .

Act Notarial . nr.;^4, din-iȘ/ld/Sdf310rtîl!5'rae£Fic^‘<ȚȘatălina Nicoleta”; -

B6

Intabula^rdțept^de^?R©l»WETA^Gu4^l^d^dreptcunjlpăg^^W exercitării fnWsfeftRI irnobiLul. de. I^_AX; dobăA4tt-»ftnÎGoHwiiwie,..Cdta'-ăctuăla?166/20000 - -         •  -  -

>; ’.'i< r          .'.x*'..-■..

L:

■ --?• v< .-/•    11.- - i^-r- V

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                      Pagina 1 din 6

df^|iw j^vit°are la


Set Lui

t


IS/’hr; 985, din 15/10/2013 emis

.....“W'Șyn 0^60 pateirn^nl                                     ... . „festei de

HBm Q&tel de. l/               P^^irnibltet^ie la A.l,

totețpir^

r.|                             /e^a/ă C.9: --

......................... ........-, ,,

^r^îl^g^i^n.Q6/12/^ql3 emis de^icard        j^coleta;


IW


-r


B8

•c


•ț.


iulâre; dremwS'FRyrtlfti^TOW’fRW dS SV^P^q'mfferăre ca bun pajb gatriâjonigl de efeișța|iu.ne destinat exercitării proȘșșiei c(e de 1/2 dte qbta de 2,7Q% dfn imoSliâr d^l| Ă 1,


Al

ĂlK JbJvibrti ,-rltfiiiinV


»4da\ț< ww$ .-.tnjvțeefefea------

?y-ii'nAWt           Hhan

iiOiiji' eb.eâ&'te^fe atito

Gl6-

t îj ieq sdp^

TV---


țj^ft?|8OMr                         W8Ryp*lBRlF*WOtwPBslWWBwpBu3jîffilf“E'

•Sqiffâț 'tâfiSiîlyi'îiijFqS. t ei eb Vq«î te 'e.tțE a ctS

.â oe .V eă >.o? ;g a2 <

-H.: .— :-.j.:. ~->-... ■ '.: JS.

■      Al ■

’•. ’*   •■.."! r. * ••            \    ,

•:•• ■   —(

'-^.....'^r ......


ag^Biaemls 'âLfâa<<& <e fd y

>36 tej

.gmstodsSft^ _ ■

r ■ >■ ■ ./ .i ", .- ■■< j'


^^^E^e^Sde Rcăra®

3MNBmWHrț^^

IP


laiBm           '■—

Mg          ' vâ^££g i
KM {W      . ishiftM•»*;

{' '^~r

j^fcfegW^feiwn< *c
_
vessee

'ț-.


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

dobândit prifrConvenție, coța actuala 318/20000,                 v /;;.

.. •..........ai .             •

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23                             .            .

<■ ~ ■■ ’            7’

115850 / 19/12/2013

■ «.•• . ■ ■■'

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena;     ' ■ "  .

B16

Intâbulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la;A 1, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

• Al

1) CÂRSTEAJANA-MARIANA          ' ; ' ?

x'.;               .

OBSERVAȚII: ip C25

'       ?77  ?'

116

176/20/12/2013

Act Notarial nr. 1-1-51, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

. ..                 ..W*.        •

B17

Intabulare, drept dePROPRIETĂTEcuTitlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de ăfectațiurib destinat exercitării 'profeș’îel.dâ medic asupra cotei de’ 1/2 din dofa de 3,52% dinr imobilul de la Ă l, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-AOFtțA^A ' 7.* “ '                        >

116421 / 20/12/2013 " * ' ’’. 777 7'.. 7A7      7.-

7,'7.'7''7. .77' '     :•

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; -JC.7:

Aîțg .iii j

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrirhpniul;de| afectațiune deș.ținat exețcițării prQțesiei de medic, dobândit prin C’onventie7cotă'actuâlă 207/200'60

- Aii di . '

1) SIMfNA ELțNĂ^XRfttN/V      .;

.»*•             T ■  ;   \

444C

)6 / 09/05/2014 ;  ' M                   •. - X;

V» J-i l/Z *;*♦ ♦          ;

iActfflotarial nr. 397, din 68/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;      £

Bl 9

Intăbulăre, drept dePROi?FțjfgTAȚEcy: țițlul de dfepț,curhparațe,ca bun propriu în patrimoniul    afectațiune desținâțexercităni.profesiei de

medic, dobândit prin £b^Vefitie,7cotă actdâW 116/ÎOQbb ’

yAl; .

1) BUGIU MARINĂ '     7".....X 7 7‘ .J”',.:. 7 77777

OBSERVAȚII/-ipotecă legală C.29                 " ~ '......

77 ;

înscrieri privind dez'me^brârriinlefd:cfFep^uiui<îld'f^6^fielate7'r’ dreptjțtfFr^Să^^răî^e și            r &

.Iu 7. ; js'.țQ Vi.yZfcOt:   '2'<’

f /-:•?      ! e Referințe.;.

F                        r r1

ACt

nr-                                           «b     rp.n<n.T<

•ui - .R?~r * -n

CI

Intabulare, drept deslEiMlNIșWĂREiîcotb bctuala l/lfi5 ■:>

1) - CONSILIUL                            7’

MX-! <■’/ * tiiș                        ‘            i                   :

■ r                -a».!.; ' jj-țj <-r? >

OBSER VAȚII: poziție ffirtȘcrlsa:dinCE T19 ff41^1/Brasgy. inșcijisa;PPP,lntFi&e^T^t^43 dip 20/09/2011; poziție transcrisâ'dîrf’CE'^i^idi-C^^BrăioV/ihscfF^ prin ip&feierea           mBSnMfâ&i;' '  .

93155/-IG/IO/WȘ’^ 77<-7

Act Notarial ;nr.-982z dfh’15/ie/20i3 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; •

m'Lri'S'SS1'*''- * "xxyafeKS-1

C2

se radiazădreptul de adfnirjisțrare deerațlyă dg-șpb 61 ,; frip.d-râqraș fără, obiect pentru c6ța\de ]^d1frc^;d^3;^5'% dînlfflobHufdb'ra^A*!; brtferL B4.1 J                              ■?’ '$£’:5

Act Notarial br. 983irdiri 1-5/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;-7

>. / ..7 &&.*                   .            . .

C4

se radiază dreptul: de .ailffnhiȚșțrăre'.BțferațiYă ’.dd-'ȘCrbX. 1£ ndrtral cțfc privire la cota de -1/2' (iirfrcoțârdd ii,93% 'din IrribBifurifd’lațĂ'^ proprietatea celui ld?;?șub’'s'’â.5^1!^ 7 A: ' r ; :.r     .   - f; ” c '

^■,.17A3:- '■-■ -■

..sărate -r

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA. Yaloare:9785 EyRreprezențând diferența' de preț rf                               ‘dimCTrta*^? t^3%\

din imobilul de la ĂÎ^W^BWefâtea'tâ'âi âd     fâ.T; 0 ’    s

■■ 4    Al

ÎV . 7‘—’iV-''’-"''

• *?•* - ■

»• £A3a'                 : j «r;;-----—-----

93245 /

.7 rt             fr x    ■■ i•

Act Nota riaFinr^984iâdin;i5/lft£2013 erniș. db^icard.Cataltna Nicoleta;

C6

șe. radlază«rdrep^lrd^^®WW@^'i^>S/5£i^Ș?df ^0b G./,,bU<bbî pu p ri v i re 1 a c ota ■ de'Ro^Wr bdf a? a e r'lțdi n imdblftil dfe-; lă;Al, nronrietatea celuiJdff             ‘77 /l< :             57 7 A

■;< - Ăi"" CM              : ->; ■

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, yalqare:6412.5    ; t ,      .

J ‘     ..... Ăl


yfes&l ^rețVho~' nnr? ‘.M^b ^TT


CIOța-de^Feț^etaltârtăpa»


, ... ^r1-•nuj ’nu ?H7">v/o-bo MÂI A3 FR^Â3 (;.

Ș. .,;.^0Ș^ÎViSSĂ^tj»Ht

»•».■{ rai «aijcwl/h.A

OAihJscf n’ ’.inqțnn j ?= ^93 •s.'»qu«?6 □ibtKt)

BMSWniWi: j^Wkrfefcș in WTWftiH ' V-
&


;ttei   i WmioM' &K i

■ -- t £u.

FAb ș>03 șf        : A‘_)

K $   :? * *J0 9 i.\ȘO"» d;

S țix

«b GJneiWb <’3

‘. *Xsfejq/yit nib;

.                  lahitrfeW \

TxăJbifj»; ’:

*tf «Jd-1 fi! g-jlVFiq n '. USȘ vl?irS^eJsiiRSld;

TO^l; vh is-siu^țnj ■ -'yj

înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C2'3

EURreprezentând.diferența de preț neachitat^asupra cotei de 1/2-din cota de 3,18% din imobilul de la A 1, proprietatea B15.         1

• •-......

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115850 / 19/12/2013                         r

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena'                  ............

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de sub‘C 1, numai cu privire*’ la cotă de 1/2 din cota de 3>70%< din imobilulde' la- A’ l, proprietatea B16                                 ’ ’ ’                 ’’

• c        r . . A1

C25

Intabulare; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei.de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116176 / 20/12/2013

Act Notariai'nr/1151,'din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicdleta;' ; ’ ''   ‘

C26

șe radiază dreptul de administrare operativă de sub C lr numai cu privire;‘lă <:dta'(de 1/2 din cotă de 3,52% din imobilui de'Yă A i, proprietatea B17

Al     '

H642J./20/12/2013 ,  ;                                        7.' ?

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicplpta;          -l*.. • r: ? ••

C27

se radiază dreptul de administrare operativă de spb C 1, numai cu prfvih^lâ cota de. 1/2 din cota de’ •2',07<$ din 'imobilul de la A 1, proprietatea celei de sub B.48

Al

444(

36/09/05/2014

Act,N®țgrjg^;ri^.;397, din 08/05/2014 emis de Ficșjd Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare.19516 EURrepreZentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1 .                  ;

Al

77423 / 03/07/201?.>

Act Adrninisfrativ. nr*..7062, ,dîn: 13/06/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 988, din 29/06/201,7 emis de'FicaFd Câtalinârftfapleta;

C32

se radiăză dîWtul de ipotecă'legală/înscris Sub C.T9 in favoarea UDEȚUEi$ BRAȘOVVasupra cotei /

de 1,90% din ignobilul de fa Ăl, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind rămas fără obiect                                   -

Al

-f-Gl-U49.Gomuna/Qraș/Municipiu} Brașov

HwtțjaMt---Ț—:----

'' "'' . • * '

L^if$A             r* ■ •

jani, holuri, .


țS§P-2, Sp.3, ?l: Sp.i, Sp.2, ...,:                                                                                                                       de la

;g(g^fg^4tyte^ «i», înlWnffii nih     f'fth %<yv7ilh r<ft feiiyC

; s          _L '     ‘    vW*șâ' JOMtâui' a

.....        .............. ..................'•^^W\WT'ăiWi-

acest

:e prin zențâte șunt

Daițg șoi^^i,    i j Xil j$Wil


' 7Â~'

iciul de . fr>A.


•I               . •

]         (.


;^8e i

_ ■•        - ,    ■/!.»?&.•&« s»t Inte peiiighqâiQjj ’ '"'’’’ ’ ’ ' ' rim- -

G G ■-:■■'. G. J " — G               ’

rit&iâB eerr.^i bnîS , f5 dcrjj ob■ E’tmf/’lrtlrn&i /TftȘWWs fiSifeîâhBBW JÂ ?; •ftHbW/h? âWi


,8BC in !EhkIqJmȘĂȚvSeeVS r^lSBof luîR^/Țiîyi

'.’ "7 a                 •-

1 -                                                î .

■bhW:<K> M â dw? Wiâlso »4Md$h


ml. j

«■• .-■

^<1501

riSA

a\e\20^1 O&J-'Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U36 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ap. SPAȚIU 13, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U36

2,05

159/87000

96/52700

Spațiu 13 etaj II compus din grup sanitar, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp. 14 de la etajul II

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119694/22/12/2011

H.G. nr. 972/2002;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconf. HG NR. 972/2002 și HG 867/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 8984/20000

Al / B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9

1) JUDEȚUL BRAȘOV IN DOMENIUL PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93159 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 20,05% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 401/4000

1) BERARIU MARIANA, divorțată

114033 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuelă Ada;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 10,44% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2088/20000

1) LELUȚIU LUCIA-MARIA, necăsătorită

115403 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 2033/20000

Al

1) DARAMUS LAURA-MARIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 7

115504 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,31% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1731/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: -ipotecă legală C.9

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

xx5835 / 19/12/2013

Act Not^țal nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

Intabulare, drept de PROTRIETATEcuștltlO de.‘Șd^pUcGrfiparare ca bun patrimoniul de ăfdctWȘfe Wtln®rW®*Cîtării profesiei de I^^^lKupra cotei de 1/2 din cota de 20,33% din spațiul nr. 13 de la 'Al. dobândit Drin Convenție, cota actiiăla 2033/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MĂRIANĂ, născută HOHOTĂ

OBSERVAȚII: - vezi C 10,11

116405 / 20/12/2013

Act Notarial nr. ll^dțn.^flAZ/^^.jșmiș dș-BNP FțC^RD CATțALINA-NICOLETA;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din coXa.de 11,26% dip spațiul nr. 13 de la

Al

Al. dobândit Drin Convenție; cota actuala 1126/20000

'■ ■ ■.....

OBSERVAȚII: - vezi C 12

c. Partea in. Sarcini

îrisiqri^ri DYivijHd dbzmembrămintele dreptului de proprietate, jdr^t’uri reale de garanție și sarcini

Referințe

11969% / 22/12/2911

H.G. nr. 972/2002;                                                                                           v

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CQNSlUULJLtfiiEȚEJftsLBfi'ĂȘOV

( (^RVATO:                                                 nr: VW   20/09/2011;

Dozrtie transcrisa diiFCF TIWtlffî/Bffîok IhS&sătMn incheitâfc nr. ^643 din 20/09/2011;

93159/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoletă;

C2

se, radiază 4re$ul d,e,adminișțreK          de șub.c.1, ființHămas

rară obiect pentru cSta de        țâtă^de ȚO.oS^ din imobilul de la

Al, proprietatea celei de sub 6.4.1       .      ... ,

Al

a-        -.<-7 -

Act HSjamsM WMft 13/l»^l‘39efflis^mresaiMânuelâ Aifa;

C4

se radiază dreptul de. administrare operativă de sub C.l, fiind rămas fără obiect pentru cota deW;4»4%din imobilul de ia Ai, proprietatea cefei de sub B.5

Al'

115W/W^2613

ActNd^ălW.il^,dinl3/iîj«®13«ittBd8?Fieard(ăttăHhâNiCof®a:

C6

se radiază dreptUI de administrare operativă'de'SOb c.l, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2 din cota de 20,33% din imobilul de id Al, proprietatea celei de sub B. 6

.< o' .

C7

Intabulate, drept de IPOT^Ș^ I^GALA. V^l^afe:11753.5 EURașupra cotei de 1/2 din cota de 20,33% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

1) JUDEȚUL BRAȘOV     ,

115504 /18/12/2613

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard CatălIHa Nicoletă;

C8

se radiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentru cota de 1/2 din cota de 17,31% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B7.1                         ..'■■■

Al

C9

Intabulare, drept de dRpt££A L.EGĂLA, yaloar^l^S67.5 EURreprezentând diferență be^țișt xișăcbitfță , asupra cptei cfe. 1/2 din cota de 17,31% din imobilul de la Ăl, proprietatea celei de sub B7. 1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115835/19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12^2tli3 emis de.8NP BATRANU ELENA;

CIO

seradiâza dreptul de administrare, de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 20,33!%W SbWdi'hr. 13 de la Al. proprietatea celei de sub B 8

Al

Cil

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, valoare .1290^. 7 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei^e l72 din cota de 20,33% din spațiul nr. 13 de la Al, proprietatea celei de Sub B

Al

Documentcare conține date cu caracter personal. protejate de prevederile Cegii Nr. 677/2001..                     Pagina 2 din 4

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Cil

8

A!

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116405 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C12

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 11,26% din spațiul nr. 13 de la Al, proprietatea celei de sub B 9

Al

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ăp. SPAȚIU 13, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, câSă SCăîlî, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utiHHmp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații /‘Referințe

Al

119041-C1-U36

2,05 "

iSimooo

96/52700

Spațiu 13 etaj W Cortipus din grup sanitar, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp. 14 de la etajul II

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038646/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018 Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, DANIE MOISE


Referent,(pardfa și^emnâtura)(parafa și semnătura)MS       R A» (Â1..A

rthurrcn»7t.«M4)»MHAA


CoJk           c

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV                /      ''

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov                       .......


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


i Nr. cerere

142035

-~i----ziua---

-----,17

.        Lyoăiî:;

: k .10

L .Anul,

2018

7 ‘ Cod verificare

-1000635'08561


Unitate individuală


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U38 Brașov


A. Partea I. Descrierea imobilului


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 2, Ap. 15, Jud. Brașov

- -       ..... r                . f                       \ 5:4 4iiî

Părți comune: terenul de’5‘27 rhp, branșamentele de apă, gaz, electricitate, âcdperisur,‘cășăvscarii, holuri, sala gips'si terasa de la etajul II                                   '-C j .-‘iC"'' /.         ..o xfUuci>-'p.:

Nr crt.

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți

- comune—

Cote t.ergn

■ it.<?•.<•«.'et; -ris-urooia v’m ,

-.x j^^șgțy^ții/, Referințe

Al

119041-C1-U38

2

150/87000

91752700’

Sp'ațiu' I5'iraj-ir compus din wc cl£m ă.ș.u ra tă d e 1,94 mp, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10.Sp.il, Sp.12, și Sp. 14 de.la etajul 11.......

J

■ i ■'


'                                 d.'    ■ i i * ’• ’î V

.................

B. Partea II. Proprietari și acte            in m i

; Referințe

.ax?,,u.a ---------


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drdpturi ^âle' *

« . -.L’-c. '■


T.


/ 22/12/20,11

:         972Ho62; .

B2

I D'^UDEȚUL BRAȘOV ÎN ifofaiifWVPRlVAT '


Și


Intabulare, drept de PROPRIETATEcpnf. HG NR. 9,72/2002-șirHfl 867/2002, dobândit prin' Lede, cota' ăctuaîa 8984/^0*000^ ‘   *

1 “               * 1                11 -      ■      ——«         < ■. > —-—5,t-ț,, {7777771} JUDEȚUL BRAȘOV ÎN DOMCNIUt PRIVAI

.  ■ .. OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, i/iS&rfss prln'irț)

poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.

62262716/16/2013.   \ _   ,,      .

Act Notarial nr. 982, din W1XM2013emisde Rcârd âateWria-ȚWdăietăjit- 3» I IntabjjJare, drept.de PROPRIETATEcu titfa

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de1 medic, asupra cetei.l/2-<#jn.cpta de 20,05%'-din A 1, dpbaQțflt prirr Convenție, cota actual^ 4Q1Z4000    ,

1) BERARIU MAk^^^cfetata      >

114026/13/12/2013'-V<A ;
Act Notăfial nr. 1774, dirr:13/i2^201-3 emis de BNP P^ESCU ^ĂNUE^Aț^j Intabulate, drept de'PRDPFfftnAȚEtu titlu de d/ept'câîp*p^ăfe';dOS6fL


4. .             »b > ■•,>; ii/.-•. u o? ,

- •      ......., , O


B5


propriu in patrimoniul (fe^ă^ct&tiune destinat exeî'GitâfHi jwere^reflle medic, asupra cotei de 10,44% din imobil, dobândit prin Convenire cota actuala 2088/20000

1)1ILILȚ1U LUC!A-MA81Ă,JiecasatQAa.. ..

OBSERVAȚII: - vezijG4- .,115422 / 18/12/2013- t

Act Notarial nr. 1146, din317/l^/g013 emis de BNP FICARD C^Ț^,L^A-NICp^

_

B6

Infâ'bulare, drept de'PROBRIET^ȚEcu.titlu de .drepl: cui^ăfâ<(e^b^' propriu in patrimoniul de^f^cțațiune deSțiji^ț e^bțc'iț^rlî medic, asupra cotei de 1/2'dfh cotă de 2b,33% diri imobilul de'faj^i, dobândit orin Convenție, cota actuala 2033/20000              ''

Al .   ..... :

t;.. s < rt?;

r.F f:                       -

1) DARAMUS LAURA-MAR1A

-. i *. ><; ■- \ >.                -

OBSERVAȚII: - vezi C 6, 7                     - -- ■

r;i           ir. tll./t-.<

'■«44

-ai

«ți-

Act Notarial nr. 1145, din 17/£#2OÎ3 ehiisdeTicăitiStăiinăWâîefâî'


iRta^ulare, drept de PROPRfETAȚEcu titlu de-dțfept c-umpar-are ca^bun- - ’ B7 propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de —— mediGr-asupra-GQteude .1/2 4i<uGGfca^de.l.7T3JL-%^-diR-imobilul. deUa .AJ.


>» ■ r>' Tj rtfi •■■wwyyțf*. iwrr


Document cațe conține date cu caracter personal, protejate de prevedenj^^i Nr 677/2001


Pagina 1 din 4


însqg^i privitoare la dreptul deprop^^^J^^pț^ ^ale,

, i'i AWili», i         -.....          —■ ......, ......................

B7 d^^ndlt prin Convenție, cota actuala 1731720000
.■vX^.SEnhu^ ata;-------

XȘ/Î2/2013 emis de Batranu Elena;

IhțabUlâre, dfegt 4e RRpijWETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in paț^ppM de «jfectatiune destinat: exercitării profesiei de m^dic>^_^ dobândit priit
i

-i--*țy-

. 7W riD

i.;»ț .426

;..•? «e ? . w .........

; sjg •> CÎ .rțE ,1'1 ,q<!;&r.qi!

■ . ..


; -a? mnusifoa ififtS

-f s^x-is* tWqte șlae

i >•-•■?.-iu-a S* L^!

foc         J| IA;

.......,-, », .t ■■rir - ~---------il i~ i ;

1

——,—L—i—

Referințe


> ATfa Iț e^tf»hoi<nq «b lutqenb s! ^-isrdtvhq l’^tyărtîjrilb .șaeȚîn.' -țjrfi^ftjllÂ

A** V$MAA19 fî

M fr* .SJtXE - \ WOp* !■

fl60D$\880* 6î6t-jJ>5 sloai


t-Wtij i#rwjira f șrWSttiii—T~4' /S^XySf \ ££»eH| ,-țn iChjpC.tf 73A?

! ■• »ih ■y^fiUjoSinir

' ■■- • : c . i ^nqo’fo’ . ., ., •<■,■■ '. ■.;•;■ ■.-*■ .?.ibfrr.!-         •

isbix gtga         o.. cty.- ftbcednb

>«nm> . .   . _   •                   ;                                                                   ■

pa;


V ,a->>{<;•.-C2â&Si:i2fî£y


*•> • r»WV.. c


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

J..1) JUDEȚUL BRAȘOV

116412/20/12/2013                                                  ’

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficarcl Cătălină Nicoleta;

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 . numai pentru cota de

C12 1/2 din cota de 11,26% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.9

■   ■ AlDocument care conține date cu caracter personal, protejate d.eprevederile Legii Nr. 677/2001. -----------------------------------:-------------------------------------------------------------------------

...... . J

-——

■ A.

Pagina 3 tfin 4


t J                              Brașov f

Upitote j^ndctuălâ, Ă^resaT L6c'."BrasovrS& RepuElicu,"fit7 2,~Ăp~. lS^Xuj^feșăy.'i-i

P^^'conuufieîTerBiăîîrde 527 mp," bi^nsănîenXelfe' dB 'ață," gfa2, eTdCfficităte^^^^sy^ căsg șfggț,fholuri.

> cit

tjK cădăȘtrăl

a

> (^nn-^ftfii^/^șfennțe

Al

119041-C1-U38

..............

-......- ...........

Spâfhj                  din WC

cu suprafața^rrra^măsurată de 1,94 mp, deservește Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10.Sp.il, Sp.12, și Sp. 14 de la etajul II

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest biroii.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care șe sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile 'de orice modificare, in condițiile legii.

S^a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038650/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul fir. 272.


Referent,


(parafa și semnătura)


Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

I I