Hotărârea nr. 68/2019

Hotărârea nr.68– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.18, spațiul 8, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud b rasov. ro, www.j u d bra sov. ro


România


>918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 68

din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării cotei-părți de 14 din Cabinetul medical stomatologic nr. 18, spațiul 8, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2645 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2645 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării cotei-părți de 14 din Cabinetul medical stomatologic nr.18, spațiul 8, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr. 1 - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l..- Se aprobă vânzarea cotei-părți de 14 din Cabinetul medical stomatologic nr. 18, spațiul 8, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, ETAJ I, SPAȚIUL 8, CABINET 18 - EXTRAS CF 119041- C1-U62" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul nr 18, cu nr. cad 119041-C1-U62, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 25,36 mp, cu cota din părțile de uz comun de 2018/87000, cota de teren de 1222/52700 conform descrierii din extrasul CF . 119041-C1-U62, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora , conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,16% din 64,28 mp 2.03 mp;CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,16% din 35,19 mp 1.11 mp; CF nr.ll9041-Cl-U52 cu cota de 3,16% din 101,33 mp 3.20 mp; CF nr.l 19041-C1-U53 cu cota de 3,16% din 2,86 mp 0.09 mp; CF nr.l 19041-CI-U54 cu cota de 3,16% din 2,41 mp 0.08 mp; CF nr.l 19041 -CI - U48 cu cota de 3,16% din 13,98 mp 0.44 mp; CF nr.l 19041-CI-U49 cu cota de 3,16% din 5,76 mp 0.18 mp; CF nr.l 19041-C1-U64 cu cota de 17,11% din 1,89 mp 0.32 mp; CF nr.l 19041-CI-U66 cu cota de 17,11% din 1,92 mp 0.33 mp; CF nr.ll9041-Cl-U65 cu cota de 17,82% din 5,81 mp 1.04 mp.

Art»2..- Se aprobă prețul minim de vânzare a cotei-părți de !4 din Cabinetul medical stomatologic nr. 18, spațiul 8 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 129.688 lei, reprezentând echivalentul a 27.802 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Art.3. - Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4.,- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 129.688 lei.

Art.5..- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 33/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dambrăveanu

CAB.18

"Sinteza evaluărilor, etaj I, spațiul 8, cabinet 18" - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-C1-U62 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U51 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U52 Brașov;

Extras CF nr.l 19041 -CI-U53 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U64 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U66 Brașov.

Extras CF nr. 119041 -C1-U65 Brașov.

SPAȚIU 8, CABINET 18 - EXTRAS CF119041- C1-U62

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

Cota de 'A - JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cota 'A - persoana fizică CURSARU MARIANA

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U62 cu nr. cerere 142036/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U62

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.ll9041-Cl-U62 cu nr. cerere 142036/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50,

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr.H9041-Cl-U52

Extras CF nr.H9041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr.H9041-Cl-U48

Extras CF nr.H9041-Cl-U49

Extras CF nr.H9041-Cl-U64

Extras CF nr.H9041-Cl-U66

Extras CF nr.H9041-Cl-U65

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 18, situat la etajul 1, al imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119Q41-C1-U62 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 25,36 mp, cu cota din părțile de uz comun 2018/87000, cota teren 1222/52700 conform descrierii din extrasul CF. Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare

Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora ,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan rezultând următoarele supr. utile după cum urmeaza :

CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,16% din 64,28 mp 2.03 mp CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,16% din 35,19 mp 1.11 mp CF nr,119041-Cl-U52 cu cota de 3,16% din 101,33 mp 3.20 mp CF nr,119041-Cl-U53 cu cota de 3,16% din 2,86 mp   0.09 mp

CF nr,119041-Cl-U54 cu cota de 3,16% din 2,41 mp    0.08 mp

CF nr.H9041-Cl- U48 cu cota de 3,16% din 13,98 mp CF nr,119041-Cl-U49 cu cota de 3,16% din 5,76 mp CF nr.H9041-Cl-U64 cu cota de 17,11% din l,89mp CF nr,119041-Cl-U66 cu cota de 17,11% din 1,92 mp CF nr.ll9041-Cl-U65 cu cota de 17,82% din 5,81 mp si cotele de parti comune din PUC aferente acestora cc procent din proprietatea fiecăruia

0.44 mp

0.18 mp

0.32 mp

0.33 mp

1.04 mp )nf. aceluiași

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin asupra cotei existente de Yz

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etaj 1

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe Cabinet in policlinică

Au      Cota de Yz din 25,36 mp

(mp)

Cota de Yz din supr. utile ale cotele aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale in supr. totala 8,82 mp

Anexe

Ad      nu

Balcon

Ac      nu

Teren

St       Cota de Yz din 1222/52700 si

Cota de Yz din cotele de teren aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de Yz din 2018/87000 si

Cota de Yz din cotele de parti comune aferente spatiilor

comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita

cotei de proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data

4,6647

evaluării (lei/EUR-curs BNR)

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019

' Valoare abordare prin venit pentru

21.970       Euro

cota de Yz ptr.cabinet

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat Euro

Valoare abordare prin comparații

22.608       Euro

pentru cota de Yz ptr cabinet

Valoare totala prin abordarea prin

5.194       Euro

comparații pentru cotele din supr.

unităților individuale apartionatoare

8,82 mp. Cota Yz rep. 4,41 mp

VALOAREA DE PIAȚĂ

129.688         LEI         27.802.

EURO

recomandată, din care:

Grad de finalizare a construcției (in

case                 -               %

cazul construcțiilor nefinalizate)

cabinet           •  100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu


Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Cerere medie

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu suntOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate. Imobiliară Brașov


. J1N.CPL

AuCMnAXArtaxALA’ ■ I t. C * « A. < t * i • M . ini<crrjHtMMu.uv


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U62 Brașov


1‘ Nr. cerere

!     ’-Luri.ă’--?

i ĂnQț-.-.-


' ’Cod .-verificare


142036' ~j

■ : 17.        ;

2018 j


' 10’00635'08884


Ă. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

,z.


-1-Act Noțăriâf rir. 1121, clin 06/12/2013‘eriiis.de Ficârd Cătălină Nlcoleta;


șeradiăza dreptul de adminisțrare operativa de sub C 1, doar asupra cotei de 1/2 din-A i; proprietatea celei -de sub B

■ ■ . . . ....

•■■■          • (kw

—--- --- --   ■—-——


Al


<>*•


Adresa:. Loc. Brașov, Str Republicii, Nr. 1, Et. 1, Ap. 8,Jud. Brașov ..            •   '  • S.'/,.-.

^Părți.comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz-,electricitate, aco^perisui;.'c.ș.s|pșearii, holuri, . sala/gipș si terasa de la etajul II                                                                         ;

Nr crt

. Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (rripj

Cote părți comune

Cote teren

-. Obșeiyă£u:/^efeHnțe.

Al

119041-C1-U62

' .25

2018/87000

1222/5270 0

Spațiu -8 ețaj ț^poTnpus■ din cabinet nr.18 cusuprafata utila masurata de:25','36'.m'p ; .

B., Partea II. Proprietari și acte

t

S

l.

•»'

.1

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

RăfejTrfțe

119711 / 22/12/2011

■■■■

Act

nr. 972.2002, anexa, nr. 1-poz. 12.7, act 73856.2010 c.f.ț           ■ •

■      • . ' r                                 ;

B.2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G; 972/2002, dobândit prin Leqe, cotă actuala 1/2

A1/B.3

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

... OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea hr..,87643 din 20/09/2011;-

111784/09/12/2013

Act’lS

o.tariăl .dE.ll.2i, din., Q6/12/2013 emis de Ficard Catali.na Nicoleta;

• ■ J

Jnțab.ulâre, drept de'pROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, îa pătrimon'ibl de afectajiune destinat exercitării profesiei de î^ai^^bjâhdit prfn Vonvehtie/cdta^ăWrgfă 1/2

.      .      . . ; Al' ” ”

’ 1”.

Î)--C!01ȚSARU lOj^WANA

' •• .. ... ...

: '   V*.

<•      \    Cuarte? rtK’SARCINI

' înscrieri privind^dezfrtdrhbrămintdle'drepțulții de proprietate, ' V7i.       drepturi reale de garknțleși^ărcini

Rfefeffnț& •

119711/22/12/2011                                                      ?

H.G.

nE h.g., 972.2002, anexa 1 - poz. 127;

,-î? '           ‘ • t ■ . ...

ci

Intabulară, drept de.ADMINISTRARE

.      ai-/.             :. .-■

■Ij‘CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV .

111784 / 09/12/2013

.' . OBSERVAȚII: poziție transcrisă din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 <jifi^d/ț^[/2011;.;

mi.»!»-

Anexa Nr. 1 La Partea I


*- ;• ,v ■’■ *■


t


’ v?Unitatd.ilidividuală, Adresa: Loc. Brașov, $tr Repplp^giL. Nr.; l<^ț. 1, AP,..'Ș( Jpd, ăi^s'.ov                li"

Părți co.iR.une: țerenul de 527 mp, branșamentele; ae apă, gaz, eTectricItate; ăcoperisuL casa sCărij>Roluri/. s' •             r J-ia ețajHl H                          \41-C1-U62

construită"

-

Cote teren

Obs erv âți^/;Ret^iîin^5

. . 25: v

■20L8^Ș7ț)Q0-

-1-222/52700

Spătip 8 etaj 1. CdmphX^W cabinet nr.18 cu su.prafa^ut|îămăsurata, de 25,36- mp

iu

:■'■■..-.. \■••.....---------------------------------------:                                                                                                                                                                                   ■ ■■ ■ -5T-'

’       ■••■■                                                                                                                                    .••’• V'l?


y F’.


b / :J» <’ / f

Certific Că prezentUL3&fâ§iS9f&sP>u.n(,e Gu:.Qp?.ițiilein.yigoare.din cartea funciară originșală',.păstrată de.aeeșț-:: .?. / ^rîzentul șxtrasdp.carte funciară este valabil la autentificarea de către notaru^felîcvâ^cyâ^j^^lc.e 'drl.d.y < <"'• pâfe'seMng drepturile reale precum și. pentru dezbaterea succeșiqriilor, iar Informațiile. pre^entățe;sHnj:-'\

• •A<\>-ji’-,.-su^^â6'He^cte drice modificare, in-'cbh‘dițiile:.ldg.iF.‘' •'•      - '/ .■             *v ;'.' .....


.    .-.1 J '.

, .. ti               i-;

((Tă-fă^rsS^ffăffri'ș):


'A


•» *.


le.» t v»« «.• -y-   • • -                    •   •              ....

•7

.t,?;*... ■ - •»         .............. — -    -«•      -U.-.»

. '■ ■-■'■<•>.<■• ■ ■>

•*..•:              mud a

..... ....... • -•

'■ ' ■

'.■ •*" ............. —

. ■ l-. •                                                                                                .

j               ................ .   ..•,„...

ț.' .yi»y» :

... ■;<.•,i?'-/-/ ■ '

;■ ■;:>• •;• •»..' ■.

• *'       r~i(jii*>-


■?, Siv-*


/ • .„

.    'A.


..‘TOU-.


»v- V


Muâ&taaâii


r~

• >.       ? ,v      «.••! ■;-h • ’.L-iS.t

■ ’.•■■1 A’!                -/i. .;:fT.'‘.- .yuliidAJ•’■**' <•_,

i «»•»? j i'h:/»CV£. '— =, !CviI•.-:&.MOȘjț*» ■           J? \:

. ț '••> ț:A. .'-irii * .*xT ți'fî5fl?$2W ' '       • ■ i:

Km-m*’.•■•« i'-    ’/'.id’L Lk'ACivib TiȘ /ii,.' ieifsjc*7''<&.

'•' ?••.•••îA-îCfc'•$.?£•-Irtu&v-■•î^țrifi-^-''.?’ ■,"■?•• •’ j. A             '. -^'i ‘.*:■■■:}y' ''' .
_ANC£I.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U50 Brașov


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. l, Jud. Brașov                        , .,   ... .

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     ,

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270 0

Spat i u 1 su b s o 1 compus din cențrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

| înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi raateȚ

________          a

r      .    Referințe

119707/22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Bras^^ț

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, co&fcâpuala 15051/20000                                   ^ăWSrw

Al^^T,B‘.5, B.6, B.7, B.8; B.9, B.10,

' Jjn&taiZ. B.13,8.14, B.15, B.16, B.

'17, B.18

. ----- -

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin inchelerea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93119/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, dtn 15/10/2013 emis de WP^Frcard'CataJIna^îlțdfetă; , '  1        -

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buri propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

Al

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93195/16/10/2013                                             ’

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletâ;     i ' l     - ■      :

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca burii, propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

, y fAl

1) POP ALIN-OVIDIU

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletâ;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletâ;

Rfi

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh jropriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării orofesiei de

Al

r

nedic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

-•


B6 dobandttprirr-Convenție, cota actuala 270/20000


1) GAMULESCU ALJNA-CLAUDIA

yAVI:-ipoi^i^t^^     - J-;

X2Z2Q13 ~.....TâMaEHErrsw ~~u- n f* > ----Aet‘NQt^rial nr. 1120, din QS/12/2CL'3ernisel'e.'NP Fitard-Catalină Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu, in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000_________

1) CURSAR&Mtl& . . ~

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.10


n. -t?


111817/Q9/12/2013________________ ___________________________ _______________

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013.en4*sde,:FlGârd}GataMnăNicoleta;

' ’' ■ •         Wt- WWCft’ftlEtÂ^ou WWW*'t*Wăraf£ ca ‘bun

blide afectațiune.destinat.exercitării. profesiei de* cotâi^cte,^ ^13        3jli6%WlfttâfeMțl delă’ Al,

(05/12/2013 |mis deN.p. Ficprd Cătălină Nicoleta; I fit <i tiui â rc, *8 repr treTROPRTETATEftJ rltfu de drept cumpăt'ăfe că bun I propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,59 % din imobilul de la Al, dobândit prin Cpnw^lg,.£gȘa a                                ---


proprii* în pațrimnnj

Bo 11    ’■•     ___.L.____».!

I ț.=»t’L**:RVAT1I:


TTT'


Referințe

Ăl


AlAl


vtnrtiȚ^b oiia.lț» aiNar^tiiq H tus                         —-


13 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta; î • ■,-.S...» t...   1 CXJ

r-:> i •    .•: Al • •.       ,


........idm®fi<GWP#we(««*:ban rațiune destinat exercitării profesiei de

j2S3K3z£^ - I—
naica feun 7


•Al

•:>• z <' ■ 11114011/ț

Act Notaie destinat exercitării profesiei de

c 1 , •


Act Notaual nr. il.46, din l7/12/2013 emis (^JI^X^F^WAfiWA-NlC^EȚA; ; Intafcbdate, dfrfSptjdfe-PRQPE^TĂTEjCu tateude drept cumpărare ca7Ătft?!^ v:* Jf'/propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de r 1 ' ' • •. medic, asupra cotei de4a;Aii r

OflSgRVATO.-V^C.lftM ;u!r. .   .. OJ

115530/i8/ia/2Qxi .       :''Ă,;;

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard


B-13


B14


Intabulate, dreptde PRQPRIETATEcu titlu de drept cum^ăfră/^ ca1 tfurii propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de ■ î medic' dobândit prin Con^Bfiiîe;»Qța,agfap|a,3jl/a0ft9Q. i         ■


ijAMxeweiu

OBSERVAȚII: -ip^toșă^ggțj^:^


^L.■ Al

r ■ t


115777 / 19/12/2013


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;          ■;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000.

Al

1) CÂRSTEA JANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 /20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al '

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

4431

Î4 /09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707/22/12/2011                                      :

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);    .

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                              /

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                        t

’fsoșwfe ..

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CE 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incl%

^^%nr. 87$$«5/ 2&7b9l/2011;

931197 16/10/2013            ...... ,..... .

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din terenul de la Al, proprietatea B3

V..-

93195/16/10/2013                                             /

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

’r: ••             ’ ■ Ăl .

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;9785 EURreprezentând diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

7Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93250/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                 \

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lui' MARINESCU HORATIU - CORNELIU de sub B.5                   Ț

- .a -            Al

•   'O'*-

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                           '  ■ >       T;. •/

93301 / 16/10/2013                                         \    t ;

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; '

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul deda Al, proprietatea celei de sub B 6

' -      Al

C8

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea.ceLei. de sub 6 §

Al

JrȘCJM privind

Referințe

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111688 / 09/12/201Și

Act Notarial nr. 1120, din'^syWîiOlS emis â^/^fcara Cațâlirfa'Nicoieta;

C9

se radiază dreptul de administrâre''îh^dJ?sWX Ț i^biaiherittu'Xbta de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul &dJîă%?'p^rietiref feffeFde sub.B.7                                                    r       1

Al

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 13908.5 EURreprezentând diferenț^.dș1RJi<.n,§.a^iț^, .asupra..țpiei dg 1# din cota de 2,70% din-impbiful.de ia Al, praprietatea celei de sub.B.7

Al

1) JUDEȚUL BRA^        '        . ' ,  .

1111

317/09/12/2013                 .

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină             ,     >   ■

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără obiect pentru                    e-.-. ■i.-i.-p            ir <-               ■■

cqțp de de 172 din cpțjj ,dg      din in^^l^p 1^Al ,A ptppșg^țe^

celei de sub B.8, ..                                         , .. !U

'    '               Aît.

1111

365/09/12/2013   '   ' "                   fi/j/'^■■nvyn. ; •: ■ ■ ■■ -

Act Notarial nr. 1122, dfn 05/12/2013 emis de N.P. Ficard CataiinaHUUUMM- -11 se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l, numai! pentru cota de-r,sr% amw


C12


C13


întâiul are-, d4 EoRreprezentând din imobilul de la d județulnțo^/Wl__ ___

Act Notarial rir. H23, din O6/1Z/2O13 eTrilS de N.P. Flcărd Cătălină Ni^p^;. ge1 radia# areproi ae aamMistrare insCTtg’suB-c.i-; nuffllat~pwrfrt;5^r"" da 1,93 % djrUmabilui de la                            B.10


C14


113710/13/1^2013

de administrare îni0M^tfCt*7lwnwejHgrttf«rbtS|JriH

............'linC16


C19


C20


Vj^din cota 'de3,7£% din I ntjăb.ulare, dr EnRreprezentand cota de 3,70% din p judetul ^ia
11^- ■ ---- ■

Act- Notarial          din 17/12/2013-emis de-£teațd-6atalina Nicoleta;


..CIA. *?■■ ,-i ■- -.:■■■■----------------

--------.--T- •,de4sWfty!^6pfidWra dferePtfe^dH

iu1 r.f>*&J9hnom 6!. elx           r-ih             >■

IPOTECA LEGALA, Val&dfe^lSyfrZ.-S EURb’suptă ^ a de 3,18% din imobilul .de Iș Al, proprietatea c¥l& ‘‘


Al


Al


11577fl7

Act Notarial nr. 3866, dih?WrLî3/20i3sewii9'de;N3A BâtriariulElefra;


se radiază dreptul de administrare de sub C.l ,numai pentru cota de


se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de

C23 l£*din cota de 3,7b%^MnitajAjf te la A.W-0^jrfetâ£^Jc^;Se,'i?ubl

B-15                    ■'?*                                        *«!*...•■•:•■


<^24- Intabulate, xicepO: jde JROȚFCA. I EGALA. .ValQ^aceJ.2900.7. EURpL


Ăi


Al


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea de sub BÎ5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C25

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44384/09/05/2014                          ,     •

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C28

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

Al

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.l, proprietatea, celei de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

4047 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C30

se radiază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

Al

Anexa> Nfu l-La Rantea, Io             <               •

UaUate-individuală, Ăd^țțsa: Loc. BrasovV $£rSepubficur'fit?st&soX-Ap. l, Jud. Brașov

Părți co&uheî•țeremînir!^nîfcijteîis^^                            acoț^rtsur, casa scarît, holuri, »

sala gips si terasa de la etajul II       ' ' * ' ' '      ~ ~                 ,   ..

Nr .crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă.lmpl

Cote părți . cnroune

----------srn

Cote teren

’—’.irr. .1 ~t ----------------------

.Observații Z Referințe

Al

119041-C1-U50

‘4W8/Wț)W^

^48/S2->6o

SpaCtâ* 1 su&soi irbfWpus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de (64,28 mp

Certific că prezentul extras corespunde. cu po?jțijle;in yigqare.jdjrbcartea fqncțară qfiginală, păstrată de acest

Prezentul extras de carte funciară este vaiabilla autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbater susceptibile de orice modificare,- in condițiile; legii/, ,

S-a achitat tariful de 20 ROM, publicitare imobiliară cu crtâufhr’. 2W. ■'

Data soluționării,            ‘       ’

17-10-2018                '

Data eliberării,

t I


Succesiunilor,                pre^pfcate sunt

Sfe2î'AÎ0-216iÎ8'ih stimă de '20, pentru Serviciul de


Referent,

7


(v s •

: ihf ■■■"

.ANCPI i


  • ■ S$H; pW


EXTRAS DE CÂRT

• /■ pentru infqri^aioe:^^^^ Carte Furfciară Nr. 11904iiCi-U51 BrăsoV^^^^^1- < w •' ■.

.          ■<■ '        7 ;■ 7' '■

'.!• •• •.■.!'

  • • :            .     7 :7 .• ■ ,77 MiS

, A. Partea I.Descriereajmt>/>'

'• ' ’          •.•'*’ ■ ; -î* ‘        :-'t *"*•'•

  • •    - •.     .• • ■-        '       . -       '• n. ••■ y

■* • • > t <;


-S».,•- »• ■: . , • ;. •• - -                                                  •' * .,• f                   - .. -.-. . .'. t,.

AHKesaxiLoqi ^Brașov, Sjtr Republicii, Et. subsol, Ap. 2, Jud; Brașov^ ~'^<ef terenul de 527^mp> Arșns^rrtențel^d ’ ’ ‘ ’ * terasa de la etajul II ■ 7:.:'.7;:.' ,. ;:

ert:

■■’V'.V; ‘r:

;Nr(dj=iciastral

Șyprafața/ construită,.

Suprafața utilă (mp)

.Coțespăi#^ comunei

■>r’ 5

efe*

13 9/j4i-Cl-U51

f l<- •’■•■- • ■ :

; . 3.5 ' ;

230ă/8700(F,

.                     X . '■■■Ț

~                â*-

. y ȘK .'i

1 •• 'ii-....L Aj;- .// .i-kĂjhrhAW i<^C; B. Partea


f

TT 7? .. .

S •: ji .> A4 .'

crișrîțprivitc

■|


Mi î^foljr,'^&^<i>r>r i-------------------


Eadventie, cota actuala. 73/4000.. ■-

T t»»Riy lyiARIANA, divorțată^ .

/10/2013 tfwV ■£?

,    _ ~983> dinji^V2pî^^^O;pJM

drept de PROPRiETATWtiu de' dr pi^^^'lp.pâtrimoniul de afdctaț^ine destinata pjeg^așupra c6td;dedl72 din cotai.de l,93^|Hi£      ,

aopândft;;prih Conve'ntier cota iaetablâ 193/28^9^


l                dî-ept tfe. PROPRIEȚATetîtlu de dțfe&fiII g H

M


I iS           patriniorâul dfe afecCațfi^^desțina||^ffi glfet^i#|ir. 985; din 1571t/2al3^rți^d'lMPffefff -.-y-gr; Șffi intabulye, drept dePROPRIETATEt^fude dQepț;^r|if^^^


■• - ------ >•-    -. : - 11 • • T—Tt-IJT.-..-.-


»i®rae ia âti: ■


Ouriiii*ânditprih


nib

K eqsf ii) -.șHpl

hallb T.t iuu


afe ca- w ezjQSVOMI


>b hJi


fefcjfoj                   -1! ?.' h

eStercll

^pFefesÎB^

♦’!  . Vj

ș|ittî-aeia‘7i.x

■.»■»..«---~LJ


■«.. ;•

1 .:H-r ■      .: t

:

i

2 :

i si

'•4

L

r- ■

ii

k .

- 1

S 5

- ’î

. !’

£ <

« l

u h

!■  k


Hpaoai «•w# •' •> > 1 r- » :**5*?t --i

S? 1 [.(pi#


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi, reale |    O5SERV<477/;-/p./ega/ăG22


| OBSERVAȚII: - ip. legală C.21        ;


a


W&MKitote


________________________________________________________ - : r. î

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu'Elehă; ' Intabulare, drept de PROPRIETATEcu țitlu de drept cumpărare, ca tbun -?d?»ttĂ£e propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării pțofesfehdg ‘ m'edfc, dobândit prin,Convenție, cota actuala 370/20000 UfcV. ^1»^ 1)' CÂRSTEA JANA-MARIANA ~

'' îOBSERVAT//.- r/potecă/ega/ă - C23


115795 / 19/12/2013


t--B15


'F'.}


1)' CĂRSTEA JANA-MĂRIANA ~• t •.


jgM|

'■t cistM             ifeju Sf skl


;<*4sk?>ț'^

C       -      ■ t, 1-  - -       - jn


116191720/12/2013       .,,,,.   ....      . ,.             k,                   „,r,.^.   .^     ...... .

Act Notarial nr. 1151, din;18/12/2013 șmis de Ficard Cătălină Nicoleta;-,..

. j Intabulare, drept de,PROPRI(ET^T6cu titlu de dropt c^mpărarg/ța^bu^

Blp propriu jn patrimoniul de afectățfune destinat exercitării profpsiei’3^


•>x ‘ ti I ■ %


medici dobândit prin Convenție,.cota .actuala .352/20.000X;.4

•~7ȚȚ~Kifci■ k-£rrw«—-------‘—


RgtlCIU STEL(JȚA-Atî^1fiA 7

i'^QBSERVATII: vezid:2'4

irpn^'i'.r


116434. Z 20/12/2013; -


^■ft^Noțafi^l; nr. 1156, din 20/12/2’013'emis de Ficar&Căfaiiria Nicoieta;^ți^£: drept.de PROPRIETAtJEcu. titlu de drept cumpărare căjadpf .a, 3 [propriu în patrimoniul de afectățiune destinat exercițării^profeșiei d^ ■/ medic asupra cotei'


......., ,    -                 ................. ........... ....    ..................... ,. .WiJWSW . dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000 f.£

D-SIMINA ELEN/VW^iAHA’ 7I?7 > ; . .,         r*

...t ......

';0£rj


M t’X £>'■

ffl 443897 09/05/2014


flsîofăfiăr nr. 397, c


?îlntâbd.lare, drept d^RROPRțȘQVT^y,titlu d.e diî|p^iigîft|riț^^>^ jț. propriu în patrimoniul dp;a^|^wne;desțiBdt:9?^<ăfâjitLP’sfe?ig*C^ 'țh^dib". asupra coteij-de; 1,Sfe^țdjrt-imobilul Cohyentie, cota actuala. 316/2fo66ch.

Tv'pi r •                 Partea

JSȘ707 Z 22/12/201T   ........... '        ------


D BUGIU MARINA


« • A»'


'^ iHâbUare, drept de^^W^R^^;

•' ’7 ■;

“Jî - *s_    l:p.; , -7.

■ 1)j (^NSILIUtJUb^Ă»l^f8ăfi^^ ' >

-? ‘ j. Qg5gRV477/; poziție ti^nscrisă^din'CFil9041-CljBriasd^înȘȘișă^n>


jjg


SățZfrX £6/10/2013

/^Notarial' nr. 982, din‘E&/iel72X)4^iFÎî^< Ficard tățâlW^I Llșe4:adiazădreptuldeadministcaFe.înscrissub-xj.l4du|T[âi^efțrt: Ide‘1/2. din 3,65% din imdbilul de sub' A.1, propd^a&fefe^ă^. ‘ te/io/loiș

fe^<pț. 983, dh:i^p/2d^^ng^eiN>r


‘«.ti se.


Int&bulare, drept delPOTECAlțCALAyValoarerg/SS^Wt^. diferența de preț neachitată,.asunra cqtei de .1/2Z dfec^fe dih^imobîlul de la Ă*î,;':bropriărareâ.d’e.?Șub

li; JUDEȚUL BRAȘOV

se radiază dreptul de administrare înscris sub" i^iynUW^


^5 /16/10/2Q13 i.sefadiăză dreptul de admliCris sCi

de>l/2 clin l,66%;dîn\‘fflbbl^Pț^W^Ă;?l,-,pWr Iqra&QIpre, drept/de .IPOUigf direT&pța de preț pehcjffitl.. impbilua de sub.:AH>^rop^ ___.

ps jWETUI- BRAȘOV      t - Jș'jț

...... jîț


ILEGALA,V „ * ă ‘ Eea^de s u fj;305/16/10/2013 ;       ..v. 4 ..:.    ;

ȘMotaîfiăl nr. 985, din 15/10/2013_*emts de NP Fica.r^' ea|^j^ w intabulare, drept de IPOTECĂ LegĂD^ Vaioăre-l^'f


;■ .    .-.                   ~                   ' ~'    .■ ■ ... :    . ' • ' ip''

lenț- ^are cqnf/ne date cu caracter petâina], griț^jâite-iie prev.ec^țve^,■ ■II|I?<ji.;j>iRWw..,.ii ,     .„    ,,,   |

2r J®Z -P’^ROSS1

r ■

=.■ .; >i ■■ •                    '

■. r; \

-,... - I*-' Â fcjST|U

vaf i

U

.*/<! £ V’

fks&4pW|-


ov-■>   ■■ > r.- l<-,țA>

ețEijcard Catalinâ44icoleta; ? *' ‘’ vf’ ’-'

1; i'i ; Ă ;g ai


'îUîf-j-r-n


nr,jr;fcjț-ț^l


/j»t» '.!?<? ’.nr

UOx\oî\a

ib .'. j£? ni

rt: •r-js: jfc'lru'.

ț- ->t .vii

Âti?: =U Ți

■frțfifr-.b

<

r-.t.

■• • -    • t • ••• ••; zr»» J

>.uyry. c* J . •

, înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de.garanție și sarcini ./ ; / .; '.1.

■t ■ u V j G?4

șe radj^ză dreptul de administrareînscris sub C.Ts numai pentru cota de 1/2 din 3,52 % din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub.B. 16 '                 ’         ......t"v-. ' '

'''116434 7'20712/2013                  .                -■:<BMWtî

«î Âict/Jotarial'. nr.'1156, din 2Q/12/2Q13 erriiș de Ficard Cătălină Nicoleta;,.                                      1

•          ' A*

u- *.   V V. *

,> :'T- \ A ,€25

xj..

șe‘radiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentru‘cota de l/2;din cotă de’2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17.Î.                                                 ......

,44389/09/05/2014

- Act Notarial nț. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;     ■/. >? Tjț                      Xr

: 627

te

tirrta-bulăreȚ -drept de IPOTECA' LEGALA’,VăldareT195 1'6 EURțeprezentând restul de preț rămas de achitat,; asupra cotei de f,'58%idih‘i'rribbiiul de laAl,‘"pro bereta teacelei de.: sub'B? 18^

J        A-* £ț'l ‘fi        StiAm- fr*^‘ /*■ k

tei®ifewwf®fep

“f) JUDEȚUL'T''r—s, s^el^^eăfeă ; t>*<    ■ ’y f i.l :


teren


St';


Regișfrâ


r se/rinlfiuta/i


(panW^&Qh


so €>■£OL OL co^v/O -TT)A1^-


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

142026

Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Brașov

. A. Partea i. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun B6 propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobiIul de la Al,


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 3, Jud. Brașov ..................

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270 0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și aite drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotărâre nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.

18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheiereanr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bunj           A1/B.14

propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit

Convenție, cota actuala 73/4000

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93202/16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța.'j.o      ■iz8gr?l

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărar^£$^tțpf propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profere: tte medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, dobândit ptiS. Convenție, cota actuala 38/4000

Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip. C.4, vezi C.5

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ipotecă C.6. vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 6


înscrieri prvitoare Ir dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe


B6 Idobandit prin Convenție, cota actuala 270/20000 i~î)~ G AMU LESCU AL»jNA-CL.ĂUQ<Ă' k .. C®^RVA77/r vezi i'p.legală la C-ș"

0^637^/12/2013     '


Li.


OBSERVAȚII: ve.


Al


Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, rota actuala 270/20000 ____

1) CURSARU ANA


Al


OBSERVATIITip legată C. 10


111823 / 09/12/2013_______________________________

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B8


Hntabulare, drept de PROPRIEțAȚECu tîtiu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie1 de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000______


1) CURSARU MARIANA       '

111873/09/12/2^13

Actd^otariat^r.          06/12/20-13-ernfs'd^ Ficarti-Catalina Ni

B9

Intabulase, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca burî propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

11 IDRICEANU CORINA                     .           .  „  .

OBSERVAȚII: IPQJEC.ALEGA.zA. CJJ; radiere pdrr\iolștrareC.l la C.13

111943 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de FicardXLatalIna Nicpleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala386/20000

Al

1) OANCEA'ANCA-MAfUUCA

113‘

725/1371^2613

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta:

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept.cumpărare ca bun propriu în patrimoniul .-de- afectațiune destinat exercitării-profesiei de medic, dobândit,prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) N1COLAU ANDRADA-CAMELtA

OBSERVAȚII: - ipotecă legată - C 17

1141

WTf 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petreăcu Măriuela Ada;

B12

Intabulare, drepț de PROPRIETATEtitli; de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul dă afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobandit prin'Conventie, cota actuala 380/20000

Al

r

1) LELUțlULUCIA-MARlA, necăsătorită

-

115457/18/1^/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

fatM   CP

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afecfețlUne destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) DARAMUS LAURA-MARIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 21

115541/18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul dfe afectațiune destinpt exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 3,18/20000

Al

1) MAC AVE IU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: C 23

115

302 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 3 de la

Al

Pagina 2 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTÂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENC1U STELUTA-ADRIANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiunedestinat exercitării' profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de l,-58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: radiere CI, sub C.29; IPOTECA LEGALA C.30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.,87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93131 / 16/1O/2O13

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

___A1

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

/o

C4

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C5

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

Ai

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare:6412.5 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C8

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;19713.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C9

se radiază dreptul de administrare de sub C-l, numai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, oroprietatea celei de sub;

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 3 din 6

înscrieri privind-dezmembrămintel&dreptuluiBeproprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C9 ÎB-6.1

Al

111703 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA., Valoare:13908.5 EURreprezentand restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub 8. 7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

111823 / 09/12/2013

Act Notarial rr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cataiina Nicoleta;

C12

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,16% din imobdul de la Al, proprietatea celei de sub B.8

Al

111873 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/3013 gmis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C13

radierea dreptului de administrare înscris in favoarea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privire la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANJJ CORINA de sub B.9

Al

014

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURasupra cotei de 1,59 % din spațiul3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANU CORINA de sutcB.9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111943/09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/13/2013 emis de Ficard^ațaiina Nicpleța; .                       .

C15

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B‘,10

Al

113726 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pteffthl cotă de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de subKli- . .

Al

C17

Ința.hulare, dr,epț de, IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURașupra cdtei. de l,76&-din imobilul de la Al, proprietatea celui de sub B.ii

Al

i) juDețulRrașov

114047 f 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

Al

115457 / 18/12/2013

Act Notarial.-nr. 1146rdin 17/12/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoletar                                    '<

C20

se radiază dFeptul de.administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

.O

C21

Irttablilare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753 5 EURasupra cotei de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C22

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de.la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

C23

Intabulare, drept de IPbTECA LEGALA, Valoare:12567.5 EURreprezentand diferența de preț neachitața, pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de lă Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP-BATRANU-ELENA;

C24

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr.15 de la Al, proprietatea celei de sub.B

Al

Pagina 4 dir]6

. Dficumentcare conține date cu canactecoersoual^prat^ate de4>revederilel£aiii)r..677/2001..înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15

i                     Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cacaiina Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai penrru cota de;             Al

1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B 17

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA,    loare:19516

EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV


Q, (<* rf>


Pagina 5 din 6

-------------Anexa Nr. I La Partea !

Unitate rrrtiividuată, Adresa: Lcrc. Brașov, StrRepublicii, Et. subsol , Ap . 3, Jcrd. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     .   . .  .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații /Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cusuprafața utilă măsurată de 101,33 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarulpublic a actelor juridice prin care se sting drepturile re'ale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038645/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr: 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /

Referent,(parafa și semnătura)/fe

so6ș>ol 0 2 gdfuMOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRUINFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U53 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Adresa* Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 4, Jud? Brașov"-»- -1- -—*> ' —       ■

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, 8.10, 3.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.

16, B.17, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93136 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun              Al

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de. medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%. dobândit prin Convenției cota.actuala 365/20000                                              I

1) BERARIU MARIANA, divortata

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

AlIntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun| propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% ain imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000__]

1) POP ALIN-OVIDIU__

OBSERVĂTII: ip legală C593264 / 16/10/2013____________

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;
otariai nr. y«4, am ib/iu/zuid emis ae îmi-ricara cataiina Nicoieta; Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept Cumpărare ca bun ■ propriu în patrimoniul de afect?,țiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,i dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000_______|

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU___“______’___

OBSERVAȚII: vezi ip.legală ia C-6


93312 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bun| gg propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul oe la Al, r                            ----  -      -


Al


y <•

înscrieriprivitoare t? dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU Al.lNA-CI.AUDiA

OBSERVAȚI!: -lpptec^Ș3ă'Wr r~

O^fe/12/2013

Act Klo^arlal nr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit orin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAȚII:.--vezi.C 21

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEA tIHU de drept'Cbnhparare ca bun propriu in patrimoniul; de-afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin.Convenție, cota actuaJa 316/20000

Al

1) CVRSMU MARIANA

06/12/2013 ,ettd^aeJ-icăiiLCatalinaJ4icoleta;.                             -------------- -

B9

Intabulare,.drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

f

1) 1DRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: C.13, ip. C.14

111951/09/12/2013

Act.Npț^rial nr. 1123, din 05/12/20,13 >efnis d.e.NP Ficard.Cătălină Nicoleta;

B10

Intabulare, drept de.PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% din imobilul de ia Al, dobândit prin Convenție^ cota, actuala 386/20000

Al

i) GĂNtEA aMca-mariuga

1137284 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard CgțaJina,Nippleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu țfclu dp drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de âfpctatiyne destinat exercitării profesiei de medic asupra Cotei de' 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) N1COLAU ANDRADA-CAMRLIA

OBSERVAȚII: ip CÎ7                                                                                   ~

114041/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 380/20000

Al                 z

1) LEtUȚIU LUCIA-MAMA

115461/18/12/201^

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013.emis de Ficard Catalina.Nicoleta;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de rtieplc , asupra Cptei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prinConvenție, cota actuala 370/20000

___Al

1>pÂfcAMU5LĂ>URA-M ARI A

OJEER VĂth: J/potecă legală C.21

115559/18/12/2013

Act Notarial rtr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul cie afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

DMACAVEIUANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: -23

115825 / 19/12/20^X^^3$\,

Act Notarial nr. 3866/dfe^/^/2(&^|j!pis de Batranu Elena;

B15

Intabulare, drepț^i^gRQ^U^ titlu de drept cumpărare ca bun |            A1

CD                                     :                                                                   ~          7

eolf^re continedatecuiăM!t»uUlsma^Arotejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 2 din 6 ,

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATAUNA-NLC.QJ.E.ȚA1 .... .....

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MAR1ANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comparare ca bun:              Al

propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de:' medic, asupra cotei de 1.58% ciîr. imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000                                                i

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29, 30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93136 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C3

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din

cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3                i

Al

93205 / 16/1O/2O13

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 nurnai cotei! de 1/2 din

cota de 1,93% din imobil, proprietatea celei de sub B4.

Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând; diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 1,93% din! proprietatea celei de sub B. 4                                  1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93264 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

4^ —

C6

Intabulare, drept de IPOTECe. LEGALA, Va!oare:6412.5 EURasuprai coteide 1/2 din ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celui! de sub B-5.1                                                         !

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota’ de 1/2 din 1,66% din imobilul de la Al, proorietatea celui de sub B-5

93312 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis ae Ficard Cataiir.a Nicoleta;

cg |se radiază dreptul de administrare operativă de sub CI , fiind rămas :

1 1

Al

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

7'2'

in cotar ere 7 U/o


„ Ifără-obrect pentru ccta de 1/2-

_____iproprietatea celd de sub B6.1__________ _ llntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 rq |EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al , proprietatea celei de sub B6.

1__________________________

____1) JUDEȚUL BRAȘOV __________________________________ 111708 / 09/12/2013____________

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de 8NP FICARD CATALINA-N1COLETA;

se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,35% din imobil, proprietatea ceiei de sub B 7_____________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7____

î) JUDEȚUL BRAȘOV_________ '


hcteria Al,


CIO


Cil


111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121. din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C12


se radiaza dreptul de administrare de sub Ci numai’pentru cota de 1/2 din cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B8


111876 / 09/12/2013


Referințe


Al


Al


Al


AlAct Notarial nr. 1122, din Q$/12/^013.emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,59% din imobil, proprietatea celei de sub. 8 9____

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630

EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea celei de sub B.9______

1) JUDEȚUL BRAȘOV


C13


C14


111961 /O9/12/2013


Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 ewjis.dp NR Ficațci Cătălină Nicoleta;


C15


se radiază dreptui de administrare operativă de sub C. 1, numai

pentru cota de 1.93 %xbnjmpbtk aioaaetaLea .celei de sub-B. 10


113tW/ 13/12/2013■      -      ,     ■

Act Notarial fir. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C16


C17


Al


Alse radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B. 11________________________________________________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vatoare:2347-4.7 .EURasupra cotei,de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 11

1) JUDEȚUL BRAȘOV114041 /13/12/2013


Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;


se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai

C18 pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12


115461 / 18/12/2013_________________________________

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013.emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C20


C21


se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.1____________________________________,___

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.

1 _________________________________________________________

1) JUQEȚUL BRAȘOV


115559 / 18/12/2013


Act Netarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C22


Alse radiază dfeptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14 .__________

intabulare, dr^s^țpăf
LEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra in imobilul de la Al, proprietatea celei


cotei de 1/2 di

de sub B 14

___ 1) JUDEȚUL

115825 / 19/12/ife||^jg|

Act .fMăriaJ nr. 3866?0ffi!^*^


C23


3 emis de Batranu Elena;


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proorietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de]              Al

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al, proorietatea celei de sub

B 16

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NIC.QIETA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota dei              Al

1/2 din cota de 2,07% din spațiu! nr. 4 de la Al, proprietatea celei dei

sub B17                                                            i

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58%!

Al

cnn^rTrob-rirv^crprietatecrcerei dc sud B 18

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Lo.c. Brașov, Str' Republicii, Et. subsol, Ap. 4, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp.'Kr'ansamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II         .-

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți cpmune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar‘informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in con,dițjile legii;

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                                                           •

Data soluționării,

17-10-2018 -Data-eliberării,-

/■ 7. — r£xtra«eț>«ttn»lnfcMmw»an4i.->e»a«crBsa*paydincpl.«>

UI ccho/J roMi? CAZS


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov -            -••■■■

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


! Nr. cerere

142016

-«Ziua

17

i    Luna

10

Anul     i

2018

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 Brașov
A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Eț. subsol. Ap. 5, lud^ Șraspv                         ,....... .     ,

Părți comune: terenul <JeS?7mp,‘ branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                                              ,

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

; > Observații / Referințe

Al

119041-C1-U54

2

158/87000

96/52700

Spațiu’ 5 subsol CompUs'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp ;

B. Partea II. Proprietari și Sete '

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

■            ■‘ffefermțe^

• I- ■*

11970,7 / 22/12/2011,                          .      ? s

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege;-Gpta aoțuala 15051/20000                                       ’

Al/ B-3, .B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.ll, B.12. B;L3> B.14, B.15, B.16, B.17, B.

.. --cia

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție trănsctfsăvlih CF tl904Jc'Cl/B^as6v;,iăscrisa pripi iridlietâreă nrȚ87643dFh 20709/2011; poziție transcrisa, dini CE li904Kl/Brasc>v> insorisa urinlOCtieiBrearrir. 8764S&n^@/99/2011:

93144/16/10/2013 ......                           ., .< .

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013                                  :

83

fntatoufare, drept de PROPRfETATEcu titlu dd drept edfflp0r3IVt.crtrtJ8 propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării brbfd&lei CE medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cotai actuala 73/4000

1) BERARIU MARIANA, . diyorțată

93215/16/10/2013                  ;       ...

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 erfifs'de Ficăr^GdtelinăNiGbfețe^^^y*'' ’

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu .de drept cumpărar£:Sa't7țfh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de; medic asupra cotei de 1/2 din 1,9.3%, dobarțdrt prin CQnverjtrB,Acoța actuala 193/20000                                      -           '■

Al

1) POP ALtN-OVfplH ~                  .....         :

OBSERVAȚII: ip legală C. 5                 ...

93268/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de BNP FICARD CATALfNWrfcehtWÂ/   ‘ A

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei demedic, dobândit prin GLonventie„£Qfa aqtuala l66/26000 r

Al

1) MARINESCU HOR/tȚIU-CORNELIU

OBSERVAȚII:-vezi£7„ .■■■■.                                -x.. .4-.

9331

.5/16/10/2013                            : ..x; ....

Act Notarial nr,„âfiS..din.J.5/lQZ2Q13.jemis deJ:icard..Cataljna fJldaâBsfe; •''

B6

ntabulare, drept de. PROPRIETATEcu titlu de.drept cumpărare ca buri oropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 2.70%/dobanaif orin Coriventiq. qota

Al

<

actuala 270/20000

Pagina 1 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

—..... .—

Referințe

l^qȘAMJdLESCUALlNA-CLAUDlA

^ ‘eteOVAr//.- IP LEGALĂ C. 9

lj _âuiWrJiSlL--L.           111—r-------------------------------------------------------------------------------

.....-   «f

1120, din                                Cătălină Nicoleta;
opriu ,„ '4£âffiKW«KesîeMe medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dohandit-prjn Convenție, cota actuala 270/20000__________________

1) CURSARU ANA

:on ■>'in ;           .A.-------------
ata;—PROPRIETAȚEcu titlu d¥di


..._______.... „________a

medic asupra cotei de 1,39% din imobilul de la A.l, dobândit prin a 318/2Q000


?5CTbTWrX T,‘ ^SraPÎHn j <fiiq Hbnsdob .STATn'WO**! o

TAVIM UU HQQ1VO2A88 HIT3QI4 U

‘ .-W. .V’fĂVâ3?6O


+

                      ?>. r?r.gn ^«hsouat         ■ «jdeafectațiune destinat exe£citâfrii profesiei de l a0Ș\0X\3I \ rîȘgiaă^rl -îb £82 .in imaiăt* 5 >/»■;

hvnS 3h îîih ifi?tĂT^i^^OA^ 3Î> tnsih ?^sS!Lidăiril :

isfeteab Sfioilerjătb gb lu.nofritfsq nî unqoiq do .«linovnO ' •ibn^dbb .^£d.€ hlb £U ob <9103 c-.quas rîitHWn;


----------------------ea i

—7005'itT eiăi.-W---->

ftffIAM WRAJI38a£I-------

St Profesiei de I £ 10 £* <5 X <e I    X £ € 8 \

■Et0S\O»\gX nib ,c80 .'.o ionțtW r.A^


i'&rn. yjy.b sfa utffl u^W3iA<fd^'3t; ;gyb ^țb^d^tii q HW..Z.9X-» isnitetfe bnufcaJzîrtS sb it^o’fWso • i'.coiq: , ,, «iWAMWMWRir —■—u “ cutitlu-de-drept-eu Pipărate «F atiune destinat-exercitării--profesiei

.iMflfo imoWJ

e.fiâta actuala 370/200^0         _   _  | £ia£\Ol'?.J  ?3££S'

C.^ng^8»b .>ici»fr.O£\O/\fci nip <>80 '.('■

ieiădio .q ii 'bji <~i3> o tn»«i»9b 3?"ta ?b• >!.!inrmnlt~,q i 1 7/1 7jț>fH
___>si il<il63 tnsaRdb aimo Ero;?.or-.?J ;tin ?8P v< !cn-.io>* rA. 3? e? JnaAarni; :■ . imn an iitilf uba^ÂT-îtTlRfcFfc ?ih ;osib 5 ,kit.in!

ib iawetoiq uifi/i:nex9 1enii?9b anuilst)^ or. mic-wn•t!b-j •-»< ..r'trn-o-

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

lntabulare, drept de PRQPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

. Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

lntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P; Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

lntabulare, drept-deri>R0PR<ETATEtitlurde^rept’^ufrfdâfa>r'e"Cef'bdfT propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000  .   -

-***.'   ' *** T-*n- r*•

1) SIMINA ELENA-MARIANA                             ■ /

444007 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis' de Ficard Cătălină Nicoleta;         , '

B18

lntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat e’xercitării profesterde medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 3-16/20000  '  ■'    ■

'              Al

1J ..D.uG.IU.raARiNA                                                      * ’

OBSERVAȚII: Ip c. 29, vezi C.30         ..... .......... .tj  ■ .

C; Partea HK SARCINI

> * < * - « -•


înscrieri privind deirtiembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de gărarițîe șf sărcîhL '    ■


119707 / 22/12/2011

Alte Acte nr. O (anexa 1-poz, 127 din inventarul HG 9^2/2Q02); CItnțgbulare, drept de ADMINlSTR^EțE ,   ,':i      < ;->f >.

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV T , ■ k 25

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrișa prin iifc&6tei&*rif&8764ă‘âiif 20/09/2011;

poziție transcrisa din CF 119i041-iCl/^r^pov, inscrțșa 'prJnJhcheișp^i.nr. ^87B4ădin 2Q/Q9/2011;   ________

93144 / 16/10/2013    //. "/-L -J.         ;                             .


Act Notarial nr. 982. din                     ițicairt Gi<aiia»JUicjâ^.4..Lse radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota f'v.sr.r de' 1/2 din 3,65% din ^oWul de la Al, ptWridtăte&Jee^-dA-ăăB I^S jgjfrfF93215/16/10/2013           •> - - -                 b r'i


C2


Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; . .. ,_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________t r„- 11,

se-radiază dreptul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2 din. 1,93%. p.roRri&tatea celuLde sub_B. 4 ............... .. ' ' î; V_

lntabulare, drept de iPOTECAzLEGALA. V.arlbare?978&EURădi de 1/2 din 1,93%, proprietatea cekii de sub B. 4       •<'                 ■

1) JUDEȚUL BRA$G,V -


C4
93268 / 16/10/2013______________________,

Act Motan al nr. 984, din 1^/18/2013 emis dp

C6                                           4.          x.ru , «...t--.
se radiaza dreptul de administrare de §db t 1 hi,,

1/2 din cota de 1,66% din imobil, proprietatea cellir de_________

lntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412-79].; EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 dini cota de 1,66% din imobil, proprietatea Celui .de aib. & 5   :     \     |

1). JUDEȚUL BRAȘOV .           : ;         Ț , A      .    .


Ai


Al


93315 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2,0^ emjș deJicajd ^at^in^^țote^l.. se radiază dreptul                                OTJ5WiriiCC&tȘ

de 1/2 din 2,70% djfi WobiliJtrfe la Âl, pfâprtetăt'&â ceTeide ^Ub^ d '


C8Lntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare; 19.713.^5. EURreprazentând restul de preț rămas de achitat, xu-privire la-cotadd 1/2 din 2.70% din,imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

_____________________________________' ■ -- ~ 111717/09/12/2013


Al


Al
s •■•>" i Referințe'


CIO-


-Cil tîî


FqȘ* 1* jlntabular^’dre^^^lW^W^^-WiWi^l^^JSl . EURr.eprezentâod_restul depreț!raftâ's?Gi aSJflF&'t^ta§if^ra!coț®'?’®Ș'112^din JgZ.^^^imehilul de_la. A.L proprietatea dez> < ~ se răalăZa arep^Ulae gere^w                     ;|

Act Notarial nr. 1121, dif^Oii8^8^fe^a^te^icaKia6atatina itliGoleteii , :< ■ Ise radiază dreptul de adminisțr^W^QB Qa^ritWatW^riîfee^ddt&p

C12 de 1/2 dinXW -    .......’            -----------------

11 i-R^a/oa/i,^^

I Wb'ulâ re'."                                                                 : ■ ”7

EURreprezentârtd                                             Ud « -

' ;de la A.l,                                           rJ


•f ~ ; f':!, 5-^ " ■

r ’ > , r            , ,q ■'•'• • •

t-aA; .. j'A’fcpr;              T

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai cu privire la cota^.t^V’ 1 r AM? i ?

;■■• -xkLlU;-3-A ____■ '-7        : j'______________

■. >.;C£1;; 7^     ...jșa-

.1        ’.t}i . X 3lidlX

uiuriAl)1' i

■ nis'. <’ uîiqom \ (8 •■ ., ;ifcn«d.}L


____ _ .

a din imobilul de ia A.l, proprietatea cefdiiafeiggi^SI » ■

,/•


.4fiu'OI


AWAΫAM-AmJ3 AttțMIZ J

âdffiWstraire de sub C.l numai asupra cotei de|\Aju£\eiH*?o41M>AAA vot in ifilWe^dJA -3b Jee-b .enw«fcte<

p iuii-.oirdttec, ni t tqoiti 8.(8 Ifltqjmr.fii.’or- .oiifikr. ^fliMiflAM iiiaua (/ ;

.________________________ococav ;gV..j 37iivy;fiidac~ "


£                ^fîria           .........

d .RMNBMisOM0M|0ra cotei del a A.l prt^Sfetateâ celei de sub B ll

Al


■ ' ..........

tferr-aMI’I ■8WPffPl"0 TO «MhA'gtiAî

ÎBKSKS^SfflUrTfeuilEÎKwMn-; âHSoq- triAvWâac; '

'țjj«oni^wroF":^

r-'.. .181? 3ri isnfijtJM’JbA Jujqjio Js.&îb6i S£:'z.^ . b .^e3i_mb SXAitșj __ i

\ eisE-e;

Rib ,£8€ in ‘snfejoM JaA


iilul de la A.l, proprietatea .jtfSlOJMW oriijolu1? frrâ;** eb eisroS: OCtOI^I tfe~tgje3~cnque£ .11        -jrtnteifflmbs oÎBiujQrr.b         Wj j

.......... ■■  iiiiifl :9b ioeib e-’eluoslnV

deWft*^ JUTldUț C ■. LX3£^ă£\_aa££e. n.c ,.*î8e .»n ?6$ăl<'Vt laAț u26!isfe" £>at< q— .

jl—^*0? r;ib      —-—r

-axb—. »i^lud.feînf---—1

Pfc lafoJ aiMSfr             ISIS i>g> £mr&ȚS>,bp tr,aJnsS3>UB-iHU3' -.1 ;

Jtdomi nit -*fdcM' șb 6*p>

--------------------- ---[aj»« wrauu&ți • —

li 5s\gf\ai\ eie. iei

&ns j.ai4 1 jâ; Hjjq:-r>b fisei b-.ii T>?

_________________________t>*Qi..î f.b VJ..3b.

A33TOR) ob i4eib .“reteds3?h-


administrare de sub C.l numști asupra coțeWle din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub

T 01: 6^ t eîs¥- .^,4A^3-.j-ja;i .<;! anwnq y?         ou-             ob luJagv                     PI

____                  ;,. g.A.ifeg.pgipio^sgfimioifl^ÂĂii^Jv^Oir' •'W #P5.S n.-b ---- Act Wtatfol nr. W. d|n l8/1^2013 emis dp fteardJ^ltoa Wgpfefe; vo^Ad jyT3Qi>Li;


1162^7WOI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C26

1/2 din cota de 3,52%.din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

4441

DO / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

1ntabulare> drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B:18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se rardiază dreptul de administrare înscris scftr'C’î'Tldrrotpentrucbta’ de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietate celei de sub B.18

r*** • vr »« t*r -rr -                      j .

4049 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3; fiind ramas fara obiect

Al


?///'3n8nd%'£


■>

■ S.: V . 7 :■ -<7. ,-77'

' „7$ 7

Pagina 5 din 6

----—

..........                .<r:«\-’<cf'4ttQM^Ncui9fdtd:Aa«te86l<< -    -■.-••>

. Unitate-indndduală, . J^Bgs^lnp                                Ap, 5,4ffcț. Brașov- - .._....

Părți comune: terenul            b’răăMlîidHtdle ae^k, gaz7&îkElricităte; acoperMiil, șțjasii, holuri, -

Nr crt

T)rcada5trar

... S^afața.

C<3ț$trot«|< i

Suprafața-MtSWrtp^

.. CoteLpărți

> •. ^ehe

; go^e ter$>;~

•=rn:~"^£\os,           -------

: 1:

Al

1W041-C1-U54

&t: id?c5-S'!

CJU2£2f- 'T'1’-'

iSâ^oto ‘

r ?. ■.♦■; c .        -,

-WSzWo

SpațjeiBSilSstehctn^pus clin boxă c&fsuprefațaTibtnăimăsurată de 2,41 mp       '■  '1

K„nrĂaiutu> a »mNb


Certific pă prezentul extrag.e^iietșpHftâe; Gu^jbșigiteuniiyigoare din cartea fundară’originalăjipăstrată de acest birou.                       ,lAuv« er:ii5:<.tnmi ii3';,, .ir > :> •_ ■■ j.,.          i«nq -CS'.? •

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea^dQ^ătre natarul-p^i^aiaqteiQr juridice prin căre’se stirig"dfep¥uriTe re|nș^feciJi^ ^pentru dezbaterea 'succesTuhi^^^BtBSi^tțQ^ -âfâzent^te sunt susciB^jg^-derorteB-1-^^                                 u. ; • r. i n, ;< î '     —' ’ "

S-a achitat tariful de 20                                  ^17-^0-20-18 JfWWfc

publidtătă frridbiHăra■cncSdUTnK’2/2.   "

Data soluționări#0****** tfASTdUUi. jui iijMft^gftaăgtetce^.;

17-ic£âoi8           .--•sac.676; ?sms: HW

Data eliberării,

/ /

T; <           ăH» -.c-~'

ncte^g^ppgljfn’^erviciul de .." ti JUVȚI vpiflr.'

:"r t.: f/hc > «'■ J.L .


(p&ufii tfl&mnStura)(parafe și semn&tura)


Mm«pU8UCffAJB«^l6SCUVlOW^

i LkO^~       (X-nUAJ :          f /         O > C.-7 <_? r-s' , c>t<5 -to, Cj^rts Ut ,'^'Tts

CAQ Jț f C4-8 /gz S//WU, CA-S <?O, ?A8 22; CAfi 84 CAt&^Q , M^CAzi/V

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.BRAȘOV _.


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

CuSLCHI


A«lE5S"țiA K4trb>iJS<<»

J>’f t £.9 u» * r<-|. ft


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter. Ap. 9, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz; electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II ■ '                    .

Nr crt

Nr. cadastral

Supra'fața construită

Suprafața utila (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curțep de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Șp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajulll; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

;:i'rL'C                                   J r-J;L

Referințe

119702/22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010);

'de. NP FICARD C. NICOLETA si

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000                '   -

Al/ B.5, Bi6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.

11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

18, B.19

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniutprivgț                                     r

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF llS041-Cl/Bras$y,;ipș£rișp prin^in^h.ejerea qr. 8^fi43 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa.prin încheierea nr. 87fi43.riin.21M8SS2t£2^

93150 / 16/10/2013                                            . .. .

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRîETATEftt'lu'de dtfept'COfrlparăre' Buri propriu în patrimoniul de affettățîiirie destinat exercitării profesiei de' medic asupra coteFde 1/2 'din cota de j'G^^Tlfri imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actbălă 73/400'0’

l <• ,2> Oi                         i

W. W

1) BERARIU MARIANA, divorțată            ? :         >’ 'Yz

931

84 / 16/10/2013                                             J ‘    '

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emisde BNfPlCÂRD CATAL1NA-țjB^ț:EFĂ'; ’ ?  \  ‘ -■  ~

B5

Intabulare, drept de FROPRIETATEțb ritlti de dfept ctrrripdțâfe ța'bt^r propriu in patrimoniul de afectatiiirie\ai^ti.fiat^xS'ci£arii''']?irofes^.'^ medic, dobândit priri CBhv’Pntfe, fdtă â&dra i95/20d6b        <

<■'      ; • .         Al

-ȚVȚT- — . ~r.....

1) POP ALIN-OVIDIU                                           ,’J *■ .   .....

OBSERVAȚII: - vezi C 5                                                                   . ■     . ■ <

93241/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 ernis d?.. Ficard Cătălină Nicoleta;.

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept’ cumpărare câ bun propriu în patrimoniul dfepfectățlynfe’ĂeXt'iri31exercitării profesiei’de medic, dobândit prin Convenție, cotă actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII:-ipotecă C.7

93295 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;      ............ . .

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun

Al

t.-prvwfmmte piuvedwmmeyn w>.-trz^Tgtw!

'P&gtrra'ttttrrS'

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale b■^■n •<■'                .• i-.~- ■ -.• ■J"   ■   ■:,

--0phandit prin Convenție, cota actuala 270/20000

-—‘.iraMMc^Ui <ji#n*gh-----------

eid.e


ial nr. 1120. din             erAiS           âățăirriâ'NlMe'ta;

B8

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit Brik Conzeotie. cota actuala. 270/20000

Al

1) CURsW*W»ac,?Tt‘           ! '• **■*••’

OBSfflîVĂtll: -Ipotecă legală C.ll

-’N :< ș-

1111

B9-

» *1 **5»«„____

HS»-TWrv-»r .. wmiÎMMÎttwiMat^S

< -l..-.'- JSEPfnBRABB&fllKSBSrSi^SwKsswaasPcS

■■■ ■ ----------------------- ■ -.....


ZT

-•                                                    i.j :

JP.^U I

J M'iJ':'- 1    A

•   -•• •     -X-.-

MPV'-

t -cUUu-i Us-

TZTTETTTTrTnTTTTTT-

rS* r

„£> a :

: :■>x i?.

(■

< î.
nul de afect^iune deștThavexercrcanTpVbfesî^i de Itftt prtrrConventte, • cota- actuata3I8/2QOOO

-----7...II saftis*! ■ 8 -------------------------------------------

Art-M0tm4aWttr-M!Hr8ijf‘Wtw,9&f5-«m^--------- ------------

£11 --:-----------------------------

''  ■ '   ^' •         ie,cotaactMala.3â6/200QQ           țl0i'.i‘l\5£ ’. 10VCX1

b)nr,s2Bt? :<n        "


Bls-kena 5!16inerw’V »•■'!;•

țOlOSWCI WJ>H-t5pI3S\0T8tt Îii-IH?

8BP-89 eb iqeib eieludsl-il; g


£       cic? eneJ APq

0 juTâaui ti


s?âHw?r^»«

-fflWHaguo' " ;------

.v.wyiQXO-tMUtt '1 rnto          Siitxo^---------

' ifWĂJhȘI \ 081E4-'131 nih 588 in Ighs^oM ? . A HfiftQ «frh V|-nh lAltirtKlni______

’“liibrn:U6() ?ii             „

!i 91oy 6’iquab jii'^'n

1 fi/d?                            ______

__Jțafipvib JwâiMAwrumiiîăâ zi tiaiiăi\Bi \'Ăâ.t£g

\gl_nib .£89 An, jcneiol- ?A b ^q-iiîb *;■ <sf«».'WEh-'■ lomnle? ni uiiqmq C-...>q libnsdob pibarr wahro-HÎJĂ <----

--           ~.iiȚÂMc.aâto ;------

A

\Of\ei rnb


abulare, drept fl propriu în patrimoȘ medic , așupracot'ei del/2 dinu£8 dobandi^nri<»jȘoft 'tte, cota aGtuala 318/200^

U            sBMawuela

-■ Vv ' ' 7i~ iq /ibmidob

JH J-?83MtRAM ■,.


TXW

EiosWwveesee115831/19/12/^X3     ...... ............. ,

Act WȘ^al fir. 3iA 18/117»)iB%flti^                           ^rrh

'K'udsJrti-'


. •r -■ lAwfcwiMftr*

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

.......... Al

1) CÂRSTEA J AN A-M ARI ANA, ns.HOHOTÂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013.emis de Ficard Cătălină Nicbleta';.

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44404/09/05/2014          .

Act Notarial nr. 397, din 0Ș/Q.5/2014 emiș de Ficard Cătălină. Nicoleta;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al. dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA                                     .  .

OBSERVAȚII: ip C30                                                                            .      . .

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi realg <țe:garanție și sarcini

e      Referințe

119702» / 22/12/2011

Act

nr. 0;                                                                    i

CI

Intabulare, drept de ADMINtSIfâ^M, qpța.actuala 1/1,

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa priălnahdlerea nn 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prm încheierea nr. 6d64thd}rr-20£>9/2Odjb>- t r ■

93150 / 16/10/2013          A .                             /. L .

Act Notarial nr. 982, din 15/10/20,13 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă înscris șub Cl>.numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de ia Al, proprietatea B4.                                         ;........

931

84/16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013

C4

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cotabș

1/2 din cota.de 1,93% din Jm.oJ»l. proprietate® Eelui dâîubB bifri'*;»

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGAkA, VQloar.e:9785 El^rQpjez3fre^3 din imobil, proprietatea celui de sub B 5                      .k’r'

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                . V:

'. 2‘i''         if : .;

93241/16/10/2613

A..:'';.-.;? v z

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cataiina Njcpteta;:

C6

se radiază dreptul de administrare de sub CI . fiind rămas fără oibiect pentru cota de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV                              ---------

-r*--------- -- -

93293 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 905, dtn l57'TO/20T3-emts-de-Ftcard-&ataltna^Ntcofeter

—........................

Dfftmivni'Ysre conține oare tu

TT

Fdț/frwS din 6

înscrieri privind drQRțjiri reale


C9


fsfÂrrtabtrteazadT Euro, reprezentând?
      garanție și sarcini

W&ft ^m^c^i^ț^ra?cd«aiJd^iiț2 din

^tSwU’'• ~:b                 *■ ’ v ■■■?; :‘ 1 '■■ *


.^y.                               OOI-OyWVK .«Psufus olo? î-nnavroj “iq ronaPOC

îitim/'WB..........    . ......‘  '  .    V7^'y :.<iăOXM..Muri-' -1" '

Act Notarial -nr.- l-l-20r-^ih-O5/-12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicolet^ ■   ’


CIO


Cil


radiază dreptukde administrare de sub CI , fiind rămas fără obiectj nțru cota de


se 1

pentru cota de U?. dW^CO^ d

proprietatea ceiehiabB^i^>^%QlrG >                             ,

Intabulare, d rpW             l£«3^GA»'>yâH*fd3iaaft8l;fi;

EURreprezentând qtfăreh^ajdaidrjețiheăcbffâtăL.-asupra cddtebdsl/2 dln cQta-de 2,7-0% din imobilul de la Al^W'datate^cetebdgeubfBBil

1)

^714£ii


: .Crr'C • ț --------

•■ -•.•*••■ —■■--------

< -'<'''?■' 1


-4


sdftadiază drdjîtuHd^hS^fi^Bt^i^^diâtibă^bisbra^Ssf'ElM^^ftiâif <? pentry cp,ta <p

jwoprfetateâ d&           'MdO'Oi ■•>{?•.< >rvnc 90 sroo-nfo £\f sb ioc

" ' r

’*r?cggy       .T,^g.ww^Bu-

sa. radiază

obiecțpentru cota de l                                  ______

sEBTB.'lO'         Tnbb și yiVffamv'. 'JgăȚb -Țb

IfitabU lăre. drWi :                       WjMp^beUSBIB^'-

EVRre^rșzpnț|md


C12


11


C13


lLSS|j|:         j'bsn:

'CObf '^vfA gițiirijE 6103 jertfievco.'.» ooq ‘-'bncdob

, r, l--i~Mi-lii,.\                           Ațr.Mtg Ți' '------

.1 .<?>       Slt.?!-’ ?■’.

•.Țj' t'- .--'=■ ..<'{b.,~-'

■)<:■:     uillSâSK'. r. . _7~

't'"    ' ’ '"ț:   -         *■ •        ~r •         ‘
rietatea de sub B.10     0C00<w££ sisut


jfe'.g/!» iraue -

OEri :y '.'.’VAVSiSîiBO.
Al


srrisSb bnlvhq n*țr$âr»i rrrnrmpnh—7---—


4.


.............. -0 .?■• JjA~ >b lqs'0 s'eludel'r ;

___f|4ui JUUI5MO3 il

%in'vS£n> voitAT^Â'i?-        ^5 «•V& W'vSzKro i’l’v-h ;nÂÂ/SB?b.’d

g'xrja;--,.■,     ■, ■. .■—■ ■■_ '.mi »t-rrâw» i « . .v.... ...A __g=T'n.----' g î e$ wiAOi^egi €»r mb ,?:S€ “,n iai^țjot‘1 >>a L>,‘-;tnl' ăsaibei se. '


d>.b <\i efor înjnsq! lj


tfntșoeFicardeacfflna wcaieca;      erhftftr>Br im


«•»b ."LT >0 tenl-ioV1 -.-A

kl ȘD BjOA         E

li'jq'j'U -nGtudPfr;’/

1 19"!:' ?b £'?:?-f-'h?; rl? șnqpiq Jjdți'Ai. riib


2ZZZZZZZZZlI®^SSSffî

*i(dl>de>lâi.A^.tt^oprtdtafidazd1^ dl>i 1>             in


cotei de de 1/2 diH’d^âĂdeB.ffiBSb^HmbMPWidteda.A^pr&piildtdfce®'

1.36 eu.? 9b ii;!?.; ■ ft>e »:.ir-3G',q JA r! ah JuldOTC.


ActNdtărial hr. lȘfi6.djn W12<«lăbeftifcidtefHP B«râh0î£taa^ t.K».vi<r.îi •••\>.-.:8? .10 ^nsiovț ??A.înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea' celei de sub B16.

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3.70% din imobilul de la Al. proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază: dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B18                                                   -

T     Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURasupra cotei de 1.58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

QJ?$

dm-6-


—©occzrnerTtrwrec

■’                                                 :         r.r/.

Unitate individuală, AdJ^sa: Lo.c..B^SQv/&?ț3e^îifiSl:^.£l''f^t8^,' ăpL. 0; ^JdlBrasov. ,.

Părți coSiu ne:'terenul^â*5^'mp,‘bWfi^Wentefede^¥^;ga?/e1^ȘțriSȘBit^, acS^&rfstiTrcâăa șcafij, holuri, sala gips si terasa de la e^jHl -      ' 1r ' -             ~    --              -•                   .j

Nr crt

t& cadastral

i|O‘-

^faț^a

4, v«hsi •<* ' *

---------------rji e yu«»-------;---------- b ■ , >®Ase»i^feARfttaciQ<e

•rt- ,-... • • ;■                 *••*•<.

ATI

119041-C1-U48

1 Ww'

ij U.l1J • 1 Mr^țțL' k * 1 JlU y J J11 4J ■

ajuta jvTaout îi'

’t-

sțrațio’9 păiter tompuff din terasă în curtea de lumîrTâ'cu suprafâță" utilă

Sp.2, Sp.-3, Sp.4, Spr5 și Sp.7 de-tejjartertSp.-i, Sp.-2, Sp.3rSp:4, Șp.'5. Sp^5p,x?^p;8 $j •Wjrderi&;etajul I;

Șp.l, Sja.2, Sp.3, Sp.4, Sp,7,.Sp.^^B^.^5p!n^fc(|&â^dfclă ^^LII; §p.i;^^ S|5:l^Sp.4 de

la mansardă■■■ ■'■                        :                                     ■    ■<•>•    •.-                  , .■(    ■. ■?

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițjilein vigoaredin cartea fMn^feo^lâiniTă' ^^trS^de acest birpu,                              - -   .1-            .!'■ .'Jt. • :                      f. ■'              'L'C-'eC'O^ jjA

preientut.extras de carte’Mjw^^^te^aâfțitiafeiitd«^fla^fie4:dp«St*eirt0Mpuitiprt9lta®iî^t^er htâfce prin care se sting drepturile ^aaferppe®WraișnRerfțrd dezhiteteâ' succebiuh'lfor'', iar httorrttâțHlâ jmizSn^te sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S*a achitat tariful de 20 RON, ~Chitanta interna nr.2018038642/17-10-2018 in âtfre^\^e^biftet^ihviciul de iruWWKlrfTOb'iliăfă'cu<olinrnF6^7.. "  ~~........... ........ '   .......................... - —.

, 'tib . < v; Ife.;!e.ioVt ■>/'

•;<!•?.•.;: ,.tS .:?Ș2V; sb . b •"’■ Alf.:i.’> .&16lu36rf: ,<■■■ ic .. - -’it.. I ‘»n '■      . •■

-^p^îî^ătura)


r> S...             'R; •.■:           •

(parafa șisptnnătura)


Data ^Auționării,

18-10t-X018

Data eliberării.

/ /

-S

ZsiHfi Ml

w^7


CfT V? T )            - f -     -     ,   .  -            r              '

a           pi i f?_Of5              . c^V{? ? ?j

c^poW^ow:

ggaf j'     Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate ImobiWară Brașov

'anc.pi

ACt>T»ÂMTî«>A4Â

* » • <« V»ZXi-< <j- fi


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U49 Brașov


i Nr. cerere 1

142025  .

i       Ziua.. 1

T.7       i

p. Luna ■■ !

10 '

r.,.' Anul,      •

2018

Cod verificare

■' !’100063508424


Unitate individuală


A. Partea I. Descrierea imobilului


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. partefrAp^SPĂTiU.10,ijud.,Brăsdv;<.L? -•       T ;.! :

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate; acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită,..

Suprafața utila (mp)

Cote părți . comune

Cote teren

- ■ :,;;v ; .r-c

•: n ■:; c r >, <-• S :• ■' . r . -y r .- \

ObșervațiiV Referințe

Al

119O41-C1-U49

..440/87000?

267/52700

■        ,7y, jy ■

Spațiu 10 parter compus din.cameră portar cu.suprafața utilă măsurată de 5,76 mp, deservește Șp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la partbr; ■Sp;lîiSpl2;> Sp.3; Sp;4, Sp;5,?.Sp;6,> Sp.7, Sp;8 șiSp.9.de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Șp.10,. Sp.ll;'<Sp.l2cși Sp.14 de la etajul -II; Sp.l, Șpl2,- Sp3 și Sp.4 de la mansardă                                                          AfrîAU.'A?-;

A? ^3 5!(Siliște,          -.*i> rpi.J .                        ■j; !<!*!< ,


V7:f -mv.'.-'V.

5 ’ Referințe 119702 / 22/12/2011     ~     ' -...........■      ~ - ■   ■ -     : 7 " < 7^~  :

Act-nr.- O- (si act rrrr3385'2/2010'cfi declarația aut. sub~nr. lO2O/201Occle N^BICAftD/C.,NICOLETA si documentația anexata’  ’ • -   --  - 7 -J

si act nr. 73870/2010 cf- HCL rfen^S/2010^» -    7 ;■» H i        .ue ,a;; ,v-; >6:^;cy

.•7rA'     .3/


~                                       jiOCntî-or»*••s.-*x.y.Tî’ ~;£ -s'Vu.j                "

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte’jCtr^turireal^j» . r

.................

si—


B2


:a            \/rac.                        r................................. ...................

Intabulare, drept                           HS (Vi ;972/2.002,.dobândit                     8,15; Bi.16, B.

prin Lege, cota atty^l?Ji7^J/^0C^a < .-.b hiiîdț;

■. -■ .      '■■' 7-.k. ■■       -

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniul p^Vit


A1/B.4. B»5t.Bi6;B.7, B.8, B.9, B.10,


., ,17,>18, B.19'


. - -     ■    -   ...........      »T)M7r- ■;

I... Br^ietra^CQsariinCE11904JL-C]JBraSDicinsErisa.prininctJeierea.nr. 8i7^m3.mn^f09/20 93155 / 16/1:07^013     ;snWeg            f               f l&hc

' Inta bulare, drept                                      c^Hrvpâț|f6^câMîtirț

propriu în patrimoniul de afeGt^wn^Wstinăț^e'>^!re^|iW$^s|8i‘'*;'‘ medic. , asupra.,co.tei.de 1/2 .dinZotă. de 3,65% din imooflffl dobândit prin Convenție, cotaactuala 73/40Q0___LE

1) BERARIU MARIANA, divorțată

-*-.■* '■■"■. .■_■ R ■                l.U Jty _'f         ?.WI.. . . . '■*■**. T'* "!. " ". '.•.,TT; T*. "*." .“.T ~*.—• •■


B493196716710/^013 Q

Act Notarial nr. 983, cfin isM'(>72&13^nli^deW'FiGărd XDatalir^iGdl^finx

propriu în pa.triipqnluiyde âfââtafîQ ra’SiȘSn^^&cităHi p’rd^^^diiF.j .       .. . 7 .,

medic, asupra cotei de i/2 din cota de 1 .ps^ăin -impbrtul cRț^â'-A# y».ț       ■Intabulare,

propriu în pațriipqnlui'

dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

i.JJBSERVATII:                                       V ju? fi - ? i'.-~         ■ <<*■'* ■ . ■ <o4ih-               -

9324.5./.16/î<ZW;X;

ZBZEZEZ2

lntabularer^pe^de7Pfe»’W6TiAă®Gu-t^f^^^^t'CurBpă^^ȚGa'bw)l

dobăndlt-|iffjă^Gdft^fefttie,-.GOta âctuăla'. 166/20000- -        ... .... . 4.s-iALU.~JlZi£.- „c.Act Notarial. nr.


B6


■S3,2^^"'/"-lG/'l‘0/Bl0X0’.j'o>8R‘»'mT,i!rftgțo,r'‘țe?j.Wjr*'^' ^f.'Trrr-r


r^-TY--
i hife 985, din 15/10/2013 emis de’hTP. ^a

W; Wț       - -

t'i^WwRr

.'•                         ■ 1                                -»țj

^'i

WM/4IIW1.1ILJA1-!. "t !TP1 JlzBIJBJ ■ IM ■ 11 ^^btggZRCHnQ^ 1

*b!


.....                   ~l

■$&*


^b ’jqaib ,91BtUdG3Ab     ș

ȘB-Bttwi ,-e^j:rthqț *

•țț..f i

jMag^wft..

, lOaR- - ■

>)S ^telii'ăj&înL

_.....                  ^>qcr>qi AH ;

MHfcfrv a

J 'ji86p:'-0hfl Jibnâdeb! .    ,

^Wa0£,..,

I ftlfe .£86 ,1h IșMloM.r^ ■^•ÎXOȘMBNhdl VW4


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

dobândit pnrrConvehție,- coța actuala 318/20000.  . .<

■ .. ........ Al  _____

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23

115850 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de'Bațranu Elena;     :    /         ''■

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, dobândit prin Convenție, cota actuală 370/20000         - '

- Al

1) CARSTEA JANA-M ARIANA” •  '     '

OBSERVAȚII: ip C25 .                                             t

......'•

116

176/20/12/2013                                 '■

Act NotaFial nn 11-51;-din 18/J2/2013;ernis:de Ficard Cătălină Nicoleța;

tt; "•     1

B17

Intabulare, drept de PROWIETATEcu titlu de cirepț cOmpărăre^că bun propriu în patrimoniul de afectațiune desțin’ăt exercitării ‘profesiei.de medic asupra cotei de 1/2 din dcifa de 3,52% tl1nr imobilul dd (a A l, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

'       Al

1) PENCIU STELUTA-ĂI5RIAMA 1 * 7             Ă "?' .     ?’

116421 / 20/12/2013 '• '■'* V.   'ĂĂ.'         \

i ■;                   ;

Act Notarial nr. 1156, din 20712/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța; i/-:. i

A2W .iți

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de(afectațiune deș.ținat gxețdtării profesiei de medic, dobândit prin Con vbntiBĂcotă* actuală 207/20'CÎ0d 'J 7“ ;

Al’;.;. 7

1) SIMINA ELENA^XRlĂNA' ‘            : ?     :

;      • î • -■

44406/09/05/2014 ' " -             ■    -   —..   -  7

•*» ( t     A-

ActINotăriaT nr" 397,dîn"08/05/2bl4"emis de Ficard Cătălină Nicoleța;     ’ £

B19

Intabulare, drept de'PROIiRfgrĂȚ^ci/ițițlpI de.dfepț;cyrhpăr^țetca hun propriu în patrimoniul de afectațiune destinatexe^țărai; prpfeșieT de medic, dobândit pfin X3bĂVentîe.7cotă. ăctdala .3i6/20lj:bb' .7   "

.Ăl. . . -

< j 1} r-

I) bugiu MARINĂ '                                        ' • "<

. ... ; . ;n :

OBSERVAȚII?-ipotecă legală C.29              ... . ...............•

-in

raai;;' \

z ■                                                                      '         “                                                            ?      ~ 3       **■ >• < vY *ț v £>.

‘      .......... —     • C;Partea MU ȘA«CH«I ; , M            ”

. 4 ., ; •                                        .Cs/fiip.Alrl                                           C.IV •'«•.'• Mj'.s ‘ p‘ • iJi: .-1 ■ .•».;r.

înscrieri privind                                                        I'

1X9202/22/12/^0X1

ACt nr: 0; ........r...... ......
Intabulare, drept deĂDMINIȘliRÂRE;!Cofeâctualat/i‘'s

OBSERVAȚII: poziție transcrisă TfiB'CF'idsci^l^Cl^Blăiâîr,


rit rt p ’£*ț<

' ii9Q4i:ci/ț ^^'ihscrli


93155 / 1Q/1Q/203.3 k

Act Notariah-nr.-982z din 15/16/2013 emis dePicard Cătălină Nicoieta;


se radiâză;drepțul de ae^nirțisțrare operativă^ fără, obiect' penirju cdtă^de WirdWPcOT$:d& ‘3$>:5

93190 /                           -WȘAct Notarial:vnr.--983H<MR-'-î-5/i^Qi3-qmis de^NP Ficard Gatatina Nicoleța;C5


se radiază dreptul, de adMîblstj^fh'b^hta'tiYă         17 WÎ$r Ch

privire la cota de-'lM biKrcoț‘ărad:l\93’% proprietatea, celui            .5^1'-,M     • "3

Intabulare, drept de IPOȚECA LEGALA. Yaloare:9785£URr« diferența de preț rl^^Hl^ă.^âst^ra 'țOT^bW'^Z din impbilul de la                            jtib'^!5.fl '


93245 / î$W2e^^.

---------7T- — ! ^.-T ...                                  , <■.■-■■ «■••.—— ... %-          ■■ . ... . -• •---------------TT- — ---

Act Notarial.<nr;--9a4fedin-15Zi(ie013_etnis.de^’£icard;CataJina Nicoleta^.

C6 privire- la cota-de'^ifcdm-Jceta:’ a e*'1^66% ■ din' imSWtif fcfe’.4â;.$l,::


C7


7--- - —-

n.r,Qni;iatatea                                         .___

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vajoare:6412.53 din 20/69/2011;:------


Ștă; a£tfp râ* tâtei dc ieiatea tfe'sub fi. 7


. - . <$/- .......

^OiOrtliiJsq n’ bh$ ...

SÎ^O' -6«?W6 Oil'rHțn V

wj- --

vie


Ul.ita,JaJ^îjLT~RB3Rfiftl!Șteft;', ,


jffiȘrgj- ■

WafjțTj...
i;


^^Utt^jWwflfetțbO ’|/ib‘^R W-aw'ț^                      * Wu0ffi;foA!

?b șKii> si «iltfnq: k) ui*Q Balftjșnq&KV it> ?qa?.H Xikh»fe|nL t/țnq f»b cJneiWb t ergfrlulîdQrm nib jj^g^qWW^'7. . .

înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sa'rcini    “

Referințe

C25

^EGRreprezentând-diferența-de preț neachitat asupra cotei de 1/2. din cota de 3,1-8% din imobilul de la A 1, proprietatea B15     ..    1

• ■-.....•

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115850/19/13/2013                    ;   f

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena5; .

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de sUb C 1, numai cu prrvire'- iă Cota 'de 1/2 din cota de 3i70%' din imobilul de la- A l, proprietatea- B16                                "■         " " ' ":

A1.

C25

Intabulare; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei.de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

. Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116176 / 20/12/2013

Act Notarial 'nr:’1151,vdih 18/12/2013 emis de Fifcărd Cătălina Nicdletă;1 ’'     '< '          -

C26

șe radiază dreptul de administrare operativă de sub C lr numai cu privire lă"toță^de' 1/2 din cotă de 3,52% din ifhpbiluide’ Yă A 1, proprietatea' B17 ' ' 1                             .                 •

Al     '

11642,1/ 20/12/2013 . ...<       ..

Act Notarial nr. 1156, din 210/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicpipta;                   : : ■

C27

se radiază dreptul de administrare operativă de șpb C 1, numai cu privir'^lâ cota de. 1/2 din cota de ’2';07<$ din'-imobilul de la A 1, proprietatea celei de sub:B>18 ~ r: AA

Al

4441

36/ 09/05/2014

Act.Noțș3rjgJ;nj.;397, din 08/05/2014 emis ,d.e;Fic$ird/Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de lâ Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1 ,               ,

Al

77423 / 03/67/203;/?    ? z

Act Adminisfrativ. nrt;7O62i .din11:3/06/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 988, din 29/06/201.7 emis de Ficaid Câtaiina^lQrapleta’;

C32 1

••

se radiăză dtfSStul...dd ipotecă" legală/lnscris Sub C.19 in favoarea UDEȚULLO BKAȘOVOasupța cotei /

de 1,90% din iijip.ț>iluf de fa Al, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind rămas fără obiect              .

Al


■ ':v'î‘ '?.<■•.■'jir''.'Mx>«r<rAnî!Urr«ri'J țVl.J-1.^09 ț ’. —— I Um^^îIffuâla;AțG ^ărți comu^e: trenul dg.


■-


le acest


’*roRrWr '.FU îi CTroSin-i'Riftu eiGifeidrtsbe baterea succesiunilor,

01»$'|HbR sL’iSiw € fO£\aW£

W®Ț'&li>5i 0*1» 'v\X..'âbH&fcMl
prin jentâte sunt iciul de


______■

“              

j.#8E- £ .»fr fotoyfixtâft rSlșlirt R^exrȘb

__7. .    _.. _   _                            id»hqițn<

7139^0 âi^ aem^Tbriîfi ,O diii ubivîe'tj^teknb® ; ;''dui^ ^<6^teîâi^>d ja

|7E7tg8ÎP in fenai^RiiÂȚvSeeiB .iwsîiSBuf luWÂȘT'âiS

M ’   ......... " i seTșeyațTflT&t’S <h£ 'iUSit

’ ttnitt £> .EI â dwe <jfc tete ■>

Ml:.....;

92’      !

Wvti

rSÂ
\ei


cf& I 12/ c46 k , c*& )<S >     85

c*% i 61/tou

'ancei


.AțKknANrfiOkAlA '** ■ <■     >■*•»"<•«".. ți

r i * r ic <tat* i « 4* i*j j M


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere i

142109

Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U64 Brașov


IHIUIHnill


100063509191


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de~527'm’p, ioransămeritele‘ de ăpă? g3zr§leCTri?Ifat¥7*âc6perisu17câsă scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119711 / 22/12/2011

Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 10915/20000

Al / B.4, B.6, B.7, B.8

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011, poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

111789/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afeetațiwne destinatexereifâFii profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1711/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111849 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

____

1) IDRICEANU CORINA                         fântfy

OBSEfțVAțU: - ipotecă legală-C 4

111914 /P9/J,2/2O13                                    |25£BRAȘOV*|s/

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;               ^Ă^/

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca burt propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 10,33% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2066/20000

1) OANCEA ANCA MARIUCA

116324 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1888/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

OBSER VATJE-C. 6                  .. .                                    - ...... - - - —    — |-

Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4'4:3fK^F7'-U9705/2014

Act Nbțhjfjșl nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                          ~~

>-'RWh

Intabulare, drept de*PKQERlETATEcu7titlu dedFept;cfli?np'Ș'rare ca bun mmQgn patrimoniul de afiectațiisne dBSttftabeXercitării profesiei de mWBWbbandit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

'î) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip. C.8, vezi C.7

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind (lezniembrâ/nirtteld dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Bețerințe


H.G. nr.                pnexa,1 pp^. 127


CI


Intabulate, drept.de ADMINISTRARE ..

D.gPNSWULJUpE-ȚEAtiBRĂȘOV


Al
tie iranscr-isa'din CF 119041-Cl/Brasov^ înscrisă prin încheierea nr.87643 din 20/09/2011: dih^F'.il9641^€i/8rosev, înscrisa prin încheierea nr. 87643*dln 20/69/jfâiî;


05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

le administrare de sub C 1 numai cu privire la cota ......... ut de la Al, proprietatea celei de sub B 5__________ Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de 8,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 5

1) JUDEȚUL


Al


Al


HOV

p1.'. ... ;■      . u- .ji


111914 / O9/12/2C______________________________________

1123, diți                             C,a,talinp.NUpleta;

C5 se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota Tde~10,3ă%~dmirnobiluî de la Ăl, proprietatea celei de sub B 6


Al


116326/207X2/2013___________ ' ■   ...

Adt      a?;.^b>X151. din J8/12/2013. emis.de Ficard CatalinaNicoleta;

șe radiată dreptul de admiflWttaee Jbsgrts sub. C.l notnai^peritru cota 88 % din imobil, proprietatea celei de sub?B;»7.,

V.''     ’                           'AlC7


CB


se radiază-dreptul de administrare ThscFțs sub C.l numai pentru cote de 8,55% din imobil, prga^^țga ^eiei^db-sab B>8           •   ■ •

Iritabutare, drept d^lPOTECA^LESAtA, Valoare :-1951& EURpehtftr reStul de preț neachitat asupra edteideAiSSSfr din Irhobtl, proprietatea celei de sub B.8, -■ ' /■          '<      '


Ăî~


Al


1) JUDEȚUL BRAȘOVAnexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov,Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul ll

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se "sting drepturile" recite'precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile~prezentate'sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038680/17-10-2018 in su publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Asistent RecvStrător,Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /

Pagina 3 din 3

(jOrfiJri                   U, C4<3 CA6 /4 dts /S,

'          b/TZouOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U66 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului


Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 12,Jud. Brașov

Părți rrtmuno- toraruil da S07 mp, hrancamantăla da_apa_ sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U66

2

153/87000

93/52700

Spațiu 12 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,92 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119711 / 22/12/2011

Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 10915/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

111797 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

. B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 1711/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

OBSERVAȚII: C.2                                   ~~    '

111851 / 09/12/2013                     7

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare că bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală -C4

111917 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 10,33% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 2066/20000

Al

1) OANCEA ANCA MARIUCA

116332 ^20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 18,88% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1888/20000

Al

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

l) T»eNCÎU STELUTA-ADRIANA    ---------------- --------------

-......... --- I-, ---------- —

44373 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014’emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

bM

drept de PROPRIETATE!ciTTttrudF3r$pFcumpărare ca bun ■prapriu/în patrimoniul de afectațiune destinat Q\§fțitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000'

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.8

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe


419711 / 22/12/2011

H.G. nr. h.g., 572.2002, anexa 1 - poz. 127;


Al


din CF119'041-Cl/Brasov, înscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; il-Cl/Brasov, înscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;


111 . .....,Ț7 _____________________

Act Nq^riftl jjr.4121^ dțn 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Ise radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cotă

C2 de de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de sub A.l, proprietatea [celei de sub B.4


111851/09/12/201^     „          n _______

Act Notarial nr. 1122,-din 05/12/2013.emis de Ficard-Catalina Nicoleta; sdiază dreptul deadministFftce-înseris sub'G.lnuroai pentnucota 4e44$% di.n imobiluJ rifi s^h A.1, propri^t&a celei jje-sub B.5 Intabulare, drept de IPOTEtALEGALA,Valdare:19630EURasupra cotei de 8,55% din imobil, proprietatea celei de.sub B, 5


(23 ■>


C4


XL


111917/09/12,

Act Notarial nr. 1123, dlri 06/12/2013 erhiS de Ficard CâWMT NtebWa: rt- lăe^rdlfiă^ă'dreptcd 'admirdstrare înscris sdfâ G1 numai pentru cota


C5


dih'îmobHăf de'iiib Avi, pfdpfietatdâ ctefei rife' sub B.6~

116332/20/12/2013_________

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 drriîs de Ffcard Cătălina fficcftăta;

Ise radiază dreptul de ddmihfctrarC cfe iub Ci , riumai pehtru cota de C6 1/2 din cota de 18,88% din Imobilul de la Al, proprietatea celei de sub 87.1 .                   ......' "■ .       •          ' ■                     ■             ■ .      "


44373/0^/05/2014__________________ - ' ~

Act Notarial nr. 387. din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; se radiază dtepttrl de administrare înscrissubC. 1 număr pentru cota de 8,55% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B.8 . Intabulare, drept de IPOTECĂ LEGALA,Va|dare:19516 EURperitrUrestul decret neăcbfet, cotei de 8;5S%xfinimobilul de subiA.1, proprietatea cfelei deslJb'B.B ...__________,,_______________■ ._____________

1) JUDEȚUL BRAȘOV


C7


C8Document cin conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 12, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U66

2

153/87000

93/52700

Spațiu 12 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,92 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038685/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 18-10-2018

Data eliberării,

/I


Asistent Registrator, DANIELA MOISE(parafa și'Xemnătura)Referent,


(parafa și semnătura)
LA (hjx / I § QQȚ 2018 I c&J

Pagina 3 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

UZ COMUA/ : C48 fo, CA6 <2 , CA-6 ( CA6 , c*M


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

142106 i

•     Ziua-

17

I    Luna

10

i ' Anul

2018

MIIUI           4UJLO     i

•J/.. ? ‘ Cod verificare

■■■■

‘ ' 10006351)9286


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE ;

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U65 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. l,.Ap. 11, Jud. Brașov

P^i^i-Gomune«.terenul-de^27^p7-l^fTBdfnerrtde4det3f337^r^lmriCîtăte7^:bp-eTi^rTâSă"s'cani,'"holuri, sala gips si terasa de la etajul II ■      .'    - ■

Nr crt

' Nr.‘cadastral

Suprafața " construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

’—•ț; • z.. ...

Cote teren'

î -! ' Observații / Referințe

Al

119041-C1-U65

6

463/87000

280/52700

S p a’ți u 11‘ e taj • 1. c o rri p u s din cameră de steriliz'are cu șpprafața utilă, măsurată de 5,81 nip', deservește rSp.l,' Sp.2, Sp.3, Sp*.4,;-Sp.5,»Sp;6, Sp.7 și Sp.8 de la etajul 1'- -v- ■

Of-?.               r

B.; Partea H, Proprietari și atftie ■   ■

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

1 i '• .     ■!!                            ~              ---- 1

7 *» ‘ '.r ' kUfieferîfVțiM

119714/22/12/2011  ,

Act

nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856>201Oj5,fșt,      f.'ja'jșh

B2

Intabulare, drept ctef PRGPRieTXTâtu tiCftilde’ dfeptf conform^bi 972/2002, dobândit priit, hâqe/ Cota actuală 5244/10000

Al / B.4; fl.5; B.6, B.7, B.8

i '*-4 ;-3 ■

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat             u i

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, in scris ț?drfâ-i^ poziție transcrisa din CF T19641-Cl/Brasov, înscrisa prin incmfiS&i n&

Arf«P6,431d/n 20/09/2011; l &/0tâ0U.T f ..ti

111

802/09/12/2013    ,.

iii                     ■ s'OAa'

Act Notațial nr. 1121, dia.^^^^3 ^iș;c|e

B4

Intabulare, drept dejȘRpRRIgȚAJSgifMIu-^e,dreptjsurppararexiăȚșj^-propriu in patrimoniuj:g^afccț^țiune:destinat exerQițarii:profesiei; medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,82% dip, imobil, dobșndiț prin Convenție, cotă actuală 891/10000

•-.* -i n.Wl

;                 ':ry.   ' ''

r;v:-. 7 :       \ fr-t v ’

1) CURSARU MAR1ANA                          . ,     ,

V                                               • ■-. *

111

bsa/09/12/2013;  ;   :::;   ,, „

Act Notarial nr. 1122, din-05/12/26   Qpiiș<ig;NRFicaird CătălinăNieptețșju:-

-      ••          • • . ■ -’4 \ ; ‘          '

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare eajbup propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prof|js«?ffda‘ medic asupra certei de 9.^ diri impbilul de la Aț, .dpbaîfei^^ph^ Convenție, cota aQtuHâ’.9do/ioâoD               '. . /“'<v"'ie»'

Mta. d i •-< x *» > -4 ■-; <•

ISIDR.CEAmCoW  ’’

OBSERVAȚII: ip le^ă C4;      ' i              J                  1

111920/09/12/2013                      Ul

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoî^j^âȘȘSSte'S :' 'S.fi.n

B6 .

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic ăsupra cotei de-10,82% din spațiul 11, etaj 1 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1082/10000

Al

1) OAhICEA ANCA MARIUCA

OBSERVAȚII: radiere administrare C.l la C.5

1163277 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B7 j

ntabdlare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun irooriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.______________________Pagina 1 din 3_______


i; îns^^privitoare la dreptul de prop^șț^e^ a|^ d^J^i.r;e^e ;

Referente

: 07

TT^ aSupra cotei de 1/2 din cota de^’SWMm imo^r^lâ A'T, ai«SBhta spațiului nr. 11, dobândit prin Convenție, cota actuala «■§00    ĂflAOtttP m-AS  ?AW

——r-  ai

?Q'l / >

î - .£■•■ -• J, k 5 -

■HnttSTfUUTA'-APFlțMW^GdMiWRMR

, ,; ■. tM'f.-J ,< > ^.dV-.xr-k nr*t» •■■

^cFK

oFariȘt pr. 397, din 087Q5/20Î4 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

IhtăbblâFe, dtept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun p'rppriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de mădicșsupra cotei de 8,^91% aferente spațiului nr.ll, dobândit prin Con^niie,                             c^>rr<¥ r*

Al

< ■--. - - <•« »%

; J-.   ...

^^VATfl: veziip,legptâ.laC-8

t-,

Ijqfr ’’£? «»»/ •


:urtod .ihto


c/r-.?  ? ! wrtsA

, n?

wtoia<

ri—— ..: .x»~4±î=j

----M-“

—4—h


TSțrr few.a! Jftțl,ntjtnp! 9 tnîb’^T


tr.2 »b


fA


ptin încheierea nr. 87643 din 7


Al


«l tntMJtlvnq hofHWif


0&.\&L\££\^it^LLL

,£06£        ț>A


iqsib .eiBluflăsfeb 4» 1 i ■hedob ^ooîxsse’ CT .........."\M.. ■ ;

..w^, „...Seq ,v.TAVR^?SO J     i

Vi h» «vo~.o<ro avsnwt    I     ■ ~~

ef0£\1!J\eo \ «Mtt£Î|—• fc' I ££ f                *'->*'.—

~i Jqsib Si&<jds3nl om'Vft: r.» u-’iqoiqj- t. f ®b i|Jc? 6^qu«6 .;>>b»rni "'■* ~W5ESS5W9®s57 ' AH’irA-hs: J ftlWll---

-,1                                                      t f-----


>811 3j nw>“ îSS


in» naBUi II l.lirvif,l>I.L.lLWII4MHiMW

' ^^fl^^ggagro»TOm^î^amfeiainaM<awuLuii.»—■


*5-0®- aehțtât-eăe^re-c<^HR

te. -soatiiiluf rrf. îrl eu ^SSeJH c^tei de Sui)_fcĂ __________

fo>iM aniieitc tmuR ab m «io;\£f \6G ,-,:b .£


.•»-H»io?i*4 in>!sr.' ■:

'■Jj 53 •?•> tP’-:4 .<■■•.-


w* s,

. ' ■_'■*•■ •.-v.’T-jv Tî'.-'ytt •■ " r Vrț^'.i

CI*! £         \ l ' 5    "■'■f: ■ ' i

j7AvTp;;~<’•' : ■


’ ’ i «Ak

■ ■• r *: V*.


,O A


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 11, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U65

6

463/87000

280/52700

Spațiu 11 etaj 1 compus din cameră de sterilizare cu suprafața utilă măsurată de 5,81 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7 și Sp.8 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

PlfiZe.oX.ul extras de carte funciară este valabil la.autentificarea.de către-notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038679/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.______________________Pagina 3 din 3