Hotărârea nr. 67/2019

Hotărârea nr.67– aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.14 , spațiul 4, situat la etajul I al imobilului - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi"din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16 HOTĂRÂREA NR. 67 din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.14 , spațiul 4, situat la etajul I al imobilului - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi"din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2644 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2644 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.14 , spațiul 4, situat la etajul I al imobilului - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi"din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr. 1 - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se aprobă vânzarea Cabinetului medical stomatologic nr. 14 , spațiul 4, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, ETAJ I, SPAȚIUL 3, CABINET 14 - EXTRAS CF 119041- C1-U58" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul nr 14 , cu nr. cad 119041-C1-U58, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 15,47 mp, cu cota din părțile de uz comun de 1231/87000, cota de teren de 746/52700 conform descrierii din extrasul CF . 119041-C1-U58, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 1,93% din 64,28 mp 1.24 mp; CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 1,93% din 35,19 mp 0.68 mp; CF nr.l 19041-CI-U52 cu cota de 1,93% din 101,33 mp 1.95 mp; CF nr.l 19041-CI-U53 cu cota de 1,93% din 2,86 mp 0.06 mp; CF nr.ll9041-Cl-U54 cu cota de 1,93% din 2,41 mp 0.04 mp; CF nr.l 19041-C1- U48 cu cota de 1,93% din 13,98 mp 0.27 mp; CF nr.l 19041-CI-U49 cu cota de 1,93% din 5,76 mp 0.11 mp; CF nr.ll9041-Cl-U64 cu cota de 10,33% din l,89mp 0.19 mp; CF nr.l 19041-C1-U66 cu cota de 10,33% din 1,92 mp 0.20 mp; CF nr.l 19041-CI-U65 cu cota de 10,82% din 5,81 mp 0.63 mp.

Art.2,.- Se aprobă prețul minim de vânzare a Cabinetului medical stomatologic nr. 14 , spațiul 4 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 158.180 lei, reprezentând echivalentul a 33.910 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Art.3. - Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4..- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 158.180 lei.

Art.5.- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 41/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbnăveanu

CAB.14

"Sinteza evaluărilor, etaj I, spațiul 4, cabinet 14 " - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-C1-U58 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U51 Brașov;

Extras CF nr.l 19041-CI-U52 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U53 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U64 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U66 Brașov.

Extras CF nr. 119041 -C1-U65 Brașov.

SPA TIU 4, CABINET 14 - EXTRAS CF119041- C1-U58

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietarii

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U58 cu nr. cerere 142210/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U58

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.H9041-Cl-U58 cu nr. cerere 142210/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitari individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr.H9041-Cl-U52

Extras CF nr.ll9041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr.H9041-Cl- U48

Extras CF nr.H9041-Cl-U49

Extras CF nr,119041-Cl-U64

Extras CF nr.H9041-Cl-U66

Extras CF nr.H9041-Cl-U65

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul hr 14. situat la etaiul 1 imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119041-C1-U58 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 15,47 mp, cu cota din părțile de uz comun 1231/87000, cota teren 746/52700 conform descrierii din extrasul CF. Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitari individuale si de cotele din PUC aferente acestora ,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan rezultând suprafețele utile aferente după cum urmeaza : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 1,93% din 64,28 mp 1.24 mp CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 1,93% din 35,19 mp 0.68 mp CF nr.H9041-Cl-U52 cu cota de 1,93% din 101,33 mp 1.95 mp CF nr.H9041-Cl-U53 cu cota de 1,93% din 2,86 mp   0.06 mp

CF nr.H9041-Cl-U54 cu cota de 1,93% din 2,41 mp   0.04 mp

CF nr.H9041-Cl- U48 cu cota de 1,93% din 13,98 mp 0.27 mp

CF nr.H9041-Cl-U49 cu cota de 1,93% din 5,76 mp CF nr.H9041-Cl-U64 cu cota de 10,33% din l,89mp CF nr.H9041-Cl-U66 cu cota de 10,33% din 1,92 mp CF nr.H9041-Cl-U65 cu cota de 10,82% din 5,81 mp si cotele de parti comune din PUC aferente acestora cc procent din proprietatea fiecăruia

0.11 mp

0.19 mp

0.20 mp

0.63 mp )nf. aceluiași

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etaj 1

Nivel de fin sare

mediu

Suprafețe Cabinet in policlinică

Au      15,47 mp

(mp)

Cota din supr. utile aferente spatiilor comune intabulate ca

unitati individuale in supr. totala 5,37 mp

Anexe

Ad      nu

Balcon

Ac      nu

Teren

St        Cota de 746/52700 si

Cota din terenul aferente spatiilor comune intabulate ca

unitati individuale

PUC

Cota de 1231/87000 si

Cota din cotele de parti comune aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale, calculate in limita cotei de

proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data

4,6647

evaluării (lei/EUR-curs BNR)

Data inspecției

07.01.2013

Data evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru

26.769       Euro

cota de 1/1 ptr.cabinet

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat Euro

Valoare abordare prin comparații

27.583       Euro

pentru cota de 1/1 ptr cabinet

Valoare totala prin abordarea prin

6.327        Euro

comparații pentru cotele din supr.

unităților individuale apartionatoare

5.37 mp

VALOAREA DE PIAȚĂ

158.180         LEI         33.910

EURO

recomandată, din care:

Grad de finalizare a construcției (in

case                -              %

cazul construcțiilor nefinalizate)

cabinet          •  100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a

Cerere medie

pieței propus

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov

Acces

Da Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov                 . . .

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr.- 119041-C1-U58 Brașov


Nr. cerere

142210

'"7 17.......

->:■= io

Anul.

ii. 2018

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului         1 _

.Unitate, individuală                                             , .....


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Nr. 1, Et. 1, Ap,.„4, Jud. Brașov: v,.-ib

Părți-xornuneî; terenul de.-Ș?7. mp, bransamenteie.de apa,..gaz,- .eleqtrÎGitate;.acoperișul,:-casâ.scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II             J,

Nr crt

Nr.;Cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilăW

Cote părți cotfiune

Cote teren

Ob.ș^șțy. /. fjțgfgri nțe

Al

119041-C1-U58

**

15 :

1231/87000

746/52700.

Spațiu 4 etaj-Dcdfhpus din cabinet nț. 14Mc;u suprafața utilă măsurată cfe'T5’47':hr>p


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119711 / 22/12/2011

Act nr, 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G. 972/2002, dobândit‘pirin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) JUDEȚUL BRASOV/domeniul privat

OBSERVATII:"pbzitie transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin inchelerea nr. 87643 din 20/09/2011;


C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sârclni

Referințe

119711 / 22/12/20X1.      ---}

H.G.' pr. h;g., 972;20O$-»ip«fe.«127%

CI

*        •              iy-T-                   1                  .         i               . .     • •                       . ’i»n.     ..

Intabttfare,?4re.pț<ie ADMINISTRARE 1

Al

î) C&NSIHUÎ- JUDEȚEAN BRAȘOV V        •

; OBSERVATl[:^ozitre;^anst:risa diri-CF 119041-Cl/Brasov^s^^^^^^fe^r. 87643 din 20/09/2011;

T

't

IPagfna î din 2
Anexa Nr. 1 La Partea I

J^jaita^Cln^viduală, Adreșa; Loc.                     ^T“ ','TX

c Pâkți r.flfrfiine: terenul de 527 mp, branșamentele ae apa,

gaz", iel^Ufâ^S/a^^e^^^ casa sca3rijț holuri, 11

flraSyg&ștral

Cons^ultă5!

ggW

^Bote teren

ObserV^țijy^^lRțe

ik‘iieii

u-1

??4$52700

Spațiu 4 ețâj i ‘c erii pus din

cabinet nr. 14 cu suprafața utilă măsurată de 15,47 mp


Certific că prezentq^ggfșg^^g^|țgify.^^țil|ej^iggej-e4in cartea funciară originală, păstrată de acest f*t§zențy.l .’^tr^s dș carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul^6H^',SftȘlct^pWtâice prin caîe''ăh?stih,țj:drgpțurile r§£le precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt stfș|pp#bhe de orice modlC^re,-i^6§WtittbUdg«iA «i                .v«2tna ,*x> w&țnbA

'                                                         sbbiăMdW^HhfefViciul de

•■ ___________...


O?


îHib                  ■>'x>^fid;c!i^bv£3\ăiv]

CPTOT^iCg-W* 6~J67Vr:$rr i1 - ’ • 1

Hi

3p?

.^uoiaoeri

IA

(păTSfiFȘi S&hPățt

7SY"

I f J J

i


Iți hcTshqoiH P asii»*? .8

«l«eri hartq»th oîic i? eîsiehțțc» h> -+t b >î

î5r>îb el sisaiiwț^q h»h3BH>

J          ' ’                                       ;                                              .     ■

. Kd£\£i\k£ vxireir

:.'                             ~ _■    %•’. *          • j.j OlU-t âlifli;’! irfijĂii .ioq l in hxațne ,£O.Q£.SVȘ Ari 1>A?

i•5TT:..^*5țyt*x’îÂT~r:~ '"'vyEh'B7fit^hc~J"iițeîb iit' luhîi uSăTAfai^^OH^ eb iq£& .9iBiu®&7^Tn j _____,                                                                                                                     î

ț,’■'   .' -..■•• • ..: f- •■        ■ '•______ TJsvfȚgiuingmpb .VO.»»»                XX..i ••

f~ , .                              Ap69>«^*țtaai^5t>U.             9>li.v;q                  ’ j . ;


IMI3HA8 .1» ejrtiBq .□


~ ’     ' '  '"'                                Rsr^svxj^wxl.

a.Hi ■-' •'• ’i 13 j :•r


Av'Wfaâ'!


SO&SOL r- 0<L dDMUxJ ro^T^


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


'ancei.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U50 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap..1, Jud,Brașov.

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II . L

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270 0

Spațiu 1 subsol compus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

B. Partea II. Proprietari șiacte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi rpateȚ*

> ni

.    Referințe

_______

119707/22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Bras^j/

B2

Intabulare. drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, co&>8puala 15051/20000                              YWn

B-5, B.6, B.7, B.8LB.9, B.10, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

'17, BJ18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, ihscrisa' prin inchelerea nr. 87643 din 20/09/2011: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93119/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis deNP'Fîcard'CatăJîha^tfț’dîetă,';                 '

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpârâre ca bun propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

’ Al

1) BERARIU MARIANA, divorțată                                     L

93195/16/10/2013                                    /?<■*    V ’

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletă;     ț ';    \\   , 7?:

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cuffliparare'că burt, propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/2000G

1) POP ALIN-OVIDIU

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Rfi

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpăra're ca buh aropriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării orofesiei de.

Al

J

Dedic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,
111817/09712/2013___________________ ____________________________________ ... _

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/20H'ehfisM^ftGărdl6ate4iftâ-Nidoletă; ■Mfebulafe?«?^t-'^lPW^’RiETATEcu ftIWWp'f7?d Apărate ca :bun •propriuân-patrimaoj     afectațiune. destinat.exercitării profesiei d e

inue, Cota aetuaWiaawaoqpfii 1       ;          ' I

' gs; j ooovaYdORi--*       _________________

T"-------:----------------------7----------------------------------------------------------------------...........


[Q5/12&O13 țmis de N.P. Fițbrd Cătălină Nicoleta; raFTffTEtU tffki de dte^T cumpătate ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,59 % din imobilul de la Al, dobândit prin cpnv^, HM a    IMggHgp,q ;; 6W ,tji f---


WEfWfâltt IPQ


Act Notarial nr. 1


IntatJutare


. . .. ,.!^W^«sa»«pftra(șe(X!at:henf tațlune destinat exercitării profesiei de


propriu -în patrimoniu


OBSERVA77/: - fol


h_______ mea bun

ctațiune desinnat exercitării profesiei de

vHrv -.-!■■> aT~ ;         .

.jbiulrpv

Adă; £drej&aia^W*taWf destinat exercitării profesiei de

'——u.            Al

•. . •                       ..                     . ,;AAct NotargL^;.       17/12^013 emis^^A^^^'WAfe^A-NlCg^TJț/ *

propriu in pătrlrhopiul de afecțațiune destinat exercitării profesiei de r 1   '

medîc, asupra cdteTdeI^î|fe'^^^i^|^o^Ărppbilul7de4a:Ai!, v


‘f


B13


®±IE.: .-7.5 ■■            7 :__x,x-;

!• iui;


OBSERVAȚII: -V^lBi

115530/18/12/2011        .    ■

Act Notarial m 1145, din 17/12/2013, emis de Ficard (^W’lW<?o1e^?

[Intabulate, dreptrifl P-RQR&lElATEcu titlu.dedrept cumpăr§?6ca‘ t>uri [ propriu în patrimoniul de afectațiuhe deșținăt exercitării profesiei de medic' dobândit prin 'Cony^^'g^a,3^1a,31$/Ă0^0,

^MACAVEtO

OBSERVAȚII:

115777 / 19/12/2013


B14


Al

. i; i i’-ii


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44384/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707/22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                              /

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                        ț

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin inc nț

2(1/09/2011;

93119/16/10/2013       .c..:.

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 erniș de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3.65% din terenul de la Al, proprietatea 83

Al . .

93195/16/10/2013                                             /

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                       ..

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

" Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA,LEGALA, Valoare:9785 EURreprezențând diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

.‘'.ai

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93250/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013. emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lur MARINESCU HORATIU - CORNELIU de sub B.5

- , '                  . Al

■, , .• .■ .

.. ■■

•' " i ■

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                     '             -j

93301 / 16/10/2013                                                   /

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; '

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul deda Al, proprietatea celei de sub B 6

'        Al

C8

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, prop.rietatea_cel£i de sub 8 i

Al

4«w&ri privi"d

drepturi reale ae garanție^ sarcini

Referințe

j 1] JL!D£TvL^AȘOV

11168» / 09/12/2eiă<

Act Notarial nr. 1120, din'î65i/l12/^013 emis d^Pl’tcarcI Cățalirfa^icbletă;

C9

se radiază dreptul de administrăi^îh^|tî^W:C.I rWmaLji^iffiu £bta. de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul oe'îa‘(AÎ,î'prâj7riet!^a cefer de sub.B.,7

Al

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezentând diferențg^M^^W'^t Ș$upra„<îpțgi dp V2 din cota de 2,70% din itnobiTul.de la Al, proprietatea.,celei de sudB.7

Al

iy județul BRAW--      ’       ; 7

111817/09/12/2013                 , . .      , $

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără obiect pentru                                     ii / >■   • •

cqțțjj de de 172 din     ,dq           inj^^l^p I^Al , - poapș^țe.a,

celei de sub 8.8 .         ......         ... ■<.-                    > ■..     i,..r,.<. „i

AH. ■"    '

1111

EW$§. /                  Ouaa^'A'OS Citatririr. h*j •»*■■■.!:.. •>■■ - ’■• ■■■■

Act Notarial nr. ÎÎ22, dTn 05/12/2013 emis de N.P. Ficard CataiinAUMMM*- - • ■ '    ' ■ '-

C12

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l, numai pentru cota de~ 1,59% dîTrmîMIUl\OU3JO:ZitBâ8Mp^^                   ....»

f ' >Alf £-■ ?•».«■

C13

din imobilul de la/®»Wd§,WP^Wf.F'1      . ' •

AV

ii jumuL™                    / ■.'.'

’ĂÎ

ttț9»f                              __________

Act Notarial nr. 1123, difi 06/1Z/2013 e~fflis de N.P. Ficărd Cataifna Ni$Qip|$;., . 7^Wî^l^FȘWrâfW=âăWffiWWîî’W’l5=sWTX:=TOFW^gffiWT5WT 7 C14 Ide 1,93 % dinimabilui de la                           B1Q

113710/13/15^0 ,    .. .        ‘    , '..  ,   .    ,
5TOT1


t-de 3f^T£^ 4£G/^,- ¥^ptrre:234^ J rțWpt |

isub B.ll_________■■    ■

——-------------- VCa*»» A3T 3'3 4» t1 -* '-L' ' * ■■       --------

■ .• -■■: - • ■■-, ■ -'— ---------:----------------

r x LLx _ _ _a 1 .•. £' ‘..LLi

Al,

r t .


C17   _______________________________

iis43fiT'

ĂdTtotgrtal nr.- - —

C19             -----
C20iârtl Mswir.T

■k IttfrOW»» Hie .UitM 1


l/2,din cobadez3’Z0% din;

bIb             k!j> U1

Intabula re, dre Etwrfeprezentaîu cota de 3,70% din ț

;îl 7'5-3. 5 prtmsWxft?i^-<flri «a


Al

• -■ f..


. . l) JUDEtțlL #RAfeQV . .

Act- Notarial          -din 17/12/3013-emis de-^ieard-Gataiina Nicoleta;

_____             _____•-—■ _______: i_ -ut_______-« *■ - «< A. — __i, /j z ■ ,


C22’■ O

Al ' '


u1 cn'&Janco’u ;.A £':!&. lufiec/’'j ;ih          -i> .•

j IPOTECA LEGALA, Valfid^l2^7.5 EORtîsuprb de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea cel^î • ' '•


<r. :.


LA^ui2 x—--ii-               '

'...Lci/a.....■ , ,


itsmu      _________ __________________________

Act Notarial nr. 3866, dih?td/3)3/20!b35emi9de;NțJA Băt-riadu'Serra;


C23


se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/QMin cota de 3,7ÎJ%<diridflmtSîifijt de lă <‘’&,-^P^pfefâ£^Jc^?’8e*'^ubB. 15     '< -■?■■                 Lfr-';h<&.IW»țfoflM- »*’■■■"■• ••


i . ■


Ifttâbulâ&âv 'd


Alînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

diferența de preț neachitată, asupra cotei de.J/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.i, proprietatea de sub B.15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C25

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.I, proprietatea celei de sub B.16

Al

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.I, proprietatea celei de sub B.17                             '

Al

44384/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C28

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

Al

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.I, proprietatea.celei de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

4047 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C30

se radiază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

Al

* Ane,xa>Nr.;lj<La Ranteail > m>-    »;■    <■

*


Certific că prezentul extras cprespunde. cu pozițiile, in yigqare.pjnxartea fi|ncțară opgjnală, păstrată de acest birou.                                                 1 A •;> P,V U» . .' 1 '■     ‘     ; jM . >      • -   •'                                         ....

Prezentul extras de carte funciară este valabtlla autentificarea de către notarul public a asțelpr juridice prin  care 'se~sflrrg drepturile reale precum șl pentru deztetereșfsuccesiunîror, i|trji»^^$|iW2 BCj^îi&te sunt susceptibile-de orice modificare,- in condițiile legii, , la achitat tariful de 20 RQN, publicitare imobiliară cu cdbuPte. 27tF.

Data soluționării,

17-10-2018

Data eliberării,

f /


.4.-t‘-10-2^18‘lh ^iim'â&e '20, pdntrb se'rviciul de

■» 't n • • :i /           : »■                   •"


■ Referent,

» • • - - , 1’


(a

V;


'■ i ?'.7x

l , O J.Uaitate-individuală, Ad£$sa: Loc. Brașov, S££KepuKKu,St?s^&spX-Ap. î, jlud. Brașov

Pâi^rcbifiuneLre-renmae'^miî,^                               ăco^rî^Țrasa^șcăTîî; teluri, -

sala crips si terasa de la etajul II   >     > .   .                ' ‘

-Nr .crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă. (mol

Cote părți . C-oraune

--------------srti Cote teren

rrrrrrr"——-----—--------

i    iQfeșdf^ații Zaefetințe

Al

119041-C1-U50

‘4W678W0Or'

s^SW/52^’6'6

IpatrO1 1 suteol GbrWpus din centrala termica si sala boiler si compreschr cu. suprafața utila masurata de 64,28 mp

-. f .•

L#î&.  °


r_-ANC£L

!?' A^ru *<rfi»K4<, îl      ,<■ Ai.1

’ «LMcn-AH jnqattfifeti .T...    . .i - «u-, ••Vi«. .

• - - liț ;•■•_•

I' - y.» *-i. r» • i


^ubSOc -z- J2 ccMU/J ■po-A'Te- c*r»


ublicitate'lmobiliară Brașov ‘ •>

.■••.V  ■;  J,;..

EXTRAS DE CARTE>FJJN£IAR^JHsfe ■ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. iî^041iC'I-U5'i:Brâ^^&^(''

.:' x.ui,


,1


:r1 * *A*

-(A' '<4-* ■■■■«                              .....

«»««,-i*i'^j||^sa^aK|rașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 2, Jud; BraSov- J-^ 7v^r^iȚcpWun>: terenul de 527. mp, bransani.entelede.^pb\;gaz^_e[^ ■hjsală^qip^isrferasa de la etajul II •■ ZA<        ■ : < :' ;•’ - ' K '     ‘r:~

•Nr|qiaclastral 119..O4^C1-U51


' Suprafața/ construită,:Suprafața utilă (mp) .   35 ;/i


Coțeipa!^         5g^

.: comune*^ ,WS&*i&Wer


2303/8700(7

■, 5 .* • -

. .. . - •/;.

■■'           V".*

77-'

■ i ■.

■■ ■' ‘.Arii


<;s.

’S? CțjUi--             -       -• 7»    . ;,.- ,.. .-,

■ - ‘jr.. >- >”.4 z                 • '■’.■•■'•            - ••- -t f • ?'                ■■' ^ițȘ» .'• Z->^5\s

gri privitoare la dreptul de proprietate șl ălțedrepturtreâl

^0^/^^712/2011:          •--'■■■ •   ‘ '■


ras^ nft;â90, din 17/06Mio ^iS’^^nsiliuijiaM Iptă^jdt®» drept delPROPRtEȚĂTE/dobandițipnWÎ.

15051/20000 . . >ho;: • 'jz'j-.r î.yk -- ■: •• 'V-tei

țl)fj^TUț. BRAȘ0V DOMENlQ PjftlVAT ' .77


■>hc>vATIIFppZiaiîtrânsCriSă dțri CF 119041 -Cl/pnăȘby, mscpsp'jițfn ț. transcrisa' din CF 119(i41^ci/Brasov, ins^fSâ-pFU4/(ctiehreif^ili ~         ~         '<ry::          '-1 Tr4jyf* yfete;


2g^teQ/20Î3T..,,^       ..... . ■• ;

|ÎÎ^Wr^, drept diăWOPRIETATCaj’tițlUfde di® țtfcgmjijR^patrimbniul de ăfȘăctațrune^destinal^^rc^g^^ jph7’‘7.' 'pra cotei <ie 1/2 din 3>65%t din imobrtul;cfe  &Ei&jfeMMdntier cota :âctuală 73/4000- ■ /   .~....&^4£&Xjg!w;

WMARIANA, divorțata-;.,

y^ziV4 ■; j4^âr«BurȘiM £7X072013 gwtf •£•■•■ :>zT^Ft^io i

---:—--------:---:—    ----—Wiwfefr


MB


', iȚ-;.

W'

983/ dinif^îS72aî^j^^;F|.^&

H^Oarer drept de PROPRfETÂjfetttfu de'df^^dro^a mi;|gt pâtrimoniiul de af^tați&ne ciestihaț.^S^fflPȘ^ ^vașiipra cptei jje^l/2 .din cpta. de l,93%Ljî;iq<in&lg ^it<prih Convenție/cotăfashiiăla 19^2flOTi^.iTO8iS^a


WTaiN-ovMgiite^.j

Sx3


ffîRVĂTIi: - ip/^ăla C.4-- r\ \


l^>l&10/2013>W ji'W


ipr. 984, diii i5/ip/20i3>rnișjde l^;P.’’#lt^^ ite, drept de. PROPRIETATEțltlu de dtfeat’ ’ i<ii patrimprțiul die afe'ctaț6â^deșțihă|i^ u^a;c^t^^îl/2ÎdJn'J        '±£-afc®^

-■prih'ConvBtf^B/ ?

iWfestu HȘfe^?ru^;

j^RVĂTII: - ip:^§ălă C.7->'ți^l


rrn


••d.

\y


% affllQ/2013


T7;T

£

f

<9


rtv


985,' dîri Î5/LO/2O13-eitfj^i0' P                  lijjnjMs

|§F infffiuiye, drept de PROPRIEȚAtEțîffu de drept;


■*<
i’diirți'î


£ț$£ț»)eta;


te ca bun ^i'profesiei de [tul de la A.l,fy&fl ‘ț\?J3y.iî


$eta';Șt «F ,b*3

&Wtenw4

' ...(.' t-


* P» r iA-±- '■ " *


c<$un fesieide ndlt priri
££0£&


ndlt pflh


;q*v


A«*TU1


hatt» it lut

t.< tqs <5 -.»«(

. •

nit ?J?'.ob

1
u .?&&&& iii îl

. . .■.yȚTrnej^T; »!   1,1     * * '!

ge cateun

mslRS

fo »/»- J       Sr--*.l

:f|tr ,i â» •»


ttW'ae'iă,~A.T


1 î                                                                                                         :          v.                               >r-ț

Insdfieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi,reale..,

115795/19/12/2013   '    '              :


| OBSERVAȚII: - ip. legală C.21


A'ct Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BatranuElena;


Intabulare, drept de PROPRIEȚATEcu titlu de drept curripărar^-Gatbunl^îrj^ propriu în patrimoniul de afectățiune destinat exercitării profesieși ;dg medic, dobândit prin Convenție, cota actuala ,37b/2dQbb'^t?tK^l»>W«^4^tc


1)A CĂRSTEA JANA-MARIANĂ' ;

■ ' ‘ ■jQBS'ERVATII: -ipotecă legală - C23 '


116191/ 20/12/2013       i . X '    -        ;■ I ' -l.-3-

ActȚjptariăl rir. 1151, dinT8/12/2013 erpis de Ficard GațalineNicoietă,>^-


Intabulare, drept de-,PRpPRțET^Țficu titlu de drept ctjrjipșrarg ga^b propriu jn patrimoniul de afectățiune"destinatexercitării profpsiei" medic; dobândit prin Convenție,.cota actuala :352/20b00 A - ,A. VxRș.

->in#iflciu. st^lota-ăw^mă; z -'      1

;r - F'

..»-••• •>'

;•^QBSiERV^ril:vezid2!4                         -h

ii

AVfoloțaji^l. or. 1156, din 20/12/2'0T3!emiș de Ficard^Cataiiria Nicoietajj

116434 / 20/12/2013; - -

rp-----------------------------‘---------------------------''-----------------------------------


Intabulare, drept, de PROPRIETATȘcu, titlu de drept cumpărare caâbâ.Ș]^ prdpriuiîn patrimoniul de afectățiune destinat exercităriijjrofeșiej d^ meaic' asupra cotei de .1/,2 dobăhdit. p ri n Cori veriti e, cota actua l a 2 07/26(jb’d £?

' r;%


' ? ' -J ‘ - •* D- SIMINA ELENA-MARIĂNA 71: ; ;;

- '■ • -


M3897 09/05/2014

^făpăr nr. 397, din 08/0!


țnt^bjulare, drept d^PftOPRi.ȘQkȚ^cy.țițlu de

propriu în patrimoniul deafeg^țijine;desțir)ațișw^|ă^i^^O^^ țne'dițasupra cotej/deSl-,5bȘ6țdjn/.ignobilul. de'ja\j. ,.7^  - . " .

.'l)5BU6.iU MARINĂ


Cbhventie, cota actuala 316/2ioboo>


i Z^ZWrtea Tjj^âtel^J'i nscneri privind de^țnemUraminteie drepturuLd^proprierat

ÎZ'fiii ■


M9707 / 22/12/201T


fficte nf. b (anexă l-po^;i27 ăÎQjri^nțarul HG 9$2/20.$2^


ințăbLrtdre, drept de^&ăfNț^O^^'

A - - - . ■____________________-

j- Qi3SERVA77/: poziti

16/10/2013


■ i) j consiliul                    J L


;Zd.BSERVATII: poziție tFânscrisâTiin'CF

^t^btariâf- Âr. 982, din ^/WZOia^rfî^dg Ficărd ^1^0 ^|șe.x^iqză dreptul.de-administrăfeiînscris su^(g.-l^dd|^ăi^ Slflelffidin 3,65% din imobilui de sub'A.1, propneta7r" ‘


l%ffQ7 lfe/iQ/2013                     v?

pț. 983, din :lmo/2b8^|^ifeiN:P7Fibâte^k

intă bîi lare, drept de' IPOTECA tișGM ..............

diferența de preț Beachitat|>. afiift dirlMlobilul de la AÎS.'jbroprieraîe

1), JQDEȚUL BRAȘOV

sș radiază dreptul de administrare dell/z din 1,93% din imobilul de-sub A l, proprfetaț^ăe»sbBi


55/16/10/2013


1

F2 A

1


4 <•


floțanijk nr. 984, djn j.5/L0/20^ijii^. N.P.


apșț nr. 984, din i5/io/2Oi3|eijiișd.e..N.P se Tadîâză dreptul dă adfninîgfrăTte’îrtsCris si 8e|l/2 din l,66%;dfhI/ffbbiMlW5B#Â91,'pl. Irjra Op Ijare, drept/ de, IPOTEk/VLEGALA, V •Birergnță de prețjheăcHitlw.'^m^ra ’cb'tfei irhpbilui de sub Allt'drbp^eretă^dă sub-- ' Wj4ffiEȚUL BRAȘOV


“T :

-

V‘ -.


... ota^iâl nr. 985, din 15/10/2013‘eghis de NP Fică^|:%‘|< ( | Intabulare, drept de IPOTEcA\Zaloăre:l^f


------ —:-------------:--:-------;-----------—,-țtîț»>tWȚkwy.r t i ■. -ir


r.
!LîO£J_2L: feucfcon pfo ?';?gFT

.TȚ./vlZ

•. <)* ry», ; î|£»j


■• Y»’îi'


r

i. .;.....■..,

■*.t\

_i •           ..-iSby:

Am it^iAi


îiBuwt wJ&iBfi'ifc. war-r.;.

fr-.....

iffi®         ‘ b ■’

.;UJC.>-,

•îCj.:'


t , j •'' îețapăiwȚeyjțigiieo pje^;

------ ’ ■ ■ ->:


, înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de.garanție și sarcini        </• ' r. 7/

•? '• ■?«h-       jăl ihi far l '

C24

șe radiază dreptul de administrare înscris sub C;l> nurnai pențru cota de 1/2 din 3,52 % din imobilul de sub A.1, proprietatea celei de sub.B. 16 ■             ’         ' :.......\    ^,'>7^;^?:^..

t lltr. - r >**, *P d&vi'V»

116434/20712/20125               : -      -2 7 ;7;

W

otariaf nr. 1156, din 20/12/2013. emis de Ficard Cătălină Nicoleta/. J/

•5C\Â '•**

,G25Î

se radiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentru "cota de 1/2'din cota de: 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celej de sub B17.1. 7                             .        .... te.: 7/.7.te. 7*.

4439

B9 / 09/05/2014

7

A.cț Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoletă?

; ejșj-

C27

tirtab u 1 ă re; "drept de ~ IP OTE C A LEGAL A',': Vă 1 oare”: 19 51’6 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat,; asupra’ joțe.i de Î;5JB%‘din imobilul de la/Al,<pr<5p*rietatea celei de/siib’B: 18^-î

C.4.,

te

^LtoETlIL BRAȘOV""'”

• -z ? r • • c,

V.i AS4i

L’V’lY.Jr.'—-r—■• t&ftșn

«'.'>; !,-> .

■|p£*MKS^r'R **l> j*- ■“ nMwn. 4 / ’-' a»

ORfaiw>>>' l’"»jl&S i»Wff> -1 f     ' s • 4

35.19 mpi TFfîĂS

l;^61^0 38647/-L7-10-2Q18 in suma de 2Cf;^nț


iH‘<H >♦»î /*♦* ■■


•» <

-                                               SUb&OL 02.          -TtHTer


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, Jud. Brașov          •

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270 0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliui Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.

18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit or+ft Convenție, cota actuala 73/4000

Al / B.14

__

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;^          2J

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărar&fc&țr;^ propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profetțfețtte medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, dobândit pcfâ Convenție, cota actuala 38/4000

Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip. C.4, vezi C.5

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ipotecă C.6, vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

Al

1

Pagina 1 din 6

înscrieri privitoare Ic dreptul de proprietate și alte drepturi reaie

Referințe

B6 !

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU AI.INA-CLAUDIA

t ... . .Q3âP?v’AT//: vezi ip-Iegală ia C-Ș                                                                   .     .

.0003^/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAȚII:-folegală C. 10

1111

123 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulare, drept de PROPRIEȚAȚEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu îrr patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie1 de medic-, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al,

1) CURSARU MARIANA

UW

173 / 09/12/2013

Act Notarial pr..lÎ2â,-tîlti 06/12/2013 emis^de-Ftcard Cătălină Nic-oletai.....— -         --........... —

B9

Ințabyiare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun prOpriuTn patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1JTDRICEANUCORINA

OBSERVAȚII: 1I%>ȚEQA LEGA-A G.14; radiere administrai C.l ia C.13

111943/09/12/2013

Act Notarial-nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard>GataHna Nicoleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 386/20000

AI.

Ij OANCEAsANCA-MARIUCA

113726 / 13/12/2013

Act Notărial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

011

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca buri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

■ Al

1) NtCOLAU ANORADA-CAMELtA

OBSERVAȚII: - ipotecă lega/ă - C 17 ■

1141

947 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Adă;

B12

Intabulare, drepț de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, doMăndit.prin-Cenventie, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUf(0;țUClA-MARlA, necăsătorită                                            *

115457 / 18/1^/2013

Act Notarial nr. Î14fe, din 17/13/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;        /uT^F

B13

Intabulare, drept dePROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) DARAMUS LAURA-MARIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legaiă - C 21

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoriiOl de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVE1U ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: C 23

115

802/19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

815

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70%-din spațiul nr. 3 de la

Al

Documcnt earc conține date cu carter porcina/. pmtoj^țo prmmaoa/a / myii ur rmnacn Pagina 2 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTÂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniulde afectatiune'destinat exercitării'profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: radiere Cl.subC.29; IPOTECA LEGALA C.30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.,87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

.---- Al

i

93202 / 16/10/2013

-

ZCr            s. 4, -o\

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

/<? «TF           c-\

C4

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

1) JUDEȚUL BRAȘOV

----.XaOtZ--------------

C5

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

Ai

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare:6412.5 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C8

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C9

se radiază dreptul de administrare de sub C-l, numai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, oroprietatea celei de subl

Al

înscrieri privind dezmembrămintete-dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C9

B-6.1

Al

111703 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA., Valoare:13908.5 EURreprezentând restul de preț, rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C. 1, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

111823 / 09/12/2013

Act Notarial rr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C12

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,16% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.8

Al

111873 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C13

radierea dreptului de administrare înscris in favoarea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privire la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANJJ CORINA de sub B.9

Al

QL4-

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de-lTSg yo-din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui-IDRICEANU CORINA de subJLS

Al

;

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111943/09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de FicarcLCațalina Nicp.leța;

C15

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.10

Al

113726 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai p'erfthj cota de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de sMhjft&ir ..

Al

C17

Ința.bulare, cțțepț det IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURasupra

CQtecde L,.7.6&4in imobilul de Ta Al,~-proprietatea celui de sub B.îi

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

114047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuala Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de

1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

Al

115457/18/12/2013

__

Act Ndțprial- nr. 1145-din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletar

---------------------------------------------------- ■ ,*•

X.

C20

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2. din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 13

C21

dtept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURasupra cotei de 1/2 din 3,7Q% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

WSl .«y* ■

''*7

1) JUDEȚUL BRAȘOV

-----y—

115541 / 18/12/2013                                                ""—

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicpleta;

C22

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul deja Al, proprietatea celei de sub B 14

-.............. Al    .....-.....

C23

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare:12567.5 EURreprezentând dif.erenta de preț neachitata, pentru cota.de 1/2 din 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de spb B 14

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/42/2013 emis de BNP-BATRANU-ELENA;

C24

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70%din spațiul nr.15 de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei -de sub B

Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de■              Al

1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea ce!e> de sub B 17

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, V-. ioarc.: 195 16 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV


Q.C*' tf>

o.o o m rn ~~

Formular versiunea 1.1

-------------Anexa Nr.1 La Pa rtea I

Unitate rrrdividuaiă, Adresa: toc. Brașov, Str Republicii, ~Et. subsol, Ap. 3, Judr-Brașov

Părți comune, terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     .     .   ,

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu,suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notaruLpublic a actelor juridice prin care se sttng drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038645/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Referent,(parafa și semnătura)


Data soluționării,

17-10-2018

Data eliberării,

/ /


Nume ș» P^'g'

tADKtÂOESf6SoL 02 cdhOa/ voai-tc CAr6>Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Căite Funciară Nr. 119041 -CI-U53 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Adresai Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 4, Jud: Brașov ■                            ■

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp


EL Partea II. Proprietari și acte


Referințe


f înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi realeg

119707 / 22/12/2011_____________

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, 8.10, 3.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.

16, B.17, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMEN1U PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea m: S7643 din 20/09/2011;

93136 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare? ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%. dobândit prin Convenție, cota.actuala 365/20000

Al

1) BERARIU MARIANA, divorțata

Al

93205 / 16/10/2013__

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

1) POP ĂLIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip legală C5


93264 / 16/10/2013_________________________________

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta; Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de dreptTmrhpărare ca bun' propriu în patrimoniu! de afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,j dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000_______i
1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU__   '______‘___

OBSERVAȚII: vezi ip.legală la C-5        ’     ” ’ ____ _____ ____


93312 / 16/10/2013________________________

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bun| gg propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei demedic, asupra cote£de 1/2 din cota de 2,70%_diri_ imobilul ae la Al,__


Al


Pagina 1 din 6


'.- <

înscrieri privitoare If dreptul- de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU AI.INA-CLAUDIA

... OBSERVAȚII: a potecă fe&l&CÎB

Wl*

te$fe/12/201ZJ

Act Klotarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit orin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVATIL.-.vezi.C 11

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

f

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cbmparare ca bun propriu in patrimoniul de-afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al         •         ..

1) CVRSA8U MARIANA

1111

^76/09/12/2013

Aft’NbțariăTHr. 112? . din 06/12/7013 emis de Ficarri C.atalina Nicnletn;------------

B9

Intabulare,.drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDRICEANU CORiNA

OBSERVAȚII: C.l?, ip.C.14

111951/09/12/2013

Actl^țș^ial nr. 1123, din 06/12/2Q13 ,§mis de.NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Conventie, aQta. actuala 386/20000

Al

1) 0ĂNCEA aNca-mariuga

113728 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard CgțaJipa.Nicpleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de’ 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) NICQLAU ANDRADA-CAMELiA

OBSERVAȚII: ip CÎ7

114041/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 380/20Q00

Al

1) LELUțHJ UJCIA-MÂRlA

115461 /18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard CataljnaNicoleta;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de mei^c , asupra Gdtei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit orin Convenție, cota actuala 370/20000

___Al

D'DARĂMtfS tĂpRA-MARIA

OjiSJiftVĂtil: ipotecălegală Q.21

115559/18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIUANA-EMANUELA

OBSERVAȚII!

115825 / 19/12/20-J^X*^*^,

Act Notarial nr.                            de Batranu Elena;

B15

Intabulare, drepțSjlg                 titlu de drept cumpărare ca bun

Al

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3.52% din imobilul de la Ai, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NI.QQJ-EIA1          •

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comparare ca buni             Al

propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei de 1.58% ciîr imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000                                                   ’

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29, 30

C. Partea IIL SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707 / 22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventam1 HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93136 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei 1

Al

C3

de 1/2 din

cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3                j

93205 / 16/10/2013

Al


Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

Ise radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei! C4 de 1/2 din

_____cota de 1,93% din imobil, propr ietatea celei de sub 34.__ Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând:

C5 diferența oe preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 1,93% din: proprietatea celei de sub B. 4________

1) JUDEȚUL BRAȘOV '          _2 __   ________

93264/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

Intabulare, drept_de’lPOTECĂ LEGALĂ, Valoare:64Î2.5_EURasuprai

C6 coteide 1/2 din ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celui! de sub B-5.1________ ___       ____

1) JUDEȚUL BRAȘOV                           -----__- ----___

C? se radiază dreptul de administrare înscris sub C.i numai pentru cota; Ide 1/2 din 1,66% din imojbilul_de_l_a Al, proprietatea celui de șub_EL5— 93312 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis ae Ficard Cataiina Nicoleta;

Cg |se radiază dreptul de administrare operativă de sub CI , fiind rămas

AlAl


Pagina 3 din 6

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C8

fără obiect pentru crtj-rte-lf^ dfnrcota-de 2;70%-TtfnriTnubhutxteria7Vt, proprietatea cek:i de sub B6.1

Al

C9

Iniabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al , proprietatea celei de sub B6. 1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111708/09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de 8NP FICARD CATALINA-NICOLETA;

CIO

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,35% din imobil, proprietatea ceiei de sub 8 7

Al

Cil

Intabutare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:1390,8;5 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C12

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B8

Al

111876 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de FiGard Cătălină Nicoleta;

C13

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,59% din imobil, proprietatea celei de sub B 9

Al

C14

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea ceiei de sub B.9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111951/09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emjs,dp NP; ficard Cătălină Nicoleta;

C15

se radiază dreptui de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,93 %..din imobiL pjiODCietaLea,celei dfi subr.B.. 1Q

Al

113'

FZ87 13/12/2013

ACt Notarial Or. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B. 11

Al

C17

Intabutare, drept de IPOTECA LEGALA, Va!oare:23474L7.EURasupra cotei de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 11

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

1141

841 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12

Al

115461 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/20,13 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C20


C21


se radiază dreptul de administrare de sub 01 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub 813.1______________________________________ ,_______________


Intabutare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13. 1...................-.....................................- ..........- -...............................■......-

1) J0PEȚUL BRAȘOV

115559 / 18/12/2013


Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22


ISe radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14 __________C23


Iritabulare, drepfeSft^gJîtf LEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra : cotei de 1/2 diin imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14

1) JUDEȚULțgR/fe

115825 / 19/12/

Ătf JiaUrial nr,
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2061.

Pagina 4 din 6


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proorietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al. proorietatea celei de sub B 16

Al

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis d.e.BNP FICARD CATALINA-NICQ’,ETA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din spațiu! nr. 4 de la Al, proprietatea celei de sub B 17

Al

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNR FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58%“

Al

din imobil, piop.î.i£iâlgâ ctiîbi ue sud d id

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc.Brasov, Str Republicii, F.t. subsol, Ap. 4, Jud. Brașov

Părți com une: terenul de 527 mp. branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți cpmune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 rrtp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar‘informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in con,ditiile legii;.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018 Data-eliberării,

/ /'      0FOJL0& CADASTRU

STPUBUCrWTE WOBîUARA BRAȘOV Huma țjftfwnw CO8TE6CV VIORICA

..     * ^ncȚ|A:WKRENȚ_,Pagina 6 din 6

SU6S0Z- Ut ooHU/j TOAr'K? CA£>Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

i Nr. cerere ] j- --Ziua

I    Luna

142016

17

10

Anul    ;

2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov -

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 5,

Părți comune: terenul de 527 mp," branșamenteledeapă, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                   .

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U54

2

158/87000

96/52700

Spațiu- 5 subsol CdrnpUs'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp

B. Partea II. Proprietari și ăcte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

' - • - ' ‘‘Referințe-

... • 1 ■ ' .-

11970,7 / 22/12/2011,               ,                ; ■ / '     '

Hotarare nr. 190, din 17/06/2Pld emis de Consiliul județean .Brașov;

4

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege? opta- anuala 15051/20000                                       •

Al'/ B.3kB.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.ll, B.K, Bil3> B.14, B.15, B.16, B.17, B.

• i r      ,.      1B

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție trăhttifsăWiiTCITîl9G4t-'Gl/BfrasijV;'iftscrisapriri‘ihcHetâreă nrȚ87643-drn 20/09/2011; poziție transcrisa, din &. li9d4Kl/Brasml înscrisa prui loctieiereayiir. &7&tS&iîTr2Q/09/2Ol'l:

93144/16/10/2013                                                    . .

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 erhîs'de Hca^CdtâlihâjNidcjfeta;'

B3

Inta-butare, drept de PROPRIETATEcu tttfu de drept Cifl!ftp9rart!FTl3,Bt|B propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prâfeSiei« medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000           ■           ,.s ?,         ,

A     fe*/

W .4^ : :

1) BERARIU MARIANA,, diyorțată .

93215/16/10/2013  '

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 eWsid^eTi^rdCâtalină'NiGOlei^i^v*' ‘

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu jde drept cumpărafâ^-'Wl propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prbjesiei medic asupra cotei de 1/2 din 1,9^3%, ^obaijdit prin Copvemte^coța actuala 193/20000                        .. .         -          ii

' \          Al

?■ '

1) POP ALtt^OVItSIU ’             :             . "...

OBSERVAȚII: ip legală C..5                     ,,

93268/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2Q13 emis de BNP FICARD CATALfNWltdt#FÂ;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei demedic, dobândit prin Ganvenți.e.ccia aqtuala L66/2&000 r

Al

1) MARINESCU HORATIU-CORNELIU                ,

OBSERVAȚII:-:

93315/16/10/2013                             :

Act Npțarial nr-9^^ dittl5ZlQZ2Q13 emiSud£F.icard CataJina iteâlâfe; ' '   ‘

B6

nta.bulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun oropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 2.70%. dobarSif prin Convenție, qota

Al

îctuala 270/20000

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

R

l).qȘAMULESCUALINA-f.l. AUDIA

.„„Ml

»“IflfeggOVATII: IP LEGALĂ C. 9

“L’’“--------------------------------------------------------------------------------------------

&

1120. din 05/12/2W9^g^NlwraaRi Cătălină Nicoleta;
priu In

medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dobandit-Drin Cpnventie, cota actuala 270/20000       __________

1) quM»W AfiiA\ &«'•

• ibl '■bV.-C? lî-JK''

*•■■ '■ Sv6' f?: e. ?.<* j?

___ -------------------221------------—

S r        —v*-  w».* •«-   ,                 kU--«h*-i 'Vi I '

■Țfecu titlu de dr&pt cumpătare ca bun

Al


SRjr« ^âs^hat exercftanF prefitem Qfe

Artie^lc asupra cotei de 1,59% din imobilul de la A.l, dobândit prin

a 318/2Q0Q0- "i

nfaun huXrtnto aria ia rtid»lw<nq »b nrtwnb al yisoJivhq hohsanî j

‘fr-          .Q^Ll^na.Biașnis.da .Ricawi .Cabalina Wolatei


roeriu în Qgfdmoniul de a


Sfi’jVi nia OPî >'< «nsisloH

t» îQS’.r. yjsiudfeUi! . w ——oooD^xeuai'

Mj.yqgMHa HiTȘiouț (i ■_

sVfvvc ĂiTÂ.VI

H8ftbț»r .^r.sfl sntsooft^

june d^tinat e^teiUtfti profesiei de £ xOX\OI\3I \ AAXECj

C/GS^nzîl , ib ,£8t! .m IfihșțoH.b/1; locrtb tth >ÎHi n'vSTĂT^SA^OîlA *î> ?nq-țh .oisltiddlnl

Jbf.oasb &nQitarj«U sb lumomipsq ni unqoiq ,«. : ' ?ir ‘ibaidob .#£&.£ mb £\X sb isioj f.;qu26 jibsffv '

coop\’ev eiebn«-----■

frfflAM WWAJOg^I tcitaăiprofesiei de £jfO£'4£ jăl Z£EÎ?i ,£iQS^;veih!p.£șe .<o         r.A:


igorn-jj î’iană 'sb iiitflJ                   st; wib ^-m^căjiîî 1

q ii~s; o'?*» îsniîzeb anu^»;><ris sb iir.eomh.t»o ■< < i'.qo-tq: u

iAffteGu titlu ^fe^d^t-eudf^Făfb-âa         '2'iSl^a‘ w^C     "

ncxațiune destinat.exercită riiprofeeieraS’^^^       1 x

gfeu&ajte.aja&^^                      . -......

actuala 370/30000               £EIfi£\O£:ai • ^££g

LiA7A? G^A^ri 4': >ims »rq^Ac t nii? Î'8C :n

s>»îlKMqCT>i:->'iaer-.b jMU j.^TA               las: o .s:r>iuOt>lnlieiae'o 4 ii -eA/^x» t>im>2yo              ab'-.minsmsTfriq ■.rurr.sc-.q

wi rq jihnedcb .mbsrrr

jag-akiflAfAxi*

__ -StfritixITsb aimo EîQ'‘L> L'-.i'i ,tib ?fiO icn^lo/- r ~ '^in^ fi-3 s-iîn&am'j ~. j;nh ab utili u-;3TAt3r«tid>f':i ?;h insib rm .ijtu.-ii

'A\7t       '

•gixEe!Fa


b isi«:etO7q iHfiîbisxs îeniiasb enui|st>£<ts ar. ninon-i -dej ni •.rqoic»- ^>t


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

. Al.

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013'emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P; Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000  <   '

«r <"«'    m "r tK tt                       —            ---------

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44400/ 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis? de Ficard Cătăiîriă Nicoleta;         ..

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectdțiune destinat exercitării profesiferde mfedic, dobândit prin Convenție, cota actuala 3-16/20000

'              Al

1) BUGiU mARI NA--------------- - .    — --—- < .       '----

OBSERVAȚII: Ip g. 29, vezi C.30                                             ■■ - -   -

C.Partea IIISARCIN1

: J;- .                                    r>.-        ~        - •’

înscrieri privind deiriiembriămintefe drAptului de'țjroprietdte, drepturi reaie de gărariție șf sărcihi '      ’   ■ ■

4-r

119707/22/12/2011

Alte Acte nr. O {anexa 1-poz. 127 djn inventarul HG 9^2/^002)^ CI


Act Notarial nr. 9B2. din                    fecafid Gatabaș Nicotetaz.


Intabulare, drept de ADMINISTRARE Z

1] CONSILIUL JUDEȚEAN BRÂS0V Z ZZ Z' Z ZZ. \

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasoy, inșprisa prin iMi6iăț^a’ri^8764$ >diif 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041~-Cl/$r^oy, înscrisa prJnJncheipr^p.nr. ,8764$ din 20/09/2011;________

93144/16/10/2013       ' X

______________________________________,          ________________________________________ -«rL Q'..^

C2


se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota de'1/2 din 3,65% din Mobilul de la XI, proprietate JeeîAl d&S<g **


93215/16/10/2013            ■ > ■■ Z                     f

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


a t.


C4


C6


se-radiază dreptul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2 chn .1^3%, proprietatea celuL.de sub.B.4______________

Intabulare, drept delPOȚEC ALEG ALA, V.ai0arei978&EUR?^i de <172 din 1,93%, proprietatea ceiuide sub B. 4 X ....... .1) JUDEȚUL BRAȘOV


93268/16/10/2013


Act Notarial nr. 984, din riffie/20Î3 emis de feNP FÎ^â-dse radiaza dreptul deâdrninistrăi'ede§y'b t J. Ț 1/2 din cota de 1,66% din imobil, 'proprietatea edilii____________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412'. EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 dirfl cota de 1,66% din imobil, proprietatea Geiui.de gub^B-5   :            I

D JUDETUL BRAȘOV                   Z, v Z ■ - .

93315 / 16/10/2013

Act Notșfial nr. 985, din 15/11


C8


i 15/10/2,0^3 em&» dejricard ^at^in^jcoleț^;.. ,, se radiază dreptul                                     raîpU/tfS.iărcbfâ^

de 1/2 din 2,70% djfi îMdbildr^ la Ăl, prdbrtefel^â cefei de șob^ 6* Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:!9713.^5. EURreprezaatândrestul de preț rămas da achitat, cu-privire la_cota d& 1/2 din 2,70% dinimobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

Al


.....AX111717 / Oă/i272bi3»< •’•!« - i. Refefrințe'

ș- • ■ ■ -!■      ; ț. '■, v?l ."              •'■■

;<>•'- ‘::‘ ' ; ai!' •-' ’’

«Âv ;.


'intabulate, dref^                                              1 ‘   ’

EURreprezentâdd-xestul. de prețîaBra^âi-aSflSîtl^SA^a             •   ' ''

din w              imfikilul .dfi lA A, L proprietatea de           '4f?* * * r

p IVB                                                                          '?■-■?' • ••wt’Os'.fc. >• ‘'.oi     '.i4's? <*■'».

se radiază di âelTOiirfZ


•tAV'.i.r \C

* \X».Wi

.. ■ ■ -.

•                 • 1' ♦ A


administrare de sub C.l numai cu privire la ,

jnfwi.5                          *-!


j.


_........ «   '■■ Lil^Ă-iTL________

,t.


Act Notarial nr. 1121, dima^ta^^teM^fodftgicatd-gatalina^liGoietay; .< -         ■    :<;o~ . C i

ȚTTIs&^â^d^^iiiădrnînJSț^ ‘■•W

Ide 1/2 din 3,1 i din imobilul de la A.l, proprietatea cefaidfei^I&^Si                  •',


ÎUW/P........ ..............

Act Notarial nr. i^..detfiica^'g^ttiTO^II^eJSCi 0 s: n:

EtlRreprezeptâRd^W3i$oM0VTB&anas^i&EM*^aty.a5^preedDMi< U& ic

<;de la                                         r:^


‘ .iix' ■ :■■ sc.i:w('i

■-,T.X ^riAh‘’ î” . ,i uiiqo’f) \ C8 ;

Vi tibfsad-jt . jibtjni

^administrare de sub C.l numai asupra cotei del AJi>£verMiîO4%R)AAA;

nib • v 4e ii■ -iollBf oK tt)A j^gafe . siijiudcij?;;--------

înmomhtec u topia 8 CE 4gtqJsoHfiiior ^idȘhy flMHrHgMUiaua .ei_;


coleta; ara cotei de


Al


MMMiivhuha^Hteaî I Mtkțtțasii—-i.

. atgț- l JBX3He *O w tgsA-srtiAț V kpnij,.»t6wdnțwti rs-».■•■- r.-jm—i

- - - -                     ■ 7-

,t 'Ț '

p!îf . ÎBf , -n tehsfeM rtA;

3Seaft                  iviginD'ii&itm’se'!     ~i

, jExiraivax \ eisee;

wb ,£8<?.w» ifeifetoM ;faAr---->


tdtaloaiH urrtloJ&i- tnssi-? ebaima £- Oîtâmi

.1.3 due di. aăc^i'nloiib's^afc ■iujq'brb^îisibOT'iHi'r~j

.. proprietatea celeide¥8ffik^ dUT-Wai (f ___

tI0£\Q£\ai\8a££C liîb }~8C Hi ;ei®<44 77Â' 1ujqârt»-6i6io&’< S£j , ________,4 /lb-

ai» jqaib—.a^ăiudĂlnf----L

SU^btato giaoafe .GJtirfyitzr. frno ob £?ns»TSltor;f.&Jnss^<45iHU3' O , L/t^ZTfll miflifiiflkifti rth^MAîiTTirrniijL^^hr.ytri Î^Hrvni rut:          dh fiicn' ■

r<


se radiază deădtul de admifiistrare de sub C.l numai asupra cbteMfti

ÎAHtf avt 3UVIAÎA

_ei a ș\gx \a x \ ei ț ie j

rj.y>..484 -.'hi &n6;Mlrt jjA;

C24

1/2 din cota db 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub Șrli?                 --—£a*alCL^LaniUzlcC'Li>xx^il Air» aizria F mCIfi nPJ

C25

If^gpuhjro,

cotei de l/?din                                    F’

71® •■țSftWîâ® l^c r rTfr'            aîa *\S i* Ă <3Îi^nr ’ZX

i xjJq.iPb #,seibtn%?       ;

ț. ^Q1..S f’iț. *\Â.#b.

4/.                           .1:1 aiiuivi ia i/.iM^.nifx/ng-r      <ah iitljg

Act Notarialnr. l-i&.din 18/12/2013emis de Ficard Gatalina Nicoleta; VO?AA« JUȚSGUL       j

v

a^aM^ant&M^re «ibC.1 numai asue^ cqî^I de .£*<


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C26

1/2 din cota de 3,52%.din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

4441

00 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietateia celei de sub B:18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare înscris strtrCrfmiffhaiyprerrtnȚcbta’ de 1.58% din imobilul de sub A.l; proprietate celei de sub B.18

> -,-r f'

4049/17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3, fiind ramas fara obiect

Al

AnexâtNsrvrl’dja Bafîteailt;         •<

Unitate-individuală, .Adresa:                             s^'^yĂp,,Ș, jțcL-Brașov-- - _ . ..

Părți comune: terenul        niji; b'rătis&.mdfitble de ajik, gak’ ^clricita'te; acd$erî&il, ca^p arii, holuri, -

_Nl crt

urcați astral

Suprafața. nftBăsțMpje

.. Cote-părți

> - ■

^XtJ£VVX\CK5, v Xfilrftl 1.-------

‘ R* W :!> irOWBfW®

Al

1¥$O41-C1-U54

jiH: tdfC.'J 51

r(Ua*2F.nw

iSsiWEto x

'W327O0 \

Spațj0i& aofâs^tertipus din boxă airisupnatațaiititflă'' măști rată de 2,41 mp        ' 'l

Certific pă prezentul extraș corespunde curj^igilejn^igqăne din carteafunoțară'Originalăjipăstrată de acest birou.                          a ».ib< s?-u.'udnmi ni::-          <r, . >r             1;, .-r’.ui.u,-: Jmq -5b -fi? •

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificareqftgșțcâțrț 30t&UhPttMfc»AflfaMftr juridice prin căre’se stihg"dreptufîle reșlb precum șTperiEru dezbaterea succelTuhi^KyQflg^^f^j^ grpzentpte sunt suscep^ftedeorto                                        b      ^Ef\us»6~ se.

S-a achitat tariful de 20 țON. -^tgr^4O^!jgfeRr^g^Q^Bp3^17-l,Q-2Q-lȘ ini^wft!de;2$2jjpBfrii^efviciul de •jraisnaiatFnTroffi^               ............. ..... ...................."pier."

Data șoluționârH1/' -17-10^^018

Data eliberării,

/ /viRSWrthtțliA;.;--

n •>:îc:.nr t,::5;b&> i


fparafti gfiemnâtura)(parafa și semnătunU


Prefir ■=- U<Ș. cxjm VAI >       ~'-‘ ' I                  ' '-'       ) '-no W f <_vt<5 f] C (        7^4

CA© /<$ f Cfi^e /g, Q '/fLOd, CA-6 2o, C*G c^&


Oficiul de Cadastorși Publicitate Imobiliară,BRAȘOV- _.. . .


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Eț. parter. Ap. 9, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527-mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul; Casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II '

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utila (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curtea de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajul II; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702/22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010);

de. NP FICARD C. NICOLETA si

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / B.5, H6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.

11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

18, B;19

1) JUDEȚUL BRAȘOV,, domeniulprivaț

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF il9041-Cl/Bras^y, jpșcrîspprin^ip^heierea nr.     j d/n 20/09/2011;

poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. inscrisa pcin încheierea nr. "87643^iki.2/UQSS23&î>^

93150/ 15/10/2013                                         u

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIEWTtîtlU 36 dtfept tufripârăre' că buri propriu în patrimoniul deafebttfțîilfte destinat exercitării profesiei de’ medic asupra cotei-cfe 1/2’dih cota de 3t&5%:’dîn iriribbiful de lă Al, dobândit prin Convenție, cota actitâtei-73/400$'

1    /A iți               A ’*T    /

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93184 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emfe'Be BN^FICĂRP CAȚAEINA-I^OțETĂ; ' ~

B5

Intcfoulare, drept de PRțJPRlETAȚEțU tltlii de drept cumpă^ăre ta. "bun propriu in patrimoniul ele ăfectatiWie dEtstifiăt'Exercitării prbfesiEj..âfe

> : .,         Al

medic, doBăribfit prin tCh\)Entie,-’t,d’fă detuara 193/2000'0         >

T ■ ■*'? ■

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: - vezi C 5                                          .......

93241 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 ețnișdg. Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimonial de ^țectățiQnEpțeXtlriăf exercitării profesiei' de medic, dobândit prin Convenție, câta actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: -ipotecă C.7                                       . . .

9121T716/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun

Al-

<rMf*țm>tvfau!W ptvwuermwgirNr.-wwwiT’s~''~              t*aglntmftrrB

însprieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

t prin Convenție, cota actuala 270/20000

SAI* î K J----

Referințe

-— ' w


. i:3țiijdx;s


A


îjehdft r-12^013      7 J, 7/7

iii nt 1120, din 0§/î2MÎ3 en^y^¥i£ar$ 6ăîâirna“tOidta;

B8

Intăbulare, drept de PROPRlETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit priit Convenție, cota actuala. 270/20000

Al

OBț^pV^ȚIk -Ipotecă legală C.ll

•■•'•• ■'< * "ârih,'P

111.1

..........


nț'nttiConvenție, cota arțiiata 318/20000

uw f


>W fa                 . tt           ♦&

.................................... ■ * ■


ISN^MBttkMsdfe                                     Mfroent ira^.-stril                              'oawțott ————

‘ Sf 580 w iohgjoH >


5 iq-nh .Hiabinfitp1____

dmhjsiț ni unc^n' ■ -Ifejnq aiqua'b __î aids .nttftOifftgp ftriq jibr-adob------ .wffipjjyMiiiîîaa 7i £g

niti .£80                 -a


InVabulare, drept propriu în patrimoăTui medic■, asupra cefei de 1/2 din~& tte, cota actuala 318/20

NUfLA


iibngdob pibsm.;

7—«KW ■ V---

.....ifăS’ Tg^atet-’ 77--- ’; ■ 7:

ftfir.df mb *08 ‘•n lei13501' -:.-■>«

il<£'.? 'ti

îs?, /ibnedc-b .js

J J'>23M«RAM >

?C ■--:..=■—

—• EioSMy^r \ eetee

C;•' <i' 5 ■':•'■■<•’ ;•■• A ’-n 9b'-sm? ;; ^'^OXVg; ;>ih ,?8b V- iGh67O# i'-~


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

'                        . ...Al.......

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, ns.HOHOTĂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota, actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 iemis de Ficard Cătălină Nicoleta;.

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA .

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/Q.5/2014 emis de Ficard Cătălină. Nicoleta;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip C30                                                                       .      . .

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reafe de garanție și sarcini

>   Referințe

1197021/22/12/2011

Act nr. 0;

CI

Intabulare, drept de ADMINÎsTR^E, qoța.actuaîa 1/1,

Al

: t < •.. ‘

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prifilndh&ierea hr- 8/C43 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041 -Cl/Brasov, inscrisa prin Încheierea                            t t ■

93150/16/10/2013        ........                        t

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă înscris șub Cl„ pumai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imotfîlul de lă Al, proprietatea B4.                                         ;........

93184/16/10/2013                       . / .    . / .

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013^TUS de.

C4

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cotajie 1/2 din cota de 1,93%. din Imobil. nrpprielsatesD celui ,ctelStdsrB iiA'X'

C5

Intabulare, drept de IROTEC/K LEGALA, A/Qloard:978§;ELiRrQRrș3^wa^ din imobil, proprietatea celui de sub B 5                         / .

•'jM1 .. --------------- - -

■■ . >• ♦

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                  .             i .

93241 /16/10/2013                                                         ■

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Njcpteta';    ' - : • - "

C6

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără oibiect pentru cota de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

1) JUOEȚUL BRAȘOV                              ---------- -

93293/16/10/2013

*1

Aet-Notarial nr-9657 dtrr 15/T€)/20i-3-erms-de-Fteerd-eataitnaHSHCTHete7-                . ..        —

outiwiWHTare eonyiK oaresu

■PagtrrdS^hiC


is?4nta trate”

C9 Euro, reprezentânef’âlfetehțâdfe pr&tn^chitâC^sbpra'ccftei d^-l/2 din cota de 2,70% din-i4ffeHiji^heflâiĂ<l~•■ ~!h a™ .- - nt-. • • •■   ■ >. =■ ;      .

__.jtk—

îiWi / op ______ ____________

Act Notarial 4»r. l4-20T£|in-O5/12/2O13 emis de Ficard Cătălină Nicolet^l ' s'CIO


Cil


Referrinve


00(>0<v6vfc ■«d«u^»»-sJo.>-=s»jn3vno.5 nriq ronadoto r ------V: IWWSjjOVM.-AWÂl            ------ rsf----:------


se radiază dreptul-de administrare de sub CI , fUnd rămas,fără obiect pentru cota de 1J2 dî^cp^ dE^W^ift

pfeprietatea celdhiâtemifețfp^qfit' !Q-' . •>•■*-• Mih; ‘■j3TAT3'fi;'O>rj <


Intabulare, drefefr? tfeep jtBQjilBSA L^AibA.oyftlW^iageftffliEu EURreprezentând dtfSrehț® deidrSțihe&cbffâtjt ,?așapra cUtdhd©3./2; din cQta de 2,70% din imobilul de la Al/^^aWă^^c^SbWeubtBS^b


T A'

1- *


'V


L’C;V3«l ij   .

Act Noțpriâl or. 11.2i, tlîn Fie/fâdîâzFdrepOWWMWsîEiSt^lSibBKSSMw&sW^^W-^

C12 pentru cota gFgR'rțgiatea JMfft W-^b Hnidorr. .-■>??>                   nfe S\I $*b     '■ ■


'1


"T*t


IX


C13


C14


./)•?£ I :.:■ rSris'u'rrA - 'J^qOVi „,....

_____________________________________••; :;:bsn; '  ‘ 'COOC’ W X ’eHiriofi țioo jprtrisvno j c'n'ț tbncdob

,VP> '.                    ■ ’.

■\l&: t •■■^.•Vse .rădtezâ -di^tul de-ad^nișt^reJ^^j^ obiect pentru cota de

Țhbb șYyfsȚEWuTfii______________

rntabulare, dr$»                             W

EțJRreprezentând                                                    i.

OObO£\fcIE ai aut .cJ.-..


jr-

- < ’ • '1


uildfChr,

•,; -Sr*y:„   ,     , . .      , .0£?'aV.l’YAVf>3S«Q

Fi/^rd,          țjjcoleta;Al


«rtixftț? Srilvhq VTîTCyqs3b------—


4.


fqo'O s-6'udsl'i O

..          ..... ._   .        IWI JUUlgMpJ il ;

/ttnȘjfoi                                      efftsAq ut’ÂV&ir'RQ

Sa <Kna’'să?țȚl         ■>><•,« .wcsțMPrD.T»w!n.                             2 ' _

^t«mwr-viM?f£eț rvb ,I3g .".rt Jti^țlol-1 ?>A !.!':’jeil' Ssaibei oe

T56Ș 4?b5 d!b \\i ?'j tfbi OTHSq' kJ

■ »e_ft*>iafșfțgytai------

££p£\oi\aii>8,rEfej nib in isnâ.loV \ A lidqyib ’ssaibei ?<  .

xs^'EJd: țî.'SișjiU — i xp.b .«neiudiiff!'.'

1910 ?b 67d&î-d;b  ??

hgoiq ...hdț<n£ .'ijb


Act 1®gariaJ nt ^fWiaZă


3 691$ &nqoiq .hdr'fti rnb

......t.................. ......... .............

'                                                                                             ----- ■ <                   •_-■••            Ț'. ~  *    ■   __

  • 4     J            .'••••'• uj

■J' C. ‘ •■’ ..s '.' ."■> - f»; ’* Q t? •»î

  • 5  ■     '• .r'-. "'JA1!'

..*3d.£ 9ij£/)0


de 1/2 din cota de3,4ff^diikMrih^fQr^1a^aî31ftdț)rtiSă^rc^iB di

.$Mb.£lS________.___■.________■-_________________ ,._..... l-âg^e 3 b i

lîWbulare, drept d%. fPJDMC^beGA'EA, VăH9S*%3126^1.5CEURâ£tapta|: cdtei de de 1/2 diri.d<âideB,aa%>dinHrbbMMidte4a-AJ^^i*ettfte®^ iul??.; >              IA fi ohJyndom.?A


J X ?

'*>


\ ECÎEe


Act Nijțărial or. 18jG$, din 15/12<®lâbeftis:dgrfiP SMffifheâEbBMÂB         î£ o , -&9 .in isnsioW 1>A.


a ^aduat^tare conține date cu GțnKWiwaalrtițm^


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea'celei de sub B16.

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cotă de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

027

se radiază: dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B18

Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURasupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                                              |

:;> ■- Anexa^Njr. ibîLa                       !.■•

Unitate individuală. Adresa:.Loc..B.casQV,rSiî’rl^fe^iSiâ?c^.£t'',tâ^t.ăF^Ăp_'k', J4jd.>Br.aso.v......

Părți corii un e: terenuI ~def*5?7‘mîp“'bfartsârti’ehfeifed^ăpa^MfecfriOițafe, ^b’PWrsbl; cpSa șbarij, holuri, oala ninc ci t^r aca Kp la                 - - • * '■' • ’’ • < -• • -      * - j»*-• : .•. <-j-jn -•*.*. .»u • e - .*-*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------- b ■ , ObiSerwațfeiSpfe^ioțe iw fUb, ob^itmrir- " X ';------

...... fițaJx

L3',9tpr

i șf


sala gips si terasa de la et^Krf^l-Nr crt

AI


119041-C1-U48


Spațiu 9 parter cdmpus'din terasă în curtea de lurnîrrâ'cu suprafață'utila mȘSp? |3^9^^S^ervește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de-te-partersSp.-l, Sp.-2, Sp.3-.Sp:4,r Șp;Ș,.Sp^;.5p.7fi i șj ^p:FaeȚe;etajul I; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4,                                                      ; ^2?sO-$Sp.4 de

la mansardă ■■                                                             '■■'            /'■■ - ."-r    ■?

■■ --

Certific că prezentul extras corespunde- cu.porțiile in-vigoare, din                    î^&r            acest

tjjrpu.                                   ,t-           .r:.,Wb ; ■ C..'< ■»'. ''                      .?•••■. ,.>j Jir ’fi'ero** i>A

Prezentul extras de carte#/8Șfe^^e^WșțjW14^d<^ft^|?șa^lpWite»rtelM^p®to!ta«i’ațt^Qr iM^lce prin care se sting drepturile ■BmreippeafcșhRențriJ dezbaterea1 sucaesiuhlfor, ia» hiftîrfWățRId p&renlîate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. „    .......     ___________________J

S-îl achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038642/17-10-2018 insg^țSBlftițpbiftS^Mâviciul de puWTCsre-îrffsb'iiiărâ'cuwiyîjjj “ - ----- •-'•• -     -       -   - -     .........-......

Data soluționării,

18-10jrX018

Data eliberării.

/ /


, ........O;y. ?' ii',»--:S

'? u’V 'Jq

■' r c? -ivh J!-? .•


»V ■

•«f. 3


V'r R■! îr.iC’V'

’-L •A c V.J. y ‘J

;-;C v’^.lșo

- 'Qiictimenty!ire conținedate cu caracterpefcUBal^pnjte)âfs<fieiprevje^eiilețt^gifHD>&^îeaoi.. . .. .. ■Ragloa &tiio 6


! t errtu <-> f

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV ■ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


C.A              eAB 2o, c*6 22,     C<T


A C       M AȚ f «JM A<. A

» * . a A.»X#r« * K'wttn »Tt


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE L

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U49 Brașov


< Nr. cerere I

142025 I

Ziua     i

17     1

i ■, Luna :• ■: I

■■•■ 10 !

IAnul,.. 1

2018

Cod verificare

,,J 100063508424


Unitate individuală


Â. Partea I. Descrierea imobilului


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter^ÂpJ-SPÂȚIU .lO^Jud. Brașov .L- < j. .77, '777T

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate; edăpărisul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                     i.. •:. •

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită,.,

Suprafața utila (mp)

Cote părți .. comune ,

Cote teren

- ’ V ; <r’G

n \ v t.•• C . » r ■; r :

' Observații'/ Referințe

Al

119O41-C1-U49

■    ?-<• v:

.440/87000'

267/52700

Spațiu 10 parter compus din/cameră portar cu suprafața utilă măsurată de 5,76 mp, deservește Șp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter;. SpclțiSplS/ Sp.3; Sp;4, Sp;5/Sp;6;Sp;7, Sp.8 șiSp.9.cle.la estajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll/Sp.l2;și Sp.14 de la etajul H; Sp.l, Sp:2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă                          '                                  AfrîAL^A?•••;

• .i


- B. Partea41. JRrQprietartșj acte >

: t

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale,. ' -....... ...... --.........

•y ;■ s ; ș ? Referințe

119702/22/12/2011    “  ■

7 v.‘» MUV

Act-'nr/'O-fsi act niT-93952/2010'cf^ declaratia;auț. sub'nr. 1020/201(țcle/.N^|l<^MtPi^.^NICOLETA si documentația anexata—. --...yy    . < -.                ...... -                 — .......—

si act nr. 73870/2010 cf- HCL,țț;.      . ,v; isr.4: <■

B2

•A              .POC                   • -ît ;'>> y 7'7717-77 :

Intabulare, drept d^BR9BB^T^lWgS©f95nî jiGlVr.972/^002,-dobândit prin Lege, cota atty^l^78^J3jO(^)A e. șb        ■ u;n *--7.; •;■<••

Mit B.4, Bi5t;B.6,-B.7, B.8, B.9, B.10, ftAJi,:ft;WW3AIW. 5-15, 8.16, B.

1) JUDEȚUL BRAȘOV,; domeniul

pp^itie transcdsa riin CF.119041-.Cl/flrasDV. inscrisa prin încheierea.nr. .

57^as?dW ^loâ/2011 ;ix7:

931557 16/10/2613                   fir.tlpfe3b-.6~'' . b r.ur.”-. r ;{?•?■‘•.J’v. r ■

tfn. ';ă€il               t a

Act Notâfiâl nr. 982, din                                                    -

B4

Intabulare, drept d^PROPRIETAȚEfij■StHrd'Ș^dțșpț cW0ățaf6cc'ă'tjtWi propriu în patrimoniul de afeGt^un^^stiĂâȘ e'k&rSreȘ-iii wdf&sfâ -d& medic., âsuprâjșoteLde l/Z.diniCota.de 3,65% din irfloMulgHe;î^iO dobândit prin Conyehtie, cota actuala 73/40Q0          •

r-

1) BERARIU MARIANA, divorțată

’■ vr i

93190 / 1671072013 -7                       •>?     ■- .77511/^1

Act Notărial nr. 983; âin lȘ^^dj3-<|ni1s’.de*^‘Fi<^rd ^talina4'JiGdliefâi»>f-37

B5

Intabulare, drept d^WSPRtBȚ^W^i^h^.deWCTt eumffărațeca4Jwf propriu în                 afecta^6fire5ăȘfffn^®^&cifăBi fffbfeâfâ-'die'

medic, asupra cotei de i/2 din cota de i,93^^in-!inrîpbrlul dobândit prin 'Corfvehtie, cota actuala 193/20000

»»t'W          ..feHț£<»v < J c :

'.'jÂiâiji'rkiiifJ:-ii

ti

;7 'y7         t« 73

.A’

93245/16/10/^0131 țyicĂtojlți J»               = -■ iuiiĂî.jGy 14B6

prejiftuLtfes&nat OKercitării prel^eraPI :                                                                  irnhbiliJl. de .ța Aly

dobăndtt-âWn^^îi*Xefttie,..Cc>fca'-actuala; 166/20000 -........... - ------:

;?'jr.y              n Al- ■

;:G

.                                                                                r-îT;i<î<jr.inrari*rf             r v?/        ::.2A :... .

■                                                   «î’wwyiflwrr-’e -■iCTU’gr.j 1 »w.a »Age,.Bt!.
. ■■       ■                 . .....— t"""" "" ?                    -j" -v. '. 11 |‘- !

US                      >a_drepțuljge

laîe,* drept c(§g                        -■   •          -’*- ca bun

fth patrio^nW ... d                          ......... rafeșfei de

"jara c^jtel âe 1$                  ^^‘ImdblIbFde la A.l,

^EțO^ctiwW       1 • ■      '; ~

7 legala C.9 ~'
s. Sl^t^fth^răjțe ca bun

..„.                -.,                                       prețâșiei de

de 1/2 dlh qota de 2,70% din imobHOrd^la A 1,W <$.«2 ;f ■si șfa


.... ---—-----1

Bfețyrtcavhq hmja??! ]b’ta^ih .g^u^GJrti

<4^--____ i'"

gSgg£7f7~— , wKGQ .■■■j.-.—ț


...........

;......


MOrxaxA.^ftțter m^Xioa’ §Ș|p^Wr^iblvâj6ihb ’   ;

- ' i ^voert'e;

QSlB^s^IudsW; infsq ni tij-Hfej-,-q-gioijaft ,-jibernl' ~

<W ^'■ '—”

■-------------------------------

-fe£o<^iuaj velite;

irp i6h0$413A;


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

' ..       ....... Al .....

1) M AC AVEI U ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23                                            ' •

115850 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de'Batranu Elena;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la;A 1, dobândit prin Convenție, cota actuală 370/20000   ;

• Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA         '

•'                           z..: . .        * ..       \

OBSERVAȚII: ip C25                                     ' J : "•' - ?

-• .- ■.■ ■ x- . 1 ■'

116176/20/12/2013

.•     «•-           ț              •

Act Notarial nr. 1-1-51, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; \

"

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare dă bun propriu în patrimoniul de ăfectațiurid destindt exercitării profesiei dă medic asupra cotei de~f/2 di'n dotă de 3,52% d1n: imobilul dă la Ă l, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/200QO

;            - ț rÂi” '

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA 'Y'Y              ... ...... .     s

116421 / 20/12/2013 " ‘ ' ’’V. r . 'Y. Y Y          .?  '..r

.-ii              ■' -T <-      •

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; dC;i:

.-fțS .iii fău;.i; : /

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrirhdniul;de(ațecțațiune destinat exercițării prqfesiei de medic, dobândit prin Convenție' jcotă'actuală 207/20'666 Y 7 .

K>5i£..':     'Ă^ C '

1) simina elena-măriăna-    < 7        YY.YYYY Y7

' •! *’ *-

444C

>6/09/05/2014            ■'• •••• •   ■                    ; .r

• Ct                                      T

ActlNotariaT nr7'3ă7, drih~08/05/26T4 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;      £

5j'?< T : .vi>\

•r-' ...

B19

Intabulare, drept de PROI?RIgTAȚCcq țițlul de.dfep.tcumpărpfe.cabun propriu în patrimoniul dg afectațiune deștjnăt exercitări profesiei de medic, dobândit prin CbHvehtie,';c6tă acttiăla .3Î6/îo6b6 - -Y

-.Al.

i) bugiu marina*-   **'     * .7-7 ;Y-Y7Y.

OBSERVAȚII?-ipgtecă legală C.29                   ~           '■*"$&>

.HfTăâv,; i”r \

înscrieri privind dezmeWbrâmin^e^e'cfrep^Ului'*(^ ^6âT‘ie^a^ei f' rj


________.___ b~r=----~

Tpsțpl de preț        ddffij«rgri^g

BBW

Sf .pb t a cra jSî

o

JWI»

&WIâ£.i&


ițnfiWSmwiF        «hi■îă.^‘

■vh.jj mq          e rr----

jAA X<ii9V-&:>AM' i-r __________

, ț^*! 'bTfiȘ ‘frA? flp ,. ——r-r-^-----

_ t Șib 4srf “*»'r""   ’ '

in VJna.frnK

(A


•b’ fuă ib ■;«? '<■•.!•.<‘$țn-'

MjJ/Jj&j’nhlfiq s,' vi'’qfi'<-' ,4f^ <>-/5*X 'ei.-Vdyr- ■l.>h<>fV'- 'f?o3 *hu

MÂI A3 W1Â3 ( ;.

1         11>\». >£ y.ț, v-----------------


r:: - 7':~—

.l-Cf-A ■’■.■ i&; HțjpW +>------

J'G“ orniiisg rd vhqcHn ;feiț>s .siqu<6 >Jw«\ c

iț> țbț^rJp»-?5Ă'

——

lOm,


mMia • ' .*« »-- - --»-> '< . •

IHwW JlyiJttwwO ♦JIUSHr.

~ &$3&ț.7îj

—t—.—

is^ t

dWMth

A.,. ■: ’ -\;. ■.. -.. r.^2

3C|wb

fetjWJtMÎMxp' ■

t ruft         ițivgMA 9 jA i

•i


k

«jMSsfe

—___1_

i șȘ">3 6j

țfo

tăa?h .ăiKluriajr'i______

;țnq eb xȘnei^ib

1 ib lubdomi nib

JahoieU frA


(iHiiqirTfr &xs4ț>fii j»;-----

«Sfii fi! gifvhn î: '. h; ssSsignqpso

!h Scțgjt 5 .siod^fni i \ j

1197027.22/12/2011

Act nr. 0;

CI Intabulare, drept deĂDMINÎSTRARE;!Cotă ăctuala 1/1


?<•.*<? y.r>';nvny< -

-T.

i). cQNsiuw.

OBSER VATIi: poziție trșfi'scTIsa-dinț-F 119q41rCl{Br'âș6y.inșct.isa pun, ir poziție transcrisă yiS'CF‘-i^i^i41t-:Ci/Brâid^i'ihscrrsa prin indt^ib^a >jfR,


p^'-' -n ia5-r>;-V''

.. ......


93155 /16710/2413 ;  ;     —  ;

Act Notariaf :nr.-982,- din'15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;' ~ ~


ise radiază dreptul de adfnintsțrare oeerațiyă dg-șpb €1 ;-fijn.d ră,rpăs C2 fără                                             ăîh'lObKbl?6b"*^Ml> t*

..Mbr-jyi-X ......." ‘ ‘.....’

Act Notarial -nr. 983KctiR-Î57Î072P13 emis deNP Fic-ard Cătălină Mcoleta;11               V.-JCîi-g,

"y.-~ I* •"r ■ •'*       •. * ♦"*
se radiază dreptul, de adMwț^j^^.faț^raț.i’Tă"4e’;'ȘdbX.l? rrtirtiBl cd privire la cota de~Î72 bîrrcoț'ă,'d4'îl\93%

proprietatea celui‘d^șuK^^â.5^1^ A r>)    .r-. .-f !


Intabulare, drept de IPOTECA LEpALA. Yaloare:9785 EUBrepi-ezențând diferență de preț rf5â^H1^â',^§diiTa"țXȚfeF^eî,y/2 ti^rrolaMe £93%. din imobilul de la ÂÎy^râjjfîefa'tea^c^'âi d£7titr''l£'5.pr ' • 0 '•

93245 /;v.             .. •■ ■        ....... ""T

Act Notarial.2nr/:9â4itdin.i5ZW20i3.erais.deiicard.Cataj|iha Nicoleta;..C5privire- la cota' de‘*^2ftemfleet‘a:’            din imobilul de'4â';.M,

nrnnrietatea

Intabulare, drept de IPOTECĂ LEGALA, Valoare:6412.5 ". ... tînscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C2'3

EURreprezentând-diferența- de preț neachitat asupra cotei de -1/2- din cota de 3,18%- din imobilul de la A 1, proprietatea B15     v.    1

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115

850/19/12/2013  ........

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena;      - :                 --------

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de sub‘C .1, numai cu privire' ia Cota de 1/2 din cota de 3>70%i din imobilul de: la- A; 1, proprietatea- B16                                   ■ ' .   <    9 : ’  ’

• t        • .7 A1 ‘

C25

Intabulare; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

■Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116176 / 20/12/2013

Act Notarial hr?li51,'din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicbletă;1 ; r -             ' '■

C26

șe radiază dreptul de administrare operativă de sub C, 1,, numai cu prlvire‘'lă 'cdta'lde 1/2 din cotă de 3,52% din imobilul deYâ1 A 1, proprietatea B17                                             - '

Al

116423. / 20/12/2013                            '.7.::         Z".X ' ■ '//."    ,

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicpipta; .J...               ■. .

C27

se radjază dreptul de administrare operativă de sub C 1, numai cu prlvir'^lâ cota de. 1/2 din cota de '-2',a7^ din imobilul de la A 1, proprietatea celei de sub B.48               .‘L-t.     i

Al

L/l’.L-b-  -

44406/09/05/2014

Act Nșțîșj-jgl;n£..397, din 08/05/2014 emis de Ficgijd.-Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept .de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURrepreZentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de lă Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) județul brașov

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1 . .      x?::

Al

77423/03/07/201^      9, 7                             '

Act Adminlsfrativ. nr»:7O62, dini L3/06/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 988, din 29/06/201.7 emis de'Ficard Câtalina^rapleta;

C32

se radiăză dVStotul.dd ipotecă’legală,’inscris Sub C..19 in favoarea UDEȚUUJ) BRAȘ6x6?asupra cotei .'

de 1,90% din imobilul de fa Al, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind rămas fără obiect                 . ’   .            .     ■

Al

Pagina 5 din 6

'•■/ - • •■». ; -

Gl-U49~Gomuna/QF&ș/MtJnipipiuf Brașov

1h t1 s» tAf t <»h jaw----î-----

J.P^i^;cx>wuj^:-trenul <țg


w

■•■* ,i.yypr-'" ^NjLcaîdâsfcraț,-

• •• - x -V .-.                            . .

siliși-

w


holuri.


Șp.2, Sp.3, p.l. Sp.2, ,t.         ............^ -T-,._ -                de la

J        inlHn^ți riîb f 44 ^n-f Hlh tf? '44 i4iA-.:

.'•_/■■                         V^?*8ă JUT3GUI a.
i Ă 41 ehSuU


2&a8Q38644/17<10-2Q18>iȘ «W sL'Siw € £ G£\$f tfjS h

.....

&&i .tfîb - xu ab: WGXf1


tăcde acest


TdA.

......

WWtj'i K'3

lygey*.;


j.*8,evl .șb-Mto-•«liHfr :S}șiM     .S^qșlb 6?f»5l9țffl bn^^h'^HRIS^i^SD

. j\. . .            I.i^fe'du^ db I3I95 geiashqbiq^A^ j»ț>-^ ‘

no4^b^^~26fT{&rbAîfî',‘f5 ’diic ob '9w7j5>l41frtbS-Wi 6^63ăWid . [Â 41- 4bî’VntW6i alb'<

’-iOSFlii IsîiâiWjȘĂȚvtraeiă rf»»iSbo( lulBehb7?6 ?l7n^3S|

"7a r;'~T......anii

'ttnffl‘4» ,€I 8 d«e *t> iâteo&jiwț& ’ȚXJ&j^ȘQ'.e i
CA-& 40 ,      42 / ctb W         (4 f 20

c*& Tt i 6Î/U>V

A

ANCPf


««knA"N*YtOkXu C* - i. i/'i-i'»!•-t« naitKruri iMiHiuiv


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


i Nr. cerere

142109

Ziua

17

Luna

10

■     Anul

2018

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U64 Brașov


l Anul___|_  2018

Cod verificare

IHIUIHBIIH


100063509191


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșă meritele dă"âpă,’ găz7~ăleîf?î?ffat?7^fc<Tfîer'isUirc5§ă "scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de laetăjul 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119711 / 22/12/2011

Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 10915/20000

Al / B.4, B.6, B.7, B.8

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011, Dozitie transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea.nr. 87643 din 20/09/2011;

111789/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare că bun propriu, în patrimoniul de afectâțiunedestmat-zexereitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1711/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111849 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală-C 4

111914/JQ9/J2/2013                                      9 5* 6R*?OV 2

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;               Z^^/

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca burf propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 10,33% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2066/20000

1) OANCEA ANCA MARIUCA

116324 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de nedic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1888/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

OBSERVAȚI 1:336 -               . .                              - - - - ------ -     —   -    --     —•

Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

44369/09/0572014

Act Notăfjal nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Intabulare, drept deiPBQfflîlWMSiO «titlu, de' dreptâl/nțiărare ca bun fnSHXFn patrimoniul de afeotațiune desti'tiat.eXercitării profesiei de nWwrwbbandit prin Convenție, cqta actuala 1710/20000

Al

'1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip. C.8. vezi C.7

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privirtddezrtiembrăfnintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe


119711/22/12/2011


Intabulate, drept.deADMINISTRARE..

1)          JUDBISEAtLBRAȘdV

OF---U..


Al

05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

î^tietransGrisa^dințE 1180^1-Cl/Brasov, înscrisă prin încheierea nr, 87643 din 20/09/2011; din-CF'll$â41^!l?Brashv,'inscrisa prin încheierea nr. 87643'din 20/6^/20-11;

C3<

j^gU|ttaaMft8j^il,ae administrare de sub C 1 numai cu privire la cota de'B.oSWdlh fimdbilul de la Al, proprietatea celei de sub B 5

Al

C4

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de 8,55% din imobilul de la Ăl, proprietatea celei de sub B 5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

AcțAtetan^nr. 1123, dip                   fIcagj CatalțnpMișoleta:        ,

G5--

se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota cie 16,53%”ainîntobilur3e ia Âl, proprietatea celei de sub B 6

Ăl

1163247 207X2/200

Act NqtMal WVH51, din,J4/12/2QM emis de Ficard CătălinăNteeleta;

C6

se radiază dreptul de admiaMUdtt Ms<ris4ub;G.l domai«entrucota de 1/2 din 18.88 % din imobil, proprietatea celei de sub »B:7‘i

Al

Act                     OSTd^âi-X emî'sl’de fica’rd Catalftlă Nicdleta;

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 8,55% din imobil, prop|A^fet?!aeelel,db;s0b Bz8

Al

C8

Intabulare, drept dfelM^C^lsEĂAb^ Weare:49514EUftpeHthit reStul de preț neachitat asupra cdtel de'8,55% din imobil, proprietatea cefei de sub B.8         . ; .                                       : .....

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOVV'


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul 11

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin • care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea'succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038680/17-10-2018 in su publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Asistent Req/9trător,Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /

Pagina 3 din 3

oz COr'W'CA^/0       , CA6 M cA6 It âQ 18,

’          &i(iou


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


ANC.Pl

AtrHnA'.MT'ftWACi > r.. r o •**•*"<•« . MUMtTUTXjMoaiMiaA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


142125

17

16

2018


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U66 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 12,Jud. Brașov

sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U66

2

153/87000

93/52700

Spațiu 12 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,92 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119711 / 22/12/2011

Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 10915/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

111797 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 1711/20000

Al

...

1) CURSARU MARIANA

OBSERVAȚII: C.2

111851/09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare că bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 4

111917 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 10,33% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 2066/20000

Al

1) OANCEA ANCA MARIUCA

116332 /'20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun iropriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 18,88% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1888/20000

Al

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

— 4l/PENCIUSTELDTA-ADRiANA------------------ ~

44373 / 09/05/2014

Act N

Qțarial nr. 397, din 08/05/2014-emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

:K£iffî0fâ£b> drept de PROPR1E4AH beii titlu dă di^ăpt cumpărare că buri

Al

■w

p^priuRn patrimoniul de afectațiune destinat ^erțitării profesiei de

medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.8

C. Partea III. SARCINIînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


H.G. nr. h.g., 972.2002, anexa 1 - poz. 127;Referințe


Al


Intabulare, drept de ADMINISTRARE

____ , O.BȘ&RvÂfll: pustie traiwcma'din i-F 119<041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; ppS&e frvhs^J^a din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;____________


Act                     06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

[se radiază dreptul de administrare înscris sub C I numai pentru cota C2 de de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de sub A.1, proprietatea Icelei de sub B.4

............ ..........._________________

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

de 8,5Ș% din,imobiluljde s^h A.l..propriejatea celei d.e.sub.B.5_____

Intăbulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de 8,55% din imobil, proprietatea celei deșubOS__,

---— -----j,y-                                 ______


C3’


p.radiază dreptul deadministr^ce-înseris sub^G.lnumai pentnucota


C4

îîî )17 7^^127^13°


ActNotarial rir. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard CatgHRTffiCăM*; jL                                                      pentru cota

All; pfdrniețăteă cfefei tfe sub B.6 116332 / 20/12/2013____________'      ,     '   .       „.

Act Notarial nr-1151, din 18/12/2013 drfiis*de ficard Cătălină Nicdldta;

1 se radiază dreptul de'#drr1infetrare'<fe iub C1‘ , numai peritru cota de C6 1/2 din cota de 18.88% din imobilul de laAl, proprietatea celei de sub B7.1                .....-                                            .    -


44373/0Q572014________________________

Act Nptăriâttir 3^7,riin 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; ise radiază țhțptul-de administrare înscris sub-C.l numai pentru cota


C7


C8


de&SS^dinimobiluide sub A.1, proprietatea celei de sub B.8 ^tabulare, drarit de IPOTECA LEGALA, Val6are:19516 EURperitrti restul de^rațiriăScțmat, cotei de 8'55%-din imobilul de sub'A.1, proprietatea cfelei de:șUb:B.8                ___________- .__- ._____________

1) JUDEȚUL BRAȘOV


Document câre conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Al


Al


Al


Al


AlPagina 2 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 12, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U66

2

153/87000

93/52700

Spațiu 12 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,92 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038685/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

18-10-2018

Data eliberării,

/!


Asistent Registrator, DANIELA MOISE


Referent,(parafa și Semnătura)(parafa și semnătura)w- •’ÎEFERFWT

LAbATA0t::2018 •


Pagina 3 din 3


\JZ cotAVtJ ; fo, (S'AO 42, CArS ( C46 44 ( e46^Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


r Nr. cerere   ' 142106

i      Ziua- •

j       17       .

l     LOna'

10

i ; Anul

' 2018


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U65 BrașovUnitate individuală


A. Partea I. Descrierea imobilului


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. l,.Ap. 11, Jud. Brasoy

• - Jîă<4i^enwne^terenwl’de^27^pr4?!^sănTCnt^fe-y^fra7-gai;electricitate, ^b^!1gUirC3SOEafnr'holuri,' sala gips si terasa de la etajul II

Nr-crt

Nr.‘ cadastral

Suprafața ' construită

Suprafață utilă (mp)

" Cote părți comune

Cote teren'

* Observații / Referințe

Al

119041-C1-U65

• • •

6

463/87000

280/52700

.-î

Spa’țiu 11 etaj 1. compus din câ'rii'e r ă -de steri 1iz'are cu Suprafața utilăt rnășurațâ de 5,81 iWp, deservește *Sp.l, ’ Sp.2, Sp.3, Sp;4;:-Sp.5,»Sp:6, Sp.7 și Sp.8 de la etajul •f'-.s-;


fim. ; soș-Ț;

>        B. Partea H.Proprietariși adte ■

i r .,    —Ț- Tr-y • i

(O •:              ii.ț~

Al 7 B.4,’ 6.5} B.6, B.7, B.8

J-3 ‘

. ntt&fy&din 20/09/2011 i^dih ^ă/2âl&;r t r j


-------------------------------------------------------------—---------■! .bl. t

înscrieri privitoare fa dreptul de proprietate și alte drepturi reale '


•» t. •


Act nr. 972.2002, anexa;nr. 1-poz. 127, act 73856.201# p,fșL c-t.îște. Intâbulare, drept dâ^ PRGPRIETÂTEtu titlul deștept? confort!} 972/2002, dobândit prKrt-bdqe,' cota actuală 5244/10000 /W 1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat ________'       ,

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscHsi'jțri "poziție transcrisa din CF TI$041-Cl/Brasov, inscrisa prin inch<*~

111802/09/12/2013               - , • .     . - M

Act Notarial nr. 1121, dinJff&^Zpy șwî>,ț|e

Intâbulare, drept

propriu in patrimonj^g&fi^^țiyQȘțdșstinaț exeroițaȚji-prqfpsiețd.1? medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,82% dig, imobil, dobândiți prin Convenție, cotă actuala 891/10000

1) CURSARUMARțAflfA

——---


B4


t.-


• t". J'1.1.. < ■■ r

îgfiJi


111854/ 09/12/2013,

Act Notarial nr. 1122, din^5/12/2Q^j șrnișțîe.NPj Ficard Cațaljnji Nieoțeța;,Intâbulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărarC MdhUQp ~ propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prof|ST^^e<^țsț 41,


medic asupra certei de    dip Jmțp'bHu.l. de la Al,;.dQb^^i(^|K

Convenție, cota actu^Ur?90O/tQODD        ,

1.IOTICEANUCCWĂ

OBSERVAȚII: ip le^lă C^'      ' ?                    \

111920 / 09/12/2013                ' •      .■ Z,

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicofetă/f;^^^-


lj-.iIntâbulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic âs’upra cotei cfe-10,82% din spațiul 11, etaj I de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1082/10000____________________________

1) OANCEA ANCA MAR1UCA___________________________

OBSERVAȚII: radiere administrare C.l la C.5116327-/ 20/12/2013____________________________________

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;


B7


Intabtilare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de
iță spațiului nr. 11, dobândit prin Convenție, cota actuala TTJU?Referințe

—-Al

V-.: i^.//;/■.


■ _, J .! 4 I ■'/'Ț*—1 • i'wfir. '..«a 1|CV A Jr t.|l,*.ll<l x . -» ' *»■*•>*!»,țWT* WJ <w w

Âfct' NoCari|t pr. 397, din 08/Q5/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;IntăbQlare, dtept de PROPRIETATEcu titlu de drept cijmpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 8,91% aferente spațiului nr.ll, dobândit prin 0^ j ---

Q^^Vfl77/: VB2i ip-lșgaiș la C-8


Al


. urte?d .rtmaa:jB«iț3 klbi>b*-qo5fc «liiișFKiigiy d


- r :mX. jS ir -ffiMfllBi

nftTTuî oi «ij

pb ft.$2

■'•’ A '- ■( fi ■'• *J

j.*i'j’‘jifiuii

MțMK


•:n^a

l.\.

^Sf5®

i? • ■'■         . >

<■•1: ‘.y.-

i                          -

i _

’lTi-T


$®Ă0M|MSTI


[qn. v£? «H»       =),' ''■Mqij

•yyj          . .., J-’T'. .1'^              r -------

—je^M* C              ----

■ I                                                                                     .                     ;

Al

i~r—ț

9/23;p6ăde ir*--


Al


gl nsolivhq hwfttwnl


vhqtumarpBtLj


.siMu’âfflfett

aftdob ^OO&Sje’

BAM jufaouî (î j

Sug YutAVgyi-tO' |


gmireft^icsb' .            ■■y.- .■■ •-*•■

intob'raxs lenllesb sniiițl^dls ătb Kiinomri,


rfgfi :“.ff - -«ijgycM^OA* -< Jqsib i ân&îjdBJnl omivrc r.t J.iqoiq' , r, i^Joi fi^quefc .-ibem!

ărtfiaVno / miqj ;            -

-........

iq*?b > lei-jd&fni j ~ isq ni juqoiq’ ,fi :

.1 hkJ'VB

. x țrAWlti~}'------

*1 UWA5*7»JÎiă?Șf ‘

q/--.r >.'•;• J‘.3iv.5O ’

•EioiviiVee ■. ăseixrqțe-cpatilnlljti njr.îî • i c£tei de sub.fe-8


fojiW eniifloJ biz^i'-î gb a<m* flO£\£rtdO ~-.b


*:p .


w.


•3h»(opii4 mi ‘ <


'•*•’j;-un,tT1 ?r~»+,<,.

E£O2-.S£.S: n=h <


—------• J.

ii tjhEțoy’


■‘vdelnl

.i-.r.i'.i 7


-.■


/Ak

■’-.A -_C* A

i        ’ -7    ••.


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 11, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U65

6

463/87000

280/52700

Spațiu 11 etaj 1 compus din cameră de sterilizare cu suprafața utilă măsurată de 5,81 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7 și Sp.8 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la.autentificarea.de cătrenotarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038679/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /