Hotărârea nr. 66/2019

Hotărârea nr.66– aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.14A , spațiul 3, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 66

din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.l4A , spațiul 3, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2643 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2643 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.l4A , spațiul 3, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr. 1 - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se aprobă vânzarea Cabinetului medical stomatologic nr. 14 A , spațiul 3, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, ETAJ I, SPAȚIUL 3, CABINET 14 A - EXTRAS CF 119041- C1-U57" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul nr 14 A, cu nr. cad 119041-C1-U57, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 15,41 mp, cu cota din părțile de uz comun de 1226/87000, cota de teren de 743/52700 conform descrierii din extrasul CF . 119041-C1-U57, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora , conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 1,92% din 64,28 mp 1.23 mp ;CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 1,92% din 35,19 mp0.68 mp; CF nr.l 19041-C1-U52 cu cota de 1,92% din 101,33 mp 1.94 mp;CF nr.l 19041-C1-U53 cu cota de 1,92% din 2,86 mp 0.05 mp; CF nr.l 19041-CI-U54 cu cota de 1,92% din 2,41 mp 0.05 mp; CF nr.l 19041-CI - U48 cu cota de 1,92% din 13,98 mp 0.27 mp; CF nr.l 19041-CI-U49 cu cota de 1,92% din 5,76 mp 0.11 mp; CF nr,119041-Cl-U64 cu cota de 10,33% din l,89mp 0.19 mp; CF nr.l 19041-CI-U66 cu cota de 10,33% din 1,92 mp 0.20 mp; CF nr.l 19041-CI-U65 cu cota de 10,82% din 5,81 mp 0.63 mp.

Art.2..- Se aprobă prețul minim de vânzare a Cabinetului medical stomatologic nr. 14A , spațiul 3 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 157.574 lei, reprezentând echivalentul a 33.780 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Art.3.,- Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4.,- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 157.574 lei.

Art.5..~ Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 40/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6.~ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

CAB. 14 A

"Sinteza evaluărilor, etaj I, spațiul 3, cabinet 14 A " - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-C1-U57 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041-CI-U51 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U52 Brașov;

Extras CF nr.l 19041-CI-U53 Brașov;

Extras CF nr. 119041-CI-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U64 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -CI-U66 Brașov.

Extras CF nr. 119041 -C1-U65 Brașov.

SPAȚIU 3, CABINET 14A - EXTRAS CF119041- C1-U57

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U57 cu nr. cerere 142217/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U57

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.ll9041-Cl-U57 cu nr. cerere 142217/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dișpune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr,119041-Cl-U52

Extras CF nr,119041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr.H9041-Cl- U48

Extras CF nr.H9041-Cl-U49

Extras CF nr.H9041-Cl-U64

Extras CF nr.H9041-Cl-U66

Extras CF nr.H9041-Cl-U65

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 14A, situat la etajul 1 imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119Q41-C1-U57 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 15,41 mp, cu cota din părțile de uz comun 1226/87000, cota teren 743/52700 conform descrierii din extrasul CF. Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare

Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora ,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan rezultând suprafețe utile aferente după cum urmeaza :

CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 1,92% din 64,28 mp   1.23 mp

CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 1,92% din 35,19 mp  0.68 mp

CF nr,119041-Cl-U52 cu cota de 1,92% din 101,33 mp  1.94 mp

CF nr.H9041-Cl-U53 cu cota de 1,92% din 2,86 mp   0.05 mp

CF nr,119041-Cl-U54 cu cota de 1,92% din 2,41 mp   0.05 mp

CF nr,119041-Cl- U48 cu cota de 1,92% din 13,98 mp   0.27 mp

CF nr.H9041-Cl-U49 cu cota de 1,92% din 5,76 mp    0.11 mp

-I

CF nr.H9041-Cl-U64 cu cota de 10,33% din l,89mp   0.19 mp

CF nr,119041-Cl-U66 cu cota de 10,33% din 1,92 mp   0.20 mp

CF nr.H9041-Cl-U65 cu cota de 10,82% din 5,81 mp   0.63 mp

si cotele de parti comune din PUC aferente acestora conf. aceluiași procent din proprietatea fiecăruia

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etaj 1

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe (mp)

Cabinet in policlinică

Au

15,41 mp

Cota din supr. utile aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale in supr. totala 5,35 mp

Anexe

Ad

nu

Balcon

Ac

nu

Teren

St

Cota de 743/52700 si

Cota din terenul aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de 1226/87000 si

Cota din cotele de parti comune aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita cotei de proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR-curs BNR)

4,6647

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru cota de 1/1 ptr.cabinet

26.769

Euro

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat

Euro

Valoare abordare prin comparații pentru cota de 1/1 ptr cabinet

27.476

Euro

Valoare totala prin abordarea prin comparații pentru cotele din supr.' unităților individuale apartionatoare 9,81 mp. Cota 'A rep. 4,91 mp

6.304

Euro

VALOAREA DE PIAȚĂ recomandată, din care:

157.574

LEI

33.780

EURO

Grad de finalizare a construcției (in

case

-

%

cazul construcțiilor nefinalizate)

cabinet

100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare___________________________

Urban____________________________________

Mediu__________________________________

Cerere medie

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov


Nivel de activitate a pieței__________

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIÂRA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U57 Brașov


A. Partea I. Descrierea imobilului


; ~ Nr. cerere * ș 142217

, i ;Ziua -av ■ :p; «t U17

I..., Luna-., ;|-,...':i'.-10

I Anul. . r - .2018

A—a.-Cod tfefificâYe

.• 7_[f„-if»oeei(y<)7


Unitate Individuală

'Adresa:1 Loc: Brașov, Str Republicii, Nr. 1, Et. 1, Ap. 3, jud. Brașov

.P^rți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apă, găz, electncițate,'acoperișul, casa"stafii, holuri,-sălă-qips si terasă de la etajul II ~                                            '’’"VH vi            ?ș-.Lfr;^ i;-e


Nr crt

Ni;.,.cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comurte

. .          € | »

Cote teren

Observații / Referințe

. ir»r; O Oiîul'.'>• a :t;t î •

Al

119041-C1-U57

15 '

1226/87000

743/52700

Spațiu 3 etaj;l.:.corppus din cabinet nr.lîÂ’cusbprăfața utilă măsurată de‘‘15';41 mp'.'

»


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

• i                                                               . .                                                                                                                                                                    '■ ■           :

* f                                                        ■      .

Referințe

1X9711 / 22/12/201X* .. .                                     :    .

Act qt. 972^Wi;^^’&c:Jfpp?,.127z act 73856.2010 c.f.;         ■

82 '

Intabulăfe,. 0>ept gfe-P.RORRIETATEca titlul de drept conform H.G. 972/2002,do‘bathdit.:Drin.Leti&.'('cota/actuala 1/1

Al

!

1) JUDEȚUL BRAș^V^d^HiuI privăt

i

OBSERtyAjty ppifâțeffîariscrisa din CF kl9041-Cl/Brasov, înscrisa prinjncheiierea nr. 87643 din 20/09/2011; ..


/ ■-

IJartea III. SARCINI


J

i_,                                                            _     ....          . -         u

înscrieri privind dezmembrămintple dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


Referințe


X.X9Z1X / 22/12/W.l

.1.

L■■■■ ■■■■■

H.G.

nr. h.g., 972.2002, anexa 1 - po2ri27;

/ * 1» »•*   *'r'   ~~L.

CI

Ințabu.lare, drept de ADMINISTRARE

; Al .'

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscri^^^^ă^^

87643 din 20/09/2011;Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. . / i                                          ”"'■■! iwhwwi iw »■ ■■     wilhi\i’w.*i              ii>». iu-/: ii«'J ujițrijr

■^Ektniscfp&ntrbJnMrmffne       tif                           - u,~“-----


■Pagina 1 din 2
Carte Funciară Nr. 119041-C1-U57 Comuna/Oraș/Municipiu: BrașovAnexa Nr. 1 La Partea I

«'JVCTi           ih •                         ---------• •/rr<.v.«. • “*= hsq»<v **«•»

;lUnitdteMdfadduaIă, Adresa: Loc. Brașov, S&eBppuHtaii»         k

<*€ 5?7mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scațOjșholuri,

-.a     la-aFcUuji—tT-1 ________—LL-—- — •——,______ . :• .. ■

i'î          •

tHQS*SFwEaBa’ ue 4

a -Q             *'

■ construită 3

Observ

* ^^ȘȘSe

Cote teren

^904ț-6i-U57

. ■' ■ VtâtftB V

'.V- Lî^kO*

ii22&®7Qao:=

*-7548/52700

Spațiu 3 etaj r caoȚipus d<6 cabinet nr.l4A cu suprafață utilă măsurată de 15,41 mp’ ;'


Certific că prezentuf'idittfe^fofeSFBiîddi'joO'țiS^iUe rhS2îgci^e.din cartea funciară originală, păstrată, de acest >râzentul extras de căi$e funciară este valabil la autentificarea de către notarul pulB^’aacVeiorfu^lce prin 'i ''1271746^18^ ș^ăWî|Lu^M^iciurde ,                                                i                                                              |;£i    .

000       PITASI               V3U-£>i*0ef-£Ș £Ai

in'jW<^S5:,                                                         -------------■'   *-— '

..............__________ ________ >--•■

'                        “                         (parafa șisemnâtui^) ’
(parată și semnătura)


aîșqheitehqoiq ,H        .6

■ T .                                            ■ ■■■■}


\ htfîq&ib »ifn 1? «Khs/ohqatq ®b iuJqenb «i «-tsoJJvhq hsrhabrrți •.


•'•■ '•• r-'Â - ’'!,          ',.   ••..•■-            -.Aa OI0£.8?6EX 136 A

rr•                         ‘iqWU Tu%-

1'.                                       ...........l\l.

^...;. ?-r___-_____<. W* WSSW

■ilSâk^titaflW^Sț ,«>             M»r»n\                    rfib s*nȚ

W •/-■•S ''■ wdfiAa .«t asns^Ss^

Mahqoiq 9b it4u#q»ib «slaățnirn&idrnsrnss Iniaisx if ■ehnsnMț »b sie»i hui


.1-


**r*
I Bîtsns .‘"OCS.fV^ . p.d -Ort ;S;H

3Aa.^T<?!WMC* ab 'CfHb ,jT0:u46Jn/ i.3 ttASȚîCWUyufeMC»^ Ți' ’■

.•ucșc-«.fr.r>;          t:>•-■ ■•.■,                 i-.’. j.q ■.vv-*>r-?.âc       '


-i.

. 'i

. , (»wfr


IziSÎȚ.Z.1. ....   ........ .   .          .                . .

.                                    nt xușsfev» .k>r ■jîvvj ‘.«la- „, .■.• jîiv ■■ ayv>3 • sua țvaxhitioj

OM---- —-        ... .


.......mi


*•..... •■•■’•.             -<'U-OS             -

Formular versiunea. K1


t dDMUM roA-ye


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


.ANCEI.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U50 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, EL subsol. Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II .

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270 0

Spațiu 1 subsol compus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

B. Partea II. Proprietari și.acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi rpafe^-

.Zv.~. - oi

Referințe

:

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Bras^f^/.

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, col®a^uala 15051/20000

A$<K3,B.5, B.6, B.7, B.8; B.9, B.10, B.13,8.14, B.15, B.16, B. . T7, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT                "

OBSERVAȚII: poziție transcrisă din CF 119041-Cl/Brasov, ihscrisa'prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 'din 20/09/2011;

93119/16/10/2013

Act Notarial nr. 9B2, din 15/10/2013 emis deNP-Ftcard-Catatina^fltdletă;             ■   1,

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

Al

1) BERARIU MARIANA, divorțată                                  , < L;.1-L. L ;

93195/16/10/2013                                    ■       X ~

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletâ;      i '       ■   .■'

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de comparare'ca buti. propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

1) POP ALIN-O VID,IU

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletâ;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU .

OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletâ;

RA

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh □ropriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării orofesiei de

Al

u

medic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

-;::


dobî^ndttprinCoriveriLie,


1) GAMULESCU ALJNA-CLAUD1A

VATII: - ipo&WSWM®

12/2013--------Aet Ndt&rial nr. 1120, din 08/12/2013 emis’deW Fitard-Cătălini Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu, in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000


•n,   ,.. jî


OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.10


111817 / Q9/12/2Q13_________________ _ ____________

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013eW8s-ki»<FîcărdiGataliriâNicoleta;


' W^dl^7^^t-'^f^RlETAT-E6d tttre^ă¥e^'&dftfp&ra^ ca ‘buri nrhnrin în natrimnnj      dertatiune destinat exni

dm toSm 3|$6»/q^ liriSMIUI de la' Al, :ota ăctuafeiiai'Byaoopei' i ■       •xcitării, profesiei de"


^05/12/2013 țmis de N-P- Fiț^rd Cătălină Nicoleta; rTRUPRîETATEtU'tiflu de drept cdrfYțfăf'ăfe că bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,59 % din imobilul de la Al, dobândit prin ^nyentlț, ca a                    ■; 6W,tji .<--


Referințe


Al


M’


Al


•mintabulare


r                                        *,-< Un>gtb t,> ■ inc t*v*i .<< .■           —-

Mi.


13 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta; 1:       L.. '•X/TȘXJ:

i-l» i- :       Al - •; ;Of ,


tațlane destinat exercitării profesiei de

’ ’ ’. F • ; u '■1 r- .>:> ■ ■.„ca. bun ctațiune aesnnat exercitării profesiei de •> •

a.-> ob t!0r* •               -

■iq i ■,;<■!■? .9 ar,fa

I.-U         E -u; o.h.- .i :


4-


firejit

:țațAw?e destinat exercitării profesiei de

iMMMlltMkWK

iE_l_ __ J_._

_______________h • ,r ;Vt        -

'X/. ui ab iuîidnn-.' n-t. <?!.€'.J k-o. *LA


Act Notarial..dri 1146. din 17/12/2013 emis ^>^'§f^f^'C&rAtfiNA-Nie0£ETA;

" |10tatftjW.fe,Jd^^               tWude drept cumpărare caiO*°

propriu in patrimoniul de afectatiune_destinat exercitării profesiei de r • medic?asupra cotei de                                   [de la:Aii

dgh^^^n^Cc^^^g^^c^|a)^/2^fl0X)-.        ■ r| -


B-13


X.'..OBSERVAȚII:          M ■

!? -. . . 6-.' 1 '■

115530 / 18ZW?Q11                     i>

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013. emis de Ficard <SM(WlWli&1e¥cl?

F-    U.'-tW’fiC.W

.814

intabulare, xkeptde PRQRRXETATEcu titlu.de drept cumpărări caburi propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenite,;«oța,aștajâla,315/20!

‘         • 'Al

; < . i\ -.3 < < i. • 1     - t b

^MACAVEIU AN^^WW^:^  -  . . T’ : -

OBSERVATIf: -                                                                      , :

f

115777 / 1!


kti».6jZTami. Ț...


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;           .. .5

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al '

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

4431

14/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707/22/12/2011                                       ' .

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                              /

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incl^^^nr. 87^^Si/i 26/09'72011;

93119/16/10/2013               ....... ■    ...... ..............

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din terenul de la Al, proprietatea B3

A,1 , .

93195/16/10/2013                                              7 . '

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                      .

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de-1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

•         Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA. LEGALA, Valoare;9785 EURreprezentând diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

■/ .;’.A1

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupFa cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lur MARINESCU HORATIU - CORNELIU de sub B.5                   $

- . a -     /' . Al

■                    r                    \

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                    7 7       ; -i

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; ' ' '

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul deda Al, proprietatea celei de sub B 6

Al

C8

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea ceLei. de sub 6 i

Al

Referințe

*

DJUDEȚULBRAȘOV           ........           r .

... . -

111688 / O9/12/2013t     ■■•<■

Act Notarial nr. 1120, diri:65'/12/2013 emișd^PT'icard CațălirTa‘Mcbieta;

C9

se radiază dreptul de administrăreînscri^SiKxTffljmeoSTttu^ta. de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul &dJîa,AÎ,îpră®’ieta^®’,celerdd sub.0.7                                                   .               r ' ’ J

Al

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezentănd diferențg..d^ ^ț.n1ș,a^i^ ..asupra..țpiși de. V? din cota de 2,70% din imQbiiul.de la Al, proprietatea.«celei de'sub-B.7

Al

1) JUDEȚUL BRA$0y ,.  .  ’          ?■

1111

317 / 09/12/2013                                 . <. .:

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină W6di5tă^A

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără obiect pentru.....; .'J/

cqț? de de 172 din cqt^ ,dq M^din irn^^l^p ;ifcAl ,A pi^^^e.4.

celei de sub B.0■ ..         .... ; ....                  . -. ..., - ...

' .         as;.

1111

30$ / 09/12/201$             GVGC at.teufrr. hf.j ■ .^t-iș-vn.■.' •>.

C12

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de N.P. Ficard CatalinAHMddldtMi- -se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l, numai pentru cota| T-de i,5? % arnrmabiioi


C13
tWdl

1' 1 ,

- .ITT

Act Notarial nr. H23, din 06/1Z/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Ni^eta;. .

tt. 155 ra37a"arepttn ne aammiBtrareinsCTtrsuBTXffUfflBtysiWrfrtbfar^"

L 4 Ide 1,93 % ctoiambilul de la                            810__

113710/13/12/2013______________ .                _______

Ăctjtotadfljir. 1139? dfh                                                    b-H

■"                                                        '’ rr»\ÂȚ


____________________ .1.

voaxiia MASța-QU j’J: ..■■;■. ?--------

fajni.ftfttttetYWif» ,-/oeg^a\U ItvCLI                 ’ ■ :   •,———— ------------


T^TTz/WTTfflWSTde’Pen’esccrManuBiBrAGra;        11.>• • ~   . >

—----:-------------------------------- . _-..... y HJ i.          i ».. V         K

Al.

< < .                                        ’ :* ;

■l


Vs


1A         hir»'Yiii'l gin        *

C17

11543# /Ts/il/zil^

Act wotgrtal nrfț^tf, d4r 17/12^

C19

l/2,dln cota de 3,70%

s" >' uuneq imn - iz mg srozm «►tr.tk’immȚf -#r

Al.       ...

C20

JntAb.ulare, drejpt d#                                       5

E^rbprezentahddJfâ^fl^BW^â^n^alh^^^^pra^OTi^cre'^-cf/n cota de 3,70% din                                              5

Al

.' <! •                      ■ ' • • * .

DJUBETllL^ftAfiQV “                 : STTF’mPTO^

4---.               , - -■ .- r

115J

530-/18/A2/&U3        .....■ ■ ............- -- ■

Act- Notarial w^A14ă, din 17/12/2013-emis deFicard-GatalinaNicpleta;

» S V.^ ------T             <-----------

C21

se_rarWășO!«SOfeul de adrrflrfW^d'd'Weiiibr^F^frb'tW-dte de'îeP'M? !|S?6pAda«l^ cbrelTde'sifti B JwdSrS            ‘ o'jJenccm 'A r’ ei? h'ircrcn-i ;-ih <»•“•>•. i <» .■

*                 Al -

C22

InffȘn^r^dree&we IPOTECA LEGALA, Val6ărt-e»112»fr/.5 EOtttefsupra corelate 1/adinraS de 3.18% din imobilul de la Al, proprietatea cefâf

Al

. J •.. <         -. . i            - ■ ’

UlHuKflnbDW r.u.:... w ., ,tf,Tf •;        ,-^r. -.'7.-0 . i...

...... r .. . ,. ...... 1:.. . ;

11577^7                   -. L                              ă-A.’V-::. '' .

Act Notarial nr. 3866, dih.iWl’âff 0S3semisde;NIlA 8btriartu‘0ena;

C23

se radiază dr.eptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/Adin cota de 3,7b%<HCn'm<3jituf de lă A.l>/^dprietă£eăkâ(^8'e'Sub Q.15                        .’ ■•/ - *£> '.}■                           ■ '■ • •

Al ' < '

C24-

Intabulate,^ifiept de ipoteca i EGAIA, Vsl^aWri>9nn 7 FjJRpr      .

Al


înscrieri privind dezmembrămîntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea de sub B.15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C25

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44384/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din. 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C28

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

Al

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 195 16 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.l, proprietatea, celei de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

4047 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C30

se radiază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

Al

Z- OF/r/<ZX

Mos''a’M

X^/inisj^X

Anexa> Nru db'Ea Bartea ta             <

Unitateindividuală. Adrțțsa: Loc. Brașov, Str-Republicii, Șt?su&soTrAp. 1, Jud.Brașov

Părți “comunef terenul cftr527 nîp,bfan5aMeTîtetb7îte_^pcr,'^SrȘț^Ctf%îtefe,' acoperRni, Casa SCarîî, holuri, sala oips si terasa de la etajul II                         ' ' :l

--■-v? * —, ■ ■ ■—r.                    ii      ■ ■ i . - , .               a.                     ......■       ■■

•Nr .crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mâl.

Cote părți . comune.

-

Cote teren

1 . i         "iu              i:-----------------------------------

>     ;Qfeșerv<ații /.Referințe

Al

119041-C1-U50

-

■04uU.:

‘4^78^)00^

^WjSWSo

s *, 11 ■.! ■. ■ • .

^pafi'âi'l subsol cbWpus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

r ;; \ ’ / • <


Certific că prezentul extras corespunde. cu pozițiile, in yigqace.jdjn,cartea fqncțară Qfiginplă, păstrată de acest birOU.                                                              .1       ''t' :/'il'.i

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a acțelor juridice prin  căfe se sting drepturile reale precum șl pentru dezbatefe^succesiuniror,                pc^sșpfcate sunt

susceptibile de orice modificare, in condițiile-legii.


S-a achitat tariful de 20 RO.N,                                      W8:jh ‘stimă jde 20, pentru serviciul de


publicitate imobiliară cu cblăuPhr’. 2W. ■'

Referent,Data soluționării, 17-10-2018 Data eliberării,

/ /EXTRAS DE CARTEiO^.gljyifc^

PENTRU INFQRMARE \        ? '<7V

Carte Funciară Nr. 119041iCI-U51 Bfâsw^i

■ •' ..... -                 ---------"—‘-«SpM


!A7&S4|a<


; îlraiH*T£i t*^*f**                                           ...... •••_--...... ■■-■  ■ -r ■■•.■ • ■            ■'*.-*:•*><•;**';•

iiiAJiKesa^Xoiqi^rașdv, Sțr Republicii, Et. subsol, Ap. 2, Jud;-Bfasov. ■^P^^'îcbrripn.e: terenul de' 527 nip, :bjans^i^ențel.e;d^ș^ J^^ldțqipsisi-ferasa de la etajul II ■             -, -                  '

?h'?c : ■ ■


____,________

lQ^/^/12/2011 . ;invenție, cota :âctuala. 73/4000. - ~ ifURIU ^lARlANA^ divorțațaC.|^VÂT7/: vez/^2 ;               vț»

^/îb/2013 !j,iV *.'               i (■■ îft

““““ ‘ ■


,                ?83> dîr»iî-.-.r---.— ^-yy^r.Ar^-zr...

Itî^wiâre,- drept, de PROPRtETĂTttttfu; de d/^

' ~ ^w^^-pâtrimoriiul de afectaț^ine destinați țjjiamlMuyâ c6tei;deȚ172 ,djn;cptâ;de as&arȚdit;prih Con ventjg/ cdteiaGtei&'ă 19^72 ' ’ *'

*1#^&VATU:,? Ip^âla C.^Â x^!^

' ‘              !            “ ‘ .■■ :j:.

I^Șjg £^10/2013 J* *;


tffiag-pr. 984, din i5/10/201-3 erniș;de fi;P;?!^


ire; drept de PROPRIETATEțltlu de dțș>]gt|£ n pătrimorțiul de afectaț§ “ ! destina' >sii pXa; cdteL de '1/2 îdffi’/:

WlțV COfi        ‘

fNEsdu'H^iâyrfutj^^^g^RIZA77/.-.- fp./^d/g C.7-> ,4'             ,!$

5<.15|lb/2Q13

|r; 985; dFri 157ip/20i3tertî^eNPMW pF Inf^buWre, drept de PROPRIEȚÂTEțîfifu de drept;>.i >•<

•rățe și alțâ


l. ► f'^ kV il f     «I: V< h ■             f‘d i

OW’ ■  ' ' ‘țjg 'Bl.au

H

î


<îB

•_M


<1

d

A


3Î j| l


fi


V


•v.'B

jg


li

ii


< ii


<1 dai


I


» d i•»'


I.


■T'W5       ■’ v:iTTFirr^

<219041-CI-U51 Comuna/OjȘșffluțjh ■*'.'}"           '   '■ '                    'l 2i.xuL.-Z.il

' ti ■ ■

sturi reale

_____■ ,' \ i ~, L< ,' z
.4 P S :•Smi&L.;


■? i • .• » U&».


Ch-SM® fJHJml

< -*Sr
F ^7-.^-£~->C34T»sI.SI

‘ ;<?•=. tO-.sriĂj

âLîjJwândit piih

.■ . ; Fj»


sa; . • iSr/xț»' »W«H


• »..HE^KfcCfr


T»1


--* ■^-■v^jr^‘.•~-v^3țt^9ȘH9flHBnHN


rCarte Funciară Nr. 119041-C1-U51 toroun^braș^jni^pii^^'r^șpV;| OBSERVAȚII: -ip. legală C.21


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi, reale.

.                                                                                                        <■ ' " ‘     ’ C -■ ■•' : ■ i-U ! I.

OBSERVAȚII:-ip. legală C.21                                          .Ki .

115795/19/12/2013                    ;

A‘ct Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elenă;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare-ca^bun propriu în patrimoniul de afecțațiune destinat exercjțării pțpfesteijd^ medie, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000 ^2/


D'CÂRSTEA JANA-MÂRIANA !


r~ OBSERVAT//; -/potecă /ega/ă - 023


116191/20/12/2013


r'irf-LKc

_________________

Act Notarial nr. 1151, diml.8/12/2013,e{pis/de Ficard Gat’aljna Nicofeta;^

,ji’ ji |Intabulare, drept;de;PROPRIET^TEcu titlu de df^t cynripăro^găîbțyțK^aZ^! "Blp propriu jn patrimoniul de afectățiune destinat exercitării proipsTei' d^

- • 1 J « ' \                     f LJțĂ'..ț*-

medic, dobândit prin Convenție,.cota actuala.352/200007.‘ -.,i': v'<^


HO


116434/20/12/2013!


^t^Noțafial- nr. 1156, din 20/12/2013‘erriis de Ficărâ/Cătaliria/Niebldtta.,, Lnt^bylare, drepț..dePROPRIETATEcu. titlu de drept cumpărare ca jăuft prdpriu în patrimoniul de afectățiune destinat exercităriirorofeșiei d^ medic asupra cotei de.1/2 ,cîțqici5t$’ .'de>^,n""“'" * ‘      ’''

dobândit prin Convenție, cota actuala 20

D- SIMINA ELENA-MARIĂNĂ T,,;'.:,'

ffiJ897 69/05/2014

jgjff ^o^ri^r'nr.~397,'dih 08/0'5/gQXjfj^n^țțje, Ficard


D BUGIU MARINĂ jcU-i., l..      .. .. a- -


țntâbglare, drept d^RJtpPRI.ȘJ^Ț-Ecy,titlu de

propriu în patrimoniul detafegl^ț^ne.desținAțiȘX^cirorji^ro^^l^ i^'dicfasupra c6t^'de;l,5fe^țdirf:irpp.biiul d^a^^âob'dțrcHtJ>'' Cbhventie, cota actuala 316/2ÎOo6o>- <■< 'Uri

-.--~-t—■- -----C Ș;

i Partea lll.-SĂf

Ț«Ă*XV**>***‘'-*T'

nscrieri privind d&Amemb^^î^^eie<i repțujuidfe^f

133707 z 22/12/2011


$ 33126716/10/2013

«


.............. , lv/<vj.3                          -- ■■ > •?

/^t^totaribP br. 982, dih^^/2Q43>gffi^țeEicarcl<


.. . ■; ■ . •••/;

fflfcActe <


^irfypqțarul HG 972

Hâbifiate, drept de^6Aw^lț^‘


, .7........ .. ...1^}^'’

1)jcjQHSILIUL

r:':d,BiSȘRVATII: ppz]tie tFănscrisâ^din dF119041-Cl^^sd^înȘS^sâ'^}

^IgjlLIșeyadia.zădreptuldeadministraFeînscrissub-G.lWu/nâi

3,65% din imâbiluj cfe sil|b'A.l, propfl&ațd&eigii 16/10/2013                   h-‘ f

983..dih"^10/2^i^B^^e<P?:Fih_T-r,.M.

diferețița de preț neachitată,.


! Intâbplare, drept de IPOTECA t^GWCAY Valoăr^bysS^OW^fȘ . diferețița de preț neaclșitat^.asita-dirf'imobilul de la Ă/j/Zbroprierafe;_______________ ,

1); JUDEȚUL BRAȘW              ?* ,'.'v

Sț’-Î,

șra cqtei de -1/2, djg-cbta> «Mi®


sș jațliază dreptul de administraro în^tris sulf           ,

deU/l din 1,93%-din-imobilul de^sub A l, proprfetațdlKăia-sugS


ș.5/16/10/2013


joț^j^L nr. 984, din ^5/lb/2013^i^/N.P;:Fi^fc§|
sefadiază dreptpl de admi_ ..jsdris sl jfeil/3 din l,66%;dîn^fftdbifâre^#Â91,-,pW^ Iritabdljare, drept/de JPOÎI^EflfcjLtGALA, V direfgnță de preț pehi^țitât^ $$'c&fâ' irh&bjlug de sub ■:Ă?I?*6rop*s'           siitr

ilJajOȘț^EȚUL BRAȘDV      t ; p; ~

05/16/10/2013 :


‘         ^.17LT ,            :• '.<* -■£       . •

Jetaftâi nr. 985, din i5/10/20.13‘e!niș de NP Fică.f^-^^wl.-> ^gf-lIntăb'uîare, drept de IPOTECĂ LEGALA; Valoare-'l^f^^g v; i ■' , • a ———————            ; — — - • ■ ' i             .|

guțpieht ^are(ccțnf/ne date cu caracter perstiml. prif^Jștteile 'prevecil^ve^ă^^ml'dei&-A7i,prdprietht.eaM^&^-

.        t ■•■■; .-■*. ifc-A.TFT*r fH* tnil ‘ ,. • -. • - ,- •_!


. r . •                 r.- y v - .

;i..-________;_______■1

>. £?•! I 13 -■■-ss.’.’yy; £

&âB7

~        W?H^Wa■" : ■

’               «v* .f<->>A>


isldeJUcard Catalinajiicoleta;


;7-o& !»(i-i

Ptfcnr.-J

M>M:J

■r.

y.CS: J;.K; fi .

K> ■«tițf’-ș-T-n?■: ■•<; •■iț i|tMțCHC|. ■f. f îrr - . quiB         'a,i

'■pjffi ■ ' ijJ jlElț:

« C- 11 fcliA

rin' jfî*.

ISO

Steîe^snrKi

uUijuTs&<H

’Ay. r'~ kvxr-A J4.J


jx


^tlcoleța;- EX0X\OI\at î


7y-

V. -


, înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de.garanție și sarcini     -    ; vj1Z;7

... •. î ■'<- >                                               î-

C24

șe radiază dreptul de administrare înscris sub C.l-numai pentru cota de 1/2 din 3,52 % din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub;B;

16     ’                            ’                         i                                                     • r. r. ?,.•■

1î'0434-Z-'2O712/2O13:       : ;i

Att/Jotariah. nr.:1156, din 20/12/2Q13 emis de Ficard - Cătălină Nicoleta;].

,G2^

♦ **

se radiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentrulcpta de l/2>din cota de’2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celej de.sub B17.1                .         '...7;    .          .....          ... :7z'7r. '77

..r fflBKf

1 . ’ < . H#               bÎJkO li

4431

39/09/05/2014                               ■                  W^'

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;        T;

G27

ftrta-btîlărev 'drept de IPOTECA" LEGALA',—Văl oare:195 1’6 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de l,5i8l&idin'‘imbbilul de la Al.'jarddrietatea celei d^sub'B: Î85

wWEffish.?

BRAȘOV’T*’^' **''***’ **■     ****'*•**'" *■•*■*»;

^“F  =77.

;u ■? / *»fVj jj •/ <■.//.

v ■ < . ■


ȘxțȘȘi*?


V$w4>fîl j%l«*


■.f, '" ’ (' sentâilubafa


v

ț L,


r » ■


V.


;-70'.

• V:

ha

¥


SUb&OL 02. CCMC/J -fd^TEt Ol


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere ;

142026

Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuala

Adresa: Log. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3,JucL Brașov                    -

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270 0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliui Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000

Al / B.3. B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.

18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheiereanr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit or+fț Convenție, cota actuala 73/4000

A1/B.14

_

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța^o

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărarăfc$Jfriip( propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării proferi tfe medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, dobândit prîfl Convenție, cota actuala 38/4000

Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip. C.4, vezi C.5

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ipotecă C.6, vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

Al

Pagina 1 din 6

înscrieri privitoare Ir dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6 I

i

«♦jJV.r 1

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU AIJNA-CLAUDIA

(;. OE^RVATll: vezi ip.'egalS ia C-Ș                                                               .     .

$11793 7^/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVATII:ip legală C 10

111?

J23 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

l

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie* de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111?

173 / 09/12/2013

Act Notarial nr.1122, diu 06/12/2013 emis de Ftcard Cataftna Nicoleta;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: IRQTEQA LEGA-A C.14; radiere administrar-eC.l.la C.13

111943 / 09/12/2013

ActNotarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de FicardXZatattna NicOleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 386/20000

Al.

1) OANCEAsANCA-MARIUCA

113726/13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul 8e afectațiune destinat exercitării -profesiei de medic, dobândit,prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) NICOLAU ANDRADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legată - C 17

1141

347 /13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Măriiiela Adă;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prdfesiei de medic, dolfâridit prin-Cenventie, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUBU țUCIA-MARIA, necăsătorită

115457 / Î8/l#20i3

Act Notarial nr. 1146, din 17/13/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;       Auajf

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimonii^ de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) DARAMUS LAURA-MARIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 21

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚIE C 23

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70%-din spațiul nr. 3 de la

Al

Pagina 2 din 6

- - ■■-i’SrmmRicfcnTi


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

815

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTÂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADR1ANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune'destinat exeTcita'rii' profesieide medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: radiere CI, sub C.29; IPOTECA LEOALA C.30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr.,87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

1 --

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C5

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

Al

93258 / 16/1O/2O13

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabula re, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare:6412.5 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C8

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6-1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C9

se radiază dreptul de administrare de sub C-l, nun,ai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub;

Al

înscrieri privind dezmembrărnintdedreptuluideproprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C9

i

B-6.1

Al

111703 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezentand restul de preț, rărnas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

1} JUDEȚUL BRAȘOV

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

111823 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C12

se radiază dreptul de.administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,16% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.8

Al

111873 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C13

radierea dreptului de administrare înscris in favoarea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privire la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANU CORINA de sub B.9

Al

C14

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURasupra cotei de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANU CORINA de sutL.B.9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111943/09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2Q13 emis de FicafqLkațaiina Nic.oleța;

C15

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea celet de sub B.1O

Al

113726 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai perfthJi iota de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de sub K-lIr

Al

C17

Ința.hulare, dțept de. IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURașupra cotei de l,7f\%?din imobilii! de la Al,'proprietatea celui de sub B.ii

Al

1) județulBrașov

114047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuala Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

Al

115457 /18/12/2013

Act Notarial nr. 1146,-din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta,-

C20

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2.din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

3Âf        T-. . .

C21

lrttablifâre, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURasupra cotei de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

'.V

1) JUDEȚUL BRAȘOV

--------------. •< /—

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de. la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

C23

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12567.5 EURreprezentand diferența de preț neachitata, pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de lă Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP-BATRANU-ELENA;

C24

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul .nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B

Al

jgacumeot-care conține date cu canatîecpersiiaaLjirsagiate <jejir£V£<ieriIeJr£giiHr..^7J72qoi..         .            Pagina 4 din 6

fgjgggggjilîjj^

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cataiina Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l. proprietatea ce!e> de sub B 17

Al

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, V-.! oa re: 19 5 16 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGlU MARINA de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6

----------Anexa Nr. 1 La Partea I

Unrtate individuală, Adreăa-F toc. Brașov, Str Republicii, Bt. subsol, Ap. 3, Judi Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     .,

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații/ Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 subsol cdmjjus din 5 depozite, hol și hol cu.suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelon juridice Pr'n care se sting drepturile reale precum Șj pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificate, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038645/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 271.


Referent,


(parafa și semnătura)

i. ■


Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /

J3oaimențxareMmține.date cu“țăi      gig

.7


Pagina 6 dinJi


r/'

fațwMii

r> X              * v i=

«feiaatf      »<*.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Căite Funciară Nr. 119041-C1-U53 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Adresa:.Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 4, Judi Brașov^—...................... •......•

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp


B Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate șt alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, 3.10, 3.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.

16, B.17, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-C1/Brașov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93136 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de dreșt cumpărare ca bun              Al

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de.

medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%. dobândit prin Convenției cota actuala 365/20000                                            I

1) BERARIU MARIANA, divorțata

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% ain imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip legală C5

93264 / 16/10/2013_______________________

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;otariai nr. y«4, ain .Lb/iu/zuu emis ae ni- ricara cataima Nicoieta; Intabulare, drept de PROPRIETATEcu”titiu_de drepEcurnpărâFe ca buni propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,i dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000______|

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU____’______'__

OBSERVAȚII: vezi ip.legală la C-593312 / 16/10/2013_____________________

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; llntabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bun|

B6 propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de1 medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70%_din imobilul ae la Al,


Al


> <înscrieri prwrtoare Ir dreptul deproprietateși alte drepturi reale

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU AI.INA-CI.AUDIA

: , OgȘEWATk

Wl<$W?$9/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B7

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit orin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSER VATIE -„vezi. C 2.1

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlb de drept'cbmparare ca bun propriu In patrimdniuFtle-afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dohand.it .ctrin Conventie, cota actuala 316/20000

Al             .    ..

1) CURSARU MARIANA

1111

i

1

2 § $ ol iă ■Mi

Act f\l'Qtarial' nLJ.12^, ’dln 06/12/2013 emis de Ficârd-Catalina. Nicoleta;                      ------------- -------------------

B9

Intabulare, drșjjt' de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

r.

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: C.1Ș, ip.C.T4

111951 / £9/12/2013 ‘

Act N/H^rtșl nr. 1123, dlnQb/ja^Qlâ^misd.e.NP Ficard,Cabalina Nicoleta;

B10

Ința.bulare, drept de.PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% djn imobilul de la Al, dobândit prin CoBMenFie,rffota.actuala 386/20000

Al

1) WtEA aH<^*MAR|U£^

113728413/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard C^taJina,Nicoleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu țâtfu dp drept cumpărare ca bun propriu in pștrimpniui de ăi||ctatipne destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de’ 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) N1COLAU ANDRADA-CAMEL1A

OBSERVAȚII: ip CÎ7 ‘

114041/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuală 380/20000

Al

1) LELUPU LUCIA-MÂUIA

115461 /18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din. 17/12/20 ll.emis de,Ficard Cătălină.Nicoleta;

B13

Intabylare,'drept d§ PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de mețjjc , asupra dpței de1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prihlConVentie, cota actuala 370/20000

--^Al

1>£A#AMU$Ț^0RA*NJARIA

OfiȘ.EfWAtâl;^fioiecă.legală C.21

115559718/12/2913

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul cie afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIUANA-EMANUELA

115825 / 19/12/201^^^^,

Act Notarial nr. 3866/iS&<48/fâ/2(Jîtf^^rpis de Batranu Elena;

B15

Intabulare, drep Sftș PRQgBHEriigârfu titlu de drept cumpărare ca bun

Al

Pagina 2 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% oin imobilul de la Ai, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NIQQLE.TA;. ........

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca buni             Al

propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de-medic, asupra cotei de 1.58% cl-ir. imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000                                                   !

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29, 30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707 / 22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventării1 2 HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTFIARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93136 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C3

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei | de 1/2 din                                                                  ;

cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3               i

Al

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cataiina Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei! de 1/2 din

cota de 1,93% din imobil, proprietatea celei de sub B4.

Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentândj diferența ae preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 1,93% din-proprietatea celei de sub B. 4                                  j

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93264 / 16/10/2013_____________________


C6


Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

Intabulare, drept de IPOTECm LEGALA, Valoare:6412.5 EURasuprai coteide 1/2 din ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celui! de sub B-5.1_______ _            _  ______[

1) JUDEȚUL BRAȘOV

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cotă!Al


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C8

fără-obtert pentru rcta de l72-dirr-cota-de 2;7e%' dfnlnTObTtu1de la Al, proprietatea celei ce sub B6.1

Al

C9 !

Intabulase, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al , proprietatea celei de sub B6. 1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111708 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120. din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

CIO

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7

Al

Cil

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:139:08;5 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111827 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;

-------------------r

C12

se radiaza dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 dlri cotă de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B8

Al

U1«W/ 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din O6/12/£O13 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;

C13

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,59% din imobil, proprietatea celei de sub. B 9

Al                 L

C14

Intabulare, drept de IPOTECA LEtȘALA, Valoare: 19630 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea celei de sub B.9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

11H

>51/99/12/201-3

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/201^ eșjj&dp NP Ficard Cătălină Nicoleța;

G-15

se radiază dreptui de administrare operativă de sub C. 1, numai bentru cota de 1.93 % jdin imobil. tuoDăetaJtea>ceLeî.de subnB.. 1(1

Al

11372®713/12/2013                              .

ACt NOtăriai fir. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;

C16

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B. 11

Al

C17

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474>7 EU^asppra cotei de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 11

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

1141

&4I /13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12

Al

115461/18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/20,1-3 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;

C20

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub BI3.1

Al

C21

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13. 1

Al .

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115559 / 1Ș/12/2O13

Act NOtariaJ w-s 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;

C22

șe râdiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

C23

Intabulare, drepte^LEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra cotei de 1/2 diw2^rafe5î^^plin imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

1) JUDEȚULț^RAȘQ?

115825 / 19/12/$a^,^>7

Act Notăria.1 nț-,                                          Hena;...................... ................

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proorietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de|              Al

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al. proprietatea celei de sub

B 16

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota dej              Al

1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al, proprietatea celei dei sub B 17                                                                |

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota deĂl

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 1951 6i            Al

EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58%!

cftn4rrrobrl7prcrpri e ta to     I e i d           8

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: LocJBrasov. Str Republicii, Et. subsol, Ap. 4, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp. branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 rrip

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in con,dițjile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

17-10-2018

- Data-eUberării, / 7

Referent,(parafa și semnătura)H 8 OCT 2018

LA DATA DE.
Pagina 6 din 6


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov -..... •

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 Brașov

Nr. cerere

142016

i- ■•Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 5, lud.               ,    ... — -._______

Părți comune: terenul de"5">7 mp,’ bransarnentele de apă, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

;    Observații / Referințe

Al

119041-C1-U54

-

2

158/87000

96/52700

Spațiu'5 subsol Co’mpus'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp

B. Partea II. Proprietari și bete

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

' ^Referințe"

•' 1. .w.

119707/22/12/2011              ,             = 7    s '

Hotarare nr. 190, din 17/06/2.010-emis de Gonsjliuj județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin LegevOPte actuala 15051/20000                                           • ;  r-^p-

Al/ B.3v B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.ll, B.12, Bila, B.14, B.15, B.16; B.17, B. . j18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

: ...S v                  5           ■ 4-

OBSERVAȚII: poziție transcfisăiiiri CPîiSOiflF'Gl/BfaSdVj^/iscrlsa pripi ihctieiereă nr;'87643dfh 20/09/2011; poziție transcrisa din GF li9()4Kl/Braspv> înscrisa prinfoctieiBreauir. 8764S&En*ă@/09/20Tl:

93144/16/10/2013 ... .         • ••.,v:               -=.■

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 drtfisde FÎCal^CdtâliriăjNiddfeta;’ '

B3

frrtabtrtare, drept de PROPRIETATEcu ttttu de drept cdtnptHdlU CU BOT propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prâfefileidS medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000           . .., 1,■,

D BERARIU MARIANA, , divorțată

93215/16/10/2013      .•• ,.'i;,     : :      . . —• ■               :

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 eiWsideW<».i^'€^1iAă'lNidO.fe'ț^^{>'*ț-';<.'’.4t-\

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărat propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prbfesiei de-medic asupra cotei de 1/2 din 1,93%, dP&aQdit. prin Cdpyeratțe.^coț^i actuala 193/20000                                  ;            J

Al

1) pop ALtflbovnpițf

OBSERVAȚII: ip legală C. 5                     , ,, .                      ■'■Jl..:.''•

93268/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de BNP FICARD CATALfNÂAl’lC^L^TÂ;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei demedic, dobândit prin; Gonvenție„,CQfa actuala 166/200(50 ;

Al

1) MARINESCU HORAȚIUrQORNELIU

OBSERVAȚII:-vezi,£ 7„                                            <

93315 / 16/10/2013                             -a.

Act Npțari.al nr. 9^85,.din..l5/lQ/2013..emis de Eicard CataJina hfixiâSfe; - '   ‘

86

ntabulare, drept de. PROPRIETATEcu titlu de..drept cumpărare ca bun □ropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 2.70%. dobaridif orîn Convenție, qota

Al

actuala >70/20000

Pagina 1 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale •■•“•«■ l||i         '     ,                               ?    -------->' i         . ,T ~           ~                          .VATII: IP LEGALĂ C. 9


1120, din 05/12/2»K®®S^W/FRfMSRi Cătălină Nlcoleta;

OP„U ,„                                                  de

medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dobândit-Prin Convenție, cota actuala 270/20000__________________

1) CURȘARU ANA


A.ej.-.ț      f


--T"


Referințe

7;;"


ry :/ < ; ; /


re ca bun


Al


Act Notarial nr. 1121. din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nlcoleta;


1B8»


l k-


•i ni vHn


89


' Intabulare. drept de PftOPRIETAȚEcifeXltkjadg CirfeQX CUfT<

|gât.'.oijgț—CTshrvTT = -r.; .

1^— m.              țijlu de dr^pț cumâăfere ga bun

...     . »w de flggHSube a&^haT exercftSni piwm£i 3e

medic asupra cotei de 1,59% din imobilul de la A.l, dobândit prin COl^X^^tafe. JC«g& a«1&M5ria 318/20000________________________

1) -.jau—


iritwdiare


jgr


h’


F-T. ».WL,YȚ.T.T


Alo atfl» i» »WF»li<Knq eb w*w»b ai yfoMynq hotuanF &


o i a I Pi’opriu în pdtritnoniul de                                                  ;

■                     WWOTuT^TÎa * I, «îWșrFn

ai a                                          J f!i ,|,J -ib.-sdob 3TAT^'.09OA^ s,-liîJ OPf .»<» 91K1610H.


f? îO'pr. .snsiudetnl , H ----OOOOVI^Odl :


TAVIM


Mda a


CW.yO2AI»e iUT»QU| (I _____j.

ItUni’sb'VK?- .*aîâvA3?8c           ;

.... ........                 •rgr! wlisQQAl        | ine destinatexetait&Hiprofesiei de tîOȘAĂI\3Îj.

ih ^82 in.


gaâăȘSifflMȘK.....

HEi ;ynh gih iilli~îj'i?TĂT'^F/ldn;~l^ Fnyțh .^isFuoâJnl Șfai.-;wxa Jsfateab dmiitanaU ab            H unqoiq rg

$». .PFfapvnoO <■»<? ‘îbn&dob .*2d.E nib £\X eb isioo c -quas 3«b»m: '


rmsiW-rl


B12 g


HI

ĂetF


jarteil nt. •


813


Ro&WW'M


Lu-taLA^T     luW eist-rte k

UWAJOg^I----

gpSfeStfte           \_«X X € $1

■■ f fAOQ^exhib .£ 8g .‘O         r,iA-


nigrtLj Kjyp'âb~uS»                    ygg-tb ^tbiLc^jni ■

iq infera.*» lantepb anul/sî/vU sb H,-.- :O'f>n.t6n .’>> . i'co'.q , ,, ; ",h?rr îW^titki-de-dtept-eurtrpăfă^e^ CoSija^S^-l<* .UTÂVfty.aO          ;

ciăixohei •>a£SS!pAQ^iu.în^Șam^^^^ectațîune..destiAat«xeHutării-profesii

cota de a.foifr imaMfef defta actoaia 370/^m.....

.>imsff0£\on<!i 'nib :>8g '.n -.w


nșj


sa9iKtă'qmL;3 latr.Q ^>b j«C .^3TAtoaiu .dibi-JdelnS^LOîtQXffiLuJil■jibsrr:


Ti    i \gT~y i6x f e i

_ ____ flf-ilfrieD mșaR:flg> airrio Er0SU>r^J <iif. ?EP icn vFo^

'                                               eb' ulih u-:3i             âh iosib -nh .iabK<!


llSȘSS/l

Ârt ifetarfal nr.ib iei.'etoiq uidrimexe Jeniiaeb onui/Kt^te ar, '•iMnoiw'Cefj n» ..

(-'r

;----;----—------------------------—;----------------------■           7 ffiniii-.^'-----


j'qoiQ


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de-drept.cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al.

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P; Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării;profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000  -   -

- w»-v-*» t • • •—

1) SIMINA ELENA-MARIANA

444(

)O/ 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emigde Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca byn propriu în patrimoniul de afectățiune destinat 'Exercitării prbfesfef.de mfedic, dobândit prin Convenție, cota actuala 346/20000     ■

Al

T) BUGÎU MARINA---------————-————------

OBSERVAȚII: Ip c. 29. vezi C.30                                          :

C; Partea Hk SARCINI

înscrieri privind deirtiembrămintefe dr&'ptuhjri de proprietate, drepturi reale de ^ărartțle^șîsăilcmi- ^    ■ ’  • '


119707/22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 djn inyențprul HG 9^2/^0021; CI


f.


Al


Intabulare, drept de ADMINISTRARE             - -jf

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAS0V T ,                                    ______

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasoy, inșcrisa prin irțcjtâ&fâtyț87643‘di# 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Ci/^rppov, inscr^a prjnJncheip^ep nr. 37643 din 20/09/2011;

i ‘:—i'-’i           -i t.IKnil—fL..:.,.


93144/16/10/2013


Act Notarial nr. 982. din :


l..'se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota

de 1/2 din 3,65% din tenotrilul de la XI, prerpridtat^igetel d&ăQ'b                      ,

93215 / 16/10/2013    ■■   ' - - ■ ■  -                    : i- r ' , ■ . laSă


C2


Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; . se-cadiază dreptul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2-din, l,g3%, proprietatea celui de sub. B. 4........ -  .

Intabulare, drept de IPOTECALEGALA^ V^bateî9785eEWR0^^§AjSfe^^;jas l ■ Al de 4/2 din 1,93%, proprietatea cehii de. sub B. 4

1) JUDEȚUL BRAȘOV

- . ' Vj •   / .*•...


C493268 / 16/10/2013Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de âS^FIC/^Rd-^ se radiaza dreptul deâdministrărede_§ti)3C j 1/2 din cota de 1,66% din imobil, proprietatea ceilif-oie_________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412?.’9’ EURreprezentand diferența de preț neachitața, asupra cotei de.1/2 din’ cota de 1,66% din imobil, proprietatea celui .de 3ub B; 5   ;   /


C61).„JUDETUL BRAȘOV


93315 / 16/10/2013

Act Notafial nr. 985, din


____________________15/10/20,13 cmjfi

se radiază dreptul dfe' ădWlnîStrare'dbs’ubcl^mirt’lai CuptiViTS-iăC&tal de 1/2 din 2,70% difi WofiîluPcfe lâ Ăl, prdbrteti’feâ cefei dfe gbfa^ 6* ' ___

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713. Ji . __ EUfUsprazentândrestul de preț rămas da achitat, cu-privire Ja-cota(tis 1/2 din 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6     | - ' -

A) ItfgfI»I------------— -------— ----------

111717/09/12/2013


C8Al


Al


Al


.Al


> •■•>'= ’>. -Referințe'


Act Not^ia! .nr. 112O, difao^B2/2P13^^dd4^^?W<ar<^< Intabulare, drd^WWWI EURreprezentâpd-restul..de.prețS____________________,___________

tdfo imobilul .dela. Al proprietatea dedMtttf** uSfty                                              ■?=;?•.-     tțjsi'.c.agffffeVa Wa :c6^1v<îe-l/2: ■

A 1 nrAnriaHfna Hn


£$r?»W'

,' nclÂ*L?t.-- ^'-Ă

i.__________________________

r-.; ci •'

_ _______ ..        ..                                                                • <> •’ '      '"Al'

, din imobilul de la A.l, proprietatea celdiidfeidtfWBdn        ■4»;'^ •'._______

xoit^tios' ’, xaaaxx

i l:. ■ ■: -âriMH .-'? ?’L- •? tlcriAV' r

:<• uiiqoin V [f! : tii librari ol .jiPoni


ie administrare de sub C.l numai cu privire la cotaf .'MV.

^nnrl s; »i",Sq nn îns : v-; =;.‘.-:


Act Notarial nr. 1121, dimftOa^Q^^i^fcteiE-icatdsisataiina^itGoiefeaii , .< •■ ri7 Ise radiază dreptul de administHl^^faftft CtafdOMaldti pnVire>lg‘ddts*|: !jg_1/2 dln 3<1    ............................ĂctNgMi nr.   ;..3WrânBHfl*itotâc^^4'i i t


i> -i. . ’ ti»n!iwninwmmigi<ț>.itiw.1t.aAl


»tmhfiia rtaiftiartî F ifti AibhqfKih


ie adifcOftstfa^ dfe-sub C1 numai g$Tei~fle           granuț jutiuaMoa ri

Î^ȘwrtfJS^gET^'T^'     gSoh^SgȚ :   ;

,J 1/^m-«rognsTeBngq . '   <

y*fr.Cl ruiotai asupra cotei dalA^-^fflXWtXJjM^Șig;

“ ......... “ j; •.                 r: '“’" .■“

Băg-ae sigâteMfffis-âL IvSQgwjVbibinezi < b i A.l, proprietatea f

C24


f!<:, ,>8f ,'n t&nsloW j jA


SUfcbî *“? 5 ex®«\oA3i ■- <X£gei ftib ,£8C .^a.4&Hfetol4 JaA


gnquuc i.j due si aM^gt.mgii&G'ete iuwycnb toaibn >âi     i

|;«<b Sosit- s^eiurislnt .miM» SAkpb rdeWflAMTJtrndâi; (f £xo£\ox\ai \ âaste n.c '.ISeSn îcmljc’M ;zMV luJqjio ocăiofc-. sa; . n£


, jdp/r: .‘*6 Jgajgt_ ..._____._.

ÎTQ0.!—eV jqaib »i.'lud sini'----

V3 . - -- £ip.ș\pf\șx \„?x£ije r?ib .484 .'ur 4»astoM.-J3A;

f,>ț \\Ă.j?b ; ••'


se radiază taftulde admlftistrare de sub CI numgi asupra coteria*** jv?*» 1/2 din cota de 3,73% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub £lDS\GXvl.WU ............

V-Gf?s^ee4e¥ .A.JAG3J AJ3TOqF~ob Sqsib—,oietede»nfe-----

toa-sl g-iîMnq iq ,4-îMja w       jaiq ab-luU»’1 t.'Xjrvsaiq»iHiJH. fel

                        35 i?t».6»?fiJ9^ittxĂA$i4ihJu>idgmi ^°g^ .S nit? ș\;L


116340


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C26

1/2 din cota de 3,52S(o,din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

02 7

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

4441

DO / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

lntabulare> drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B:18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare înscris scrtrO^murbaipentru-cota' de 1,58% din imobilul de sub Aii; proprietate celei de sub B.18

‘T-r t<T'> w                s

4049 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3, fiind ramas fara obiect

Al

Unitate-individuală,                               fe sfe&I, Ap,      Brașov— --

Părți comune: terenul                         aea^tt/gâ^'^dhriciâiEe; aco^emâl^ faurii, holuri.

^E. crt

iqrcădastrar

...

c$!|Șșn$ i

Spprafa

&

, Catecpărți

;■               ' !XC»ail ■'--------

-

Al

1¥$O41-C1-U54

idfe-5 si

nuafilK'O.u

Wtâtâ) ‘

^■B/52700 :

SpdțjaiB- SiBstMîrcmipus cjin boxă <&fsd|jn®fațcPfctflă£ rnaistirată de 2,41 mp      \ ' >1

A JMOA.-

Certific că prezentul ejrtraș^nQȘpOhgei cu^cwigile in.vigoare din cartea funoiar^efiginglăjjp&strată de acest birou.                          -,..A ss?              :“î:j                .•>)••          ?•■ j„ ■■ ;-«s.h

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificare^ d^'Câtre opts^ulrpțgbtl care se stlîig^g^Fu'rHe'f^ISlirecum șl'peîîțFu dezbaterea succesȚuhi|«ffe!^®i®| suscep^te-de-orteem                                      K C:c cr <’

S-a achitat tariful de 20          —------imq etț •t’i:? • ftiefflfeBiftr juridice prin prezentate sunt .tiiâir. s.e,


mw*ite^jgB&g«§ehfidul de flf72727                 _ •                        ' r 05 ..L U’i’ri \

Data șoluțlonărHy<><’^^ m-ndciii jv: "W^n^^tet^r-,

17-10^2018             osnc c <s; ’âfn

Data eliberării

/ /MtfiWGA i


(parafa și semniturn)MM


«puBOOt^SescV^

Nurt*

j^DKTAOE    —5=CT2^

ICPri^Ar-           '-JUr1 VAI >' rl "'-’ < I '- '^ ^ O >          A- /» y L^TO 4<J/ CVY<5 f] (

Câ8 /<$ f o>v<3     Q)A-OJ,       2o, C*B 2-2.J     ?4

, MkGMiN


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.BRAȘOV. .


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter. Ap. 9, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527'mp, branșamentele de apa, gaz; electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II ■     ■ ■'       :■      .

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utila (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curțep de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajul II; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

,                                                    .țyj •< .       7.     : --1 • • j• ■ .1


Referințe


119702 / 22/12/2011_____________■     . .    ‘      .. ,    ■.    --      ■ ■                          ________________

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 102Q/2'01:0'de.NP FICARD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010);       .  ■-     ...   .Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000                '   -


Al / B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.

11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

18, B.19


1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeryuLprivqț                               :   c __________

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/ărasgțv,;7pșcris^ jpri/^jgg/i.e/erea nr.        din 20/09/2011;

poziție transcrisa din CF 119041-Cl/BrasQV, inscrisa prin încheierea nr"8iț&43^dîn.


93150/16/10/2013_____________________________

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;Intabulare, drept de PR0PRffeTATEtn'lu4d6<fl^f)r'dt propriu în patrimoniul de ăffettățîilfte destinat exerc medic asupra cotei-cFe 1/2'din cotai deir dobândit prin Convenție, cota acttiălă 73/4O00-

JfitjJarăfe'.ca Buri îfă'rii profesiei de' ■ribbilul de la Al,

1) 8ERARIUMARIANA, divorțată           ? 7

------—rAct Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emiȘ'B’e-H^^C^RD ^TAglNA^ Intabulare, drept de PROPRIETATEtb titlu tfă dr^pt cumpă^âre ta‘b&jf| propriu in patrimoniul dea^ectatiuriede’Stiriăt'ăxercitării'profesrăLfe medici dobândit priri 1^5i>ivi§hh4,->&Sfă         193/2,6660           ■;<

B5


Al


i) pop alin-ovidiu______________-       :                   "

OBSERVAȚII: - vezi C 5

93241 / 16/10/2013________________________________


•T-

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

______________________________________________________________________________________________________• -►Jt-                  r                                              :____________■ l. ■_____________

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoni.pl de..$țectâțji$£,ĂW*tfat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, câtă actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII:-ipotecă C.7                                           ± .....

93233 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

.. . ......

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun

Al-

PagWftfflry

fwvtefatwie pii!9euermwgimr:-V7i^mTt

Ooeonrew

insțrieri privitoare la dreptul de proprietațe și alte drepturi reale

■ iHjlL.’S,.. ,L . ■       , , -in.

dpbandit prin Convenție, cota actuala 270/20000

T#A3 30 gA>;'« KJ------B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit priit Convenție,, cota actuala 270/20000

Al

1) CUmW«N«a<,m‘             ! sorrr■■•■!

OBȘjȘftVfiTIi: Ipotecă legală C.ll

-11> <! •(■ ■ ••■> . . !'

111!

ift7/oa/t&jam

iV-f ff-

.1>C? ~L’4aqt$că legală C.14


itgțBÎiqot^ .fl.șfehfefl-4L—

rdedHqiFd'^^WTO^^oleta; '


... ffo^ri#'-wte <»^j?^ICimi'erni3’de'fiqiFtilSkyii^tibolet!a;------------ -------

•Aet


~a»«SKSr^tl

.ELlk 0EQfidju4Q4UMBdi^ liuLde^^ctejyuoejiestiflat^șcajxJtărfi-prafesiex^le-------------......

1   "              “ _LT’„U                           LIOS'.il'.S£ '. £OVPII

' -7-                      3o OÎCt'^ERF.P .^ni;w iî} & Sr. ?:i3?


;țpipștf>ex VI J7H -b CI 3E\lH 88T >n Jbj*-

3 JUT3GUI î. |zn5rn’?f 5Aft.<Jn Ai'1 r.'iH'deTdU Bt'r.’jfjy ■ ■gțdMMWH ‘ 3 r^b w,wur3 »4iy^---—---

— Uacwai; \ oax e mOî‘,81 nih ,»8‘J . w iewgțeM »:> fiflq gh ig-nh .-.AltiHiUn»___

f.


^.^lomiijei) ni oi:4^r;  ,,

91>? &iquăb jii’ifî!

aici? .nl/newop nnqJih^Kd''?)_____

~ Âulînvib          Uțța^^^

£I0£>0I^BI t&fiX£fL fiib ,£ge v-~ ;6h6jc.;'- .-a


,5.       $ uZiii»
11


âtgfiâl nr. i&iSr Intabulare, drept M propriu în patrimoff medic , asupra eotei dfe-1/2 din''c3fâ'd dob                 tța, GQta actuala 318/20

JâhlANUELAîf^b Âq-inb .«;•            .

pomnfeș ni uitqmq A ’q vfenedob pibern. = wdryd- mu a «km r Y----

iKftvcaato --------

'-- ££9M&£VlMfe

f rtîb ,t-£i€ ■•<: igMW k,-K:..Vu^ A. ■%’, ;ib'i>-.dr.'b      '•>,;■■

J J'>Ș3M!RAM ’•> :'.Ji_.U“RV’!Sc?r>---........ —

eiosmîp &r ;t ges ee

/ l-g/^^O^a                  S.:.ir:,;,..   ....... .......... _. nib .£3? V- 'iGh£A«Z ,‘T.A

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

............. Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, ns.HOHOTĂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota, actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013/emiSde Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de. PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de lâ Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA .

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 0Q/Q5/2014 emis de Ficard Cătălină. Nicoleta;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA                                         . ■ <      :

OBSERVAȚII: ip C30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reajș cfe.garanție și sarcini

’   '   Referințe

1197021/22/12/2011

Act nr. 0;                                                                • - ;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE- cjoța.actuala1/1/

Al

• i ■ •.

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prrft-lriohâterea nn 87643 din 20/09/2011; p&zitietranscrisa din CF 119G41-Cl/8rasov, înscrisa prin încheierea nr.+Xr4Îhd>rr-2fM09/iQMjr t r-

93150/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativăînscris șub CI*, pumai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, proprietatea B4.                                           ;....... .

931

84/16/10/2013                                                . .X&°\

Act Notarial nr. 983, din 15/14/2013^^^TOs'derȘNp

C4

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cotajiș 1/2 din cota de 1,93% din imoisl, proprietate® EeluidaSW B

r: ■          A1 ZT T7

C5 .

Intabulare, drept de IPOTECA LEGAkA- V4loare-9785EURrQpjez^MM diferența de preț neashitata* asupra-cotei de■. 1-/2 dincota-de

din imobil, proprietatea celui de sub B 5                       k 7

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                    .             ; .

93241 /16/10/2613

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Njcpteta;    '   -

C6

se radiază dreptul de administrare de. sub CI, fiind rămas fără oibiect pentru cota de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

C7

Intabulare, drep.t de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                   ”          -  - - -

93293 / 16/10/2013

Act-Not&rial nr^ 965, dtni5/3^20i3-enns-de44earci-eataiTrrerNicotetar-               *    ---—   -

Dixnmwnvare eanțrm aste eu r3r5rrrr^t<r^mărrpmrrjsri'np‘prtivfrBnmprt^irTjr.-n777?um'———— ---Fayma'S-dtnBs j-4ntabni eazadî^K


Euro, reprezen cota de 2,70%

1)


g sareini . .r


^.WW:.--,.-.-.x.-....-..-.^-... , ■ .....

W                     ; W<Z 1375#

febțădts preț. nOăchîtatj dșsipw» certei -d^l/2 dtri HuMeffăWft- -'-h r"n' ■’ «b          : 1    1


Referințe


&O(W}y\<î\it; SSssjtis sto? -sncavn-x? nnq rpoanoti

11 ȚK77 ! ^ț'                  '■           '             v‘d'^z •/ -----

Act Notarial er. mfe^fa-057-12/2013 emis de Ficard Cătălină Nic-ole&; ”  ’      *v' ':; 80

------------ - •        7-. .. . . ..     ----■ -—  .  - ----.-■-  ■■  ■.••..■A^^*-^


CIO


Cil


' se radiază dreptulde administrare de sub CI, fiind rămas,fără obiect pentru cota de 1/2 d^CW1 dg^WS r4irt             .Ăl^

proprietatea cele^dfe Aufe>^fel> J vbțiHu'-'.'j3fA'-3',qî~O)V"; < ~ Intabulare, drefeth tțfeoB^jTBCA U©G^bA,oy»fa®pe21îi9dt8l;5-EURreprezentând qH’ărehț&dâipnețineăcblfâtă: ,=asupja cdtd\del/2 difi-cdta-dg-2r^M-dif> imobilul de la Ai,wimm^<^b^sub^11 1)       BMtgW                             XT.
■sritr'vk r A ii^Ăirn’ -’

V ■■'  '/                   O.-C;

____________________________________________bșr.i

'Cnf!r’,X\T.'<' glyidafi 6102 ^Hrisvca..' crrq ■^'bnGdot'

^c^;. h r-.t .ti... hiiW» '^ '     ?

^£g£\Ee^dj^<&»b.Ai

i 7 iilr ■; '-■.:                    ■> • ;,

; ■<}; ■- ■>■ . : ■ :?*?. ■


d&îtădiâză drdptuH^feh^WI^Et’d^^di^bă^sdiUSW&'Kltt^tfSââ' b-n ? C12 pentry cp£a <«'                                                   '■

* fl W-9fe HmdeiBț ■•>)!■? r'.''>'? ?o ejqq gih. VJ so i|"f


11


C13sa radiaza.-dreptul. deadmjnistrareînscris s ub C. 1, dMectterttru cota de

'sfljrSTKT ~:fiud ;&y'at6Î^a'!T!“u'~.        ■•ab'u'nb5T^yî!R<&JPI'~6.

EVRrețjrezentȘhfid ffedțrj^ideaweț ffieafhffiatîă/; WdJrwd»®fS8eH,S9'ft r

' ' '   •   ---3 OOPOluxlE tUsutJ__________________

___________________Ak'.P/-?» u;»u6 -I

. ' J . .              ,              0£?                        , J

de Firard. Cătălină Nicoleta;
.lAl


lifnofrtskb hrtfVhq h^hiW _____________________________ftot 'iwyqiBib. _

:0 .V! J^A.


Act


;>b iqeno M-efudsl'i' juutewo? ii /

.. .___*-5                                                                      ' ’

~?fei'.țjaijțȘSjl^fA »<n5>r,< wogyd^to-ilftdll ^ifa                          '

'.....gtttgwiwtvoeiw

........- •   ------------------— . • • ----4

rrb ,£0g ?;rt fai^/oH >yA Sseibei 92?
9b. djn? d!& k\l ?b fifd5 d1JK5q] kJ»-.ib        . i.n lânt-loV' î.-A

’iuqfnb"sseibei os t , e,l 20 sio; dîbjț^i :•■ )<j .u .^leiuddfn'.■ ițfK? ?b          -’d? r'J ■

• bus sb <utsd 691<j&riQoiq Jidorm riit ...........        jyf3au( a ----

C?ț .*3? ,7H        U’

‘b-?q.v< Bus’&ai»?-

* .J ...     • .■      •    '     ■ H ■..-'.;

?'£■..'■     >■■■ ‘s '-j: .■■:

'• C’-.  -1®.

st> .eio>


Act Wărial nr. ÎȘM -din ]^12^Ra0ia>eAr^i^MPBâtfiEifhisbEbea«es b.iC«ru.-;-.^i t . dv .ui ienajort 1>A.


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea'celei de sub Bl6.

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3.70% din imobilul de la Al, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52%> din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază; dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B18

Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURasupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

~Pagim-5~din-&

Unitate individuală, Adxesa: .Loc..B(^sQy,f^?1Ș^ti^c^.£l:'jâfete'?r;^p, Ș; ‘J^dlBrașov.........

'FăFtT cortirimen^eKuTdd%^7‘nîp1^'râHsdiVitehtefede;^pavgă2^fe1&eț'ficița.te, abb^SrisblrcăSa starij, holuri, sala nins si terasa de ia eâftriFfT-   -; • ' ' ;                  , i ;,:; - < c .                       ,' l

--------TmrțȚur-----■■------- ■; iQtt&ssuațiiiapfexipțe

• ->i----------

~ mic? vi îr i_____

^WfÂW>rvește . /&W9Wte;etajul I; i. Sg# ^xS-șT Sp.4 de

Spațiu^ parter compus" din terasă în curtea de lumtrtă'cu suprafață" utilă

Sp.2, Sp.-3,Sp.4, 5pr5 și Sp.7 de-te-pdrteit

Sp.l, Sp.2. Sp.3, Sp.4, Spx7,.Sp$?S&91â$

la mansardă■■■ :-l";
Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in- vigoare.din cartea                                acest

biFQțl.                                                               ,.!’■■ r,5b • v .. •. •?:. *:•>;.* (. •'                                    .'f: <£,{•.iuA

Prezentul.extras de carte#i|l^^^eQ/ărfpț#iaraUtdWflG^^4?0p^W^<rtd^p^itoei<așWriuH<lce prin care se sting drepturile ;Bșarefpr>eGMfa!șhRertțrU dezbaterea'svrccefeiuhlfef, iar MhsrmâțRle prazfeTiîrate sunt susceptjbile de orice modificare, in condițiile legii.                                    UÂO cuz: _ '

S-a achitat tariful de 2QRON, “chitanța interna nr.2018038642/17-10-2018 inii^iAW^KI^âviciul de ijuBiimte-ffiwiiiărăYu co3urh^^r;;                       "  ............. ..... .......~r""

■      '-u qagsstferft ftdgistratdr’

(parafa și semnătura)


Data soluționării, 18-lQiX0i8 D&ta ®ilhe*rii.

/ /


’tlb

-  : U - ■


; < n'ș .lc ;:6j0Vț vrv.

-it ='?$<,.£ -;‘j

r/:& .pislu'ael.'ii

< -’it v’SÎ'.r ț»6     \: taacttntetiQofte conținedate cu caracterpeKUBai>fprQteiate>de^>revededle<l^glt:N».6i^i^d&l. .        .            --Ragina fii din 6
cjdmcw :


(?’ C ' )           ~ > - ’ ' - " ' ' ~ '

c+su, eA-tMe, e><^/ cA&a°' c*B te , maaaji'u


cA6 2?, e*& CTOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV -

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nn 119041-C1-U49 Brașov


- Â.Partea I. Descrierea imobilului


Unitate individuală


| Nr. cerere

*‘142025 i

Ziua

.....'17       i

Luna

“■ 10 !

Anul,.-:

2018

Cod verificareAdresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter,' Ap; SPÂȚIU 10,lJud..Brâsdv.;i>' L ■               :

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate; acdpbrisul,casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                  ;

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită,.,

Suprafața utilă (mp)

Cote părți .. comune

Cote teren

‘ *,:•■• r'*C

c r i'i -: \c            ■-. c . î>' ■' r ■

' ObșeTvații"/ Referințe

Al

119041-C1-U49

i>»l5?7>6 x>

.440/87000?

257/52700

;'U■               •-. *rj :■ ■

Spațiu 10 parter compus dinJcameră portar cu suprafața utilă; măsurată de 5,76 mp, deservește Șp.2, Sp,3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter?Sp;lțiSpl2;>Sp.3; Sp.4, Sp.5,'.Sp.6,’Sp.7, Sp;8 și Sp.9,de4a etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp,8, Sp.9, Șp.10, Sp.llASp.l2cși Sp.14 de lă etajul II; Spil,* Șp:2;* Sp.3 și Sp.4 de la mansardă                                                  AHAU^AF---; țKASAUa


^iv.' ■S'VtCj ylj <v. >    -<ț‘ ;<• t 5î v ;.■ .'T-

înscrieri privitoare la dreptul de. proprietate și alte drepturi reale,.           Referințe

_______—.......- ......- —.........~_______ 119702 / 22/12/2011    "  \                            ........\'

Act-nr.'«'țsi-act-nrr93^2/2M0'c^ deciaratia/auț; sub nr; 10W201fPde;^^igy®'ce.7l|ICOLETA si

documentația anexata.^. ..v. A............ -     -            --.....1... _x A.

si act nr. 73870/2010 cf- HCL                                :Kff          ni.        .w;             ;4- •(.' .>1.,

17"      ~~ ; CUC d3                              v 7 f A"      ...^t |Â1*/ B& Bj>5t-B>6;B.7, B.8, B.9, B.10,

Intabulare, drept d^BR^SO^Isâ^O^iP nri ;Ș7_2Z2002,:dpbandit B.4iy,ft.i^rtB4.a,-;B.l<l, B.15, B.16, B. prin Lege, cotă aCtt|^l,47j8^A°JiP a i                                               ~?"

1) JUDEȚUL BRAȘOV,", domeniul pj-iv<ft


„........................... .........-iffiU ArMÎAfi ■« ■'l........ ■

. p^itie :irauișoisajiia CF119Q41i£:i^r.asPiȚt inscrisa .prin încheierea.™:. &^SJdin^^9jl2011n--j

5 / 16/10/2013   •■   ••          fiflIÎISdleO r:s-'^ vb                              'vr         ’ A;

Intabulare, drept d^PRQRRltelĂ^^ț^Oțftfiă/d^pț cdl^âțafefcca^ propriu în patrimoniul de afect^uiw^stiĂâiț-e5tergfâiiJ| medic, âsuprăjcpțeLde lZ2.din;cp.ta,de 3,65% din irnoBHD dobândit prin CQfly.entie, cota actuala 73/4Q.Q.Q          . •

1) BERAttlU MARWA, divcirțată


93155 / 16/10/2013

Act Notâfiăi nrL 982, din ȚS/l


B4


. -.Â
Ficărd ©atalina-lsiiGâli^âîif<w

93190/10710/^3^

Act Notarial rir. ’983;?âfn '10

B5

Intabulare, drept d«hRWR^ffTA^!«r^tthrde4drept «împărate’c^tturf propriu în pa’trim,o^bV,de afecțaîî^felSȘ^firi^f i^&Cităâi pifdT5âfâ;dȘ medic, asupra cotei de i/2 din cotă de 1,93^-iâin impbfhJl cfiHâPÂl^ dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

<7t'țw44iMj*tH.-.< J c :

O.îlâ vrfUXS:^-G ■i£i.^£X&r\ U beli;.

i' •>;    •»»?•,s--

^.jiQBSEfWAtfffc                                             »-'•> m*     *■    .%•'

932<

15 / .16/lQZ201;3-'L5iU..is^<al*d4''‘.'‘'iA-7ii'‘iU445,.Jfcii.>Js = u                     ivii

i'-f.: ..:J i.-i.'iii iii                                 .....

Act Notarial . nf^9^ din J^C^^^^i^^FMca^£gtăHha[Nicbletă?^'  =

B6

Intabulafe.-df^pfedie^RStfWBTAȚEGu-tîtliyde-dreptcuri^Tă^ejca-bun pr4|Mu                                       exerciță rîi

146/20000.7"       , J ..7 .7

1 i

;n;’:                            ■

-UlSUXtZl C - ;.L   ;-.4.........

.1-,-                            ::.L4

;c..i*;___•y--' >M r,;-,,,-—l_------------------------

k"'Z—,                                 ’        ------- ■                 :
jffiW 985, din

Ișire,' drept d&t£ft J ” rpâtri^pl! gpra’c^elde.l./ gjlBWrift ConV


» ca Dun feste! de R^im'pBl^frde'la A.l,


0           -/p. legală C.9

•         ■ . J ■'■- T:-’:

,1-fîă

•..A .-••*■■•

:1^q; dîjȚ 06/12/?013 erhis de£icard Qatalină {fteoletaf J

Âct N^ii|l ^r^l]^^^.Q6/12/^Q13 eff i s d e^î


B8


i

i _- _■_ •■;•>

.01.0 ,6;

ț.«


f]


.: ■- •» . ■

»

i- '_   _

r~ ■


r*1


V.

i


T.


IWWW^ ca Bun ” hujÎțBaftnțijbniul de pfeGțaiiii.ne destinat e^ercitâri.rproteși©i <e •.#«• d,P c?ta de 2.70% djn irnp^HOf la A 1,


Al

«i«->bîv*hni rr^jinV


SfcSsHMiKh.Ti-'l-'v țHo      «»b AlMțrtAnwo'rW

■■                                  .xț.biffgt

iAH 'liwsW'          r

wfet---—

îhsH

iAi"s?MSOb;^-aii'sâeabi^ adio

;sf6<

i#<ț-sJbu\..fâSWfc

i ■■ ■M&asBe*. ■.*&' -

î

——

ȘjS

f <Q •REr «ScțirKÎp            î3#iq£

m țvi 9b -V'q3 i$ m;<fSS .A q2 M^.Xg^xî.al. A.gg. .§ gL

-k ■ -•'. )


»,r J


Al


'•r


'►


r •;


p.H.»


3ernis deRcafd

IdBWraftEQ- -ffWMT^ralS^'<M fj*aâSg3^35&^^7;jo>'j?9K£3'

Mâp» M* iFheW^l 'i®4MfriȚV.ryfth

.... ,. , |ej

.țiWWftW ’cw


&USQJES jr.


.^_„ya^^ț?A-gJ?>

gMBMiwwrMMrwri'TiLr:~~Tii8rrirMiriiT]iiBr7riiMiiiiiirri_~ii_ ~ ~  ---------- — jhwi^mwi


«■


tlrrr


V*»


.......in .

JwîtWfvoimeî ĂIB Ăln IșMfoW J ;A -n-j,; —. ^.- ,^-.-^B?qsîBtbVsh>d filai';

Pi tli-Hfcfi.q'- , .giqggg ■ LMp&mt • -

r

'<^P£\OX\ai y gA££^. (rfb .          iet'.&țpM »A;

-—-

rtao trwu*# .sten .____

z


v-eesfe--


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

■ Referințe

B15

dobândit prih Convenție, coța actuala 318/20000.          . ;

.. '       ........ Al . .

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23

115850 / 19/12/2013

• ’ -          .<             < 7 - ' -          --

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de'Bațranu Elena;     '<  ' z

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiurie destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de,la:A 1, dobândit prin Convenție, cota actuală 370/20000

.... A1

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA          .     ;                        ?

OBSERVAȚII: ip C25                                               ; :     '

• ..... v . - ■ •

116176/20/12/2013

, •... .f K-’ J              -

.  . . « A              i-,           ~                    .

Act Notarial nr. 1-1-51, din 18/12/2013-emis de Ficard Cătălină Nicoieta; \ •

1         -..7-v 7.-ț •/. •.        v. ’w               .

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare dă bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinăteZefcițării profesiei 3e medic asupra cotei de 1/2 ?di'n dota de 3,52% dînT imobilul de la Ă l, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/200Q0

’     .     . Al       -

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA   '    7;         \

116421 / 20/12/2013    • ' '"'77 > 7 "J-,‘7 ".. J-.-.-c ' • .-• ....

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoieta; y-;. x':

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrimqniulhe^afectațiune destinat exerqțării profesiei de medic, dobândit prin Convenții jcbtă'actuăîa 20^/20'000 7J f .

f.l>y iS' 7 5!;' >7^ t ■.. '

DSIMINA ELENA'-M/tefANA'       J      r '           -"Z

■•••■ -î              ‘‘                            ■-

44406/09/05/2014 ' '                              7^ ii;

■ *"X ft  R 1" » • » 4 >4 . ! > ii 1 .  7

ActîNotariaT rir.~5§7, dirTb8/b572bl4 emis de Ficard Cătălină Nicoieta; ' ' ț

“? '!•15 • ’.t* f« jf H S.l . i.;.

B19

Intabulare, drept de PROf?RI§TAȚ^cq;țiț!,ul d,e.dfepț..cympar^țe ca hun oro.priu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit pfi'6 Cb^VehtieJ'COtă. actliăla’jîe/So'Qbb'      " */.:

V.-                .Al. .

î) bugiu marină '      ......... '-7 .<

: ; '         :. 7 .< ■'■... ■„■

. .-7

OBSERVAȚIE-ipotecă legală C.29   -               ~ ............‘  'Vri?:

Aaii JHTsâts; i r 5

y V

înscrieri privind                                 WâFm'âtScâ,

dreptțrrf r^^e ^fe'gă'răWfte și ^âiCîfîî ' : ',Ți' f>'

<7.7


119202/22/12/2011

Act nr. 0;   ~MdA-,.u ;.r.,iAK

Intabulare, drept defADMINISTRARE.icot& ăctuala 1/1'7

1). CQN51UW.

OBSERVAȚII: poziGe^^^&^^n^ iîbd41rCl/Brașo. pozitietranscrisă'din'CF 4iÎ904i-Ci}rBn^oV^ihscrfsa pnnihi .!? '          : ..' v. ■. . .      —               :                 r


93155/16/10/2013


r?ia^iertW‘'t'rTpyrr'

... > , Al

is. i                r- ....

iA.V                               ■

■*.«♦»!2 <j4v <••• «’


Act Notarial-:nr.-98-2,-dfn-15/ie/2bl3 emis de Ficard Cătălină Nicoieta;

(se radiază-dreptul de administrare operativă dg șpb CI ;;frm.d .rămâs C2 fără, objeict pentru cdtâ^de^MH^c^fd^^^S^ ăinîffiBbHardd'^wl drabn Bâ.î, J                                        ?T |’*a;>i-S:d*lr.t<r<oFfii

93 100 z
Act Notarial -nr. 983KdiR215/i^2P13emisdeNPfiGard^ta4ina1Ș^gol^£^2^j22i^ZL^2£^l


se radiază dreptul de adObț^r^^7^fetați^ d^bb“C.17 W>băl eh privire la cota de~l/i2 tfirT'icfpț‘ă&8;d;-^9ă1^-.cHfî'îrHbBiftir-qS'^-Ș^ proprietatea celui                      ? A ~: r            1

Intabulare, drept de IPOTECA |.EpALA, .yaloare:9785 EURrepcezențând diferență de preț rf?âfeHfOTâ,^S»^a"cg^^^25(jmî^ă‘^e din imobilul de la Â^'W^i^efetea c^lbi dd ^uty'^'s.’l- •' 0 '• '■t'-.' g


70'. '?

■sHi

ai

■':7.

193245 / l€/3J5^?el^-7v5<’-;-7-                               '         i':..7^ ^

Act Notarialinr;-9a4iidin.'l;5/ifb2ttl3_e£nis.de;iicacd;Cataltna Nicoieta^

privire • I a c ota d e^Wl®uWîe<?ta:' pe*?IV§$%’• din imd&^ÎUf de-:îă5$i, nrnnrietateâ'ceii^.faa.itt6glJtfl^........

Intabulare, drept de IPOTECA LiEGALA, Valoare:6412.5C5•%îi H:


•r:                 <_____ e-sfcsaiKwnț-^—r-»-

.țyl de preț Gfeftgs ddffii@|jE, ... "*KI, proprietatea cSlflE:

021


- V

'Î57T0H013
" BTnib BffRF ‘in VJififrM'*» $•% b '•fqs'ifc

afrvU-

^■....'':4^jiGx\jk-.I vG£ \-Oa fiii-* ;

J fSfej frob<ISfeLX .ic» tâhiî^M-? >A

I J~~

" £----1

ț.


MU i

^jpaMMsq nî uhgfifti' CI8 ' jHBBtrjtfrtntffab .srtfiwrrr tâ$âw W;

TlffWKsS&Ă' "' ; -----

iai                                       ț>i i H

* b^ ..-^-j ._i—.za inEi.j.Mi așwi/r— i;y^q &b eînpi^rib /$) 2b lulidorn; nib .W juraqîn <î

■ftlb ;>'9e .n.t UthrteH ftA ■ il^^B fcx&lbâiFj?; ' —

tai «! eilvho fr '. ^e'SilRSW. grtz :s •gUx^nț? \ j

înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sârcihi

Referințe

C2Ș

EURreprezentând- diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2- din cota de 3,18% din imobilul de la A 1, proprietatea B15     x.    1

------------•

.1) JUDEȚUL BRAȘOV

115850 / 19/12/2013                         r

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena'

' .......... .. .;.:

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de subCl, numai cu privire^ ia cota de i/2 ’din cota de 3^70%' din imobilul de' lâ- A l, proprietatea B16 :

> 7 ’■ “ Al •••■•■!

C25

Intabulare; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

■•••■ Al :

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116176 / 20/12/2013

Act Notarial nr/1151,' din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Niebleta;1 '' ■ •

C26

șe radiază dreptul de administrare operativă de sub C^lr numai cu p'rlVire^lă dpța‘‘de 1/2 'din cotă de 3,52% din if¥ib(bilui deYa: A l, proprietatea' B17    ‘

Al     '

11642^/20/12/2013                   \7 . ’. .

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicolpta;                    ■; ■

C27

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C 1, numai cu priviriSMâ cota de. 1/2 din cota de-2',&7^ din'-imobilul de la A 1, proprietatea celei de sub B>18■. . : /-.4,      J

Al

44406/09/05/2014

Act.NșUarjg/m^. JD?, din 08/05/2014 emișdefic^Xd Caițalina Nicoleta;

C29

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURrepreZentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de lâ Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1      VZZ..

Al

77423/03/07/2017 J   r- y

Act Adrtiinisfrativ. DTk:7d62, dih'L3/P6/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 988, din 29/06/201.7 emis de'Ficard Câtalinâ^rapleta;

C32 1

se radiază dMSStul dd ipotecă7 legală/inscris Sub C.19 in favoarea lUDETULi# BPÎĂȘbVî^’asupra cotei •

de 1,90% din imobilul de fa Ăl, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind rămas fără obiect

Al

Pagina 5 din 6


l-l~Gl-U49:Gomuna/Qraș/Mtinieipiu> Brașov ip/wwww.^4HH^VHt heiueiU---ț

*     7


■■'vo?*g8 JutWauj (l

......................... 2gpBTă mu ■

'                          acest

prin

Ig^j^zențate sunt -sBwiciul de or'.’ rețiiȚi țO;..

Prez^nțul'exțf^ș. c^r^^stin'"’^ ■    s"'joii eisitein i fhhe ^F^Sj^ÎtwS «SB^ru ițerea succesiunilor,

_________44/47-10-2ai8^iO! {HȚ^atwa ££0î\?AP£ h&; .

WWn -»

ta .ah^i^lsfe


-------_^.'_--...Ai

TOWf

:#8&I

i,. ............... y


rfetșjiH                 fc*f>s

I.wJ^Țhjșs Sb i^lau gediaahqâi ^ ..            ■___ ■'.__ _2-_ ■? ..'... . i:           . . • V

TioșțBt» -J>iȘ .-«sisfnSh bhiji 2Ț5citi? x>b jjimWinlrnbS TliMjs'b 15$S5 '6£li>3â'H$6Xî. î sî 4b 'btktoziii «1b <

W788?'jn fsîi&iqlîjȘĂȚvozeSB rfe^Sboj' ItiîOaihoy^B

■  2        '          8 d«? Wiâisq12.....,

fte t

W*ni

FHĂ
CAĂ 1* , cAb *12 , M           , cAf* 30

£A-^> 1z i 6 î ftOV

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

142109

Ziua

j.?.  17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificare

muiiiiiiii

100063509191


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

ZANCPI


A«£knA'N«jrt»>AtĂ 0’4 O •£•<•*'<•*-. fi FiaKMZrUTftfMiMMJiM


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 119041-C1-U64 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527'mp, branșamentele de 'âp57 gaz? &refTrîUtâT17*?c<5jJ§risU17c^S'ă’s'câTii, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119711 / 22/12/2011

Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 10915/20000

Al / B.4, B.6, B.7, B.8

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin incheierea nr. .87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea. nr. 87643 din 20/09/2011:

111789 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinatexereifâFii prafesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1711/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111849 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA                          /?X<T2^

O'BSEBVAțll: - ipotecă legală-C 4

111914/4)974.2/2013                                   2gî BRAȘOV*^

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca burT propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 10,33% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2066/20000

1) OANCEA ANCA MARIUCA

116324 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1888/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

OBSERVATJE^-6 -            --                          -    - -  - —   -   — - - - -  -

Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare la dreptui de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

44369 7 09/05/2014

Act Notbfjal nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

.....J

tqțabulare, drept deiPKQWElETATEfcuîHHâ de' dreptcur’ftpSrare ca bun maM^n patrimoniul de afectațione ctestifiat:eXercitării profesiei de SîroHraîbbandit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

’î) BUGIU MARINĂ

OBSER VATll: ip. C. 8, vezi C. 7

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privirtd ^ezrtîiiembrăiTiihteld dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119711/22/12/2011

H.G. nr. h;gv 97^,2PQ2, anexa 1 - ppz,. 127;

CI

Intabulate, drept.deADMINISTRARE......

Al

DWfâlfcLUL JUDETEAtiBRAȘOV

•0B&&MAXU: ppțitie transcrisa'din & 119041 CliBrasovi, înscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; tâiffâttrâ'fâmsg dih CF'iliă41-€17BresOv, inscrisa prin încheierea nr. 87&43>din 2bf69/i&ll;

vin

_______________...... ..______________________________________________ .....

l"Vr^T.’-7-TCT»TT.» AQO.J- ~    --------------------------------------------•

ĂtțN

05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C3C;

administrare de sub c 1 numai cu privire la cota

alb imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 5

Al

C4

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de 8.55% din imobilul de la Ăl, proprietatea celei de sub B 5

Al

1) JUQCTUL BRAȘOV

111914

Ăctjumslak^r. 1123, di|i                    Jica.r/J C^aji.nftNUpletp;         ,            .

G5-

se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota

Be 10,33’% din imobilul de ia Ăl, proprietatea celei de sub B 6

Al

116324 / 2071272013 ’             . J,     .

Act IM

wai .ĂțrX15i, dtoiWW/lOUemfed.e Ricărd ^talwaWdieta;

C6

se radiază dreptul de admis*$ttâMaâi$s<ris4ub;C.l somai ®eritru!cota de 1/2 din 18.88 % din imobil, proprietatea ceieide subs&î.      • "

Al

4436fl-/4fl/âSj®M4      -       ~                           . ..

Act IM

oâ/QSWi e^^iea’hl^ătaW-Nîc6iete; '

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 8,55% din imobil, proprtfetati^a e^1el>’ete'S£ib BîB 1

AI

C8

Irifâbulare, drept dblPOTECA^GAtA, \Wterate:4^5i» EOl^eHttW hs^ul de preț neachitat asapra edtei de8,55%din Imobil, proprietatea celei de sub B.8         . ;                                       ;

Al'

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Anexa Nr. 1 La Partea i

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți com une: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Pagina 3 din 3

0^ (jDMUN ' (O CA6 C46 cA6 M && 18,

'            B.j floU

&

ANCPI

A Cr C>: n AN *r« »A * C * > ». e 4'<a1zh •¥' >tui«£rMTKi»aplu j«A


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U66 Brașov


Nn cerere Ziua Luna Ănui


142125

17

10 2018A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 12, Jud. Brașov

.RăKțiu~nmHneuXe,reouLxiw.....52l7..mp,..hcaa&aaaaatala-da^aT.

sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (rhp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U66

2

153/87000

93/52700

Spațiu 12 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,92 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119711/22/12/2011

Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 10915/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea.nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

111797 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 1711/20000

Al

1) CURSARU MARIANA.

OBSER VATII: 02

111851/09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare că bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 4

111917/09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 10,33% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 2066/20000

Al

1) OANCEA ANCA MARIUCA

116332 7’20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

L<

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 18,88% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1888/20000

Al

Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

—-:H-^H>ENeHFSTEtAH*-ADIUANA------------- --------- ----- ------

44373 / 09/05/2014

ActN

Otjariș.l nr. 397, din 08/05/2014emis de Ficărd CatâWna Nicoleta;

patrimoniul.de afectațiune destinat qxwUtării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.8

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe


H.G. nr. h.g., 972.2002, anexa 1 - poz. 127;
Al


OV_____

______Jn EF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; tâlrisăjdin CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;_____________Act                                  emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Ise radiază dreptul ae administrare înscris sub C.l numai pentru cota C2 de de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de sub A.l, proprietatea

Icelei de sub B.4


111851/09/12/20^___________________ _ ._____A u;; ________

Act Notariat nr. 1122, din 05/12/2013.emisde Ficard Cătălină Nicoleta;

c3s          dreptul de^dminisl^eTnseris sub^G.l-nun?ai pentru cota

JteL% d.ip,iij».QbllțUjfe1^h AjLJ..pfflprifițatea gelei4ft.syb.B-5______

Intabulare, drept ae IPOTECA LCGALA/Val6are:19630 EURasupra cotei de 8,55% din imobil, proprietatea celei de sub fi 5

111917 / 09/1


C4Act Notarial nr. HZjCdfn 06/12/2013 emis afeFIcăfd CatgHW Wiețtfettr;


l^i^^^ ^^aîi^ aMmifAstrare TASCris sdb &.l numai pentru cotaj a                                      A;l; preprietiSteâ- cfefei de sub B.6 |

116332 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 drfftideFfcard Cătălina Nicdieta;

se radiază dreptul de’i/dntfrifiitraW’tfe iub CI, humăi pentru cota de C6 1/2 din cota de 18,88% dln lftiOtellUI de ta Al, proprietatea cefei de sub ______B7.1 ■             ■ 4437ft/<ffl0&$pl4

Act Notărfel nr. 307, țfin 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C7


C8


i!4_____________________U____

,/din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

seradiazăifeptuVdeadmtnistrareinscris subC.lnumai pentru cota de       din ifoobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B.8

tfitabulăre, de IPOTEC^;KfeGAEA? Valoarefl0616 EURperitrU restul de^fÂț>ndi$Wt, cbței:de'8',55ftGTtBnjlm^bilul de sub'A.improprietatea cĂeltfeititefeB ' .               . ________________- .____________

1) JUbEȚtli BRAȘOVDocument cire conține date oj caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 12, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U66

2

153/87000

93/52700

Spațiu 12 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,92 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038685/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 18-10-2018

Data eliberării, . / /


Asistent Registrator, DANIE MOISE


Referent,(parafa și Semnătura)(parafa și semnătura)^așiprenuw -OIUARA


C°STESCUVioSV

REFl-Ppmt ,URICA


Pagina 3 din 3


\JZ OOMW ; fo, CA6 42 , CA-6 ( C46 44 ,


JlNCPI

A.CrKf»Â-MAli«NAkĂ • * . s.eXxrVv ,! r«#«.n*TI rwn»MMxA


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U65 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. l,.Ap. Jl,Jud. Brașov

Ră^-Goiminec-terenul-de^THnprbiwsănrfrent^le^i^paț-gaz, electricitate, acbpâTI^'easascafii7holuri; sala gips si terasa de la etajul II ________-          _______ ■ • .____________■ -       ■ •

Nr crt

Nr.’cadastral

Suprafața J construită

Suprafața utilă (mp)

’ Cote părți comune

Cote teren'

• Observații / Referințe

Al

119041-C1-U65

6

463/87000

280/52700

: Ț. ’ ' '

Spahiu 1T etaj 1.’cbrripus din căm'eră de steriliz'âre cu suprafața utilăt.rnăsurața de 5,81 mp, deservește "Sp A,; Sp.2, Sp.3, Sp(.4?-Sp.5,»Sp;6, Sp.7 și Sp.8 de la etajul 1'     •

*7 / -: <-

B.' Partea H.Proprietari și adte ■    1f ,

-----------------------------------------------------------'7~" ,<NI',-r^ ■

înscrieri privitoare îa dreptul de proprietate și alte drepturi reale

ior.r

119734 / 22/12/2011 , X.; •' ./U.'~

.•V'fhj.i cp»     .   • •

Act

nr. 972.2002, anexa: nr. 1-poz. 127, act 73856.201#c.fs,T      ; : •'ei?

i~::

B2

Intabulare, drept d^ PROPRISFATEtu titlul cfe di*ept; confortnAHjJJ

/ B.4,’B.s; B.6, B.7, B.8

972/2002, dobândit prftî- L^qe,1 cota actuală 5244/10000

F. U ;.J •

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

A A

'' 'y’^O -V

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrS#HrirFtr

|AZV'876,43id/n 20/09/2011;

poziție transcrisă din CF T190~41-CT/Brasov, înscrisa prin inchweăesa ri&SZfi&M

h ■&&'&&&& ț .? !

111

802/09/12/2013

i«i- .       -•>.<

Act Notația! nr. 1121,                     B^F.OdR

E<nrW&/, ■.

Intabulare, drept d^PIWpRJETAJpCi^țitlu.de.dreptjzumparare;oăA?^

• • •

B4

propriu in patrimoniuj.-g^afectatițțo^’destinat exercițarii; profesiei: ^e;:

r Î •

medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,82% dig, imobil, dobândit

7. ‘ '/

prirt Convenție, Cotă actuală 891/10000

.<k ■. rrc t ■.

1) CURSARUMARIANA                         . .

111

85^/09/12/2013;;;:,;;

• .. x. f t '

Act Notarial nr. 1122, dihĂ5/î>^2dj4 Qfntede,Nh Ficard1 Cătălin^ NiGojeța;,;-

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare sadjup

♦ •

•     ■ j.A1 ..

B5

propriu în patrimoniul de ăfectațiune’ destinat exercitării profgisi^.^e-

'■j -. îfi v »:»3

medic asupra cotei de 9$ din jmpbțlul de la Al, .dphgîîwifvpfiK Convenție, cota aotuâli^9(io/I06od    :            . /><y A* '

•a *r ■

«O -v)

■ ■ .?

1)' I0RIC8ANU              '            "    '   '

; w.-

OBSERVAȚII: ipieg^Ci;     \ AA.A A

, A A'7 i (.            '

111920/09/12/2013

\. • L. »’ •

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicotetăffa^g&frp. .?:?

B6 .

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic ăsupra cotei de-10,82% din spațiul 11, etaj 1 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1082/10000

Al

1) OANCEA ANCA MARIUCA

OBSERVAȚII: radiere administrare C.l la C.5

1163277 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B7 1

ntabCilare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun oropriu în patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 1 din 3


htâ spațiului nr. 11, dobândit prin Convenție, cota actuala

....... ĂftAlOMtn                _______


/2Q14 ■          g-4». • >y ■ ■;;veziip-i^aalăiaca

f                ■' ! îîslrît'iteA

i.» y.t •'■>:««

<«>!          glav


frntnfrndi-i----------. <

i                                                                    •                 ;

ai :Al


‘-rrrrr?.:------.

•! nfeortvhq hwhqMHti


,£ȘqS.£țȘ7v» jtaA '

J.§.QSi5Ii§r l


M                        ...... k

- exo£Y£x\eo\ soairn


fc-fgf f

> fqsib 'âi&\ud®Jnr; omivec r.t u iqoiq; , 14103 6^quaf> .ubarri!


jftfc.<£ț8.vr 9b «tta rtlb           ....          ____

.......... *d^3vn«j } rirțgq

am u«Ae»ii3 ți: ^EX4>£X£ÎVeO \


0e N?P. -H


MbUtrlr-»^xf4

: £s£.r   .:            13A

^lei^dâSîi; ?

mMâ:: nr unqoiqț AR : țriykM hr-j- ,-h Ju«w<* ca :■ ,:^țnft.U£ttîZy.


7 UK«3MW^f:.

_ ap ■ -,r». -i                     ■

• LtoiXi dee ac<x.xxstiilop:/ in.;; •i»d

O->G ’


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 11, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U65

6

463/87000

280/52700

Spațiu 11 etaj 1 compus din cameră de sterilizare cu suprafața utilă măsurată de 5,81 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7 și Sp.8 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de. carte.fundară .este valabil la. autentificarea ale către -notarul public a-actelor juridice-prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038679/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /


1

de 1/2 din 1,66% din imobilul de la Al. proprietatea celui de sub_BTL

93312 / 16/10/2013                   _        _____

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis ae Ficard Cataiina Nicoleta;

Cg jse radiază dreptul de administrare operativă de sub CI , fiind rămas :

2

           I                                            —                           .

Pagina 3 din 6