Hotărârea nr. 65/2019

Hotărârea nr.65– aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.12, spațiul 2, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 65

din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.12, spațiul 2, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2642 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2642 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.12, spațiul 2, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr.l - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se aprobă vânzarea Cabinetului medical stomatologic nr. 12, spațiul 2, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, ETAJ I, SPAȚIUL 2, CABINET 12 - EXTRAS CF 119041- C1-U56" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul nr 12, cu nr. cad 119041-C1-U56, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 17,06 mp, cu cota din părțile de uz comun de 1358/87000, cota de teren de 855/52700 conform descrierii din extrasul CF . 119041-C1-U56, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora , conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 2,13% din 64,28 mp 1.37 mp; CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 2,13% din 35,19 mp 0.75 mp; CF nr.l 19041-CI-U52 cu cota de 2,13% din 101,33 mp 2.16 mp; CF nr.l 19041 -CI-U53 cu cota de 2,13% din 2,86 mp 0.06 mp; CF nr,119041-Cl-U54 cu cota de 2,13% din 2,41 mp 0.05 mp; CF nr.l 19041-CI - U48 cu cota de 2,13% din 13,98 mp 0.30 mp;CF nr.l 19041-CI-U49 cu cota de 2,13% din 5,76 mp 0.12 mp;CF nr.l 19041-CI-U64 cu cota de 11,50% din l,89mp0.21 mp; CF nr.l 19041-CI-U66 cu cota de 11,50% din 1,92 mp 0.22 mp; CF nr.l 19041-CI-U65 cu cota de 11,97% din 5,81 mp 0.70 mp.

Art.2.,- Se aprobă prețul minim de vânzare a Cabinetului medical stomatologic nr. 12, spațiul 2, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, la o valoare de 174.530 lei, reprezentând echivalentul a 37.415 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Art.3.,- Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4..- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 174.530 lei.

Art.5..- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 39/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.CAB.12

"Sinteza evaluărilor, etaj I, spațiul 2, cabinet 12" - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-C1-U56 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041-CI-U51 Brașov;

Extras CF nr.l 19041-CI-U52 Brașov;

Extras CF nr.l 19041-CI-U53 Brașov;

Extras CF nr.l 19041-CI-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U64 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U66 Brașov.

Extras CF nr. 119041 -C1-U65 Brașov.

SPAȚIU 2, CABINET 12 - EXTRAS CF119041- C1-U56

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U56 cu nr. cerere 142219/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U56

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.H9041-Cl-U56 cu nr. cerere 142219/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr.H9041-Cl-U52

Extras CF nr.H9041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr.H9041-Cl- U48

Extras CF nr,119041-Cl-U49

Extras CF nr.H9041-Cl-U64

Extras CF nr.H9041-Cl-U66

Extras CF nr.H9041-Cl-U65

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 12, situat la etaiul 1 al imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119041-C1-U56 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 17,06 mp, cu cota din părțile de uz comun 1358/87000, cota teren 822/52700 conform descrierii din extrasul CF . Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare

Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora ,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan rezultând suprafețele utile aferente după cum urmeaza :

CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 2,13% din 64,28 mp   1.37 mp

CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 2,13% din 35,19 mp   0.75 mp

CF nr,119041-Cl-U52 cu cota de 2,13% din 101,33 mp 2.16 mp

CF nr.H9041-Cl-U53 cu cota de 2,13% din 2,86 mp   0.06 mp

CF nr.H9041-Cl-U54 cu cota de 2,13% din 2,41 mp   0.05 mp

CF nr.H9041-Cl- U48 cu cota de 2,13% din 13,98 mp  0.30 mp

CF nr.H9041-Cl-U49 cu cota de 2,13% din 5,76 mp    0.12 mp

CF nr.H9041-Cl-U64 cu cota de 11,50% din l,89mp CF nr.H9041-Cl-U66 cu cota de 11,50% din 1,92 mp CF nr.H9041-Cl-U65 cu cota de 11,97% din 5,81 mp si cotele de parti comune din PUC aferente acestora cc procent din proprietatea fiecăruia

0.21 mp

0.22 mp

0.70 mp nf. aceluiași

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etaj 1

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe Cabinet in policlinică

Au      17,06 mp

(mp)

Cota din supr. utile aferente spatiilor comune intabulate ca

unitati individuale in supr. totala 5,94 mp

Anexe

Ad      nu

Balcon

Ac      nu

Teren

St        822/52700 si

Cota din terenul aferente spatiilor comune intabulate ca

unitati individuale

PUC

1358/87000 si ■

Cota din cotele de parti comune aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale, calculate in limita cotei de

proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data

4,6647

evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Data inspecției

07.01.2019

Dâts evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru

29.344       Euro

cota de 1/1 ptr.cabinet

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat Euro

Valoare abordare prin comparații

30.418       Euro

pentru cota de 1/1 ptr cabinet

Valoare totala prin abordarea prin

6.997        Euro

comparații pentru cotele din supr.

unităților individuale apartionatoare

5,94 mp

VALOAREA DE PIAȚĂ

174.530         LEI         37.415

EURO

recomandată, din care:

Grad de finalizare a construcției (in

case                -              %

cazul construcțiilor nefinalizate)

cabinet           •  100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a

Cerere medie

pieței propus

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu suntOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U56 Brașov


■ Nr. cerere • i

142219

. Ziua      !

17

Luna    |

10

Anul     ■

2018

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Nr. 1, Et. 1, Ap. 2, Jud. Brașov

Părți comunerterenul de’527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acdperisul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II ’

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U56

17

1358/87000

822/52700

Spațiu 2 etaj 1 compus din cabinet nn.12 cu suprafața utilă măsurată de 17,06 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  119711 / 22/12/2011

  Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119711 / 22/12/2011                                 .    ; ?

H.G.

nr. h.g., 972.2002, anexa 1 - poz. 127;                      •   '' - >

. /

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

A1

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa:‘Pti.n in£heJărăa' nr. 87643 din 20/09/2011;

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Jlliiitate-dudividualăr Adresa: J-oc. Braso-V^tr-Bepublioii^.Nr. L,,Et. 1, Ap. 2, Jud-Brasov

 • ■ Părți copcdme: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz,*etectricitate, acoperișul, casa scăp^ holuri,

 • ■ sala qipsnsi-'terasa de la etajul II r>

  «ta

  gljjf

  ^gstral

  ccmlFixu^H

  *âote teren

  Observațjif/<Șș^nțe

  o

  ..

  asii-u56

  17

  1358/87000

  822/52700

  Spațiu 2 etaj 1 ccfrfpus din cabinet nr.12 cu suprafața utilă măsurată de 17,06 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou                                                  .» i..9tîF«Ș ,fi.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul.pubiioaiactelori juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in,,ț,9ț)tgti|ț§;l^c|jLA t                     -

Șza,șcî|i£aț                                                                    suțnaf,de £Qbpe^țrurșgryiciul de

publicitate imobiliară cu codul rir. 272.                  '                           :•


, , - A&BtgnVResJ^ferențt ;


13-■■ i


(parafa și semnătura)


—fi-:

eis*-!            aîlfr

ii               —i

£»h iuiulnsib stssnifwisi<3.Jws’«’ns..>b brHvhcj rw-Ka ;•«»»** iș aJjțneneg tit riw 'w+qsntv

"" .....IIoȚySf'H'•jl’.e

î r             <’ ‘.W-                           ,. • •


23 1 ?Tnb iqyv.. '•     -

yoe.<u?e AA-tr-pivi «ii.wn::•

VW l i. A'.î nVv           c          .'-' A'."V


> Pircdrrtehtjcffre cortțtne datecu car3ct&j,pB^6Sâli.,pmtglăfS'i4^res'.^4erit&lțegfiițmti^Seoi:~. :- -   >.''~V rfi-agifiaz2>dlrF2

5>(J&£0L t 0<L dDMU/j rO<*rTC C<*r<â


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


Cancjbi.

H.» v(i< S «1 ;!»*.’! ț.\


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U50 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 1, Jud, Brașov .....

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II .

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270' 0

Sp a t iu 1 su b s o 1 compus din centrala termica și sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

B. Partea II. Proprietari și acț,e

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturH^rte^

.Șx . .. Referințe

119707/22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Bras^jf/

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cofe8«uala 15051/20000

B.5, B.6, B.7, B.8i B.9, B.10, B.13,8.14, B.15, B.16, B.

• '17, b;ib

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIUPRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, ihscrisa prin inchererea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin Încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93119 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP F1card Cata|inaJ£ÎCdîetd<

... ..

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

' ' Al

1) BERARIU MARIANA, divorțată

i. ;                   ■

93195 / 16/1O/2O13

a.■

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletă;     i

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cuffîparăre’ câ burii, propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imcțbilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

-   ‘    -c.   ‘ ■■•Al

W'

1) POP ALIN-O VID,IU

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletă;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNEUU

OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletă;

RA

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării orofesiei.de.

Al

jmedic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

1

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

- ' ,


Referințedobdndit prin Convenție, cota actuala 270/20000^

1) GAMULESCU ALJNA-CLAUDIA

VATII: - ipot^l^ăW^ /12/2013        î-W^r.i > -?W; h > y >


Aet Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 ernis'd'eW Fitard-Catanna Nicoleta;


B7


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu, in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000  _    _  _

1) CURSARâ^@<t." vt ■ n

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.10


111817/09/12/2013________________________________________________

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 ehfjsMdKFÎGărdl€ats4lriâNidoleta: trifebulăre?W^t-d& Pf^RiETĂttou tttFa^l^eț>ț'tdmpărafb ca bun .propriuJn_patrimojiiuLde afectațiune. destinat.exercitării profesiei de ...... ..____    ^$5 tofâ-33 i|S6=%«feîfiiă»illil de la M,

Convenue, cota actuatoiSWZOqlifll 1


‘: ooovavaosi.-!


gfl^țmr.          05/12/2013 țmis de N-P- Ficprd Cătălină Nicoleta;

Wătjniare,         pRo^RiETATEtu tiflo de dtepT cumpără teca buri

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,59 % din imobilul de la Al, dobândit prin c<>n^-e. cota actu     ^956.^ „        ,g---Intabulare,


mr ..


113716/13/1
13 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;


dJWWfttGwmptrai^eaîUuni

ațlune destinat exercitării profesiei de


Al


Bîl
propriuTripatrimoniurde afectațiune aestlnat exercitării profesiei de - • medic, dt

le destinat exercitării profesiei de SffiȘfe—ii—L

• i',\ 'A * .. i-V’- ■

JS-i.. =•*> <»y 1 ' ;
Al

■ -> ' ' <' • 1115436 fi                               ___________________

Act Notarial nr 1146, clih 17/12/2013 emis x^^»\^RfJ€fefAk^lA-NieqLETA; ' JrUdhuiate,jd^^^^i^AT£fâj timi.de drept cumpărare ca .60* propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de r ! medic, asupra cotei de                                   ide -la Aid

WWW?- ■;

OBSERVATIE ve^C.lR)^ iut; 3>

.O■? i>?I (••'.'


Bl 3


115530/18/12/201;


Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard                           u j

jintabulare, dreptde PRQPJUEXATEcu titlu.de dr^pt curaj&râ&Câ* burii ’


B14


propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de ‘


Al «         • t <


medic, dobândit prin Conv£irâie, pqta,afl|^la,313/20000.

^ MACAVEIU

OBSERVAȚII:ipote€ă4e00ț^C^2     t.         • ->■

115777 / 19/12/2613


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEAJANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44384 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembra mintale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                              /

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                        ț

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin inci^^iSj^a^nr. 87^^iiji 26/09/2011;

93119/16/1G/2O13

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

/

/

/or 1 *~~ va Ac

1

Ise radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota Z Ide 1/2 din cota de 3,65% din terenul de la Al, proprietatea B3

V . •

93195/ 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

'’-z «•' \                         •.    .

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

J ■          Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA. LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând' diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

W  J-.A1

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lui MARINESCU HORATIU - CORNELIU de sub B.5                   Ț

Al

'• •*>

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul deda Al, proprietatea celei de sub B 6

Al

C8

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;19713.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei 3e"sub 8 6

Al

Privind ddzrg^r.^r^^djeot^^^^^țe, drepturi reale de garanție și sârcini

Referințe

t)-4UDEjyL-E$AȘO¥

- •

111688/09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din'05/1*7/2013 emis deWFicard Catălirîa*Nicoleta;

C9

se radiază dreptul de administrarevîhȘ<i^șuf'.(ț;X .rțumaLh^hffiu £ota. de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul Sd*Fa> A î/projiTi etatea cefe? de sub B.7

Al

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 13 908.5 EURreprezentând diferența-dșjJiîqț.pjaaj^țjițaț, asupra.cplei de, IJ2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de suri B.7

Al

1) JUDEȚUL BRA$0V                  ' ,  .

111817/09/12/2013                          . >

Act Notarial ,nr.1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără obiecripentru.....j,                     5?        ... ..

cqț? de de 1/2 din cpțg dq ^,^%,țfin injq^l^p .l^uAl ,. pyopriet^țea celei de sub B.8                                               \ -

A>*L, '

111

16.5 / 09/12/2013              uVtiC’»v<{.K etai/tor. Mj ■ .‘jt■ >■.•• vi;•

Act Notarial nr. 1122, dîn 05/12/2013 emis de N.P. Ficard CatalirA«i^hMH; se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l, numai pentru cota de~l~.59'% aîTi'i


C12


C13îiiasfr /

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nigqlptia;


C14


113710/13/1^/2813

" se radiază dreptul 3


-G15-

C16


’.t


C17dife A.


Tral-p^rTfrtTcotă

Stfft B.10


-------voa*na stAsti-.?!,' ? j;de,l,9.03S~ttlTnmabilui

11543# / 18/12/2M1F Act Notarial nr? 1ÎW, d4i~T7/i2^feî^

C19

l/2,din cotede'3,70%

Bjgj              s' i' u'Jneq țr.mt • 13 oue anizm

Al.

C20

Jntâb.ulare, drept d^                                      5

E^bprezentahdd^^»S®i^tifâ^Wpft^ffill<fe'i/2-ăfn cota de 3.70% din («Mm                             1

Al

l) JU©etWL.MA^V    .         .        ..

115530/18/12/^013;                              \ ■ p.--,  '   ■ u '

Act- Notarial■ ^-1144», din 17/12/2013-emis deFÎGard-Gat^ina Niceleța;

C21

se.rac^W&kJl de adr^rt^^tfeWC’t fibrftâF^nfrri cbtd de îy^MrfeE^fifejWiB^'dfii’fîbbb^uîdeAd'A^Y'dAopAd^aîea cOdiMesilb r             ^CoAu* «*>*i>J9rirxw, 'A £’    h>fic«.'»-i .-ih       ■ -ț <■

Al '

C22

InlâffitJare^drepf.ftblPOTECA LEGALA, Valbdri^l2?6A-5 EriRlasunră corejjdte 1/Adinfeo£ade 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea cefăî

Al

.J                      ' i '■ ' ■ ■

1F JQmhBHRsMMFQR/           izr ,■ -.ititf, ', frp.ni -ir         j>..... —.i-.-.'

1157^7^9^

Act Notarial nr. 3866, din. lS/l!2/2013semiS'de;N<'JA BbbtertuiSerra;

C23

se radiază dreptul de administrare de sub C.l .numai pentru cota de l/?Adin cota de 3,70% diri-îmbbifijfâe lă A.lt/^&țH^tâffe^c^fecBe"Sub g J.5                       r-.-u- 5-.J                      d'                  '4»b'

M.

’ i ■"

Al

CZ4

lntabulare,drept.delPX)TECA±EGALA J/alftarea2aQD.7..EURpt...

------------ .■>                      . ---------------- .          .. fi'---------!--------r~înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea de sub B.15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C25

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17                                 ‘     '

Al

44384/09/05/2014                         ’

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C28

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

Al

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 195 16 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.l, proprietatea, celei de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

4047 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C30 lse racl'ază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din u |cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

Al

Ane;xa> Nr.< l?<La Rantea l >  •=      .     ;                   ♦

Unitate-individuală, Adresa: Loc. Brașov, S£r Republici^ Et'.‘subsol’,-Ăp. l, Jud. Brașov

Părți cotfiuneT terenul d#527 ffîp, 'bf?ÎHS3LrH6fițeî^H^                  aCO^erKuț' casa Scailî, hoiuri, -

sala gips si terasa de la etajul II                                       ~      .

-Nr .crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți . cnroune

----------srn

Cote teren

•—rrrrr-—,ș rr"-'. * .                 --------------—

, Observații/Referințe

Al

119041-C1-U50

04

:42O'678^O'0Of'!

'254$/527>6o

Spațiu’1 subsol cbîtVfius din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 04,28 mp

Certific qă prezentul extras corespunde cu pozițiile ip yigqare din cartea funcțară qfiginală, păstrată de acest birou.                                    „                  > p, <, .■ .                              . ;       < .....

Prezentul extras de carte funciară este valabiila autentificarea de către notarul public a acțelpr juridice prin  care _se sting drepturile reale precum șl pentru dszbaterey succesiunilor, ian isțq^mațiițe pre.z^ptate sunt


Referent,


{ ; •' .

■            '■ î ■ ’•' •

. .4 - ■'

V V V


susceptibile de orice modificare, in,condițiifeJegiL       /                       r

S-a achitat tariful de 2.0 RON, icHftâfRtâ’'ifirem^W^'0'lOT)3,S5Pl3/Î7-10-2'Cri8'1h'•“sUm'â de 20, pentru serviciul de publicitare imobiliară cu co'dul:nr. 272

Data soluționării,

17-10-2018

Data eliberării,

/ /


-

'•<5*


*’ '*v* ' r

.■W

"~.A /. /


^uCjSOl ^02 gdhuaj Tv+fre- cĂB


EXTRAS DE CARTEif^SIA^W^^W ' PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 11904iiCf-U51 Brăsbi/^'S^^^

.....i          ‘t‘ -'•rvî!“-<*■ Af>rr«*Sr»țW"f

X.; ;r ^ ■'xr. r    : .»*, Vja...yAj>zbfc^^

:5i. f - ,?4< k

A. Partea I.DescriereaimoJh.....

■    ‘ '                                ' ' -f* '?.-!?•? •••A<V>’A:vy'^

; ■' ■-■•    . '    ’■ h: f *


Unițate îndiyi.duală

f * ■ -<                                ...... ■■..■         ......-.T*v-t.-,

’ Adresa: «Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 2, Jud. Brașov., w—....... .      r.^., ___■

119.041-C1-U51

țU ,. . . .: ■•


2303/87QQ#

. : . '■ î : •■ • .. . /\-:-•        ;■ v '

' •   v'-.-f’-i v J J ------* - —

- r-

Aii-1- -.

: . . ■•••>

’B'. Pa rteâ'' lî< vr


,                        jsbi

- ■' • v ■ ^Bjriid^yîfcWwy

nScri^rbprivitoare la dreptul de proprietate șîalțedreiJturtreai^î

L§iȘSi;/i2/20ii ,;.   ■: .■ J 7 . j ■

inyje; nf. j.90, din 17/06/2'010 ;șn\iii•ti^^pnsiliu.i'j^ "&•$»£$■*•■■■                    •rîst-Lwni-a

<7‘iw*K f S- .••


Jfitai^jiâre, drept delPROPRIETATC/'dobandit^rtnȘșLegW

;-J.5-G!51/2OOOO .                                r >

( i ; vqjun vn/n, yuz.i<./c «.< oioci/oct uni v>< ia juti-va/uh L.-^.pozA;e. transcrisa din CF 119d41~Cl/Brasov,ir>setisa

1XÎȘ/1O/2O13 ? .   ■'

JfȘf^r. 982, din

ffbJÂdre, drept dd'PRtiPRiET^^a|'tițluide ®RU^R;patrimon1ul de âfectațTune*destina?^x<-- , Ș^asupra cotei 1/2 din 3,65%t din imobțiuNe £f iipS&ifeentie, cota actuala. 73/4000...    ..^. ^...fe.ț.

-^ăârtAiFțiy MARIAMAz divorțată^ .  .......XX

i^^EfiVĂTII:veziC.2 ;

W10/2013 M

983, .dih'if^/i1p/2bl5Vț^^p|.f .r^ |ftț$b^.kife, drept. de PROPRiETAT^tîtlude'd/b P«l^K|ș-pâtrimoniiul 4e afesctați&ne destinat*' ffiffiO PÎupra cotei de^l/2 djn co'tâj de l,Q3&g.u£in gop^qit.prin Convenție; c<ata<adța&iâ 193/2dOTi^h ^ALIN-OVlȘ|y<


& feiaopanfflt pnn convenții

rllTtjW^ALIN-OyiBIIU; __________

i y^îZfV:     

gi|felffi/io/2Qi3 X.

l^al^r. 984, din 15/1,0/2013 emișjde r^.P;' drePt <fe PROPRIEȚÂTEțltlu de ’d^O^ patrim.ortlul die afectaț^|r destinai^

^Prin Con\ffia^/edț<fflfaESCUHORATIU^


■. ^^^RVĂTII: - /p. ^aiâ C.7<>’i          • >£î


^jintfbuiye, drept de PROPRIEȚÂTEț^fade drejjt'ce


:e și ai te


?^ajrc! ,Cșț;ftig^^pieta-~

ca


Ga‘-litaf fft&iSfW


ca bun


i'profesieide


^șndit prinit prini


OdkVbe;

iXsiotr


..iii-i< tqjj-.b

-»t liii

ta- ■'Trișa ■

•ș£ .job


b ĂHĂbrfeW UtiiO ■_■■■. ItșjAțr/ Wț^i’,’. c^^tP^pS!


:flV .*'£•»

-S-


OWîâ'iih'          ?*WhCarte Funciară Nr. 119041-C1-U51 Com.urtâ^raș/^uhicipiiți.ffrașpv


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi.realep,

t z -        . ■■         ■’ ■_____

, . i | OBSERVAȚII: - ip. legală C.21


115795/19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BatranuElenâ;

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpără.rqvc.ajbun prppriu în patrimoniul de afectațiune destinat exe^rcjțăni profesreijdș, medic, dobândit prin Convenție, cota actuala .370/20000' J 1)‘CĂRSTEA JANA-MARIANA :           ; r ?'

OBSERVATII: -ipotecă legală - C 23

116191/20/12/2013   '   < X ' } ~        > / ’ :'X<

Act Notarial nr. 1151, din:18/12/2013 ejȚiis de Ficajd Gat'alin^Nicgigta;^^ ^yyî;-

;O

<#

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drepț propriu ‘în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării -.'proTpșȚef âțșt medici dobandit prin Convenție, cota actuala .352/20.000î.‘ Jk: V'XtUî*.

7®ț?

• î ' r*- «

1H PENCIU STELUȚA-AORW^Z'X J

giwiw»

l Aii V i

(SAs: i

;-??OflSERVATII: vezi C.24    XX j,X. /

116434. / 20/12/2013;     /              ■.. - X;}/-'

EI               W-S- *■ h

oțafi^l; lîr. 1156, din 20/12/2013‘emis de Ficarâ-:Cătaiiria,Nic'oldta;^i^

K;


, 5 fnedic a'supra cotei de .1/2         'de/2,07°4>ijip;

țdobândit prin Convenție, cota actuala 2b7/2bw0 /?

^41897 09705/2014 îsC^ofâriâl; Fir. 397, din O


propriu în patrimoniul de afegl^țki; J,-. A iMdiC’ asupra cotei; de: l,5BȘ&fd[n -      jrnritĂanfÎA rnf-^ nz-friial^ ^TA/'SiCirM


Ințâbjulare, drept de; PROPRIEȚ^Tfc» titlu-,de dțșp^giftari^^

---—

,.^_...__-____„          .Jfajn’.imp.bilul.

CdOventie, cota actuala 3i6/2QbGb>.

1) BUGIU MARINA.....

; -CÎ Cartea


Mg707 / 22/12/2011■ -, ., -

■y%S|fe|7^te TT- 0 (anexa l poz,-127 dirijnyerițarul.HG 9^2/2QQ2i)j

y^ |H|bifiare, drept de7tE>rtHSMSTFțAfȘ’-*■

<7^ -<:

«>'i : ri TZT


1)' CONSILIUL JUO^AX;:4,', -v',

>«£> ■


Z' ‘!['OBSERVAȚII: poziție transcrisă^din'CF 119041-Cl}Brasoi/țiinSc^a^nif, --<----------------------:;■■'■

53126’116/10/2013 V        ,

^Mptariafi- nr. 982, din l»5/lb/2013^ff^bg Ficard^


j~.’ _r. •»


^tlșe ^adiază dreptul de administrare Înscris su^;<?}^rfti(^3ij^ Ide 1/2'din 3,65% din imobilul de sub'A.l. propridfefc^^ '

16/10/2013                  u?

Intbbiulare, drept deIPOTECA diferența de preț heachitată,. asi^ra; CQtei ție-17^ dW/ăfejn dirf imobilul de la A;jO,;'prbpfierafea' .dd/iub' l-K-JUBEȚUL BRAȘOV    t--;'<’.*/

sș radiază dreptul de administrare înscris sulf (^lyîtL,.-..  ,, . ,

£55 /16710/2013        ,               ‘1

Jpțajp< nr. 984, din Jt5/lb/2013^miO^,N.P;: Fi(^ se 'radiază dreptul deadminîS^răre'îh'sCris sti&j&

^[Șeft/g din 1,66%: dîn Jfflobjtg^bW^ÂJl,-' pW^


deil/2'din 1,93% din imobilul de-isub A l, proprfefatd^fte^su^B ln®0^lkre, d repti dej ppîEEfcA^lXGALA, V difer^nțâ de preț fie^aqHitâwJ^Ora dM‘e' i.rhp b i hil d e sub A/lȚ’^Fdp'i^fera^e^de "sub-il^jiflPEȚUI- BRAȘOV

•4           ’i

t.... .4> .. .•;.

4 ■'-■


305? 16/10/2013


yiăl nr. 985, din 15/10/2013‘emtS de NP Ficâț^


Intabulare, drept de IPOTECA C^GAlÂ; Valoăre:!^ ienț ^are conține date cu caracter perstiriaj, pritâfâieîie preveqȘf

'       | H « mc.

^^-^^•e/Func/ar^.Afr. 119041-C1-U5-1 Comuna/Oraș/MpoJ^pj^

, Referi nțf "'' O . i' >. sfeq

1 i i . r* -fi-j

■ < "ju'lgaw!de fa A. 1; proțHietatea^B6y - v

*...... ..... ’ >


j^Eifard Catalinajuigoleta;


•ra corei'


l^lghi   Wt#&șg ■ ■■ *■

<; iț ytfrtțpjțj;


p .•rțrJpnȚ .Ș'’


îiqjff JUp::K4V


’ ' llMibAAs*


tru ceța t


•s‘.C'.1-1 tei>A

.h'U •-•'nti

înMiBcmlMnMMBiSaggKgr^ A tĂîisFi •        > < i •.■; a t>■

i-

.-.n >               ’.••?■

Y-y                . ■? ■ ■•      V<M

>v !.        i. fiMiiiui jj

a a '. , trrMilvU Y?L* s

B. înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de.garanție și sarcini     ./      J < >

,;       >-j-»4■'# Altei;Î&Ș'}? :

i '<>

: C24

șe radiqză dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 1/2 din 3,52 % din imobilul de sub A.1, proprietatea celei de sub,EL 16    ' ■ '                     ’               .....' C

116434 720/12/2013               .         , c , '..c: L; ;u

Act^Motarial' nr.1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta/. .v''                               ?

'■ii.'

•:      xi..

se radiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentru ,cota de 1/2'din cota de 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17.Î

4431

39/09/05/2014                            /    <  '

Act Notarial nț. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; '

j.pjtu.

G27

Fritabulare, -drept de IPOTECA LEGALA', ’Valoare’: 19516 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de ‘din imobilul de la Al,' proprietatea celei de^subiB: 18^ .

Jij JUDEfOL BRAȘOV”‘     ---------wS

•      • r..’ '.“.A «•>

** t *VJ £i


.W|*O   ■ —

fiț^,^jFunGiar^Nr^l9041-Cl-U51 Comuna/Oraș/Municipțu^


:2,:ML5wâx^.k; _

k^I^^'^arg^lWectncIEate, âfc’dpensulî^dafe'&sC

^ț; ț Ă/dtfe^<r -*-< -f >   ' ’......

* ’                       teren


. 3 > ■>' %

- ■ -■ --Mnc-firs. «■

TUDORpAE '

ii seninhlufa^, i

(parafa șrsțefyh

. H


1 '*4-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Brașov

. A. Partea i. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 3, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270

0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.

18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit nr+fț Convenție, cota actuala 73/4000

i            A1/B.14

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;^          Si

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpăra r£f^>țwjp( propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profește/tfe medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, dobândit pda Convenție, cota actuala 38/4000

A1

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip. C.4, vezi C.5

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ipotecă C.6, vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bun Dropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobiiul de la Al,

Al

Pagina 1 din 6

înscrieri urvitoare 1? dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6 !

t

1

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU ALINA-CLAUDIA

OBSERVAȚII: vezi ip.legală la C-Ș..... .

S11703 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000            i

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAȚII?, fp legală C 10

111823 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulare, drept de PROPRIEȚATECu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie’ de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111873/09/12/2013

Act l^otanaFmr-,13t2^7.dtti-06/12/20-13"emiside-Ftcard-€ataîina Nicoleta;

B9

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu un patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/2.0000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: IPQTECA LEGA-A C.14; radiere administrare C.l la C.13

111943/09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de FicardXȚatalina Nicoleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 386/20000

Al.

1) OANCEA ANCA-MARIUCA

113726 /13A12/2M3

Act Notarial nr. 1139, dlri 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit.prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) NICOLAU ÂNDRADA-CAMELÎA

OBSERVAȚII: - ipotecă legaiă - C 17 ■

1141

047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin-Cenventie, cota actuala 380/20000

Al

_______________________________r

1) LELUțlU LUCIA-MARÎA, necăsătorită                                            ‘

115457/18/1^2013         •

Act Notarial nr. il46, din 17/12/2013 eimis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B13

Intabulare, drept de’PROPRlETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) DARAMUS LAURA-MAR.IA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 21

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimortiOI de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: C 23                                                                       .

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

B15

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 3 de la

Al

£JJJZ001 Pagina 2 din 6


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MAR1ANA, născută HOHOTĂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192 /20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune’destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,-58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: radiere CI, sub C.29; IPOTECA LEGALA C.30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1 A1

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.,87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

i       ,----.Al

93202 / 16/1O/2O13

--

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

w.  ——

C4

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;9785 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

XAn U * a     'îV/

1) JUDEȚUL BRAȘOV

60b7.a0'/--------------

C5

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

Al

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare:6412.5 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C8

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare; 197 13.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C9

se radiază dreptul de administrare de sub C-l, nun,ai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub;

Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

C9 |b-6.1

Al

111703 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA., Valoare:13908.5 EURreprezentand restul de preț rărnas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

111823 / 09/12/2013

Act Notarial rr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C12

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,16% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.8

Al

111873 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C13

radierea dreptului de administrare înscris in favoarea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privire la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANIJ CORINA de sub B.9

Al

G14

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURasupra cotei de-1,59 % din spațiul 3 de la Al,-proprietatea lui IDRICEANU CORINA de sub.B.9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111943 / 09/12/2013

Act Notarial n'r. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard.Cătălină Nicoleta;

C15

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.10

Al

113726 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai peritrucota de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de sjibB.ll

Al

C17

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURasupra cotei de 1,76%.din imobilul de la Al, proprietatea celui de sub ,B.îl

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

114047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de

1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

Al

115457/18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;-

C20

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

/ T r       C\ ' & y - -

C21

intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 11753.5 EURasupra cotei de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

oV' 2S'r'!

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de.la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

C23

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12567.5 EURreprezentand diferența de preț neachitata, pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de spb B 14

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

C24

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B

Al

. JOacumentcare conține date cu caractecpersooaJ. protejate deprevederileLegu Nr. 67JJ2QD1. .înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cacaiina Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l. proprietatea cele' de sub P 17

Al

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, V?_ Ioa re.: 19 5 16 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGlU MARINA de sub B 18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6

----------Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate rrrdividuală, Adresa? Lac. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, Jud~.-Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu,suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarulpublic a actelor juridice prin care se stfng drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038645/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

17-10-2018

Data eliberării,

/ /


Referent,


(parafa și semnătura)
- ■Ooaumanțxare.canțme.date circaracterj3ersonal^cQieja(eji£4H£V£Cferiie.L.egii.Alc.J>77/2O()l... < ,                          G dipJL.

Sf6S0L 0 2 COMtW VOfCT^ CA'feOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Căite Funciară Nr. 119041-C1-U53 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Adresa:-. Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 4, Judi Brașov > —                         •

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp


B„ Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, 3.10, 3.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.

16, B.17, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-C1 /Brașov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93136/ 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drețt cumpărare ca bun              Al

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de. medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%. dobândit prin Convenție,i cota actuala 365/20000                                            |

1) BERARIU MARIANA, divorțata

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun| propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei dej medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% oin imobilul de la Al,l dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

1) POP ĂLIN-OVIDIU OBSERVĂTII: ip legală C5


93264 / 16/10/2013___________

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca buni propriu în patrimoniu! de afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,i dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000_________[

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU__   __’______

OBSERVAȚII: vezi ip.legală la C-6


B593312 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficarci Cătălină Nicoleta;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bunj

B6 propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de’ medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% diri imobilul oe la Al,__- înscrieri privitoare ir dreptul de proprietate șf alte drepturi reale

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Ăi

1) GAMULESCU AI.INA-CI.AUDIA

. OBȘERVATH: -ipotecă’legâlă<9

2/2013

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B7

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit orin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAT!!: -.vezi.C 11

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de dreptcdmparare ca bun propriu in pâtrimdriiul de afectatiune destinat exercitării profesie: de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

1111

Î76d oi/12/2013

Actifjjdiă^ial .hr.JL122/HinJ3.6Z12/2Q13_emis de Eicard-Catalina-Nicoleta;        ...           ---------

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: C.,13, ip.C. 14

111951/09/12/2013

ActNpțarial nr. 1123, din 06/12/20,13 emis de NP Ficard Cătălină.Nicoleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 386/20000

Al

1) OANCEA ANCA-MARIUGA

113728 /13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard C§țalina,Nicpleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

. Al

1) NICOLAU ANDRADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: ip C17

114041/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUȚIU LUClA-MARiA

115461/18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Catalina-Nicoleta;

B13

Intabylare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare câ bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

__r_Al

lHMttAMUȘ LApRA-MARIA

OBSERVAȚII:-ipotecă legală C.21

115559 /. 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: - lpt^^)^^23

115825 / 19/12/20^>*£^&\

Act Notarial nr. 3866,/ffl&^8/fâ/20îlk^pis de Batranu Elena;

B15

Intabulare, drep^a^RQ^UE^^?^ titlu de drept cumpărare ca bun

Al

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NIC.QLE.TĂ1 ........,

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) 5IMINA ELENA-MARIANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun:             Al

propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de!

medic, asupra cotei de 1.58% dir. imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000                                                !

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29, 30

C. Partea IIL SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe


119707 / 22/12/2011 ____________ _

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventării1 HG 972/2002);Al


Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1) cbNSILÎuTjUDETEĂN^BIRASdv____

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;____________


93136 / 16/10/2013_____

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. î numai coteTȚ de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B.J____________Al


93205 / 16/10/2013                         __

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei! de 1/2 din

cota de 1,93% din imobil, proprietatea celei de sub 84.

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALĂ, Valoare:9785 EURreprezentând; diferența oe preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 1,93% din! proprietatea celei de sub B. 4________

1) JUDEȚUL BRAȘOV 2AlAl


93264 / 16/10/2013____________

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emi
de NP Ficard Cătălină Nicoleta; Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Va!oare:6412.5 EURasuprai coteide 1/2 din ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celui! de sub B-5.1 __ _________ _ ___ _______!_

1) JUDEȚUL BRAȘOV          2. " ~ "2 " "      22___2"__2.

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.i numai pentru cota de 1/2 din 1,66% din irnobihul deja Al, proprietatea celui de sub B-593312 / 16/10/2013                              __2'  .■  _

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis cie Ficard Cataiir.a Nicoleta;

Cg Jse radiază dreptul de administrare operativă de sub CI , fiind rămas :

I                                                                                                   — -                                              L


Al


Pagina 3 din 6

înscrieri privind dezmembrămintete dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


„ Ifără -obiect pentru ccta del7? drrrcota-de 2,7O% din imobilul dela Al,

! proprietate a celui de sub B6.1

llniabuiare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713.5 rq |EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al , proprietatea celei de sub B6.

JL______________.__________

____1) JUDEȚUL BRAȘOV_____________________________________ 111708 / 09/12/2013_________

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de 3N? FICARD CATALINA-NICOLETA;

sVTadiaza dreptul de administrare de sub C 1 nurnai pencru cota de

1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7______________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35% j din imobiI, propr<etatea celei de sub B 7______________________[


CIO


Cil


__1) JUDEȚUL BRAȘOV        __________________ ' 111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

se radiazăldreptuTde administrare de sutFc 1 numai pentru cota de

1/2 din cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B8


---------r

C12


111876 / 09/12/2013


Referințe


Al


Al


Al


AlAct Notarial nr. 1122, din 06/12/^013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de| 1,59% din imobil, proprietatea celei de sub. B 9_____________

intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea celei de sub B.9______

1) JUDEȚUL BRAȘOV


C13


C14


111-951 / 09/12/2013


Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis.d,e NR Ficard Cătălină Nicoleta; se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,93 % din JmobîL piopdetatea celei de sub-B. 10


C15


113728/13/12/2013_______ *

ACt Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C16


C17


se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B, 11__________________________________________________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:2347-4.7 EURasupra cotei.de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 11

1) JQPETQL BRAȘOV


114041 / 13/12/2013


Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;


se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai

C18 pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12


115461 / 18/12/2013___________________

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C20


C21


se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.1____________________________________ .______

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13. 1 ____________________

1) JUDEȚUL BRAȘOV


115559 / 18/12/2013__

Act Netarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C22


C23


Al


Al


Al


Al


Al


Alse radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14  ________

Intabulare, dr^fe^e

cotei de 1/2 di de sub B 14___, 1) JUDEȚUL

115825 / 19/12/j^ĂLEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra Jin imobilul de la Al, proprietatea celeiAtt.N.Qtanâl nr-emis de Batranu Elena;


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proorietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al. proorietatea celei de sub B 16

Al

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NIC.QIEȚA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din spațiu! nr. 4 de la Al, proprietatea celei de sub B 17

Al

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Va!oare:19516 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58%

Al

din4mobil7mrcrprietatea celei de sub â 18

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et subsol, Ap. 4, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp. branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018 Data eliberării,-

/ /Referent,

(parafa și semnătura)


: -    OFICIUL DE CADAS^C    .

SI PUBLICITATE IMOBILIARA BRAȘOV Num» $ prtnurnr. C08TESCU VIORICA

, UBHW 1 9 OCT 2018 !


L A DATA OE .
Pagina 6 din 6

£Ue?SOL 02, GOW0/J TOAr'H?Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere -Ziua

142016

17

i    Luna

Anul

10

Ț 2018   1

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov -       . , —

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Eț. subsol, AP- 5, lud. Brașov _J                 , ______ ... .

Părți comune: terenul d^5T77np7bransarnentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                                      "

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U54

2

158/87000

96/52700

Spațiu- 5 subsol Co'mpLis'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp

B. Partea II. Proprietari și £cte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

■ Referințe^

• '         1     -i"-    .      .

11970,7 / 22/12/2011.              .               ;

Hotarare nr. 190, din 17/06/2.010 emis de Consiliul județean .Brașov;

■. .                                                   4

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege; cota actuala 15051/20000                                            : L-hb’-

A1/B.3pB.S, B.6, B.7, B.8, B.9, B.ll, B.12, Bilă, B.14, B.15, B.16, B.17, B. 1B

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

.i V '   .

OBSERVAȚII: poziție trăhscifsă'^dih CF319G41'-~Cl/B’ras0v;'idscrisa prirrihcHetâreă nr.’87643-din 20709/2011; poziție transcrisa, din EF 119041-:Cl/Brasav> înscrisa prin foctiefereairif. fff60StSrF90/Q9/201'l;

93144/16/10/2013 .. .               :.. .■ >-’-l; -              -

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 e^îi'de'FicaWGătâlină'Niddfet'a;'

B3

Irrtabutare, drept de PROPRIETATEcu ttttu de drept Ctflftpaffl^TTÎSCH propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prdWiei » medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cotai actuala 73/4000             ,      ,       r .

j5'ivs?^nfT

1). BERARIU MARIANA,, diyorțată

93215/16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emisde

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu .de drept cumpărare-ea-’trțȘI propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei demedic asupra cotei de 1/2 din 1,Ș3%, .gobaqdit prin Copye^țe^p^ actuala 193/20000                                         XVv;.'fc* • C

■ •'7

i.

Al

1) POP ALIN-OVftnU T     ’ /

OBSERVAȚII: ip legală C. 5                 ....... ' —

93268/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de BNP FiCARD CATALÎNÂ-^l€(^E*tÂ;;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit: prin, OQPvanți.e„£Qta actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORAȚIU-CORNELIU

OBSERVAȚII:-vezț.£ 7^         \                            s

93315 / 16/10/2013                           c .

Act Notarial nr. 9.85..din.l5/l.QZ2H13emjs,deTicardCatalina hficoîfe; ■■    ‘

B6

ntabulare, drep.t de PROPRIETATEcu titlu de..drept cumpărare ca bun oropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 2,70%. dobarfilif arin Convenție, cota

Al

actuala 270/20000

Pagina 1 din 6


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

-"       1                  ’                       .....a

Referințe

1E-43AMU1.ESCU A LIN A-C.LAUDIA

L.. - . .                      1 «r

—&BSEFIVATII: IP LEGALĂ C. 9                                                              ~   *

^>T7^M2/2613 ăsiadm j 7      > ,£i >.&3

;■ << / :

MMfc 1120, din 05/12/2B8B®ăi®lNWBim Cătălină Nicoleta;

B7

medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARV ANA


111835 / 0;9/l?|Z0T-r

Act Notarial nr. îlgl, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


Intabulare, ^țpt de PROPRIETj
k'qrff , dibui

-d^î^ĂS^l^emisâe^câ'KiȘatalinaNitisieta; --PROPRIETAȚEcu titlu de dr^pt cumpărare ca bun ... ^„^.-„^W^^tetăȘune^WăSnațexeFc^rff pw^K?' _ medic asupra cotei de 1,59% din imobilul de la A.l, dobândit prin OP              a 318/20000.........................ffitteiicpbi li E-»frti&<4 .48


Al


f      hotmnto sdls iz »?«U»hC»<na eb wftcranb ei eisolivng hoiuanf [

- Art WHhtQll. jij^J4aX?<dia^ȘA2l42XU3waHijs-de-EiGa«LCatali«a-Ni«>lata4-—-— — —;■ —-—zr! Eeutttlude.dreptcump3lsaref ca.bun,k*^s-‘^*^-**'Z^>^ti-Ci!

fOn56fluTffe'îa"X' 1, ăofibnW prin

x î-brsdob ..STA-HîflbO#’ 3ae1


Ti ■’iîj ,0'?f '‘i «hkisIoH


;>         ^16'UdiJni ,


TAVIOT UWMOQ-VOaASe HIT3OI4 ( (

SVfv<C .’V«AVR3?^i0

fitittitlMSM                        <C?.d.          ....

tațiune destinat exercitării profesiei de EI0S\0I\31 \ ££££€] r?Gc\n iy r


ih £8t! >n ■enMoH.-^A/


hynS ah iiti-f'<iS?TĂtr4idi^n:l4 aî,        .*ns‘L>ds;ni_______.

3bf»>te3b onvitar^U gb.kinpr itfsg ii unqoiq -a . ' w         .^Pga.E nib 2,1 96 siquas rdbsm- ca ;^xEcu-tauMie^r^        ^W«*3«4£.........

aișnrfesifei de              \ ex&sei

ElQfrQAglIr


r»ib E8G .'.o :«>n65oir î'jA

-----


£ îisro Sbob» uiSTĂTliA^M st; >pyb '.a-ifeiLdsdnî"' q ii~i; v-3X5 .îsniaeb &nuijRj>^6 sb ii.:;.<-:omiT»6a    . r.qoAiV ,

i.ș H$\C;»î ;■ i cuSOfr-----

VO-HI..JA          :


^TEcu tltlude-drept eurhpăFareca stațiune destinat exercitării profesiaxoia..daXZ£^L^.                   9*.        -'3

actuala 370/^000

yA? CqA^i UîVî8 ?i;ns f          ț nir f>8'g ;n

td sa9TK>BpmcS latră        j.^TĂ:3im6flq.'ab raaw .â^>ij;ibjn!£XȘ£\.(ț£\iSX •

J6:


i,-K>n-r.T?(-»q ; ui-.A-tq td . ’Miir

3K            AfA. i,j -------

g£,.    ■•.■.■.■A\;--,-?.,-ts-..-

r jxgs\Qi\gTȚ cxi; e e: __                          _                                         ( '-. Voit ;

:5-iRi&arn.; -Mfnh enHHI1 u-:ăd ATjfjqM^F; an ;os<b ••■yis^dbin!

_ . JU □IM'Ă. f ’ S3 J . ) —Z\'3 >D'         WVJ^TJJ JXHO t

S *dh ?\r -b i^:o

.—----------------------------


'St ihdtD fntoR 9b aiiv.o ErO£U>r,?.J .lifr ?8P

—_____                    J-C-

13feb iei.'3iG“<q ‘hfilvmxe isnifeeb 9nuj,Kî:>r46 3f. ''ui nor*-v-ea fi ■.rqa'uv ...


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

lntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

. Al .

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

lntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P; Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

lntabulare, drept’de"PR0PRJETATEtitlir de-drept cump/ăra're-că bt'nT propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

1) SIMINA ELENA-MARIANA

444(

)O109/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis1 de Ficard Cătălină Nicoleta;

■ ' : -- ’ • '• * '

B18

lntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectdțiune destinat exercitării profesierde mfedic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

AI

1) BUGIU MARINA                                       —-----------

OBSERVAȚII: Ip 29, vezi C.30

C. Partea III. SARCINI

Jjișcri^rj,privind ddzm^ni^^^m^l^dire^ț^^d^ejpjopr^ț^țe,

5 •-•>*- ? Referințe

Act Nctâtial nr. 1120,'diJfC®USZ2oi3f3lW^^                             ;

CIO

Intabulare, drețfF                        Vdr6aii^eiWg^'.!5'

EURreprezentândrestul de.preț          aSftifeY/aăihpra 'coW'de1/2'

din cota de 2.20% din imafcilul.de la.AX proprietatea de sMMW Af*

■■’ '                    Al’ ’

iv ț X r .*A*; ..

i) jw6EttiL.^i^v       .

iF -. ,.,'.^5-.;    --------------------

C-l-1

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai cu privire la cota de 17TdiriT7U% din imt^iJ^ela/S^jjfoprjetatea de.sub B;/-;

•::TX'.       ^jșrr-r:-------

:                                  ■ .A

111

’;i i            '

Act Notarial nr. 1121, dih3Q^3^93fipie<iu&de)ficaKl.€ataliRa <ț4iGoleta!sî

‘ •        .".   */                  . J' -,. i. .4.

C12

șe radiază dreptul de administic^dQ^SObdti’pridiFSMa'dd® de î/2 din 3,16,% din imobilul de la A.i, proprietatea celdiidbis8&'®*8î

1118Ș2 / 090300

ixcxti'-.uos •,

Act Notarial nr. 1122, dlOiQg^aig^iaifiB^itetfîicaW^gst^Hna Nteote®®! o <-

■?. .- d ■         ’^r-u-s;M ;• -•

C13

fiWiS b uf are, d

EURreprezentâridjagstîitiaieowdtiBăianasKdesachitat^asldpraîQDteid.e

1,50% din imoMilitl de ta A.l, i®SOTtel^a«ietetede«.uteB^,-cF r?

-•?'.. ■? r..-jr:Al’ '

IC-          .■ :. K;1V ' < IE

K: ut:'::-.d-,'L         n<

1) JSfiBBMt ffiKKSSV                           AWAHiAM-AMX’3 AWîMIe U

se radiază

AJOSigC ffib VH£ ti' ish&foH 1oA

/ ’ 1

;ul dfi administrare desub c.l numai asupra

■*18                                                               .. :7:2

oh jQcrb .e»ii»udGj p âMr.oivhteGl tqoiu 8(S

IV-lJ-01 .? itftSn' raMiHflM uiaua (1 ', v7vA>7fti?ieo ’" .


Jt ia Ax eraa


133 ............................................................uc.u ...-^

*'Wk wraiww&Wâ rt&ror  ■

■  - ■■---■■ -                                                           rntpiHp

writ iT


Al


bniuiia naftieaî , enh,


' je admlrii ^efe'la «X


- .............'........tmrcffimiîc i tocmeli i

7nfe5£J. .toq-I bmîwp' O tr sfraA oliAi »r niHiu            .o

graduț juîiiaMoS ______

î; ettnop •Ari'/vRâ^ao

; nlb ercanrr snrz>n

.da sțubCl. mimai asupca-G^tei-daU^

5 81? - r ipnBloW iiFsc iyi'sgtehilfflSsăit, L . „_____________ ,

lOKai^uffmiiwrpb :vg31 mb

âst>ib61 SZ' (   .

\ eiște;

Wib ,£8<? .<n isntJoM


.1, proprietatea

.atfolo^iM-onitaloi tna^i7 ■abeitm i-Q&9â\?.L


Ote ioiea mqoee .1.3 dup. «Jt jiinlăifMtnb'G gb iutqcnb Ă&BibM sat j

A^&taijag»a..t?g£g,x^. ’ ;s»b fc!9ity’fclijos'Jn!- -

g» X>:e,.r mp £\j^b: s:AcUtefcărial j


n.c . >n

tuJqplO L>So:US'.' £>£<

.:«0dT Jgeal-l *>b fr*»» ftm K\f j

,AJA9SJ—ASâTQQ»—ob iqaib—,»iâludĂlnr

b SAI pfo isfcj giau&fe ,6icM>w, Jsig ob rjnsnatio hr,aJnsv>iU3iflU3' ■ D ,

gpnq yțq Jidomi n»t.- ^d&,I 9b 6*0?


se radiază dreptul de administrare de sub C.l num?l asupra coteMB]**” *uVIa!U 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub


C24
.;’ _       _                î

A j^KW "ob 31 Ptb ,


tlri£)p£\dX \ SIEtț

<:jh „-•■□

• «jîq^b fA6'?bV‘i?

„ f,b ':.\A pb / atemdfiihi------

oi; umă; gb.lLijjO-'P3 ________                                              ..... ....................... ..... .       .                        n;g                ;______

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/3013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; VOȘAMd JUȚJOUt >:__;

fffiy * J xj

116203/


d.         iaio2i>.s?&Jângi?]Q .ĂA.ei ofc Wctomi. ^.a &£îAa&.£L


■CZfi^^ rftdl^.dtmfal dfeMmiqiâia^Xie sub CJaumaUsuara cotei de

..........., ■


înscrieri privind deirhembrămintefe dreptului dețJroprietăte, drepturi realede^ărariție-și' sarcini '      ’

______________________________________________________________________________________________________________________fa


119707 / 22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CIlntabulare, drept de ADMINISTRARE             t . t. «

. 1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV T -k ’  ____________________________

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inșcrisa prin lrtBltâțitâJfâ*87Ște‘dM 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119.041-Cl/Șrasov, înscrisa prjnjnc^eiepep nr. <8 7 f> 4$ din 2Q/Q9/2011;


93144 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 982, din                    ^c^r.jataUeajbtoteta;.-.L o-.


Ise radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota

Ide 1/2 din 3,65% din imobilul de la Ăl, proprietatea getei dă Stih iff3 93215/16/10/2013               ' ■ -r .■

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

se-radiază dreptul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2 din 1,93%. proprietatea ceJui.de sub,B. 4...............

lntabulare, drept de IPO.TECA.LEGALA,Valbare:9785e de 4/2 din 1,93%, proprietatea celui de sub B. 4_____

1) JUDEȚUL BRAȘOV


C4
93268/16/10/2013    ____________________

Act Notahal nr. 984, din lffițe/2013 emis de feNP FIC^p CA^j C6 “            — --        —- -■    •- - - - ’
se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 tiulpâf

1/2 din cota de 1,66% din imobil, proprietatea celui de sub' In ta bula re, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:641£'.’S? EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din* cota de 1,66% din imobil, proprietatea celui de sub B 5           ?


*


Al


Al


1).,JUDEȚUL BRAȘOV ■


93315 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2,0,13 emjs^deFiGyd Cat^in^^N,i(;ole|a; , se radiază dreptul                            T-T^ițîfrt'blîWiro-iir Câtă

de 1/2 din 2,70% difi liVidfillul jd'e ta Ăl, prdprtetătâa cefei de subfrd Lntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713._5. EURroprozantândrâstul de preț rămas de achitat. cu.privire la-cota de 1/2 din 2,7Q% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

.. I)      W^.2.Y----—----------------------

1H717 / 09/12/2013                


C8


Al.Al


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C26

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44400 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

lntabulare> drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B.18                  -

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare înscris sub^CrlmUfriai pentru-cbta‘ de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietate celei de sub B.18

BT'*          r- »                                  } i-x.’

4049 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3, fiind ramas fara obiect

Al

- '

Anexâ MniTl'ihaBarteai ii

Unitate-individuală, .Ad^sa:.Bo.c-BiașQjt^t?-^epuffif(iii; subsol, .Ap, 5, jțfcl Brașov- -  - -

Părți comune: terenul 3e'527+nlp71fîr&ri$i&fâb'hit&le         gaz/ eîăcfricităte; acopierKul, tă^a scării, holuri, -

saJa-criussi terasa-de la etajul II                         -                                             .

tu ia *                            ...               „        i _             .....■!"       ........... ..——t—                      ! i 'â t.. i t1 r ț fu . t           r          .............i

-tsir-crt

■ “Nrcadastrai

Suprafața .. cori^trâibă. i

Suprafața. rutilăs(Mpă:

.. Cote_părți

> 2bihahe>

; Coțe terep

*77    v iWU---

Al

1¥3O41-C1-U54

nu2ft2r: tu

138787000

- W327D0

SpEtțjaiB daBsbttOttipus din boxă aîrfsuprafe'țai^fltnă'rrîăsurată de 2,41 mp      '   !

b...ar-.au ,pt- • scuuv?-

Certific pă prezentul extras co,i;e.șpunde : curppăițiile jn-vigoare din cartea funciară’originșlăiipăstrată de acest birou.                                                          :h:> a’-B-,.    ;■ . >•     ■ >i-T.q :t' e..:

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificare^d^FcItre nptaful-pu.bUc»aqCeJpr juridice prin care se sting drepturile reale precum șl'pentru dez^âferea succesiunH^^ia^ffițftrijriâjwlg prezentate sunt suscep^tle de orice mogJg^njjțjqQH^WJ^fe.aujar. -h.: • ...... B •',<! /./ S-a achitat tariful de 20 BON, -^ji^§ujjgJ^jg^0r^g^Ș(^Ș^3^17:ljO-2Q-lȘ ityȘH^ide^gj^Bfru'Serviciul de p“ub1icifăite iifiobilîără cu codul fir? 2727• ——            1'■                   ' 5 CS LOi’’r

Data soluționării'/'   '■*'<

17-10-^018

Data eliberării,

/ /


rfÂTH.'j’ji jv.-î

IwsihlfiAviR»H3rtilW/iA

! S iX >         .! '.


(parafe sHsemnătura)(parafa și semnătura)
aWBUcn»^"S1escu'«o»t*


MMMMM

MMM


j /C A' r=- L/ '--ort UAt >■      i f !  '-" ’ O )                     Z'T <d 7V            0 £ f c-'rTO 7

CAB /< f ca<3 /&, Q)ft-OiJ f cA-6 2<o, c^8 2z^ c^& <?4 CA62g , M^&ArzjA/


ANCEI

AftES>7TJA. KAtfUKAt-A S» K «r *■? * -i r <-<r j{ r *►< e«'<z.^c»« optw* ka


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.BRAS.OV. ..

Nr.. cerere :

142023

i     Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter, Ap. 9, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527'mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II      ■                 ,

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curtea de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul I; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajul II; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă                                            ‘

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702/22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 de.NP FICARD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf-HCL nr. 190/2010);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala: 15051/20000

Al / B.5, B.6. B.7, B.8, B’,9, B.10, B.

11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

18, B.19

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniul.privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasoy,;ipscrisa firin^incheierea nr. 87£43 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa.orin incheierea nr. 87Sn3..din.20/£tSlSiHri>^ .

93150 / 15/10/2013                                            .  . . u.

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEtlt'lu'dE dtfept tufripârăre'ca bun propriu în patrimoniul de afettățWhe destinat exercitării profesiei de’ medic asupra cotei-de 1/2’d i ii cota de           imbbîlul de la Al,

dobândit prin Convenție, cota acttiăiă 73/4O0O-

W- W

1) BERARIU MARIANA, divorțată                     ' >

93184/16/10/2013                               7

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 EiWBfe    '                                             ‘ ’

B5

Intâbulare, drept de PRpPRlETAȚEțb titlu de dfept cumpărare tșlșiapf propriu in patrimoniul de alecfatîiiîie'dfetifîăt* Exercitării 'prbfesiEij^' medic, dobândit prid tdhvEnhi, !86fă âțțua'la 193/26660

"■     ? :          Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: - vezi C 5

93241/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis dș. Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimonial de?^fectațliiniij^eXtinăt exercitării profesiei de medic, dobândit prin Cdtiventie, câta actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII:-ipotecă C.7                                             a .......:... .

932937 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;       ....... .   . A

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun    |              A1

■Ldiat.teryn!rsvnai,tp>vtt‘/aufiW’piwedemnvg!mi:T!77^vaTr

-pagtrran~dtrre

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale


Referințe


XL


j [prapriu rn patrirrfoniui de afectațtune d§șgtpațv^țefțHtăFțr-pmtesi.etrri©i > medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000____________Î3SÎF7^^--

v!'; .'P°^ca (-*—• ț pV i; hc 4kt urfrîYan---------------------

12/2013______,                 __________ ,_________

S¥ial nr. 1120. din b'§7^0Î3-eniisî^da^âăiSirriâ“NîMeta;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin. Cpny.eotie, cota actuala. 270/20000

Al

1) CU'RSARWKNK-ri’riri-Tș                   lî^yr’r-: -

OB^SRV^TIl: -ipotecă legală C.ll

■’is-d’i' ■

: •-             .». •• ■• tv

• >   • <          Cj          •

1111

307/09/12/2013

SI

Act Notarial nr. 1121, din Q8/12/2013Wi^ie>l#■»


fofrnj-înoL ~

ȚȚTJ5ȚJ.....y7-ȚΓ;f’ .-

muu-g>Y    . i-b1}:,'4 ^7 .T.i.y-f "2.c.

1> .*• > - '!<*■ \ ■t ■ ’ ^    :              - ;?


.............. ZZZ

ini doafArta ții iha riocttirmedic.

^roni
ntie, cota actuala 3             _______, .

'■■•       '- - -‘“-^Șlb -b 0inV5?RF.P .-m iji- >?.) o .in" ■ ■•’•

arisln^r'-i.> '■■;_•

Țțpipșwei W nH % 01 J£\0~ 9£ f I-.I >h Ir


••■.du? .S ?                                        ao -î.vrr •?.) 0 in


____________

ifolare, drept de PROiPRIETATEtitlu de drept cd
OR« eb speib eiteiudsJni

W |1?K do-? 9P9J Aî<......5

_|a^o jUTaayt (• '

«t5W>              ‘ianS^’^T’SAwi» ;i>'lr-VHâ«?3^’'

AViu          'xi<-.Q\t>s>»0g<.i »3 r»'tb Ma.iiw.y.<        ------------

——-4rmW^4âi44-

^u)l*’.gl r'Hh 580 .i.n igrig^oliS > r.in*3.,•;■ -■ «ie/»               ■*f < ‘‘F&'ți ■'-^1^»:-• ■_'ți • -b?»țL-Ba’WEwstwa?!raSBiwtwl

► ajd? .niinpîmcQ giig. îîhf sdoh_____

' ..^jiavlb .âMâlOl UtfiA»38 •■! ____

^£J0jC^0J5B£ t AjBl râti .£?£                aIntabulare, drept propriu în patrimoniul <re < medic , asupra c-otei de-1/2 din-ieiJ dobanditprin-Cohveriti&,Gota actuala 318/201 “           -£MANU£LAb?q-j:b s‘ <>|ii.'1®-^: lomrrtc ? ni uiiqmq 3 q hbnsdob pibem :

—ywWdMÎJĂ*Kxf Y---

-'■ ■ ;---------------

—■'<¥»?: e *»

gt&eef fltb .Mlg iei- afeb * i—i-14—-".vz-:------

c •          .

Al jib'isdbb .-..'•?.;■■

H q'>Ș3MI#AM t

t’.q- r.tiTKVP?ri---“T—---

șrșe?

r:\or\e-' nib ,<!8C -u-- «teZ .‘:5


Eroswmr


................. ...................... .

Act Nowtai nr. 3Biî6. am îs/rzzaoia^rni^aewpTOfliarâiaiaas^i’*


SixOroety^e^h'e conține date cu caractffîfârsotfal;.


ux.


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA J AN A-M ARIANA, ns.HOHOTĂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota, actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013.emiS de Ficard Cătălină NicOletă;.

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/Q5/20J.4 emis de Ficard Cătălină. Nicoleta;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al. dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip C30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

11970? / 22/12/2011

Act nr. 0;                                                               ;     . ■ .

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, cota.actuala 1/1,

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prifrlndh&erea nri 87643 din 20/09/2011: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin încheierea nr.O^649^dirr2O/09/2QHur t r

93150/ 16/10/2013         A                     .      t

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă înscris șub £1>. numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, proprietatea B4.

93184 / 16/10/2013      .      V   , .

Act N

otarial nr. 983, din 15/10/2013^niis țfe BNP F^ARD/G^Â^NA^JCOLEi
1/2 din cota de 1,93% din jrn.ojMl, RriJpriețatfiaeelui,dgi?dfa B Intabulare, drept de IPOTEGA LEGALA, VQloarg:978Ș EWrșpjțz^

din imobil, proprietatea celui de sub B 5______________________T

1) JUDEȚUL BRAȘOV


93241 / 16/10/2613

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Njcpleta;
se radiază dreptul de administrare de sub CI , fiind rămas fără oibiect pentru cota de 1/2 din'cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1_______________________________

Intabulare, drep,t de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

1) JUDEȚUL BRAȘOV


93293 / 16/10/2013


- -Act-Notarial nr.- 905; din 15/TO/20i-3-emisHieT4eard -GatalintrNieoteterDvtumenrvtire conține găteau caramrper^ăf^TBrefareirp^v^rfempveffirTir^'ti/TrmtfiT                  • fagma^dtrre------

înșiri privind

drepțțiri reale de garanție și sarcini

j           Rcefe'rinț®'

C9

s^dArtabcrieaza dri^®£fl-d®-^^®gâi1Bț^Ma?p&rtt^trtlitTi2r#cteftfi9<rE3‘/5,@î Euro, reprezentând diferențâdfe pretne’achifcăt;b?supra-cdte<i d^liQ diri cota de 2,70% din ij4fdbHul-4e'lâiAc>r' '!^ 7’" ~ ' «b ' •       : I ■r-

--T---  ...... -      -J.

-iq                                       OOlHz'VUjxt;          șsto^ =pș?n9vri3j -nq rssrîsaoțr

111677 / WlWBt .               !v';;l'cs

Act Notarial nr.1120,- din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicole&t’ ” ’ ’      “ -     ’

■                                                                                                                                              ’                  ••      r-* t -   .♦ r • .•..       -     ». ?• f •.- r r ••

CIO

se radiază dreptul de administrare de sub CI , fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2 dîW'eQtă'! de 2M% diri                ;Â4,

p'rîdprietatea celehsde«subvt}&>l l •       vb ‘j<fu’-dgf.'V',

•                •■..... • A'i'

Cil

Intabulare, drețjăh i^fe jtBAÎȚTtECA kEGAbA,- >V»h3.®f^>13j9tQSl;5 EURreprezentând dtferehțâdeliprjețmeăcbitată ,?așupra 6dtei'del/-2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,Chrbpfietâteă-cefebdeSsubfBfli4

-Al- ■

i) JWMtfKteS&IV                         ■AHAlxxfA^Ta..:uova«i •'/

1111

Act Noțarial nr. 1121. W O6/1’^1'3 Urniși dteN.PbfiâB^^fi^MiȘ5oȘă6Sn ' '  : ' I     s’6‘ / ? '

C12

șdAadiază dreptul!dbtcidțriilmstfepe?4ffpdreitibă5ftisțiNă=®®’®.4?¥iOfhă# pentru cota de l^b Wj&Btș ide; 3;i6?/@^ite4mdbHWidel'îd^AtaV proprietatea de      W-9b ’i’HdCi'•<•; ‘if- ■tf’ȚO 2 i’o       nîb £‘\î &b ;•

■'■ '■     ■•.: '• •'           -’.^O          ... , ..

.t-..; :

1111

ffjW*• /'COfîf-’JtVfA cițari.Țf. 6*x> .(Sring'.r.q.?/:Tq.^'bnodob;

AcbNOtariaMiALlț^FCUfvOS/iâ^&lâ emis^de F-icard^€atattnaLMI<Sfl^^fyasL*'rjZ1?-J1~     ...u-.^...

_________:__________2_______________x—___________<________■._______________£___~___- ..___rAI* •**»>, AA \ fr      <n A.

C13

se radiază .dreptul de adpunistțare.îps.crjs sub. C.l, fiind-Aă^^f^, obiect pentru cota de l,fiite<âwiftiWBBl>i0fiîîi^®,

;,J V .’>>•  •.     < 'iL .CV ' '

• '-C(5*'O .         ' '-u»?         : .

C14

1 rităbu 1 are. drț |HI     W(pffit®Ai4W-AaOj

EURreprezentând c feflșrHâidedSitet neaphttiatăw aSupratWțdi&tfclUSB^ din intâdlul^Mâll, proprietatea de sub B.10     OCOOÎtelE ni «ut

ic . hlr c? ui-fdftdic ... . .

•i.

>.

Ak'. p/ y tnaufe yî?Act Notarial iir. 1123. din 06/12/2013 ernjs dș Fițard Cgtalipp (gțcoleta;

C15 racf,ază tlrdjjtul de adminidNMw&b&sIniaO&IM^ă^'_____1

.l-2/l-2/2013emis^fe^^-icoleta;

►pentru cotai                .


Al


biîivhq n*sțiaen* ____             Bi îiyyppib— -----— la Al, proprietatea celei de sub B 12
__;0 .-!■■• J>A

'!>b *qs-'?> s 6’L'd&} i

.c^ deșufcyiSwaÂflHffifjidui JUUigMOJ iii

toiwi a oci^er

mtr.-.se .'irt tot^țiiaVI '~>A

‘ ^"(“■il’'fiseibei os.

[ ilă C755......nWSfl' kJ

—~----f"&_ B-sdetsiigLengj

T

<":ib , Li? Ci ,0 IbP&IOV' ț. b

liJqtHb s\6ibei «e fc..,

/tl 5& 6103 ^b^i; r i Jq-j.v -ne’udetf’îțn;? '■■& s?':;) :-■?•?_■

____d&.nqoiq Jidi-'bi nib

WțăWs >W3ovț it ...


Act isipțâriaj n&                        WPiiwaatgtijtmsiâsro '

s4^adiazâ &e£uii                     d i.


72 .ir, i6h:$‘c-w

____.____________________.._.                     TbÎQ?.‘<;

de 1/2 din cota de S.iSV&dirtiri^ifalde laî.Ai,<b^obrtm:afi4â.cd1^i de>i b .-.■■ .-.M 1.3.8 dua ab ir - ■

• r' ■ /-Al' .

.3 £»L> fJ?j

r

i


SUb 815_____________:               _____________ 1.^*4 -Ufț. .■.■■

IWrabulare, drept «. mJDTCGlb bBfiAlA,.cotei de de 1/2 diri «Mtâtf eaB.&Șto di»HiciebilMt<ialie4a«^^|9|iB^i«(MÂeB'

"xiua 9b .;<»€ fv-nGiq . xa ri 9feJu!<lor4 r'-’:


Act Notarial or. iBfife, din 1.8/i2j£Qflâb6ftiis’a®filP BafcffitâEbaKK t 1


a- <ft*1*'neftț>câ-econfrie date cu carat^rrf/ersQ^tvpt^a^gijv^fț^t^i^efikțirs^^^-.-y,, ^


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietâtea'celei de sub B16.

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3.70% din imobilul de la Al, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoieta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoieta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C 1; numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea cefei de sub B18                                                   -

Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoieta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURasupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

----4*agirm^5-din-6- --

ițiba BianteșaJa .        r ~

Unitate i n d ivi d u ală. Adresa: Loc. .B.c.asQy,râfr"fefe^iâPc^£t' jflittef,' ^p. k, lild..Brașov......

Părți cortiune: terenul 3i§^^',nip76raHȘnffehrel^’-aȘr30â’;gâiielăctîi^ițafe, ăcbfTe’rîsîii f casa șidarij, holuri,

■          •             • .               -    -* - i                   .«‘ai-            .    ■   ' ■ .i ■■ ■ -—                                                                                                                                                      : i i .   )

Cp


sala gips si terasa de la e^fciHI

Nr 1                        ~     ' '

crt

Al


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------------------------------------------------------------- L 1 , > QbiSBfiwațiiĂRft^ișțe

H 6. ■.• "r.rîbpvT ă- Jf b a < t u 3------—~-----------

Surat^deA’Ș.g^mpad^jen/ește Șp/£z5p;8 și 'Sp.Vdeja-etajul I;

Sp.l, S|3.2. Sp.3, Sp.4. Spj,.SpS?W;e£î$LII;'.Șf).i;^£W:3.^Șp.4 de la mansardă ■■                       ‘       : "■ ■ ■            ■t. s '■ ■     ■■•:•''                          . ■■r-

. «■

Certific că prezentul extras corespunde- cu pozițiile in vigoare din caftea funWafer ofi|^4W,-^^țrâ^de acest birpu.                                              •-               .s’■ ■/J* ■ : >. -■ ■' •?’. r ' ■ t ■; t'.-.iV' ' ' . 5-",i ‘ r: ’u■' c:■_>.-■* r>A

Prezentul extras de carte’Jtajw^rfiăr*^țety^șbW'la^autențiflGcifeade<i5ătteînoterttlip0tolta®ia€t^Or juricțice prin care se sting drepturile EsaferppeiGfifetșhRertțru dezbâterea succehiuiillbf, iar IrtfomtâțBlid pteAÎhl’âte sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                              ..........o .e ty ______

S-eTachitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038642/17-10-2018 in âdrtiâWSeipieât&^faîviciul de jfuWeîSISlmoblhăfă-cu cdaurrir^^                 ..................... ~.........

Data soluționării,        7   7 |

Data eliberării.

/I


Elfi cadastral

119041-C1-U48


SupraAsistent Registrator,. ’f V'; -Ț, ;oA'V-

. > piuui:-"

■ ■ ” -'L v'

1 ■ '' ?'fp3^4^îîVâairtStura)          (


Docament}căre conține date cu caracterperBOnali'prqte/ate.deprevederiletegti-Nr^&lZ/saoi.

. Ragitta & din 6

-ExfrtisepefitTtrtaforrnare wwine4a-adresaepay.ancpi.ro

. Formular versiunea 1.1


C?TO T, '-c-A-g $9, cArH> £.&


ca& 18, e>’ ^c)
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV ;

I Nr. cerere ■ •' 142025 i

Ziua . i

. 17       i

i      Luna • !

10

ț.Anul,.. :

2018

IMIIIWii

--■”100063508424


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U49 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală                                •

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter; ĂpJ SPAȚIU 10,ijud.,Brașov.              7:

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate; acbperisul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune •

Cote teren

- - ;

r »' ,■ j; ț v r t< ț, t;     <• ,     r r :

Observații / Referințe

construită,.

Al

119041-C1-U49

.440/87000?

267/52700

Spațiu 10 parter compus din cameră portar-cu suprafața utilă; măsurată de 5,76 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la partferj Sp.l!,iSp'.2,>Sp.3; Sp.4,•Sp;5/.Sp‘;67Sp'.7, Sp,8 și Sp.9.de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Șp.10, Sp.ll,’Sp.l2iși Sp.14 de la etajul II; Sp.l, Sp:2; Sp;3 și Sp.4 de la mansardă                                                       ĂHAUJA?---;

r- . .•>•••<

-nr.       • ‘.i;îq-iq:                 ;ri’A!                               .?--.”3'-:;

B- Partea W. Brop^^an,și ac^ ; ;    ;

J« O‘* *><>•<>?•     r*.     *■«' -.\>.Th miC      iCj bO

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale,

; * Referințe

1       i < Vj                        '

119702 / 22/12/2011    ~

ți                           .. .

Act "-nr.-6-fsi act rrrr93652/201 O cfc declarația aut. sub“nr. 1020/2010jc|e'. N^^I,CApPcC.?NICOLETA si documentația anexata- ,    y 4 . i -s . . -        ’•  ’                         :                        f A

si act nr. 73870/2010 cf- HCL riRîlWZOlO)^ ;       -:-u r.,r^ ;-.G GG-i-G;, •;».? Gi.G ,v; >6-:

B2

•a                  'coc                          -îb r.'.l lqS'A-Gî.-?”:

Intabulare, drept de^@£g^AȚȘg$iifeni) fiSnA,97.2/2.002, .dobândit prin Lege, cota acty^a^l47.8(L^pAc^*' -. :b h.< 1.49c ; c.n : • 4 : . i

AVI 8.4, Bi5i Bs6; B.7, B.8, B.9, B.10, B.ii,.B.12nB<13,-B.14. 8.15, B.16, B. . ” ,        17, B;18, B.19 -’

1) JUDEȚUL ețraȘov, , domeniul pi’iva’t                a

> !ia«â AȘTM&ri < •

aozitie transccisa jdin CE. 119041,-Cl/Brasov, înscrisa prin inctieierea.nc.

ZB/09/20i 1 r.iys

93155 / 16/16/2013                     bis?-*’>b sun*:

v~r ;SfiT in-         ■ .A

Act Notăriaf nr. 982, din l^iO^OlS’eW^fttt^cffeat^riă             ■■

B4

Intabulare, drept der PRWRIETAȚEcutîfltj3fă’,<di*§pț cUiW^3țâfe“că'fetirt propriu în patrimoniul de afect^iune'qestiffă’țexărGreȘ'ii.W^^sîâi-^ medic. , asupra.,cotei.de 1/2 .din, cota, de 3,65% din dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000         .V--y

1) BERARIU MĂR1ĂNA, divorțată

93190 / i6/Ib72.bÎ3                            .wc? -.

Act Notarial nr. 983, din is/io^oia-ăntis-deW-Fi<^rd ^tali^Ți(Gdf®ârif-3ș

»■          tCB£^-■• < • * .•

< * } ?         >■*'       A| *•' J'

B5

Intabulare, drept dd*PR®PMe^WtȘrtltta»de*drmt

propriu în p.a.trițporîjuV de afecțațrflffe^ă^^nc^^SrCifăHi proTe^rdi^dig medic, asupra cotei de i/2 din cotă de i,93^din'impbrlul c&Hâ^Â14 dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

1 ! O :

■? ădoj?, >i: :■

Cjxi ă tși'l'tii i-tl i.

^OBSERVAȚII: IPOTfâfcQȘ                   -G;-                       ■

. /•••m              ‘'■■■- ■ ■ ■

93245 / 16/1Q/?.O13L ;Șip,.ivtiâUrA4 ?* ■<oâb4id4si'.-J«iWs-aii G-ii-u

Liii.'.iii ii*.                 ,    -. ,-r-,

Act Notarial. nx^47'd1nuiM^^OWis^§c^^aliha;^pl^a?'4',-^-

B6

lntabularer4fe|^de^RR0l^&TAȚEcu4MWdfedre^bcuwpă^^^f-ibwă

preprtu              4® WeWftidW destinat exercităriiȚWRjsferQe

dobăiidit-rwn-'&d'r^nWe,- Gota'- actuala-156/20000.—.......... • -      :

-cier--: -. Al-

g

!>>îi

L .


^însciâMj privitoare la dreptui de proprietate.șj


Act Ndtaââl nr. 985, din 15/10/2013 emis de $.P. FicardCatalîna^TcoleJă

ȚW&iilare, drepț                     drSPLQUmaâcgre ca buTF

pâțrln^nlfiHHr upVa cățel âe 1/2S^^^^^Săfesief de

, vwj,^. -v.     !S_    ,__...nfwSwimobilul de la A.l,

in CoBverjti.e>xffl^aJqtuala -2-70/200QQ, ...?‘ dlȘt^i/Ățll: - lp. legală C.9

31" y.                      1L-" '-""• "—!"-“~


Act Notariâl ' nr. llȘO^diji 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

~   ’ In^bulare; di^p^^'P^OPRfEWTEiiî'tftlb'de ar^pffeâfnfîărare ca bun

ÎQ patrimoniul de afeptațiune destinat exercitării profesiei de ":OH^ajs'bpr^50.tel de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul deja A 1, WKWnv6n^^â;ejgtualaia49^QQ^        p-,«^,,.y.q

ift^4fi 4Ld....... *       '


i -

* •'

(

F

L^. f ■Al

Ăte jrbivihrti


O luieig cd ab. eâerf»! ^ Wb jjifc*-


I                Ix,;


Hmi,                      ......

!hq m<55       01 uljî^A

\          ai «b-*.'ctf*-i? •£,'<??> ctf-

&tiW3»@Qn as &L ’cA Q tia .8 qg ,t.qg -f’.qg . & qg013 emis de Ficard. CataJInaNIcpIeța;
r ■Ț-


**.x .v.~rr »i^wwrFir«ttMVr>,llll lf * WH-wrwMI

l^imrhhhîWMM

F:*i^i»£ai iBUil      j j*MWFWM

xSOESXSKjH

»WMH sjggwwH ■■ ■          n ffi r?7S/fr yflraMnBT^^^nMMBM

.^Av3IKyf


m<wo sa? j


ÎJh Mffvîn i.aMtoW. îoa i tW& JqshF .e^udflîJF

Mh Mhom^țeh olW'iqi , t&i afe ptob mb £U eb 1&a?3 eiaua*. .atbprwț ~■----------------------------

liM&i

nib        tshi>ț^ ;oA!
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

.Referințe

B15

dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000.

'.......    Al             ...

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23

- .. .. ..

115850/19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena;       '\       ‘f

B16

Intâbulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

■■■ Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: ip C25 .                                                   ;

v.    :-.v

116176/20/12/2013

K - T    •'f  ■'

Act Notarial nn 1151; din 18/12/2013-emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

„ < •

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare Că bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de' 172 din dota de 3,52% din7 imobilul de la Ă l, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

- .

‘           Al

1) PENCIU STELUTA-ADRțANA   ' c             :

- ■

116421/20/12/2013 ' ' '                                 .......

. .c

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; vs?

AfUȘ

.iii f            : r

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrirhqniul.de^afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin ConventihLcbtă'actuala 267/26'666 '' 7 .

. Al'.. •

c

i) simina elena-mAriAna'                       " ’’'c "

•            î •

'v, e

44406/09/05/2014 <  "             ‘

J,,..                                              '

ACtlNotăriaT nr7’39’7, din 68/0572614 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;      £

f‘ •*> \

5!. .vii \            \

B19

Irităibulâre, drept de PROfJRfETAȚEcq titlu 1 de drepț curhparațe ca bun prp.priu în patrimoniul dei aifecțațiune desținaț exercitării profesiei de medic, dobândit prin CbhVefitiK'..cotă actuala .316/âoobb'         ‘ ‘

■     - Al, .

1) bugiu marină'    - - -                 \

Ț" 2 , .. ...

. ......

OBSERVAȚII:’-ipotecă legală C.29                    '

-B;Țgqu;'-r \TJ--—;----»■ « *•&                       5


0Jr^î?fc                                                    W’J - HG' 7‘b^t^bb

“ MÂt Agr?5|Âj (;.


ț&s.l&*Jț"U>v .4'V x.\ î<>! rai ilhorrthSScr '<.' ’/nqsSfi «9'50^ .Silții«. JihHth

--------r

-•vSbo ip ItețnwțJjpW- ?>A


^i^îătorhrtit^ -i^ y^K^Uij 818 : 'jgtetoj:—-^Jtv: -■ oaa®s .... .. ....... ..ȘȘ^WȘ»;

toWEMS^nî uhqM(j;gx8-i-| fclltrtnttftib .rrtfsHt .. ,..___| w^,®®ț„C’.


■-4W


U3


!2


^J1*!-mt.’\                    -'“ îi‘11 "-'/•''j ’ i.

ț&W^kj

W*»b '    ? ' ;i

, .,                            '■■■■—■.■•'r.-^- • \fr .,A j>A:

Jg^b

/j

EL_


Sofefe

|. SJft?. 9b- sKij 6i

Ujau șgj&jș'ngOTa’

BNB1 Js’Q.»b cîna-relib •’?

’j 0;b !lr-ix- ‘


>h ’?qe-»h' aiduriș^ni OmB • <-      ■-A

ilgjsfW‘ s> ăfr kjl<darn


.... -..■ <*wi^w8w*A1MHE€»‘

P&jțfob :>'0C ■‘i.,L IaHcJcW ?-,/■.

'frXĂÎbij:' sîtH fi! sHfvrm A"' 63Î63silRO1Q

~.s~ siud^nfHvj

P V j!......br;rr.j r.».r..WȚwyy^oniwCT, ii

înscrieri privind dezmeifibrâmintetedreptuiui'die' proprietate, / ? dreptei’relele depa'răKfte și âăixîfîr*'’:'*'î>,si r<& * H

trasee

<?    • ^Referințe;

cr -p        ■■

119702/22/72^011 ;                             z.-'.

ACt nr. 0,                                        ..rulfvK          «îr       F .n.-fv: nv?’ ••f.b Bf*-' --h îst'-A ;    > ■.».

CI

Intabulare, drept deADMINIȘTRÂRE;!cot& actuala 1/1V

1).. CQNS1UUL                        T

OBSERVAȚII: poziție tt^'scȚiM.cținCriI9041:Cl/Șrăsby,xinscti^,P'3PJn^lidle^uC^l fâtâ din. 20/09/2011; poziție transcrisâ'diB’CF'id^O^l-C^^Br^iov,''înscrisa prin inb^ierea'nK ff7^9^eBff&Xff TXffîll;

93155 / 16/10/2013 ’ ;                             " “ B

Act Notariar;nr.-9Ș2zdih l5/10/2bi3 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; ~

C2

se radiază dreptul de adfniriișțrare operativă dg șpb 61 ,;fjipd- rș.rpas fără, obiect: pe ntru cdta.de îi^dtffcdfe“d& 3 $5% din 'îffiijbtlcil‘efe-

93190 / 16/10/2010??^^^                                   .

Act Notarial nr. 983i-din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;        :  '         :

C4

se radiază dreptul de adfiihi1^rălfe~bțîbrdți^d ,dd'Sâb*'C.V ntiîb:ă'l cd privire la cota de;~i?2 UiK^cbta'cIe^1F,9’3’% d-in'-IrrlbB'îftirdS'w^A^ proprietatea celui t?su5'-;s1B.5^i'-’‘ 1 A      ■ ;r 1   '         -

;:^VzAT ’ '

C5

Intabulare, drept de IPOTECA REGALA. Valoare:9785 EURrepi:ezențând diferența' de preț rf5^Hi^ă',7ăsd^a"ro^f:dd;,i72 ,diîftota'‘qe din imobilul de la Ât^^SmerateaAd^âî âd ^uir'â'.!5/î- ■' - ’ ■    s

’ -Al

. • - 1                J.J-L’i,                    A».-. —•■ ■■■ j.. •            • • -V                                    •                      ., - - •                                 . •                                         Jț. » ♦,**-' “■ *•

Act NotariaL.nr.-.9a4hdin.l;5/lQ/201.3-emis.de.Eicard.CataJina Nicoleta;       : .c ....... ; .. . ..

C6

se. radiâză-; dreptul.                                    b’E.JL,* numai cu

p ri v i re 1 a c ota de^/i^mn^epta' ae rl*>6^% d i tir imo'bțtuf dȘs'Țăj.Al, nroDrletateâ'.celuL&ff-OT^B'jtf.^f"1?1’.’./.1:”./!.'......7. '7.7.71. .' 1C ' L 1

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Va loare:6412.5    . , ,

. .. ........ ...A1


înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

- C25

EURreprezentând-diferența- de preț neachitat asupra cotei de 1/2-din cota de 3,18%; din imobilul de la A 1, proprietatea B15

■ ■........

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115850 / 19/12/2013

Act Notarial nr. -3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena'

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de sub‘C.1, numai cu prrvire'-'ia cbtă'de 1/2 ‘din cota de 3»70% din imobilul de': la-'A; l, proprietatea-B16

:          . ‘' Al •

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116

176 / 20/12/2013

Act NotariaPhrf 1151,’din 18/1272013 emis de Ficard Cătălină Nicoletă; ' ■'     - '  ‘             -

C26

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C I, numai cu p’riVire‘“lâ cota^de i/2'din cotă de 3,52% din imobilul de îă A l, proprietatea B17

Al

11642^7 20/12/2013.           ..                                    .v'.

Act Notarial, nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; .—.          j::- . .. ; .

C27

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C 1, numai cu priVir'eMcî cota de. 1/2 din cota de 2',07%t din' irribbilul de la A 1, proprietatea celei de sub B;18                      :

Al

444(

)6 / 09/05/2014

Act,Nșț^f'i^-:nj-.;397, din 08/05/2014 emis de Ficțird Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURrepreZentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de lă Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de .1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1...                  ;

Al

77423 / 03/07/2017. -

Act Adrriînlsfretiv. nr>-:7062, dih! i;37P6/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 988, din 29/06/2017 emis de Ficatd Câtaiină^rapleta;

C32 ;

se radiază dtf&Jtul dd ipotecă'legală/inscris Sub C.19 in favoarea UDEȚULl/] BRAȘOV/asupra cotei

de 1,90% din imobilul de fa Ăl, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind 'ămas fără obiect               .

Al

.V-.CA <-.;•: ;rr«i : 9ț,‘ i. ' "' . J ț'.'W J •   "03

-------          j ..... ' - - -; - Func/ara-Wfr-14^@^

j             -               i^ ’3^'fM?T&Q^Ș>'*»?i?9T nuJ'q5rtb                        ■*.


(’■


J^Gl-WO-Gpmuna/Or^ș/Munipipiui Brașov raSțF^rOTSȘfcS^HTTVTTTfTTSÎTJa^Tr i


kpa<sălOios si tibSi&sa:de

aetaitiliî ' 7< -;:x>.’...                ’7W^inKJwSrawr.“ft7•;

Nr

•fc

BlSiB ^SS8| ■

-•■ SA» â<

■ ■ XewswsSS®?-’v1*;- “           1           :   ~

Șpa^lOp^rqorn Șp,;€ >-5 șpSp.7 de 'Sfr3^4~^7TSp: mansardă

a'părrdr; Sp.l; Sp.2, Sp?3;Spf4;"Sp.5‘» Sj 8;

^j-g^fgjghgirsn ^        ’nBrinfri! r

Sp.3, ).6, sf.z, sh;8ji:-sp.1, sp.2, t(e;^&W>^^Lto^2^^țSLȘp.-4 de la Ih ■£$)$*'#' 4n-iîihh5Uh Cf: '4b ;qic.<


'        '                  _ '                         vo^Ma-iuraabi ((

       .....- -•—-~ ■      ...................2iW&«hWrătMri ■

CWc3â PrezșnȘr e/fra^or^g^gacest PrezgnM extras de carțiM^Lj _W^W^W^epn? care;se;sting^arepțunle !reale prep_..i și®Jtru dezoaterea succesiunilor, iefcM®Effiș£we,c^zentate sunt

'"' legii:-...........---..... -•••?•■•• -■■t

-. -                           ”"'  iw^48Q38644/17-1^2Q^iMO^SW^B^®^Hiciul de

Bubliiarate iitiebiiîară cu codulsb’<9i?n& £(GS\SCVQȘ nîw;\'3cii ,iț» MjșhwgSHnA. 2/v.W*

U Aci eb-luU                .<W ;K\j &b-^lQ5^^^18nTqj 5Î?

affifflsfe •ș^tfera^go^QÎ.':

'sțgKoyrh^t                                     ■ ■

: raltasnq   ' iffdțrt^ib țș$^Ș^$jhW tțjf î D

\ !«■*•• * ’"■* *•■' — ‘


Dața soluționării,

•- Data-ellbprărli,------


...

-   :-,—

3-f <HTî: 916pi 6 V -.?

■ .■V&EvI eb-' JMb->.i^qt^-'.,'g,.iBMrt:


':Esudo            ȘnțrTj.TduF >jb-’âiiB'WMffthB'

' du? ?sb leldi                . r Ă -< 4b'ruMd/hî'»ifi

■“<W-lN§F3n~l6hS^r5>AȚvaeeîS rt«e’iâbu|luîî^jir<>T%& ?ițn«p?

..         .....-     ; a-rfȘoyaf               erb’itf

<ZI â due M iâl95

uz comck! ■


CA6 4o , cA6 <12 , c4-£> M , c*&l4 , cA*> 30 cAr^ ZZ i 6/ftOU

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere ;

142109

Ziua     i

17

Luna

10

[    Anul

2018


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

AMCPT


Alun* N*T»B*AVA '&*.<! C* >l'*-»'<-»--. ț.i r l ac ic <t.at* t m >ț* iU> M


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 119041-C1-U64 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de a’pă? gaz? elee’trîcîrateTâcdperisUircăsă's'cârii, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119711 / 22/12/2011

Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 10915/20000

Al / B.4, B.6, B.7, B.8

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

111789 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1711/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111849 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală-C 4                                              W%\

111914/^09/^.2/2013                                     I23Ș brașov

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                sJ'.Z’/

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca burf propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 10,33% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2066/20000

1) OANCEA ANCA MARIUCA

116324 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1888/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

OBSER-VAXII;-C..6 -         ............-.......................-  - --------------------- - .......-.....- - ...... — -

Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

A4369TU9705/2014

’ -Z.

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Intabulare, drept deiPROPRlETATEcuititlu de drept cumpărare ca bun ffiaBwhh patrimoniul de afectaț-iiane destihăteXercitării profesiei de îHHonOÎobandit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

' 1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip. C.8, vezi C.7

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezrtiembrăfnintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119711/22/12/2011                                    --------------7

H.G. nr. Kg., 972,2,002, anexa 1-poz, 127;

CI

Intabulate, drep.t.d.e ADMINISTRARE ..

Al

•1) (J0N81LIUL JUDETEAN BRASOV

X>BS£R:UAIU; politietranscrasa:d/n CF li'9041-Gl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; d&fâ&trafaefâB din CF'119641-C17Brasev, înscrisa prin incheierea nr. 37643'din 20/09/2011;

...............................................—______________________________________ _____________________ •-.......•—...............-...............■......"■................................................................ ■

05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C3f

te^dD^țdigțgtuțde administrare de sub C 1 numai cu privire la cota deB.SS^i difiImobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 5

Al

C4

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de 8,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Acțj^râknr. 1123, dih Q^/M13,emis,de ficard Catelin^.Nicpleța;

G5-

se radiază dreptul de administrare de șub C 1 numai cu privire la cota

Be 10,33'%-din imobilul de la Ăl, proprietatea celei de sub B 6

Al

116324/2O7I272O13

Act Nqtatlial ni-..1151. diriJ8/12/2013. emis de Ficard Catalipa- Nicoleta;

C6 Ise radiază dreptul de administrate înscris sub.G.1 numai pentru -cota ° Ide 1/2 din 18,88 % din imobil, proprietatea celei «le subfB:7><      ' "

Al

Act Nt)^5l         : âftirf 08/65/^614 emis de Fica'rd Catalihâ Nicdleta; •

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 8,55% din imobil, proprietatea e&el'dte dUb'BîS ’

Al

C8

Intabulate, drept dă'IPOTECA'tsEGAtA, Vfertaare:4951S EURpeHtht reStul de preț neachitat asapra cdteide 8,55% din imobil, proprietatea celei de sub B.8

Al

1) JUDEȚUL BRAȘQV                          -

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale" precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038680/17-10-2018 in su publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /Asistent ReqjStrător,uz (JDMW                       cA8

'            fi/ ficv

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

Ziua Luna Ănui


142125

17

10 2018Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U66 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 12, Jud. Brașov

sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U66

2

153/87000

93/52700

Spațiu 12 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,92 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119711 / 22/12/2011

Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G.I Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 972/2002, dobândit prin Leqe, cota actuala 10915/20000       |

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

111797 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 1711/20000

Al

1) CURSARU MARIANA                ■

OBSERVAȚII: C.2

111851/09/12/2013                                             Ve?]

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare că bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

\^'oa's

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală -C4

111917 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 10,33% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 2066/20000

Al

1) OANCEA ANCA MARIUCA

116332 /*20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 18,88% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1888/20000

Al

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

IpPENCIU 5TELUTA-ADRIAN A

—.........-

44373 / 09/05/2014

Acț Notarial nr. 397, din 08/0Ș/2O14* emis de Ficârd Cătălină Nicoleta;

B&-

j^î|lnu£fh patrimoniul de afe^tațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

; Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.8

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, dreptpri reale de garanție și sarcini

Referințe

119711 / ^2Z12/2P1JL

H.G. nr. h.g., 972.2002, anexa 1 - poz. 127;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRA$OV

O,BS£țWATII: politie transcrisa-din CF 119'641-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; pbă&^ -trafhstrisâ din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

Act NotțțriAl pr.J12Jp.dtCi 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B.4

Al

1111

351/09/12/201^                      ,

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013-emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C3’

ae rardiază dreptul deadministr^ce înscris sub C.l numai pentru cota de 8,55% din imobilul desub A.1, proprietatea celei .delsub B.5

Al

C4

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de 8,55% din imobil, proprietatea celei de sub B 5

Al

1) JUQEȚUL ȘRAȘOV '•

111917 / 09/12/2013

Act Notarial rir. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C5

se wdteză dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota!              Al

tfe dd'10v3S% dih^mobHuf de sub A/l, proprietatea cetei de sub B.6

116332 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/201’3 drrtîs de Ficard Cătălină Nicoteta;

C6

se radiază dreptul de administrare de Sub CI , numai pentru cota de 1/2 din cota de 18,88% din Imobilul de te Al, proprietatea celei de sub B7.1

Al

44373/0^/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C7

se radiază dreptai de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 8,55% din imobilul de sub A.l,. proprietatea celei de sub B.8

Al

C8

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Va.loare:19616 EURperitru restul despreț neăchftat, cotei de 8,56%din imobilul de sub* A.1, proprietatea călei de slib B.8

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                          /£«£


Document căre conține date.cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 12, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U66

2

153/87000

93/52700

Spațiu 12 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,92 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptiEiile de orice modificare, in condițiile legii'"         ‘

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038685/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 18-10-2018

Data eliberării, //


Asistent Registrator, DANIE MOISE


Referent,(parafa și Semnătura)(parafa și semnătura)LAbATAOtHJOCT 2018 I

(3c


Pagina 3 din 3

09MUA/ : c^e fo, CA6 , CA-S 44 , CA6 44, c46^
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere t

142106

Ziua- ■

17

LOna

10

Anul

2018

'J'J ?. r^iCo’d verificare

■■■

100063509286


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U65 BrașovUnitate individuală


A. Partea I. Descrierea imobilului

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 11, Jud. Brașov


Păiți-Gomune:-4«renuLde-52'7^prbransăment6te,idfe^a7*g^', electricitate, ătbp&Ti?aT,Tă^â’scăr‘iirh6luri, sala gips si terasa de la etajul II .      . ■   ■..... ■■ -.

Nr crt

Nr." cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

" Cote părți comune

Cote teren'

..           .. ■ «V4  .     , <   -•. •

^•-Observații / Referințe

Al

-

119041-C1-U65

6

463/87000

280/52700

Spă'țiu' 1T etaj 1 compus din cameră de steriliz'âre cu suprafața utilă, măsurată de 5,81 mp', deserveșfeSp.l,' Sp.2, Sp.3, Sp';4,:Sp.5,*5p;6, Sp.7 și Sp.8 de la etajul 1'     •

■■                    : A,B; Partea H. Proprietari și acte ■

■...... '■ p.f -

:£3.r\'

1


-- . t             -—r:—" T (

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale *• 119714 / 22/12/2011, , "1              "      1 " ' ?

Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz, 127, act 73856.201Q.&fa!.Intâbulare, drept dC PROPRIETÂTEfcu titlul de' d/e^t conform


972/2002, dobândit prift Lege,'Cota actuala 5244/10000


..1."—“

" *' >"l?eferî^4 «•

——Ț-•<’r-y ‘   :

■»•                 W ......   \

,.,)C C J1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat                \

poccDi/ATii.                        r*c nnnAi /*•» /a.—,i-J

poziție transcrisă din CF T19041-Cl/Brasov, înscrisa prin inch\/ B.4; B.5; B.6, B.7, B.8

•• U t-3 '


OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscts$irtrf4dmel^wtpri'8^6t43ldin 20/09/2011;

.............................— — f y ;111802/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, dia,6^4^2/?dl3 qțH^iș cțe BJ^,FIC4kfiq jg/^Ț/U. Intabulare, drept d^PRpPfl|fȚAJj5fii<.țW<J',0e.dreptjcunțpar^erc® propriu in patrimonk^g^afpcț^țiupe destinat exerqițarii;pro,fesieri] medic, asupra cotei de i/2 din cota de 17,82% dig, imobil, dobândii prin Convenție, cotă actuală 891/10000

1) CURSARUMARf ANA -----------------------------M*/      .

a        ț


B4


11185^/09/12/2013;;^ c; .;  : ;;;

Act Notarial nr. 1122, din 1)5/12/20^ enf>ișde,NP>FicardI Cătălinei NiGPlețș’.y 7


'Vi?Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare JaJttțțT propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prof^ȘÎ^^l medic asupra cotei de 9°4 din imobilul de la Al,, ,dQb^Qițx-flF±țf Convenție, cota aQtU^lâ.9dd/ÎQd00        .     ' .

D IDRICEANU COfojlQĂ / ‘

OBSERVAȚII: ip le$[ăC4;


~                    1 -■ vV. iț -:..       . u .1 ..

OBSERVAȚII: ip legală C4„        . ?   ,              .                                                ''

111920 / 09/12/2013               '</■                                 ■

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicofetâff^ii&fr-**.

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de-10,82% din spațiul 11, etaj 1 de la Al, dobândit Drin Convenție, cota actuala 1082/10000

Al

1) OANCEA ANCA MARIUCA

OBSERVAȚII: radiere administrare C.l la C.5

116327V 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3q’ns§jâ§d privitoare la dreptul de prop^taț^(;al^ ^ep|yri ,r(e^e

Referințe

: -tw

: B7

Trtgifbawnrroterde-W2~dinxote-de-

ăfBSmtă spațiului nr. 11, dobândit prin Convenție, cota actuala

PAl. »U.?.

V:

1 *--■ ' =-.tJ

■>■ r.M>c- ; ■••   ■■e -nf-A »•■*■■« -------:------

AfcFri

otariaî pr. 397, din 08/Q5/20Î4 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intăb.Ulare, dtept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 8,91% aferente spațiului nr.ll, dobândit prin Convenție, CQtajatfcuaisuâiaiZlflâfW.^-r              k

Al

i)

»■- ■'■

vezi IpJegplă. la C-8

■qr» ;'i? »»■• t- *>.' .•■»•'


irtGrt ..iftwa® iiwiSJ itoȘhiWjoote «A.ii'iftiisfy

;.                                                              j

SftHSeifltfci .---e---1— -----j3e-J.OJ.șgei4-£Ă-;—;

lp

^^ADMț^JȘTfV^E .&8ti$cri.SllJltlnCF 119041,-ci/BrasQV. in^criaa prin inch&ișrea nr. 87643 cft'/l 2 din MMW1Ț-

^/^Q13 emis de BMP H€AI^ i^^»Â-I^GQLETA;

r'nt-1 rit

Ăl


__________________________________________1

«t rrgQJivrtq h^baeof |

ÎWxym ,£00$      jaAr

jqălb          |

n.edob tSO0£\£Te,i

R« jufșauîuj

______ ___________________________.jSvQ‘^ĂVR^«5"'“i    [ e&TWiM ,            t»Wl t 5'5 <Vt> U'v. -nn: snaofr -. I ■.   ';

-etosvsxxeo \ «wi xx]— .';ff          j^Ar—

r.t v >uoiq ,_p

.'   .! :J>hE10V1 )3Ă


fJOOOX\i<8                *i1--:.vn;7 ftilflj

—„... .. ,                               țf

\ ;‘L;

:'.■ ÎA

,                             s|b       ?i6kd&tolj

$ InȘjiyrăxs îenbeab srnjtyșto^lș ăb kiinomriâ; ni j>iq<rrcr An

Șj3J yȚn^VCTQ?

BHi p

ElmH| 3» q.; -r. ; i‘.ășșo

. ;u&£\x¥\8e\.ă£<Ixr

•5


hCm3î^!a>-</u

T—--—          ?■ CI wl

dcențe spațiului -ot-llxu-sub B-.8.


i:>A!

‘.rislnr

■ i' f »' ’ '

«nvs,--.'

n5d.cc ■■■;••'• ■"

^.iăizșîo'u •?..?■

Ă’"y"

£ țț»-

■I- '

” .îi’" ’.


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 11, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U65

6

463/87000

280/52700

Spațiu 11 etaj 1 compus din cameră de sterilizare cu suprafața utilă măsurată de 5,81 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7 și Sp.8 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea.de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038679/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Pagina 3 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.