Hotărârea nr. 64/2019

Hotărârea nr.64– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.10, spațiul 1, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 64

din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.10, spațiul 1, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2641 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2641 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării cotei-părți de % din Cabinetul medical stomatologic nr.10, spațiul 1, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr.l - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1..- Se aprobă vânzarea cotei-părți de ‘A din Cabinetul medical stomatologic nr. 10, spațiul 1, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, ETAJ I, SPAȚIUL 1, CABINET 10 - EXTRAS CF 119041- C1-U55" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul nr 10, cu nr. cad 119041-C1-U55, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 28,19 mp, cu cota din părțile de uz comun de 2243/87000, cota de teren de 1359/52700 conform descrierii din extrasul CF . 119041-C1-U55, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora , conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,52% din 64,28 mp 2.26; CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,52% din 35,19 rnpl.24 ;CF nr.l 19041-C1-U52 cu cota de 3,52% din 101,33 mp 3.57;CF nr. 119041-CI-U53 cu cota de 3,52% din 2,86 mp 0.10; CF nr.l 19041-CI-U54 cu cota de 3,52% din 2,41 mp 0.08; CF nr.l 19041-C1- U48 cu cota de 3,52% din 13,98 mp 0.49; CF nr.l 19041-C1-U49 cu cota de 3,52% din 5,76 mp 0.20; CF nr.l 19041-CI-U64 cu cota de 18,88% din l,89mp 0.36; CF nr.l 19041-CI-U66 cu cota de 18,88% din 1,92 mp 0.36; CF nr.l 19041-CI-U65 cu cota de 19,84% din 5,81 mp 1.15.

Art.2.,- Se aprobă prețul minim de vânzare a cotei-părți de din Cabinetul medical stomatologic nr. 10, spațiul 1 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 142J50 lei, reprezentând echivalentul a 30.473 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko.

Art.3.,- Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4..- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 142.150 lei.

Art.5.,- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6.~ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

CAB.10

"Sinteza evaluărilor, etaj I, spațiul 1, cabinet 10" - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-C1-U55 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U51 Brașov;

Extras CFnr. 119041-C1-U52 Brașov;

Extras CFnr. 119041-C1-U53 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U64 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U66 Brașov.

Extras CF nr. 119041 -C1-U65 Brașov.

ETAJ 1

SPAȚIU 1, CABINET 10 - EXTRAS CF119041- C1-U55

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

Cota de Yz - JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cota Yi - persoana fizică PENCIU STELUTA ADRIANA

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud. Brașov, Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U55 cu nr. cerere 142075/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U55

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.ll9041-Cl-U55 cu nr. cerere 142075/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr.ll9041-Cl-U52

Extras CF nr.ll9041-Cl-U53

Extras CF nr.ll9041-Cl-U54

Extras CF nr,119041-Cl- U48

Extras CF nr.ll9041-Cl-U49

Extras CF nr.ll9041-Cl-U64

Extras CF nr.ll9041-Cl-U66

Extras CF nr.H9041-Cl-U65

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 10, situat la etaiul 1. al imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119041-C1-U55 compus din una camera cu o suprafață utilă de 28,19mp, cu cota din părțile de uz comun 2243/87000, cota teren 1359/52700 conform descrierii din extrasul CF . Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora ,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan după cum urmeaza :

CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,52% din 64,28 mp   2.26

CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,52% din 35,19 mp   1.24

CF nr.H9041-Cl-U52 cu cota de 3,52% din 101,33 mp 3.57

CF nr.H9041-Cl-U53 cu cota de 3,52% din 2,86 mp   0.10

CF nr.H9041-Cl-U54 cu cota de 3,52% din 2,41 mp   0.08

CF nr.H9041-Cl-U48 cu cota de 3,52% din 13,98 mp  0.49

CF nr.H9041-Cl-U49 cu cota de 3,52% din 5,76 mp CF nr.H9041-Cl-U64 cu cota de 18,88% din l,89mp CF nr,119041-Cl-U66 cu cota de 18,88% din 1,92 mp CF nr.H9041-Cl-U65 cu cota de 19,84% din 5,81 mp si cotele de parti comune din PUC aferente acestora cc procent din proprietatea fiecăruia

0.20

0.36

0.36

1.15 )nf. aceluiași

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin asupra cotei existente de 'A

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etaj 1

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe Cabinet in policlinică

Au      Cota de Yt din 28,19 mp

(mp)

Cota de Yi din supr. utile ale cotele aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale in supr. totala 9,81 mp

Anexe

Ad      nu

Balcon

Ac      nu

Teren

St       Cota de % din 1359/52700 si

Cota de Yi din cotele de teren aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de % din 2243/87000 si

Cota de Yi din cotele de parti comune aferente spatiilor

comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita

cotei de proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data

4,6647

evaluării (lei/EUR-curs BNR)

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru

24.728       Euro

cota de Yx ptr.cabinet

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat Euro

Valoare abordare prin comparații

24.694       Euro

pentru cota de Yi ptr cabinet

Valoare totala prin abordarea prin

5.779       Euro

comparații pentru cotele din supr.

unităților individuale apartionatoare

9,81 mp. Cota Yi rep. 4,91 mp

VALOAREA DE PIAȚĂ

142.150         LEI         30.473

EURO

recomandată, din care:

Grad de finalizare a construcției (in

case                -              %

cazul construcțiilor nefinalizate)

cabinet          •  100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a

Cerere medie

pieței propus

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

| Nr. cerere

142075

I ■ Ziua

17

i    Luna

10

|     Anul

2018Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U55 Brașov

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Nr. 1, Et. 1, Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casă scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II    - ■

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utiliȚ(mpj

Cote părți . corfiiine

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U55

28

2243/87'000

1359/5270 0

Spațiu 1 etaj 1 compus din cabinet nr.10 cu suprafața utilă măsurată de 28,19 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  119711 / 22/12/2011

  Act nr. 972.2002,' anexa-nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

  B2

  Intabulare,-drept de RROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 1/2

  Al / B.3

  1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

  116169 / 20/12/2013

  Act Notarial nr. 1151, din 18/127^0^3 ejfiis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIET/yFEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectanune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Construiri, cota actuala 1/2

  Al

  1) PENCIU STELUTA-ADRIAțiA

/ C. Partea III. SARCINI

. Pagina 1 din 2 Formular versiunea 1.1


2

înscrieri privind dezmembr'ămintele dreptului de proprietate, drepturi reați de garanție șl sarcini

Referințe

119711 / 22/12/2011

H.G.' nr. H.g., 972.2002, anexa 1 - poz. 127;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

116:

L69 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără obiect, doar asupra cotei de 1/2 din imobilul de la A.l, proprietatea de sub B.3

Al

Document care conține date,cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Certific câ prezentuig^țr^sj^Feș^gqde. cu ppșijiile in^qgoa^e i^n cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul #Wâlfc«aiaetieldiK>âridice prin


care se sting drepturi!? reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor. Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, inG'dWdftifieâegW?-' f 53     >■            ?.-z . • jl.s:.' . ;c :tfcoibA

it^(||î^t^fiff<ae320WN?l:>eHiiântâ'intfeWa^ir.^l6©3^WIî7.-10!-2QJ®‘iti suma.<le:g9/jPSS|ru«^iciul de . publicitate-imobiliară-cu ..cpduLjuc .272...

1'-!’W-sWiWi$0

TviJvC

WK:!

. ....... .bătură)-} •


(parafași semnătura)


Oi9>C*. ri:.           ‘țl fe«¥»e S-!V •< ■ ?t ...:

.....___


’ '                     î?y r i

:■ .r ...rJ

.i           .'h          .sg

te-.'.-g ‘uînemob.

xtt a* -.it

U’-f


..A:Z,:a


.............................. ’• s’ <•■

■<?. er» w-.s i          ■■■<] ? r ,-r

.•    .■            -.c.          icm;*•''ii.-,. >;< ; :'•.•■ •> ...    ...


>C- <:'A‘ ‘.A

■ • •

:■ .'

--    • i:.


L4.JS.X


<P^gfaat2rdin2


ijnitate jpdTviffuala, Adresă:-toc; Brașov;                 VEte UAp.. lzjHd^lrașov

JPărți comune: terenul de 527 mp, branșamentele’de’ajiâ, gaz, electricitate, acopăHsul/casa scarfl^holuri,

oipsispterasa de

Șrte-U55

a etauu u Suj&Wa^ construită

■      rafiei ța:

fafeiPă^ȘP

*      pâfțRT

X3

Cote teren

Observații / Referințe

J» V

■- .23: v

13.59i(52700

Spațiu 1 etăj 1 compus din cabinet nr.10 cu suprafața utilă măsurată de 28,19 mp


f

cA6ag ,


CA8 MMM, £A-<3 <2©, ca^2z7 cag <?/ M AcArzi KJ


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.BRAȘOV . .

Birojul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter. Ap. 9, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II            ' ’         '

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curțep de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajul II; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la.dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  119702/22/12/2011

  Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 'de. NP FICARD C. NICOLETA si documentația anexata

  si act nr. 73870/2010 cf-HCL nr. 190/2010);                                , ...

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

  Al / B.5, B 6. B.7, B.8, B'.9, B.10, B.

  11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

  18, B.19

  1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniul-pnivaț.

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF il9041-Cl/Braspy, apsprisa prin^nțheierea nr. 8^43 din 20/09/2011;

  Dozitie transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin încheierea nr. B2&43^dio. ?JQMSH’ii£î^

  93150 / 16/10/2013                                            ~

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

  B4

  Intabulare, drept de PROFRfETATEftt'lu U6 dF6pt't0fiipârăre'.Că Buri propriu în patrimoniul de afettățîilhe destinat exercitării profesiei de’ medic asupra coterde l/2"din cofa de, 3^5%xiiri irribbilul de la Al, dobândit Drin Convenție, cota actuăld 73/4000’                  vf

  1) BERARIU MARIANA, divorțată            ' ■

  931

  84 / 16/10/2013                                                         ;

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emiS’de BNI^ PlCÂRD CATALINA-NțCÎlLETA; ’ ?

  B5

  Intâbulare, drept de PRQPRIEÎAȚKU titlu de dr£pt cumpâpre ța’băjji' propriu in patrimoniul de afectatiUrieWstibat'Exercitării brbfesrbfâ^' medic, dobândit priri tChx/enb’E, ’tfită â'cțUafa 193/26660          ' ;

  .      Al

  ,. -----

  1) POP ALIN-OVIDIU

  OBSERVAȚII: - vezi C 5

  93241/16/10/2013

  Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 ețniș dș.Ficard Cătălină Nicoleta;

  B6

  Intabulare, drept de PROPRIETATFcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de.gfec tați iihe,db'sti hat exercitării profesiei de medic, dobândit prin COriventie, cdtă actuala 166/20000

  Al

  1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

  OBSERVAȚII: -ipotecă C.7                                           .                    ;

  93233 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                   ,   . .

  B7

  ntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept-cumpărare ca bun    |              ai

OoeurrTentmrK cofi^fne-rfatt? cot<i>dLti?>’pi;rSB>Tat*pWtt7<!lttWepfeWgeffW*Cgg/rNr.'-'B7z7?pOil rT r~' ™ : Paț/liild't Ufh 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale yrWfo -— a±-'■

modic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Referinței.lukJiA^

-

W

ftrariăl nr. 1120, din 0§7S/2dÎ3 enlisd^Pi6arrf Cățairriâ'Nlc^îdta;

B8

Intăbulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin. Cony.entie, cota actuala. 270/20000

Al

1) CURSMW*NAd-’’’•              .5 «-9T?r-.'

OBSERVAȚII: -Ipotecă legală C.ll

• ‘V- V*l ■ ■ » t •:     C-> ., “ « • •

1111
Convenție, cota actuala 318/20000

/.•-igoțecă legală c.14


.-                                , ft. safran .8 -------------------------------------

Act Mqtariârfrffi.1 l<W;<^itW$^01~3'gmfa'deHHemdCsVallHe^ic^ete;--------—    ----------------- -

~9Î lilMWWbre, iijneuiestinatdqGițâ^tâdMimfedieiTla--------------------—------

cota actuala 386/20000          |I9S‘\£I\££ \ xOTPIl

1/’ Aitfrrsmb -'o oint'î^REP ^n vi- ■?! & .iri" 7 >?■


----------------'------- Jț'pxpigycx .VlJ3H--to&13S\0tjfeȚ bl

tilare, drdpt de PROPRIETATEtltlu de drept cd&ftț afectațiune desti se#
!Mg jufâdui ;i

tTtMJHfeiaO ’ ■SOS*? eb iqeib .eit*fudatei: cioi 9D9J Aîiq;

inTSflW.

-

.........■——21MSCU>jĂ»j: 5 oai e •?-țyx\ijl‘.g£ n*> :£8g ;in ioii67oi4 IffibfiR pb Upnb           ______

lorniiJeq ni uri^n' ..-3ioj eiquaib jii.’^rn

________* ajoz                  iihflșctab <______

— ftțlihnvlb AMAUIĂM U.UjAfl3flJl

vEI niti .£85 .^'ișiifeic-l'1 ..‘ b ^Q5îb ,*• «î iomh/67 n< ui«qmq <■-.£• .■«q hbnșdob pibom.:

— UtOR/OMUA^i ■ ---

i~i~a9M~ ^Avqăitd ----

■ 7 7..

~~T


frfJ'.CI i‘!ib j-ft? ■ei' a^ot- :.j*

i.".’"' ;}•=■:.• '< c : M * ■q jibntidbb

7 J'?83M«RAM j jrAX'P®?^,----

_

InYăbulare, drept propriu în patrimofiiCT medic .asupra cofei de-17-2 din-Coi 'ttor cota actuala 318/200<Kf *£manuela


fir. 3OT5, aiti 18/TZ7mB^fflfcWRPW«^                       ?'S’uds7ni’

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

............. Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, ns.HOHOTĂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADR1ANA

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 2 0/12/2013.emisde Ficard Cătălină Nicoleta';

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de lă Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

■ Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/Q5/20J4 emis de Ficard Cătălină. Nicoleta;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al. dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000                   >

Al

1) BUGIU MARINA                                    .X

OBSERVAȚII: ip C30                                                             OF ''         .      ..    1     |

 • C. Partea UI. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi realș de garanție și sarcini

  „f >   Referințe

  119702/22/12/2011                          t    .

  Act nr. 0;                                                                • - /

  CI

  Intabulare, drept de ADMINISTRARE, coța.actuala 1/1,              . >

  Al

  1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV           * -

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prid lnattdierea nr; 87643 din 20/09/2011; pezitie transcrisa dinCF 119041-€1/Brasov, inscrisa prin irx!heierea nr.~&t&tihdb‘-&M09/3/3$&& t t

  93150/16/10/2013         ,                      ,    ț t     7

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013emis de NP Ficard Cătălină Nicojeta;

  C2

  se radiază dreptul de administrare operativă înscris șub Cl>, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de lă AÎ, DroDrietatea B4.                                       ;.. ....

  ... y,

  93184/ 16/10/2013

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013

  C4

  se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota-d^ 1/2 din cota de 1,93% din Țm.oj»l, proprietatea celuixfâiSMkl

  C5

  Intabulare, drept de IPOTECA EEGAI^> VQloaTg:978i5 EWrQpjșz^țteyra din imobil, proprietatea celui de sub B 5                       iir'Ț :

  d>- ' y

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  93241/16/10/2013                                                   '     •

  Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Njcoleta;

  C6

  se radiază dreptul de administrare de sub CI , fiind rămas fără Obiect pentru cota de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

  Al

  C7

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Văloare:6412.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV                                 -------- - -

  93293/16/10/2013

  ■Aet-NoteriaF nr.- 985, din 15/1-0/20 1-3-enwde-Fittmd -eataimerNicoieta--- .........—

p;giBingflfjggre gonpwe r&T^zafățtar^aKmairpmtajătava'pK^&tamețffgriri^sv-mwi': -  • " "■" ~ "Ragjrra-s-dtTrd

■ \

înșccieri privind

drepțpri reale de garan te și sarcini

R?efeHnțfe’

C9

s^Antabuieaza^TirepM^“ițWt^8^5rd1cPpferR^^ltTtâ';'cte?W713"/511 Euro, reprezentânddtfeteAțăd6 prâț.A®chibăt,i dsdpisă'certei xteril/2 din cota de 2,70% din WfdbHoFWlâ'Aci" "b ,■■•>''■        • •    .-. - :     ,.

...        .....^.p,,  ....

17                                 OOCO<\OV£ iPwtris     ■ simavno..? nnq rpnBaob-

1116X7/ 097i2ĂȘMtl ..                        y.                       u

Act Notarial nr.-1-1-20, din-05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletk) ”'■'      •■ -.:•-!■’

*      _ .■■___*■} r y ■ .•-?- • .KjC’.r.v r r

CIO

se radiază dreptul de administrare de sub CI , fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2 dîA^c^ă'l de'/iirt p'iteprietafea ceieRde tsubitBScl v ■          ‘tif-/-'»j3T3/rGJ?;

■ ■■ ’41'J-Uii

Cil

Intabulare, dreffîh tfcte.ît&QjTECA li6G'AiL'A,’riV&ha.ătfdi'13;9tOc8l;5 EURreprezentând qffărehț® debprebne&cljirată:, asupra cățel .d® 1/2 din cota-de 2,70% din imobilul de la Al^Kobîiet&tea'cetebdesubaBil

M»" 1 ■ <.

1) JWTMt 8KKS0V                        AWntsaA^yuj? yova«i (/.

IO

.eio^f,o< xai^xx

Act Nbțfriâl nr. 11.4,.'tfl»                                                         n:*. >      <:. ;sns‘«A ?: a

C12

sdAadiază dreptulldei^dbinăBtrape^dratitrâi'msaMS^MWallf’TÎflmw pentru CQța de Ofe

proprietatea dd sdb W.9b iribdci'î. ■;’• i?vn •: 90 sia-, n>b <'\f &b ••

1 '.' •» -    • ..-.l;. 1A1'-:   ’

;■• ••■ •„■' •.- „. .-

1 TldNM-/țîob .V9drtavc;q;.' /r-q,*bncdgb:

C13

ohiectpentru cota de 1

t V ! > ►     .       -«.*•**   »'• l '        ;'

.   . • •.             .>- «V ..V


C14
e. înscris sub C.l, iM&it* (teshrÂ-A,

&îb t Sgi i it: .' VâVb -ab uăii                          ,

tb            ftAÎmb          WB r -r.lr

rifei<te*teț Reaphtfcată?; aaupra«dpteiSEfie n ,§9%|-.r     ?•:

proprietatea de sub B.10 OOPOiiciE nisutqS -t .-iUAidșX._____

• ', ■-•' ui-tdftîlri ... ;?' "T '•     '.

-»•■••-' ••• ' ■

c •.:■>:■ «■■.!.-; py ne-

r


utauB


____________ OE?ty. .WAX'RSSBO

g Fiff/d Cffiaiijia t^icoleta;

isMidKâhdtflfTa&pentru cota

Al~"

..sub-C.Ujsanscu5-aa.de LZfi&f-x?£\£jF-\^£

ia cetei de sub B 12


0 v- J>A


Wt de~1?CFH’C'A tEGAtA,


C17


<rta.de preț ndâem&w^                    >fc> ?q~ °

M^^a cgfei de subjgl'î'wâÂĂăffifjidUi juMiewo? ii

etoîwi\or\ ogiEe;

_____            rrb ,£S<? .tft-Jțițjj|teM ?3A

Â^nT^^nFTțfljî?:;;-;eibtisBibei 92


9b dîb .?b trei nunaq; s.j


Sft țmatadx'A tfcq h'hw .weay^r.>T.»bdll *3 o>b          eifrXao.-tnis-deficard-eâ^iria-fficbldSn -

mb ,--’Cc tr IsnS.îoV’ ’. A

Hrîqy-ib KSfiibfe-t 9? b.., 9t> bJoj riipA^i ■ i ițj-u .^iG’udetn'.i 3910 ?b 6..ro-'A::; rD 2 8 oua sb iutsa saliy&.nqcnq jjțdo.-rH nib' ?”i   " ^u'nauț

JtiWi

\Yi* 7?? ;??5r?5^:A.


Actfloțarial nfrEb.


g^adjăză dZe&Ul,        ..,,.—™

de 1/2 din cota deS.iâ^dirfirbobilalde la<Al<,^SobriataBdăcd1di de

SUb BIS___________■ ,      .■■       __________________ l.ăg dea âb i

Irittbulare, drept d^ lPEXTEGA tiEGAVA, Vălb&rfeA2S0?.5!'EURaștapra pdtei de d e 1/2diri«^â\de}B,3S%>dmrir«otrtlUbdieda;A&’’pr0bnteteteâ' i.dâpug ob ii.'!;?:; ■ eiei-i'^cAg . ja ei ghJi/idorn


VDgAA# 4t>Ț3<?tiț (f

|AgtNdtârial nr. igfife, din 1.8/12^Qfto&bftTiydgrMFB^ijShBtEteBa; ti;? ■ ; -:i v , dv .in îg-nsx»?1 î/A

conține date cu caractp!TOț^^ți^Waj^e-jMa>^i^^^a,^^gei;y, p.       y .?.  ,,6

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B16.

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoieta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116415/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoieta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B18

Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoieta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURasupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

^-s—r:—-f*agirvg^5~dirr&

Anexa; Nr. li La Bărtea h:   ; - rr.....

lin i tate i n divid.u al ă, Adresa: Loc. Brașov,Eli p^te'^’ .lp.. 9.; 'jâjdi.Br.aso.v...........

Părți corti"uhe: terenul 3^27‘mp,‘bfă^s^m^tel0 de^^aț g’afî^eleWimâț^ âcS^risUT/căsa șOarij, holuri, oolo oioe ei iaroco Ho Io         -    • .•.■■•  .  .                                           .....

Cotepări

i: MpțWfflH


sala gips si terasa de la e^puW


for crt Al


EU cadastral


119041-C1-U48
-------------V.mB------- b • , >

• a -, -                   <r


Spațiu 9 "parter compus din terasă în curtea de lumîn'ă'cusuprafață- utilă m®Sffl^|ag^3iuțwâWerve'șfe Sp.2, S®.-3; Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de-ta partert;Sp.-l, Sp>2, Sd.3i Sp.4, Șp.Ș, SpîC:5prtî?n>:6 șj WjMdÎAsjetajul I; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sf>.4, U?. SP^^^ W                W-^^W^Sp.4 de

la mansardă_____________________■■- ■;                                 ' ■   -'..-r                      . .-■r    ■,■;_________

■. "? ...-e

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare.din cartea funț^^ețif hicflăj          e acest

birQU.                               -              Ut ■ : c j ’< ••'•:. < u ț ■','tr.e;» ioA

Prezentul, extras de carte’jftij«d?re&>^țetyașțiWla/aQțențiflGșr!ea'Cl&®ăt5i>|einotc|pJlJpșfeiteeiiB^t0lȘr juridice prin care se sting drepturile ;Eaaferpneaaralșr>perrțnI dezbaterjea1 succefeiunllbr", iarr MftîrmiâțHId pfefewtate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                            __________________

S*a.achitat tariful de 20.RON, -Chitanța interna nr.2018038642/17-10-2018 in 5Un&ddGăâl®Xpbitt^>â®'viciul de ifiJBnmteiffîOblliără'cu coaur nr^^.. ~......... - .................. -.......' ■'■•'■

Data soluționării,         - ~           "

18-lQrX018           >   ■ -tK

Data eliberării,

/ /


i91;


-.V;i ;J \ p'e îoJOl^

''   ■’Uijj'îi pp >

'A ^fpyt&^-^^rrirtătura)


5 *  v-.

■ ■ •? . y. •

*•

*

A 3. / » / 's


t.


. . J^tgins &' âin 6CAO ^-" — -' ! ~ ■ —  • ~z > - ■       z

cA«lb 0*^6,      eAB 3o,

o A B> ifc , M A A 2 > d


^/gP' Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV BP Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară-Brașov


r/


A C KJjfM; N *T t V)i At A »• «. m/xh-u A rijwicn ‘TfwuKMn


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE /

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U49 Brașov


A5 2?, Ci

i Nr. cerere i

: 142025 i

Ziua . i

..... 17      i

7 Luna • ■ |

10

Anul;/., |

2018Â. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter,Ap; SPAȚIU10,ijud..Brașov.        .77 7 : ; :

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate; acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construita,.

Suprafața utilă (mp)

Cote părți cornurie ...

Cote teren

■r ‘ *i % ț v t ț, &i - 'f • r : « -

Ț Observații / Referințe •

Al

119G41-C1-U49

.'              i-.

7i.5;7;6 7*

.440/87000 ?

;267/52700

Spațiu 10 parter compus din cameră portar cu suprafața utilă; măsurată de 5,76 mp, deservește Șp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la părtfer;<Sp;l!,tSpl2,> Sp.3; Sp;4, Sp;5pSp:6; Sp.7, Sp.8 și Sp.9de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll,'Sp.l2<și Sp.14 dela etajul II; Sp.l, Sp:2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă                                                AMAULA? -. L7A277i

c • -•? 7 •

-TU-. !og:     jqtf'ii.. ud cui'; .;77 i 74777 7;                    :

5?'-       JB. !^rt^ M. I^opii^artși       ;  7

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale,

^*.7 iPificF

•• - : 5 ’ R®fennțe

; .-^-a                   ■' * ■

119702 / 22/12/2011    ~

Act-' nr.’ G'(si act-wr •99052/20'iQ-cț* declarația aut. sub~nr. 1020/2010 documentația anexata           i

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr-?i?90/2010)>7’7 <        :7 77; 7,

77f-Ji'f?LETS si

J V.

B2

•a                  ■ ■.’tsj.c.<>□ eisiferTeS;■ it.'«.5'a-             :

Intabulare, drept d^^QjgRKȚĂTEganfQțrp H<ă 07 972/2002,.dobândit prin Lege, cota atty$aȚl,4t7,8^£$ppp a - r.b'iuii^n-j nio. 7- 7 ; . t

Al-/     BsSi BS6/B.7, B.8, B.9, B.10,

B.ll,.B.142nB413,-Byl4, B.15, B.16, b: ; .17, B;18, B.19‘;

1) JUDEȚUL BRAȘOV,, dO.mehîUl pj^at       ”      ' :

air-iMAri ..         >

aP2:itie-trănsctisa.jdia CF.J19a42r£l/BrasOK inscrisa prin incbeierea.ac.

BZfiO.’aw ^/09/2011;: 1' : [

931557 ie/ld/^blă                          ’«nr- ?7<>7i777

17 707'7 ' IsFv-y/ ? ,A*

Act Notarial nr. 982, din ȚȘ/ÎC^Qi^lW^ftltOta&îîriă'r^f^-^ *

B4

Intabulare, drept de’FROPRIETAȚEc^JlfltOȘ.’di’șpț propriu în patrimoniul de afect^uhe‘desc4riâiț’eXer§iWji^pS^et'^ medic ,. asupra,,coțeLde 1/2 din. cotade 3,65% din irnooi0^eîa?0 dobândit prin Convenție. cota actuala 73/40Q0

■.

1) BERAIlîU MARIANA, divdrțătă        '                   F-1

W?®r f ■

93190 / 16/11)7^13 ■'     '                 l (.?.<•< »i?. 4 șe.i-.w., f .77$/.Ti''4

Act Notâ-rial rif. 9i33; âf’r/IfM0/2013-^rhls'dă»Ws Fidârd

*• *                             V,

•\7r                                          ’

B5

Intabulare, drept de^R©PRffi^TBc«^thr.de*dr®pt ctmrTpăTdțe’ca-'bun’ propriu în p.ațriipqrîțuiyde afecța^b^pjl^Sn^^&Cifă^i țjfoȚe^l^die medic, asupra cotei de i/2 din cotă de i,93^ăin !impb'i1til      Al/

dobândit prin'Corivehtie, cota actuala 193/20000

■< >e:

î^> ȚȚh fcdvt 7-7* O-vâ-UiȚiț l»Jr. 7      •

£t x7Xi;.

. . .p. :                 •jiî;'-,               t'n'i

^OBSERVAlil: IPQT^QS ^7^,„su

93245 / .i6/iQ/^P'i|L\»U4VtcâUMq > t.147 -JJir. <u u• i u■■ ir-2 iA .1 ;.... •'

Act Notarial t nn,9^4, dinjlȘ/l0/20ț3‘ddiis'?3:e£Hcaf<i Șătaîiha Nicol^taî ■  ♦ :

B6 ;

Intabula/erdK^die^RRCJRWțlWFEGuAItl^diă-drj^tcUFrtpă^&^fbdh prd^riu^iî^WO8îiul de! ăfectețiune         exercitării proTSsreiMe

rnedic;^țp^^2ț^/24in.x^<die SfiMio. Lmftb ily], de Ța. Aii dobăAdît wri^dî:Si4ifitie,-Cota-ăGtuă1a-1^6/20000 - -        -      :

- Al-

si        r'7

•jsMW^^&rjvitoare la dreptul


hfe 985, din 15/10/2013. emis de ^ÎP Fic^^bâ^i^^CQl^ta; filare; drept d&țRBl                               ițe ca bun

.....â patcWhWY,                        ^pțeșiei de yp^a cgtel de. 1/2    _____ ^irhdbifuide la A.l,

, /egâ/a C.9; ' .     .                 : ?      '• ■

Z ;      ;--          , _' ■ /

Âcîl^pjaȚijăr n'r;' ilIg^djji.ge/Xg/^QlJ ejnis de-^icard Qataliriă l^cdleta;


’                                  ..... ^ffcîUfeld dhab/âăedftlfe gotosls-

.-j ■        ; .    . -t-aa •

t€tia0b0a ,iM i J


»«. ..., n ^shBMirrtne^hq hsnjgr?! j


I

“oT.e ,e.

Ș.a *;.p


^ dfn imobiltfl de fd $


jiqdib ,9iRiud«irtr ; Jba sipa .epaij nhql :*


. . Vfefertoî

Uhqefldl vH ;


.. favorite: dÎK.gio\in îșMioW ?■ R®& îqaîIT .eVplude înij


..._________ nî iii-Htoiq- .

.«Uues .jipamr -1


^ttUAWU—

;tioc^qâi v«Mâe;

:jn țBr.&țpM îofr.


Eâwnt^ ■ ,#AM (I : .

tei gio€u>r>df v«e«E z


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

.Referințe

B15

dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

■ ... .........Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23

• - *

115850 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de'Batranu Elena;      .            - j

B16

Intâbulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiUne destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000         '■ ''

■ Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: ip C25                                     ' '"     : :            .

i. .-.y - — •v. .

116

176/20/12/2013                                 ’■

«, • T                           .

Act Notarial nr. 1151/din 18/1-2/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Ințabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare Că bun propriu în patrimoniul de âfectațiurib destinat ex'ercjțării profdșiei.de medic asupra cotei de i/2 din dota de 3,52% din'7 imobilul de la A 1, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

... .

' '    '       Al ;

1) PENCIU STELUTA-ADRțÂNA '      '          7       ’

116421 / 20/12/2013 "         , .

■■ - - ' ■

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; v

B18

Ințabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul dejafecțațiune destinat exerdțării proțesiei de medic, dobândit prin Convenții cbtă'actuala 207/26'660 J * .

vi T-Ki) >          j; '

c

1) SIMINA ELENA-M/talANA' —                   J

/».• v             v. : 1

444C

)6 / 09/05/2014                                     ■  - ■'; ;;

ac i.'rm?tru-î7 ?

ActîRotarîal nr. 3§7, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;      :

h •*? \

B19

Ințabulare, drept de PROPRIgȚAȚEc^ țițlul dedrept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul- de afeetățiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit pniîsCpHvent'ie,';cotă actuala .316/20'006

, Al. <   .

1) BUGIU MARINÂ""’ ■                     ,/"r.   7 . .'7

■ —»•.

OBSERVAȚII?-ipotecă legală C.29                   ~

A

\ - •

*. v ț .* >• v
'i'    .’jJ-Ji-. I : •

înscrieri privind dezrheWbrămin)e)6cfrep^uibi7dlepr1o^rietat'e;

v. ic«>t  'Ș<

'     aie.i cRefeșrințe.;

■ r-f -p          7          !

ACt

fi?*                                    ■A'fcsirt.-r-.cui&lr,'",               in.-jp f țjțv^t

•iH- PF r ' 'H TabA-i-tW

CI

Ințabulare, drept de ADMINISTRARE/cotă actuala&

!--<A1 .         ,     ■

»- coNsiLiUL

--cvț.j.ț Jjțj?-                                                   '

j,-.

OBSERVAȚII: po^rieif^s^is^-ciinCF119041-C^                                   dir\20/Q9/2011;

poziție transcrisa^i8''CE^9Q41-i^)B^âV^lhscrtsa prin inhiiâiereaw^B^^^^3Srtf^^li;

93155 / 16/10/2j©lJ <. ■ - <                             .                                          ' '

Act Notarial ;nr.-9^r cMn-15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; •                          7,’j

C2

se radiâză'drepțuî de adfnpj&rare OBerațivă d§ șpb €1 ,;fmd ră.rpțs fără, obiect pentru cdțâ^de W^dîh’ccJrafd^ 3^5% din'iffipblIcii'de’ra’Al, prf&n B4-1

.....

93190/ ■ 16/10/261$^-

a. + A-a* : <*?«»>■ViAf- -

Act Notarial ,dr. 983jtdin-Î57io72pi3i emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

7 .                           .......

C4

se, radiază, dreptul de adfhfbȚiSțfăFe“bțferăți’7ă ’ ddȘdb’C. 1^ nțirh;âl cu privire la cota de^l^ HiKTcpța'dd;l,93%•■•(Hiî:i^bBifijlr^e’’^^/Vi\proprietatea celui‘de^șub’-’^â.5^1’’ ? A     ' 5

..'■ ir-rnr ■

C5

Ințabulare, drept de IPOTECA LEGALA. Valoare:9785 EUBreprezențând diferența' de preț H^âfeH^^/ă.Si^ra'f'poftrț^’ÎZ?,f;93^ din imobilul de la ÂxJwWl^f^e’a^’âi â8 ^ub-^5?!'  ' 0  • d5

'        - Al

1

'            yV'-’î’ •?*’

93245 /

Act NQtariâî:inr;7ăfe^jnrWlf^6i3 emis.deJEicard;Catalina Nicoleta^. .   ?

v.»> >■                                  ‘ -

C6

se. radiază-rdrept'UlffiB^KWWiSîSî.țS’S^ti^ă -’ȘM£6 privire- la cota - de'^â^^î^eQta ae'lț&^m' dinMmSbTÎuf cfe'/lă/.Al, nroDrietateâ celuiJd^            7              A.:1?..:?!'!'-

C7 1

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5    .

' J -..... ■ • Al

Pagina 3 din 6


■■-'■■                                    ..... V. .     . ..■•

. V'' ; » ;' ' t

l^^ ^^GaFie^ncia^^.n ll904i^l^U49^Gomuna/Oraș/MuniGipiu: Brașov


%âjl .f~“

Kt*
jLj£|e.la.A.li.âroBâetâfceEude-sUk

- £«Ni^eWiRW


iaMWbq nî Qh^rfci ' Cîfe;


iS&ter

Ttt>ffi&>                 ■ ■     ,

irti-șjoi ei e>ii£hqi a-j ț iHșș BaJșjș'nqcna' : f ii> ■frțtnh airI-.>d«jf»i ijinq sb eîneiWo sf.3b lulldQfni nib

i^^b-7»'^e ?ift {gho<ew W- i «?jufi^»Vț? Txi»biîj»gtftf «tJn^ d! $whti ;V13Z;63/6*?hRO;

înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C23

EURreprezentând diferența- de preț neachitat asupra cotei de 1/2- din cota de 3,18%’din imobilul de la A 1, proprietatea B15

-    ........U.

. 1) JUDEȚUL BRAȘOV

115

850 /19/1^/2013 j                           r

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena'    .                    -------

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de sUb'C 1, numai cu privire'ia Cotă de 1/2 din cota de 3'70% din imobilul de la- A l, proprietatea-B16

■ t         >■     A1

C25

Intabulară', drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

Al ■

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116

176 / 20/12/2013

Act Ndtaria1;‘ nri;1151,' dih 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;'       '         ’ '

C26

șe radiază dreptul de administrare operativă de sub C I, numai cu p’rivire“la Cpta’ide 1/2 'din Cotă de 3,52% din imobilul de îa A l, proprietatea B17    ‘

Al

11642^ /20/12/2013 .  ; ..

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                  :

C27

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C 1, numai cu pflVibeMcJ cota de. 1/2 din cota de 2',U7^ din irhbbilul de la A 1, proprietatea celei de sub B >18      ‘            . jP'j.i

Al

44406/09/05/2014

Act Notarjalf n£. 397, din 08/05/2014 emis de Ficțird Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de lă Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1                :

Al

77423/03/07/2017?     y

Act Administrativ. nr.:7O62, ^1(1'1:3/06/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 988, din 29/06/2017 emis de Ficăfd Cataiina^frapleta;

C32 ■

se radiază dKebtul dd ipotecă^ legală/inscris Sub C.19 in favoarea UDEtlILUl BRAȘOV;''asupra cotei

de 1,90% âin ițhpbilul de fa Al, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind -ămas fără obiect                . '   ,

Al

s^jgitfe ^SSe^tie Ia et

^upj^^F Cote plrfi

r»OfiO

S££W$șl$&7âe la£pfrtlr; Sp.i; <2, Șp^/Sp^&.S; Sf <x.Skr^7TSp.-ș;

rrianșâr'dă .■          .ar«'s9^Wiq<nn <rW «r, înlHni^i <■

SP.3, >:6, 5^.7,                 ja^atawlji;-Sp.i, Sp.2,

de la ih Wfăft' i^WtUh Cfr ■»& &•»£< • -

' _L                . VO^AHS JUTaWii ('£

~_... .         ..........avi<r i ■

acest eiGitefelMfefi 4

«&ra^W$rt& Wb

u dez toate rea succesiunilor, la^jî
sas


cu cocteile priQ zentate șunt d


■ ?a


.'Șwy.Hn'fon?,! o ? i;i A «i eb -iuti


;â?fâPi:eÎ5rpr^                    !

•-■W I eb Î9lb>               h^sbqdb

..............■•••■* -■ ■ .....•-■ .    '                         V

: jhșiâo îhiift aemlh bAift , f.? di/i- yb: e'tfi'ib’ibîfnBhto

' duz eb leibi                . t'Â 'si- 4b ’btkto’hr sib <


■ 'Tț’.SBC ni ISheidfFijĂ\v5ecV8 rt«Ss6ufToîn^hiȘTe&

"...... . ■ -.--££ ................ - ; ăsnșoy&h rtr6Î^W2iiaw

■               tonii? eo ,tl 8 d«? iâlao ®«W&

SO&SOL t OZ. dDMUxJ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BrașovEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U50 Brașov

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     ..

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270

0

Spațiu 1 subsol compus din centrala termica și sala tjoiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi rpatE/

  - oi

  Referințe

  119707/22/12/2011

  Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean B'ras^jF/

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, coBz&^kjala 15051/20000                                       V'T^orn

         .                            .   XpS'ow!

  A$4O B'.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B. 13,6.14, B.15, B.16, B.

  T7, B.18

  1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT                "

  OBSERVAȚII: poziție transcrisă din CF 119041-Cl/Brasov, ihscrisa'prin inchererea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

  93119/ 16/10/2013

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP'Ffcard'CatâJina.^nțdl'dtă,'’ $

  • ......

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buri propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

  " Al

  i

  1) BERARIU MARIANA, divorțată

  93195 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletâ;     j

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare că buri, propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

  • •  . ' ‘'‘A1

  • • < ' • . / .,3..

  1) POP ALIN-OVIDIU

  93250 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletâ;

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

  Al

  1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

  OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6

  93301 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletâ;

  Rfi

  ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun aropriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării nrafesieLde..

  Al

  medic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale


Referințectobanditprin-Convenție, cota actuala270A2OOOO 1) GAMULESCU ALJNA-CLAUD1A

jfiȘVAT//.- - ipot^aî/Ș^ăM^^^ t».

12/2013


Aet Notarial nr. 1120, din 0S/12/2013emis de-NP Fitar-d Cătălină Nicoleta;


B7


intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun| propriu, in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei deI medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Alj dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000      _         ]

1)                  .pirr .■             7 777

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.10


111817 / 09/12/2013_________ _     _____________ _________________

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013enws-klS'-FiGârdiGatajiriăNicoietă;

’’Mftibiil^lf^t-'d^W^’RiETA’FEGU «1®^»^^'OdWpăira^ ca-bun “““ propriuân-patximoxiiuLrie afectațiune destinat.execcitării profesiei de coțeif^c^/?,^^ țotă'd® 3j®6!%«fti'lAiâbilUI de-1ă’Al, Convenție, cota ăctualyiM8Ț200fifli 1  2- ;           ___

o05/12/2013 ymis de N.P. Ficprd Cătălină Nicoleta;

RlETATEtu titlu de drăpt curfipă'Kăte ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,59 % din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota a                             ■» ■» n,. - g________

1) lErâfltCEAtW         frftWiw '               ■*

’RVAflI: IPt


Act Notarial nr. 1


Intabufare,'


Al


AlAl


■Hi---r

13 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta; i ; ,S C:. 'Crc/J

TC;--,"    ’ ."Âi.r


rtei dflaahcwmpiiw» l

tațlune destinat exercitării profesiei de


nr» ■.Al

■ -P '     < ' ■ 1 ’


114011/ Act N.


Ximis de              .Ate;

MAIEtUUJ de drept.

iurte destinat exercitării profesiei de

.awMWC ">

!ir             A f                    __■;____

iP.'it, H'.h, r :   >’t

■Ț'ÎȚȚ vb hic.    »■ ■      . :


Act Notarial rin 1146, din 17/12/2013 emis ^WFfC^Rff'CÂTAt^A-NlCCEETA; lntdaufafE^dlcf^.dfeJROPBgTATECu titllide drept cumpărare ca.&lffP0 K* propriu in patrimoniul de. afectațiune destinat exercitării profesiei de r t medic, asupra cQteîdeI/3^^^p.i^Pflfo^<nppIiluf.ide4a:Ai4


fi-13


dobândit prin Conveni <<&a actuala, 3^0/2000fl-.:• > •

----7

■ ■<<}■ ți

p ■■                                  1/


__OBSERVAȚII:.                      ,

115530 / i8/ig2?Qii        .      : ;               7 .

Act Notarial nr. 1145, din l7/12/2013 emis de Ficard CxlHflnVWdolet^?

Jntabulare, dreptde PRQRRlETATEcu titju.de drept cum'pă’râii^ ca‘buri'

medic, dobândit prin Cony^^e, pQta.agțftala ,3J.^M0ftQ^.  ,

< v^f. . ■


B14


propriu ta patrimoniul de afectațiune destinat exercităriiprofesiei de '<■


OBSERVAT?/; -


115777 / 19/12/2011


d—u UV;


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MAR1ANA

4431

Î4 /09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  119707/22/12/2011

  Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

  CI

  Intabulare, drept de ADMINISTRARE                              /

  1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incli^ii^nr. 87@ți$Jîifi 20/0^/2011-,

  93119/16/10/2013        .u...                         ..............                      '1 - -

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

  C2

  se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din terenul de la Al, proprietatea B3

  A;1     .

  93195/ 16/10/2013

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C4

  C5

  se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

  Al

  Intabulare, drept de IPOTECA. LEGALA, Valoare;9785 EURreprezentând diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

  ■; ■•Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  93250 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013. emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                   .

  C6

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lui MARINESCU HORATIU - CORNELIU de sub B.5

  -     Al

  ; • :■ ,

  1) JUDEȚUL BRAȘOV                                          . \      Tc •/

  93301/ 16/10/2013

  Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; '    '

  C7

  se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 6

  Al

  C8

  ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;19713.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei, de sub 8 S

  Al

JîWWi Privi"d

drepturi reale ae garanție șfi sarcini

Referințe

j 1JJUD&TUL3RAS0V       ..... . -

111688 / 09/12/20111

Act Notarial nr. 1120, dirP65‘/l‘2/2013 emis dș'^FFicard Cațălirfa‘Nicoleta;

C9

se radiază dreptul de administrardîhs(țțîS’suJ)''.C.I; fțtlrriai 'JâfiilW^bta. de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul dej,AÎ,î!pr6;b’rietareS'1ref'm dd sub B.7

Al

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 13908.5 EURreprezentând diferența de     n.eaphițak asupra..cp.tei de. V? din

cota de 2,70% din irnobilul.de la Al, proprietatea celei de sub.B.7

Al

1) JUDEȚUL BRA^0V

1111

317 / 09/12/2013                              $

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Ittâdl^tfftA

Cil

se radiază dreptulde administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără obiect pentru    '            t ' ;■>..< .> .-</ < - ■    .

cqțș de de 1/2 din qjțg dq          imjj^l^de .l^Al pp?R<^țe.ș.

celei de sub B.8 iysl.’

A&. ■

1111

165 / 09/12/2P13            ‘uVCC'i10'» ttevftt A’u ■■

C12.1C1 jde 1,93 % diniinRbilul de „la                            610

113718/13/1^2013 _________________________________

nr. 1139, dîfi 12£iaiHM3qaFB$*te                                b

iză dreptul jde administrare

"............ ' -.......ActWta

. -se-                           «

V1/ lde.l,90g^wrtoobiluld 1154^/18/12/2611^^ Âct •Mtrtgrtal nr.~l?țf6, dffi~l;7/lisei^drazarcfrgpijdrite7

1/Z,din ’c<^ de%20% din1:

B*fe _______:s '      _____

lnfeib.ulare, drejat d£ M tfâWtEXR’l ElSArebrezentand

cota de 3,70% din |ffMW pr8ifrig^t^

l)j<JUaEXUL.J6atASOV                             **


11&53Q/18A2/2O13      ..............- -  ■

Act Notarial          riin 17/12/2013-emis de Ficard-Gatalina Nic


J1 de adrr^M&^^f^^j

yȘftu' coJoJancc-io. ■■■ r.’ 50


11577&71

Act Notarial nr. 3866, dimW-l!2g9ii3semisde;N.,IA BătriaduîHena;înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea de sub B.15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C25

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44384/09/05/2014

Act Notarial nr. 397. din.08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C28

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

Al

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 195 16 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.l, proprietatea.celei de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

4047 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C30

se radiază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

Al

Z Xr - OA/r/<zX

Anexa> Nr^ lnLa Partea; Io >>     >                      •

Unitateindividuală, Adresa: Loc. Brașov, Ștr”Repubîicii‘,St?subsol’, Ăp. l, jud. Brașov

Părți coffiune: terenul 3^27 mp, Bf^SăTfferîtete^fe-yps, gaț ^îPctfrcitâțe; addpprîsPlT Casa scarîî, holuri, -sala gips si terasa de la etajul II                                           '

-Nr

.crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mol.

Cote părți . cnroune

-

Cote teren

•"                       '.tii .■                    5-------------------------------------1--------------------------------

jQpseryații/. Referințe

Al

119041-C1-U50

-041

W678%îoor"

^W/szTâo

Spațiali subsol compus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

r j • '■


Certific că prezentul extras corespunde, cu pozițiile: ip yjgqare.djn,cartea fpncțară Qfiginală, păstrată de acest birOU.                                                                    . , . ■                                                     ’ - l •. ' ' î         îl •. .             . • * * ■          ’       ■ ■

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificare» de către notarul public a acțelpr juridice prin rare'se'Stmg drepturile reale precum șl pentru dezbatereysuccesiunilor, iăn ișftț^.ați^e prș^șpfeate sunt  susceptibile de orice modificare, in%conpitiile.legiL

S-a achitat tariful de 20 RON,                                   7-16-2018'lh ‘stimă de ‘20, pentru serviciul de

publicitate imobiliară cu cbdulmr’. 271?.

Data soluționării,                            '■

17-10-2018

Data eliberării,

/ /


Referent,
w?

?0 m


i-lî -.C. AC4WTM.

& 9.1 »«■-< fl.»

•£j| Mț£TCțrArț JM9EUAAXȘ .

'• (■> ^h'> " f: A ț','*'

/,-

• ?;•

■ i ; : • Kt- - •■ '
5UC?S<9L z. 02 COMU/J fO-ArTC- CArS

• '                       •’ ■<■■ •; •<’• ♦•' •• -A ■ .• *-?- ■;••'/“r -

•s - •                 •.••*.••                              v • .s •,• * x ,*•• •-<;'

Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV. •   ■. \ ;

Sadâstru și Publicitate lmobiliară Brașov ‘ ]    -: ' ■ ■'■*'•'• "

' ■ -■■■": : .'< ■;. ;•■.<.■


EXTRAS DE CARTAI?y;N£IAB/fe»

PENTRU INFORMARE :VV;^.^  - ''

Carte Funciară Nr. 119041^1-651

■ *"  ’               --■ȚV'.r—

cp rîț-'v^»

': V v-P ' PAP

{<; țs\feUî4<i


4"HîYî4,u-

■•= jJjjaiijii."''* ’        ‘       -

‘^'^.■^PÎi'r^T.cbrritinp:' terenul de 527- mp, branșamentele, de-Șpa^-gaz. elX^rici^țd^^^ •ffralăjqipsisiterasa de la etajul II • A.<'ii/ . ;..;


..,»”*•              - - «• • •,                       • • ..... -r   ■ .,• r                       *.t -•-!«-•         -r.

^sAHi^sasXoCi'ZBrașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 2, lud. Brașovw cnt-

'Nr| cadastral

Syprafațap. construită.

Suprafața utilă (mp)

£oț©;păi#{Ii comunoii’/

^ofe£t§&ÎV

119p4i-tl-U51

-k.. 4          .

*. .:».•••.!

■-'...... -.•- ■ - ■

. .35 j

2303787:000'.

> . : . ■;• J :

• - •.-•• ^- •'• />•; .•'••' =/•■’.• : * 1 ".' .   1    1'2- ... x

-1595/5070/

a ”'7

<. Â xjTI

« i..

A ? '

J

<s ,fc.x^șvJ7ZTr

;.i;

■v? &■ - :


. f

• ic.

...... î-privitoare la dr lliz<lZ/i?712/20Î17


B. Partea |Ț4


r-*'


1]


J jjfJfA*1

ES'H

h

«®t!

O

«»

: .4

j?

V


a

ii

sK

«Uy IX *3*

S^126 iiîtȘ6Z10/20X3 ^ '..■ ' ?!-,.j9->rAș?4i*sȚ.->; .. âW:<£Ț!


TIS


-UXi-                     ■   ■' -■                 ■ - ' -<■ >■ i:

irace^ rit.il90, ;diri 17/06^010 'eMiS-b^dhsiliui’jîîgă^®^

/ptafi^ilire, drept d©tPR0pRIE1îĂ‘RS/dobandit^riWOgW c

15051/20000      ?<?!</::Jrx^r..' r;.A - ; rT

\DUWJfeTUL BRAȘOV-DOMENlU PRIVAT r^O^RVATIIi'ppziddtransCrigă din CF 119041-ci/Efits^;:t^ciTg^^h^ L-^poziiie-transcrisa din-CF 119d41-Gl/Brasov, inscrisapririțftâtiteiw'


EȚZ.


V rS


»Y•»l


982, 'din îhftă^tfldrș, d rept de pRdpRIETAT^w^ titlu ;de afâgli grwHy^R-patrirnbnlul de afecta^Țune^destinal*^^?^® “'^"''îîasupra cotei <ie 1/2 din;3,65%ț din imobfi.u^cfe șu iLientie, cota actuala. 7.3/40da ..    ...      .;.»»»».<

x-,,g-TrJRIV MAR»ANAz divorțata^: ,   .....P.l^

^^șț^fivĂrii:vdziȚi^6
ii

bcBtl


983/ dinj^i^OÎ^g^g^.^ț;i^^ ib^fi^iafe,: drept, de PROPRiETMtlîtFlidedf^^fc, * * “p|p-pătrirnoniul de afectați&ne destinat;e5țe|Ș .c$$;<e|172 din coțai de l,9,3%u4iiii^^

; viWVmi-V ;.;■ iiT,WSfe ^<^^R\^F rip.-l^âlăa4‘- A < ^^ • • ' 1WM< •“     ‘               ■' ' - q:.:¥rț?'W

• -' • •          ......•       M-. .L

rt»SaK3S


& iuo»aTOit.:pnn convenuep c

t|Ș5^W10/2013^.^ ~.    ,  .......

iag-nr. 984, dih Î5/ip/2013:emiș;de ti. P'.'^l'c^cî; arepi aerKUf'KiEiwn: patrirporțiul de afe'ctaț§^ ^ișu pXa cbteî ^ie tl/2 îcjlO ^prih' ContifeiUf^/ țfflȘlESCftf Hțț wr(u?3 4■destina985/ din i57ip/2O.13^0(e<‘l|p"fej| abuîye, drept de PROPRIEȚĂTEțiSfu de drept'<

date cu cgrac'em :uri reale


’,*»•• -4     .,    ... ăraȚe ca bun

$|șțfhaț exer^t^ji‘profesiei de "■”   ’ de la A.l,


CS~$HȚȚ


ndit prih


ggte ca<^2

fe/4S\ț>Mffi^țJUUIllU»U

.■fii- .'< sî» .^^rafnwnBBHp

1-4-*- ■ a : ■ ?VgmiamiffîîlK ^zBeI

- ab tefr:. skiu

1


rejeșlgȘ^:


^■!ȘTCT .W.T< $ - tînscrieriprivitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale'

, •                                                                                                                                                    r ‘                  c ••■ -‘* *•'• î>M ’ i.

../, . j | OBSERVAȚII: - ip. legală C.21 .y ,-^ \  ,-.;. ■ r. ’ ■:-jCr?

115795/19/12/2013                            ■ .. -.


OBSERVAȚII: - ip. legală C.21 .>


Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena;


Intabiilare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drepțcumpărare ca;bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei ;.de, medii:, dobândit prin,Convenție, cota actuala 370/20000 'h cv.


1)' CÂRSTEA JANA-MARIANA ;

'■‘OBSERVAȚII: -ipotecă legală - C 23


116191/20/12/2013
Intabulare, drept de;PRpPRI(ET/\TEcu titlu de drepțcumpărare, ca^bujț \ propriu jn patrimoniul de afectațiune destinat’exercitării profesiei ele \ medic, dobândit prin Convenție,.cota actuala.352/20000;/ / A:; in PENCIU steluța-aW^A^

■^OBSEKV/ZTll:vezs t.24     <    C;,;;";:.-,        - n 5...

/ y':>.         ......


11643.4 /20/12/2013;       ;

H-—! — -. ■ ■.—r—:—:--------;-------:-----------—— r’A;C.t^M9.țafiql; pr. 1156, din 20/12/20‘13'emiș de Ficard-Cataliria Nicoleia;^i ^ ințabyiare, drepț.de PROPRIHTATEcu. titlu de drept cumpărare cațburf | prdpriuîn patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei ! medic- â'supra cotei de.i/2,dinjcgț'ș’ de^.OT^o^Și^ ițnpbnui;<^ÎI^^F^|^^ Ș: dobândit prin Convenție, cotai'actuala 207/20000


D-SIMINA ELENA-MARIANA .X


$43897 09/05/2014

o'n V     noi


'otarieȘî nr. 397,


țntjjbjulare, drept d^;PftOPRI.§^vrfcH,țițlu de dțșp^șpgiftAi'l^'^^ propriu în patrimoniul de:ai^gț^țkjne;desțin^ț:9X^d^riiLpi^feș@j 'țnșditf asupra cotei;" de"; 1-,5B%(dfrf-imobilul de'l.aiAlSfdobd^iț^r Convenție, cota actuala 316/200.00/- <s.X                 '


1)<BUGIU MARINA


-. ..... :----------:—------■; i- l

*■ t i? {■ '                ; "C.- Partea

Privind

" U i drept|inriBale;^. ga^nț»e șî șâ^i^£


_

ffi£effi’te -Țip '0' (anexa i-p~6^.;127diptinjvpnțarul HG 972/2 0Q2); * ’^jjțniib&re, drept

•a; > | p; consiliul ju&WAir&a&o#

"■ «2


• ? •.


Z ' OBSERVAT!f: poziție ttănscrisâxiin'CF 119041-Ci/Bfăsdy; mȘcnsă^r/nt


nîftț -f

^Iptariâi? nf. 982, dih^3^/2043^f?î^ie Ficard tr^ăliftMțeSlSS .. ^Ișe^adiază dreptul de administrape-înscris sub-G.l!<nu/Tiâi«b&rțrtj4 Idei^din 3,65% din imâbjlul cfe sub'A.l, propriâtaj^isei^’'

&QQ7 Î67iO/2013

fpta|i^j nr. 983..din?^W/20^^^^>?Ffeâ^i^lâiHWl

IntăbUlare, drept aeipoi eca

\_________ r-—,

diiflifriobilul de la Ăîîy'propri^—— -------------■. . .

1); JUDEȚUL BRAȘOV

sș ,ragfâză dreptul de administrare1 însrcris sub~ <^l^ntim‘afp; deh./2 din 1,93% din imobilul de-sub A.l, proprletate&de-sub


33126-1 16/10/2013


îpt^H<fir. 983. dtnW10/20^§^^e4il>rFicâ^^^îfi Intfcbiulare, drept de1POTECAteGKLAYValoărd:9785tE0FȚf.. diferența de preț neachitată;. asiipra cotei de IM diâ'C<tai --• -- •-    —'^^-{fe/sub B.^W


:z


3255/. 16/10/2013


țgtanijL nr. 984, din JL5/ip/20^^emi^/N.P^ Fi(^|&g§|


g,Xlse Radiază dreptul de adminlȘțrăfte'îrt'sCris spb.G/y âxJn i:-— i cea/ '        AuitatHfsAfcJXifc'Âfri ’ZJintâ'


lȘfeil/3 din l,66%xfinYiffldblfâPW^#Â?l,-'pfoW In ‘ Ipre, drept/de,IPOlEhA^LEGALA, V pi ,a de preț

• ~      1 de sub .:AXt^'jȘrop^eqfed^d£ sub^

UL BRAȘOV      «.....; : f

405/ 16/10/2013 :


feypntăb'uiare, drept de IPOTECAL^GAIA; Valoăre-lly^^^^ O;


iehț tare .conține date cu caracter pers'dnal, priț^jâitexie prevec^ț^e■><..


. ,; a •• jtvșibțb f f& ■„ .■


îKa^pfâi'

^»W».SW.T1-A>‘


;jy4 •• . r.\y nit> '.«O .U -'L

&;;;-■»■•>;■ fiț,

f'

■>v , t.

r*<*


AH 3

u-..’ h ț hrțv

,.'i.. .      <■


-•■«. i® bH -; ri

■- y.


: '■ ■' ■'<'        ■'•.>>L’ ■ -

Carte Funciară Nr. 119041 ~C1 -U51 Comună/Orăș/£1unic/piu;\Brasov

, înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de.garanție și sarcini        .      ,;7

... •; .■•Al; >■<>'$? Âl«.:«i■

i

C24

M • -J..j

șe radiază dreptul de administrate;înscris sub C.l numai pentru cota de 1/2 din 3,52 % din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub.B. 16                      " 7.....■         'ce .

■ ■ .• • ț. .               51 .JPJER1»'». <«• 1

$16434 /20/12/2013               .        . .  . V J

î Act-^lotarial] nr.:il56, din 20/12/2Q13.emiș de Ficard Cătălină Nicoleta;’,

L«- *

',G2$

se‘radiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentruxota de 1/2’din cota de'2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17.1. U-        ' -                           . ..             7'U Z

SlfflMIK

, 4431

B9 / 09/05/2014                                              ->

; Acț,Notariat nț. 397, din 08/05/201.4 emis de Ficard Cătălină Nicoleta?           ;?j;.;

G27

intabula re; -drept de 1 POTECA LEGALA'/'Vă loarei 1 95 1'6 EURrjeprezentând restul de preț rămas de achitat,, asupra cotei de i;5JB4io‘din imobilul de la Al,'prâp'rietatea ceiel de sub B: 18^' 5*^'

“1) JUDEȚUL BR&ȘOV ' '        ~
■L?C<ă;e.pă$^


jjrfeS


Regișțra


i sehî^lu^.
ffectflcltate, atdperisulp cafca sCt

&: r -M' > :; v.‘t.. ut >?■


TXTT---'■—

:dte teren!i}: '«.r-’Sîi 3 t^c: •< •'■ .;•


,2

kypi»

35jj


' ; }

(parafa


SUb&OL OZ CCM^aJ      ofOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Brașov. A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr cri

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270

0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale


119707 / 22/12/2011


Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliu! Județean Brașov;Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000


Referințe


Al / B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.

18


1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT_________________________________________

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;


93131 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


B3


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca buni propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei dei medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit Convenție, cota actuala 73/4000 ______

1) BERARIU MARIANA, divorțată"


Al / B.14


93202 / 16/10/2013Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;5b        Sg §

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărar^^^riapi propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, dobândit Convenție, cota actuala 38/4000________________________

1) POP ALIN-OVIDIUAlOBSERVAȚII: ip. C.4, vezi C.5

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ipotecă C.6, vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept<de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

Al

... ...

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 1

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 6


înscrieri prvitoare 1? dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6 !

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU ALINA-CLAUDIA

Q^RVATII: vezi ip.legală IaC-8 .....                         .   .

•..<^1/(^/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAȚII:: tp legală C 10

111823 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie’ de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111Ș73 / 09/12/2013

Act^fotarial; mr.ili2,; din06/12/2013 emis de-Reard Catalina-Nteoleta; - -...............- -- -

B9

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun prâpriuîn patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: IPQTECA LEGA:A C.14; radiere administrare C.l la C.13

111943 / 09/12/2013

ActAlotarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de FicardXtâtalina Nicdleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 386/20000

Al

1) OANCEA'ANCA MARIUCA

113726 /13M2/2O13

Act Notăfial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Bll

intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de dreptcumpărate ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării-profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

■ Al

1) NICOLAU ANDRADA-CAMELÎA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 17 ■

114047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Mănuela Adă;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit. prin-Conventie, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUTIU LUCIA-MARIA, necăsătorită                                            -

115457 / 18/1^/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013emis de Ficard Cătălină Nicoleta;       /SaT c3

B13

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

^Lpp'-î

1) DARAMUS LAURA-MARIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legaiă - C 21

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimonilil de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: C 23

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

B15

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 3 de la

Al

Pagina 2 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTĂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENC1U STELUTA-ADRIANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării’profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: radiere CI, sub C.29: IPOTECA LEGALA C.30                                                |

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

  Referințe

  drepturi reale de garanție și sarcini

  119707 / 22/12/2011

  Alte

  Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

  I

  CI

  Intabulare, drept de ADMINISTRARE

  "

  1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin incheierea nr.,87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

  93131 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C2

  se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

  1    —A!

  93202 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C4

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;9785 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  -ăqPx!----

  C5

  se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

  Ai

  93258 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C6

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare; 6412.5 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  C7

  se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

  Al

  93309 / 16/10/2013

  Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

  C8

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6-1

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  C9

  se radiază dreptul de administrare de sub C-l, nun,ai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub;

  Al

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  C9 iB-6.1

  1

  Al

  111703 / 09/12/2013

  Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  CIO

  intabulare, drept de IPOTECA LEGALA., Valoar.e:13908.5 EL'Rreprezentând restul ce preț, rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

  Al

  1} JUDEȚUL BRAȘOV

  Cil

  se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

  Al

  111823 / 09/12/2013

  Act Notarial r-r. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

  C12

  se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,16% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.8

  Al

  nu

  J73 / 09/12/2013

  Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C13

  radierea dreptului de administrare inscris in favoarea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privire la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANU CORINA de sub B.9

  Al

  C14

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANU CORINA d.e sub. B.9

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  111943 / 09/12/2013

  Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard JEațaiina Nic.oleța;

  C15

  se radiază dreptul de administrare de sub C.L, numai pentru cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B'.IO

  Al

  113726 / 13/12/2013

  Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C16

  se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai perith) cota de 1.76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de sub JB.LI- . ..

  Al

  C17

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURasupra cotei de 1,76,% din imobilul de la Al? proprietatea celui de sub B.îl

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  114047 / 13/12/2013

  Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

  C18

  se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

  Al

  115457 / 18/12/2013

  Act Notarial nr. 1146; din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletar                                    k

  C20

  se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2.din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

  i3^f -O

  C21

  lrttabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURasupra cotei de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  115541 / 18/12/2013

  Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C22

  se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de.la Al, proprietatea celei de sub B 14

  Al

  C23

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12567.5 EURreprezentand diferența de preț neachitata, pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de spb B 14

  Al

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  115802 / 19/12/2013

  Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis-de BNP BATRANU ELENA;

  C24

  se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B 15

  Al

  C25

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B

  Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cacaiina Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota dei              Al

1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l. proprietatea cele' de sub R 17

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA. Va'oare: 195 16 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6

----------AnexaN r•. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adnesar Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Fteferințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu,suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitănta interna nr.2018038645/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

//1

Referent,(parafa și semnătura)■OocuKient<are.c<»>p»e.date cu                                                       ......., Pagina 6 din 6

AM1P1


AOI&TU. HAțK»5ALÎ fr i r? .,:?>;< r •-^- j< :?J»»țțr,rUX<


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Căite Funciară Nr. 119041-C1-U53 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Adresa:.Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 4, Judi Brașov--*-.......       - .  .

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp


B Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / 8.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, 8.10, 3.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.

16, B.17, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-C1/Brașov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. S7643 din 20/09/2011;

93136 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de dreșt cumpărare ca bun              Al

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de. medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%. dobândit prin Convenție,! cota actuala 365/20000                                            I

1) BERARIU MARIANA, divorțata

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

AlIntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun| propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei dej medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% ain imobilul de la Al,i dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

1) POP ALIN-OVIDIU___

OBSERVĂTII: ip legală C5 .....’ ' ' ‘


93264 / 16/10/2013______________________________

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficarci Cătălină Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bun' propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,i dobândit prin Convenție, cota actuala 166(20000______[

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU__  ”______‘___

____OBSERVAȚII: vezi ip.legală la C-5                                 ____93312 / 16/10/2013_______________________

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficarci Cătălină Nicoleta; llntabulare, drept de PROPRIETATEcu fitiu de drept cumpărare ca buni

B6 propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de1 medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul oe la Al,__


Al


Pagina 1 din 6


înscrieri privitoare ta dreptul de proprietate șraite drepturi reale

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU A1.INA-CLAUDIA

OBSERVAT!!: -ipotecă

>1;®XWWj9/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit orin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAȚIE. -yezi.C El

111827 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comparare ca bun propriu in patrimdniul'de-afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, do.ban.dit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111876/09/12/2913

Act!fJoianaLdt^ll^Jiih-Q6Z12Z2£)L13 emisjie-Ejcăfd-Catalina.Nicolleta;   .......           ...—     .

B9

lntaburare. drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

7

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: C.13, ip -C.14

111951/09/12/2813

Act-N^țari^l nr. 1123, din 06/12/2Q13sgrnis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B10

Intabulare, drept de.PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% din imobilul de ia Al, dobândit prin CoQMeotie. cota.actuala 386/20000

Al

1) OÂNțEA AMCA-MARIUGA

113728 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină.Nicoleta;

Bll

intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de a.fectatiprie destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de’ 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20Q00

Al

1) NICOLAU ANDRADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: ip CÎ7 ‘

114041/13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUflU lucia-mMrîa

115461/18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei’de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prinConventie, cota actuala 370/20000

___Al

1)> DARAMUS LAURA-MARIA

O^S^VăA:-ipotecă legală (.21

115559 A18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul cie afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEtUANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: -lpCif^Tț^^^ 23

115825 / 19/12/20^>X°E'^«M

Act Notarial nr. 3866/ăi&^8/^/20i^>iahis de Batranu Elena;

B15

Intabulare, drepțag^RQ^.IE^^l^u titlu de drept cumpărare ca bun

Al

’ -- “ .............................. —..........-......;........—

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și aite drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NIC.QJ E.TA;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comparare ca bun:             Al

propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de;

medic, asupra cotei de 1.58% ti;r imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000                                                   ’

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29, 30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707 / 22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                                            A1

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93136/ 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C3

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai coteil             Al

de 1/2 din                                                                  :

cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3                i

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei! de 1/2 din

cota de 1,93% din imobil, proprietatea celei de sub B4.

Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând,             Al

diferența oe preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 1,93% din!

proprietatea celei de sub B. 4                                  I

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93264/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECm LEGALA, Valoare:6412.5 EURasuprai coteide 1/2 din ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celuii    țTRT

de sub B-5.1                                                         !

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota' de 1/2 din 1,66% din imobilul de la Al, proDrietatea celui de sub B-5

93312 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis oe Ficard Cataiina Nicoleta;

qq |se radiază dreptul de administrare operativă de sub CI , fiind rămas                 A1

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               i

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


[fără obiect pentru cota-de-1/2-dnrcotarde 2,70% din imobilul de la Al,

_____!proprietatea celt.i cie sub B6.1_________________ 'Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713.5 IEURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imooiiul de la Al , proprietatea celei de sub B6.

2___._____________________

____1) JUDEȚUL BRAȘOV_____________________________________ 111708 / 09/12/2013_____

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de 3NP FICARD CATALINA-NICOLETA;

se radioza~dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,35% din imobil, proprietatea celei de sub 8 7______________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 13908.5 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35% j din imobil, proprietatea celei de sub B 7     _________________________


CIO


Cil


__1) JUDEȚUL BRAȘOV      ____________________ 111827/09/12/2013 ____ ' .     "

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

'se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 11/2 din cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B8


111876 / 09/12/2013_____________________________________

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

se radiaza dreptul de"administrare de sub“CTnumai pentru cota de

1,59% din imobil, proprietatea celei de sub. 8 9_____

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea celei de sub B.9_______

1) JUDEȚUL BRAȘOV


C13


C14


111951 / 09/12/2013


Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis, de NP Ficard Cătălină Nicoleta;


Referințe


Al


Al


Al


AlAl


Al


se radiază dreptui de administrare operativă de sub C. 1, numai

pentru cota de 1,93 %4in JmobiL MQpaetaJtea.celei de sub.-B. 10 11*372®/13/12/2013


CI 5ACt Notarial fir. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C16


C17


se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B. 11_________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474-7 EURasupra cotei d.e 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 11

1) JțJDETUL BRAȘOV


Al114041 / 13/12/2013________ _______________________

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;


se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai

C18 pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12


115461 / 18/12/2013__

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C20


C21


se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.1___________________________________________________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 11753.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13. 1 __________

1) JUQEȚUL BRAȘOV


115559 / 18/12/2013


Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C22


C23


Alse radiază dreptul ție administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14

Intabulare, dr^t>||/y

cotei de 1/2 di de sub B 14

1) JUDEȚULLEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra g$in imobilul de la Al, proprietatea celei
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de]             Al

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al. proprietatea celei de sub

B 16

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICQLETA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota dej             Al

1/2 din cota de 2,07% din spațiu! nr. 4 de la Al, proprietatea celei dei

sub B 17                                                                |

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58%

Al

uTn-irnvbH; propr ietatea ceterd'G suu B 18

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, F.t. subsol, Ap. 4, dud. Brașov

Părți com une. terenul de 527 mp. branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

17-10-2018

Data eliberării,

/ /

Referent,(parafa și semnătura)


KSK’J’ s OCT 2018 I

I.A0ATADE:


WMHMURA:
Pagina 6 din 6-...........-


506SOL UZ. toWK)Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov          .  . ,  .

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 Brașov

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Eț. subsol. Ap. 5, lud. Brașov . . . .  -      _ ...

Părți comune: terenul dempTbra nsamenteIe de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U54

2

158/87000

96/52700

Spățiu’5 subsol Co'mpus'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp

 • B. Partea II. Proprietari și bete

  înscrieri privitoare La dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  v Tfefennțe-

  '    ' 1    ■ <       • L

  11970,7/22/12/2011,      .

  Hotarare nr. 190, din 17/06/201(1 emis deEonsjliul județean Brașov;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cpta aGtuala 15051/20000

  Al / B,3v.B.5,- B.6, B.7, B.8, B.9, B.ll, B.12, Bil3> B.14, B.15, B.16, B.17, B.

  ;   - i      ' A      ia

  1) JUDEȚUL BRASOV-DOMEN1U PRIVAT                                     ‘ '

  OBSERVAȚII: poziție transHUsărlih Cfl tl9G41>-Gl/B,rasdv;'ihscrlsa prin‘ idcheiereă nr.87643dlh 20/09/2011; poziție transcrisa, din GF 119O4K1/Braspvl insorisa prin iijcfieiereairtr. &&S&Jir%Q/09i/201il;

  93144/16/10/2013 .. . :

  Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 drhl^'de Fica^CcItâlinăLNiCofeta;’   .

  B3

  Intatrufare, drept de PROPWIETATEcu ttttu de drept CdffipW31^?TM8 propriu în patrimoniul, de afectațiune destinat exercitării profesiei« medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

  1) BERARIU MARIANA,, diyorțatq

  93215/16/10/2013

  Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emisfee Ficărd1 Cătălină Nicoleigr’ ^ *'

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETAȚEcu titlu de drept cumpărafS^-trtfii propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei demedic asupra cotei de 1/2 din 1,9.3%, clobaqdrt prin Conve^re.^coi'ît actuala 193/20000                                                   ‘A- •.. (••x ..'

  ?             ai

  . '.»• -•x-

  1) POP ALIfbOVIțrițf,.                          .            'x:7^,JpV<L-*

  OBSERVAȚII: ip legală C. ,5                                             '..L

  93268/16/10/2013

  Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de BNP FICARD CATALfaWltdittîÂ;-   ‘ '

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de-medic, dobândit prin, GÎQRventiejriCQfaatiualâil^S/S.âQOD

  Al

  1) MARINESCU HORATIUrCORNELIU

  OBSERVAȚII:-vezț.GȚ^

  9331

  .5/16/10/2013                          c

  Act Notarial nr-..gaj,.din.J.5/J.QZ2Qli.emis de Ficacd.Catalina tăciâfe;"

  66

  ntabulare, drept de. PRQPRlETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun oropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 2,70%. dobanBif orin Convenție, cota

  Al

  actuala 270/20000

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

---

Referințe

1).,GAMULESCU ALINA-CLALJD1A            .....

..                                  ' ST

-' 'tfBȘERVATll: IP LEGALĂ C. 9

1          ~■—*--:---------------------------------------------

&rw.;?       <!


. 1120, din 05/12/2MB^fr1s^N;Pț‘fns^ Cătălină Nlcoleta;

JEȚATI


e, drept d^P.RpPRIEȚATEți|U4.de ctent cumpărare ca bun opriu în patrimoniul a^afectațrune aestlnaiexercitarir'pTOfesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000__________________

1) CURSARUANA

Al


n ;o\nr. «>i6'Udi,lni


■JUOOVl^Oc'i ‘>j1L


îiys/-

Act Notarial nr. ‘TAVW<i UjMaMOO-WGZAHfl HIT<Qhț (I----L

i gn ^ntsoqAi        [~

| de, afectațiune destinat exetcit&rii profesiei de iÂOȘ\OIj AA1EC: -ih tn iGHRtoM.-?^-;

. ,‘iyrih ^R'.âljfîi'ăSfĂT'î41g<to/i4 mvi» .'nsitrisKII_______.

Â.năĂs JbmJaab anuitansU 9b fumo^riJsq ii ungorg fQ : 03 .«lirtavnoO 'rif 'îix;&dcl> .2? 28.E nit !?■! ab iaîos c.quas D>bam-HAM LHPAJng^I-----

gsMeBtfesieiâs^r^^i\Mse«i

ElQS\02\gXl'V0 ,.: 8v,  •.o jșr-ujoy' 1 ?A^

..nbivC gjnl_______

••■;'. i’toiq: t î4 : a’> « ‘O » r'ît’V^B                 ~

P€<H<?.C: ? rrfettgpO------r

IV0-HUM WȚi

»•■><■ t’A;

obli                 gt- gyio

q iriSltA'^*» J60tî29b 9r>uî/s;>e;l6 sb iir.

tiriude-drept-eumpărare-caban ațiune destinat exercitării profesierae iGia .djtXîfiSL^to ImobUul de^a'A^ * * *


gdta actuala 370/gQobo

,.»b >;ms f fO£\C?j'\<’t nii? A8C                ">->td să 9TKMjqmi.3 jatr.b ț,b jbi? j_/jTA ■             ia9w .a^iuasJni i

> isiaplo'q ii'6jt.rr.3Xa *r>»’.ij<?9b >riu<J<j”                umn.toq ui-.A'.q

q Jihogăr?'; ..;A;9ir1 t tf58ai«aAi*Ay:.":


fritolTab atmo E/090L\2J jit cgP 1 ‘ .‘cn-Mo?, 1

,-ih\vaib


IWa yisifcat


ib                    ienheeb            ar. •■umornm .rqrno

*5ih L r b «mt-—.....

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Intabulare, drept de PRQPRIETATEtitlu de drept eumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CĂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

1 r» tabu 1 are, - d rept’de"PROPRf ETATEti 11 Erde*dreptcurTTplărate'ca' btrrr propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44400/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emisf de Ficard Cătălină Nicoleta;

• » 1 - ■ *

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesi'erde medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) DUUIU IVIAKiImA                                         ...... ’

OBSERVAȚII: Ip c. 29, vezi C.3Q                                                     • ■

C; Partea llkSARCINI


119707 / 22/12/2011

înscrieri privind dezrhembriămintele dreptului de proprietate, drepturi realedec/ărariție!șf sarcini         '

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 djn inventarul HG 9^2/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE            L t: j :    y . \ ,

. .. .           AX

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV E.     i ’ 2E' J .

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin ih'ch61^r1daih^87643'dirl 20/09/2011; poziție transcrisa din CE 119041~Cl/Bca&ov, înscrisa prjnjncheierea. nr. .87643 din 20/09/2011;

93144 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din


C2


se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota de 1/2 din 3,65% din imotottul de la XI, prdprietăte&Jgetlgi d& ăâB tfi3 -i|


93215 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C4....                        _____________

seTadiază dreptul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2 ai n 1,9.3%. proprietatea celulele sub.B. 4  ........ ......... „          ;?M

Intabulare, drept de IPOTECAikEGALA. Vaibare;97&5;EWRp^tH5^^®fei{ „, de 1/2 din 1,93%, proprietatea celui-de sub B. 4


1) JUDEȚUL BRAȘOV


93268 / 16/10/2013___________________________

Act Notahal nr. 984, din 1^18/2013 efriiș de fe^PȚICX^OCA^g


C6se radiaza dreptul de administrare deSub C j ffuJjiâji 1/2 din cota de 1,66% din imobil, proprietatea celui_______________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412^ EURreprezențand diferența de preț neachi.tata, asupra cotei de 1/2 dincota de 1,66% din imobil, proprietatea celui de sub B 5          <

1).JUDEȚUL BRAȘOV .                     .93315 / 16/10/2013


Act Notafial nr. 985, din 15/10/2,0^,^ emis d®ȚiGa_rd-Cat^lin^J4;icoleța; rft Ise* radiază dreptul 4^ aa^țnistrare fcr^ițipc

Ide 1/2 din 2,70% difiiMopiluiMe lâ Ăl, pfdhrteîăteă cefei de sub Î3 d '


Al


de 1/2 din 2,70%________________________________________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19713^5. EURreprezentând restul de preț, rămas de achitat, cu privire la cota de 1/2 din 2,.7Q% din .imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

, A) IWW.WV--—------------

111717/09/12/2013Al


5, . ..  ., Referințe-

Act-Notâtial nr. 1120,~d«P®^i^

-■■..■■!-     ■.<■■’■. s"-

CIO

Intabulare, ckețflP 8^PWeW’’t£GKeA?i WoiSW?îW-5' EURreprezentând-restul de.preț .«mâ&âi-afflfi^^iiiftra ‘coW/ffe-W; din cota dt 2.1b% din.imoMu.1 .de la. AX proprietatea de           ’■'

"Ai- •■- ’’

t i. r ^.V; ..

1) IlOiEWlt ^ffiiÂSidV                                     ■?•>"•'.• •hs&ps>’

.v.     ■'..•Kii.’-î’c^'j-

cu

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai cu privire la cota ■a^I77^1rT2^WW'imc^|^^S^pțopriet-afea de/sub<B\7 ■ <

-■                  7 .A

im

i^^i~09fț^/^^i'3r,,,rt - , an.-Kr< ii r. iiit>-’- «. ,| •

Act Notarial nr. 1121, dffpa6fit3<S?B3^!ertRi&deKEicaedi6atalina$liGoleta;: :>..

'■. . .                  ■■:    '.                      V.1

C12

se radiază dreptul de adrninișțr^HipȘsOb C^lfrfOiwpț cu priVireM.a'Co®' de 1/2 din 3,1.6% din imobilul de la A.l, proprietatea celdiidfe-sd&bî/gi

, >, Liiț.s• .

111883 / P9/12/m3

ijro£\*.r.os - xe-^aii

Act Notarial nr.                                                                0^: r

':■■         ' ■; ’&i'-uoH ;■•'■".'’•

C13

IWbMat’e.,^F^pd»o%iSW^ j^«b^h.WtâMW4®8B® E URrep rezentâpsi                         «esacWfâit» 'asupra? cotei dd;

1,59% din iriibwlM de la A.l, ®hm^teW®aw«l^ete<suteB:?sI,-<-e£ f?

.-.■<■.s>.i;rJâlr'          ;

IC"        ;i' uiiqoîn \ [8 ■

tr; titf.'-y*-îl .jibu’nt.

■•< ichBtoH^JA

--

■ tacnu 6(8

-AHAMA*4>AM».R A«iMÎ2 (• admihistrâire de sub Ci numai asupra cotei del ^jQSigtHpo^KJOAAA;%a»/9i0fi4 ol? Jea*b.'..o4 p ufewruhtec atxteiîYJ.’.v-fiiSoi 7 jdMjtwgjM uiaua ,țr^

.-,gS> .~j >' •<.'iVA\'fi3£SC


Al


bniuina hatâtariî i 'Miklrțfr»h :j.

1TC£\SJV££ -\ .geca&Eî aeea-<-a«Mto?'>0 ’ w -ateA'aflAi-«Je adriiWstrște $esub C 1 numai

________1 l.\.xo6Etrtâ\x5iî*v£Enfclb&wjntn; «rtttâski •AttAvSSSSb

--------------__-

l^l*Ti«W'tWTTrTOr"mȚfVTwWiȚ""'

r"!. ,î8f 'r ishsâoMjsA


:CO iSTHur ,1


..tt».»ar;»;.    ~, i

de la A.l, proprietatea

ateloatW orriieăa? tns^2-ab eimo £2


îie »g cnBrjEihityms gp

b ■e?3<..M>

fftb ,£8&.tn tehetolAfoA dSl'»^»ÎBRqvtj£',.ii.4> 'dus-oi- jjCTteimmSs'ab iuîqoib- fesibai dai j

.—ii Jqgic g-'eluosln!' ,a-?ci rt'b svfcifb: ap juTidyțjr lioșXgx\âi~\ aâ£t€, n,c .i?86 .in iemSîcVt ;jA' iuJqow o-6iu&'. sej a- .

JgBjlx 7îb e?g» .niD aV iab

£\X sb iafca JSiauEfc .6J61>ri>i>5»r. Isiq :>b EîngiStio br,sjnsVjiU3iHU3' VD '■,

I

kHftltfyKvyiq .itdomi nit        ab.sio?;

radiaiă d^atpl #e :adrai#istraFe de sub CI num^i asupra cotel*&<lA"»             1—

! din cota de 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub Eir.S\GI\ax \ SXE;' “.......

I Kjîq^b

Jb.^OV.î !',)b          .... .


C24


S£J

1/2 di
nib .484 .'•.a—M}&U«AJoaL

VOf :9Tf.e‘eV           A-.-?3ÎW 9b-

—                 jga *1 aiiwriq u?        or.       îatq ob luJjg7                     PZi

116200/              d^dua os i9i3J,£93ejar.ooio .iAșlab iuUdominio ^gîAnib.£U.___

Act Notarial nr. l-tSt, din 18/12^1-3--em|s de Fieard Gatalina Nicoleta; VQgAAR JUȚȘfljUHj; .,

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C2&

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

.... .

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din. cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44400 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:l-9516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B.18                   ,    .

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare înscris subMC.’î'rtdrfiai pentra-cota* de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietate celei de sub B.18

4049 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3, fiind ramas fara obiect

Al

Itgț/OSV'ag’g©

w. <4$

. J-"       . ;tj\----

,         Av

;            .■'■ Hi 1. •'    » •

•'            < tf. *' \.

■ ;..'■ 4- - ■ . ■

' < -5- •v

; .' •=• • -:

Anexa» Mr\rrl> :ha R a rte a; L              »   ■    .

Unitate- individuală, .Adj^a;.I,op„Biasoji^yMepuBi^u,' Sa subsol, Ap, .5,4$&..Brașov- .._ -


ț


UJLUI.C1LU uiumuuaia,                                              l-L.3U.DdUl, J^pT         .IJArQ^M V-- - - r-■ ■

Părțicomune: terenul’d^^vnȘTbrâH^SlHSiîtfele aecȘa, gâz/eTeclricităte;; acoperirii!, casa acarii, holuri, . __1__:___;                               1 TT                                                                                                        n ;

-Kt.. crt

NTcatiastrai —

... Suprafața , construită'. i

Suprafața tufHăăfjrfp^

.. Cote-părți

• cbftiahe-

; Cgțețerep

Al

1¥§O41-C1-U54

șeb ts4c? s".

nusfijiri'nu

198/^70150

r ■ ■*. •■<'•.

W92700

Spațiui» SiBs^’CWjpus din boxă căifsupratațcPrtriăt nfăsurată de 2,41 mp       51 ' H


Certific pă prezentul extrășcetpșpu.Rdecu,opozițiile invigoare din cartea fanoiarăKoriginalăjfpăstrată de acest birou.                              A y.-' |L                        .    ;. ,Ș.                      J.»/1,~- Jmq “h di: ■

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificare^ deFcătre nptafUl7PUhli£ia>aqtejQr juridice prin care’se stlng"dreptur!le reșle precum și pentru dezbaterea succesTuhR^ioi3^$Q||Ăt^ prezentate sunt suscepl^tle de ortee m®E^»^ljțqgHUÎWJ^ ?.nazr.-        • .. .= ; L x -r =          se. ; -'

S-a achitat tariful de 20 80 N, -^itgr^,jQ^qaajnr.;2-gi,-§Q38p3^1-7-lQ-201Ș in)S,umaide;2^ap0p-u'^erviciul de publIcitătObSbilîăra tu£33UTffi7272.          "    ........'                  ' f CS ..i-U'iCI'/pitOt

Data soluționării;A>i-; 17-10^018              ■. "«• i h.

Data eliberării,

/ /- ViRBflartțl^OA

"       ■’f- C. S b€> *


(parafa ^semnătura)(parafa și semnătura)

ÎMI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere i Ziua

142109

17 î/: - 1

10

Luna

Anul

201a

Cod verificare j


■IIIIIHIllUI

100063509191


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U64 Brașov

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apă? gă'z? elecfrrc'irate’.’acdperisuE’căsâ^cârii, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  119711 / 22/12/2011

  Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G 972/2002. dobândit prin Lege, cota actuala 10915/20000

  Al / B.4, B.6, B.7, B.8

  1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat                                                  '

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

  111789/09/12/2013

  Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat«xereifârii profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 1711/20000

  Al

  1) CURSARU MARIANA

  111849 / 09/12/2013

  Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

  Al

  1) IDRICEANU CORINA

  O~BȘERVAt,ll: - ipotecă legală-C 4

  111914/09/4.2/2013                                    Issș brașov

  Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                ^ .?.•?/

  B6

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca burt propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 10,33% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2066/20000

  WWA1

  1) OANCEA ANCA MARIUCA

  116324 / 20/12/2013

  Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  B7

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de nedic. dobândit prin Convenție, cota actuala 1888/20000

  Al

  i

  1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

.OBSER-VATJE-C..6.

Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

44369/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

v-eii

Intflbulare. drept desPRQHRlETATEcu/titlu de drept cumpărare ca bun patrimoniul de afectațiune ctestirtatieXercitării profesiei de ^8®R»bbandit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

'1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip. C.8. vezi C. 7

 • C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezrtiembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

119711/22/12/2011------- _---------------

H.G. nr. h.g., 9,72,2002, a.qexa, 1 - poz. 127;

CI


Intabulare. drept-de ADMINISTRARE...

Referințe .


Al05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

DQDHȘIUUL JUPETEANBRAȘOV             _____, ____________________

OBSERVAJU;-nțizkle transcrisa’din CF'll'9041-Cl/Brasov. inscrisa-prin încheierea nr. 87-643 din 20/09/2011; înscrisa prin încheierea nr. 87&43''din 20/09/2011;

C3;

administrare de sub C 1 numai cu privire la cota

oe 87§5% am tmdBltal de la Al, proprietatea celei de sub B 5

Al

C4

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de 8,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 5

Al

1) WP6TUL BRAȘOV

U23, rfip ^^ft^^is.^fțcarj}       .Nicoleta j

G5-

se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota BeiO,33^-dInimoEFiuîde la Al, proprietatea celei de sub B 6

Al

116324/2071272013

Act ^q^^ fM-.iXlSl, £00,18/12/2013. erpis de Ficard Catalipa Nicoleta;

C6

se radiază dreptul de admitfStrăBă îrtS<ris4ub;C.l nomai centru cota de 1/2 din 18,88 % din imobil, proprietatea celei de sub B-.7 <

Al

4431

Act N

08?G5$f6i4 emi’i de Picard Cătălină Nicoleta;

C7

se radiaza dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 8,55% din imobil, proprtetetSa-e&ei’dfe sub’B:-8

Al

C8

Irităbulare, drept dtelPOTECA'LEGAtA, Vbloare-,19516 EURpentri» restui de preț neachitat asepn cetei de<,55% din Imobil, proprietatea celei de sub B.8         ..    •

Al -

1) JUDEȚUL BRAȘQVu-


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc, Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,89 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin ~ care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiife'prezentate'sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038680/17-10-2018 in su publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Asistent Req/gtrător,Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /

Pagina 3 din 3

OZ (AMIN ' CA-& (6 ca6 IZ c/}6 K4 cA6

’                     '         BiPcv


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere Ziua Luna Anul


142125

17

10 2018


Cod verificare


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U66 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 12, Jud. Brașov £ăjXi-£anuine^-Le£aaul_da-52.7-mpr.b»nsamentale-de-apasala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U66

2

153/87000

93/52700

Spațiu 12 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,92 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119711 / 22/12/2011

Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856.2010 c.f.;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept conform H.G 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 10915/20000

A1/B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8

1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin incheierea.nr. 87643 din 20/09/2011: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

111797/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 1711/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

OBSERVAȚII: C.2                                                             S/VrĂ

111851/09/12/2013                                   (5^

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare că bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

'4osv^y

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 4

111917 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 10,33% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 2066/20000

Al

1) OANCEA ANCA MARIUCA

116332 A20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

.(

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun □ropriu, în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 18,88% din imobilul de la Al, lobandit prin Convenție, cota actuala 1888/20000

Al

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1) PENCÎU 5TELUTA-ADR1ANA

44373 / 09/05/2014

Act N

otarișl nr. 397, din 08/05/2014emis de-Ficărd Cătălină Nicoleta;

B8

Jdgggfilătb. drept de PROPRIE lAiKcu frtlu de dreprcumpărare ca bun ■propAii^în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1710/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.8

 • C. Partea III. SARCINI

  Pagina 2 din 3


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  119711 / 32/12/3011

  H.G. nr. h.g., 972.2002, anexa 1 - poz. 127;

  CI

  Intabulare, drept de ADMINISTRARE

  Al

  1} CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

  OfîȘERVATII: potitie transcrisă din CF119041-Cl/8rasov, înscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție trdhs'crisă din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

  Act Mqț^ți^l jir. țlȘl^dțp 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C2

  se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de de 1/2 din cota de 17,11% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B.4

  Al

  111851 / 09/12/20U

  Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013-emis de Ficard Cătalfrre Nicoleta;

  C31

  ■seradiază dreptul de administrare înscris sub'C.l numai pentru cota de 8,55.% din imobilul de sub A.1, proprietatea celei de sub B.5

  Al

  C4

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare:19630 EURasupra cotei de 8,55% din imobil, proprietatea celei de sub 8 5

  Al

  D JUQETVL ȘRAȘOV

  111!

  917/09/12/2613

  Act Notarial rir. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cateftâa Niceleta;       -

  C5

  seradiazădreptui de administrare înscris sub C.l numai pentru cotaj              Al

  dfe-d^!W3S% din imobNiif de sub A.l. prbprietateâ cefei de sub B.6 1

  116332 / 20/12/2013

  Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 drfiis de iFfcard Cătălină Nicdfeta;

  C6

  se radiază dreptul de administrarede sub Ci , riumai pentru cota de 1/2 din cota de 18,88% din Imobilul de fe Al, proprietatea celei de sub 87.1 .

  Al

  44373/0^/05/2,014

  Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

  C7

  se radiază dreptul de administrare înscris sub-C.l numai pentru cota de 8,55% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B.8

  Al

  C8

  îhtabulare, drept de IPOTECA LEGALA, ¥ațldare:19516 EURperitrtlrestul dejateț ndăcfflîtjat, cotei de 8,56% din imobilul de sub’A.1. proprietatea cbleidesUbp.il

  1) JUDEȚUL BRAȘOV

  ----frm O I--

Document cire conține datecci caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 12, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U66

2

153/87000

93/52700

Spațiu 12 etaj 1 compus din wc cu suprafața utilă măsurată de 1,92 mp, deservește Sp.l, Sb-2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare,’ in condițiile legii.* '

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038685/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 18-10-2018

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, DANIELA MOISE


Referent,(parafa și Semnătura)(parafa și semnătura)
.coSTESCUv«oSV


Pagina 3 din 3

uZ          ! cA-Q fo, 4? , ca6 A/A ) C4€> ^4}Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U65 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. lf,Ap. 11, Jud. Șrașov

P-ărți-eemune: 4erenul-de*5-2’7-mp7-brahsârnent^!fe*ii&t^pcr;’gaz, electricitate, ăcoperis'tir, câsa'scării' holuri,' sala gips si terasa de la etajul II •      . ,

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața ' construită

Suprafață utilă (rhp)

' Cote părți comune

Cote teren

* ■ Observații / Referințe

Al

119041-C1-U65

6

463/87000

280/52700

Spahiu 11 etaj 1 compus din cameră de ster iii z'a re cu suprafața .utilă măsurată de 5,81 mp, deservește Sp'l,' Sp.2, Sp.3, Sp';4,:-Sp.5/Sp;6, Sp.7 și Sp.8 de la etajul ! '

EST i Ț "■ sosr.s»■

 • D. Partea H. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  -                                                                          :-• '             •• r ••

  î      r ; ■ ^Seferîffțfe»’■ -

  - r-                            o’ • ' r-V;: “ . A

  119714/22/12/2011                                            . ...........

  Act nr. 972.2002, anexa nr. 1-poz. 127, act 73856,201#C-fișl - ;            ,o : rc.-..,.         c"’

  B2

  Intabulare, drept d# PRQPRIBTATBtu titlul de; dFepP cbnfornVtț^i 972/2002, dobândit prin băqe,'cota actuală 5244/10000

  ,      Al / B.4; B.s; B.S, B.7, B.8

  /. -<     -’J f-3 •

  1) JUDEȚUL BRAȘOV, domeniul privat

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brașov, inse Și^riri4^tnă^^iPri'B76r43ijdin 20/09/2011; poziție transcrisă din CF T1904i-CT/Brasov, inscrisa prin inch      n&87(î‘f£ietih ^>/09/2QJ.d;' r".r i

  111

  802/09/12/2013                          . ......z        Z

  Act Notația! nr. 1121,,diru^^pț|> ^i^e

  r ■ .J f. ‘ > *: 9 i 0 Î ’

  B4

  Intabulare, drept dq^f^pftlfȚAȚSs^ltlu.^e.dreptjcumpafSffiWSw propriu in patrimoniuj;«j&-a^ct£țiyoeidestinat exeroițariiprefesțe.rde medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 17,82% dig, imobil, dobândit prin Convenție, cotă actuală 891/10000

  '• >

  ’   ----    - -.    ' r ?                              ‘

  . /< '/< ■ 7p-v'-..7'...... :

  F             : :iif ■.                <■

  1) CURSARU MARIANA                              .   ...y.,.,  ; '       '.L

  111

  Act Notarial nr. 1122, din-/)5/Î2/20^ șfȚ»ișdg,NP! Ficard Cătălină NiGo£eța;<-, .           : j

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare eșdagg propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profgsid^de; medic asupra certei de     din jrnpbțlql de la Al, .dotwîftitepF^ț

  Convenție, cota actu^U^do/xOduO             '. ./ 5'v

  țftȘxț                          \ > ’-:vJ      -v-

  . ț. - - ■ • -

  • •••■ ’ • -- •• -

  1) IDRICEANU CC^JlQA, /    ' . .               '

  OBSERVAȚII: ip legfațț;     ' ' ?    ' i-       7                                       /.'.7 -

  111920/09/12/2013                          '                    : y-c-;

  Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoletâ/r        c,    • j'ilin

  B6 .

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic ăsupra cotei de-10,82% din spațiul 11, etaj 1 de la Al, dobândit Drin Convenție, cota actuala 1082/10000

  Al

  1) OANCEA ANCA MARIUCA

  OBSERVAȚII: radiere administrare C.l la C. 5

  1163277 20/12/2013

  Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

  B7 j

  ntabdlare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun aropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de

  Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 1 din 3


iiînsȘfiS^.Brivitoare ,a dreptul de.

y.

Refer«$e»

: B7

Tnj^mraSupra cotei de 172 din cota de’»i84%"3ift ImoSHyi-W !ă-A';r,

SfB»antă spațiului nr. 11, dobândit prin Convenție, cota actuala SHMPO     .ÂftA&ttin 3T7ÎA5 M-

rr'r ~ rT    Al

■• r ■ • ■ ’ I r -

■n|s|telU:STf tUTA-ApRiaWlMC itt! t; >»

,‘\"V

--zt.   -x. rM'C,- ;                            -------:-----

Acț h

oțfariai fir- 397, din 08/Q5/20Î4 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

IntabUlare, dtept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 8,91% aferente spațiului nr.ll, dobândit prin Convenție, cotaACtualau.â9J.^lftQW). ..^r   ■ .r <■->.■<■ a r.

Al

i) BJiâiu MaRIna^'

l -

âjffl^VATII: vezi Ip.leg^Ș. la G-8

Lj'jirkxțrJi ■? , -ur ■'■  r.: «amM

^qrr v£? <n- -.-••••> *>'■


I*
-aferente spațiului 4*mY-6u-.

> cetei de sub B-8.____________

feliM faniie.îb./ biziiX -jb a<ffis» X.0£\£f \30 rut-Tiiid £5 ei *■:£□''’■’ "

■M*.:”. .udob .’* •-.J c


(A


.Vhito^itf «nit;; ‘ ț

•’kkl 53 5•»?>■>■•' 73 ,âȘ‘j5!?r’-'A. : ••iA.l--' V-

— ?.»»


,-țx t" i r<

’•': •■•?•■> Of -i.

'• f .■' 3 5: ■V.'-i ' ■"■

«JUISA**

s’•■*•’ r.nvvh*»             -’

........... CTCi

*? ei-josi:-.s:      <■

ATT?!5î3'/’7 ■: ' *■ ':


.ee.-..grexYg

r -snala# 1:>A?

A. ftem*


«l


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală. Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. 1, Ap. 11, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U65

6

463/87000

280/52700

Spațiu 11 etaj 1 compus din cameră de sterilizare cu suprafața utilă măsurată de 5,81 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7 și Sp.8 de la etajul 1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Pia^eMul extras de. carte funciară este valabil la. autentificarea xie către notarul publica actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038679/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /

Pagina 3 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.