Hotărârea nr. 63/2019

Hotărârea nr.63– aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic RX dentar, spațiul 7, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, județul Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

și:       - r

ROMÂNIA

1918-2018 | SÂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 63

din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic RX dentar, spațiul 7, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2640 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2640 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic RX dentar, spațiul 7, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, județul Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr. 1 - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se aprobă vânzarea Cabinetului medical stomatologic RX dentar , spațiul 7, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, PARTER, SPAȚIUL 7, CABINET RX - EXTRAS CF119041- C1-U46" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul RX dentar, cu nr. cad 119041-C1-U46, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 27,5 mp, cu cota din părțile de uz comun de 2104/87000, cota de teren de 1275/52700 conform descrierii din extrasul CF . 119041-C1-U46, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora , conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,44% din 64,28 mp 2.21; CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,44% din 35,19 mpl.21; CF nr.l 19041-CI-U52 cu cota de 3,44% din 101,33 mp 3.49; CF nr.l 19041-CI-U53 cu cota de 3,44% din 2,86 mp 0.10; CF nr.l 19041-CI-U54 cu cota de 3,44% din 2,41 mp 0.08; CF nr.l 19041-C1- U48 cu cota de 3,44% din 13,98 mp 0.48; CF nr.l 19041-CI-U49 cu cota de 3,44% din 5,76 mp 0.20; CF nr.l 19041-CI-U40 cu cota de 29,88% din 14,67 mp 4.38; CF nr.l 19041-CI-U47 cu cota de 29,88% din 1,72 mp 0.51.

Art.2.- Se aprobă prețul minim de vânzare a Cabinetul medical stomatologic RX dentar, spațiul 7 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 307.274 lei, reprezentând echivalentul a 65.872 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Art.3.- Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4.- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 307.274 lei.

Art.5.- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 38/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

CABINET RX DENTAR

"Sinteza evaluărilor, parter, spațiul 7, cabinet RX" - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-C1-U46 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041-CI-U51 Brașov;

Extras CF nr.l 19041-CI-U52 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U5 3 Brașov;

Extras CF nr.l 19041-CI-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U40 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U47 Brașov.

SPAȚIU 7, CABINET RX - EXTRAS CF119041- C1-U46

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U46 cu nr. cerere 142137/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U43

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr,119041-Cl-U46 cu nr. cerere 142137/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr.H9041-Cl-U52

Extras CF nr.H9041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr.H9041-Cl- U48

Extras CF nr,119041-Cl-U49

Extras CF nr.H9041-Cl-U40

Extras CF nr,119041-Cl-U47

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr RX situat la parterul imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119041-C1-U46 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 27,5 mp, cu cota din părțile de uz comun 2104/87000, cota teren 1275/52700 conform descrierii din extrasul CF. Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare

Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora ,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan rezultând cote din suprafața utila după cum urmeaza :

CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,44% din 64,28 mp   2.21

CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,44% din 35,19 mp   1.21

CF nr.H9041-Cl-U52 cu cota de 3,44% din 101,33 mp 3.49

CF nr.H9041-Cl-U53 cu cota de 3,44% din 2,86 mp   0.10

CF nr.H9041-Cl-U54 cu cota de 3,44% din 2,41 mp   0.08

CF nr.H9041-Cl- U48 cu cota de 3,44% din 13,98 mp  0.48

CF nr,119041-Cl-U49 cu cota de 3,44% din 5,76 mp    0.20

CF nr,119041-Cl-U40 cu cota de 29,88% din 14,67 mp 4.38 CF nr,119041-Cl-U47 cu cota de 29,88% din 1,72 mp 0.51 si cotele de parti comune din PUC aferente acestora conf. aceluiași procent din proprietatea fiecăruia

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Parter

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe (mp)

Cabinet in policlinică

Au

27,5 mp

Cota din supr. utile ale cotele aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale in supr. totala 12,66 mp

Anexe

Ad

nu

Balcon

Ac

nu

Teren

St

Cota de 1275/52700 si

Cota din cotele de teren aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de 2104/87000 si

Cota din cotele de parti comune aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita cotei de proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR-curs BNR)

4,6647

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru cota de 1/1 ptr.cabinet

49.457

Citrn LUI W

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat

Euro

Valoare abordare prin comparații pentru cota de 1/1 ptr cabinet

48.620

Euro

Valoare totala prin abordarea prin comparații pentru cotele din supr. unităților individuale apartionatoare 12,66 mp.

17.252

Euro

VALOAREA DE PIAȚĂ recomandată, din care:

307.274

LEI

65.872

EURO

Grad de fina cazul constri

izare a construcției (in

case

-

%

jctiilor nefinalizate)

cabinet

• 100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Cerere medie

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet RX

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt

x Evaluator Autorizat Membru titular ANEVAR, Ec.Toth Eniko


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U46 Brașov


Nr. cerere

142137

• ... Ziua .,

Luna

17

10

Anul

. 2018

' Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresă: Loc. Brașov, Str Republicii, Et;’parter, Ap. SPAȚIU' 7, Jud. Brds’ov.       ; •

Părți comunei terenul de 5.27 mp, branșamentele de apă, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sală'gips si terasă de la etajul II ' :        ''               '   ' ' ''    "

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp.)

Cote părți <comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U46

. 28/ ■

2104/87000

1275/5270 0

Spațiu 7 parter, compus din cabinet RX și cameră obscură cu suprafața utilă măsurată de 27,5 mp      ..........

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare fa dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702 / 22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 de NP FICARD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf-HCL nr. 190/2010);.

B2

Ințabulare, drept de PROPRIETAȚEconform HG nr. 972/2002, dobândit ptin Lege, cota actuala 1/1

Al

/l) JUDEȚ,yt, BRAȘOV, , domeniul privat

OBȘffîVĂtll'ț'jfaziție transcrisa diri-CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin 'încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

C. Partea III. SARCINI

• A ■                                                              •      • ‘

/ înscrieri pitîvind jdezmernbrarhintele dreptului de proprietate, l              drdRtdrireale de garanție și sarcini

Referințe

X19702 / 22/12/2011          j

Xtt-nr.O; ....

CI

Intabulară drept de ADMINISTRARE, cota actuala 1/1

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN. BRAȘOV                           Z&7

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa                         din 20/09/2011;

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

< \individuală, Adresa: Loc. Brasgv^               Eț. parter, Ap. SPAȚIU 7, Jud. Brașov <■

' i       comune: terenul de 527 mp, branșamentele .de apa; gaz, electricitate; acoperișul, casa sCani, holuri,

sala nins'si terasa de la etajul II_____ V-

A.CI


.iaJrd“~'Vru;

^^âiyLSâă?lstral

'Cote teren

Observa^â/Xft'fârințe

7r. iTriv

J

......z§"

) ■..■-! t . -Ț

21W8VOOO

1275/52700

Spațiu 7 parter- com-pus dir cabinet RX și cameră obscură ci suprafața utilă măsurată de 27,5 mp


Certific că prezentldt'^fâst^'respurfde vcuipdZițiilain^lgd'âreidin cartea funciară originală, păstrată de acest blro.U.                                                                                               f.tz.Qt-,

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prir care se .sting drepturile real^g^gL^i^aFtou^iș^a^ce^ SMCșeșUKtfțgf, '.^.<A&rn?aW           sunl

,it^^MW^^^^^Z^^,‘-^fenwihrema^r.^>8Î8fffă68’9/17:lQy2jOul^ jrts'iyjna ^.^^per^ț-^^viciul de

' . deferent. |r; -• ■'

.• :         OOx r; I,-.


arfafi iș nslsnqoi*! .II         .p

HuJqeib Mie i? 9SB*»hqrn«î eb        r,            n^h^en;

i

L

' ș 'AfTlo^iTf ’? •’anA.5!V 9V"~4o~5T6Tă^0l 'Sn7ju£" hTe unnsHst’l


Xi«5:-.£I,.>'iA£aveXX;

•• "'•£■. 'ie; 0 JjF

:-m.(6 pA.-Jrem■.> :■ ob-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


' Nr. cerere ■

• 142083

.: Ziua .. ,|

17

Luna

io

■ ’ Anul '■ ; 1

. 2018

‘".«•Cod verificare


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U40 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Adresa: Loc. Brașov,.Str Republicii, Et. parter. Ap. SPAȚIUd;jud.,.Brasbv,_                /    ... . . .. .

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                JV

Nr crt

Nr. cadastral

- / ■ --                Z

Suprafața construită

Suprafața utila (mp)

Cote părți

jCpțeterep

m.; t-Qbseryațij,/;Referințe

Al

119041-C1-U40

- 15 '

1123/87’6'66'

680/52700

Spațiu 1 parter co.mpus din cămară? sterilizare Vu Suprafața utilă măsurată, de 1,4,67 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp. 5‘, Sp.7 de la parter -

; b <\u;zB. Partea II. Proprietari și act^-r?TAr A      e

—4-----■ ' Ziui' ■». I..K                                                 >■


înscrieri privitoare la'dreptul de proprietate șialte drepturi rea le/-

■                        '• 5-                     f 4 rfr’. «1.              a:»

Referințe

119702/22/12/2011

r ■

Act nr: 0 (si act nr. 93852/2010 cMdectaratia 'aufe Sirb.-:t>r.ll02£>/20W-tie- NP ■ FICA’RD. C. NICOLETA si documentația anexata             : rob ,-TlZ T i .-.«b     yo      siq-,al-aTî      v,.

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010);                                           ’ a

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobapdjt prin Leqe, cota'actuala 9100/20000

A> ?A1- /Bi^B.4,-B.5, B.6, B.7

1) JUDEȚUL BRAȘOV,-, domenii privat .          .   .......

. p£ȘI~RVAȚIl: poziție țrartâcriZa ’dfh CF'T19041'-'Cl/BFăspv, ‘inscțisă prin IncheieFPă:nr. '87643'din 20/09/2011;

:^DQzitielranscrisa^tii^CF119O41'CyBrhs0v;MscFise''0nhfrfâhdi§reiărnr^87643tdinb2O769/2O-ll;

93ț

■ f «A tteț?■sfripltaeflw nit-                                  .....

Act-NdtȘțlal nr. QSS^diR ^^ip/^pl^.erp^^e Fircai^Zcrt;aliga. |l^c!Gilfța;i..  , -

B3

intabulare,: drept d^p,RQP.RjET^ȚEcu.t^^fc4r^ ^nj^^ec^bu^ propriu in patrimoniul de afecțațpjne a&țin^excitării profesia d$ medic ăstipYa cofei de 1/2 ăînvi678u5&' dîri imonltul de sub dotfaritftf prin Convenție, cota actuala 21/250               ••

Zăfestl

1) POR ALlN nOVIOlU .        ..^,.v..------ -    .

93234/16/10/2013 Z 2      '

Act Notarial nr. 984, din 15710/2013 emiș}3e"^af^                Z .

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca IjyR propriu în patrimdnj^i.de afectațiuqețc^sțijjaț exefciț^ profesiei. djB medic asupra cotei cfeTl/2 4iPniX/ta44^4^J/i^l(ul,jcișis‘^b. A,i’. dobândit priri «O; cotâ"aTtîra'l^61/5000—' '  -

1) MARINESCU HORAȘFIU - CORfJELTU . ,

.OBSERVATOA/ff.                      ZZ '/ZZ-ZZ'

93283/ 16/1O/2Q13 UZZ    ZZZ'ZZ                    ■-.

Act Notarial rit. 985;;din jl5/io/2ei3;erpiș;ți^HRȘGȘfcl;fE^alipa.i\licqlietari;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bțttî propriu în patnmiMmBgde:                                     <£

medic asupra cq^ț. Ăer 1/2                  knobiiipj de siib ’A.l;

dobândit priri Cd'fivehtie, cota ăttbâla 2355/20000

Al..         ;

1) GAMULESCU ALINA-CLAUDIÂ "~

'z:..zzzzz;: Z ». .zzz z

Z ' »c 1'4 A. •                       r

1116

631/09/12/201377-. . -/■ ~.....■-.....v ....a.-.......... .■. ........--......... :--------

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 dmis de triP. Ficard Cabalina Nîcoleta;


»JnsQrjffri Rrivitoare la dreptul de proPFLqț^ff^^gtldj;§p,țpri r^.îylare, drept"PRdPRIETATEtitldt8^4^^^b^ăillâr6 câv b‘tfn' reSniu îh pâtrirrioplul de afectațiune destinat < jțercitării profesiei de Ofi^upra eoXeM^lWWffi                  sub A.l,

Prin Convenție,             Q&SI

■țtuAKift4 1.’. ._ ..3.. oyy_

•■■ -•“ '    . -77”            }A'î»’'r1'’t ■**'’/v. l x »Vr                       ’v»
'v’ pBSffiyATH..- ip. legară C.8~ ~


Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cățalina Nicoleta;


B7


Intâbulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun


propriu în paâiihqfcWqi«^^a$itiriBad^n^feH^e«5^iciAprofesiei de rriedic, dobândit -----'—’-               ’*nt!cinn''

1) tyfcfoF^ți Ai


frin Convenție, cota actuala 3Q66/20000


Al
'(«tetei ytțm X '.'tas

U.._.

da ADMINJȘTR^ftg, cota actual^ 1/1

SBBHKlMS9C3SKSC3CdriSSnBSSSfiSâSSX£SSC>SXLâ7ZSaSSft&SXC

... tiwȘcriȘȘ din CF119Q41~€l/f^nttșov, înscrisa prinjnghelerea nr; 87643 din 20/09/2011; f^dl4 CF ilă^H-Cl/Brasev, igșexfy arih încheierea ne. 87643 din 20/09/2011;;;^l,‘'‘1':'" • •""; 11"' —r-2-’—-—• iffiițiSMtalii Aitec^vha FnWioarit '


:» *-***«b-\w'

.1 . ...-••

H-7-T"

T

t ■ .        i

•ir- ;■• £

> ■> •. . .'■£!


&Qî?3iT5.'S

lUÎfl

le$uB3E

_-oCaA

XhjSffil


te

A


1 .^. jîVWgtftb

ț£t flib .A88 jo           ’ nv

.^Șju^fiăriî;'"


>T7SI>Wh-ș.j fthq ți&r^dob;


Tu3effii«A^Y?—-


L/2utifti

« . .


"ițOțUfriii dog or tihama , jHliHp «iquaș.oibdrn.

cneirtOlr OiM»j .ennovi

lej nnq mmw* fvisajvMAQ ir

?5o'                         :-------------

fctos-trrieo V iiwaiix ■------


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Cil

cotei de\ 15,33% din imobilul de la Al, proprietatea de’Strb’B.7

1) JUDEȚUL BRAȘOV

■ . ;

■ 1

I ! i

-I: siV.-;          x..•                          '..-t--.• 1.                .          • o

------------------....-------.---------------------- Garf? ^unciarja-N[\-l-^9041~Gi-U4Q-€omnna/Oraș/MtmieipiUh Brașov ----—z—’                                     .a.,                                          wrnvțiv î w/i      -----r7~----- j ™     ;;

.Țnpftate îritovîftua&,

ți coqiune; terenul de'527 iup, branșamentele de apa, gaz, electridțgțgg^ge^^cM^scaru, holuri, ' ^«■-^-^rasa de la etajul-J-I - - ----- -                           .....tt"?.-------:.....—J..—....7*-


>£ ft

’ Ntcâdâșțfar

'*     v.v*’’-t*: *'•> ’•      -

Suprafafe construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune'

Cote teren

Observații / Referințe

•/ >'• V.

’119041-C1-U40

15

1123/87000

680/52700

Spațiu 1 parter compus din cameră sterilizare cu suprafața utilă măsurată de 14,67 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp. 5, Sp.7 de la parter


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest

PtWntyl.exțraș de carte fuhcjqră este valabil la autentificarea de către notarul public a acțelpr juridice prin C^^^e/stingtclrepturiie re^leprecum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt

Itet tajîful qp 20 RON, -enițapța interna nr.201803i 1671/17-10-2018 in suma de 20, pepțru serviciul de


sîlstOTțibile de orice modificaire,, in .condițiile legii. pqbîiGftate imobiliară cu codul nr. 272.

Qața soluționării,

Data eliberării,

/• /


■'•Ț î ‘


V.'


•>(para fa'șl set


SoKrA&E-UZ CjdMUaJ : cA& 4 > cA& 3 )

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U47 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 23,55% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2355/20000_____

1) GAMULESCU ALINA-CLAUDIA

OBSERVAȚII: ipoteca C.7

111674 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta:

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATtcu titlu de drept cumpărare ca bun !

. .Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legi: Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 4


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter, Ap. SPAȚIU 8, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II -

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U47

2

132/87000

80/52700

Spațiu 8 parter compus din WC cu suprafața utilă măsurată de 1,72 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.7 de la parter

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702 / 22/12/2011

Â'ct nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 de NP FICARD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 9/2/2002, dobândiți    A1/B.3, B.4, B.5, B.6, B.7

prin Leqe, cota actuala 9100/20000                                |

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93178 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 16,80% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 21/250

Al

1) POP ALIN - OVIDIU

OBSERVAȚII: ip.legală la C-2

93238 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

\ X Za.

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 14,44% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 361/5000

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ip legală C5

93290 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

Al

B5

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

:»• «*.

Referințe

B6

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cotă de 23,55% din iir.ooilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2355/20000

1) CURSARU ANA

v 08SERVATII: -ipotecă legală C.9

1136S1 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 ernis de N.P, Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 3066/20000

Al

1) NiCOLAU'ANDRADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: - ip. legală C.ll


C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119'702 / 22/11/2011

Act nr. 6;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, cota actuala 1/1

Al

1 j CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041 -Cl/Brasov, înscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011, poziție transcrisa din CF 119041-Ci/Brasov, înscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93178 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, dih 15/10/2013 emis de NP Ficard Cataiina Nicoleta;

C2

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând dtfrirehța de preț rămasă neachitată, asupra cotei de 1/2 din cotă de 16,80% din imobilul de le Al

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C3

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 1/2 din 16,80% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B. 3

Al

93213 / 16/10/2013

Act Notarial hr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cataiina Nicoleta;        . ,

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 1/2 din 14,44% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B. 4

Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 14,44% din imobilul .de sub A.l, proprietatea ceiui de sub B.4

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV


93290/16/10/2013          _________

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta; Se radiază <jre.pt(ii de administare de sub C.l numai asupra cotei del 1/2-din cota de 0,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.5 fhțgfouldie.
1) JUDEȚUL BRAȘOV


111674 / 09/12/2013  _____________________________

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de Ficard Cataiina; Nicoleta; >Alse radiază dreptul de administrare de sub CI , fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2 din cota de 23,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B6.1_________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 13908.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 23,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B6.


UPEȚUL BRAȘOV 3/12/2013


nr. 1139, din 12/12/2013 emis de N.P. Ficard Gatalina Nicoleta;gâză dreptul de administrare de sub C.l, fiind rămas fără obiect if£ota de 15,33% din imobilul de la A.l, proprietatea de sub 8.7


are, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURpt.


Extrase                                                       --------------—------------------------ -7^;—Al


Pagina 2 din 4


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

Cil

diferența de preț neachitată, asupra cotei de 15,33% dir, imobilul de ia

A.l, proprietatea de sub B.7

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 3 din 4

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter, Ap. SPAȚIU 8, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul I!                  .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U47

2

i

132/87000

_

80/52700

Spațiu 8 parter compus din WC cu suprafața utilă măsurată de 1,72 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp./ de la parter

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038670/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

_

Referent,(parafa și semnătura)

Pagina 4 din 4

cx_>m vai ;           > i •- o ; <-■ > <->       , <-^0 ?vt          ne. , c/»o 7>-4

CAS /<$ ; CAS /gy QîfiOd, GA-<3 So, cAG 2^^

M A^C. Ar2_ //j


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.BRAS.OV. . . .

Nr..cerer.e

142023

Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter, Ap. 9, jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curtea de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajul ll; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702/22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 de.NP FICARD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf-HCL nr. 190/2010);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / B.5, B.6, B.7, B.8, B’.9, B.10, B.

11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

18, B.19

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniulprivșț.   r

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasgy, țpșerisa prin^ingheierea nr. 87^43 din 20/09/2011;

1    poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. inscrisa.prinîncheierea nr. 82S43^dip.2Q/^0Sl>^

93150 /15/10/2013 . ~

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRTETĂTEfltlU ‘dt* dtfepnîpfiipârăre ca buri propriu în patrimoniul de afe'Ctățîilfie. destinat exercitării profesiei de' medic asupra cotei-de 1/2 din cota de 3'6^%-^dfn imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota acttiăte 7374O0O1

1) 0ERARIU MARIANA, divorțată                   .                ■'

93184 / 16/10/2013                                     ; r

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emisije:^^yiC^RD'6AWl^-l||^.țEt^; ' ' ' '4  ' -  '

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE'cb titlu de drept cumpărare ța'buj'r propriu in patrimoniul de afectatițfrie'te^ci^it^rofeșfW'^g riiejrc, dobândit priri tSriv’ehtf^'/'fiStîă 'â’ctiiaYa i53’/2&tid’O ’'

i ’          Al

1) POP ALIN-OVIDIU                                      -

OBSERVAȚII: - vezi C 5                                                   '                ’

93241/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de.Ficard Cătălină Nicoleta;.

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de. Afectații^eXtiriât exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: -ipotecă C.7                                          .i........

932$ J/16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;      ......... .

B7

-

ntabulare, drept de PROPRIETATEtîtlu de drept- cumpărare ca bun

Al

Doeorrven&eeve -conțrne-date zu t <șfl

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

t..m,                                                            ș        As                 • w t \             ~    • A.»


Referințe


»1 -«^*1                                              t        -..---

pTo^urn patrinromt^r de-afectațmne^^tijjai^pxefpitșțirprQfesiei/de ic. dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000


>o^ca C-V----igAj>4fl€^Â4l -lîtfrttăin--------------

iăi nr. 1120. din b§Z£2|2tit3‘ emKis tlWiâartf âăîăirriâ'Nlc'dleta;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit priit Cony.eotie, cota actuala 270/20000

Al

1) CUR-SĂ’®SIWJiiKr!tT’‘               ? .5 E9T?r -:

OBȘpflVftTIl; -ipotecă legală C.ll

111

«Ț z*_r.

-<•...

B9 -          ^&^orț|ul-de-afe6tațiuRi

2fici&lcow..«_____

iriuarj ~

'vL't'\ P’.(


• „ i.J

î ZT;^ ‘‘\£ Ta"

!,'.Ț.Z

ir1 » XI> \  't.

t DrirrConventte. cotaractuala 318/20000


-

'  ' “e®Td*€atpttrTad'tico+eta;-------

■■'      ' *    ‘               .......!--*:            “"afesiei-dej— _

otie, cota actuala 3B6/2O00Q____________

v: du» .*■?• sift’dii-sBb -'3 ainț'seREP


.:x0£\s:x\E£ \ ioveii

T

B'sxnns 5-j£-)n?r*’C

Wiuxtoex TrJ?H--nC138WBtt l.i th’irf


__________        „_________ eb ’qeib oifeludelcl a lare, drept de PROPRlETAtEtitlu de drept               lrtmb?K -Ha-? smeJ avo

.da-afectațiune-de                               ieUdal..... ...-.•.-...

ismob. A^^o juraayi ’âi»S:s?nBiy'5flRon n’i p-v Hîeu<>     !

Mieii O^wotwg s-SHiU?,---■----

-—   &iog\oi\ax \ og-CE*

‘:?1' nm .S&U-rW ■tehagolA ><?A

, fiq «»h npih ■< i.-.lii.-iKtn1_________

î '-fe' b* thtâ'J lifilkiit.Bc sSJ?ilLlfS


dsq n«

6iqu8b Ai.’•=»?<!

ion

Vi®? pt neesssroiW.....

jWrWMK* sjd.7 nUne mo? zuig iihr'ferir?j____________

ktsjw/ib AMAIMAM UtRAll3fl ! I

£iO£\OI\Bl i MLi£g


b Vq-3:;b s' <fl'

FnomnffcJ uitqoiq 0 >q i!bn6doi> pip-am widivâ-wa <tt>< ’.-----

%5'.w>v' ~^AV<ăato"' '-----

fif.gf mb ,^ti? •■<; ini’aior.-'.y*

.! 7:ț>'i^.dob

* ;r>83Mt#AM 11.

?'.-——

\ eeiee ~ :Gh£ «’R’udsfni4lotafiaJ nr. 1145fdlftk#

Intabulare, drept propriu în patrimoținT medic , asupra cofei de-1/2 din-Ct dobandit-n^pMCoiâyfirittei cota actuala 318/200(

1158317 1^/^, ..............

Act N&Qfial nr. 3B5B, 3iTi 18/lW3(S3%ffm^N0«»8^teieW-’       & iamb

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

Intabulare,.drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare că buri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA J AN A-M ARI ANA, ns.HOHOTĂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Converitie, cota, actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013.emis de Ficard Cătălină Nicoleta';:

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44404/09/05/2014      .

Act Notarial nr. 397, din 08/Q5/20J4 emis de Ficard Cătălină. Nicoleta;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip C30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi realgde garanție și sarcini

’   '    Referințe

11970? / 22/12/2011    ,

Act nr. 0;

CI

Intabulare, drept de ADMINlSTR^E, coța.actuala 1/1 t

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prtfrlndh'âierea nr: 87843 din 20/09/2011; poziție transcrisa din €F 119d41-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. &Mr49^eiinr-&W9/%GM}r j r

93150 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă înscris sub Cl>. numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, proprietatea B4.                                     ;

.fi<j>°          A.TA

93184,/ 16/10/2013      .                                             . JfâZX

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013de, Bkp f                                         B

C4

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota ,de 1/2 din cota de 1,93%'«lindmoJWI, proprietate®celui.ciasui»-.8

-A. ‘

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;978Ș EURF§pjezef^W diferența de preț neachitata; asupra cotei de.1/2 din.cola de

din imobil, proprietatea celui de sub B 5                         7

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                -.7 /   *

93241 / 16/10/2613                                      ;

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Njcoleta;

C6

se radiază dreptul de administrare de sub CI , fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                  ”  *----- - -

93293/16/10/2013

Aet-Notariai nr. 965-, din 15/1-0/20T3-envs-de44eard -eatalTna-NieotetaT-        -      -         ——       |

Dgfitmegrrargeanr/ng'gjreTu garagrșryg/sanarTirorg/argagTffgvgggffrgceg'/rwr-țiTyygowir

•Pagtna'3 din 6

înșqriprî Privind <MZW^

drepțpri reale aș garanție și sarcini

■>          Referința

C9

Euro.^repr^SuânJI^P^țăde pr6tnQăchitat,idsbpra'! cotei-dA'liQ diri cota de 2,70% diaiii^HoNhe'l'itAiT'' :h ',,f'' ' «b '          : H

....... '•Al'’'

OOrii/cvCȚE              \î-iir3vn.nj nnq ranadob'

111677/09/12/2OW                           f                        ...

Act Notarial-nr.-1-L20t^Ir-05/1-2/2013 emis de Ficard Cătălină Nicolet^;     '        *   ; ; '

CIO

se radiază dreptulde administrare de sub CI , fiind rămas fără obiect pentru cota de 1J2_ dW^CțiJ&l de '2i,7'0% diri                 Ăl,

pifdprietatea celehâteffiubifBScii u ■ -•■.:■• >r ./■<!> -..H • -' 2

- -at -

Cil

Intabulare, dreffîb It&oHHÎiwîțA li&GAL'A,'>Vato.â!Fe’îl3;9tO:8i.5 EURreprezentând qiferehțâ)de!ipr.eț ne'achitată , asupra cotei del/2 din cota-de 2,70% din imobilul de la Al.Cbiropfiefâteaicetehdeisub'BBil

• Al' - .

i). JWM 0»                        f cc.'^ a .

1111

iwr/WiaaK* .uo^uM-.wjțn

Act Notarial nr. HM din;                                                   : < :    ‘snsWr-*-

C12

șd-tadiăză dreptul!dfet^dțri&dEtfepe5opdratibăj.toisijfiis®ffirB145ifi6fhâ$ pentry cota de lî®> ^tt:4^’d&;3'lWfdiiite4mo&i.Wid«ldd£!Ai'll, proprietatea de      ifiF.Sb iblidc.             •'           n;b S’\i e'o f

■. !' ••> ■             lAl''- "

'.      '' "v ■ ' ' fJ.' ''-,O '.ii î; . -_

•■ .;              j'bsrn ';"J

11 «MM ■/                                                    PhJiri.?*- «t!?o.v9dfl?v1-.q..>.5;.-Ta-t,bnc.dot1.

C13

-a -


se radlază dreptui de adounistrare.înscris subC.l, fiind-rămas-făr-ăJ dMecțpentru cota de

'fobb'si iîtsiuijffiv: ,‘qs~~fb -3 b u:ffbjtXT3UfTC>7Pî el■     -

qilfefiț'il&tftefttet Riepjdittată/; asu0taidpwiSEfeii,69%|î -iprtetatea de sub B.10 OOOOVv.lE niabt__T____

: ??' 'C î./i-fâRÎ’i';

1; ' ' ' .'r‘. ■


£.


____ f >'V.lti ; dp Fiqard Cștalipa l^coieta; "l^smtaaă^mTJ^entru cota

»!Al


Snlvi-.q n*frv>en» liiiffliiifaifflfli111 ,li—— sub cX janto ia celei de sub B 12                                ;0!>b îqe'O .a siudsl'i ; J

, JgybaMg gradul juuieMpxx

_ .‘fbjșrfnaVsriir' fthq          .wws^8<T.>l¥Wîl ''■>t K-'.-'-V'S.d           _ ' _

g totwhog veexeeț

mb J.3E :rt ioiffiett M

ÂSftTJ2lf??7nTTt5 sTT|‘:r;'!eib SwbST 92. ggT'â'h dfm riîb k\l ?b      uilhSq! kJ

tatatna-wcoieta;

r-b .lL’C;.if isnS.ioV’ ■'. A liJgmb’ssaibei . .., \1 90 6J0, riîpX^'.X :      r"

£ ?<}•> .U ->1fc'L‘d6t£’i

m ■!:■ c. ~’j        ?? •

l&riqoiq .iidi-'m nib

11 —

ActMtariaJ njs                                                      - b ^39        f * t Air’


C23


«fe.P.15__________________________________________________________

IriKibulare, drept d%. FDirecsOn EKSAVA, Vdlb&rfe312557.5!'EURddtip«a', cotei de de 1/2 diri<G®tâ\d®B,a38%>dinrirtfotrihd:d!e<la AfeiprBpfltdtebeă1

l.aa aug 9t- ii.1!?-. ■- ?it!!ry?.a . j A fi ete-lM*.domVOgAAȘ 4UȚ3euț. I f


Act Notarial nr. 3.866, din 1.8/12]«®lâbdfrrisdE’6IP SatfShHîEtenaî t i'


3 ifbckrtta^sâre conține datț cu caracțfrrpersotțsibp^^ja^^gjvfSf^iil^k^ii^rv^^^Sii^ rf. :


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B16.

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B18

Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURasupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

' Of'c'&4\ s» PUa/ Jy

/ o 05 xy             -s \

——P3girrer'^rdin-6' -

•:-■■••4nejKaJlfe.î‘ivte

Unitate individuală, Adrasa: Loc..BcasQV,rS.tr'^fb^îiâ.Vc?i1?.£l:'{iifcte7;.Ăfi. R, .^dlBresov, .. .

Părți coft une: terenul dd‘5>/'mp,lb7ăffs3mfentefe;teâpa?gazi’eîe:S7i<Sțate, acoț^ristil‘casa șcarij, holuri, Sgla nins ci itiraca rit* la AfărArt-41 TiT

crt

Al


o) c m b .• -i ©hseoiatfeâ Rișf^igțe U G-j ' ■ - L • - Ob_J C * u 3 ,—-——----------

_________________________________________E_______________^Țgă.tfi.'î^.............. spațiQ'9 parter compus'din terasa m curtea de itmiîffă'cu suprafață"utilă fhW^^^ștQ^jnpâd^țrvește Sp.2, Sp.-3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 deda parterrSp.i, Sp.-2, Sp.3-/Sp:4,, Șp;5. Șp^Sp^^țgl și ^p-Vd^da -etaju! I; Sp.l, Sp,2, Sp.3, Sp.4, SpJ.SpS^^,de la mansardă:*-f; : " ' ■-->.• s '     ■   <-i:       — .

<:c;

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in - vigoare-din caftea fun%|^feețl^^4lăracest birpu.                                                      ■’                 ■.            ' f. ' v,..iV.-                   .'o ;. f.j'--1 jjA

Prezentul extras de carteitoR^aifăe^te^șișțiWJa/aijtențifta^pea'dp^titeirrcrtaiîithpțfeitaeiiactdier juridice prin care se sting drepturile Edafeippewhișhpertțri/dezbaterea1 siiccefeiunllbr, iar hîtorrtsrățHld prezentate sunt susceptjbile de orice modificare, in condițiile legii _______ .._________-5114.’.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038642/17-10-2018 in ddn&â't^^^feât&ASBSviciul de puWTCÎfăț§1ffîSb‘iliăfă~cu cdaorfir^^^ " "   ‘      ..........* '   ............ ‘       ...........

Data ^luționării,        : “         "

18-10j$018             ’ .    ,   5

Data eliberării,

/I


tsk cadastral

119041-C1-U48
^6 ‘

-5
ii


lO fț-I ir jiȘU’

•i-fcei&feW *

'i'e -> *■ *■ *' v ‘s»'. %■ k- ,i .;•' ,b .sișiuâfeiini ....


.n ■'it v'37\r on .


1iOcan3ențțc-#re conține date cu caracter pensonalt'prqtejate,de-prevederiie L:egHKr*677>e()ei.                      Ragina &din 6


/ I —         r -  • -   •  '

cAB 2o. CA3 22,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

ACtXT*A      AiA

H<wicn *Tt


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U49 Brașov

I Nr. cerere I

■142025 i

Ziua     i

.17

j , Luna ■ i

10

h , Anul-.-: i

2018

Cod verificare

> : '■ ”100063508424.


Ă. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

■)RTivitoare la dreptul <fe proț^f^^J.

nr. 985, din 15/10/2013 emis de ^■P.~Ffeăr^C'â^^^^feo|e^; Jt*‘~'  ilare, drept dq^R^                          ESiiire ca bun

'* pățrln^nltffrț*... _                    _ ....: :_. Weșfei de

upjjia cgtel de' 1/2                         rimqbl.ruî- de la A. 1,

^rih Coiive^^^^                      :■■


legală C 9 •


Z"

Act ^i^jri4l^ir--ll^Q^ch .q6/12/^013 emis dqa


țȘfc din Imobikil de lai A


Al

Aif-■ »biv!hr»> ,*.»lr»jinV


b;î ab. eâenbr fe asteaia*

e.%^- | (■ș^agbâ^ ;i?4 i^-4

jSqrqbț :«âS»țpBÎ'ui^ q ■'’.

6l 9b A .qS i? Kî.q? A ci? .8.q? 5 q£ >.q? ,S ;ic

Ăl


-»                                    .............I 1            .    •

■ ' X~g».; !■»■          jil'yTtiMIȚițWlțiTyi

........

^b. u j . ■     7    •.  ;      Âl; ’

j^h^q^ib .ajHtudd^nl

« sieis ,-epsJ nhq !r *

Și&£\arYWEei

rr


„ «... - <

___ .......LWT :

0ÎȘ .EâlMn Iș-Ăttqtf t ,a iqaiK .eVâlu’de »at.. _.. ..... ..^..         ........ rfthțsq Ai iiinfo.q ,

g idugft .3iuamî ~

/oc^.z'fea.jj.bnsjQb;

- tXQ£\04\»i \ «Aste; pib ț>Șe -jn Isr.fe-îpW îdA năfgATslHF '""■"" •-

•de

aîriahrțmt-p<,....

iM»r

«wonai v eesfo


<' ?

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

dobândit prin Convenție, coța actuala 318/20000.    ' ,     . '

' . .                     Al       .

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23                                                ■  ;

115850/19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de'Batranu Elena;     '   ' ■ '         ’

B16

Intăbulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la;A 1, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000   ■     -

-■ Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: ip C25                                     •'  ;

116176/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de FicardGațalina.Nicoleta; .

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drepț cumpărare Că.bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercităriiprofesiei, de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% dln: imobilul de la Ă 1, dobândit prin Convenție, cpța actuala 352/20000

A1

1) PENCIU STELUȚA-ADRțANA ' ! '. 7~ '.

•                           ■ -i: :

116421 / 20/12/2013..... ' 7         .

ii

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Aîțg Jii

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniuFde«afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Conventie^cotă'actuala 207/26'666;

■. -'.ir- Ai;;. -

1) SIMINA ELENA-M^RÎÂNA'           . : . ;                 .

44406 / 09/05/2014      "                 ’  ’        ' *   > ,f....

Act^Notăria'l nr~ 39’7,din 08/05/2614 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; ' ' >

t/ -\             ;■:

B19

Intabulare, drept de PROI?RIETAȚ^cy țitlul dedrepț.;cumpărpțe.ca hun propriu în patrimoniul de afecțațiune deșțînâț exercitării profesiei de medic, dobândit prin .Cb'nVehtie,'cota actbâla ,316/2o6bb ’

t        ...     , Al.

i) bugiu marina

... . . ■■■ ■ >

.. ~ ■

OBSERVAȚII?-ipotecă legală C.29                    ~  - ■ —' '

x-

V <          v r*-

}

■ /

înscrieri privind

>,-..r-10             'Șl-

■ .<> ,    cReferințe

: f F                 ~

. 119702 / 22/12Z2Q11     ..Ț-.. ..

f> •

ACt

fir-                                              ;\n,r. rc-w.-

i’!. PF ~ ' .?n t’nTrA ; li.' > • .V,

Ci

Intabulare, drept deApMINl5iiRARE;!cot& ăctuala 1/i'? >     •; -cas •>:

Al

ii.           < <».'

1) CONSILIWL                   K   W

■xvku tu;. ît-.v v,               ;             =

OBSERVAȚII: poziție tȚ^fisgrrs^':c(ip CF lI9041:Cl^rășby^ inscffsș pan                     din. 20/09/2011;

poziție transcrisă'yiti‘CF‘i-i^'O4T-C't)'Br^i0v/ihscrfsa prin in^^ă}erean'rl ffz&9B*3^^ffff^011;

93155/16/10/2013 7 ;                       '

Act Notarial nr.-982,' din-15/16/20i3 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;' ~’

^fSSjS*V ''

C2

se radiază dreptul de administrare QMrațlyă^dg-șpb CI ,;fjind- ră.rpțș fără obiect pentru cdtâ^de i/^dtrTccJirafd^        âth'lffiipbHcii’dfe'raMl,

bi&br’ B4.1 7

93190 /16/10/2013'77                  ~

..

Act Notarial /nr. 983rdin 15/10/2013 emis de N P Ficard Cătălină Nicoleta; -ț*.

C4

s e rad ia ză d rep tu 1 .de a dfntrilStr a te'bțfera'țiiTă 'd e" âCțb~C■ 17 Wrhal cd privire la cota de'"!^ *dinr'c6t‘ă'dd:li,93% 'din îWoBiFul'de'mfA'l^ proprietatea celui ‘de^șuîr^B.571'? -”3 !!-r ■'"r";

' Al.....' '

C5

Intabulare, drept de IPOȚECA REGALA, .Valoare:9785 EURreprezențpnd diferență de preț rftiâfeJtt^ă,,£ă§ij^a7fS^F^:î/2..ic^?RMța*1^e din imobilul de la Â4;‘i'WSi?iciefătea'JcfeVâi                    ' ■ -!-h         ■

-   "    Al

■ yăJT'Tt'i.n'fv*' ’ > ~ ——-----

932/

1-5 / iMo/aeiS^:-^- ■■

Fr                             ►. -* •

Act Notarial:irir7âft4^in:i5/i(^0i3-erais.djă:ficard;Catdiha Nicoleta;.

C6

se. radiâzăydrept^l.-dâS^SÎiSisfiSîfdîdpSf^ii^ă ‘ȘJU?

privire la cota de'HlVâ^i^ceta3 de';lț§iȘ% dirf im§bifuf dșe-.4ă;.$î, nroorietatea celui ‘d# sli6>’â.'ăi.<<'' ’ u. ■' i             .7.1'./..: 1: ...

■./Ț'.T; \   p AȚ' ;\   ' >

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valpare:6412.5 /. . .

.        •    •          Ai

Pagina 3 din 6

-.■•.,•• X 'I» '     *■_. ■


^,^^-J»i^afe^e^3‘g^b^<e-Și-sarc<ni- -^—- ----^-ti—-~~~ — -^;^S^ra#.’vt^~'^nnt^n- e tg

_


L/'»-'


nr.v-.................. ...... rr-f^»xf r

iț>44^W^W-  W1 ®ili

Utlidrifr»»-nih My- r <■>. ^M,-. p~fh- o'r'^K

W®f^2IPQTECA                            ....

pȚ^^thltâtâ; abtiptCCotei de 1/2 din cota'             . MA^ Ag 5 pyfÂO (;.


•<>■•. <£h£țr>B tfâ'9'’b 'S•-•>■; hiî^n'î

•;■>’ Li’’qf.'v ,a -1 >■<- r -■•ÎKfrp.-- •poj 7! ic 7it?-1trcfbb


ii«t f A' »*.-•■

.u v P^'» ■1

£^£\&jșr?HL> .I-ir c - ■țsiwtOTÎ. j-"/-j-ÎM^’OrtliijSq n* hhițțn.q f:. >^ ■^■■^9 '9" .tnq*;<>6 9t!?H(il

wyre uoț4â<i fi .

XjB^-i^Oț»axj; Ițj-.&'dțX W iehlfcpM nA


■*»v<rțjE


sis


|ți^^<M|a^{b^akâaMi^ F'i uhqatfq>g.r8' wnltjneddb jlttm

_(ij.. i^TțWWR^&C» 1 "’ ■;■ ----1

r~                                   1>. -<-

;FxoM^

jqwb .yjr.HHiiafft

yaut8w»a< a; ■   :

f2<ffK9AW>'


r^ r - .  -. .. .•

? :'BMKr7^?z

*y •«■ff3fri


ir» Hnaoflul ae sub A.l, ^nm^EragLâj


ț ?8 s>oo și țni^Ftq; vj ,' u?ip eaJșjșnggTa' 4 ihliqaiii ai£lud*ini


înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

' C23

EURreprezentând.diferența de preț neachitatasupra cotei de 1/2-din cota de 3,18% din imobilul de la A 1, proprietatea B15

■ -.......■■.......: ■■■■'

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115850 / 19/12/2013                         j

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Bâtranu EldnaȚ    ■ • '     -

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de sub'C 1, numai cu privire‘‘iâ cota de 1/2 ‘din cota de 3j70%; din imobilul de; lâ- A l, proprietatea B16                                         ■

1    ' Al • .

C25

Intabulate; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116176 / 20/12/2013

Act Notarial nr/1151,'dih 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicdletăf                 ' -

C26

șe radiază dreptul de administrare operativă de sub C 1,, numai cu firiVire'Jă, cpta'!de 1/2 din cotă de 3,52% din impbilui,de-: A 1, proprietatea B17      '                                       ;

Al

11642,1 / 20/12/2013 . . ..                 7,77 7.777 77'. ' 7 /

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicplpta;

C27

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C 1, numai cu privir'eMci cota de. 1/2 din cota de-2,07%t din’drhbbilul de la A 1, proprietatea celei de sub B>18                \     i

Al

44406 / 09/05/2014

Act NQțarigJ -n^.397, din 08/05/2014 emis deȚicjird Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURrepreZentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1. /? ■.         :

Al

77423 / 03/07/2017 ,7\;7‘/-.

Act Administrativ rHv7062, din: 13/06/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 988, din 29/06/2017 emis de Ficard Câtalinâ^fapleta;

C32 ;

șe radiază dF'efetul de ipotecă" legală/inscris Sub C.19 in favoarea UDEȚQLU) BRAȘOVî/asupra cotei

de 1,90% din ignobilul de fa Ăl, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind rămas fără object                 '               .    .

Al

rv


i

' ■    '               j            neîwl5lw<’t£                     nufqsH’-                   ’ *

Unitate                                                                                        “ '

țăj#L cpmuBie: ;ț^eșul de-5^7 mp, hray4iM0ite>ft»R!».                                     holuri,

^Nrx<d^^țU-

WaW-a :

•iur

Î32oiss£

Spăl

Sp^-mar

/Șp:5;și5Sp..7 ae la-^ârrerrSp.i; Sp.2, Sj?.’3, Sp.Vsp.s; Sj

Sardă. . ..   . ■'      idfifâftM&fâîfaihita f.A-ft! «■». întMn^bi i

>;6,<1 Șpi8j^»,9^ja^a®l: Sp.l, Sp.2,

ih £jrtV£ w ircftyV'fUh <jf; 4h irilA-C     i

.' -y-—■■ ■■■ ■ ■- ■...... ~~7 - - ’      ~           ............... .......JUTOh U '.


CqrHțTc' că prezgî ' birou.

Prezpnț:ul.exțrște

careT&stir&ort

susc

.Date șqlyftdnăriî, y X'il a?&-(uW

. ..-.. ■.

- Dat&-eJtbi&răr.ii^ ■_      -----4 -7 ';^fWn5î¥aFbA/


sxos\sr\os; \ arai;

acest

„,..._M$iț;ePrirl j^jzentate sunt biciul de


âilaob oieiJdetruh. fâ^g&e^cgf izoațerea succesiunilor,

t ^803«644/17^1O-2Oi8^ift                  _____

sL Srn»!•£ ț&S\Cfy>ș: nfb ..... t 16a'
' ....Z..4:-L..,ZZ'3^£Z-Z- ■'- ZZZT -•'             '

TloSdBo fh$ șsrn&i bnîft', O di/j ob «rfrVsintrn&B

’dÎL^/eb Iblbî S^ieJălT^dKt . EÂ ?•■ 4b ^uîfdo/nî nlfc'


i'b' l'88€”î’n' 'siieidînȘĂȚvSeeTâ HeaiSbuJluîîfîi/Țby^b ? Hn

' 7a           ’""' • 0«iȘ«*v6f jȘr§74F<fi/i ehSîd

bnlB ț» ,tl B dwe & iâlw■%.

%


SU&SOL 0<L dOMUM rcA-Te c*<S


-ANCEI.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 1I9041-C1-U50 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa. gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     .

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270

0

Spațiu 1 subsol compus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

B. Partea II. Proprietari și .acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi rpateȚ-

> oi

Referințe

119707/22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brăs^j^f

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cofes^fajala 15051/20000                                 ^WSrw

. . . . ..

B;5, B.6, B’.7, B.8; B.9. B.10, ȘsSjWlZ, B.13,B.14, B.15, B.16, B.

• T7, B;18

, • . . ..

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT                   -

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, ihscrisa'prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93119/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NPFfcardCatatlna^litdtdță^           -'

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

’ Al

•' • "         • r ■

•                             t L--

1) BERARIU MARIANA, divorțată                                       ;

93195/ 16/10/2013                                            V ’

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;     T~      7 > i.Ț-i

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de curfiparăre că bulț propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

1) POP ALIN-OVIDIU

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Rfi

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun iropriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării Drofesiei.de.

Al

1'

medic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

~ - ::::


dobândit prm Convenție; cota actuala 27G/20000

1) GAMULESCU ALJNA-CLAUDIA

vrvriE -ipot^f^ă^^--      • ’

Z12/2013

Referințe


Al


Aet Ndtarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis d'e-'NP Fitatd Cătălină Nicoleta;

B7


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu, in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000


Al


1) CURSARWwfccri.'ri


• ț

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.10 ~


111817 /_Q3/12/2Q13_______________________________________________________

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013emis-kiâ'.FiGârdlCatalîriăNicoleta;

~frifebdlafe; ^^țit-d^f’kC^’RiETÂ'reGU titîâ^fie^d^e^t'&drtfpărafb ca bun pxopriuJn patrimi.ul.de afectațiune-destinat.execcitării. profesiei de


Al


>Z


BK


r-^05/12/2013 țmis de N.P. Fi0rd Cătălină Nicoleta; ț'PROPRrETĂTEfU tlflli d® drSpt Curffparăfe ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,59 % din imobilul de la Al, dobândit prin Cnvwtie, coța a^                 ,.t t,.,,,fc , ,g---J


"Al
r-'hMT^rb1 rrfrteHv adrd*»,Wjti‘Kț sn-h-ms il-


13 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;


carbon tațlune destinat exercitării profesiei de .entn<■.


■if. -r,- i


1137187


Bir
•Al

•v ■•••■* <'


« 4.114011 / 1,M%.

Act Na


iîaowu'jemiâ <te'              Ate;

tireM

pl de tfctaUUMdestinat exercitării profesiei de

■ ' ' '! , h :O ,     *    ■        .


'•f115436 fi

Act Notarial nr'"146, cțiri 17/12/2013 emis d^W ^CÂRO'C/WAEfNA-NlCqLETA; Intabulate,.dtript.dEJ’RjOPaiETATEcu t» de drept comparare ca.&$r propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de r '<•' medic? asupra c'atei'de                                         fa Al,


Bl 3


OBSERVAT?/. -vep/Glgj 2g,

115530/18/12/2013                c         ic.,.:.-.

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013. emis de Ficard ddldffnVWAilety,    'k

H » ;/     -vVfțir.l-’ -

B14

intabulate, drept de PRdRRiETATEcu titlu de drept cumpărât&cab'uri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic' dobândit'prin                                          !         .

' Al

; ic;        . ».                 -

IdAMAOSVEfU                          ;..;n „• • v

, .. ...

OBSERVAȚII: - ipotxțț:ălega(ă^-C^l• , « <                     > f .

115777/19/12/2013                      c.     -

7&dfaa 2 Wî 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44384 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707/22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                              /

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                        Ș

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incli^^^nr. 87fjfi£pStf) 26/66/2011;

93119/ 16/10/2013        ............ ................

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din terenul de la Al, proprietatea B3

V . ■

93195/ 16/10/2013                                            X

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;      ..

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

X     .     ' Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentâncT diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

T Â \ X T< A1

• ■ ’■ ■

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93250/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lui MARINESCU HORATIU - CORNELIU de sub B.5                    i’

'                  Al

' . - : < •

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                         ‘         •/

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; '

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 6

Al

C8

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul.dej^ Al, proprietatea.celei de sub 6 6

Al

privind dezig^mbrâm^^dreDțyly^Rrofprietațe, dreptpri reale ne garanție $ sarcini

Referințe

1) JUDETUj«^BRASOV             .   ..

. .....

111688 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, dinW/T^Ola emis d^NPȚicard Cațâlirra1 Nicoleța;

C9

se radiază dreptul de administraftvîhseH^'șWX.l rfbmai h^httu rota, de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul dă^ă'AÎ/prb^Cietareă cefei de sub B./

Al

CIO

Intabulate, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 13908.5 EURreprezentănd diferența.dȘiRJÎ^ț.n,ș,a£hițak .asupra^ptgi de. 1J2 din cota de 2,70% din ifnQbilul.de la Al, proprietatea,celei de sub B.7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV .  .  *          '

111817/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără obiect~pentru       ,Ft,.,0r        s      -

cqț? de de 1/2 din cqțg cfe ^ț^dlp in^țy^p .l^Al pijpRș^țea celei de sub B.8                      \              r ./ . ■ j -

ă®.

1111

165 / 09/12/2’013            Uunc^Vfor t,li»tri3r. fib r


Act Notarial nr. iÎ22, din 05/12/2013 emis de N.P. Ficârd CataiinMHOMitt-se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l, numai pentru cotă de~ 1,59 % dffiiffiddiiai.^^1;,:

In tabulare, dte&t • ta,u*ww-*

EWRreprezentând qRS din imobilul de la 1) JUDEȚUL BRAț®

1-119S3- 7 09/1272W

Act Notarial nr. TI23, din 06/12/2013 eTdis de N.P. Ficărd Cătălină NifSpleta;^g-rartfaza dreptul ae aumtHisiTBfrFînsCTg^utrrnTTO          cota

de 1,93 % dift itnabilul de ia                           s^i> 810


-de +POTEGA chitată.asuj sub B.ll


ere:234?4,7 /EURpt. WIHlteWW

___31iAHlxlkî*'.i_L_i2:__

—' VGaAP.a :<A3T l\JSr. ■!

mae1 .‘wrâ&».8\k.> SVJC1.I A.)           ■ •••’■ • - -----

ț-emis'dpPetresccrManuetff Ada;           ,


C17

| d.e.l,90%3ttnTmobilu 11543$ / 18/12/i<ly’-Act •Notarial nr? !ȚȚl6,d^ 17/12^ se^T&draza-drdpt<il''de ’ 1/2,din cote de'3,7^% din’t B%         JS1u

Intabulate, dr bt d£ 9f                             .

EWRrbprezentaihdii» ..----------/wopAratter cfe^T/2-dfn

cota de 3,70% din | W f^<jJr8|ffiS&®&               ;

---------------------------------—----i—               '   ■                          ........ •              ■ Jț yț       ■. j;‘TZț i-Ș —1) JUDEXUL gRASOV


11553fr./. 18/&2/gai3.Act- Notarial nr^-M^j», din 17/12/2013-emis deEiGafd-Gatalina Nicoleța;

dl de adnffAl^rtiTfee’Cfe!i^flț? fe                          de

&reikre sttâ rr>5sJ9frfxvtt :'A ft'. Sb lufiooo-n .ih           <!> ,,

rerrdrefiUt! IPOTECA LEGALA, Val&0fr«123fe^5 EtlRWsuphd


n&77auII de 3jl8% din imobilul de la Al, proprietatea cefei

.. -J .


Al


Act Notarial nr. 3866, dircfc8/-L(2/2013semiS'de;NlPi Băt-riariu'Elena;


C23


se radiază dreptul de administrare de sub C,1 numai pentru cota de l/î^din cota de 3,7l^idte^tfeiCuf de lă Ă®, Ți^blirfetâKâJcfefe^ â’d'&ifr


X2±

Al


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea de sub B.15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C25

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17                             ‘

Al

44384/09/05/2014                         ,

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C28

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

Al

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.l, proprietatea, celei de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

4047 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C30

se radiază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

Al

Anexa> Nrv IrLa Rartealo       »                   •

Unitate individuală, Ădrțțsa: Loc. Brașov, Ștr Repubîicif, Et 'su&sol, Ăp. l, Jud. Brașov

Părți coînune: terenul d^^T mp, bfaTîSâmeTî^                         acoțrertSiil, casa scării, holuri, -

sala gips si terasa de la etajul II           *     ,                            ■

-Nr .crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă, (rupi

Cote părți . comune

---------------xrr:

Cote teren

r~rrrrr7 nr. ,1 .       . ------------------------

;Qpșery.ații / Referințe

Al

119041-C1-U50

;42W8^0O~’

^•W/52^0

Spațiu' 1 subsol cbrhpus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in yigpareddjncartea fgncțară Qfiginală, păstrată de acest birou.                                              . .. .                       .. • ■ v„ .,r, li;. , .     ; v ; J; .....

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificar de către notarul public a actelor juridice prin căr'e se Sting drepturile reale precum șl pentru dezbatere'qj'Succesiuniior, iar» infQ^mațid.e prez^nțate sunt susceptibile de orice modificare, ifvco                                  ,v .         ..

S-a achitat tariful de 20 RON,-2018 in stimă de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codulnr. 27i2’. ‘

Data soluționării,

17-10-2018

Data eliberării,

/ /
Referent,ffP’MK’PW ^<t^:->

■ -l

S! Z3* : • ■ -V ■

Ij-S lă? -

v : - ••• :

"' • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV. -

'-‘j&’C                Biroul de Cadastru și Publicitate lmobiliară Brașov '

________

z?S£? l-{ .ft *' ■ -vi-sșw*         4i.i

<.-f ’Sa’‘|1S 1-’»wX.*..«

8Wt

iii........

®^gUni^țe^diyiduală

if*'* “•*»-i ■** ■■:                            ■                    ..... ■•■

^I^g^^Adrissa^Loc^rașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 2, Jud; Brașov..'         _

a^^.^P^i'cofriunp: 'terenul de 527. rnp, bransqi^ențeled’e ^p^ga^Lei^fiici^țd^S »1! »tdrasa de la etajul II -. ,Z;. •                                   .W&keli


^UbSOt z- UZ GDH1U/J fO-A-'T^-


■' <-■■.■                                     Iu. :; .

..-v .*.A -Ukx C-V :         -•*


ANCPI :

ACSȘi Ti* N KNWiU *:T‘

JMQPJt-AXî W‘w

;:E


■ .fNr; cadastral


L 41

a]


Suprafața.: construita’țrjr' ■EXTRAS DE CÂRTEșilOfipÂRÂSBi®

PENTRU INFORMARE ■


>i:


A. Partea LJleșcri^i^ ......


Coțe^păi#^ ■comune» ?■; 2303f370Q^ . - X z \

. ■■         .. v':


< Wfr -             ........

’«•              ,i-kiJTîti _■ vj9f i

B. Partea ir.Proprifet


.'Qfe 90,. -.din 17/^6^0W'^lrt1§țl^onșlliUi'j^

fde^FtoPRtEȚA'fe/idobanditipnfflbLe^i^^

li

SliaȘjLitfeZlQ/2013 r            ........ , . . ...v^^

982, din^^2d^^^^cqg^k


15Q5i/3oooo

■£l£_lili-L_______________._________________

“DȚWIETUL BRAȘOV-DOMENIU PRIVAT


ii.

'•>'s T ^O^RVATHf pozitiv transcrisa d/n CF 119041-Cl^răi transcrisa din CF 11 Q^Al^Gl/Brasov, insefisd-ț*r


•i'


k*«i


ii


IhîtăfoUldre.drept d^mOPRiETAttwtitiUrde dr^| gfcfeȘu^n^patrimdniul de â^cța^uTje/âe?*1"2^®®-fn^ijfasupra cotei ide 1/2 din 3;65%, din pritf-JȘdrlventie, cota actuala.7.3/4000.. -il)î^i|ĂRțP MAIțlANA> divorțatâc^ : .

^1^/10^2013


IHț^PQlare,- drept de PROPRIETATEtîtfude'dr&SȘ:^ patrimoniul de afdctațj&ne destinaț.;eS^^ țKjSm'*p^uprâ cqteiideU/2 djn cdtâ^e do^^dit/prih Cohven^e;-cGite<adt6&lâ 19^2CmÎ0bgi^i ^LIN-OVIgțlJ; \            i


& i aoDanqit.pnn convenu


..... .......... ...................

.[C^C^^RWril: - /p.'fe^aiAa G4b ? j I ^5:111/10/2013 ;<W- -

^fenn 984, dih 15/ip/20135emișjde

re, drept de PROPRIETAT&titlu de dr&pț^^ OJhi patriniorțlul de afectațfi ” deșțind||^' ^tej'deîl/2yd!f‘ prin Convenție/otftă/ădtHgl ȘiEscfu HTpfeyriu^WCTj______

RVATII: - ipJidQăfăC. j^'t^^^'J- ■jffi/10/2013


frâlf Ar. 985. din 15710/2013JertiWe NP ^LL


tâlÎL


gț|g^f@re&qn£râe date cu cpn

? sF • J .i\t 1                  i

1, :■>■ •.,&.'«? : • .. . .'■ ■* 1

Qgffîțti/țciară w/ âÎ9041-C1-U51 Comuna/Ofa'șffluțji '■ț£?V ’ :       .. \ 'fi‘;'j '■',* ■ '■'                                           •               ’*■'

*1 ' ’      ' " * ppțuri reale
ijhOcpieta;

lă^aTe’că bun ătjl'profesiei de &fiiiUl de la A.l.

___________ lA ;__;

^^EîW-î-—WZZ___

trii ijX


OwMro^a^i&:aaÂuus# *-    3

ZO’? i •

jngKr.        ... .<Aaț >

iFpiydfesiel de MBândit prin

wr

W:?x> wf


EiO^O


ții AS1

h; tq ? <5 .,<


h‘f' '-'-'w

Sig&h .ijitjiMMM-tfil few(a; ’/'C^’A''' v- ; y;X^ W&e ca;£gjn.| ț /jO!î\oM pfefW fefeîih':*

ab      £.KfU


!P 2•e«i


deiă'Tvi:

MjtiMii Jvv           . ' w

'.*             ' ' ■ : ; .'; i i ~ ’ l Ș?- ■ l (■                   â '.

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U51 Cor


<.


| OBSERVAT//: - ip. legală C.21 .;-


115795 / 19/12/2013            _______■    1-1

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu’Elena;        ,> j


B15

j ’ :?•


saț

ti

p

& :J

H


'*s


i t f: i;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpăra re-caîbun       j,

prqpriu în patrimoniul de afectațiune destinat exe^rc.ițării ptofesreijdg, y medic, dobândit prin,Convenție, cotă actuala 370/20006                  '


1) CÂRSTEA JANA-MARIANA !'


'.OBSERVAȚII: -ipotecă legală - C 23


116191/20/12/2013


afV i iiMX

__________vmHr

• s*--« <-p. -f

•y;         ivi*


propriu ‘în patrimoniul de afectâțiune destinat exercitării pro^esFeide. medic; dobândit prin Convenție,.cota actuala.352/20000X ■ i;Viii

1)1 penciu steluța-aWWO-'^-. - -.77


116434. Z 20/12/2013;


ȚTT


^ț^joțaj'iql; nr. 1156, din 20/12/2013'erriis de Ficard-Cătaijria,


prdpriu .în


: medic a'supra cotei de 1/2 ,dinj.'de,2,O7%7^; ijfjQb

i dobândit prin Cohveritie, cota actuala 207/26600 £? ^y:,i^:&rrfeîgăX; ' | p-SIMINA ELENA-MARIANA’ 'X/ ' i- <' ■ -.3&U.? rl

1897 09/05/2014     ’ ' '■

Motari^l/ nr. 397, din 08/0’5/^014^jiț^iVcfej FicardȚ^^ii^^cple^^^Ș^/jjș^ggg ' pnțgbplare, drept d^RflOPRi.EȚ^.ȚEGH.titlu. de

propriu în patrimoniul de af^g^țîyne;desțin^țiș)i^dfârjii?j^tes^iiW^^^rf nrțedfc asupra cotei; d.eî 1.56%t^^impbiiul 4e?l£^^^9^WWr® Convenție, cota actuala 316/2066q>                             *șa

1)*BUGIU MARINA      ? ■ ' • 1

: 'ti Partea

^nscrieri privind dețțpemb^a.mirite.ie drepțuJfaLd&pnroiiet


’’gT7 •_ J-:.’    . ;

■■

-£ -H' •

• s *rr

î             t    —-K-.r- "

^lig701/22/12/2011       .-,:-.v--.....■ -

^ffifeMcte nf. 0 (anexa l--po^,;127 ^i’^jd^gQtarul HG 9^2/20^20/


A-


:i*

5 '

_

$031261 16/10/2013

V*:

«


•_ îi. • «>

M

—T"


HâbUiate, drept                      ,


1)' CONSIUUL JU                    .'J.\


■ Ț■ ^ OBSERVAȚII: poziție trănscrisâ'din C'F.l19641-Cl/B^6^fnScf^ă^'iiM< ,       - -             ■ G'

. ^btjfjptariai; nr. 982, dihl^/iO/SOlS^efiî^dâFic'ardtiâU....... ..v_-._.{7,..... j ^k^lșe^adjază dreptul de administ-rafe4nscris sui^;<?.l^Aij(|0âi^ei^Ț 1 K^Ș lUe l^Țdin 3,65% din imobilul tfe sub' A.1, p.ropridtafe^tedi^-ââx,,i jj |gy07 16/10/2013                 U- '

F-I -r*a- •»¥• -L....•■ ' ;I« ..£:• •-»• * ^ * .«• •■■' .> "r 1                 ■«-•■rM- ț j


'i

Î&


Intfcbiilăre, drept d6 IPOTECAleGALA? Valoar^9^85 diferența de preț 4i^h^t^^â£itoiÂ;cRtei fle -1^ djffGc^aic dirftifriobilul de la Ărl/proprierafeadd^ub

1); JUDEȚUL BRA$Wr

se rațliază dreptul de administfațeln&ris sul? dell/2'din 1,93% din imobilul de-sub A.l, proprfefat^KUe*-su'&i


305 /16/10/2013 :


6r- 984, din JL5/lfl/20^3^mi^g N.P;:Fi(jg|&^§E


IrjțaBQliare, drept'de.IpplEfeA^l^GALA, V Țdirer^pța de prețjhe^iîHit^W.'dș^Fa cd't'e'i irti&bilifl de sub A/l?’jSFbp*'5isub''

ip^jiQ^EȚUU BRAȘOV


E$Bl)âjbffiȚUL BRAȘ-BjOS? 16/10/2013RE


■gSfra


IfotBfrffl nr. 985, din i5/10/2013j^fede NP.Ficâ.r^:^^^ lnt|b'ulare, drept de IPOTECĂ LkGA1A; Văloâre:'î^^^^l


li


.lidbî.ik. ■;..■■ ••                                                      ■ ,i

:|SggUft>enț ^are ,cqn?fne date cu caracter perstinaj/grbt^jâitexleprevec^


ix vff •PFî, li v>&

»iR


>,® 3

v [ i «fi

* £

K 7

1 ’*H1^SPWI

. 119041-C1-U5-1 Comuna/Oraș/Mvpiqifflfâîljg^ yr."';    ----------1 ■., ■ j

Refejnriț&jî ,

j

■ - > -ii' r

•4 a! >. fcPT L

>■«


7!


.țM


tffl


v.


<!

•<;


I

itt

•<j|

ii


pi

îl


}7r ,lky. i#


3i


!-*-

7 "(uțs?i


“ ■. v7 •■•    •• < ■ r.-|. M .vi

i •

• ’• tl : ,


■> "’Wi'i lWJ .....


Fiiș^ubGrl^nW Etatea GâleUlfri ky;lg63P~gW

ISeMt u


ifoțWf:


WC

-aU i<££ Xi&XiM&K

f?!f> 1. >30 vr

g.>- -.'r O‘bJ&£3& o';\ox\ax tw .-— ■■« l 'l i,a lA/Wli


L-. in


I •-n.i       . I.


|PRȘ^

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U51 Comună/OFaș//4uhicipiu;\Br^șbv

, &    -1,4*

g .jy-.                                 >«v« r*fryw«^-f«w

4

?£

. înscrieri privind dezmembrăminteîe dreptului de proprietate,

... •.;         > j»'y r Mî-c

drepturi reale de.garanție și sarcini      / .; :  2.

- î;.‘ ;;

C24

șe radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 1/2 din 3,52 % din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub,B; ie                                  ...... ;.::i >\’u

ianiiip

116434 7 20/12/2013

Act/Jotarial'. nr. 1156, din 20/12/2Q13.emiș:de Ficard Cătălină Nicoleta;'- .<’

■X 7. V ’•• •

G25ț

se-radiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentruxota de 1/2'din cota de 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17.1 i:           i .          \                      . ..

V’ilRwiil

4431

89/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/201.4 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;-

: r:.țj.

C27

V’ 1

intabula re; -drept de -IPOTECA" LEG’At’A','1 Vă loa rei 19 5 1'6 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat,; asupra cotei; de i;5'8%idîh imobilul de la Al,‘ pr’âpîietâteacelei de;’sub 'B? lâ'4' .<

•-k A

-i

r r c <♦* ' » ' 1•> i     4 4

<; î      * A    ; î

I’ ?5,' ?': i

Hâ! f

ih

1 ii H

•■ V F

1; V-

Ml

~ i. . 1

’ /•

. -t       tt

«J î». ’1V ; ?

•2

’’v i p

iii a

i. ' i

1 "i J -i

• ' ■

- b1,;.».

jjiflTgy-g                r ■>

p. s>

CntA nMrtT. f

, ■■■ -------

£3®

'"Câte tetdn

r>a         5 <..

SjS

K'Wm

ftlw$ W*’ ■ I’’" ■ *   *

iStEi?: f,      £ț

m

???>F5Jv

Jc 3


^^61^3^47^7-10-2918 în suVna de ‘2$jp|ț

r.                     -

Registrator .; ,

! TUD^^eHE

•?


sen^rihiui^l.


r ' ■? £

i yy <"■ ' '. s' ?

". ? i

3U&S.0L OL           -TO^’rer C4tOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere Ziua

142026

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp. branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270 0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp


B. Partea Ii. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale


119707 / 22/12/2011


Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliui Județean Brașov;Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000


Referințe


Al / B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.

18


1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CE 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;


93131 / 16/10/2013_________________

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca buni propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei dej medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit Convenție, cota actuala 73/4000

1) BERARIU MARIANA, divorțată


Al / B.14


93202 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta/^o
Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărar propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prof^ețtiep^Q^ medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, dobândit ......

Convenție, cota actuala 38/4000________________________

1) POP ALIN-OVIDIU


Al


OBSERVAȚII: ip. C.4, vezi C.5

93258 / 16/10/2013__________

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ipotecă C.6, vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 6


înscrieri privitoare le dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6 (dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

i 1) GAMULESCU AI.INA-CLAUDIA

]<; . .Qfâ&WATII: vezi ip.legală laC-S ......                                .

<11703/W12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

ilntabulare, drept de PROPRIETATEoj titlu de drept cumpărare ca bun

B7 propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de Imedic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAȚII:: rp legafăOlO

111823 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

1

B8

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie* de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111873/09/12/2013

Act Notarial ditv H^^^v6€/12/2(H3-enMs deFicard Cătălină Nicoletai

B9

Intabulare, drept, de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniu! de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAT//.- /RpTECA LEGA-A. CJ4, radiere administrare C.l la C.13

111943/09/12/2013

Act Notarial , nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Catalina Nicoleta;

B10

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 386/20000

Al.

1) OANCEA-ANCA-MARIUCA

113726 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept compâraTe ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit.prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) NICOLAU ANDRADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legată - C 17

114047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dahăn'dtt prihrCStnventie, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUWWqA-MARIA, necăsătorită                                     ‘

115457 / 18/15^2013

Act Notarial nr. 114f>, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) DARAMUS LAURA-MARIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 21

115541/18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoriilil de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEJU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII:C 23

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 3 de la

Al

Pagina 2 din 6

ru>ntm LMnnriArp nn-:inj> L-        Anav.anrai.ro                                                                              f crniuTar            . 1

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTĂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192 /20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării'profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAT!!: radiere CI, sub C.29; IPOTECA LEGALA C..30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1                   Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.,87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 26/09/2011:

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

1           Al

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C5

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

Ai

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare:6412.5 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C8

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C9

se radiază dreptul de administrare de sub C-l, nun,ai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub;

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 3 din 6

înscrieri privind dezmembi ămintale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C9

B-6.1

Al

111703 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezentand restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

111823 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C12

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,16% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.8

Al

111873 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122', din 06/12/2013 șmis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C13

radierea dreptului de adminiștrare înscris in favoarea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRASOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privire la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANU CORINA de sub B.9

Al

G14

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de1,-59-% din spațiufS de la A-l,-proprietatea lui IDRICEANU CORINA de sub.B.9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111943/09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/1^/2013 emis de Ficard.Cajaiina Nicoleta;

C15

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.10

Al

113726 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai perfttu cota de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de sypB.ll'

Al

C17

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURasupra cd.tei.de l,7d% Jin imobilul de la Al," proprietatea celui de sub B.îl

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

114047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

Al

115457/ 18/12/2013

__

Act Notarial nr. 114Șrdin 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C20

se radiază dreptul de.administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,70%din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

C21

Irttablflare. drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;11753.5 EURasupra cotei de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22


C23


se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de.la Al, proprietatea celei de sub B 14 Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12567.5 EURreprezentand diferența de preț neachitata, pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de lă Al, proprietatea celei de spb B 14 _________


1) JUDEȚUL BRASOV

115802 / 19/12/2013                 ____________

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/-2O13 emis de BNP-BATRANU ELENA;

C24


C25


se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B15________________________________________________________


Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B

Documențcare conține date cu caractecpersooaL.protejate deprevedeiile.Legii Llr..67JJ2001. .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cataiina Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l. proprietatea cele1 de sub P 17

Al

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA. V-. loa re: 19 5 16 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV


O. <O <s>


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 5 din 6


Anexa-Nr.r-1-La-Partea I

Unitate irrdividuală, Adresa:- Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsoi, Ap. 3, Jad: Bra-sov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul 11          .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu.suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038645/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /


Referent,


-Documenț-care £onține.date cu(parafa\f semnătdra)


(parafa și semnătura).6Z2Z2QP1...


Pagiria-6^n ti


SU6S0L 0 2 coMtW VDA'-re

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere i

142222

Ziua

17

Luna

10

Anul

2018


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE

Căite Funciară Nr. 119041-C1-U53 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa*Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 4, Jud; Brașov- •                            ■

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

_                                                               p-

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale_J__


Referințe


119707 / 22/12/2011_____________________________

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;Al./ B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9,


Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 8.10, 3.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B. 15051/20000


16, B.17, B.18


1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT________________________

OBSERVAT//: poziție transcrisa din CF 119041-CÎ/Brașov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin 'încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;


93136 / 16/10/2013____________________________

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de. medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%. dobândit prin Convenție,i cota actuala 365/20000__________________1

1) BERARIU MARIANA, divorțata


Al


93205 / 16/10/2013___________________________________

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000__

1) POP AL1N-OVIDIU___ ___ __________

OBSERVAȚII: ip legală C5


93264 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta; Intabulare, drept de PROPRIETATEcu Titlu de drept cumpăraFe ca bun! propriu în patrimoniul cie afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,i dobândit prin Convenție, cota actuala 166(20000________[

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU         _______

OBSERVAȚII: vezi ip.legală la C-6
93312 / 16/10/2013_____________

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca buni gg propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% diri imobilul oe la Al,__


Al


Document care conține date cu caracter personal. protejate de prevederile Legi! I\lr. 677/2001.


Pagina 1 din 6


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reate

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

I

Al

1) GAMULESCU AUNA-CLAUDIA

OBȘERVATU: -ipotecă ?e^FC.'9 ■

I&1WB^W12/2O13

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit orin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAȚII. -..vezi.C 21

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de dreptcUmparare ca biin propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, do.ban.dit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CURSARU mariana

111876 / 09/12/2013

ActfJotarial . rir. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: C.13, ip.C.14

111951/09/12/2013

Act Npțarial nr. 1123, din 06/1,2/20,13 >emis de NP Ficard Cătălină,Nicoleta;

B10

lntab.ul.are, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 386/20000

Al

1) OANCEA ANCA-MARIUGA

113728 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină, Nicoleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de' 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) NICOLAU ANDRADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: ip CÎ7

114041 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUȚIU LUCIA-MARÎA

115461/18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Catalina-Nicoleta;

B13

Intabplare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

___Al

1) DAftAMUS IAURA-MARIA

OjlȘERVAtll: -ipotecălegală C.21

115559/18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII! - lțRH^^^S.23

115825 / 19/12/20j@>X°^£l\

Act Notarial nr. 3866/âi&^8/îâ/20Îă>fe'nis de Batranu Elena;

B15

Intabulare, drep^Sțt^RO^LIEI^Și u titlu de drept cumpărare ca bun |              A1

ca   .XV^'Ci/

____ Document care conține date ctpțtfeffî^apl^wa&proteiate de prevederile Legii Nr. 677/2001.      _____________Pagina 2 din 6

~............."                              ■     ~ -FBrfrVHrvereMWBgTl

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun|              Al

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei dej medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.i,i dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NIC.QLE.TA;. ,

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu da drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000                     |

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comparare ca bun:              Al

propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei de 1,58% d;r imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29, 30

C. Partea IIL SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707 / 22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                                             A1

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93136 / 16/1O/2O13

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C3

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei 1              Al

de 1/2 din                                                                  :

cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3                i

93205 / 16/1O/2O13

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei 1 de 1/2 din

cota de 1,93% din imobil, proprietatea celei de sub 84.

Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentândj             Al

diferența oe preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 1,93% din!

proprietatea celei de sub B. 4                                  1

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93264/ 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECn LEGALA, Va!oare:6412.5 EURasuprai coteide 1/2 din ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celui,    tT-TT    '

de sub B-5.1                                                         j

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota'        ''-TJLsiU''

de 1/2 din 1,66% din imobilul de la Al, proorietatea celui de sub B-5

93312 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis oe Ficard Cataiina Nicoleta;

C8 jse radiază dreptul de administrare operativă de sub CI , fiind rămas :              A1

înscrieri privind dezmembrătnintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

_ Ifără-obiect pentru ccta-de i/2-dnrcotarde 2,70% dfn imob!ful de ia AT, ~ _____'proprietatea celri ce sub B6.1___________ |lniabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 lEURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al , proprietatea celei de sub B6.

1________________________

____1) JUDEȚUL BRAȘOV____________~           ~  _____________ 111708 / 09/12/2013_______

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de 3NP FICARD CATALINA-NICOLETA;

se radiaza dreptul de administrare^dlTTub^CT nurnaTpirmru cota de]

1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7______________I____

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:1390.8.5! EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35% j din imobiI, proprietatea celei de sub B 7    _______’____________________|

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111827/09/12/2013


Referințe


Al


Al


CIO


Cil


Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Te radiaza oreptuTde administrare de s'uFC 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B8


C12


111876 / 09/12/2013


Al


AlAct Notarial nr. 1122, din 06/12/^013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

sT radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,59% din imobil, proprietatea celei de sub, B 9_____________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630

EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea ceiei de sub B.9______

1) JUDEȚUL BRAȘOV__


C13


C14


111951 / 09/12/2013


Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis,d^ NBFicațd Cătălină Nicoleta;


15 se radiază dreptui de administrare operativă de sub C. 1, numai) .pentru cota de 1,93 % din.iraobiL proprietatea .celei de sub-B. 101

113728 / 13/12/2013___________________

Act Notarial hr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C16


C17


se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B. 11___________________________________________________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474>7 EURasupra cotei.de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 11

1) JUDEȚUL BRAȘOV


114041 / 13/12/2013


Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;


se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai

C18 pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12


115461 / 18/12/2013


Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C20


C21


se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.1_______________________________________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13. 1 _________________________________________________________

1) JUQEȚUL BRAȘOV


115559 / 19/12/2013


Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C22


C23


Al


Al


Al


Al


Al


Alse radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub

B 14  ______________________________

Intabulare, dr<^b\qej       LEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra

cotei de 1/2 di °               in imobilul de la Al, proprietatea celei


de sub B 14
115825 / 19/12/

Act Națărial.........BC 3866?^^ a.emiș d.e Bațranu Elena;

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr: 677/2001.


Pagina 4 din 6


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al. proorietatea celei de sub B 16

Al

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICQIETA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% clin spațiu! nr. 4 de la Al, proprietatea celei de sub B 17

Al

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58%

Al

dmirrrobii, proprietaveH-ceterdc sud u 18

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6

Anexa Nr. 1 La Partea i

Unitate individuală, Adresa: Loc.JJrasov. Str Republicii, F.t. subsol, Ap. 4, Jud. Brașov

Părți com une: terenul de 527 mp. branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

17-10-2018 Data-eliberării,

/ /Referent,

(parafa și semnătura)


~____________OFICIUL O£ CADAVRU „ .

SI publicitate IMOBILIARA BRAȘOV Huma ți prtnumr CO8TE6CU VIORICA

1 -.liberat F 1 9 QCȚ 2018 i

L A DATA DE .Ut um/J roAr'R? CAZS


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere :  142016Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov             j r

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Eț. subsol,. AP-..5, lud. Șraspy, __________ ...

Părți comune: terenul de"52Tmp, branșamentele derapa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații/ Referințe

Al

119041-C1-U54

-

2

158/87000

96/52700

Spâțiu' 5 subsol Compus'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp

B. Partea II. Proprietari și bete

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

; '     'Referințe-

1 •

11970,7 / 22/12/2011 ,    .                            M

Hotarare nr. 190, din 17/06/201G emis deConsjliul județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege? cpta actuala 15051/20000                                       ;

Al'ZB.3k B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.ll, B.12, Bilî, B.14, B.15, B.16, B.17, B.

■■c ■■ ■        ia

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție trănscifsâWh CPîl904t-Cl/Btesdv;4fiscrlsa priniiăc'tielereă nr.'87643 dfh 20/09/2011; poziție transcrisa, din CE. H9041rCl/Braspv> insorisa prin inctieierea/rir. 8764S8B1î'%0/09/2011:

93144/16/10/2013                V

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 drftîS'dd FiCaW'Cătâlină'Niddfet'a;'

B3

tntatjutare, drept de PROPRtETATEcu tftîu de drept Ctrfnpal'ăle L'd’DUfl propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prdfeSief» medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000                        <

Mwrw tor. j        <

D BERARIU MARIANA,, divorțată

93215 / 16/10/2013            ;        :        \

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 erfirs'de FicăpdGdtalină Nicoleț^v-*'

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu.de drept cumpărarâ'dff-’tjțțh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de; medic asupra cotei de 1/2 din 1,9.3%, dobarțdrt prin CQpvemfe^coț'^ actuala 193/20000

'    • • \             Al

?■

1) POP ALIN-OVfțȘrtțJ .                                     ..

OBSERVAȚII: ip legalăC. .5                   -

93268/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de BNP FICARD CATALfNÂ^ICOL^tÂ;    ‘ '

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comparare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei demedic, dobândit prin. Qanven{.i.en>cciia actuala 1-66/20000

Al

1) MARINESCU HORAT’U^ORNELIU

OBSERVAȚII:-vezi:C 7^,         : 2:.:.3a'.                                  .

9331

.5/16/10/2013

Act Notarial nr. 9.85,.din..l5/J,QZ2Q13 eniis de Eicatd. Cătălină          " ‘

B6

ntabulare, drept de. PROPRIETATEcu titlu de.drept cumpărare ca buh □ropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 2.70%. dobaridif Drin Convenție, qota.

Al

îctuala 270/20000

Extrase nenlrti informare nn-line la adroc» »nav anrnl


Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

' ■ > .                   iV'               ;' .                                    .... rnv

'     —------- ""'        R

Referințe

l^-GAMULESCUALINA-C1 AUDIA

"... . .

* '&B%$VATll: IP LEGALĂ C. 9

»

<^^2/2613 Anarwi,1?       ?a za^r-ks

S flSH

™E 1120, din 05/12/2®J3^®is>dP»N^^Fte^d Cătălină Nicoleta;

B7

medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARUANA

111835 / WiaffTO

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nlcoleta;----1


Arrt iWaMțwdjfl' fir I                                        Cătălină Misoleta,- -—-    -- —-7 _a«a HrTWhț (i_____

.•■fC Â'fĂVRȘFSO ”

__,                ___?■ :;>rs'1 'jrhSQftA-ț

(^jde ^fectațiune destinat ș^eftșiț&Fti profesiei da EX6£\OÎ\<>X \

ih VBP in ifiiiRîol/l. ;■>/>/

. Invib 'iisiudăMI

enuilariaU sb kinorr t dsq M miqoiq ffl ■■jpp .elinavno? 'ir ■ibG&jolO' .#£$.£ nib £\X et> isîoo siquas pibam-


—’luU^EV           "

EAMtH* ARia^I-----

Ol profesiei de

£1QS\QA£1 nib ,E8G ,'.n infîșloy* r,A-■ifafqjj jisnosb udll u3^YĂT3iX<IO--^ gb ;qyb .9‘m^cajnl q           îaniJîeb »nw^5/z«A6 sb ur.comiTiaq nî < i'covq ' t ,4

A?> .... --------


?"<>'■ mqu ja i’horr cn.ygvc;,i l icufipc ftvo MIJA q.JM cikxi^XiăâLâ^imi^          *J™- **■*>

• ' --- -- -               cxasțwși ■
dfca actuala 370/20000

V? ?hns f       VJ t nic 4>80 .n iorFUridjQ.S3KMLamui Jstr.o năuau ^3TA'îific.uflR.'ab ’aaw .a^iu;ir>jnl
o •fjniiasb               3U r;ini;iTin*r»3 :: ui’;.-c iq u

:q .iihoedcb >t;!W ■s -j?/?SHtArAA1j -------

b. ■:                  . ■

'’ERixviif^-r-r crik e \

*Jl»mer«WWW''W»l..l«IWI    |
^i-.iifeJallnsalTflbaimftErO^ULMlJ nib ?8P !cnr>ioU i> S iTki&atrii;-■'. imn eb utdiru-;33 ATlÎR^Ofis :-in ;osib mșc.idbKM lj|pb i»ii'‘9îo“q •hâfmexe tsnitaeb enui,8tJ=«t6 3t'. “.«nomn-sq ni -..■•'qoi dir^?l^?^L^«i?88 ^9ffa%^F ^ ‘ilb imto ■ :iau?r. ->?.m ——■ ----------------------------------------------------------; -.*•;!•..•■


•hâfbiexe tsnitaeb enui|8tJ=«t6 3f. “.«nomn-sq ni ■■<


-4^-


l’F


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de: drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

. Al .

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept’de”PR0PR1E-TATEtitlu’de'drept curnpăraTe~ca:bbn' propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000  -

1) SIMINA ELENA-MARIANA

: .. .

444(

)O1 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis1 de Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării pfofesierde medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGiU M ARI N A      -----———         ------

OBSERVAȚII: Ip c. 29, vezi C.30              .                              '■

ț .

C. Partea ilk SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintefe dreptului de proprietate, drepturi reale de ^ărarițîeși'sârcihi >      ’


119707 / 22/12/2011

Alte Acte nr. O (anexa 1-poz. 127 djn inventarul HG 9/2/2002);

CI                         ........ .Al


Intabulare, drept de ADMINISTRARE             . : <• «

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV G ■< V”___________________

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inșcrisa prin irkMIdt^^ri^87643'âld 20/09/2011;


poziție transcrisa din CF 119.04,1-Cl/Qrqsov, inscrțșa prjnJncFteierep nr. B7643I din 20/09/2011;

n-


93144 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982. din                                      Nkatetex-L o-..;A,;


C2


se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota de 1/2 din 3,65% din imobilul de la Al, proprietatea <eHeî dA ăâb EHb *'93215/16/10/2013             ■ - ' -                      T f

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; _ . seradiază dreptul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2 din 1,93.%, proprietatea celui de sub, B, 4......,    .  .     ,

Intabulare, drept de IPO.TECA.LEGALA, Valbare:9/85aEWR3SbîȘ£p$®^/< de 1/2 din 1,93%, proprietatea celui de sub B. 4


C41) JUDEȚUL BRAȘ.Q.V


93268 / 16/10/2013_______________________

Act Notarial nr. 984, din 1^0/2013 emis de feMPȚIC/^RD QA

C6                                      ‘ J Lse radiaza dreptul de administrare de sub t 1 h,ț l 1/2 din cota de 1,66% din imobil, proprietatea cefUr ^e sitb" Intabula re, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412-'.’9' EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din’ cota de 1,66% din imobil, proprietatea celui .de sub B- 5   ’   /   <


1),JUDEȚUL BRAȘOV .


33315 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 985, din 15/10/2,0^^ emj^ de Țicajd ^t^in^.koleța; . se radiază dreptul                                     OTj5Ț4Vit6-iicâ>ta?

de 1/2 din 2,70% difi jffio&iluVcfe la Al, prd'prtetăf&a cefei de Sdb^ 6* Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare.19713.Ji. ELIRreprezentândrestuLde preț rămas de achitat, cu privire Ja-cota 1/2 din 2,7Q% din „imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

__U            -----_------------------- 111717 / 09/12/2013


08înscrieri privind ddzrnembră

> n. w> drepțyrrt”8"


Intabulare, dre]^

EURreprezentâpd-restul de.preț

diiLsI _?/??'...............—

________________________________________________, .......

se radiază dreptUlde administrare de sub C.l numai cu privire la cotat P5\’A'..\Cr ĂBC-i F ;

|ffri72W277g^                                   I. :

^n,.ci < ■              ?■,.-■ 1.--Q                                                         jiV.____:       • ',..• ■' i.__________

<-■ i


CIO.


C-U


j- 2.7g% din imofei|ul de IaAX, PCQPtietatea de

ri7 Ise radiază dreptul de adminiști^W^Gb CH^fQMal G^pridiFeMa'cotab •

Ide 1/2 din 3.1.6% din imobilul de la A.l, proprietatea celăidbis8&G»gî V


niagg /                7


Act Notarial nr. 1121, dinaO^S^S^ienwSsdftf-iqaed^ataliRaițiiGoletar: .< • s- < țț—^gr '.Aii-iA's •'

\ x^aaxx'

n--- ,c2:. • ■ :■■ 'jjr'uci'l

Z1 iCsjAAV      7

nbJc .<■' iqo'■ i 5 f6


AWAÎHAM-AM-.Ln ĂfcîMIe ;


b( in iahejtoK UA


l da administrare de sub C.l numai asupra cotei del             A^O’^Ah

q^îb j?ab        .^n^fcrOfe-jxi;

o iphiaoriitec 3bd«il!

daiutnaiw iHaua (f ____

tqotu 8 ta


f^lȘ^T3 « âS h8^8 tSWfia fficoTete;

Al


bntaha nalAieni | i^ih<pr«h

bBriU/gpNa-vniirtife-^&l. ^bq-I bwiwig1 0 th pfraA oliAi >weăew*Mafw«MM;-----------------------------------

administrare dfe sub C 1 numai                  aih1^

nVb 's^ăzii&n; ainioq AfT/vAsfeatf

--------------£ :A|b 6.»nSen?r 9fftșo<F

r'-'- .î SE .-.-n >shbJoMjoA

b          ÎCÂibi "? 1

exosvox ții. \ eisse ■ nib ,£S(? .v»' ‘■shbtoM JaA


JB3 MWnun 1


......

auE-șr c>Ssdgw>imbs-sb iviaăno gVoibei sz:

, proprietatea

■tno^eh ?*:!rij £-’ Mn&h?X ■


.arnlayW anilrJ

enqudc .1.3 dur 31 jHndâîriTmbs'oto iuirqoib ĂssiiwM i»i j j^fi&oaaia f#WLL,   :

Țg»b        e-'elBOsInt ,

.A'-rej nip .ȘVO6; !

1. proprietatea celei de31/7 1Q O} Jf.___

.JXO£\GX\âl \ n;t >8C . in ienSfc.’W oA-

,-i»dd-T!             qb t,*țp

â.T£i*C——jqaib             

|b SAI E;b iafeb snouap .61Cl»d>A3c Isid pu          br.blnsS3»QSiHU3: V2> .

șahq’ffq /idixni nit'        3b B?O?'?Qg\sx\eo \^irvixij

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C26

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44400 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:l-9516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B.18                  •

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare înscris strty'C.’îmdrriai'pentrq-cbta' de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietate celei de sub B.18

a»»**       « t    » —rr - ■

4049 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3, fiind ramas fara obiect

Al


Pocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. r----»—!----------------------------:                                             '

Pagina 5 din 6


'Anex-aiHruTl^haBafîteas li      ......

■ț


Unitate individuală,. Atosa::^c                     B j subsol. Ap, 5, jyd. Brașov- - _

Părți comune: terenul deae^jS/gaZ? electricitate, acoperitul, cd^a șcarii, holuri, -sala-sips siterasa-dedaetaiulll         - -- -    ■■—

-bir-, crt

•"-Nrtatrastraf-

... Suprafața.. cart^tfofâ. i

Suprafața. rștHăs(Jtfp56

. Cote_părți ■y ■ dbftatiep

j^țeter^ți

:?/ c

Al

1¥$O41-C1-U54

iâb iefc.i 51

nuaejK'™-'

i9âi&7otro 1

-■W32700 ■

SpațjaiB t’uBstjtctfttipus din boxă oti suprQfața^dtnă'm’ăsbrată de 2,41 mp      ' H

Certific pă prezentul extrag egRe^'^n^ercud^igUedn^lgoare din cartea fundară originaiă:.:păstrată de acest birou.                         t_ gv; sr u'-utemi ii::-            r. .•>!•■    ■       •             < i.^q ••>!••

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificare^<de c|tre nQtaful;py.bUcia.aqtejQr juridice prin căre’se sting’'dî^ptui^'F^^'^ecurn șTpentrii dez^ferea succesTuni|/^®p®i^F|r^wt0 prezentate sunt suscep^tle de orfce                                                   b          p ? o,56 L..

S-a achitat tariful de 20 ftON, -^rtteqj§?iG^țgșăgr!^Q|^Qa8^39/17-lQ-20-13.in>s,uțna;de;2^£fieB&'U'^eiviciul de publidtăt'e'irnobinăfăîu c~63uTnf:?727’       ~ " ..... ■ --< <..... ■    •

Data soluționării/viaJHGU

17-10^018                   r..(,

Data eliberării,

/ /


h ' ' uABIgteigțReglstrâ'tor.,(parafa șflsemnătura)(parafa și semnătura)


■'i