Hotărârea nr. 62/2019

Hotărârea nr.62– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.3, spațiul 4, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud. Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

România


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


CodF-16

HOTĂRÂREA NR. 62

din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării cotei-părți de 16 din Cabinetul medical stomatologic nr.3, spațiul 4, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2638 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2638 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării cotei-părți de x/z din Cabinetul medical stomatologic nr.3, spațiul 4, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud. Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr. 1 - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se aprobă vânzarea cotei-părți de Yz din Cabinetul medical stomatologic nr. 3, spațiul 4, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, PARTER, SPAȚIUL 4, CABINET 3 - EXTRAS CF 119041- C1-U43" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul nr 3, cu nr. cad 119041-C1-U43, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 13,30 mp, cu cota din părțile de uz comun de 1084/87000, cota de teren de 616/52700 conform descrierii din extrasul CF . 119041-C1-U43, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 1,66% din 64,28 mp 1.06 mp; CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 1,66% din 35,19 mpO.58 mp; CF nr.l 19041-C1-U52 cu cota de 1,66% din 101,33 mp 1.68 mp; CF nr.l 19041-C1-U53 cu cota de 1,66% din 2,86 mp 0.05 mp;CF nr.l 19041-C1-U54 cu cota de 1,66% din 2,41 mp 0.05 mp; CF nr.l 19041-CI - U48 cu cota de 1,66% din 13,98 mp 0.23 mp; CF nr.l 19041-CI-U49 cu cota de 1,66% din 5,76 mp 0.10 mp ;CF nr.l 19041-CI-U40 cu cota de 14,44% din 14,67 mp 2.12 mp; CF nr.l 19041-CI-U47 cu cota de 14,44% din 1,72 mp 0.25 mp’.

Art.2.- Se aprobă prețul minim de vânzare a a cotei-părți de Vz din Cabinetul medical stomatologic nr. 3, spațiul 4 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 75.298 lei, reprezentând echivalentul a 16.142 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko.

Art.3..- Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4..- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 75.298 lei.

Art.5.,- Cu data prezentei, Elotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 31/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6.~ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

CABINET 3

"Sinteza evaluărilor, parter, spațiul 4, cabinet 3" - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-C1-U43 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041-CI-U51 Brașov;

Extras CF nr.l 19041-C1-U52 Brașov;

Extras CF nr.l 19041 -CI-U53 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U40 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U47 Brașov.

SPAȚIU 4, CABINET3 - EXTRAS CF119041- C1-U43

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

Cota de 'A - JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cota 'A - persoana fizică Marinescu Horatiu Corneliu

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U43 cu nr. cerere 142076/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U43

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

i

Extras CF nr,119041-Cl-U43 cu nr. cerere 142076/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr.H9041-Cl-U52

Extras CF nr.H9041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr,119041-Cl- U48

Extras CF nr.H9041-Cl-U49

Extras CF nr,119041-Cl-U40

Extras CF nr.H9041-Cl-U47

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 3, situat la parterul imobilul Policlinicii StomatoloRice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119041-C1-U43 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 13,30 mp, cu cota din părțile de uz comun 1018/87000, cota teren 616/52700 conform descrierii din extrasul CF. Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora ,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan rezultând cote din suprafața utila după cum urmeaza :

CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 1,66% din 64,28 mp 1.06 mp CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 1,66% din 35,19 mp 0.58 mp CF nr.H9041-Cl-U52 cu cota de 1,66% din 101,33 mp 1.68 mp CF nr,119041-Cl-U53 cu cota de 1,66% din 2,86 mp   0.05 mp

CF nr,119041-Cl-U54 cu cota de 1,66% din 2,41 mp   0.05 mp

CF nr.H9041-Cl- U48 cu cota de 1,66% din 13,98 mp 0.23 mp

CF nr,119041-Cl-U49 cu cota de 1,66% din 5,76 mp    0.10 mp

CF nr.H9041-Cl-U40 cu cota de 14,44% din 14,67 mp 2.12 mp CF nr.H9041-Cl-U47 cu cota de 14,44% din 1,72 mp 0.25 mp si cotele de parti comune din PUC aferente acestora conf. aceluiași procent din proprietatea fiecăruia

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin asupra cotei existente de A

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Parter

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe (mp)

Cabinet in policlinică

Au

Cota de 'A din 13,30 mp

Cota de % din supr. utile ale cotele aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale in supr. totala 6,12 mp

Anexe

Ad

nu

Balcon

Ac

nu

Teren

St

Cota de 'A c Cota de % c intabulate c

in 616/52700 si

in cotele de teren aferente spatiilor comune a unitati individuale

PUC

Cota de 'A din 1018/87000 si

Cota de 'A din cotele de parti comune aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita cotei de proprietate din fiecare in parte

Curs.de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,6647

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru cota de % ptr.cabinet

11.736

Euro

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat

Euro

Valoare abordare prin comparații pentru cota de 'A ptr cabinet

11.970

Euro

Valoare totala prin abordarea prin comparații pentru cotele din supr. unităților individuale apartionatoare 6,12 mp. Cota 'A rep. 3,06 mp

4172

Euro

VALOAREA DE PIAȚĂ recomandată, din care:

75.298

LEI

16.142

EURO

Grad de fina cazul constri

izare a construcției (in

case

-

%

jctiilor nefinalizate)

cabinet

• 100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban____________________________________

Mediu

Cerere medie

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov


Nivel de activitate a pieței__________

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-lV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

i -Nr: cerere |

142076

Ziua;    i

17

Luna    1

10

i     Anul

2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U43 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter. Ap. SPAȚIU 4, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II    ~

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U43

13

1018/87000

616/52700

Spațiu 4’ parter compus din cabmet-nr.3 cu suprafața utilă măsurată de 13,30 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702 / 22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 de NP FICARD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuaia 1/2

B'3

1) JUDEȚUL BRAȘOV,, domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin                     din 20/09/2011;

poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. înscrisa prin încheierea nr.\wffâ din 20/s^^jll;

93229 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, cjin 1Ș/10/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B3 ■

A \ ■

intabulare, drept de\PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun prapriQ M Mggftiăniuhde afectațiune destinat exercitării profesiei de mecfic;'dbocrndît’iprin Convenție, cota actuala 1/2

Al

ri) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

/ ‘ Refeiințe -

119702/22/12/2011 .

Act nr. 0,x ;                                                                                                   '■ /

CI.

Intabulate, .drepit.de.ADMlNJSTRARE, cota actuala 1/L............

'■ -

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; oozitîe transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. înscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93229 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din imobil, proprietatea de sub B.3

Al

C3

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURpt. diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din imobil, proprietatea de sub B.3

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate-individuală, Adresar-Loc? Brașov; Strria.epnblich;-Bt.partei7-Ap.-SPApKJ-4;jndrBrrasq^î

Părți ccfittune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa,’ga£, electricitate, acoperișul; casa       holuri,

la gipl'șV terasa de la etajul II ■ ■ t.

cadastral


construita v

£§ote teren

Observpj^.j^^Fițe

■ r;

13

1018/87000

616/52700

Spațiu 4 partW'ebM^us din cabinet nr.3 cu suprafața utilă măsurată de 13,30 mp


Certific că prezentul,e/ț^s.corespunde, cu poșițîilp in vigoșre din cartea funciară originală, păstrată de acest Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarulițjsbfîe’e'la'atelânîtfridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificșne,.io GflpditiUe't?gii,c..ion                 ii 7 c 'i

Sureședex^0wp©Rtrti*sS«/lciul de

v'.’" •.       .......: ................I-.

:•• ■ - *

_________________________

>’A


publicitate imobiliară cu codul nr. 272 •?: ^rwgsaȚspiijțtonffcii,’


•?

.; ja . ■•;■ < oui 7777

cJ^ă^âibllber^rlIJ -cf


(parafa^fâefanâ tura)


(parafa și semnătura).. •; <1           «>■ s’vsortvrq             ;

......

i :? •-. ■;:?. > .el î?A-E;s.-M.">n f.;rsJn3-T.U?O0

i'uVtSt-, -Iiw f ;O,-'.(!7gșy •?{; ;'fi i2' -'T'f-.rj..<•■               rjS

':.u 5.-,<36 6305 .șui.’i.nnq v_

• av. < ’.-. ■ c.;.'.™: ,VCL:AM8 dUTSGUț tf -■ - r’.-TO <•: •.■•■<•

? .'<< i . - ’•                                             ....... ..;

ș.x5£\Bj\ai \ essxe;

if.’< j             '/■ •»'■' îr-na ; iî.SiOA .N58 .-f! Ifeiifiidtt loA

'!Ud 63 ■;!«• •$.:;/••. .■'• :C ..• •'.•.                ’-V '• r: J

::b         < .-.‘...t-:                   nuCcFijtc

I ' • ■-> r-:o" S.t

-’ud■Jl/HMsW.V.a'ii'b t&XB .\rt            r,,.


<• -r

SU&SOL t 0<L cidmuk'


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


Cancei.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U50 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. l, Jud. Brașov         ... .   . ,       ,

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     ,

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270

0

Spațiu 1 subsol compus din centrala termica și sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

B. Partea II. Proprietari și a<*tje

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi rpaÎE^

;- oi

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Bras^jJ^;

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cofâj^hjala 15051/20000

8.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, JW3&SW12. B.13, B.14, B.15, B.16, B.

T7, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT                '

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, ihscrisa'prin incheferea nr. 8764'3 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93119/ 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP"Ftcard-Catatlna^dfeță; .                  '

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpârâre ca bun propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei dă medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

’ ’ Al

1) BERARIU MARIANA, divorțată                                  ,  ‘-A ,':J; ... \A

93195 / 16/10/2013                                          /  > -ș;  \ ~

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină NiCdletă;      | ' \     ; ■   ? >,

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărate’că butii; propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

- •          . '/rAi

■        •rC-.p'

1) POP ALIN-OVIDlU

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpăra're ca bun jropriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării D.rofesiei..de.

Al

r

nedic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

1

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

•- . ; 1-------- --------------------------------------------------------


dobanditprin Convenție; cota actuala 2-/G7-20000

D GAMULESCU ALJNA-CLAUDIA

VATO; - ipot&&l&jdtâA&d ?   ‘

12/2013ActNâtarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de-NP Fitar-d Cătălină Nicoleta;


B7


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu, in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

1) cu RSAR^Nhi; nTn.

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.10


111817/,09/12/2013________________________________

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 en^&M»-Flcărdl€ataliha Nicoleta; MfebulcH’e?WJ^t-'d^'PhfGfr’RIETATEGU tltlUMil^We'p*? tdftfpărare că bun ~ pr.opriuJn..patrimiuLde afectațiune.destinat.exercitării profesiei de ---"           '‘teLd£,l/2 din. totă’tTe Sjl’^/oîdH^imdfeilul de la AO, /Irme, cota a€tuaEiai3!18Z200pei 1   'i.


iuLde afectațiune. destinat .<105/12/2013 țmis de N.P. Ficprd Cătălină Nicoleta;

METATEtlJ titlu dd drăpt curRpăTafe ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,59 % din imobilul de la Al, dobândit prin Cw«!>' c<lta ”                         r-----L-


Referințe


ai


’aT’Alt huHM’rb ni ir *<';               -n i> u-s i

iX                    ______________________

13 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta; -  75

f


T7"T


;fif.         i


ripfdWA<o»WP»<ace'ca'b.tini

une destinat exercitării profesiei de ia,                                                        - ■
114011/ț

ActN


——■!« ! »«

■ ■ / cu. *7ai • 7\7i7———TAViy»

Nțcpiet»__

__ai ctațiune desnnat exercitării profesiei del -       > ‘

sț®W«-.--1---

. oh uHr

■tq I ■ UC.r ? • 9 ■/,fr ț, IU.u~»v rftu-,1.1- :

iuliuu n - '0


J-U.


iX3/UOÎ3.fîmis de        NHmț&fe A&f;


le destinat exercitării profesiei de

-~"~~-aggmii i__

!l '           'f I     »’■' I

. ,n

Î’.J       b;ll,    ‘115436 fi         ________________ ___________________

Act Notarial Ari XU6. 17/12/2013 emis (^WÂ^I^'EiWAfc^A-NlCOtETA;

_   Htâfiliî^,jdB^tj®C£Ri^^BTATEC<rtitib Ae drept cumparare ca .bttFf^^

propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de ■' ! medic? asupra cotei de l^j^^^’^|^^^rn)Arppbilul ide la Al-, dofrandit prin Convențietactuala, 3-70/2QQ00 . :lt • , , j .   . ;__

i) pwws                              ..       ■    ■■ ...,

___ ■■             : 7.< J               '          ..     ■     -■ ■______

115530 /.wușau______                 '

Act Notarial ar. 1145, djnl7/12Z2Q13- emis de Ficard C^yflAyMlî^ole1^?

pntabulare, .dreptde RRQPJUEtATEcu titlu.de drept cumjiă'rS^ că‘ burii

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de !


B’13


B14


V-â                -----"

,  . J 7» ;       ■ 'C >


OBSERVAȚII: -               ;

~ " 013


medic, dobândit prin ConvțeRjiie, gQta,3Gta.ala,313/20W0.  ■


l^MACAVEIU ANA-m/Wfeț^:        . ■ 7^

OBSERVAȚII: - ipo^țeă'l^gali’yf:^ ■ f


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;            ~ •

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 /20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIAN A

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44384/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

C. Partea llf. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintefe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707/22/12/2011

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                               /

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                        ț

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin inctiț

^<nr. 87f$$jty 26/09'72011;

93119/ 16/10/2013     —    ....... .............

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din terenul de la Al, proprietatea B3

93195/16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de -1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

C:   ■■      Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

■; •’- ai

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;              ..

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lui' MARINESCU HORATIU - CORNELIEI de sub B.5                     ii-

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                   '

93301 / 16/10/2013                                                  <

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; '

Ț

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de-la Al, proprietatea celei de sub B 6

Al

C8

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea, celei, de sub 8 6

Al

4»WRji Privind d^zip^mbrlmințgle d^eDț^^ ^prietațe, drepturi reale ae garanție și sarcini

Referințe

-IHUeEțUL- SțRĂȘGV

11168» / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din'Wl‘2/^013 emis dd$PTicard Catalirfa'Nicoletă;

C9

se radiază dreptul de administrare‘"îhs^t^’sub'*.CJ.I rtlimai Qfirițxyr£btaM de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul &eJFa>Ai,îpr6^?rîetaffia celm de sub B.7                                                       -       .

Al

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 13908.5 EURreprezentănd diferenț^.de jftfqț p,dafih*țM asupra ,țptși de 1/2 din coța de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV               / .

111817/09/12/2013                        ,...

Acț Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nl^dlXtâV-

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără obiect pentru..........,         ■-      '           ...

cqțp de de 1/2 din cqțg dq ^f^din img^l^e la. Al ,. pqppriețșțea celei de sub B.8          A . • . " ■ /   .. A „ j . ,    ’ . .    .

1111

36$ / 09/12/2013 uVGTKvLv; etevLu. r/j ■ .^i-n-yii.- .■ ■:

C12

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de N.P. Ficard Catalinatftttalletfet se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l, numai pentru cota del,59% WifTigtfliol


C13țnUtWlare, d4 EuRreprezentând din imobilul de la

1) JUȘEȚjtJL


111»»»/

Act Notarial nr. 1323, din 06/12/2013 efriis de N.P. Ficard Cătălină Nigglpța<


41da 1,93 % dkUmebilui de la                        swb B.io

113710/13/1^/2613__________ ,___________

Aey ---  —- -........   • ---------------


C14


i., _______ _

F|se radiază dreptul jde administrareC17 ______________

11543& / 18/12/201.

Act ‘Notartat nr? 1ȚW6, xJ&'lT/t

-    |.....a—.......■■■■' , . Tm X4........ ■<


C19


C20


e                                                    l~~T


seT^raraza^ttrșpțțjrrre ar l/£din cotade'3,70% dinsire                b"'i"

Intabula re, dreet d^W»®| Elwrfeprezenta'ndalFȘraft^âlf""'' cota de 3,70% din

1) JUDETULffițAfeQV


iSWes «fer om? 5 j

------------XȚTȚ---


l-155»Cț-Z 18/-^Șjj^^ML3.......... -......— - -

Act Notarial ar^-ll^Ș, din 17/12/2013-emis de-Flcard-Gatalina Nicpletai^iu1 c95iJ9nrc.:m 'A £’ ți» h'iice''-; rih .>-a5-.-.=.     .•

drepgjăfcl POTECA LEGALA, ValbcîfeT12367v5 EURțfsupră

joEj de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea cef§i> • '


I ,,‘.'1

____________ _____ _ _    _    ________; rx

Act Notarial nr. 3866, dih?IR/l!2/2013sefriisde;NJPi Bbtriariui Seria;


11577&7 WW


se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de C23 1/S^din cota de 3,70%'dirn‘mbbifijf de (ă                      W'iubC24 lnt-abulare» drept de IPGT.ECA.LEGALA, -V-atoare:129.0fl, 7 EURpL......


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea de sub B.15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C25

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44384/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din. 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C28

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

Al

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.l, proprietatea, celei de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

4047 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C30

se radiază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

Al

Anexa* Nr.; IrLa Ranteal.        >                    •

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, StiCftepublicu, Et?suĂsoîrAp.-l, Jud. Brașov

Părți coSnunef terenul 3^527 mp, bf^samefiteld-d’nSpa; g±z;^ț^ctfîdtaȚe', ăcoperfeul’, casa scării, holuri, -sala gips si terasa de la etajul II       >    •> ! 1 ■     1             '

-Nr .crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața

Utilă.fmpl

Cote părți . carnw

--------------xrt;

Cote teren

;Qpseryații /. Referințe

Al

119041-C1-U50

‘42O’678W00r"

^Ws'z^'o

Spatiir 1 subsol cbrfipus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in yig.qare.pjn,cartea fgncțară originală, păstrată de acest birou.                                  t.                   Ui-.. . •                . ■.    :                ......

Prezentul extras de carte funciară este vâlabirla autentificări de către notarul public a aGțelpr juridice prin Succesiunilor, ianipȘpțmpți^e pre^^^p^ate sunt ^§/î‘/-i6-2^Î8‘în stimă de '20, pentru se'rviciul de


câte "se’ sting drepturile reale precum șl pentru dezbater susceptibile de orice modificare, in condițiile legii, S-a achitat tariful de 20 RON,

publicitate imobiliară cu coduPhr. 27*2’. •'     ■

Data soluționării,

17-10-2018

Data eliberării,

_


Asiște

- "' 61PRR : 8 d


Referent,

. .i       —“i-—rr-

VL'v       Jl." <

J>

; fi®țfifa& sernnățqt^h
.■■■'■■-             t       .

3uC>S0l -z- D<? cohu/j

• •gv'-X'jV-1! uuiiciLctLc liiluuniaia Didbuv       . • <         .,    * -J/;'A‘ ’s^*î

■••.-:.< < ?-;i: \î.-.

.f« ‘ z -'•'.•k f £••*? EXTRAS DE CARTE^aNplAR^tol^ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. il9041rCI-U51 BrâJoi^^OS^.

• •   ..... ■■ *•»• —/-•* ■» ’".*ț‘ ~         r~“


î- ••


lXA. Partea I. Descri^r Unitate Jridiyiduală

Ț?-/.#' ''• j'y V ■   ■                -                                              . -." '•■

rf*                                   .       •-        ■••..  -■          , -       .  ■-.,   ,                  ...... i

AtlResaî.J-oCi^rașdv, Sțr Republicii, Et. subsol, Ap. 2, Jud;. Brașov. ... .^. Pp'r^i'cpjrriynpT terenul de' 527: mp, btansKmentelK^

'^sald'qipsiisi.terasa de la etajul II ■ A.

K*i\                -'l<-•. t. .x.     .   . i                       \   - «


'Nr| cadastral

1] 9.041-C1-U51

k ,,..,' ■.


Syprafața


construităSuprafața utilă (mp)


Cpțeipățțijii cdmune.»V;


wis


‘     --r'i*. s*-

o

»•£;?: au.'

fc g®racț£ n^‘g.90, idin 17/d6^Qio:șhi>^ț7pnsiliui w

f ffîț              ___

hft wljfejgrtfț. BRAȘOV-DOMENIU PRIVAT


‘hc •


£-.V-A«i'      ■ .        :       ■    ; ?< ■ .              zuz^S...;;^

^ftwcri^rîțprivitoare la dreptul de proprietate și alte drepturtrealeyj 3S


Jptafiyliire, drept detPROPRiETÂ^/dobanditipii^Lfeg^î^tjwfeâ

^JVJZUIVU      v * -wvmuin vz r.niw^i      '■,'*

TC>^RVAȚ//;-pbz/dK traristrf^ă- diri CF 119041-CÎ7B'ras s ,       ,  ,. . ,

ijipi&iia-transcri'sd din CF 11șfal^l/Brasov, insefisa-pfW •Incheî^ted-^lf1 jQZ10/20.X3j......                         4L.-^uT^ru

alQr- 982, din                    ^icar^j^lfc^H

|fcfețițijn-patrimoniul de afectațjunedestinatexer f -m^cțasupra coteixde 1/2 din 3;65%t din irnobiluî;de fe^ntier cota :âctuala.73/4Q0p. ~   .^..

Ai


divorțată^ ; .____________

i^^ffiVATH; vezip.2


0/10/2013 UîMV <


drept ițe PROPRIETATEtîtludedf&^§ pl^^^lp-pâtrimoriiul de afefctaț&ne destinați olwW cotei;de^ 1/2 .din cotKde l,Sț3%iiîiK doOajțt^rih Convenție; cafea<a   1             *


; -feiaoBanoit prin conveni ?tjț^ig^i.iN-6vreîi^

-

984, dih■15/lb/20i3venjișjde fJ.P.-FI^ h|tâ^||țe; drept de PROPRIETATEtltlu de dtfe| ' ,Jî:' |. fp patnrn.6r|iil die afe'ctaț||,J'!: destinaî‘'" ișupfa cOțej detl/2 tifn.t ^grfit^Con w<Ș8^ cdtăfâi i                                                                 ______________________

fawĂTH: - ip:l^^ă:■ tȘAff

j-țf 0/10/2013             ;      , .^. ..

tffiijlHr. 985, dfri 15/10/2013'er^fee NR ffeygȘ drept dePROPRIETATEțiffude dr^fr^rO:      -■      •_T_-e

date cu caracter necsofial.O ! 1

SI !’ 1

4 - fi

i ■    '      1

b J

V •         , {

i> <           ;ațe și altdjțirențuri reale

^SnTTMe la O?


impieta;___

tare ca bun ^‘profesiei de


Ș-&W1


SfWțfe ca. $un ftFpfofesiPIde jjfiwrandit prirt

•f

. . .. ... l-.î Aî&iSi.


Ș'COOT


ndlt prin

-.V

<--y<.

<j •».' * ■; '

•V. •1' ■•

W’


] OBSERVAȚII: - ip. legală C.21 •; fi

l— ■"' 1 ■•-••—■■-■••- ■■■■■ ---—_.... (

115795 / 19/12/2013____________________________

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batrariu? Elenă;


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U51 Comunâ/braș^uni^p^Șțâ SQV.:
,__,__

Intabulare, drept de PROPRIEȚATEcu titlu de drept cumpărarera.'bunbry/i^i^h propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesieijd^ nfedib, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000' 7rf V. g-.-i»

■. «.•••» .;.u.-j              r.


1)' CÂHSTEA JANA-MARIANA ;

’ OBSERVAȚII: -ipotecă legală - C 23


116191/20/12/2013              . . ..         ?        ;-v,;

Act jviotariăl nr. 1151, din.T8/12/2013e[pis/de Ficj_rd Cătălină Nico|eja';<-K ’^rî Intabulare, drept;de.PRQPRțET/XTEcu titlu de drept,curțipărareicaibu^ propriu "în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării proîpsiei^de'medici dobândit prin Convenție,,cota actuala.352/20000;- ‘ 4,: '.y&ziF.        1

....


~          f^-ț^ .Țț;,

.lțPENCIU STgLUTA-Atf^îX^A; : -^OBSERVAȚI/: vezi


11643,4 /20/12/2013; ■____________________________________

AE^oțaii^L nr. 1156, din 20/12/2d~13<emis de Ficard-Cătalina Nicoietaj^j t m^te^supra cotef deii/2.^rj;c9ț^Hei2,07^Și^ijTnQ6^l^l^g;g^h f dbBăhdjt prin Convenție, cota actuala 207/20000 ,-!. '• ;..■

I)- SIMINA ELENA-MARIANA ' X;

■' —                           E?'                  ’jB '■' * ■ ' .’        ■ ■    • • ."

ota.ri^r nr. 397,"din 08/05/20^$jmj;


4213897 09/05/2014

®M\iofâp4ri?r. 397, dîn 08/

î lțntâbglăre, drept d^BftOPRi.ȘQVT^Gy.titlu de dțșb^ePMliătg^i^b! |. propriu în patrimoniul de afeg^.țîyne^dejțin^tidX^Cifârîi^pj^fe'șifiij i^did asupra cotej1d.e7i,5^%|<^drnp.biitil Cbhventie, cota actuala 316/10000..

D BUGIU MARINA                           t

'■"■■ i <,! ;--------------:-----~fi ■' ■■v ---r                   .

; '’MCârtea ÎH.s^ajtaNhl


t r anscrieri ‘privind de^niemhraniJnt

■ '■ '■' ‘ rfrwnfrilMV«wii$'liSl'î*sil

| Sțg707 / 22/12/2011 ~~~

^f^Acte șf* ’tf (anexă 1-poz,;

’^h/Âăb^aire, drept

;;;; 1 u;âMtsiuuijvâAiaNÎfcac^:

~ 'TT----


<;l dreptdH'raale


'ZfȘ-T

IA,/

f ^OBSERVAȚII: poz/t/e^fcrănscr/să~*dZni&iF jl9041-Cl/^rasbțXfnicnsă^^

M33t26rl 16/10/2013

j^B?tăriăl; nr. 982, djhij^ib/2M3^ffî1^dFicăibt:^ffMe8l^


^|șeg:^ia|ză dreptul d® administrarerînscris suijs;<j.liAU|^âi^fl|^O Tifle iZldin 3,65% din imobilul de sub'A-l, propndtatdaX ■’' ’' * •


^007 tfeZio/lOlj                 it? - W&j

pt. 983, din;1^10/2b^|®^^^?P7Fic3Ț^ Intfcbplare, drept di#OTEC^^E^^Ioir^9|®i ......

diferența de preț Beachitatăj. asiitoțar ccjtei. de $2, dirftimobilul de la A^ÎZproprierarea'dfl.^ub B-Ay^Ț .ujuoețul sș ra'piază dreptul de administrare* înscris sub" (^Ițntffi,...,, , dell/zdin 1,93% din imobilul de-sub A.l, proprtefăfe^fe^e-su& $5/16/10/2013 i :?   ;          : ■    .■ X .      ' ■   '

A^gțaridL pr. 984, djn JL5/ip/20^^iș^;N.P; Eic^dM «iAlșe fadîâză dreptul dd adminfâfrard‘Wscris stib^GO^iml 8bil/2 din lJ66%;ciînniffiobi^PW^^FÂ!?l,-' prdpi^ Iqja00 la re, d rept7 d e,. I ppÎEfeOfc.Lg.G^LA, V diferpița de preț pehc'Wtfă^J^ffiiFa ‘cXft’eî £ de sub AM'bropi^era^^de sub'

WjlftjEȚUL BRAȘOV 3057 16/10/2013 ;


________ ■ .>

letaftâi nr. 985, din 15/10/2013j^mis de NP Ficărg' '                       LBGAlAj Valoăre-l^f^^f


șNi ‘ '

|Țlnt|bulare, dreptde IPOTECĂ d fașnț Care .conține date cu caracter personal, prbțȘfâie-iie prevefylfe.ți;' •: -fW ■ - j

- £ |i /ii? ’’*> V?rfc

Lg%|cârd. Catalina-foîcoleța;           ‘ J v


RȘțțip^l - ' t’S§.-.'Biy? ’.


-   «; t Ai- >

rnȚS^TSP

. ■?

~ i ife ffi


'{i?‘rarn.i ■   <; "ț -j^jpic

■ :quiR

p.-r ■ ~țr1 -fe

jr AHf3j


r ’:    *.C, ' •*. .k.Șa? yOH

SKmiS

laHB»*         • - * - •'•.   •••««■

t$Jj* âWw

"R'4 — ■ •"‘-'<*'ir'-V<â_>   •

______- - > ■■■‘•■J-»ri- •■!-U**»f»x-lMPw


amgșr^rifat^ța

•1>: ,uf 2d. / n &

tXOA\oi\at

.. . ■■■ —,    , .n,-,!,,,.  » ’ni. txînnr-rcEw^î .


l.


sțr. înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de.garanție și sarcini     ■

U O

C24

șe radia&ă dreptul de administrare înscris sub C.Lnumai pentru cota de 1/2 din 3,52 % din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub.B.

16 ;■ ' ’ .....■......-. '. : '

116434 7 20712/2013                       .    :'j.

otariaT nr.1156, din 20/12/2Q13.emiș de Ficard Cătălină Nicoleta/-

<•3 *• .*

G2!>

se Țaidiază dreptul de administrare de sub CI , numai pentruXota de l/2>din cota:de!2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17.1,                                           ....

■ -.S'i ►.                                                                t

4431

39 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

-7     ,     <' ;•/• V $■ S ii- ’<ter-’ , ?

G27

1 ritab u 1 ar ev ~dte p1 de -1P OTE C A LEGA LAT: Vă 1 oare: 19 5 1'6 EURțeprezentând restul de preț rămas de achitat,; ăsupța cotei de 1,53%‘din imobilul de la Al,'"proprietatea cefei dâ!'sub B: 18^ .<

'' ■* «fW®®

'/ÎJDE’jXlL, BR’AȘOV'*' ***•>«» c *dr-^*i* •*       ***

• •.•z :-r..-

*><** c


W! &irHV--W if i V -1' ;>


I ±: -f


■■ 1 • î


,j$ ejejed)


I

.1...

•£f ’. ■<./■; t.

fc -4. <-f: 57 i

• ' ' ?id^pLap etunș u| 8l62-0L-Z'Ț/Zț’98£0,8ip<'J,tJ


, 2H3MpdfU.


s^Ș^feLRSfîo șireiăân^ ea^eb^fi^j^ăbiAl


■                  Ar.Z.4.  •

.;f !.y • ip?»

£ f : . •                         •,

'*to

M4$r5'!b :O:?"

?* *W       JB

-—■. ' ■•. . •> '-


SUb&OL fZ COMC^/U       c4


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, EL subsol, Ap. 3, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270 0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.

18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit oxw Convenție, cota actuala 73/4000

I            A1/B.14

ft/A T/X      .

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța/5^

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărar^c^țr^ propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profe^fâ tfe medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, dobândit pcfa Convenție, cota actuala 38/4000

Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip. C.4, vezi C.5

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ipotecă C.6, vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% diri imobilul de la Al,

Al

Pagina 1 din 6

înscrieri prvîtoare le dreptul de proprietate și alte drepturi reale

------ • —

Referințe

B6 1

i

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU Al.INA-CLAUDIA

OBSERVAȚII: vezi ip.Iegâle laC-8                                                           .    ..

111.703/0^9/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept da PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, rota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAȚI!:' ip legală C 10

111823 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

1

B8

Intabulate, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie1 de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111873 / 09/12/2013

ActNotartal;-ph H22,~dii+ 06/12/2613 -emisie FicarcFCatalina Nieoletar            -       -   -   - —

89

Intabulase, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDRICEANU CQRINA

OBSERVAȚII: IPQTECA LEGt.uA C.14; radiere administrare C.l.la C.13

111943/09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 386/20000

Al.

1) OANCEA'ANCA MARIUCA

113726 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) NICOLAU ANDRADA-CAMELtA

OBSERVAȚII: - ipotecă legată-C 17

1141

347 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Adă;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobandit prin-Cenventie, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUțLU LUCIA-MARIA, necăsătorită                                     l           :

115457/18/1^/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                 ,-c^

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) DARAMUS LAURA-MARIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 21

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: C 23

115

802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 3 de la

Al

----------caracteApersoaal^rot^attdevjreuederi/e-Legă'JWr—fiZZ/ZOTU____________________________________Păglna 2 din6_

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTĂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENC1U STELUTA-ADR1ANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării'p’rofesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: radiere CI, sub C.29; IPOTECA LEGALA C.30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1 A1

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.^87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

1        -A1

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C5

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

Al

93258 / 16/1O/2O13

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare:6412.5 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C8

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C9

se radiază dreptul de administrare de sub C-l, nun,ai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de subl

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 6

Extrase p

entru Hftrrnare on-iice -x acrefa epay.ancpf.ro

'-c-rmuiar versiunea 1.1

înscrieri privind dezmembrărninteledreptuluideproprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C9

B-6.1

Al

111703 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 ernis de Ficard Cătălină Nicoleta;

CIO

Intabuiare, drept de IPOTECA LEGALA., Valoare:13908.5 EURreprezentând restul de preț rărnas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub 8. 7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub EL 7

Al

111823 / 09/12/2013

Act Notarial rr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C12

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,16% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.8

Al

111873 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C13

radierea dreptului de administrare înscris in favoarea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privire la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANU CORINA de sub B.9

Al

CI 4

Intabuiare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURasupra cotei de 4-,59 % din spațiul 3 de la A-l, proprietatea lui IDRICEANU CORINA de sub B.9

Al

.

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111943/09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de FicartLCațaiina Nic.oleta;

<

C15

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B'.IO

Al

113726 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pertttu cota de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de subJB.ll-

Al

C17

Ințabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURasupra cotei de 1,76% din imobilul de la Ai; proprietatea celui de sub B.11

Al

1) JUDEȚULBRAȘOV

114047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuala Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

Al

115457 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din -17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;-

-----------------Zo' FU/.        :

C20

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

„o 4-:. . ■

C21

IrttabUldre, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURasupra cotei de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de.la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

C23

Intabuiare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12567.5 EURreprezentand diferența de preț neachitata, pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de spb B 14

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

C24

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabuiare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B

Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cataiina Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cataiina Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de|              Al

1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea cele' de sub R 17

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de ficard Cataiina Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA. Valoarc.: 195 16 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV


o, c" cp


Pagina 5 din 6

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, dud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul li     .  .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu,suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul.public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038645/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /.


Referent,(parafa^ semnătura)


(parafa și semnătura)Pagina 6 din 6

S<J6^0L 0 2 comM


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U53 BrașovA. Partea i. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 4, Jud: Brașov- -               --       ......

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp


B„ Partea II. Proprietari și acte

I

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale j          Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 3.10. 3.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B. 15051/20000                                                                  16, B.17, B.18

i

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-C1/Brașov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93136 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drert cumpărare ca bun              Al

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de. medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%. dobândit prin Convenție,i cota actuala 365/20000                                            |

1) BERARIU MARIANA, divorțata

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

AlIntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun| propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei dej medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al,i dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

1) POP ALIN-OVIDIU___

OBSERVAT//: ip legală C5


93264 / 16/10/2013_______________________________________

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficarci Cătălină Nicoleta;

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept'cumpărare ca bun' propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei dej medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,i dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000_________[

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU
V?

ȘO|/sș


OBSERVAȚII: vezi ip. legală la C-5


93312 / 16/10/2013


Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficarci Cătălină Nicoleta;


B6


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bunj propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei demedic, asupra coțej_de 1/2 din cota de 2,70%din ]rnobiluțoe la Al.,


Al


Pagina 1 din 6


înscrieri privitoare! 1? dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

i

Al

1) GAMULESCIJ A1.INA-CI.AUDIA

OBSERVAT!!: -ipotecă legată

Î117WV09/12/2O13

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit orin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAȚII: -.vezi. C 21

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comparare ca bun propriu in patrimdniuldeafectatiune destinat exercitării profesiei de medic, do.ban.dit p.rin.Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) Cl/RSARU MARIANA

11 11

17J5 / 09/U/Z013

Act faotariarr)r. ll22, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                             —

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: C.13, ip. C.14

111951/09/12/2013

Act-Npțarial nr. 1123, din 06/12/20.13,emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B10

lnta.bul.are, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota, actuala 386/20000

Al

1) OANCEA ANCA-MARIUGA

113728 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra Cotei de' 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) NICOLAU ANDRADA-CAMEL1A

OBSERVAȚII: ip CI7

114041 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 380/20000

Al

1} LEEUȚIU LUCIA-MARIA

115461/18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină.Nicoleta;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

___Al

1) DARAMUS 1A.URA-MARIA

OfiȘERVAtll: -ipotecă legală (2.21

115559/18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul cte afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIU ANAdEMĂNUELA

OBSERVAȚII: -                23

115825 / 19/12/2Offi^J%££\.

Act Notarial nr. 3866,/&îiX8/lâ/2($4|U’^is de Batranu Elena;

B15

Intabulare, drep|^^ROgRIBI£$ȘE|u titlu de drept cumpărare ca bun |              A1

Document care conține date cgjl^^pnjtffl^^a^protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.               ______Pagina 2 din 6

'E^ă5e?BSSCTEffiag^h'glSț^^^ÎB^M^ro~"~"~       "     •••’                ■ rfimnflgrvenswm.i

înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

' C25

EURreprezentând-diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2. din cota de 3,1-8%'din imobilul de la A 1, proprietatea B15   . ..    1

. -----+ .

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115850/19/13/2013                       r

Act Notarial nr. -3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena''    .            ..       —

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de sub'C 1, numai cu privire‘:‘iă-c!pta ’de i/2 'din cota de 3i7b%' din imobilul de': la- A; 1, proprietatea-B16                                               ' ■ '■

• ’■ .. A1.

C25

Intabulare; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116176 / 20/12/2013

Act Notarial nr/1151,'din 18/12/2013 emis de FiCard Cătălină Nicoleta;1 ’      ;            '

C26

șe radiază dreptul de administrare operativă de sub C I,, numai cu ți'nVije^.d/cp^a^de 1/2 ;din cotă de 3,52% din imobilul de;Ya! A 1, proprietatea1' B17     ‘ '               '          ■  7 .             :

Al

11642,1/ 20/12/2013 .    ..                 777 7777 ''7.7" ’ ' 7     .

Act Notarial, nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; -J-...            • . - :

C27

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C 1, numai cu pri\?ir'e*;î§ cota de. 1/2 din cota de ’l,O73& din Imobilul de la A 1, proprietatea celei de sub B >18   . - ''      / 4, <     î

Al

44406/09/05/2014

Act NQț3ți;^7inj.;397, din 08/05/2014 emișde;Fic.șrd Cșțalina Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURrepreZentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de lâ Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1...                  :

Al

77423 / 03/07/20.17.7 .7 ? . -

Act Adminisfrativ. r>r1,:7062, dini 13706/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 988, din 29/06/2017 emis de Ficard Gâtaiina^Wiopleta;

C32

șe radiază dM&tul de ipotecă" legală/inscris Sub C.19 in favoarea UDETUL-U) BRAȘOV;' asupra cotei

de 1,90% din imobilul de fa Ăl, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind rămas fără obiect

Al

'.-.'■ ■?.<-■M'.;>x;\rii<;;.^I.-,,.i -; țj.țt ț'bîbf!»?! • .4V-                                                     •-•••••.’

.......       • ••--■-—•• -   . j .   ------------ --'- :^Șa^e.FuneiăFă:NF--ll^G!4:l-Gl-U49'GomuDa/QFaș/Munieipiu} Brașov

---Sj/HîSλ?!-----------i----■ '*i’-‘ ‘‘|W>wwm&lin M Hfri <** *----5------- Uiutate 723^^17‘

J»ăiți comuDie: țbyenul de.5g7 mp, brarfișeW^^te»'<te^tW,                                         holuri, ,

sălârqips si WOatde

aetâiillll '      ■  ■■.■,> ...    ■....... .'V<^W.

'ei-‘"Nc;c^X-

^Gtee.teteni

«,âiV :

■• ;’^WH0fț.-'

Spațiu^JO pitCer! qbim Sg,47fc<șhSp;Țde ■șprx-^ț47șOȚșth mansardă

a-p^n Șp.î; <;2, SjX.3,/Sp;4<Sp.5; Sj

i8f»^f£fohoM<y '!.f:A'?il «h ’uHrinrrsi r

Sp.3, de la ih XsM'£             țfî '4h fain-/ ' " .

■                      ....... ..........--......... ... ...    ■. ..                    Jimaui i£',..


Cerfițfc’că prezgnKir e^frâs            jgțftfi

■ blrpu;-/^'

Pre^fl^textț^* care se..........

■■■■ <.v.- ‘                 ■

sascepp

- S^â-țSțBțt^l_ș.XaS\SI\OS A

acest ei6it$<ilrnh.e ab.

w>

tni c^zmațerea succesiunilor, r^i» nE^28il,8088844/-17’*X0*.2018’-i^^^^rțM

St an» •£. (<WAO£. iiib,-;XX AH- ;1Wii

pq SwSWntl! 5-O

g^tfeO.iaiq4, \ ...;..-Jx,...^_... . r......W j• TOiȘo fnlft isnîih briiii , fO di/^                                 eii’«?;

■'iJu^q'b.bsW’.e^fe^MoXi'. £Â 47 4b 'ubdp/ni alb <

<~b~ Ăîsc'Tn fisnȘȘinȘĂTJcSeîS rt^aB’oi’IGW^Șj'^S ?imțj

....... ■ 7a ..............

|brUibe> ,trâ


• A

*•» *


:hă

\'2xînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MAR1ANA

OBSERVAȚII: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NIC.OLEȚA;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca buni             Al

propriu in patrimoniul de afecratiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al,| dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000                     |

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comparare ca bun:             Al

propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei de 1,58% dir. imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000                                                '

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29, 30                                                                                 |

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-C1,'Brașov, înscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93136/ 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C3

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din

cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

Al

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei! de 1/2 din

cota de 1,93% din imobil, proprietatea celei de sub B4.

Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;9785 EURreprezentând, diferența oe preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 1,93% din! proprietatea celei de sub B. 4                                  I

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93264 / 16/1O/2O13

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

-

C6

Intabulare, drept de IPOTECn LEGALA, Va!oare:6412.5 EURasupraj coteide 1/2 din ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celuii de sub B-5.1                                                         !

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.i numai pentru cota^ de 1/2 din 1,66% din imobilul de la Al, proDrietatea celui de sub B-5

93312 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis oe Ficard Cataiir.s Nicoleta;

C8 jse radiază dreptul de administrare operativă de sub CI . fiind rămas :

Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale ele garanție și sarcini

Referințe

C8

fără--obiect -pentru cota ~de 172 dim cota-de 2 ;70%~dfn-imobilul tfeia-AI, proprietatea celei de sub B6.1

Al

i

C9 !

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al , proprietatea celei de sub B6. 1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111708 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de 8NP FICARD CATALINA-NICOLETA;

CIO

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,35% din imobil, proprietatea ceiei de sub B 7

Al

Cil

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

-------------------r

C12

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B8

Al

1111

Î76 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C13

se radiazadfeptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,59% din imobil, proprietatea celei de sub. 6 9

Al

C14

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea ceiei de sub B.9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111-951 / 99/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C15

se radiază dreptui de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,93 %.din imobil, proprietatea.celei.de sub.-B. 10

Al

ll‘3t287 13/12/2013

ACt Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub Bi 11

Al

C17

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURasupra cotei de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 11

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

114041 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12

Al

115461 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C20

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.1

Al

C21

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13. 1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115559 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

C23

Intabulare, drebV<țjeȚțȘWl£jS\LEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra cotei de 1/2 dif^^f*^ei3î^^fâ!lin imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14         °

Al

1) JUDEȚULt^feOlJF

115825 / 19/12/ă^^^W

Act Notarial nr,                                 Bpțranullena;...................... .                .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de|             Al

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub

B 16

116447/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICQLETA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota dej             Al

1/2 din cota de 2,07% din spațiu! nr. 4 de la Al, proprietatea celei de!

sub B 17                                                                |

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58% dinHmobilypraprieiatezrceletxfe sub s18"

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6

Anexa Nr. 1 La Partea I


Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et subsol. Ap. 4, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp. branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul 11

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

17-10-2018

- Data eliberării,

/ /


Referent,(parafa și semnătura)


1 UeSSg—

FîjNCțlA: RFFERE-NT

' n

ruBERAî | 9 ncy 2018 î

l .A DATA DE.     *■

-


naMMURA:
Pagina 6 din 6

UL G0F7U/J        CAZSOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului


Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 5, lud^. Șrașpy^ ,     ,    .          , .. ..

Părți comune: terenul de"527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II           .....   —       ?

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

;  • Observații / Referințe

Al

119041-C1-U54

-

2

158/87000

96/52700

Spățiu'5 subsol Cdmpus'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp

B. Partea II. Proprietari și

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

•         ' Referințe

L '

11970,7/22/12/2011                                  .

Hotarare nr. 190, din 17/06/2.010'emis de Consiliu) județean Brasovg

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege? Gpta actuala 15051/20000                                     ■   -ma

A1'/B,3V.B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.ll, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B. ia

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

.zl- :         ;                          '

OBSERVAȚII: poziție trăhscrfeăWh CFî3904J-’Gl/Bi'asdV;’/rtSc/75a pnnu’hc/ie/ărea nf.'87643 'dth 20/09/2011; poziție transcrisa, din GR 11904K1/Brasov> înscrisa prin IpctieiBreairir. &M3&jjYr%&/Q9/2Qll;

93144/16/10/2013                    ■                 ,

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emrs'de WcaM’CătâlinăjNiddleta’;’ :

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept Cdmpararer«‘Mg propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prăteslertfe! medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cotai actuala 73/4000            ,

1J BERARIU MARIANA, , divorțată                              . .

932

15/16/10/2013            ;                     ;

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis’cfe FicărdOătaliRăiNiGbleța^'-.'f?*' •

A ■;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu .de drept cumpărard'^ă-’trțȘI propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de’ medic asupra cotei de 1/2 din 1,93%, dobaqdrt prin CppveHtie^coțct actuala 193/20000                  ' "  .                         7

• ■                      Al

>. ;k '

li

1) POP AUN-OVMHU

OBSERVAȚII: ip legală C. 5                  .

93268/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de BNP FICARD CATALtoWlCdl^TÂ;-   ‘ ;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei demedic, dobândit prin C^nvenție^xota actuala;            ;

Al

1) MARINESCU HORAȚIU-CORNELIU

OBSERVAȚII: -vezi.G Ț;.         ■    ,

93315/16/10/2013                         '  ..:c;    .

Act Notarial .nr,9 85,.dia-15210/2Ill3.jemis d£L.F.icard Catcilina          "

86

ntabulace, drept de. PROPRIETATEcu titlu de„dcept cumpărare ca. bun □ropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de nedic asupra cotei de 1/2 din 2,70%. dobaridifi orin Convenție. gata .

Al

actuala 270/20000

Pagina 1 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

................ r......—•,..... •     ■••:-,-?•- ••--•;

---— -                '    ----- ‘ ’R

Referințe

D- GAMULESCU ALINA-CI AUDIA           .....

■<T<

-' ©BȘ^RVATII: IP LEGALĂ C. 9

0^712/2013 ĂfiĂ*.     ■' r ■      ,?C! <£72 k2

I2SQ2KI-1120, din 05/12/2G£^mis:âetN;l?fifnt^td Cătălină Nicoleta;

Alq ca bun fcfesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000__________________

1) CURSARU ANA__

OBSERVAT^

A1k., „. k,. . *>V * v?«-

■••C? if *'

■‘ <. c t, * £ *-‘

ij ?>oo.r^ :a;


< *. ■

s- •


Al


21

frtuicrtnb       e$iat>ha<na »b urfusib s( ^sotiynn honjanl |


ftitf        iir WîjâlB ■»> ■■■                                  —- --    - r _ — ----- _--ț

propriu în păMhionlul de 2^e»WtfbnAfldiei*Hiâtiiâ5aaSi«Sriti0inblfel^\ae r

:$fc          BKWTSWWWSEnuTcTe îa* I,'dS6a® pHn
BȘT^^TTSÎ^TfTnTmd&îîuTdre la  T, cfobandit pi...

ic îibr.edob .STAT^qo** 3


.ib OG f y,< 51K16lOW;


wjdv leuci-


m-vogaga 1117.11014 a ____|.

nTĂvâ^O.....   ;

■> 'G S’l               ......._...’

tațiune destinat exercițării profesiei de EÂ0S\0I’-.3X \

ih <g.P -.n A.iRtoU ';A


••iTĂvâS^o


: îynh *5 iiiif'ii'vîfĂTr4inqb;iq <1 înyib /nsiuoâJnl

Lai___________ _______ .   .       ________._________.    .

.•MnavnoO ' ?if ’ibn^dob .jfid.t rdb S?.I st» ieloj c-quss libwr — luW\ fjecnfi

HAM lH!Ș&/BaA£I

£IQ£\QA<;X|'VO ,c8G .-.o i.mtKînV


;> tenu&sb onvitaJiaU 9t>       iC6g ii unqoiq rg


L2âfil3-qmis dePetras


."’rc ■:8'2 . •■<•» ;cr -t>.;ov r.i.n-

t. --3"!) ,.i ib ~        _________■

*5 îsniîzef; &nuifs;>“U sb 11 ••<:•:?’’»n.i.6q ■■>■ , i'(.3iq: t u '■'<■■■ i"'iriv>a

----K,<riflCi‘i rrcijga-fr-------r

tvo-Mu*


ilflTnuw’I-^a.sfc.utta                  3


utidudedrepteumpărareeaban ■ațiune destinat exercitării profesierae' .X0Ja.d£.XWL^..u»pJaUâJ de^la^îăîl *\ ?r


Ota actuala 370/20000


AAni'i 4iy;ft »b ><:ins f rQ?7-.0/;<'t iii; *»8g m lui ■<r.,..tr'.■•;*>;

63 sigifiqm Jatro -Vae                   ?G9ip                :UKWiHjîiiJ2afi^

acț-gaia 318/%qqqq       „ _    __

siiilhliDbnsaH flb aimo Cîo;;'o j iin ?£?
1

Act ffdtartal nr.


rxdTTcIXEej

. !' tcnr.ioit 121. rwi 3 aiă^Iamu •-'23fnt<flo\jtfifu“3VÂt3Tfit»0>.!?i >b ;os<b •■rifi .idbJn!

ț»b i»t?elo*q 'hăiiyiffxp jsanaeb enudEfjMe jr. • r.inon-risj -"n ■.rcimî»-

-'- -------î -rrr^rK^------


■i -ij !.«;■

£X


;îf. ■: ..r.'-isr.’ ■îf.T’-i' -rflagtoatfectfO’e


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drepLcumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

1 ntabu la re, d rept -de-PROPRI ET-ATEtitltrde*drept’ean7dăraf'e”Că'bdn' propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitărirprofesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

-....."Al'

1) SIMINA ELENA-MARIANA

444(

)O/ 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis1de Ficard Cătălină Nicoleta;

> < i                 •     * '   '

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat Exercitării profesi'erde medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

T) BUGiU MARINA--"" —----—

---•—_                     -- ....

OBSERVAȚII: Ip c. 29, vezi C.30           .............. ?

-țj .       -------------------------------------------------

Ci Partea III-. SARCINI

înscrieri privind dezmembCâmintefe dreptului deptoprietăte, drepturi reale de<Jârarițielșf sâr'cihi         v '

Referințe

119707/22/12/2011                                 .

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 9^2/^002);   ,... . , . .

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE            . ,               ,

' Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV î     ’k 1' 25

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inșcrisa prin irMtâteȚdațffc87643 diri 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119.041-Cl/Bra^ov, inscrțsa prJnJncheijeKeia nr. 87643 din 20/09/2011;

93144/16/10/2013                        J ;

Act Notarial nr. 982, din                                                     o. .'..c ...

C2

se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota de’ 1/2 din 3,65% din imobilul de la XI, proprietatea «el® dĂ’ăâb WB '*

93215/16/10/2013   . ' ■ '          ;                  1 tț : -b ,

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;       z            ivv'&’r/

C4"

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2 din

1,93%, proprietatea celui de sub. B. 4       .     ------

• ......

C5

Intabulare, drept de IP0TECA EEGALA/V.aibare:97£feEUfRj^M^ASfet

de 172 din 1.93%. proprietatea celui de sub B. 4

«A.’-JM.'.’.      '       Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV -            . ■     .  .           VV < iXr •

9321

68/16/10/2013                     .

Act Notahal nr. 984, din 15/10/2013 erniș de BNP FICAjRD                      • •

C6

se radiaza dreptul de administrare de Sub C I fi’uJpăfbî^i^^S^F^lS 1/2 din cota de 1,66% din imobil, proprietatea celui- de

Ai

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412'.9 EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din’ cota de 1,66% din imobil, proprietatea celui de sub B-5   ?

. ■' A1

1). JUDEȚUL BRAȘOV                    v

93315/16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2,0^ emi^ de/îca/d-C^at^in^^.kok^ . ,,

C8

se’radiază dreptul dfeădrffiriiStraread’<ubCl‘TfUiT|?idUpHVir®.feCâta de 1/2 din 2,70% difi 1f¥îoBllurJd'e la Ăl, pi^riEtătSâ cefei de SOb ^ 6‘

''         Al

C9

Lntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.JL EURraprazentând restul de preț rămas de achitat, cu-privire la-cota de 1/2 din 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6

___Al

1) IUDETUL BRAȘOV...

111717 / 09/12/2013

înscrieri privind dezmembrămii^e dreptului de proprietate.

Act Notălial nr. Ll^^dÎȚP^KgaOlâSnttejdd^fe-Elcar^Căt^in^ Nfcofeta;'

I nta bu I a re, d rej^1                           Vsfidâ'Pe' IB^^'. SI

EURreprezentând-restul de preț ’raftiâs'âi aSHifăt/aSâpra :jjoB8Fa@ -1/2’; 4infiflto.d&^%T................

1) lUBEtULS

se radiăza dreptul de administrare de sub C.l numai cu privire la cotai- ’

I •- , ftȚ n,r, T» r,                                                      ;-


Referințe-


CIO


din imobilul de IslA I. proprietate? de sW-âV7afA' &ov       ________________________


■ , r .VA .,

:  A.a.P.A-.1.,A

ÎL■            : i.

-.'. ■ ■ '-' 1 '

"7^    -‘.-.jafr •

>- •; iț.s R ■’

..... i                                    £iGi££noî -, x^axx

Cil

lfl

Act Notarial nr. 1121, dirnQ6fii3£?61J iertRi&d&ficaEdCătălinățJicoleta; •■ ri? [se radiază dreptul de administre®Qlefe£h5fe OV riOmal gu priVireMa'cdtal

Ide 1/2 din 3,16% din imobilul de la A.l, proprietatea celdi»de-s<iiyB/8îy

Act Notarial nr. ițșțȘî, W


. V'alQăț'e’r-5f9;6'3-« >tMla4iM^0^Bă»<asiîde6a<*itatt asupra;oDtei d& k -le la A.l, wrBtKfftetratg^^Qasteuclesub?; B:9,e f?e •


AWîMlede administrare de sub C.l numai asupra cotei del aj Q£igl>^o

......... _a.Ț^iy'.eol wt -y- -ieiWloH *3A jgTÂiăipgțftfi» ob .otiPudGk; leu

___________________ tQOtU 61S -PAletid«l-.-Llor'fi.ior ,3i»dn'      ~

uîpua ir;


fff'ÎSCTMT?WrariWfgrCaSffna Nicol^v

il de adMIhli


Al


■bibI


mfeiSWfeSBPra cotei de ' ‘ 11


^t

i


.îkSIfftttMtMftKb bniuiia ftaiâianî frdft» stik&WA-tqw» h______________

wniiftjb, .'fi-' :tgq-I BMafioMF wt sfraA srtlAi

_ _ ...... . . «•-•.. -, - ... w- »«. • .. w* • • • - «. • «* a —w *

C 1 numai                JdHP

3fc<l                                      jmjiago^ ff'

hIF «ffira&îcrT oiinoq •AtT'bv-fîSSSb

isrnur i 5 dur ar oterteinimbis-gb -c_________________

...;. £t[..                                  -53 < n.b

i imobilul de la A.l, proprietatea

loyWonllBju J tns.i^ 'PO        0£t9I\?I


tiOStOI \ȣ Eei

:\r. icnsJoM jpA ;j~o g^oibcY-a?/ l

ti 3£\oj\a i "\ ~;iș ie: ■fhb ,£&€..v ‘SnfctoKJjA >wque£ .£..? du? oi jirnJoinnTibG op -ruaqgib iftssibwi j ...... ■' b icisib e-'Gluosfni'

■.*•> v..r mo wk-QQ ' ~t~^

A.l, proprietatea celei deWff*>!l_4yi:l<?ăț J f_____

t x cștox tăi \ saste. . L J-fîQ .>n iemSei/! ;oA' i-lqjio u^âiufei' &aș . ■f—nto_ ‘^1|£;—'—~ ulL—,»iălud&inl'


AvtNe&rial^J


116200 / WO

Act Notarial nr. 11$1, din ;


—rĂ. JĂrjgJ—4)iiîo

ib £\I sb isfejmauEb                 ob £;ns>istlc y,-,6jnr;?.>>iU3iHU9’ T3 >


4'(<, y;q ,;>d3rni nil         șb 6*0?


ax» ju '-iuvtAiA      ’

tl^'țr/ltdX \ ?IE<ț

Cji- »'.8*< .•■a &iTuS.iwVi jșA; ■.uiq-aib                  a-, ■■

t c*o\ s r*:b .XțĂ.^b ” —^n-e-rede-lnt-------


VOI otcoIoV         S.r .*■

giivixț p;> ,u.;71;,n; q<;         ;-q-iq ob.i^ug-»                          fe'lt .

a^jh/e os ipi03 £B^6J9pqoiQ -xA 6. Pb iulicjomi mp A°OS.S mb £\I._____:

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C26

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

027

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44400 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub B;18                  •

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare înscris strtrc.’l'nufriai pentru-cota1 de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietate celei de sub B.18

.......-    Al      '

4049 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3, fiind ramas fara obiect

Al


Pocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. r—:-----------------------------------

pYtracn nAn-rii                  ta arlroc» nrtvw

Pagina 5 din 6


A<tex‘a>Nn:Tli'kaRartea?l<

Unitate, individuală, .AXbx^:Xo,c_BiașQj^??^'epii3ffi2£ Eftsubs‘61, Ap. 5,-Jțd. Brașov _

Parți comune: tereriul'^e^^iSȘ^îfSHsSfflSîtfere ae^â/gâz, eîSclricităte, acoperișul, cH^a scării, holuri, -

m **■ 1                                      ,-1 ,*■» A                TT                                                                                                                                                   *

_Nr. crt

Nrcatiastrat

Suprafața... cqaSftftiltH'. t

Suprafața, rattlăsprip):

. Cotepărți ?- ■ dbttișihe. •

; Coțe țerqp

- ■            < ifcasix--------

Al

1¥9O41-C1-U54

ieb iste-.S si

miar,2K'T'<.’

l§^7q$0

" 96/92700

Spațiui» 3utrstei’C0ttipus din boxă oA'soprafața^dtnă'nfăsurată de 2,41 mp        '•• ’ '>


r.el- •. aou/.


Certific pă prezentul eirtraș.<M/ășpțțhde-cu^paițiile in -vigoare din cartea fundară- originalăupăstrată de acest birou.                                       ,1U.- sr                                     ; . h ■ ■ ..              ' --> • :rnq ;i-         ■

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea\d^c|țr.e nptafulpu.Wjca'aqteipr juridice prin căre”se st1rig“drepTufîle reală 'precurn șl'pentru dezbaterea succesTurii^e^^fiiffiit^ grăzent^te sunt suscep^tle de-orice nr                               an>>r. c                  ■<--p 1- itiitâ se. L -"

S-a achitat tariful de 20        itgr^?4r^tjg^nr.j2g^(^8Ș3^1-7-lQ-2018 intsucna de^OifiPBtfU^erviciul de

publicîtSfăTfnSSinăra'Cu t5auT1îr72727''      ~~'                   '■    /, o^i

Data soluționări'HASTdG'Ji A. iASf§fe»^eg1st retor,              .

17-10-^018              '. -..ir I..6. ’c'TI->■ HWI (6BliGA ;                          t. V5€ •

Data eliberării,

/ /
(parafa ^semnătura)(parafa și semnitura)
T^ICPt^Ar ~              >


t         o ( -■ >       r- f <-<i <o 7V;  <—’T/O II C , '~'ICJ 7M

C*8 /<$ I CA8 /&, Q>'/ f<X)U f eA-G 2o, ca© 2 2y CAfi CA6 2C t


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.BRAȘOV ,

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter. Ap. 9, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II '              '

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți' comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curțea de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajul ll; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702/22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 de. NP FICARD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf-HCL nr. 190/2010);                                , ....

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala: 15051/20000

A1/B.5, Bi6, B.7, B.8, B’.9, B.10, B.

11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

18, B.19

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniui privqt                                     ,

OBSERVAȚII: poStie transcrisa din CF 119041-Cl/Braspy. Jnsjcrisa prin^ințh.eierea nr. 87fi4Ș din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisAJfrin. încheierea nr. 8i&43^dip.                 .

93150/16/10/2013.

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;          2^^**

B4

Intabulare, drept de PROPRfETATEttt'luU6 dffepf ^ufriparăre'.ca buri propriu în patrimoniul de afe'ctățîilne destinat exercitării profesiei de’ medic asupra coterde l/2 din cota de S'&S’/o’-diri imobilul de lâ Al, dobândit prin Convenție, cota actuală 73/4000'

1) BERARIU MARIANA, divorțată                                  ‘

931

84 / 16/10/2013            '                    :

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de BNf FICARD CĂTĂLINA-N^LETĂ; ’ ? '          ’

B5

Intabulare, drept de PRpPRIETATEfcLi fitlii tfe drept cumpăpre țabUfT propriu in patrimoniul de‘aTectatiiihe ddstihat exercitării profesfei medic, dobândit priri t3(i^nli4,-'8o!fă ^țjtdaVa 19372606'0

j ’ ...         Al

-- •=

1) POP ALIN-OVIDIU                                             .....

OBSERVAȚII: - vezi C 5                                                                '

93241 /16/10/2013                                                     T

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis dșFicard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRlETATEcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoni.pl d.e.^țectă'țiQnfe'Jj.eXtiriat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Cdriventie, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII:-ipotecă C.7                                   ......        : :   .   .  ,

932*33 7 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                   .   . A

B7 .

ntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun     |              A1

L<rr<rLt ei-^fvnvndt;rpTvn‘jateWT>reveaeTnewgimr: e77T2Wffr:

i*aytTTBrT-tifrr&

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

:             • ■■■,' •«:                            ' '                 ' 'T'1' ’3' '• ’■-■-


7[pnaptiurnpatrirncrniuicie-afectațturre-d§șț'i)ța^gxeF®t.tȘiPit-T>r<țfesteid,&

ic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

—tr? ^thc^i writyi---------—

12/3013             J . L

iăl nr. 1120, dhWZS^WjenilsWftiaî^âătSirdă'^Mdta;B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala. 270/20000

Al

1) CUftâjffiNPralR^-* «Win ••*

OBSgRV/iȚW- -Ipotecă legală C.ll

•-1,; -i :-■ ■■<

1111

m-Ls^asă^ss^.-;B9-----------12—2----

rr-oJl‘.hq Itttoenl lieijde__-_______________- —

:iOS‘\3kI\S£ '. lOTPXl

------------

6*s:<f>r>f1 6MSîner”V.'•?:.• :(01 OkWCl VI J3H' -W bl Jx'.OtBÎ’ »u’" iF’i-i' WWdffOlare, drept «te


ie, cota actualaJ                         .   __________ ,

.&?• WAifalfe-V>              rm ve >?} 0 .-.r


nâiulda afectațiuned


ActNotppal nr. 1445rditțX3/

Intabulare, drept ifiJH propriu în patrimoniul medic , asupra cetei de-1/2 din*<j dobandit-prin-CoAventie, cota actuala 318/200W IF              -JSMaNU£LA         '   .
.99 ob Jqsnb .ei&ludaJdl- = Ctș-? 9P9J Atiq

mu jufâaui i:

S'llț.bn V H^-ru'.’

, y-Țț <viO^'>liMHț l1 1 J o'b. Biygefty^, .ylOaS—---—

-—   feio£\oi\ax\ oaie*-

mOI'-.SI nib .?n isits^oVi £>85 qb tq -.ib •-rfdiu^Aîn1_______

‘"Ijomi ijsq ni u’ .ifâi';

!i 9iop a'iquaib >îf

tajd?- .AiJAftvncO nhq lihnari'?,-----

jaiAiMAm uiaAasa 'i_____

......jq£\oi\gi     £g \gl riib^.Șge                •'*

țPȘb ■fqsnb- s          '

onfllfij o; unqrriq 7 fHbq rbngdob .qib-a.m utahrd-KMĂ ■ <-----

,;rrwbaarj----:-----

£16gi<>Aâf-

xqfu'iK


......»TA\ p-j ? r.----------- -———Eioswi^r \ țes’-*? r^r-e; . ,it5         mhcT?/


1158M/

Act No&fral rir. 38ȘȚ5, Qihl^/rZ720a3^ffltn3gTO^eagP3rtB;8^g^"        nMqn* -’r-udatni

Phcărv^^^e conține date cu carăct^wpz8d^a/;'prgț^ăflfe^^ș^aj»fg&fggfi^ni6g7^jg0ii


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

Intabulare, drept de PROR.RIETATEtitlu de drept cumpărare că buri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

............. Al

1) CÂRSTEA J AN A-M ARI ANA, ns.HOHOTĂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota, actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013.'emiS de Ficard Cătălină Nicoleta;.

B18

Intabulare, drept de .PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELEN A-M ARIANA

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 0Ș/Q5/2O14 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip C30                                                                  '          -                   |

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi realș de cjaranție și sarcini

Referințe

1197021 / 22/12/2011

Act nr. 0;                                                                     . . ;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, ooța.actuala 1/1

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prinlnchdierea nr: 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. &&6&&'dfn2O/09/£Qi4pr t r-

93150/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativăînscris sub CI* Jiumai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, proprietatea B4.                                       ........

93184 /16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/1(^2013

C4

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cotaxie 1/2 din cota de 1,93% dindcn.oWL proprietatea Eelui.dtel^VbB

C5

Intabulare, drept de IROTECA bEGAhA. Va<oar#:9785 EURrQpjez^^^ț din imobil, proprietatea celui de sub B 5                      ,R’

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                          .        : .CR. îj-: .

93241/ 16/10/2013                                      '                    '

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cataîina Nicoleta;    '         '

C6

se radiază dreptul de administrare de sub CI , fiind rămas fără Obiect pentru cota de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV                               --------    --- - -

93293/16/10/2013

-Act Notaria l nr; 985? dtn 15/-l-O/2013-errttS-de-Heard -€atalir»a~Nicotet87'         ----- ----~~—~

-pagrmrS-TdirrB


înscrieri privind dejz^^bfmi^^^d^ty^^.^pți.etațe, •---■■ fi reale ae garanție și sarcini


+sțRrrtatJUiea „      ....... .....mi^Ot

C9 Euro, reprezentândFdlfsreftțbdS ^teț n^rcbihiC.iysrtpra’Cdtei-xl^il/ă dlfi

— —         >.    .jr*. «.■ • i.1 U                    _ ’t. »t>n        ..u  .. ■« .     '...•»..  :•  ►             i


cota de 2,70% dimi^^Hul^H^m'-''"-b          -               ‘ p- >      b

. iv iHfi^TMi rtitgidOv'   :     ’ OO(Uiy\0vE Kip-jtiE slo? simavno ? ^nq ro-oBaob:

Act Notarial nr. l-l-20f c|irr05/-l-2/2013 emis de Ficard Cătălină NiGOle® ’ •’'


CIO


radiază dreptulde administrare de sub CI, fiind rămas.fără obiect ntru cota de 1/2 dlftfîC^^dț

gprietatea celehjGfefstiAj^^îJ G ■       y>:                       ■.


Cil


se i

pentru cota de 1/2

p'iidprietatea celehdersubi... „   ,                   _

Intabulare, dreftfri tMpbt8<jjT6țA U^M^A.oVăiWdo'lSjStOcSI.B

EURreprezentând difereh^deliprețneăcblfât.ă ,-așUpara cdjt<£hd©l/2


din cota-de 2,70% din imobilul de la Al/W^Cidt^^fWeUWâubtB^ • ___' 1). JWIU

T

Act Notarial nr. 1121, «10

sidAadiază dreptul!dbtcrdM&ă6li^jreă«i3pd^ibăsbvsiîiliă^S®^®l«^tf?îhâ^’ -C12 pentru cota de S>

proprietatea de jrffe W-gb HnMci-r ••■■b bXO < 30 mb S\f șb i i !


C12 pentru cota de Si


e:.*v:a«i u \ ZLț^CÎ.

: /Ăl' -

';■ -qo'.'•' .-.-

C0flf ’M':'Y elSidaf eioo ^dnsvca .> <:.’n ^bncdob

.........-.......-


•4


C13


se radiază dreptul de admjnisti obiect pentru cota de l.SBwciC14


ffi tabulare, drEU Rreprezentând dftidneriîadtewtetMiăashfflat®^'aăupW^Si^^Ș â ,^9%

OOOOkivlE tU6i.it‘C-V

,1t..

:.<nflftîl6 ... ?1

’ ‘ 1 ■

'• ':-r:'

.£. •■

:/ i-v-‘f


Al
Vtn^frn^ SniVI-q n*hiftn*


j.


g^c^im^de^bB 12 î/cerei dejuțy pt^SlSiaiijui juuiewo? a

‘țțytwiw/xpexeeț

n.'b ,AS? in            na ■

Jur.jsnb ^.ssibei 32

! kj . 6 6_ s*d a f» jț qon q.------

nib ,Li\'.’ if Isns/oV’ ' A lu-Rpnb s«'r»i 9? fc i,.i «r> sin., oioaiu "

' »q-> ic ■nf-'uoet’i 15'!:.' '<b £..o;.î ■-bA '?

enquiq Jidi-rPi .■;!&
Act


âio5 d:b WI ?b ctdi Jijhdq


1/


Act wțariaJ n&__________„.............. .............................

«âfeidjâlă

de 1/2 din cota de:3,lă,%.dirfjinl%®ifdl(deJ^Al,tțiloi)rtiMaJsdâ-C^di cfa sub BIS____________;________...       _______ 1.0.6 du-2 ab i

tabulare, drept d$ FPCWS(?fr IsBGAIlA, Văli5ă^il2S6?.5!'RJRadttpra cotei de de 1/2 diriidâtâ^desB.a^WdînHrpbbiMidterfa-Alfe^di^prtdt®^'

■l^flJdug 9b-ii.il?.-; "^le.i-K-qc^q . ia-fi -ahl^tdom. ^>.3 .*•■,*»


C23| Act wtărial nr. 3.866. din 1.8/i2agMajdfrteMterw SăteShatEteTO tiOx-i


.30 ■;.- I ..    <;<r-.-/ș -•■ »

• lu-iq-v-r-ra6-6«A©2

4.    .'-J   \       .               -' H

■Z.a - -q:

■•• f ‘ •   1 -A^

V&?ĂA^ ,;vȚ3C?tJt (f

;-XO£\Gr\aj \ EPxfe


i-'U e.i


3 ăbc^h^Băre conțțne dat? cu                                                            . . ■ ■/


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B16.

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116415/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază: dreptul de administrare de sub C 1; numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B18                                                   •

Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURasupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

'                                                           i r.r/.......

U-nitate individ.uală, Adresa: .Loc*.BcasQv;fâtf^e^fiiSW’£E‘p^!tte^; Ăp_ <j.; ‘j&d ..Brașov* .

PărțT^orfi'uKef ter^ui'3^^FF‘’n^*BRiHș3jffiSnIe^^?^^’g®i-l^e^<SțăM''5c6pSS:T^iȚ/c.asa șcarij, holuri, -[----------------'——THTVnH-----■----

j «MĂ s|b j . :■■>

l jX J l\rîr‘-------:—’ 1

Așal'iiobi V


sala gips si terasa de la et^jbHI ~


W crt Al


Hr cadastral

119041-C1-U48

Spațiu 9 parter 'compus' din terasă în curtea de lumtrră'cu suprafața"utilă

Sp.2, Sp.-3, Sp.4, Sp=5 Și Sp.7 de-te- parter£;Sp.-l,Sp.-2,-Sp.3rSB:4.-Șp:-Ș, Sp;K’Șprt^>--8 șj■*

Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4. Sp,7,.SpS,W91&®.5plH?,:;ăfefJ&â^cte^fe0i&l.ll;.ȘÎ>.i‘. sfc la mansardă■■          :. I.■ :-rCertific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funt^fee^Ji^W,1pifețr&fă*de acest birpu-                                           -                         ' :          ■’          ' t '               ••’ ' .-r:                 nA

Prezentul extras de cartedbjv^rră^^teq/agfailIa^aQțdoțifi^fseciyde^tee’.notcIțiJtUpfflbitoja-'ect^Or juridice prin care se sting drepturile ^feipreQBnatșnpențriLf dezbaterea'sucGefeiuh'ilbf, iăF IrtftjrnsiățHId peterehtate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. ....... .............______

S-aT achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038642/17-10-2018 in ătfrtid'dfeLWXpbiitft/iădJiviciul de puw&irsțsim<5biiiafă'cu coauriir,;^;.....- .......................................*'  ......................

-’C V» ar. ,

V C-, i. „• >.


Data soluționării,


18-10jr^018

Data eliberării,

/ /

((( \ fi! w


: •OtKdmentjcâre conține date cu caracterper^)naieprQtejate,de^>revederilekegliflr»6f?^SM. .         ‘  .  .■ - Ragina & diti 6

/■


u. rț


Qft O T ) u.rț ~      ’ — —f 1                        /  -

         cAB <3o, cA-5

CAMPZ* pom*.-02 C0MW:                   1

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Brașov


»*/

Cp,

» 1 .                  U- fl

r Uw» t n »t».im n» hm rA


Unitate individuală


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U49 Brașov


A. Partea I. Descrierea imobilului


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter; ApiSPAȚIU,10,iJud..Brâsdv.


i Nr. cerere i

142025 i

i      Ziua.      j

. 17       I

i     Luna ■ j

10

i < Anul .   !

2018

Cod verificare

J508421


Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, ăcbperisul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața

Suprafața utilă (mp)

Cote părți

; comune ;.

Cote teren

V:. 1 '.r'î ■

\ V rt.f, f: :, C . iî r ■ r ,

' Observații? Referințe

construită,-;

Al

119041-C1-U49

•      ;    - v..;’ y ■;

•.►A.5,’76

.440/87000?

267/52700

Spațiu 10 parter compus din.cameră portar cu; suprafața utilă măsurată de 5,76 mp, deservește Șp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la părtfer;.Sp;l!,<SpV2,' Sp.31, Sp;4, Sp;5/Sp;6/Sp.7, Sp;8 și Sp.S.dela etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll;'Sp.l2eși Sp.14 deda etajul II; Sp.l, Sp'.2; Sp.3 și Sp.4 de la mansardă                                                       Afr’AUJA?U ■-'ASr-Uu

r- '

w. •tcs         ‘,i:> :;-’d .;Zr? Ai 3irl9C-f«*i         ii

- B. Partea 41. Proprietari și acte h


;/•!J* U‘~                                   V.’H- Mt’u                   ■- Z'

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale, ; •


- A i ueTerințe

119702/22/12/2011              .....< -  -■ c---"—"Z—0 ■

Act " nr.-8'(s i act nrr-9365'2/2 01 O cf- declarația aut.: sub^nr. 1020/201(țde. Nfcțț^wpAC.-_NICOLETA si documentația anexata                             ’ ..... -    . ;            \. J .1J *

si act nr. 73870/2010 cf- HCL rfeX9^2OH))^^ ?     4 ><-'                 nt;.-      .vi .6^;^:;,....               ............... ....,._................Al? B.4, Bj5î;Bî6ăB.7, B.8, B.9, B.10,

Intabulare, drept'I4Q nrt ;Ș72/2002,. dobândit B.ll,:B.12,iB13,- B.14, B.15, B.16, B.

-  ------ ---'                         ț;.,17,gl8,B.19'';


prin Lege, cota actgala^lAT.S^L/X^O.OP a ț. șb        ; n;’n izb. l

                                                 i'vt. ■     -■                     <1 ■ <


1) JUDEȚUL BRA$OV, , domeniul p/Mt


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* ■__________________;_______________;___,______________________

^- &e&EPA/MNi^peBâti&=tiwteGrf^rrdffi^@^=ii&&4irGi^/8taeG¥, iftscfiGeF-pr4nifxtțe^ii^rn^^Ș4^d^,2f^99/2Q14;

... p^itie transcusa idia CF. 219O41.-.C1/Brasav. inscrisa prin incbeierea.nr. BJjSsS'aM Zb/Oă^Ollr1-


93155 / 16/10/2013

Act Notărialnr. 982, din Intabulare, drept                                               "

propriu în patrimoniul de afectăpune'deștiri&țe^răre, medic., asupra.,cotei.de 1/2 din;cota de 3,65% din im dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

1) BERAR1U MĂRIĂNA, divorțată


B4
Act Notarial nr. '983, âig 15/10/2 013-^ijrtis--dei><05Pică rd XDatalina/NlGdiieiț'ăfif •

B5

Intabulare, drept de^^W0M»RWl%ȚBt^r^hT’.de<dr^pt ewTF/ărățe’ca^bum propriu în pațrițngniul'de ăfecțaț^flre^ăSâKn^^SrCltăâi piroTe^f^^dă; medic, asupra cotei de i/2 din cotă.de i,930^-din:4rripblhjl cfe^â^Alț dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

L-î ;• i-bfi iziv;.-. ’Aț ■ .7 O-uu-i/rfUiaJ <.

.                   V £1       l i.

X XX X"X '

;ĂOBSEHVATtl: IPOT^Q,5                              :        .

. ' ri-i ifi                r.<. • ■.:.

tU'-

93245 /16/lQ/?.O1.3Lc?i-*.j,/■

Act Notarial . nȚi;^4/'cHn                                                  - •> ■

Intabularerdf^^

R proptii              de‘WWWdftșAde^tlnaț exercitării'-plll@Șferal

■.                                                                                            . .tel AX

dobăriclit-pTiri-XdîĂXehtie, -cotă- actuala. 166/20000 -......... - --------

'                                                                                                                                                                             r .;.*,. •...■■ ,A:    .        -


B6


■■ ■ - - 93-299y-lG/l^/BGU■efTar.Tar.; ■> r?i j*1* 9", r iw ^eraiw weirr! r? rr •? ■î!-?.??'?.? •■ zy ?     ---j'


Strivitoare la dreptul de prop^ftfel^ 'nr. 985. țfln 15/10<2013 em.s jfâre. drept d^gg

'v* pștd^'n

^Rfa c^el de 1/î niaCariVeg1' 'jfâțe ca bun ,'feșlei de FlrhpbW^de îă A. 1,


Al

«!*■ «Oivibm p’JMinM

xU/agiihfr.g-

gcji - .: '. '■ .         . / i. .^ vOdiate gîadio «f6<t


.'•                          1 fi? •r'4-f      ri r 4ljf

M i

j^^Blki>88SffftOfi?Y i     TjUiPtJV.P « t» l

8S^—Lor. *. ,—f A JI1-. t- y

tp!


~ ...................:

if^fefqrribț            ui jrq >.

_ .... si «b-Â.-qi? isîî.cțS A cț<? ,6.q£ ,! <>& .fr ai? ,8 qg

. £5d^,^(S’

. •*SFOFbiin


$4> din ImobWl de ia'-..-x A < ■>••■ ■ -?-<s-^HlrvamiflitftfvțFr ■ ■. /

,;• i


Va&țEE;

nib

finițâw :^b1iia&fnL ifeWWg»wWiii'hH i


ftwvoeiie’

«•-■- ----- -------- ■

oih <E$e .in iqsl^ ,(?i61udeî;5t ah              fii uhguiq :     ,

Biaus* ,^uam' '


i*hMW/(F---r

ia<8-----

V£A$£fi;

48i (țjb ;hȘe:-in !6r,e>79.44 îda .


..t


ț;țrf ithiynți {'...-?

altern ■• g

|| A1/-» ț'Ay^ci^JAi.

;,w,țRțww,<B.-.uâ «lomxxai veesee


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

dobândit prin Convenție, coța actuala 318/20000.            '

• .............Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23

115850/19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de'Batranu Elena;     • .: 'l /'

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la-A 1, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000         • 1

.- Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA         -

OBSERVAȚII: ip C25                                   - '■■■:        -■?

. . .. . .     ..               - ... A

116176/20/12/2013                                 ’■

’ 7 * .7 '7*7.’         .'

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; .

.■■ '7

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare tă bun propriu în patrimoniul de afectațiune desținăt exe’rcjtăni profesiei,'cfe medic asupra cotei de 1/2 din dota de 3,52% din7 imobilul de la Ă l, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

'         Al

1J PENCIU STELUTA-ADRIANA                            ,

.          • . U-.

116421 / 20/12/2013 " ‘ ’ "“.Z. 7 ..."7'7; .7^      7 .? -7...

.-"7            ■■ ■; - ■    -

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; \i-d-

Afțfe .ii;           :/

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție^ cotă'actuală 207/20'Cîo6 'J 7 7 7 .

A7 Al:..

1) SIMINA ELENA-MĂRfANA’   ' 7;7’7' :7 ’ 7"7 77

44406 / 09/05/2014 '                              " "7  7;

7r.           7

ActîNota’naT rir. 39'7, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;      -

B19

Intabulare, drept de PROPRtEȚAȚEcp titlul dșdrep^cbnipărpțe cabun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin ,Co)iVehtie7cdtă actdâîa.316/$0JQbb.7. .7 ’’  '7

.Al.

1) BUGIU MARINĂ' '   Z*'" '717 77 \/n:.7' 7.: 77 .■,7,'.

; .77-.’. ■<   ;> ••

OBSERVAȚII?-ipotecă legală C.29                   ~

Aiid".H?raău» 7- .

■i-'U.l   . 1

,......    " ' • -7777 ' '

înscrieri privind dezmefffbrârriin^âer'c^p^îiîi^d^^âinfi^â^x'

■ aS'iO U.yilDt•: -3 <

<? iî<- > f-Referințe

f ? - r ■

........!»■■*!■ ■ ~g —r"? ■■   1


119702/22/12/2011     /..ăa V'-■■ '—.-:7

Act nr. 0;                              Ața!.-»-, i-t2r'; 7;; 7

?.7<? rP-ncnți .-ie. P----     ’   .:>;.-.14


Intabulare, drept deĂDMINÎSTRARE'îcotăăctuala I/IV >

l)X0NS1UOLJU^ȚEj^^

poziție trans^sa^'^^C'f^oV^ihscr^

93155/16/10/2013   ;

Act Notarial nr. 982,- din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;' ~


Ise radiază dreptul de adfninisțrare operative[,dg-șybj£i ,;fțin.d-ră.rpa?

C2 fără obiect'pentru cdta.de                      âînî^obHal’âb’ra^M

C4


93245 /


hrffpr. B4.1 .F/c 93190/ 16/ld/201$~7

Act NotariaI nr. 983rdin 15/-10/2P13 emis de NP Fic-ard Gațatina Nicoleta; se radiază dreptul, de adfnfhtstfăl^'&^rp'ții/ă.dd'ȘbbTC-i? rid/bdi 6d privire la cota de‘7/2 binrcota'de‘; 1,93% proprietatea celui ,de?ș'ut);s,Ș.5^i,'i 1 At} : ' "‘T 7         ''' -

Intabulare, drept de ifoȚECA LEGALA, Yaloare:9785 EURr€ diferență de preț din imobilul de la At3^‘-^îSffl1eîfate'aAc^'âi <& ^ub -'^’Ș.l ’

77        '              ..-.:;.^-

.-S~77; 7:7-^7--:' '—z7

C5


Act NotariaEjîr^Mj^.

se..radiază-,                                      *4^ ^b .^^RWȚfai Ă-dL

privire- la cota de^/â^ui^cotâ' ae^lțo6%'••■dîn imcîblfuf de'iăJ.Ăi,proprietatea celuL^^6îl?SH-r . -..L-'l.

C7


Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, yq.joare:6412.5   .


j|»hi^e^hsaixafai                 ______£§l£n!!H_

nlrnobflul geWXl, proprigfatga c§KiiWs^t^țart4A Vh^vaȘam //

.....                         ...................... - ■ •■              -ft; jffV»;v!^.șâ.
.. -——iniiȚB' [jînriiti j ■ wnna-n—n-nnr-rm»ȚicirTrTrr-niiiroii»i» - iriri.Ji i .rr F WTTia i "* —. ---------------------------------------


T—TT


Ă33TO11


_______.«,..™,„v;^i7 fra ffiTtr>rra-fa A* »>: ■ j “țtyșîM șj-ai&hq: ij 1 u<37 B-jJsjșnșgTOj 4b •’n-T’^ Ai«l:»f«jr»i_____

1 ;9iq «b eînei^ib <’? sl șb lulidomi n:b Mg Juî^om d-"jp^6i\W\7Bfeș€ei->ae'.•!,■( ahciew wa ț Mq»">* Cxfilbifjt'g;

«Jrt ? 6! 5Whq r'? V‘?î. f3/6.J“t?R919...

-ib M?;l, .5 .Siut^dii 'v^ .:


CaA^3}/Z

ANCPr

•I      aCCWTM

v *1 r t<uiin»n twHMMcÂ


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE x

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U40 Brașov

i ‘ Nr. cerere

• 142083

L ... Ziua .. J      17      i

1 Luna

io

i • • Anul'

. 2018

• •‘■Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter, Ap. SPAȚIU.!,'Jud.'Brâsbvl:,'Z..             ■ ...... ....

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                                      _________________________________________■

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața titifâ'(mp)

Cote părți

iGpțe teren

«:> t-Qbservați.i /. Referințe

Al

119041-C1-U40

.. 15

1125/87’0’0^

■680/52700

Spațiu 1 parter co.napus din câ'rh âră. steril izâ revculs*u p ra fa ța utilă măsurată, de 14,67 mp, deservește Sp.2, Sp.3; Sp.4, Sp. S/ Sp.7- de la parter ;B. Partea II. Proprietari și acttfrP:'fZ{:. J A

—! .'■'■■■.■TT-T.ilk              'J                        *1. :j *i-, A ' • • • L

înscrieri privitoare ladreptul de propridtate șLalte drepturi reale ;

Referințe

-r ;                        v> ■ . î - \

119702/22/12/2011                                                ;

Act nr; 0 (si act nr. 93852/2010 cf^detfâratia aat-;' SUb.ltir.OlOZO/ZOW;de NP FICA'RD. C; NICOLETA si documentația anexata • «ii-.,- ■ T       rbri           ••ii/                                               .•••:' C

si act nr. 73870/2010 cf-HCLnr. 190/2010);            -..6    «r

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobapdjt prin Lege, cota" actuala- 9100/20000

A? -.-AX*/B.6, B.7

y - Z ■■        V v-

1) JUDEȚUL BRAȘOV,-, domeniy.l privat;...                                               ;r' 7 .

; QțSȘERVATII: poziție tran^crika din Cfitii9d41'-'Cl/BrăspV, înscrisă prin incheieFe'â nr. '87643'din 20/09/2011; .■ ' ^Qz/tie transcrisa^iin^CF 119041^Cl/BrăsovFMscriSăi'pne frfâtiăi&,&ârnnt87-643^^int2oyiig/2011;

931

Ac^Ndfâcial nr. 9^3fțdm^<ip/2pl3.em^ Fifaiji-G^taliga^ftlgța;;,,.

B3

intabulare,: drept d^>^R|ET^T|Sq.ț^^9B| ^riy^re.ga.bug’ propriu in patrimoniul de afecțațju.Qe jq^țiijaț^^rc|ț^Ții pjspf^șj^jdș' medic astipra cofei de 1/2 clîrr Î6;8&% din imobilul de sub j£l* dobânditprin Convenție, cota actuala 21/250           -   •'*'

JS-^ă.HriAr

' ■*.-                       r£01

1) POR. ALIN » QVIDiU....                  --------.

OBSERVAȚII: ip. C.3, v^l'C.2 ■                                  ' iv.C; '«ci. >■?: >                             

93234 7 16/10/2013     ;        r ,i "                 ‘           ‘;-               , ■

Act Notarial nr. 984, din 1^710/2013 emlSiC^^a^^^^lina^tcp'^lĂ^J 'si'-

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca propriu în patrimonii.de afectațiuqe|(țesținaț ș^ețgț^ prqfesjej;dje medic asupra cofeu âeU/2             ^nJn?Qț>tlul. d,e sgb A.l;

dobândit pflb' CffHV'dfltie; cotă'WEWSTO61/5000

ifv-Ț

r > . i'i. . *              e‘ r

1) MARINESCU HORATIU - GORNEH0-: .                                 “ ~ -

OBSERVAȚII: ip. C.^ya2j.ț-'1         ’.Z"*'., 3 . ... .      .   .                        Z'

93283 7 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, 'din;15/10/2013.ejniș;de;^ftȘicaF.d4Eatalina.Nicoteta;.; ■/

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu .titlu de drept cumpărare ca b'țflț propriu în p&rimdnlffiicie. ăfeGtăți

medic asupra cqbriț.4$-1/2:dțn,‘-23,;ȘȘȘ(>idjp! knobMuldb suțrA.f; dobândit prift Cdftvehtie, cota actuala 2355/20000

ai:» .■:.-71‘-';u;ai.

1) GAMULESCU ALINA-CLAUDIA                                         ' c •

zzzzz ~.

2116

0fL7 09712/2013^ .-.        1               ... ■---------------;-■

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 drnis.de Wd’/Ficard Cătălină Nicoleta;:

scînsca^fj privitoare la dreptul de prop^tș^^^^^țqiri r^fe.-.f

,.. . . :.?eferi^ 'f t

Soc

/Kn-4

inwyrare, drept ge PROPRIETATEtitia”deW6prtțfttfp3ră'r6 c^isarr prftmâiTîn pâtrirrtpplțd de afectațiune destinat exercitării profesiei de wfe^fc^upra cotejM^lW^fti; 33ÎȘ’^0cStC^^^|^lXdfe sub A.l, ■HnTbrin cMventie, Sft&M&artliB Qas«®S(K)0

......  - ....... Al   +*-7  '

r.LKXAct Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cațalina Nicoleta;


Intâbulgre, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în pa&ifjhăfădMraăfeeta^bneăriEStiriafeesjiîewșB^ciftprofesiei de nied^ i^^and^^^Conventi^ cota,actuala 3066/20000


Al


ratgtîhh■ iun: «s 1 el l hu
> .»-t                                          ii.Ie..1-"••>. cur

•y-, rXZ r.-^trV^RFw1 IHH'RHIMMB^BRPillMIWIill I ^5TO'^WI«BB«»ayWSagWBWgMWPMWWWi»|^M

;3?’;---r"T22jnrvr^renrir'FEFT*»”


^WÎU7


-jOrniaw

nîh .A8G m ’țh&iotâ 11.

j Hfr.| €X0Sî0X\arVE8 SEe

_ ui-ottin -

6‘qn?.£> .jib^rn: ffoj. ,?!*"**> el? nng, ifonșțfoh

~ AiwwĂJiiÂi ........

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Cil

cotei de1,15,33% din irhobiluFdfe la Al, proprietatea de sub B.7

1) JUDEȚUL BRAȘOV

. ■.i •; <• l. C) L-. .= L ;■ V                           ' o '•                       •• " .T^

—-------...................... ^unciar^^i\-1^9041-Gl--U40-€omuna/OFaș/Municipiu:] Brașov

----j a-—-----------*----«JîfiUhj 9 w                       iynrH <<* 4 wî             ----

Upftate' ItgEți comune; terenul de 527 pip, branșamentele de apa; gaz; electricfteto^ă©W3siihJgsa,&carii, holuri, e^^gideet-terasa de la-etaiu^M----------------- -.......... ^... „L-— -

.‘Nr.cadastral

conștiplță

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune*

Cote teren

Observații t Referințe

119041-C1-U40

15

1123/87000

680/52700

Spațiu 1 părteF compus din cameră sterilizare cu suprafața utilă măsurată; de 14,67 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp. 5, Sp.7 de la parter


Cgttîfic că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest bhpîj.

pWhtyl exțr.as de carte fuhcjcțră este valabil la autentificarea de către notarul public a acțelpr juridice prin c^^^/sțingjcirepturiie re^țeprecum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt ^us^^ibije dje: orice mqdificațre, in .condițiile legii.      .                                        •

.             tafiful de 20 AON,. -C^ițăriță interna nr.201803p671/17-10-2bl8 in suma de 20, pefiftu serviciul de

j^țldtațe imobiliară cu codul nr. 272.

-/ Q^ța soluționării,

Data eliberării,

‘ > /•

(parafa'șl se


Asistdn?

GABRIELA


î-%


■b


r- *M.“. ■s V - 4. z •».•* •Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

142080

Ziua

17

Luna

10

Anul

2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U47 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter. Ap. SPAȚIU 8, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II -   .

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U47

2

132/87000

80/52700

Spațiu 8 parter compus din WC cu suprafața utilă măsurată de 1,72 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.7 de la parter

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702 / 22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 de NP FICĂRD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 9100/20000

|      Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7

1

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93178 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării orofesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 16,80% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 21/250

Al

1) POP ALIN - OVIDIU

OBSERVAȚII: ip.legală la C-2

ZsW“

93238 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 14,44% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 361/5000

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ip legală C5

93290 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 23,55% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2355/20000

Al

1) GAMULESCU ALINA-CLAUDIA

OBSERVAȚII: ipoteca C.7

111674 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de ricard Cătălină Nicoleta;

B6

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun !

„Al

Pagina 1 din 4


Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

------:--——--

Referințe

B6

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 23,55% din iir.ooiiul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2355/20000

1) CUJRSARUANA

.. . ..........

OBSERVAȚII: -ipotecă legală C.9

113691 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobanait prin Convenție, cota actuala 3066/20000

Al

1) NiCOLAUANDRADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: - ip. legală C. 11

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119702 / 22/12/2011

Al

Act nr. 0;        '

CI intabulare, drept de ADMINISTRARE, cota actuala 1/1


î~i) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                                                     1

l OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; | poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93178 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând diferența de preț rămasă neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 16,80% din imobilul de la Al

Al

i) JUDEȚUL BRAȘOV

C3

se rdoîâZă dfdptdllfe adm'îhistrarelnscrîs’sub'C.l numai pentru cotă de 1/2 din 16,80% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B. 3

Al

93238 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 1/2 din 14,44% din imobilul de sub A.1, proprietatea Celui de sub B. 4

Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 14,44% din imobilul.de sub A.l,-proprietatea ceiui de sub B.4

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93290/16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C6

se radiază dreptul de administare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 23,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.5                    ........

Al

C7

tnta-bul arre-;-’-dTept --der -|'PO-ȚEeA- tEG AL A-, Va I o a re : 19 713.5 EUBrepr.ezen.tâo..d. rest...de preț neachitat........... .. ... ......

.........Al  .......-........-

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111674 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de Ficard Catatina; Nicoleta; >

C8

se radiază dreptul de administrare de sub CI , fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2 din cota de 23,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B6.1

Al

C9

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;13908.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 23,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B6. 1

Al

țWJUPEȚUL BRAȘOV

o1

^pSJ3712/2OÎ3

dnS^^Țir. 1139, din 12/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

se I&f&ză dreptul de administrare de sub C.l, fiind rămas fără obiect pejStfifcota de 15,33% din imobilul de la A.l, proprietatea de sub B.7

Al

.fi^Șf^jJare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURpt.

Al


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Cil

diferența de preț neachitată, asupra cotei de 15,33% din imobilul de Ia A.l, proprietatea de sub B.7

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter, Ap. SPAȚIU 8, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul I!          .   .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U47

2

132/87000

80/52700

Spațiu 8 parter compus din WC cu suprafața utilă măsurată de 1,72 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.7 de la parter

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038670/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /

Referent,(parafa și semnătura)Pagina 4 din 4