Hotărârea nr. 61/2019

Hotărârea nr.61– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.1, spațiul 2, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.1, județul Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @jud brasov. ro, www.judbrasov.ro


România


1916-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 61

din data de 20.02.2019

privind aprobarea vânzării cotei-părți de ‘A din Cabinetul medical stomatologic nr.l, spațiul 2, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2637 din data de 15.02.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2637 din data de 15.02.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării cotei-părți de !4 din Cabinetul medical stomatologic nr. 1, spațiul 2, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare, Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60 din data de 20.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, strada Diaconu Coresi nr. 1 - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se aprobă vânzarea cotei-părți de !4 din Cabinetul medical stomatologic nr. 1, spațiul 2, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, PARTER, SPAȚIUL 2, CABINET 1 - EXTRAS CF 119041 - C1-U41" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, respectiv : Cabinetul nr 1, cu nr. cad 119041-C1-U41, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 15,47mp, cu cota din părțile de uz comun de 1184/87000, cota de teren de 717/52700 conform descrierii din extrasul CF. 119041-CI-U41, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora , conform descrierii din : Extras CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 1,93% din 64,28 mp = 1,24 mp; Extras CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 1,93% din 35,19 mp = 0,679 mp; Extras CF nr.l 19041-C1-U52 cu cota de 1,93% din 101,33 mp = 1,955 mp; Extras CF nr.l 19041-CI-U53 cu cota de 1,93% din 2,86 mp = 0,055 mp; Extras CF nr.l 19041-CI-U54 cu cota de 1,93% din 2,41 mp =0,046 mp; Extras CF nr.l 19041-C1- U48 cu cota de 1,93% din 13,98 mp = 0,269 mp; Extras CF nr.l 19041-CI-U49 cu cota de 1,93% din 5,76 mp = 0,111 mp; Extras CF nr.ll9041-Cl-U40 cu cota de 16,8% din 14,67 mp = 2,464 mp; Extras CF nr.l 19041-C1-U47 cu cota de 16,8% din 1,72 mp = 0.288 mp.

Art.2. - Se aprobă prețul minim de vânzare a cotei-părți de % din Cabinetul medical stomatologic nr. 1, spațiul 2 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 87.544 lei, reprezentând echivalentul a 18.767 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Art.3..- Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

Art.4..~ Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 87.544 lei.

Art.5..~ Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 30/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

CABINET 1

"Sinteza evaluărilor, parter, spațiul 2, cabinet 1" - Anexă la Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko.

Extras al C.F. nr. 119041-CI-U41 Brașov;

Extras CF nr. 119041-C1-U50 Brașov;

Extras CF nr. 119041-CI-U51 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U52 Brașov;

Extras CF nr.l 19041-C1-U53 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U54 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U49 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U40 Brașov;

Extras CF nr. 119041 -C1-U47 Brașov.

SINTEZA EVALUĂRILOR

PARTER

SPAȚIU 2, CABINET 1 - EXTRAS CF119041- C1-U41

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

Cota de 'A - JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cota 'A - persoana fizică Pop Alin Ovidiu

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud.Brașov,Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U41 cu nr. cerere 142100/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U41

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr,119041-Cl-U41 cu nr. cerere 142100/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr.H9041-Cl-U52

Extras CF nr.H9041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr.H9041-Cl- U48

Extras CF nr.H9041-Cl-U49

Extras CF nr.H9041-Cl-U40

Extras CF nr.H9041-Cl-U47

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 1, situat ia parterul imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119Q41-C1'U41 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 15,47mp, cu cota din părțile de uz comun 1184/87000, cota teren 717/52700 conform descrierii din extrasul CF. Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare

Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora ,conform             x

Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan rezultând cote din suprafețe utile după cum urmeaza :

Extras CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 1,93% din 64,28 mp = 1,24 mp Extras CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 1,93% din 35,19 mp = 0,679 mp Extras CF nr,119041-Cl-U52 cu cota de 1,93% din 101,33 mp = 1,955 mp Extras CF nr,119041-Cl-U53 cu cota de 1,93% din 2,86 mp = 0,055 mp

(

k

Extras CF nr,119041-Cl-U54 cu cota de 1,93% din 2,41 mp = 0,046 mp Extras CF nr.H9041-Cl- U48 cu cota de 1,93% din 13,98 mp = 0,269 mp Extras CF nr.H9041-Cl-U49 cu cota de 1,93% din 5,76 mp = 0,111 mp Extras CF nr,119041-Cl-U40 cu cota de 16,8% din 14,67 mp = 2,464 mp Extras CF nr.H9041-Cl-U47 cu cota de 16,8% din 1,72 mp = 0.288 mp la care se adauga si cotele de parti comune din PUC aferente acestora

conf. aceluiași procer

t din proprietatea fiecăruia

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin asupra cotei existente de Y

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Parter

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe Cabinet in policlinică

Au      Cota de % din 15,47 mp

(mp)

Cota de % din supr. utile ale cotele aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale in supr. totala 7,11 mp

Anexe

Ad      nu

Balcon

Ac      nu

Teren

St       Cota de % c

in 717/52700 si

Cota de Yi din cotele de teren aferente spatiilor comune

intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de % din 1184/87000 si

Cota de % din cotele de parti comune aferente spatiilor

comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita

cotei de proprietate din fiecarejn parte

Curs de schimb valutar la data

4,6647

evaluării (iei/EUR - curs BNR)

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru

13.359       Euro

cota de Yi ptr.cabinet

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat Euro

Valoare abordare prin comparații

13.923        Euro

pentru cota de Yi ptr cabinet

Valoare totala prin abordarea prin

4.844       Euro

comparații pentru cotele din supr.

unităților individuale apartionatoare

7,11 mp. Cota % rep. 3.55 mp

VALOAREA DE PIAȚĂ

87.544

LEI        18.767   EURO

recomandată, din care:

Grad de finalizare a construcției (in

case

%

cazul construcțiilor nefinalizate)

cabinet           •

100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu


Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Cerere medie

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (f-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu suntOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


Cancpi


AC-CNnA'T'AtKM'AtA '«axtcruTO «ortul *1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U41 Brașov


Nr. cerere :  142100

^J.JZiua J______17 _ 7„ i

; Luna         10

['____Anul" ' j 2018 ’i

Cod verificare

IIIIHIIUIilI

100063509419


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Pagina 1 din 2


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter, Ap. SPAȚIU 2,Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II______________________________________________________________________________________.

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U41

15

1184/87000

717/52700

Spațiu 2 parter compus din cabinet nr.l cu suprafața utilă măsurată de 15,47 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

.119702 / 22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 de NP FICARD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010):

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 1/2

Al / B.3

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93168 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

Al

1) POP ALIN - OVIDIU

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119702 / 22/12/2011

Act nr. 0;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, cota actuala 1/1

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93168 / 16/10/2013

Act Notarial, nr. 983, din 15/10/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta:

C2

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURpt. diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 dinimobiL proprietatea de sub 8,3   '

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

-----------------z------— -------- —'—

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et parter. Ap. SPAȚIU 2, Jud. Brașov

Părți comune: terenurde~527~mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, Căs8"SCarii7“holurr, sala gips si terasa de la etajul II •,

Nr

• Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața Utilă (mp)

Cote părți Comune

Cote teren

Observații / Referințe

'il9Mî-Cl-U41

*

15

1184/87000

717/52700

Spațiu 2 parter compus din cabinet-nr.-l cu suprafața utilă-măsurată de 15,47 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt

S-a achitat tariful.de 20 RON, -Chitanța interna nr.201803867Ș/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 18-10-2018 Dat-a eliberării,

/

Asistent Registrator, DANIELA MOISE .


(parafa și ifemnătura)

Document eare conțlne date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nrr677f2001.

Pagina 2 din 2


SU&W 0<L «dmuaj rcA-re


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U50 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 1, Jud. Brașov         , . . ,.

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II     .L

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U50

64

4206/87000

2548/5270 0

Spațiu 1 subsol compus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi

'/<¥?•-., - Ol

.    Referințe

_

119707/22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Bras^gf/t

i

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cofeâfțuala 15051/20000

B.5, B.6, B.7, B.8; B.9, B.10, ȘH&țffiZ B.13, B.14, B.15, B.16, B.

. T7, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, ihscrisa prin incheierda nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin iricheiereă nr. 87643 'din 20/09/2011;

93119/16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de i'irP'FfcardCataJlna.lNÎCOl'dță; *

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

■ Al

1) BERARIU MARIANA, divorțată                             /vXX< i? Xx

93195/16/10/2013                                 /Âfr < X ’

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;     | ; L             ;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buri, propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

1) POP ALIN-OVIDIU

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

65

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca buh propriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: IPOTECA LEGALA C.6

93301 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Rfi

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun oropriu- in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării. D.rofesiei.de.

Al

’r

medic -asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

.•                                              \ j , u .


□6 dobandit-priri Conventie, cota-actuata-270/200B&


1) GAMULESCU ALJNA-CLAUDIA

VATII:-ipoi&¥^I^T^^^-^ ■

12/2013Act Nâtarial nr, 1120, din 05/12/2013 emis d'eW Fit'ard Catafina Nicoleta;


B7


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare ca bun] propriu, in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei dei medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,j dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000       _ _      _ ]

1) CURSARfejĂN&<‘r,'"!. .vu ?<••;•■ „-a v ,l țy *~~T

OBSERVAȚII: IPOTECĂ C.10                                       '


111817/09/12/2013________________ „     ___________

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013-ernis/deEicărdiGataliriâ Nicoleta; lrifebril^W^t-'â^ P«G/PRiETWEou WlâWd^ &dmparăreca -bun propriuJn.p&trimojiiuLde afectațiune. destinat.execcitării profesiei de

1 ---“          ^cl/^nțo®ifâl|«^Wlm^llil de lă M,

nuef cota actualauaiSZZOO^fli' /">?■03Q-;a\d!)f;


105/12/2013 emis de N.P. Ficford Cătălin? Nicoleta;


3 țmis de N.P. Ficprd Cătălină Ni

titlu de dWtcurffpăfăfe ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,59 % din imobilul de la Al, dobândit prin Cpnventl., cMa a                                j,---


B4©

W4»&k:


113716/13/1

BiiReferințe


Al


AlAl


»           afie tfe                            c. > i.cfhwi


13 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta; 1  ’ .S^ t. . vor EE2

■“■“Ai.f.TjnE


iCtnț»!hvC3»«n»3^acîe<xra!l>tin

tațtune destinat exercitării profesiei de

g»                                               ..llnr-.» 1. ~ *iT ____ .     • .iidKft^țeiropărare.ca. bun

propriu -în patrimoniul de afectațiune destinat exercitarTi profesiei de

: . . .

9 ob        T?Ca tV '       ■ '' '■---

■a^fe to.l.lly.ta.can.-r1 Jf •■' ■-—;----

G.i AL                                                                .. .• . .

^Xîj&fkiâ 4e                 Aâtf;

pl de ^ejațiurig desenat exercitării profesiei deOBSERVAȚII: - ip


114011 / W/il

Act Notariale115436 fî


& c 1

b:<J.    '


... •

V • ■) ‘

Al


■•‘zi   . .


Act Notarial tir. 1146., țiin 17/12/2013 emis JftBW^^RSC^Ak^A-NlCOEEȚA;

" intailuiare,drept_£te-PROPBiETATEcu titUide drepteumparare ca.bii^’ propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de ■’ medic, asupra cotei de l^^p^ștaiWilbi^i^ftnj^rppbilul ide ta AL,


B-13


OBSERVAT!!: -          & ;.ji


TT


115530/18/12/2013......'     .

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard                           z ’’     ‘ k •’


V* * >

intabulase, dreptde RRQPRlETATEcu titfuxle drejțt cumfeără/l Că* buri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de ‘ medic, dobândit prin ConM^felg^a^tola.BlȘ/âom >MACAVEIU ANA-EMZW^LAf, .        . ,  ■ ’

__OBSERVAT»: -                       ,,               -115777 / 19/ii/26ij


B14înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de N.P. Batranu Elena;             .....

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA - MARIANA, , născută Hohotă

OBSERVAȚII: - ipotecă legală C.24

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca buh propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44384/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip legală C29

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrăminteîe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

119707/22/12/2011                                      '

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE                              /

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                        t

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incfiț

(Sj^nr. 87f$$giji 2tyO9'/2o\.l;

93119 / 16/10/2013       .c....                   ..............

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din terenul de la Al, proprietatea B3

93195/ 16/10/2013                                            <•

Act Notarial nr. 983, din 15/110/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

C5

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 1,93% din terenul de la Al, proprietatea B.4

" A1

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;9785 EURreprezentând diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al, proprietatea B4

* a. ai

!

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93250 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                 <

C6

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al, proprietatea lui MARINESCU HORATIU - CORNELIU de sub B.5

Al

• ' ' o' •• ’• ■'>

•L'      n 1... .. .

1) JUDEȚUL BRAȘOV                                       \         -i

93301 / 16/10/2013                                            1.          -

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; '    v-

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul deda Al, proprietatea celei de sub B 6

Al     ■

C8

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei, de sub 8 §

Al

privind d^zmembrărni^le d^ț^^ș.^prietațe, drepturi reale ae garanție Și sarcini

Referințe

]) JUDEȚUL BRAȘOV     .......     ...... .

111688 / 09/12/26131

Act Notarial nr. 1120, diri’05/12/2013 emis d^Np1Țicard Ca'țăliffai Nicoleta;

C9

se radiază dreptul de administraf^îhsȘHă’suK'.C.I Șumăi jițyllîy £bta de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul &e>ră’AÎ,zproiFrietaWa cefercle sub B.7                                                               r ' '   :

r A1

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 13908.5

EURreprezentând diferența d'e pjiet.n^ajȘihiț^ț. asupra.cptei de. 1/2 din cota de 2,70% din imobilul.de la Al, propdetatea.celei de sub,B.7

Al

1) JUDEȚUL BRA^P... ....                 •

111817/09/12/2013                          .. $

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Ni6dtdtâV';

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, ca fiind rămas fără obiect”pentru.........,fti.:,c,ț...    ■■     .

cqțp de de 1/2 din qjțg dq ^,^%,din inj^^yl^p ,I^A1 , - pijOR^ț^țea celei de sub 8.8   .^1'’                     < 3 r .

AiL

1111

B65 / 09/12/2613.OUuCV.S'OS t.teutar. hh .9i-i-.vvm.-j. -i

Act Notarial nr. 1122, din 05/12/2013 emis de N.P. Ficard CatalinAMtedlâtet


C12


C13iițoaa- / - wwșsțas

Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nigglefca;.

Actjfețgjâalt/ir 1139^ dfti 12/,ligMrtyWWruwif alte                                      &■-

~ _ se rad^ză drepți!a* L


C14


113710 / 13/12/2013


- -d5-.2LAHJLl ij.1l

—----woaAna WĂăia

ât vVll LH ft;n»      X'*

3-cmi5TdePetrescirMarraetaAda:|de.l,9.0.%~WrtaiQbilul                       Si

11543^6 / 18/12/2615^'         /rtun J 3 ri5M

Âct notariat nr. 11^6, dfhC19


C20


selr?rdraza'dr^tul‘'der

l/2,din cota de 3,70% din*          î’rajai.^opneiarea cere

BȘg                     -ui ,      •• 13 du? afozm «Mr.tL’in ■*.-

Intăbulare, dre.pt d£M$6

EI&Areprezentand

cota de 3,70% din jffMW

1) JUDET.UL fiRAfeOV .. ..             ..       .    ..

115530 / 18/12/2013......... - -...------- -

Act Notarial pr->~114Ă, din 17/12/2013-emis de-ȚIoard-Catalina Nicoleta;


Iî577fl7Act Notarial nr. 3866, dih:>Wl^/20^35^iisde{N,M Bătriariudderra;


C23


se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai p entru cota de 1/^din cota de 3,7b%di^mbbiftrfde lă                        'Sub'

B 15                    .5   ■’ 5'țtț-^‘tîî:?''? £•> ■îjl'«țbȚft»bljW1M T.h' • •


<224 Intabulate, dcept_delP£).TECA.LEGALA^A/aln,aceil2900.7. EURpt...


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A.l, proprietatea de sub B.15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116183 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C25

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Al

116428 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al

44384 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C28

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea B18

Al

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 195 16 EURreprezentând diferența de preț neachitat, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la A.l, proprietatea, celei de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

4047 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C30

se radiază dreptul de ipotecă legală de sub C.3 asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, ca fiind rămas fără obiect

Al

Anetxa>Mru Jpba Borteaih             :               •

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Ștr”FtepuSfciif' &t?sulUdX-Ăp. 1, Jud. Brașov

Tâîiicioffmîn^'tefenura^ZTiBfrirffcnsa»^^                                                    -

sala gips si terasa de la etajul II         '' !>' ‘ '...... "   ' ,

-Nr .crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă, (mp],

Cote părți . comune.

-

Cote teren

r  ~——---—------

jQpșeryații / Referințe

Al

119041-C1-U50

i..         : *

SpafiP 1 subsol GdrPpus din centrala termica si sala boiler si compresor cu suprafața utila masurata de 64,28 mp


Certific că prezentul extras corespunde, cu pozițiile, in vigoare, <djpcartea funcțară originală, păstrată de acest birou.                                              ....      r.-                           .. .: t„ . .ț, : :lU.., ■: •„ r ’      ->•- .....

Prezentul extras de carte funciară este valâbil la autentificare de către notarul public a actelor juridice prin dâre se sting drepturile reale precum șl pentru dezbatereysuccesiunilor, iar-iș^țmațiițe prș^pfiate sunt susceptibile de orice modificare, ip condițiile. Ierni/-,

S-a achitat tariful de 20 RQN, publicitate imobiliară cu codul •hr. 27'2’.''

Data soluționării,

17-10-2018

Data eliberării,

/ /_____
. Asișten^ftgbist idigipf

: : B dUP


16^26’18' ih stimă de 20, pentru serviciul de


Referent,SUbSOL ~ (J<? COMU/J fO-A-T^

i$țw^'iW-Y *

'■

l^’-: — Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

'nr         Biroul de Cadastru și Publicitate lmobiliară Brașov ‘

ții..............

ifc ftfct

|||      :ȘUni^țe ..jiibi V Wua lă.

»• jg * £    ’    “ * 'EXTRAS' DE CÂRT iWGIAFț^Sgs

PENTRU INFORMARE-

Carte Funciară Nr. 119041SCI-U51 Brâsbv^^S^^t ..... ••■•*•»       t *■•".•?« - -■•-*\j r—

• ■'.{_■ ? r •■'•* 5; ■ f'-f 7< :■_ * •;’dr.;..'.- Vr■ -,b;

■ •• ; - ... ■ ...<

A. Partea L Descrișrea JmOjailuruj/i^

Suprafața/ construită,;


Coțeipă$rt comuoe>^

2303/87000-

‘     ; r < '

=- ?.’•


[t**n                       r         •< ”--•» — *            -               ■-      ■' ’. •                           t ••';r *•

^X:^Ajclr.esa:;Lo(;^Șrașbv, Sjtr Republicii, Et. subsol, Ap. 2, Jud. Brașov..   ... ,,

^."<Par^T.cbrriunp: terenul de 527 rnp, branșamentele, de șpâY<g*aXeleqt’ricitațe,^c|y ’rJsală/qipsfsi terasa de la etajul II .                         r’-

ț<| K|_- «'.'■ .■>■; .; •■ ■■■ —     T-cTIrTr^fZ?

Nrî cadastral

11ȘO|1^:1-U51

.kj. L... :.

a v • . • .'fJS..............


flS’ra^W&°<diri vz&6^M:eb^.*febns«iyrj^5iț

are, drept detPR0PRtEȚATE/bobandițipr>MpLeifq|^&t3A|i^

20000 bho:: -■'         /.•:.T’.yi. •/ r

131^6116/10/2013

1               982, din f


ju-ta-va/u/ uju/, 'tf ui^i.Kff^'i^ți.....

..^..x.vv,        7xz.--.-w5«.«-r.vw»-.^<-,.vP^J^i

jhtiffițildre, drept dâW^PlVlElT^I^^^U^dfaj^C dUg griroRți jn-patrimbriiul de ăfectațȚune*destiri1âl‘e^ra^ m'^feasupra coteide 1/2 din 3i65%;din imobțluFde puiîJSMMentie, cota actijala 73/40(id. .   .........ș„X '

X

jhțu MARIANA^ divorța^!^,:

JRVA77Z; vez/jfi2 / o/iQ/2013

IH^^jq^er drep^ d^PROF’RdEl^^Șthi de^^^

”■■A * ^|(-|p4iătrilnbrbMl de afdctaț&ne destihaț-sL r1^|y^ra.CQj©.l;de|l/2 dinVcptaXle 1,^3X-g.iq;ifliSț31 qit.prin Conventie;- CQța<aGfcw&lă ig^2W6&hiH^


wawn.•; .n^..Ra?: i-<w


wy ________

^(^^«1077/?.-          C44 ? { t        ' Ă •{£’■$<%


!âtj^'tW10/2pl3^A   .       .........

■RVATII: - ip'l^ătă                               $'


tpSbȘ


f nr. 984, din i5/10/2013^enjiș;âe ^.P;'/l^ țâre, drept de. PROPRIETATEțltlu de dr&g if n patrimprțlul de afectațfi^'deștirid||^ șupra cote] deîl/2Idjn'dă £pHn 'ComifeiIMtfe/ cdtâraqt WiEscfu HțHtjyrruta^ affijlf jir. 985;, drriȚ5/ip/2O13Ze^^g'NP Ffe^S i6ț Intaffijye, drept de PROPRIEȚATEWu de drept'ckir^^ &®^î/^/eîccînfwe date cu caracter persidh'sT,

.. . /• ■'■ J


f^aj-ți Cațaț^^^cpleta;__,' ~.

“ nfiățar'e ca bun l'profesiei de


3^,70% din


de la A.l,


frfdSfelW


srjvr


jt

'. ,V


țecabiin

IFpTpfesfei de Ji^ndit prin

>2.


j. V >


ândlt prin


riv|țyfw£?Ki

-iXl


’j*'' -lii


/^•.■atria-V ■prii

‘ Uj :  =-.U»«3

b .Aj4AlXAM;UiĂ


i' Sț?

., ju;;. .41 ah 4

Cr-i/


■’fgggEEȘg

UțȘmțMBUmKQ-----------------------------


,•>> h, &


?y?Fwrafi j.-    ••.r.A^

ția.jixO

7-4^

F':O

-»i.f târ.rt,'


' <>

-4


hțtyî


.pv-.V j V'-j


r]


V]


h"


tir!


•/*/


li


OBSERVATII: - ip. legală C.21


115795 / 19/12/2013              _________'     ; ....

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2.013 emis de Batranu Elenă;


i t; r


■;v


116Intabulare, drept de PROPRIEȚATEcu titlu de drept cumpărare.ca^buri ■: propriu în patrimoniul de afecțațiyne destinat exercitării ptpfesreCdș, rriedic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000 '!■• ( y r.    âff'L


1) CÂRSTEA JANA-MĂRIANA :

' ȚOBSERVAȚII: -ipotecă legală - C 23 .91/20/12/2013       •; ;


ActNotariăl nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cat'alina Nicoietă;-;.’ < Intabulare, drept;de,PROPRIEȚATEcu titlu de drept, c^pșkar^ga^blig

16 propriu jn patrimoniul de afectățiuri'e destinat exercitării proîpsîei de $$$$$


1 ‘l

*•


medic; dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000 a 7iC.4 .....

1)| PENCIU STELUȚA-AtfWiXQZfJ 7 T7 ~ OBSERVAȚII: vezi 6.24


116434, / 20/12/2013; ________________________________

^ct^otafi^l; nr. 1156, din 20/12/20’13'emis de Ficard-Cătaiiria Nic'olȘța «).iAl.Lnt>i2ylare, drept de PROPRIEȚATEcu. titlu de drept cumpărare cadbflȘI/ prdpriu în patrimoniul de afectâțiune destina

;T- medic asupra cotei dedinjcptș,de,2,,07<:

7?.'f dobândit prin Convenție, cotă actuala 207/2

V ;1Î SIMINA ELENA^Ă^ĂNj^TITTJ,


jg3897 09/05/2014             __________

^iofărial' nr. 397, din O8/O~5/j20ji3țj§jgilș!cfej Ficard


țnt^bplăre, drept d^PftOPRI.Șț/VȚEcy.titlu, de d^pț^lgîp^Ș^i^ propriu în patrimoniul dp>af^^|iei0.^sțin^i<$iie^@jji^i^^ rnșdic' asupra cotejj'de;L,50%(dirf.imobilul tjg^cO^âbb^țrait: Cdhventie, cota actuala 316/20000- 7:        7-1-


■Biă

%

9k

' •      " ,' f. :                            ~            :                      •         •• . •.    7. • • •     '                  ~ Ț ~ î . t » T

t '                Cj Partea

^scrieri ‘privind

Efr f i drepturi                  ș».sap8g{h^>^.


s'tt

Se'/;

sXîp gp-

3[ÎJ; -


D BUGIU MARINA


ffijg707 Z 22/12/2011


I

L._________

tf 9j3126’X 16/10/2013 77

I


. .         .                                           -y.

- l)jCONSILIUL JUD^A^^^ jo^'..Z L


lintâbjJiăre, drept de^Eirt


Notarial' nr. 982, din r5/IO/2O-13^n!îfekcl^ FicardICătâlift/i'Wi68le^;

ISey;ad;iază dreptul de administPafeînscris

lâe lAdin 3,65% din irhbbilul de sub A.1, propâatefeSâciăe^^^*

jj||iQ0716/10/2013

^Gl^btM|^i‘ nr- 983, din ^^bSBfg^^feiNfprFiiei^^^^


Intfcbplare,


jpGRAt'Vi


E4t diferența de preț heachitata>.asupra,cqtei de-1/2, djbA^âiti :-6r»s' dih^imobilul de la Â.*î7broprierateei.de%ub•

M î)/JUDEȚUL


sș radiază dreptul de administ/afe*înscris sud

ÎJ^.I.deil/l din 1,93% din imobilul de-sub A l, proprfeat^aeT-s’u^lS

wss £16/io/2oi3                . . .

^Joțap<L ijr. 984, din 15/lb/20134emiQiE.N.^7i<, auiaz.a uicpLqi uc auiiiHiia^iaic mauf ia SpD ;C deil/2 din l,66%7firi\'ffTdbițât* f^^fflĂ91,,p'M5i-j


________ de sub A/lȚ’bfepWeț

>l)i>jOjXEȚUL BRAȘOV    ; <


305 ? 16/10/2013


u.LEGALA, Vă &rmră cdt’ein


4.


ffiletafiâî nr. 985, din 15/lb/2Q13|gbnis de NP.Ficâ.r^;« w Intabulare, drept de IPOTECĂ 0GĂ1A Vaioăre:'iy$4^0


_    . .    -                    _                 —   __                   ; ■, - i

ienț țâre .cgnține date cu caracter perstinal, prbt^ie-^e prevec^fye,ț^^

■- i                                               '. :                              !■' ; • '           ■         .                /'/ • i


k<.

r


«It


■ngmg^^ j*™4aa

■i. Refe^itiț&& -.1^'Bgi l t I -,

?>'’■■ v- ’■-•• ■      ■ pjfc^îB^'

îka&țprâi ~      ~

■"■■•■*                                                     ,.- î.,ij.L


r 1

5 C* L'

<? i-


t ):

J-


?4

. .£~i ;>• •><£« m; . ÂK4V.1 ii      >ri

......“........ ~"'

> i> » •}•?..


I ,' <• -

b-_Z

<ta.‘


rrc


--T-—rr^rr—-~-

itukiide proprietate..*.•« <*<♦♦< ■?<:•'-- j vvwo, j " 1 ,*-,/• T i • ' -j ni if] -6i >4/ kjia <tpyfjț?‘ ‘XL* ^xk<*'z-4^'.**piP^

A;>wri&^j


“55Ț^~b'- <vț-


gfni^de^Jcard Catalina-Nicoleta; . ? A

....... ' BB7

rr.i Tir-v aM^ WțX
BMar.    —rfr

" Ă>


ș\0 .11 ^aAyffljg


&

£4*

6P^âR|9W( flit» .-'.ir
j^Rccgjb^ tXO>\OXW ț


1-

• ;;>•*<».           «i.■/ h


.. CQțe.păjțl

-                            4


teren"

SȘ$’i !•’^A î &£c;i


l< £ I'


WîWMif


■.....

2-t''.<:3-ii-'k;;’ * ■        ? kî> .";î-. .t4

'«.Yîg^^3^


yt^Mtâ^S&:i8’03âM47ZL’7-l.O-2O'18 in su'ma de 20^p£


■%


j? <p £«JÎ


w

fr


.< 'A* M >, t i

’; -- ■


f serrin^turaA

• •- , > ■■■.: ( ...


,*s'.

J

Jj

r«t


'■> >• • s


*1


teu&»


•v r ; H>:£


ts


SObSOL 02. ccMc/aJ -roATcr c^t


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOVBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U52 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 3, Jud. Brașov       —

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II ■

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/5270 0

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119707 / 22/12/2011

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliui Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15054/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.ll, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.

18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,65%, dobândit or+fț Convenție, cota actuala 73/4000                      Zvxhă?

'            A1/B.14

mzA.

1) BERARIU MARIANA, divorțată

93202 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleraya

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărar^K^i^ir propriu - în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profetici tte medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, dobândit prtfl Convenție, cota actuala 38/4000

Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip. C.4, vezi C.5

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ipotecă C.6, vezi C.7

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

ntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al,

Al

Pagina 1 din 6

înscrieri privitoare Ir dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6

r .*4 H . -1

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU ALINA-CLAUDIA

. OBSERVAT!!: vezi ip.legală IaC-8

<117037 «9/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B7

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAȚII: ip legată C. 1Q

111823 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B8

Intabulate, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie* de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

A!

1) CURSARU MARIANA

111?

173/09/12/2013

ActNotarial nr? 112^7 dttt-06fl-2/2013-emisJde-Fteârd CătălinăNicoleta;                        - -

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDR1CEANU CORINA

OBSERVAȚII: lf?QTEQALEG£A C.14; radiere administrare C.l la C.13

111943/09/12/2013

Act"Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis de FicardXȚatalina Nicoleta;

ni n

DXU

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie; de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 386/20000

Al

• 1) OANCEA'ANGA-MARIUCA

113726 / 13/12/2613

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesie: de medic, dobandit prin Conventie, cota actuala 352/20Q00

Al

1) NfCOLAU AN0RADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 17 ■

114047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis.de Petrescu Mănuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRlETATEtitli; de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit- prin-Cphventie, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUȚIU LUCIA-MARIA, necăsătorită                             ziSps,p^X-

115457 / 18/1^/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/1Ș/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;       /S?/

B13

Intabulare, drept de PROPRiETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniu!de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) DARAMUS LAURA-MARIA

OBSER VATII: - ipotecă legală - C 21

115541 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimortlOl de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) M AC AVEI U ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: C 23

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANU ELENA;

B15

Intabulare. drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in-patrimoniul de-afectațiune destinat-exercitarii-profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 3 de la

.......... - —Al--------------- - ----------

.. .[^cumertf ^are conține date cu caracter-.p&sonalrprotejate de.prevederile-Legii.Nr.-67..2/2QOl^ : ^ . ..Pa.gin.3~2 din 6

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

815

Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

Al

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA, născută HOHOTĂ

OBSERVAȚII: - vezi C 24, 25

116192/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

Intabulate, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării' profesieide medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: radiere CI, sub C.29; IPOTECA LEGALA C..30

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

119707 / 22/12/2011

Alte

Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1 A1

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr.,87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93131 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C2

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de sub B. 3

1         ----P1

93202 / 16/1O/2O13

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C4

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Va'oare:9785 EL'Rreprezentând restul de preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din cota de 1,93%, proprietatea celui de sub B.4

1) JUDEȚUL BRAȘOV

ctq.O'Z

C5

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai cotei de 1/2 din cota de 1,93% din imobil, proprietatea celui de sub B.4

Al

93258 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Hcard Cătălină Nicoleta;

C6

Intabula re, drept de IPOTECA LEGALA, Vaioare:6412.5 EURreprezentând rest preț rămas de achitat asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C7

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din 1,66% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B.5

Al

93309 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

C8

Intabula re, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B-6.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C9

se radiază dreptul de administrare de sub C-l, numai pentru cota de| 1/2 din cota de 2,70% din.imobilul de Ia Al, proprietatea celei de sub:

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 6

Extrase p

entru iotcrmare on• iire '■?. adresa epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C9

B-6.1

Al

111703 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA., Valoare: 13908.5 EURreprezentând restul de preț rămas de achitat, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub 8. 7

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Cil

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 7

Al

111823 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 06/12/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

■ se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de

C12 1/2 din cota de 3,16% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub |b.8                         ...     .    .......

Al

111873 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C13

radierea dreptului de administrare înscris In favoarea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV sub C.l, rămas fără obiect numai cu privire la cota de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANU CORINA de sub B.9

Al

C14

.

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19630 EURasupra cotei de 1,59 % din spațiul 3 de la Al, proprietatea lui IDRICEANU CORINA de sub B.9

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111943/09/12/2013

Act Notarial nr. 1123, din 06/J2/2Q13 emis de Ficafckgațaiina Nic.oleta;

C15

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de

1,93% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.10

Al

113726/13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C16

se radiază dreptul de administrare de sub C.1, numai pterfttu cota de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celui de

Al

C17

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURasupra cotei de 1,76% din imobilul de la Al,proprietatea celui de sub B.il

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

114047 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

C18

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.12

Al

115457/18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                                     <

C20

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2.din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

/   ~ 2T       C\      z

C21

Irttabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURasupra cotei de 1/2 din 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 13

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115541 / 18/12/2013___________

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C22

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de.la Al, proprietatea celei de sub B 14

Al

C23

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12567.5 EURreprezentand diferența de preț neachitata, pentru cota de 1/2 din 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de spb B 14

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115802 / 19/12/2013

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de BNP BATRANIJ ELENA;

C24

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare; drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 12900.7 EURreprezentanddiferentadepretneachitata,asupracoteidel/2-din cota de 3,70% din spațiul nr. 15 de la Al, proprietatea celei de sub B

..... ...... Al .....

Pagina 4 diq 6

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

15

i                     Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116192 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de N.P. Ficard Cacaiina Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.16

Ai

116441 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai pentru cota de 1/2 din 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea cele' de sub B 17

Al

44393 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C.l, numai asupra cotei de 1,58% din imobilul de ia Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B. 18

Al

C30

lntabulare, drept de IPOTECA LEGALA. V= loare:19516 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea lui BUGIU MARINA de sub B.18

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Pagina 5 din 6

Anexa Nr. 1 La Partea I

ttnrrt ate rn d i vi du ată; Ad resa; Loc. Brașov; Str.-Repubticrf.'-Et. subsol , Ap. 3, Jtrd. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul li     ..

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol și hol cu,suprafața utilă măsurată de 101,33 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile re'ale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038645/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

/ /


Referent,(parafa'# semnătdra)


(parafa și semnătura)S06SOL 0 2 cof^U/J vofirre


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Căite Funciară Nr. 119041-C1-U53 Brașov

100063511459


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa:Loc. Brașov, Str Republicii, Et. subsol. Ap. 4, Judt Brașov- >■        .........«.......•

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp

B, Partea II. Proprietari și acte

--1—

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reaie^J

119707 / 22/12/2011_________________________

Hotarare nr. 190, din 17/06/2010 emis de Consiliul Județean Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, 3.10, 3.11, B.12, B.13, B.14, 0.15, B.

16, B.17, B.18

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMENIU PRIVAT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011;

93136 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra coteide 1/2 din cota de 3,65%. dobândit prin Convenție/ cota actuala 365/20000

Al

1) BERARIU MARIANA, divorțata

93205 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun| propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,93% din imobilul de la Al,! dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000                  j

Al.

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: ip legală C5                                              /B5


93264 / 16/10/2013_____________________________________________

Act Notarial nr. 984, din .15/10/2013 emis de NF Ficard Cătălină Nicoleta;

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca bun! propriu în patrimoniu! cie afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic, asupra coteide 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al,; dobândit prin Convenție, cota actuala 166/20000_________[

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU      ________

OBSERVAȚII: vezi ip.legală la C-5

93312 / 16/10/2013_______________

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titiu de drept cumpărare ca buni gg propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de' medic, asupra cotei_de 1/2 din cota de 2,70% diri imobilul ae la Al,___

Extrase pc-nlri; HC.rmare s-n .i-iț? ia ar, r.; : yuay.ji •: :p;

Referințe


Al


Pagina 1 din 6 Eorn-uiar versiunea l.i


înscrieri privitoare. I» dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B6

dobândit prin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) GAMULESCU A1.INA-CI.AUDIA

. OBSERVAT!!;-ipotecă l’e^âlă-C^

UWW®/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit Drin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

OBSERVAȚII: - vezi. C tl

111827/09/12/2013

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

[

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de dreptcumparare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, do.ban.dit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) CURSARU MARIANA

111876 / 09/12/2013

Act NotariaL rir,l 122,.din 06/12/2013 emis de Ficard Catalina Nicoleta;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) IDRICEANU CORINA

OBSERVAȚII: C.13, ip.C.14

111951/09/12/2013

Act Npțarial nr. 1123, din Of?/J2/2O,13Lșmis d.e.NP Ficard Cătălină Nicoleta;

ulO

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca-bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,93% din, imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cotaactuala 386/20000

Al

1) OANCEA ANCA-MARIUCA

113728 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină, Nicpleta;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectatiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1,76% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20Q00

Al

1) NICOLAU ANDRADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: ip CI 7

114041 / 13/12/2013

Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 380/20000

Al

1) LELUȚIU LUClA-MARiA

115461/18/12/2013

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină.Nicoleta;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei' de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

___Al

lh DARAMUS lĂ.URA-MARIA

OBSERVAȚII: -ipotecă legală C.21

115559 / 18/12/2013

Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 318/20000

Al

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ■

115825 / 19/12/2O^>*^^\.

Act Notarial nr.                          de Batranu Elena;                                __________„

B15

Intabulare, drepli2lgPROffi.lE153j0t utitlu de drept cumpărare ca bun 1               A1

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVATil: C 25

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoîeta;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun|              Al

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de| medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al,j dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NIC.OLETA;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din spațiul nr. 4 de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000                     ;

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comparare ca bun:              Al

propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de;

medic, asupra cotei de 3.58% d!r imobil, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000                                                ’

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: - vezi C 29, 30

C. Partea II!. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe


119707 / 22/12/2011 ____________ ___

Alte Acte nr. 0 (anexa 1-poz. 127 din inventarul HG 972/2002);Al


Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1) CONSILHILJUDETEAN BRAȘOV

OBSERVATil: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin încheierea nr. 87643 din 20/09/2011;


93136 / 16/10/2013_________________________

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoîeta;

se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. î numai coteTT de 1/2 din

cota de 3,65% din imobil, proprietatea celei de subȚL_3Al


93205 / 16/10/2013_____

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoîeta;se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1 numai coteiI de 1/2 din

cota de 1,93% din jmobiL propr îetatea_celei de sub 84,____

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALĂ, Valoare:9785 EURreprezentândj diferența oe preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 1,93% din! proprietatea celei de sub 8.4________________ _[

1) JUDEȚUL BRAȘOV '                '            ,


Al


Al


93264 / 16/10/2013______ ____________

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoîeta; Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:64Î2.5 EURasuprai coteide 1/2 di- ccta de 1,66% din imobilul de ia Al, proprietatea celuii de sub B-5.1                                                         !


C6


1) JUDEȚUL BRAȘOV        __ ___

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.i numai pentru cota: de 1/2 din 1,66% din impbilul de la Al, proprietatea celui de sub__EL5_

93312 / 16/10/2013____     ’__

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis cie Ficard Cataiir.a Nicoîeta;

C8 jse radiază dreptul de administrare operativă de sub CI , fiind rămas

I                                                                                                                                    -           - j_
Al


Pagina 3 din 6

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


Referințe


Ifără obtert pentru ccța-deT/2 dirr cotar-de 2;70%-dinimobiluf de’fa Al, I proprietate a celei ce sub B6.1llniabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19713.5 ! EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imooiiul de la Al , proprietatea celei de sub B6.

1________________________

____1) JUDEȚUL BRAȘOV________________________

111708 / 09/12/2013


Al


Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de 3NP FICARD CATALINA-NICOLETA; se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numaTpervcru cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B 7________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,35%j din imobil, proprietatea celei de sub B 7     _________________________

1) JUDEȚUL BRAȘOV_______________________

111827/09/12/2013________

Act Notarial nr. 1121, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

"se radiaza dreptuTde administrare de siib~C 1 numaî’pentru cota de

1/2 din cota de 1,35% din imobil, proprietatea celei de sub B8


CIO


Cil


C12


111876 / 09/12/2013   ______________________________

Act Notarial nr. 1122, din 06/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C13


C14


Al


Alse radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de|

1,59% din imobil, proprietatea celei de sub, B 9_____________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19630

EURreprezentând rest preț rămas de.achitat asupra cotei de 1,59% din imobil, proprietatea celei de sub B.9______

1) JUDEȚUL BRAȘOV


Al


Al


111951 / 09/12/20-1-3


Act Notarial nr. 1123, din 06/12/2013 emis.dg NP Ficard Cătălină Nicoleta;


C15 Ise radiază dreptui de administrare operativă de sub C. 1, numai

[pentru cota de 1.93 % .din imobiL proprietatea .celei de subrB. 10 113728/13/12/2013

Act Notarial fir, 1139, din 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;C16


C17


se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai pentru cota de 1,76 % din imobilul de ia Al, proprietatea celei de sub B. 11_________________________________________________________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURasupra cotei.de 1,76% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 11

1) JțlDETUL BRA5OV114041 / 13/12/2013


Act Notarial nr. 1774, din 13/12/2013 emis de Petrescu Manuela Ada;


se radiază dreptul de administrare operativă de sub C. 1, numai

C18 pentru cota de 1,90% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 12


115461 / 18/12/2013______________

Act Notarial nr. 1146, din 17/12/20.13 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C20


C21


se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13.1_______________________________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:11753.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B13. 1___

1) JUDEȚUL BRAȘOV


115559/18/12/2013


Act Notarial nr. 1145, din 17/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;


C22


C23


Alse radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,18% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 14  ______

Intabulare, dr

cotei de 1/2 di de sub B 14

1) JUDEȚUL^Bj^^^LEGALA, Valoare:12567.5 EURasupra ' " "** ’c**“ in imobilul de la Al, proprietatea celei115825 / .19/12/^^^^

ArtK&ărial. nr- 38.Ș5.


Pagina 4 din 6


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proorietatea celei de sub B 15

Al

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B 15

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116197 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub CI numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de ia Al, proorietatea celei de sub B 16

Al

1

116447 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de BNP FICARD CATALINA-NICQLETA;

C27

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de 1/2 din cota de 2,07% clin spațiu! nr. 4 de la Al, proprietatea celei de sub B 17

Al            1

44395 / 09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de BNP FICARD CATALINA-NICOLETA;

C29

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cota de

1,58% din imobil, proprietatea celei de sub B 18

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURreprezentând diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1,58%

Al

aTn^mro-DiiTTTropneLaTeB^reiei ae sud d ib

1) JUDEȚUL BRAȘOV

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Lop..,Brasov, Str Republicii, Et. subsol, Ap. 4, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp. branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II .

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U53

3

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,86 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038715/17-10-2018 in suma .de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

17-10-2018

Data-efiberării-,-

/ /

Referent,
(parafa și semnătura)


«••jtI OCT 2018 i

----------L


WMHMURA:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov        ■ •• • - •

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U54 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republjcii, Et. subsol. Ap. 5, lud. Șrasgy ______ .......... -

Părți comune: terenul de sTTTnpJbransarrientele de ap£ gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                                      '

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U54

-

2

158/87000

96/52700

Spățiu 5 subsol Compus'din boxă cu suprafața utilă măsurată de 2,41 mp

B. Partea II. Proprietari și ăcte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

;     ■   Rdfertnțe

....   .      r '

11970,7/22/12/2011              ,              '/ -s

Hotarare nr. 190, din 17/06/2.010emis de Gonsjliul județean .Brașov;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Leige;' cpta actuala 15051/20000                                          •

Al'/ B,3kB.S, B.6, B.7, B.8, Ș.9, B.ll, B.l-2, B.13k B.14, B.15, B.16, B.17, B.

,. •< V. ' '    1B

1) JUDEȚUL BRASOV-DOMEN1U PRIVAT

1' *■■■■' •' ■’ '■ '*

OBSERVAȚII: poziție trănscfisă'rtih CP tl9041SGl/BYas0V;rihscrisa priri'irictieiereâ nr. 87843 din 20709/2011; poziție transcrisa, din GF 11904K17Brasov> înscrisa prin încheierea: rir. 8764SSE?T'2Q/09/2Qll:

93144/16/10/2013                -   . ■ .

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 ei^^deHca^Cdtâlihâ'Nidqfet'a;'

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu tttîu de drept CdfflparaTVgTBPB propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării prdfesiei o* medic asupra cotei de 1/2 din 3,65%, dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000

1) BERARIU MARIANA,, diyorțată

93215/16/10/2013               ....       : v,,    .                  .

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emiside•: 5 \

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu .de drept cumpăraj^WWb propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de; medic asupra cotei de 1/2 din 1,9.3%, dobândit prin Convenție,^cofe actuala 193/20000                         ...               XVvj.’fee- .

Al

1)' pop ALtN-oviQritf..                                 ; :                  ""

OBSERVAȚII: ip legală G. 5                                             "  "

93268/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de BNP FICARD CATALÎNÂAlîCCiL^TÂ;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu in patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei demedic, dobândit prin Convenție „cota actuala 166/20000

Al

1) MARINESCU HORAȚIU-CORNELIU

OBSERVAȚII:-vezL£ 7^,                                       \

93315 / 16/10/2013                            l ;

Act Notarial .nr, 9fiS,-dkl 15/l.QZ2Q13..emis d£LEic.ard.Catalina I&&H&;---

B6

ntabulace, drept de. PROPRIETATEcu titlu de„drept cumpărare ca bun aropriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din 2,70%, dobândit Drin Convenție, cota..

Al

actuala 270/20000


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

- ’ ------ -------- ■       " 1 n*

Referințe

--

L - .

^&B$£RVATil: IP LEGALĂ C. 9

^H3ȚgQi3         tiT SȚȚÎiit? ,iC! XA-fl?-X3

;-:ț '■■./ '

WffWIIHl. 1120, din 05/12/2ttB^s^bțN^JWd Cătălină Nicoleta;

B7

medic asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la A.l, dohandit.nrin Convenție, cota actuala 270/20000

Al

1) CURSARU ANA

r

oșsleSVÂTit.-ki /^q.ig.

PROPRIETAÎEcu titlu de drâpt cumiâăriare ca bun

---Z^ne^fesBnâȚ exercîffrff pre^S® 3b

Frtișiiic asupra cotei de 1,59% din imobilul de la A.l, dobândit prin a 3.18/2 QQOO....... .......


-a

o rAoev* r.A:


i buKi^b aJIqii frWfrhamqsbwfosyb st snsolivnn hon.>anf~j


timoniul de afc»


îu titlu de urepl cti


'WHmdbirur?e'la 1/ cfoBăn^tf prin

? !K.! îibrxdob 3TAT^;.990h3 3


----- TAV1R5 U|M*MOQ’VO?A«R mTSQUl ( i

SrftexFtPlWBiWJ^wfâWKifc^i s^.*ifĂ.vâ3?§o

tațiune destinat exercitării profesiei de EÂOȘ\OI\ftI \ £ÎÎQ£mB.zrl<-ih'.£8& .in ;6hrtoH.

byoh ■■>;< ;dif >jS?TĂT3ia3(Vl4 *b >nyth .wsluatanl

•vva jfaf>0c.3P &nuiJ6JjaU ab l>^norf iUfed ni i>nqoiq fg -.


o3              .Xid.t nib £\X 9b isloa t :-qu2S Dibsm-


emisde Petres TEsu -tiUu-de^drept cifffham umajtm^i —-

B eMesiel-dJ £*j .nib .£80 .':<■» ;«5!':62otr r>A-----------•-------------,-----------;--------------------------------y


•ilam.^Tjy.o 3b uQij~LjgYĂT3}A<fâ^'3ț ;q^t> L-mTids-jni' q insXi'**» Î6"'i;29b 9nuiJs3>vH sb Hr.r'omii^ao nî > i-conq: ,   ,


ATEcu titlude-drept eumpăraFeeabt

iectațiune destinat -exercitării profeșian

ttta actuala 37q/2Q0j0               jEia£\OIt?.X

nib ^80 ;n :t»r6,?r;U's'.


td sa 9wwQ.-n!-7 au nu: ,^â7A •"ilfi^/fl'q'ub ?aaw .a^hkislnii
R S-) ■ytKiiami; • ;imb^aoullif iha3A'?it«8e>Ki ah jnsib              •   .

fei9i?9to“q~'n6?b?ex9 Jeniteab enuQtrtastis -an uiinomn^sa r»» mhiw» •

......

Z— —------------------------------------rtrrrr-f-T^-----


iZ&jU


tpțț date cu caraclînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B15

lntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

.. Al .

1) CÂRSTEA JANA-MARIANA

OBSERVAȚII: - ipotecă legală - C 25

116200/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B16

lntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116451/20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

lntabulare, drept’de"PR©PR<ETATEtitltrde»drept"cufnțlăf‘ăreTă;bdn' propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

I

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44400/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis1 de Ficard Cătălină Nicoleta;         .

B18

lntabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesierde mfedic, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

D BUGKJ-MARtNA                           —— - ~--------

OBSERVAȚII: Ip c. 29. vezi C.30               ..... ...............? •     .   .   .

C; Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembCămintele dreptului de proprietate,’ drepturi reale dfe^ararițieșf sarcini1 J


119707/22/12/2011

Alte Acte nr. O (anexa 1-poz. 127 djn invențgrul HG 9^2/2002)^;

CIlntabulare, drept de ADMINISTRARE             .-1;.

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV ■        T__________________

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin itipM^Ț^avi^’876^ 'âid 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119X)41-Cl/Qrap3ov, înscrisa prjnjncfiekejr.ea nr. 87643 din 2Q/Q9/2011;


93144/16/10/2013


Act Motarial nr. 982, din                                                     o-


se radiază dreptul de administrare de sub C 1 numai cu privire la cota de 1/2 din 3,65% din imobilul de la Al, proprietatea ieefei d&^âB

93215/16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

se-radiază drept-ul de administrare de sub C.l, asupra cotei de 1/2 dini 1,933L .proprietatea ceJuLcle sub.B. 4.......... - ..

In tabu I are, d rep t d e IP©.TECA‘ LEGALA, Vai ba re:978S EUR0SP^^i®^t c/,,,: de 4/2 din 1,93%, proprietatea celui de sub B. 4_____

1) JUDEȚUL BRAȘO.V               :


C2


C4I.'U93268 / 16/10/2013


Act Notăhal nr. 984, din i$/ț0/2013 emis de &NP FÎC^RO


C6
se radiaza dreptul de Administrare de sub C 1 huJjiâij

1/2 din cota de 1,66% din imobil, proprietatea celui- a_______

Intabula re, drept de IPOTECA LEGALA, Val oare: 6412?$ EURreprezentand diferența de preț neachitata, asupra cotei de 1/2 din’ cota de 1,66% din imobil, proprietatea celui ,de sub B 5       :    '


drept de IPOTECA LEGALA


ÎJ.JUDETUL BRAȘOV


93315 / 16/10/2013

Act Notăfial nr. 985, din


Al


Al


15/10/2,0^3 emis; de.Ficajd Cat^lin^Ti.icoleta; .

î radiază dreptul                                   duȚ5HVitii<dâtăf

5 1/2 din 2,70% difi iffioblIuPcfe lâ Âl, proforietăteă cefei de isubfi 6


se"r

de 1/2 din 2,70% difi              _____________________________________r

Lntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19 713.JL EURreprezentând -restul de preț rămas da achitat, cu privire ia-cota de 1/2 din 2.7Q% din „imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B. 6 __iu imaJway___-—.—.---—— ----- 111717 / 09/12/2013


C8Al


Al


“t


CIO.


privind ddz^
Referințe


Intabulare, dre| EURreprezentând-restuldeprețse radiază dreptul c


_..r. estulde.preț^^Wdg^ ^ftaJmflhițuldft.lAĂ.X proprietatea de

ipțul de administrare de sub C.l numai cu privire la cota.-

, ..- ;ia^ •.  '* •

A'---.


______

Act Notarial nr. 1121, dinjaSHi2£203^ierai&«teKEicaed^atalina’țlieoieta{A • C12.|se radiat d_regțul de admLnJșțreft^f^Qb CtlfițOMal

Ide 1/2 din         in imobilul de la A.l, proprietatea cerdiidfeisO&aBigî iJ <-i

111882/W


IWTTWȚFT^TT

•    ;;;ti>>•- V. A

.               ; i'___________________

■ -’./J'•.; c.l •■'

,5<s ;,_________JOIUv.ț\OS ’, X4-^diX

...... J nr. . ..                                                                                                ; ’sr

‘iW^ulaF^^ti^S^M^W®»                      roro^dâ

EURreprezentțwi Jifet^lîddoMdfeWKfâadesMfettatsia^praaapfâii d6;u - > .-y. , iq<

la A.l,                                              ;-:ik          h ,jiP:


Act Notarial.........■  . AKA*fliîWAM£JTĂ«ÎMI2

Ipl dp administrare de sub C.l numai asupra cotei de| ~vnt .in iăhăîoWÎjA ;>pă’i)',.d>1PudGi4U........'

O UM'.ronMltuc :-î t tqemi 81 a


ia ■BM^^^igwnae^6y~yiir

__________________ .Ot.~y k.aN >gx fțir      W W FieS&TaWTna Hî» """


V-i_2-T??.'«7.o»--jjQwgAM^iiiOba țr_ i r^-r.vAVKaââțf'" '.


iTtora cotei de


Al


b bn«vha rial^ianî F qaafa., ■i.

^fia. aeq-I BW3ftoH> to sdaA allAi

jde admirtistfprederoub C 1 numai                                   13

atni/AB^feP-JMoKEr^?’: ntb'sSS'Sujcn/ «rtrixoq A’S^RSSaO

-
«GA

n<i. S8& '.n ron6.Jol4.oA 03~ÎO jh»E>ib61-9?.: <

■Hib .£8g..w» i-SH6toW JaA'


giquuc .1.3 dug si aiirrfăîatmbsob-iuaqcnb iSscibri da* x-/j LAa^gflgtflgJ|.^£fi,Â|._____L

«sbJqeic yroluoslnf .

____ ■


n,c >84! , »n iei^ok? ilA'

P—Drcifa'i £>a; ni» MlJ. °~L

;»l»a>!6 V—.AJAnZSJ A3ăTQ-l< Ob—3-qait-—»i.'Juri6tn l’____

1fe £U 90 19103 tnouefe .sj£Xd~>>>w. Jsia ab eristic br,&ins;roiqsiflU3' t D > din 18/12/2013 enddid%#adatojfl6lgaa&?9'ro >!q .hdorni nit- -rddj sb s?o> :

• • • ~       '     ~                 ’                      JU J 3<jTOr|^£l ;-------’

'_£i'5ș\ci\’ax \ «ii.ie; PiP Z&ij An &4163wki jjA;

i Hjiqzp.b £st»ro»i q-, b ^Qi î f*;b Ak*...$b.

—&b—1 q e t b ,-? ve-t vd e ini-------

fojiOTwm pj .frPrtos ne -jingi ?oiq.4>b.Ui34»i bHfejrvu>iqmaU5:- PS ___                     .$ JUh& se fosa^fejpnjEaifl JA-guuMtoTi njp .^Cî.....S r»ib. £7.    ; Act Notarial nr. 1-lȘ-l, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța; VOgASR JUȚ3O»i ț ■ j11624»7 %


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C26

1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B. 16

. $

116451/20/12/2013

Act Notarial rir. 1156, din 20/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoleta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C.l numai asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la A.l, proprietatea celei de sub B.17

Al         1

44400/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURpentru restul de preț neachitat asupra cotei de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietatea celei de sub Brl8                  •

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare înscris scrtrC.'l"nUrnai pentru-cota1 de 1,58% din imobilul de sub A.l, proprietate celei de sub B.18

4049 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 12537, din 23/11/2016 emis de. CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

C31

se radiaza dreptul de ipoteca legala de sub C 3, fiind ramas fara obiect

Al

> Anexa? Nr.rldiaRarteadi

^uWol, Âp, .5, jyd Brașov^.,

^p, DÎ^îl^me^feleae^^a/gai:', eTfecfâcita'te; acoperișul, ta^a șparii, holuri, -

Unitate, individuală, .Ajto Părți comune: terenul qe *

bir crt

Nrcadastrai

. Suprafața „ c^fHoffă'. i

Suprafața. nsftHă&jirfp^

.. Coie-pătți

Cp^eterqp

CJ             ' 1 fc-PSI 1---------

Al

1¥3O41-C1-U54

i 4(«         5*

iS^oVo '

'W327D0 ’

• f        ’

SpățjuiS ^uMsbt’Cdttipus din boxă Gu suprafața:tîtnă?-măsurată de 2,41 mp      ' ’


' .sau/--


Certific că prezentul extrăș qoreșpqnțle: cUrpqqjțiilejn-.vigQare din cartea fundară originală,ipăstrată de acest birou.                                           sf i!'.;<‘nrr<? '-m              :■ . >r ■ ■                ' -j *■' ::''q •!*'

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificareadffcătre nptafui pubUcia ’a^teJqr juridice prin care se sting- drepturile’reȘIȘ "precum șlpenffu dezbaterea "succesfuriil^^^^ilin^iOț prezentate sunt suscep^tle de ortcejar.i                         ?:«,;»        "

S-a achitat tariful de 20 RON,                                               in>s,utna.ide;2§z^pș&ȚJ>sefviciul de

"pu^liâtăte'iifidbilîăfă'Cu codul fir. 272. ‘        "         .....' bî L O>’7I \

Data soluționării/'- <■tfA.-v.Jt.-!

17-10-^018             . "C ? .f>: ’c'T!-ilW^faMSBhlȘA i

Data eliberării.

/ /

(parafă Sțpser

nnătura)


(parafă și semnătura)

Ml


MM

7'e/ZA>iA- ~ outWAi :                  o , '-r'rt3     , L'rc, 40, c/v/5 /j t_        7>A

OS /< f C48 fg, Q)fiOd, C^rG 2c>, ?A8 2?j CAB «?/

CAfiag , MĂGAtiti

XANCPL


AOE^tiA >w»rruz\^tĂ !t>r tm* »■«'-*• ft r»ț ți:.r**-<t im oBiWă «.<


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.BRAS.O.V. ..

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere Ziua Luna Anul


142023

17

io

2018


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U48 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter. Ap. 9, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 52-7 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II '              ,

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utila (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U48

-

14

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus din terasă în curtea de lumină cu suprafața utilă măsurată de 13,98 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la parter; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.6, Sp.7, Sp.8 și Sp.9 de la etajul 1; Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.ll, Sp.12 și Sp.14 de la etajul ll; Sp.l, Sp.2, Sp.3 și Sp.4 de la mansardă

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702/22/12/2011

Act nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 de NP FICAKD C. NICOLETA si documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 15051/20000

Al / B.5, B:6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.

11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.

18, 8.19

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniulprivat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasgy, insprisp prin^jnțheierea nr. BTjfrlȘ din 20/0^/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, înscrisa prin incheierea nr. 87&43-din.

93ISO / 16/10/2013

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Njcoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRfETATEfH'lu‘de dffepf tufhpârăre'.că Buri propriu în patrimoniul de afe'ctățîUrle destinat exercitării profesiei de’ medic asupra cotei-de 1/2’dih cotai de 3;&5%:din imobilul de lă Al, dobândit prin Convenție, cota acttiălă 73/4000-

1) BERARIU MARIANA, divorțată                       ?    :

931

84 / 16/10/2013                                                           ' "■ ■

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 Ws^e BN^ FlCÂRD CA^                ‘            ‘  ’

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEtb titlu de drept cumpafare cg biirf propriu in patrimoniul de ăfectatiurieddstjriat' Exercitării profesiEiicfe' medic/dobandit priri tsriv’enîi^,-tdtă ățlțdafti t93/26tt6'()

Al

1) POP ALIN-OVIDIU

OBSERVAȚII: - vezi C 5

93241/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B6

Intabulare, drept de PROPRlETATEcu fitlu de drept cumpărare că bun propriu în patrimoniul de. ^CăctățldnÎ!ițeXfiriătexercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție, câtă actuala 166/20000

Al

1) MAR1NESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: -ipotecă C.7                                            .   ...  .       .   :

93293 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;                   ,   , . .

B7

ntabuîare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun    |              Al

Pagtw"i dires

tspnmrpnww ptvveitemFvegirnr. <6777Z9or:

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

“y prapmrm pa                  .     __________________________ ,..

‘ *•     * Le x. Mâ4- nrln r'nrMirtnti/s             z“F■ ■ i■> *1 *7 fit“)7pâtrmTOnTuFdFăfectățmne3§ș§i^^^^^O’:'5^^F3e'

bandit prin Convenție, cota actuala 270/20000Referințe


A -1- . x                                       vffl rg'i ■-------------------

12/2013                     ,

ial nr. 1120, din 0'§/fâ/2bÎ3emvis‘dWiCar<fâăîairnâ'Nic^îeta;

B8

Iritabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 2,70% din imobilul de la Al, dobândit prlii Cony.entie, cota actuala 270/20000

Al

1) CUțtSWAWr^ firii*'W«»’J

OBSfiRVÂTIF -Ipotecă legală C.ll

Hs-sbi-•>. << T-fZ7ș;;r

mi

107/09/12/^013            .

Act Notarial nr- 11231, djn QȘ/12/2013’             E^<
B9--prapww;4h;pe®           afe

■■ ^riu-'AiJî'

~r‘ ~u â 7 ■ ;7v}i fv p< (vvh


Sjf-'Tfcvqt.r

Mi:riJcriv>
6 WFfi


;

faj Hol -,.-.__________—-—-___________

jjÎ9£\£X\5£ \ XOYgll

...2??“.* . .< ijis >z; O.in" ?:■-? B'lskAdb

jțorouoșr tt.mț-ț?moswBEj ui ■Jhi??-otie, cota ac __________________ ______ .

sVfcMtnW -'o 0705’528^ "îo i3ts >?} O m


Rgltilafe; drept de PROPRIETARE titlu de drept cilliSS^O-AU


GS9 eb Jqțnb .oisk'di&Jdl; q f        cîc? 9P9J Arq

______juTăaiH.u ' iznirnip', 5Rtvo.Ț •.uTfS/HdctuC' ,v?aM0Xl>i»Og*.i O rAb         !>-Wj^ --------

■... 031 e ViuJl'.Sl w» AeX1 ,rn i&hS^oM >■'.

tlRR ofo txi^ib ’.BiĂâiîn1_______

~ idmhlsq ni uricM’n' 3jf>? mquaib .jjf.wi!

fi/db .Ai.ingîmop onq jîhf ______

Wioyib ■ AMAMAiMUIRAftâa ! I

'?£Î          Jy igx £ g.

ygl ttib £87 ■y?~ish£jc.;/-j /qgSb *• omrilfeș ni uhqrn-q- ••.;? q î!fen6dob pibomUK»VO MU/t^^ ' ' ---

" - £jfog\oj\âî'          .

E nib .Hi? ••>; lei1 ajor :

M ribnsdob .u..*•?.:■ ft J'>Ș3KI£AM j

-7-Act Notapal nr. 1145 f dlfrXffi

Iritabulare, drept propriu în patrimopîtn q medic . asupra c-otel de-1/2 dinții dobandit-BriyjȘohyentte, cota actuala 318/200ffi *" “ ANU1LA
‘.v. I's ,fJ? ■              -*>■’’ 1 -                 '>ib


11 Șl                    _____ .------T-——— -y


TT7-—

ifLJG.n»i7v/ 5Ț.A


ț^cconfine<jatecu caractgEpgreoFia/i.’prgegqjfec^aJ^^țfefffa^gfeȚ/zkSgZiggOiî--v : -■■             ^-flag/wg-g d/n 6


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ’câ buri propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 370/20000

...... Al '

1) CÂRSTEA JAN A-M ARI ANA, ns.HOHOTĂ

OBSERVAȚII: ip legală C25.

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic , asupra cotei de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 352/20000

Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013.emis de Ficard Cătălină Nicoleta;.

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 207/20000

Al

1) SIMINA ELENA-MARIANA

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 0Ș/Q.5/20J.4 emis de Ficard Cătălină. Nicoleta;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1,58% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 316/20000

Al

1) BUGIU MARINA

OBSERVAȚII: ip C30                                                             .'•<            -      . .

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale deparanție și sarcini

’   '    Referințe

119705* / 22/12/2011

Act nr. 0;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE. țoța.actuala 1/1 ,

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prirrinahdiereanr:87643din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov. inscrisa prin încheierea nr. 9^649^En-20/B9/£QiA>-1 r •

93150/16/10/2013        ....... t

Act Notarial nr. 982, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta:

C2

se radiază dreptul de administrare operativă înscris sub Cl>. numai pentru cota de 1/2 din cota de 3,65% din imobilul de la Al, proprietatea B4.                                       ;.......

93184/16/10/2013                            .   .7:.

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013

C4

se radiaza dreptul de administrare de sub C 1 numai pentru cotată 1/2 din cota de 1,93% din imobil. Proprietatea celucdSSUb B

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoarg:9785 EURrQRfez^ifâ^â diferența de preț neaGhitata, asupra co.tei de. 1-/2 din coîa de

’ ui ’

• «•- —••‘A.v”'*-'                         1

x—--------- - -

din imobil, proprietatea celui de sub B 5                      ^ 7

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93241/16/10/2613                                   '         v z -

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta; / < - ;

C6

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

i

C7

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Val oare: 6412.5 EURreprezentând diferența de.preț neachitată, asupra cotei de 1/2 din cota de 1,66% din imobilul de la Al , proprietatea celui de sub B6.1

Al

1) JUDEȚULBRAȘOV                               "         -------

93293 / 16/10/2013

Aet-Notariaî nr.-965v din 15/TO/201-3~errns-de-Fi«rrd-€ata1tnaHSHcoletar' *    -      "                ;

DagwmOTrearE ean^rre -gatgru ^rstT^ersmafrpmKfareTieTJȚSveBemeT^irnrr'b/'^iivt/i’:

•Pagina^Tftrr&

înscrieri privind


•••J dreptpri reale ae garanție și sarcini

14.Q                        ICyO!a*JJțJI rvț      HG UU


Serntaroui.______   ______ _____ ..j,____ ________

C9 Euro, reprezentândidîferebță'db preț ndbchibâtj^iprtFcdtei-d^l^ din

.1 _ -% -»jrvrt/ _iî_                                       :  -.:u  .•.Qrt*      ..k - -I -. <   ...w.       f . k-,  ..

____1)

111677 / 09712/OfeȘ.__________________________________

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină NicoletS) ' ?


cota de 2,70% din:'iMibMuhtetlâ»Ăbi,,; "’b "nr '


000i;y\0V E s’sjtir. s;rci' -înnavn.T? ~nq rpranoC' ‘

țrrncH y .Xmi’iiĂM-Wăț ••ii': «‘x&j u.-----r

tst------■-------


se radiază dreptul de administrare de sub CI , fiind rămas fără obiect pentru cota de 1/2 dîfii/cbl^ dej‘2^W'4ift pfoprietatea celehjteesubicEHȘ^ J ■ ifnr.b >-6'uHn'Mj3TA"rj;riFOi]--i Intabulare, drej......

EURreprezentând diferența) decret nebc&ifâtg . asupra___________

din cota de 2,70% din imobilul de laAl/bfebCiefetea^etebdesubrBBil?

1) JUPJgȚUl $M$0V                                  >^T J.i.

uiwvw /

Act Noțarial nr. 1121, din 06/l'^^-3i&i^idte>a.PnHcb^^fi^Șo^ n y / B3>tădîăzOrepujîTdFt§dMbBst®ii^dpăratibă5®SHi®wSr®M9WRÎW^ C12 pentru cota de l$b            :3;l^r^«»in-irtltttpJ<n<țt^lAi^r-

proprietatea de ijtlB &.9b Hi!ldc;-'i:           \ i»o &yr> n>'b £\f eb «->• •.


CIO


Cil


11


diferența) defprețneâcbitatâ , asupra cdteî.d©l/2


(/.


sd’tadiază dreptul: dbr^dțrifi^stfeneidpdratibăili’isiji


tll€•</■»>?.     ■, gj»&7î

f         * ’SHS 'V-' *: ’•■

‘‘W'1. r. . •_ bO’ ' '■


— - AGt Notarial nF,14^, din 05/i3/2013 emis de F-icard Catatina-Meonfe

Ise radtezâ dreptul de.adininistore.îrgpris sub C.l, fHnd-r^ți obiect pentru cota de l.siftiiqiwifirilr'1""1’        -x

sQB.~B.ul         Țnîid șyăiBÎMdi'ni;'.

WăWlăre, clre#»

r.*“--r - —

dtn lPîi0tfi^jdejat^i proprietatea de sub B.10


C13


C14


CO/’O       Eițîiri.if 6103 (Pilqevno..» n rq ^'bncdob

-------—" ~ ‘          ■ \fekta Mwiig-ZEEL_________■

n.<_ ?      <"                 '

■ - uS1 b       '.CȘ.--/

!<V’:                                         ... ..

-» :   *.• .-.•       *, . ■‘iC' ~— ■

1 • •- .


obiect pentru cota de 1.          ipritâtat* tfcSdîFÂO't,                   ’

sQB:B; Țnbb ș; •foîfâV; .'^Vb -sF

WdWlare, 4 r 0*                          Wr

EURreprezentând ^ifi^nțade$teț neafhifâtă>; asupraiapțeiSib HjS&% f ■ .............* • * "      ........ OOOdkțfefE ftisutM. ■


uiauie ■,

______ __...oEy.zv .i-ya\'^vc.. . g Fi^rd Cgjtalifta ț^coieta; msUWiÎMriAftrawBentru cotăActNpțariaJ nti.


Al


8®                           brtfVhq hehienl

H □KfMMtffcMI.    «teB.ii J —.17-' ~.f--------------------

epifainîstryp de sub C l.pentru cdtade 1.76%^^°^^s-j:\£k \ jfiD


:Q y - J>A !>b »qe r> -i s'udsl'. ;

iV-feâAĂa ^Hfăoui 3uuieMO7 ti

Ah wi'șțartM'. Abq t <\’vn» uwiBifrfortfcoekJ. 53 mb «iV-.ț^rd           ^3

........ ~              ...... etofwiwjrțj>eîEer mb ,ioe .'in iai^yeM «3A

‘j/’eiî’ Sieibsi ea.A-ifiiJîȚhunbB el


eb'^’bj n:fe $\I ,?b tfC5          kJ


-17/11/201-3-emtsxfe-FicardCâMiriă-Wcbteta;--------


sic*. uiȘnwjlBrnud i TdV?EJ0£\QJ\aiJ^8.rEE!

r-îb /-IU" >r IsnB-loV1 .'.A tiuginb î-A.s’bt,-!         ,

b *


i,l 2D 6ÎO3 biOAU’-i c ’q-j 'U 'Vic/udei'”' îei:.’ '<b ,^,^4&np6iq .!idi-'m nit juWgul' ț;


$4+ădiază aipjpftii                         d i,                        ~

de 1/2 din cota de 3,ibB%bfa*frrtâbiialde lă.A£,<F^obrt&ajlieâ.câ&i a&> sub BIS__________ .,___________________ 1.05 dh-e ăb L-

Itâftbulare, drept d&; PtXTBCScn teSAlA, Văfc&ffe312teB7.5CEllRc^tipila7 cdtei de de 1/2 dirî«îdtâ\dl©B,£8%»diniimibbiftd*die^a.-A^iprb^i*$feiftâ¥'

£.^a euz st iu!-,?.,- r^ieiynqovj J A pi eh iu'dorc


B151.35 dua ăb i


Ci


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C24

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B16.

Al

1

C25

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la Al, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116174/20/12/2013

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoieta;

C26

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 3,52% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B17

Al

116415 / 20/12/2013

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoieta;

C27

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1/2 din cota de 2,07% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B18                                                   •

Al

44404/09/05/2014

Act Notarial nr. 397, din 08/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoieta;

C29

se radiază dreptul de administrare de sub C 1, numai pentru cota de de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

C30

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:19516 EURasupra cotei de 1.58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

/VnM -

/$'??     ^ÎO

- w-

—PagtrraS-dtnfr

Anexa? Nr.;Jaa Bante&;l« \ :      rr

Unitate individuală, Adi£sa: .Loc.,BcasQv7’St?'fe^ti^cMQ;'iâțte7i' Ăp- £i' ljjdJBrașov_,. Părți corii' une:'terenul diS%Șrmp7Râflșfti!i^^-d^apa^:p^^WefH(ăO^ii^|i^rî3^-<^^î?șcafiJ,.hdluri,

------? VM<----:-------

irajîAi Ob^tjjtrjh ■Ar™ 1

___________________________________________________________fjvTgaui __,_____ SyațiU 9 parter compus din terasa in curtea de lumîffă'cu suprafăță"Utilă tn^Sffl^^^AȘ~,3^mpă^^lervește Sp.2, Sp.-3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de-te parter-Sp.-]., Spr2•.•S0.3rSp:4,r Șp;5, Șp-.£sp.%1&r8 șj           -etajul I;

Sp.l, Sp,2, Sp.3, Sp.4. S,p^..Sp5J7^.9; Sjj’.l^SpYfi.',                   lâ eâ&.ll; Șp.i; SjȘZî        Sp.4 de

la mansardă- --•    .           ■■ ■ ■ ' '                ț.-'.-r    ■>.


jKlr iert

Al


W cadastral

1I9041-C1-U48Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din caftea fun^^-otljl^alăr ^i^^tie acest birpu.                                 ; -yu.-.. /                                                   ;            r-             nA

Prezentul extras de carte^n^ară-e^țecyalabit la/autențifig^feaîdp^tte’ncrtalpjtlipiirialtoei’ațtdlbr juric|ice prin care se sting drepturile •eââteippeidBriiattși-.pențn/ dezbaterea* sucaefeiuh'ilbf, iar IrtfOrrtiâțHld pfereferate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. ....... .      .      .....______

Ș-îTachităt tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038642/17-10-2018 in Sdiâă'^tÎBe^teritfilAȘiâviciul de jTuBITeităKIrfKÎbiliăra'cu cddur rir^^ “       ................. .............*   '      ~..........

Data ^Auționării,                 ' ;r -

18-10iR018                 ,  '

Data eliberării,

/ /S . '•?: , 'Vt .iii tetol*

v<:-,

Jî . ■    • ••   ’-t/      * V..J. •-
•Dbctimentjc^re conține date cu caracterpeastmalrț>rgteiabe,dey>revederilekegii-N!>,6W^8ai.                      -Raginaficiin 6

C/T O T ,     ’1         f - ■ • —     / i

cAB <3o, cA6 <??, C*8>

f Nr. cerere ! -142025

Ziua

i     17

i    Luna

■ 1 10

, Anul..

2018

■10

■ii i

••       ''100063508-124


pO^TAK-^ ua CDMIM/!


o*£> e>,f2znJ/Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U49 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter; Ap; SPAȚIUiO,:jud. Brăsov-iU < •. 77

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate; acOpdrisul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II ' - ~ h71-

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită..:

Suprafața utilă (mp)

Cote părți

. comune .

Cote teren

> t i’i \ V ț ’i £• i:    C * ir r ; r ;

\ ■' Observații"/ Referințe

Al

119041-C1-U49

.        ?y:

jtiv5-?76

440/87000 ■

‘267/52700

'.. . : ..                  , ;.l '; i -.             'J : '

Spațiu 10 parter compus din.cameFă portar cusuprafața utilă; măsurată de 5,76 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5 și Sp.7 de la partbr;-SpiliiSp’.2,--Sp.3; Sp;4, Sp;5/ Sp;6,!5p.7, Sp;8 și Sp.9.de la etajul 1; SpJ, Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.7, Sp.8, Sp.9, Sp.10, Sp.il/-Sp.l2-.și Sp.14 de la etajul II; Sp.l, Sp:2, Sp.3 și Sp;4 de la mansardă                                                     ĂRAUtA?-s U'JAZ Pite

B. Rartea ll. Proprietari și acte n. ^->5.?

în:

.--■'■i'lQ j• v*’4' s." U;-tH,%>.tf n’*<■                       .

scrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi rea le.

j-.- ■     .-.r .-.r

;.. s ; . Referințe

. .. ..... . ■ . ■• 1:* ..♦? 0

,5 : , v^.-. y» \<      . ■ r

119702/22/12/2011    ~                            "

:»■    >;■ ry-hpsc

Act- nr."-0-(si act rrrr93052/2610 cf- declarația aut.: sub nr. 1020/2010 documentația anexata - -                         ‘             -

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nw390/2010)^          d,r-^

^g'^ftp^COLETA Si

B2

' puc                            -ib' /'dț                       :

Intabulare, drept de^BR^jgglgȚAl^ggrjțgțnu    0C ;972/20p2,.dobândit

prin Lege, cota aCtu^la7,4?3^.^0(^)A £<             mo «>7. t . i.

;         •    ■'       ■' ’/v*.                       .•..■••■. c    n < <1-.^

A17. B.4. B»5{.B.6, B.7, B.8,

8.15

. ; , .-.- ; .;l-7, 8;18, B.19'’

B.9, B.10, , B.16, B.

1) JUDEȚUL BRAȘOV, ; domeniul privat        '  ’ ' ' :

iaSfi 43'>MAr> • ■

ț

iriSGris&prfajf poziție transcrisa din CF11904l-Cl/Brasov, insprisaprin incbeierea.nr.

ÎZ®^Jo^2onT ■

W201i;

i

931557 16/16/2013 ••                       7-b              -

Act Notârial nr. 982, din

B4

Intabulare, drept de’PR^PRIETAje^ tKltcd'ă.'dțșpț cUWjiăCăfe^că1•ț^țh’ propriu în patrimoniul de afectâțlune'afesrifișȘ-'e>«ă!r§^,|[^^^^^^ medic. , asupra.,cotei, de 1/2 din cota, de 3,65% din irnobAulgBeîJâTiO dobândit prin Convenție, cota actuala 73/4000         ‘ r

i

1) BERAftlU MĂRIĂNA, divorțată                            î

93190 / 16/ÎO72tOÎ3 . .' ;                         ti-

Act Notarial nr: 983, âfn 15/10/2 013-^rhis'deW!Ficărcl 0atalinâ4\liGâl8t'âfif-^

-jr                     IU'5»

B5

Intabulare, drept d^PR^fWTAVemjTIthrde'drept cwrrpărate',c3’burr propriu în pațrițnpnjui. de afecțaț10^5git®5nți^^ărclțăHi profe^râ^dje medic, asupra cotei de 1/2 din cotă.de l,93<^din:im*pbihjl ckHsAI dobândit prin Convenție, cota actuala 193/20000

'i £t rCi'l;.

.-.s- r V "

^OBSERVATtl-.IPOT^QS                         F :

. -Și Afh-       ’. ■Ftc.t

9322

1.5 / .1.6/1Q/?0|1;3.\»1-'.Js>«Ș«LCMM J>                                   S-d

ii’.

Act Notarial.nr<9^ dinjlBA^^^^^WP!?W^ț31iiia:^Hcol®ta^ ; î!

'v'" ‘

B6

Intabulare;-d^pfc de^pi^MWB17ST^cu-tM^diâ-dr^tgcuhftpă^Fe;Gă'buf> âfecț-sjțliiW de^feat e^rcitării pWreSfenae me<^ic./ăsqi^cqtdL^& î/i^iniCQtă Ăe i;6,6:^oidin imobilul de la Ai",

n:Al-

doi^ăn®t-â^d/Cdn^ft(;ie,. GOtâ'actuăla-166/20000 - -        . . .._. ..•

■- ■ •; t           rV '■ •                                 .

ar      ? kb r,^.- ::.lv :

■.                    ’ -;h

ETCH'. FTTu.r.7^ VC 7'- .? ..... '   ț <- ’

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 1 din 6

i^g^glg^yi^areja dreptul de’r^.,gTjggc?,Jf


’hft 985, din 15/10/2013 emis de ^’P1. Ficăr^Câ^H^WGoi^â

■; dtepț diS£g^                               re ca bun

pățcin^hraRI^                        ....... ^feșiei de

&p£a c£fel âe l/^       ..... hmdbifui-^e laA.l,

isniaCon^Btia^ ^aji^aiari^0/2aQ^^^^ț^'';'-v ^UtUDlĂ             4 z '     ■'       ' ...Ăct®Cn's de^icard. Cțatalirjă l^jcoleta;

titob- dâ iw|?$i^|rarâjre ca bun eațrițupniu.l de afeptațiune destinat exercitării profeșiei de P^.c<®eț de 1/2 dlh cota de 2,70% din imobilul;d£ia Ă î.


nri                                         ■Al

«Ifi •«bi v»b n t fyfrtijitț V


________

■4 Hi&q «ykO            : '

Î3ami^aaawfecâ;

- ~_____W

«MîWîW; W Ri-nra


■ ' ■ ■" i

■Ț"-fș5i

,»j59fcEE~

ȘÎ^Gcjmbp :î«Fift^*BÎ^u!.j^Q«s ei 9b -V ,-qE i? <?,q? > q? .B ag >.o? .5 ac

..A....


®QQ13 emis deFfcard Cat-ajir......

?tW xfo ~ j|}b                               ,'w^ii' jW      rl^l nfjAj

d *d«ib ^grwlifdâJrtJ j <-« j “*« sitoi .-epsij nhcț; *

(Fr- • \


ifăa^9.13. gțpls d.ș


1,330%' <Jin‘ imobil de la 4Mfofr

2043 ern is de Flcard Cp


sa.. llMilflHI tW-R*

i^ic\ax.\ geutee:-


,.. ^^■^șiiiăîfesnV

Mifciilfu ° ,

od-'Avfl

sa.iibnBdnb'

WF4r*Wg 2JLȘ2E

8mLj


.......,...  f

Alfe <^86 .10 IsMfrjVf 1  :

o JqsîF .eiilude’lai j

.       ____________ lugtorfifițfin oi iii-ttfrriQi ,


7g2£Z£lMV

uhec

JEXAV * ‘ '

pjțftț-. \z€

îijel

jiBil

s*țWr y*U


r

frtb'.țffijfor! iBr.ejpM ;dA;


3fețaiții£—


omW sidihora i \ ees f * wfer'-


i' '

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

.. Referințe

B15

dobândit prin Convenție, coța actuala 318/20000,     ,            ; .

... .... . - Al .         -

1) MACAVEIU ANA-EMANUELA

OBSERVAȚII: ip legală C23                                            ’■

<7

115850 / 19/12/2013

-7' 77 . :

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena;     ’ v '  :        ’ '         "   / |

816

Intăbulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic asupra cotei de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul deJa;A 1, dobândit prin Convenție, cota actuală 370/20000   ■     3 •

-■ Al

1) CĂRSTEAJANA-MARIANA• •        ' ;

OBSERVAȚII: ip C25                                 '

t.     / - -...jv . • • ■

116176/20/12/2013                                 '•

Act Notarial nr. 1151, din 18/12/2013-emis de Ficard Cătălină Nicoleța;

7        ••

' *........■' '■ ■■ ■■■ ‘ ’ ..... ’ -

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu tîtlu de,’^fepț cumpărare bun propriu în patrimoniul de afectațiune. destinat exercitării 'profdșiei.âe medic asupra cotei de 1/2 din dotă de 3,52% dînimbbilul de [a A 1. dobândit prin Convenție, cota actuala 352/200Q0

-- ■

•           Al

1) PENCIU STELUTA-ADRIANA   '             7 777'  / ’

116421 / 20/12/2013 ~   '‘777..--777:7:       ■ă7/ 7<7,

.- i i ■

77 e - 77 ’

Act Notarial nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleța; w<, i

AfW

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul,de( afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobândit prin Convenție' .cotă actuala 2O7/26'o66 ' J '7 ;

■5   L7- • Al'.-, , ; 1

* •

i) siMiNA elena^XMKna' 77:77'7": 7777'77'77

’ >■' î -7

*■• *’ :

44406/09/05/2014 '   "              ‘                  .7^..

r f. x- t-«w»cu-1    •

Actlftotarial nr. 397, din 68/05/2014 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;      £

5 • .t’f.- ’. :            : ■’

B19

Intabulare, drept de PRO^RfgTAȚ^cy țițlul de.dreptcympărpțe ca .bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exerciți^i profesiei de medic, dobândit prin CbhVebtiK. cotă. actciâla.31.6/20?QOO' 77-.. ' ‘7

, Al, ,

1) BUGIU MARINĂ         “  " T.      .,...7,.:.7 7,77777'7

. _.v

OBSERVAȚII:'-ipotecă legală C.29

h77£r77.

|wlilț.^»-.«^Lia4iș ------tid-k/Mn ț'&fâtâfyeTv----

_

*’’" ,...r....,^r. .. ... ......-........- . ■ ~ ■:

1XJ


nrifr d I ^tiiiîa^TfiixijXfersfBp'. dOfi ra t i vak *dfi«' su h'^AÎ *-iMurT&CrnK?'y i «5 < uwVv țW*"7%)>>»&•

ds siuP^^toK u»u14ni^r <n*s .-v^x ~ *><>       .•<


Jfr rt JC^W • MffyjUfc

,10% .dna unamp

TtV'FjUi.i- •3l>-©/IZr>

(e6bitată~asupra-eef


$gcî»l'T nib AnSf •<.-». Vi-ț^lri!-*. •-'■'•

■■~ *»r

"u s i b '.«; (■.; ■. t ț^&r >


to.r.hJfiq

-W              LU4W>. I--/V.-- .'U lU^VV        <- >

r,-n-j—r— -. jpjpM'.ah          --»>. .v~''t\ y *><> *»>> '-^, ci'r^A

^țgg'e pTef’rietfiitâtă; ăkUpra totfei de 1/2 din cota’' ^proprietatea de'sub B.-7r—:—;


VEț^A 0 i‘X&EI

^^.Mb'.rcr-Â om i&i«^CT,v.h

«WtOrtlhisg !'.• i.ii-țiȚgi.q

WrilBSOd        3ihw«1

^<wTr.

ȘgjB^mBMFr

.îț» i$tWPMj >£

-  --M


.          ,,     ■ ■ ,......■     ■■ ■>! , .,. . .r.,    .»

l'- i.

B3 i®I®gTO JWWk

li 3

~             ~-’' j -' -—;—

ȚjtfittriwnUlnna< n>-

>*■


IBM


fâiiiitfâ

—"'■  •>'   • r;0 .^Ci':7>a:

»b jqeib /siKhMțam o

OWW>A*’

—-

jț șKn 6i        K>

u< șș a 9O ffȘ? ^,-

’«>n ^q-rh Ă\«hiri«jr<i___

■ > ’■'•

> ■>


1 Jtnq feb cJnsiWb el sb lulidoroi nsb

MîMKjr

yen>»i*tf»P*»*<l»1.'. *“•<’> lAlgi"      —- f - w —o- a-^- •

~2^%Mwty*șc»' ^|.<țib v*'Șg-?i.‘i lishoir.!1! \

WrVfl*1 ! &WVM - 7;"'. V* 3 7: 6 3/6?.Ș SRffW .   .


tAg£t> A2X3TG1I Hr?a»rb 3 Piudaln!: \

*»**•<** ••                     r- <                                    -

înscrieri privind dezmembrămințele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C23

EURreprezentând-diferența de preț neachitat asupra cotei de 1/2-din cota de 3,18%’din imobilul de la A 1, proprietatea B15

• ■-......

1) JUDEȚUL BRAȘOV

115850 / 19/12/2013                         f

Act Notarial nr. 3866, din 18/12/2013 emis de Batranu Elena''                         --------

C24

se radiază dreptul de administrare operativă de sub'C 1, numai cu privire'Hă cotă de 1/2 din cota de 3’70%'; din imobilul de' la- A l, proprietatea B16                             '                 '

' : - • . . A1.

C25

Intabulare* drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:12900.7 EURasupra cotei.de 1/2 din cota de 3,70% din imobilul de la A 1, proprietatea B16

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

116

176 / 20/12/2013

Act Nbtariaf ■hri'ii51,’din 18/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicdletâ;’ ’ ’                  '

C26

șe radiază dreptul de administrare operativă de sub C 1,, numai cu privire 'lâ cdta' de 1/2 din cotă de 3,52% din iniobilui deYa A 1, proprietatea B17

Al

11642,1 / 20/12/2013 .  ;           ....... <■'

Act Notarial, nr. 1156, din 20/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicol.eta; -J...               ;

C27

se radiază dreptul de administrare operativă de syb C 1, numai cu privir^iâ cota de. 1/2 din cota de •2/07^ din 'imobilul de la A 1, proprietatea celei de sub.B-18            /   <

Al

444(

36/09/05/2014

Act.Nșț3J’^:jnț;.;397, din 08/05/2014 emis de Ficșrd/Cătălină Nicoleta;

C29

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare: 19516 EURreprezentând diferența de preț neachitată, asupra cotei de 1,58% din imobilul de lă Al, proprietatea celei de sub B19.1

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C30

se radiază dreptul de administrare de sub CI, fiind rămas fără obiect pentru cota de 1,58% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B19.1,                ;

Al

77423 / 03/07/20.17.'

Act Adrriinlsfrativ nft;7062, d.ini 13/06/2017 emis de Consiliul Județean Brașov; Act Notarial nr. 988, din 29/06/201.7 emis de'Ficard Câtalinâ'rftfaioleta’;

C32

-

se radiază drotul de ipotecă7 legală/inscris Sub C.19 in favoarea UDEȚULț^ BRAȘOV^asupra cotei ?

de 1,90% din imobilul de fa Al, proprietatea celei de sub B 13, ca fiind rămas fără obiect

Al


?■

)

înscrieri privind dezmeWbrâminlel7cft;eptuîui'‘dle‘pr!o6i‘ietătel ' 'J dreptt^^/WâiW^;V

î,          ii-xiiot; 'Sc

'         nReferințe

f! f          .

■ 119ZO2;    7-'.--r.. ..

FTTtFT ț ■      r ”

! ■

ACt

•.U-. ,R? ? ■ m ■ tâT-AT-iir • v

f •

Cl

Intabulare, drept de-ĂDMINIȘTRÂRE;!cot& ăctuala 1/17 di-cos.7

■            •- .•.•a.ai

1),. consiliul

'jcvtcU        n”.v * , ±. w, ; • •

OBSERVAȚII: poziție

poziție transcrisă'cfin'CF‘¥i^4'l-C:î)rB}^ov^inscrrsa prin inpfâterea nK.

iCftăfeKăagȘffiî ^813 din 20/

09/2011;

93155 / 16/10/2013

Act Notarial ■nr.-982z din-15/16/2O13 emis de Ficard Cătălină Nicoleța;

7WWa*'*-. 1 -*» €VCTi.«rjih. v

C2

se radiază dreptul de administrare onwațiyă dg-șpb Ci zfimd ,rș.rpțs fără, obiect pentru cdtă^de i^M^c^affd'^73f&*5% âmî^bW’ăfe'I^Aa; nrabn B4.i /

93190 / 16/10/2013 7               SȘf"

Act Notarial nr. 983s-din 15/10/2613 emis deNP Fic-ard Cătălină Nicoleța; -7

C4

se radiază dreptul de adînFnȚstjaKe:Sțibrăți^ă'.dd'Ș6bȚ:.lT Wrb;ăl cu privire la cota de ~î/2 dih"cdta''dd:l£9'3'% 'din lfnbBiful^de'W^A'ft proprietatea celui 'd§’,su'6’-'-1B.5:1 1 A     r}          —h >■

/o*. t?at " ’

C5

Intabulare, drept de IPOTECA REGALA,.Valoare:9785 EUSrepcezențănd diferență de preț rf§^H1^â7ăst^a 'ro^d^,l/25^^ri^^u^$$3^ din imobilul de la Â^.7W^ftefăteaftâ’(îi ăd ^db-^vS.*! ‘  ■’ J ■ • .~7.‘ s

■■ ■- ■ ’      Al

■ 77-.7*2 ..7’77? ‘7? 7;' :-7

4â.^a. ;.;y.r^i.Ty.«rir';-rî -: r r-----------------

7-7.. 7. ’. 7 J*r7r ; J.7        •

Act,Notariăl7rk.;-9ă4iicliD.i5Zi^2Qi3 emis. dâJEicard Cătălină Nicoleța;.;     *

►v’Ai-Zfr-YS 7 •’'.<*>, '• *»'■• ”: ~i

C6

se. rad iâză? dțept'ULd^SSW^W®^'W £’* $$$£* Ay privire; la cota de'H72iJemcQt'a:' gerrlță^' dîfr imdblfuf tfâ-îăiAl, nroorietatea celui dff                     ■’i' 7 7;:7 z7‘7 7.-'

'7/-7'    < 7" Al? "   '■

C7

ntabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Vajoare:6412.5   .

. .1 ....... A1

Pagina 3 din 6

Document care conține date cu caracte^perșonal, protejate de,prevederile'Legii Nr. 677/2001.Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


.?:■,■■■■■■:■■ ■Unîtateinclîyîdițâlă/ Xâ părți comune

~ ' ; • ■"

■JW L'1

w


•rfc-țStl—V

iu|of

,.de Ta —.-1- . ; _■                                         <^-, luHnnfȚii iiih .<>0^ f           A'tH <?ir:'4K'giA---' ■     __________

vo^Ăflâ juV&nf| {£

..............W⣣hos a avx-ixi

acest

^f^i.ice prin zentăte sunt

ăîrewiciul de ir WUi iăâ&u.-;


-Spâți t®., mansardă


-■•'.'sus

-Al'-

- s-aihoi r,_

leznaterea succesiunilor, rg&jft iii-

^ 2018038644/17-10-2018iSt sL’anw E (QSX&r W£ nfc;, ,

’bs

£mj»șț p’îb :• î.U/ ®.bț sJcȚK'&rDațașolyți^fiijrii, ij «i ehfu»

.                                ■.1             ...iUi'

-----Dată-alWrăril,---------------■

/.. /        _____________________,____.iswaOfc

1 m ’ ■“* '■ ’ ’s r eTr :9f6oisv

• *88 •. I ib Jwiby<*iM^fc Tă^uiirt

■ _ L . ; I.Vf8<du» eb tatou .......2.            •_.                          ■ ■ J-.-

:Î6#i3b «hiȘ iemSi IsAm ••; f!5 dt/F obJsfMm&țs Ș 'tfU2ÎSib ls145'6S’'i633J'^<'>C(' .TA s;-5b 'bT»do7nî "»îb'j|

”,'§8€~Tn' 'siiSdinȘĂȚ^oaeSâ rti^Sbu('luîîîtiir«>^-9B ilTnțp

7a.~'~?~

bniipț» ,tl 8 du? dbtâled
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


■f


■i


ANCPI

* » Q K»/* O V


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE    x


Carte Funciară Nr. 119041-C1-U40 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter, Ap. SPAȚIU.l, Jud.'Brăsov? ' ...   ' '.j ?.: .   . ..

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II                                  -. J___________________________________________■

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața litiicT(rnp)

Cote părți

1:cd'mdhid'iî;'

iGpțe teren

ti ;> t-Qbservjațij ./,. Referințe

Al

119041-C1-U40

■ 15 T

ii2Wo'(tâ

-680/52700'

Spațîu 1 parter cojnFjus din câ'mâră; sterilizare Vulsîiprafața utilă măsurată de 1,4,67 mp, deservește Sp.2, S'p.3, Sp.4, Sp. 5', Sp.7- de Iarparter :

• i -                                     -i-      -. ..

B. Partea II. Proprietari și act^

—-----------------------------------------bb               cb.'-- ..J' .'

înscrieri privitoare la\dreptul de proprietate ș Lai te drepturi reale /’

• fitt*’-.                       ț-                 :\.'t • r. f jjt                    : •'fi*(          .n:»

z ■ z:    Referințe

119702/22/12/2011                                                ;

Act nr:t) (si act nr. 93852/2010 cf^dfficlaratia aut; sifbrt>r.'’102O/201!0 dezNP FI.CA'RD. Cz NICOLETA si documentația anexata ab - .i     :■ nib ".‘Oft.;*                     siv-.-z.s z. ■•••„•

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010);                                          ?..ac:<;

B2

Intabulare, drept cie PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobaqdjt prin Lege; cota'actuala 9100/20000

A’ ?A1./ Bț3?B.4,'B.5, B.6, B.7

■r :           y ■ ■> r ■■ r. r e c a '

1) JUDEȚUL BRAȘOV,, domeniul privat ...               . ....... ..                  .. b

QgȘERMATil: poziție țranSCriSa’din CE'ilBdĂi^l/Br’aspv, 'inscțisă prin Ihcheiel'etânr. 87643'din 20/09/2011; transcr/sa^ft'Xy’llPQ^-Cl^răsov; ZrtscrfSe’î/r/A &fflftfe/&'earrtr;t87g4SfeÂht2G/â9Z2011;

931

Act-Ndfâțlal rw-, 98^dîn^^p/2pl3,emfe^                             fc>- —

B3

intabulare,: jdrept                                             ga bug

proppu in patrimonfurde ^fecțațiuqg ^ratii^pxercjțani prof^qj^dș medic aătip''ră cotei de 1/2 dm" 16,80% din imobilul de" sub ^1, dot>ah(fti: prin Convenție, cota actuala 21/250               ■

1) POR AUN^XWABiU >................................ ...........

OBSERVAȚIE ip,.C,3,.Y^I'C-2 -     ?                                   -r •'           .

93234 / 16/10/2013 --2                                               •         ..

Act Notarial nr. 984, din 1^710/2013 emi.%d^^arB'Cațalina;^lico1gta;                      5 '

B4

Intabulare, drept de PRQPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca propriu în patrimdniul.de afectațiuneittesținaț exercitării profesiei de medic asupra cot^'deH/2                       dp^b'A.-li

dobândit             cdtf-ă^^oi/^OoT1r ' :    '

• :• r. i.'..                         .

«•', r ? . ;ri.. \ t »:a t' r *■ ?

1) MARI NES CU «0RA7IU - CORf4EțW~ r, .                      z   v   . z z~ -

OBSERVATil^ip. C.^ve^.ț'A                      '/         ..     z                    '   '■

9321

13 / 16/10/2013                                              . ' ''bb z..;

Act Notarial nr. 985, din’15/10/20î3;ejpiș;d^țțftFHcafjd;ffatalina?Nicoleta;.;       •

B5

Intabulare, drept de RROPRIETAȚEcu titlu de drept cumpărare ca bțtti prdpriu în; p^‘nm^^$ef^ș^MHTfdfeaiel cț& medic așupfa cdț£|t.£&■1/2 .d|Bf;23b53?<>^djp,'khobHtilde sub 'A.i; dobândit prlrf Cdftvehtie, cota ădtOălă 2355/20000

1) GAMULEȘOy ALINA-CLAUDIA                         lir il Ez & Lzz i

-- ois^^rn^cs-'-- .                  .„ .zb.: :b..b/z?- „.

1116

68 / 09/12/2013? ■:                         Z........ -.            -

Act Notarial nr. 1120, din .05/12/2013 ămis.de WP; Ficard Cătălină Nicoleta; z

fafts^nsQr^Rriyitoare la dreptul de propy^jg^^0aBțyrl.

J“feWe, drepț'ie?PROPRIETATEtttlbtW^^^0^ă+ăT& câvbWh' gFițîh pătrțrtipf^^^^ne deșținat e^^^^^ofesiei de

MOȚ 1 ...... :

' , ' ■ - ' Acț NOțațial rir.113ff, idiri 12/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta;
Intâbulăre, drept dp PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în pa^^|ftIlțE|faâfe^t^iiiaea<^intafei^fefig^ci^profesiei de medic, dobanclitjrln.Convenție, cota actuala 3066/20000

.buton ¥lftsaB-eie5 juâl'aîioye'iSeifiBhii'oîs ,r«p eiâinâ^âit.^ -

C. Partea III. .SAȘ/CINI


LIA


Al


ev*£1£_

Vîg-ab h»n»w i Srriimoti ișh-ă®. j            ’yM< «ggffi-ta..?qțp-ujr-<

••'‘ ''•y                                        ~i■ei^așpv, înscrisa prinjnțheiierea nr: 87643 din 20/09/2011,

CF 1^9^H-Cl/BraS0v, inscrf^ Bfin inchei&rea nt, 87643 din 20/09/2811;_______

' —


•fe Ars.ll&Uâsila&lUi^subJLl^^                     ---r~r~~—-=~'--?

;; ■'   , /’■.,'ytO^CX\Ș£ \ £GVeiI;

*?* &Tsn * Î5Z jmotftWFoe •.eiex^ns' ’ eliBinemuaob'.

A? qios&ym* Ap^-fe iqgîb \yisfudB3S~ "


G>i*FsF ;qsnb     iudfi5n I;


■HtăJ €X6-SV0X\ax V ^\o'-^pib ,eg'e^ , .sialud^lnȘ ‘


liMtte-iob'd^iig.'ni dfeo (>1 tihcRUn laStf s&țHw^ MqiiP-e libere MâOi n .eilnaîVipeg nng Jttuwțfcxb-~ :AM3mJ>ĂWUA-WW»MA9 4t.- ■ -7-■rpps-


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, „          drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Cil

cotei de1.15,33% din imobilul de la Al', proprietatea de sub B.7

1) JUDEȚUL BRAȘOV

.                              v )'\v>- ‘a.• Cit-., ■ i. ?• i. V'O•< v ;           o • V. ‘V* ' •; ‘

-----------------------,--------------------Gartp ^unctarp^^^041^L-U40~(Ș:omt(na/Oraș/Munieipiu:] Brașov

'    ...... ‘   ; electncâț^BiaameraăuKcasa,scării, holuri.

m!s

/Sui’Bw ■ corișOM

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comuheX. ;

Cote teren

Observații / Referințe

’11664i-ci-U46

15

1123/87000

680/52700

Spațiu 1 parter compus din cameră sterilizare cu suprafața util ă m ăs u ra ță- de 14,6 7 mp, deservește Sp.2/Sp.3, Sp.4, Sp. 5, Sp.7 de la parter

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest

:

Pt^Bhtyl.ișxțrșșdp carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin q^^^^1sțîng;drepturiie reale prăcum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile preZentate sunt ^uși^E^ibife âfj'.(jri^e mo^ifitairb,in condițiile legii.

;            ■tariful dp 26 ROR, -Cfiițaptâ interna nr.201803:1671/17-10-2618 in suma de 20, peptru serviciul de

p^bHSÎteițe irtțobillarâ cu codul nr. 272.

,. Data soluționării,

Data eliberării,

/ /■ -

Asistdnt

GABRIELA(parafa^semP


'r


■ț»-


,-1>


•vV


■>(j2 CjoMUăI : cA8 4 )       3 > c^&>


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate lriî?&iWtă Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U47 Brașov

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 23,55% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actual a 2355/20000_____

1) GAMULESCU ALINA-CLAUDIA


OBSERVAȚII: ipoteca C.7

111674 / 09/12/2013

Act N

otarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină Nicoleta:

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun 1

.....Al

Docum

ent care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legi: Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 4


Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter, Ap. SPAȚIU.8, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acoperișul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul II ■

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U47

2

132/87000

80/52700

Spațiu 8 parter compus din WC cu suprafața utilă măsurată de 1,72 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.7 de la parter

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

119702 / 22/12/2011

A’ct nr. 0 (si act nr. 93852/2010 cf- declarația aut. sub nr. 1020/2010 documentația anexata

si act nr. 73870/2010 cf- HCL nr. 190/2010);

de NP FICARD C. NICOLETA si

■)

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEconform HG nr. 972/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 9100/20000

Al / B.3, B.4, B.5, B.6, B.7

L

1) JUDEȚUL BRAȘOV, , domeniul privat

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011; poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93178 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării Drofesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 16,80% din imooiiul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 21/25G

Al

1) POP ALIN - OVIDIU

OBSERVAȚII: ip.legală la C-2

93238 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 14,44% din imobilul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 361/5000

1) MARINESCU HORATIU - CORNELIU

OBSERVAȚII: ip legală C5

Al

93290 / 16/10/2013___________________________________

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoleta;

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U47 Comuna/Oraș/Municipiu^prasov,

-----—        ...  ....-----------------------------,--------------- —                i—-----* -4-1

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

---------:----î—--------r----

Referințe

B6

propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, asupra cotei de 1/2 din cota de 23,55% din iir.oorul de la Al, dobândit prin Convenție, cota actuala 2355/20000

1} CURSARU ANA

v OBSERVAI ii: -ipotecă iegaiă C.9                  '

113691 / 13/12/2613

Act Notarial nr. 1139, din 12/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoletâ;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEtitlu de drept cumpărare ca bun propriu în patrimoniul de afectațiune destinat exercitării profesiei de medic, dobanait prin Convenție, cota actuala 3066/20000

Al

1) NiCOLAU ANDRADA-CAMELIA

OBSERVAȚII: - ip. legală C.ll

C. Partea III. SARCINI

C6

se radiază dreptul de administare de sub C.l numai asupra' cotei-de 1/2 din cota de 23,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B.5

Al

C7

tnicrbu 1 are,"~ dr ept Tfr1 POTECA tBGAtA~ Va+oare: 19 7T 3“. 5 .ELLRjoeDifizentând rest de......preț neachitat

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

111674 / 09/12/2013

Act Notarial nr. 1120, din 05/12/2013 emis de Ficard Cătălină:Nicoletâ; >

Alse radiază dreptul de administrare de sub CI , fiind rămas fără -obiect pentru cota de 1/2 din cota de 23,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B6.1_________________________________

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13908.5 EURreprezentând diferența de preț neachitată , asupra cotei de 1/2 din cota de 23,55% din imobilul de la Al, proprietatea celei de sub B6.

1__________________________

UPEȚUL BRAȘOV________________________________

M.3/12/2013ir. 1139, din 12/12/2013 emis de N.P. Ficard Cătălină Nicoletâ;


Hză dreptul de administrare de sub C.1, .fiind, rămas fără obiect fota de 15,33% din imobilul de la A.1, proprietatea de sub B.7


are, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:23474.7 EURpt.


Al


Al


Al

Pagina 2 din 4


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

119702 / 22/12/2011

Act nr. 0;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, cota actuala 1/1

Al

.1) CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, inscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011, poziție transcrisa din CF 119041-Cl/Brasov, Înscrisa prin incheierea nr. 87643 din 20/09/2011:

93178 / 16/10/2013

Act Notarial nr. 983, din 15/10/2013 emis de ?JP Ficard Cătălină Nicoletâ;

C2

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:9785 EURreprezentând diferența de preț rămasă neachitătă, asupra cotei de 1/2 din cofa de 16,80% din imobilul de te Al

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

C3

se ra'diaZă dreptul de admihtstrare Inscris^ub C.T numai pentru cofa de 1/2 din 16,80% din imobilul de sub A.l, proprietatea celui de sub B. 3

Al

93259/16/10/2013

Act Notarial nr. 984, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicpleta;

C4

se radiază dreptul de administrare înscris sub C.l numai pentru cota de 1/2 din 14,44% din imobilul de sub A.1, proprietatea celui de sub B. 4

Al

C5

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:6412.5 EURreprezentând diferență de preț neachitat asupra cotei de 1/2 din 14,44% din imobilul .de sub A.l,-proprietatea ceiui de sub B.4

Al

1) JUDEȚUL BRAȘOV

93290/16/10/2013

Act Notarial nr. 985, din 15/10/2013 emis de NP Ficard Cătălină Nicoletâ;

Carte Funciară Nr. 119041-C1-U47 Comuna/Oraș/Municipiu: Brașov

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

Cil

diferența depreț neachitată, asupra cotei de 15,33% din imobilul de la

A.l, proprietatea de sub B.7

1) JUDEȚUL BRAȘOV

_____Carte Funciară Nr. 119041-C1-U47 Comuna/Oraș/Municipiu:‘^rasoy

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Brașov, Str Republicii, Et. parter, Ap. SPAȚIU 8, Jud. Brașov

Părți corn une: terenul de 527 mp, branșamentele de apa, gaz, electricitate, acopeTisul, casa scării, holuri, sala gips si terasa de la etajul I! ,        .                                       ,

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

119041-C1-U47

2

132/87000

'

80/52700

Spațiu 8 parter compus din WC cu suprafața utilă măsurată de 1,72 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.7 de la parter

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2018038670/17-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Referent,(parafa și semnătura)


Data soluționării, 17-10-2018

Data eliberării,

//


EiwtRAi [Ț? OCT 20W |

IAOATADE.

Pagina 4 din 4