Hotărârea nr. 60/2019

Hotărârea nr.60 – aprobarea Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul – Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMAN IA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 60

din data de 20.02.2019

privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând expunerea de motive nr. ad. 2636 și raportul de specialitate nr. 2636 din data de 15.02.2019, întocmite de către Direcția Juridică, Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 și nr. 422/29.09.2017, precum și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 30-41 din data de 31.01.2018;

Luând în considerare Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către expertul evaluator atestat ANEVAR - ec. Toth Eniko;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și a prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și art. 97 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul privind vânzarea, în condițiile O.U.G. nr. 68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 422 din data de 29.09.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov strada Diaconu Coresi nr. 1 - Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi își încetează aplicabilitatea :

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dunprăveanu

privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov.

Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policlinica "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, în condițiile speciale prevăzute de O.U.G.nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, după cum urmează:

ART.l. în înțelesul prezentului Regulament, noțiunile de mai jos se definesc astfel:

 • 1.1. vânzător - Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov, care are în administrare spațiile care fac obiectul vânzării. Vânzătorul încheie contractele de vânzare-cumpărare prin Președintele Consiliului Județean Brașov sau împutemiciții acestuia, în condițiile legii.

 • 1.2. ofertanți / cumpărători - medicii, medicii dentiști, dentiștii, tehnicienii dentari, biologii, biochimiștii, fizicienii și celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică care desfășoară activități conexe actului medical, precum și persoanele juridice care au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale și cărora nu le este oprit, printr-o reglementare legală, dreptul de a participa la cumpărarea spațiului care face obiectul vânzării.

 • 1.3. spațiu - spațiul cu destinație medicală, în care se va desfășura efectiv activitate medicală sau activitate conexă actului medical, împreună cu cota-parte indiviză corespunzătoare dreptului de proprietate asupra spațiului comun, astfel cum acesta este identificat prin hotărârea Consiliului Județean Brașov de scoatere la vânzare.

ART.2. în înțelesul prevederilor O.U.G.nr.68/2008, cota-parte dintr-un spațiu cu destinație medicală nu poate fi asimilată cu noțiunea de "spațiu", definită de art.l alin.(2) al acestei ordonanțe, necesitând aplicarea unei proceduri speciale, stabilită prin prezentul Regulament.

ART.3. în situația scoaterii la vânzare a unei cote-părți dintr-un spațiu cu destinația de cabinet medical stomatologic, prin derogare de la prevederile art.3 alin.(l) din O.U.G.nr.68/2008, au dreptul să cumpere cota-parte rămasă în coproprietatea privată a Județului Brașov, numai: medicii dentiști, dentiștii și persoanele juridice care au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale stomatologice, având în vedere destinația spațiului (cabinet medical stomatologic), activitatea desfășurată în acest spațiu de coproprietar (activitate medicală stomatologică), calitatea coproprietarului (medic stomatolog) și natura spațiului care, neputând fi partajat/lotizat, nu va putea fi folosit decât în comun și numai cu respectarea prevederilor art.20 alin.(3) din Ordinul m.s.f.nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: "în același spațiu cu destinația de cabinet medical nu pot fi înființate mai mult de două cabinete medicale și numai dacă se îndeplinesc condițiile de compatibilitate între specialitățile medicale privind serviciile medicale furnizate".

ART.4. în situația în care coproprietarul cotei-părți din cabinetul medical stomatologic care urmează să se vândă, își exprimă ferm intenția de cumpărare a celeilalte cote-părți rămase în proprietatea privată a Județului Brașov, prin derogare de la prevederile art.ll alin.(l)1 din O.U.G.nr.68/2008 și în temeiul prevederilor art.7 alin.(l)2, art.28 alin.(l) și alin.(2) teza l-a3 din O.U.G.nr.68/2008 și art. 1730 alin.(l)4 din Codul civil, vânzarea se va face exclusiv către acest coproprietar, la prețul rezultat din raportul de evaluare al acestei cote-părți de proprietate, însușit prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

ART.5. în situația în care coproprietarul cotei-părți din cabinetul medical stomatologic care urmează să se vândă, nu își exprimă intenția de cumpărare a celeilalte cote-părți rămase în proprietatea privată a Județului Brașov, această cotă-parte de proprietate va fi vândută prin licitație publică cu strigare, "proprietarii vecini" nemaiputând beneficia de condițiile speciale de cumpărare prin exercitarea dreptului de preemțiune prevăzut de art.28 alin.(2) teza a 2-a din O.U.G.nr.68/2008, întrucât acestora le sunt opozabile prevederile art. 11 alin.(l) din același act normativ, potrivit cărora nu pot cumpăra decât un singur spațiu cu destinație medicală, în condițiile O.U.G.nr.68/2008.

ART.6. (1) în conformitate cu prevederile art.477 alin.(l), art.478 alin.(2) și art.485 alin.(l) și

 • (3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, profesia de medic dentist se exercită de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară, respectiv de "medic dentist" sau "dentist specialist", care își pot desfășura activitatea în sistemul național de asigurări de sănătate sau/și în sistemul privat, fie ca angajați, fie ca persoană fizică independentă, în formele prevăzute de lege.

 • (2) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariată și/sau independentă, se exercită numai de către medicii dentiști membri ai CMDR.5

 • (3) Medicii dentiști care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 din lege, exercită profesia pe baza certificatului de membru al CMDR, avizat anual și eliberat în baza următorelor acte: a) documentele care atestă formarea în profesie; b) certificatul de sănătate; c) declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 489 și 490; d) certificatul de cazier judiciar.6

 • (4) Medicii dentiști cetățeni români și medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în România, care doresc să exercite profesia, se înscriu ca membri ai CMDR la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia își au domiciliul sau, după caz, reședința.7

ART.7. (1) în conformitate cu prevederile art.l alin.(3) din O.U.G.nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, profesia de medic poate fi exercitată în cadrul uneia dintre următoarele forme:

 • a) cabinet medical individual;

 • b) cabinete medicale grupate;

 • c) cabinete medicale asociate;

 • d) societate civilă medicală.

 • (2) Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităților care se vor desfășura, înscrise în autorizația de liberă practică a medicului, eliberată în condițiile legii.8. 1

 • (3) Cabinetele medicale sunt înființate la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcție de forma de organizare menționată la alin.(l), iar actul de înființare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmește și se păstrează de către direcția de sănătate publică județeană9.

 • (4) Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociați reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice și profesionale10.

 • (5)  Unitățile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înființează potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, funcționează cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • a) obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei;

 • b) administratorul societății comerciale sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație trebuie să fie medici;

 • c) sunt înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale11.                               ,

 • (6) Organizațiile nonprofit, fundațiile și asociațiile cu activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase și lăcașele de cult religios, legal constituite, pot înființa și organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu, care sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale12.

ART.8. (1) în conformitate cu prevederile art.l din O.U.G nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, cu modificările și completările ulterioare, cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical este unitatea fără personalitate juridică care furnizează aceste servicii prin intermediul persoanelor autorizate de Ministerul Sănătății și Familiei, altele decât medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesii: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, opticianoptometrist, tehnician de proteze și orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală.

 • (2) Persoanele autorizate de Ministerul Sănătății și Familiei pot exercita în mod independent

profesiile enumerate la alin.(l), în una dintre următoarele forme:                                   I

 • a) cabinet de practică individual;

 • b) cabinete de practică grupate;

 • c) cabinete de practică asociate;

 • d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical.

 • (3) Cabinetele grupate sau asociate pot fi reprezentate în raporturile cu terții de unul dintre titularii acestor cabinete, pe baza și în limitele mandatului încredințat de ceilalți titulari13.

 • (4) Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical este constituită prin contract de societate civilă, încheiat între doi sau mai mulți titulari asociați, cu respectarea dispozițiilor Codului civil referitoare la societatea civilă particulară și este reprezentată în relațiile cu terții de organul de conducere al acesteia, prevăzut în statutul societății14.

 • (5) Actul de înființare al cabinetului de practică este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, care se întocmește și se păstrează de către direcția de sănătate publică județeană, iar denumirea cabinetului reflectă în mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate în cadrul activității acestuia15.

ARTA Lista spațiilor care urmează să se vândă prin licitație publică cu strigare, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

ART.10. Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul-Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov și Comisia de contestație, sunt desemnate prin dispoziție a Președintelelui Consiliului Județean Brașov, conform prevederilor art.5 din O.U.G. nr.68/2008.

ART.ll. Secretariatul Tehnic al Comisiilor menționate la art.9, este asigurat prin grija Secretarului Județului Brașov, conform prevederilor art.5 alin.(5) teza a 2-a din O.U.G nr.68/2008. ■

ART.12. (1) Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul-Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov are ca membrii:

 • a) 2 consilieri județeni;

 • b) 2 persoane din aparatul de specialitate al Președintelui Consiliului Județean Brașov;

 • c) 1 reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov;

 • d) 1 reprezentant al Colegiului Medicilor Stomatologi din Brașov;

 • e) i reprezentant al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov;

 • (2) Comisia de contestație are ca membrii:

 • a) 2 consilieri județeni;

 • b) 2 persoane din aparatul de specialitate al Președintelui Consiliului Județean Brașov;

 • c) 1 reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov;

 • d) 1 reprezentant al Colegiului Medicilor Stomatologi din Brașov;

 • e) 1 reprezentant al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov;

 • (3) în cazul imposibilității membrilor titulari ai Comisiei pentru vânzarea prin licitație publică cu strigare a spațiilor situate în imobilul - Policliclinica "Diaconu Coresi" Brașov și ai Comisiei de contestație, de a participa la lucrările acestor comisii, aceștia vor fi înlocuiți d? membrii supleanți desemnați, în aceeași structură, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov.

ART.13. (1) Membrii Comisiilor își aleg un președinte, un vicepreședinte și un secretar.

 • (2) Hotărârile Comisiilor se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

 • (3) Secretarii Comisiilor nu participă la vot.

 • (4) în caz de paritate de voturi, votul președinților Comisiilor este decisiv.

ART.14. (1) Membrii Comisiilor nu pot solicita cumpărarea de spații medicale și nu pot fi soț/soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spațiilor medicale.

 • (2) Membrii Comisiilor nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la o persoană juridică care solicită cumpărarea spațiului medical.

 • (3) în cazul constatării incompatibilității, membrii în cauză vor fi înlocuiți cu membrii supleanți.

ART.15. Pentru activitatea desfășurată, fiecare dintre membrii Comisiilor au dreptul la o indemnizație de ședință în cuantum de 10% din indemnizația Președintelui Consiliului Județean, stabilită potrivit prevederilor art.5 alin.(7) din O.U.G.nr.68/2008, conform avizului nr.5349/30.05.2017 al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov.

ART.16. Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, acestea se deduc cu prioritate din încasările obținute.

ART.17. (1) Comisia constituită conform prevederilor art.12 alin.(l), procedează la vânzarea cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul-Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, conform procedurii stabilite în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

 • (2) Comisia constituită conform prevederilor art.12 alin.(l), procedează la vânzarea prin licitație publică cu strigare a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile medicale care nu au putut fi vândute în condițiile prevederilor Capitolul II al O.U.G. nr.68/2008 și ale Anexei nr.l la prezentul Regulament.

 • (3) în prealabil, Comisia îndeplinește și următoarele atribuții:

 • a) stabilește locul de desfășurare a ședințelor comisiei și programul de lucru;

 • b) solicită depunerea, de către membrii, a declarației pe proprie răspundere din care să rezulte că nu sunt acționari, asociați, administratori sau cenzori la o persoană juridică care solicită cumpărarea spațiului medical sau soț/soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spațiului medical;

 • c) solicită Secretariatului Tehnic:

c.l.) - transmiterea dosarelor întocmite, atât pentru spațiile care urmează să se vândă prin licitație publică cu strigare, cât și pentru spațiile care au făcut obiectul vânzării prin negociere directă, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.4 alin.(2)16, art.16’7 și art.171? din O.U.G.nr.68/2008, cu privire la respectarea dreptului de preemțiune, procedând la notificarea coproprietarilor sau a proprietarilor vecini, după caz, acolo unde constată că această procedură nu a fost îndeplinită;

c.2.) - transmiterea documentațiilor cadastrale și a raportului de evaluare, întocmite pentru spațiile care urmează să se vândă și care au fost însușite prin hotărâre, de către plenul Consiliului Județean Brașov;

 • d) comunică Secretariatului Tehnic lista spațiilor pentru care urmează să se întocmescă și să se publice anunțul de scoatere la vânzare prin licitație publică cu strigare, conform calendarului stabilit de către Comisie.

ART.18. (1) în conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din O.U.G.nr.68/2008, anunțul di vânzare prin licitație publică cu strigare va cuprinde:

 • a) denumirea și sediul vânzătorului;

 • b) datele de identificare a spațiului supus vânzării;

 • c) locul, data și ora începerii licitației;

 • d) documentele necesare pentru participarea la licitație;

 • e) cuantumul garanției de participare la licitație;

 • f) cuantumul taxei de participare la licitație;

 • g) alte informații relevante cu privire la desfășurarea licitației publice cu strigare.

(2) Anunțul de vânzare se publică într-un cotidian de largă circulație și se afișează atât la sediul vânzătorului, din Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, parter, cât și pe site-ul acestuia: www.judbrasov.ro, cu cel puțin 10 zile înainte de data organizării licitației.

Art.19. Documente necesare pentru participarea la procedurile de vânzare sunt următoarele:

19.1. Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane fizice:

 • a) declarația de participare la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, declarație de participare la procedura de licitație, după caz);

 • b) fișa participantului;

 • c) copie de pe actul de identitate (semnată de conformitate cu originalul și datată);

 • d) copie de pe autorizația de liberă practică, respectiv: certificatul de membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformitate cu originalul și datată);

 • e) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că participantul la procedura de vânzare nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare a unui spațiu cu destinație medicală, în condițiile O.U.G.nr.68/2008;

 • f) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare;

 • g) dovada constituirii garanției de participare la procedura de vânzare.

19.2. Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane juridice:

 • a) declarația de participare la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, ofertă fermă de cumpărare, după caz, semnată și datată de reprezentantul legal);

 • b) fișa ofertantului;                                                                                    1

 • c) copie de pe certificatul de înmatriculare, din care să reiasă că societatea are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (semnată de conformitate cu originalul și datată de reprezentantul legal);

 • d) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (semnată de conformitate cu originalul și datată de reprezentantul legal);

 • e) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice;

 • f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că participanta la licitație nu este beneficiara unui alt contract de cumpărare a unui spațiu cu destinație medicală, în condițiile O.U.G.nr.68/2008;

 • g) împuternicirea acordată de asociați pentru participarea la licitația publică cu strigare, însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului;

 • h) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare;

 • i) dovada constituirii garanției de participare la procedura de vânzare.

ART.20. (1) Garanția de participare la procedura de vânzare este de 10% din prețul de minim de vânzare și va fi constitută în lei, prin virament bancar în Contul R033TREZ1315006XXX000169, deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, pe numelp vânzătorului-Județul Brașov.

 • (2) Garanția de participare se retumează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

 • (3) Refuzul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare atrage după sine pierderea garanției de participare la procedura de vânzare.

ARTJ1. Taxa de participare la procedura de vânzare este de 150 lei și se va plăti la Casieria Consiliului Județean Brașov, din Brașov, Bdl. Eroilor, nr.5, parter, cam.8.

ART.22. Documentele pentru participare la licitație publică cu strigare, se depun la sediul Consiliului Județean Brașov, din Brașov, Bdl Eroilor, nr.5, parter, cam.lO-Registratură, cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată pentru începerea licitației.

ART.23. Comisia verifică documentele de participare depuse de ofertanții-licitanți și întocmește o listă cu ofertanții acceptați, pe care o va afișa la locul desfășurării licitației, specificat în anunțul prevăzut la art.18, cu o zi înainte de data fixată pentru desfășurarea licitației.

ART.24. La data și ora fixate pentru desfășurarea licitației, ofertanților acceptați li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertanții acceptați.

ART.25. Președintele comisiei de licitație anunță denumirea spațiului/ cotei-părți din spațiul medical care se pune în vânzare, prețul de vânzare, modul de desfășurare a licitației, asigurându-se că fiecare ofertant a înțeles procedura de desfășurare a acesteia.

ART.26. Prețul minim de pornire al licitației este cel stabilit prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

ART. 27. (1) în cursul ședinței de licitație, ofertanții au dreptul să anunțe prin strigare și prin ridicarea talonului de participare, un preț egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei de licitație.

 • (2) Președintele comisiei de licitație va crește prețul strigat, cu câte un pas de licitare, până când unul dintre ofertanți acceptă prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • (3) Pasul de licitare este de 10% din prețul de pornire al licitației.

ART.28. Adjudecarea licitației se va face în favoarea ofertantului-licitant care oferă prețul cel mai mare.

ART.29. (1) Președintele comisiei anunță adjudecatarul, declară închisă ședința de licitație și dispune întocmirea unei minute a ședinței de licitație, în care se vor consemna următorele:

"Minuta ședinței de licitație din data de ________________

 • a) Datele de identificare ale spațiului adjudecat___________________________

 • b) Ofertanții participanți la licitație_____________________________________________

 • c)  Prețul de pornire al licitației _____________________________________________

 • d) Prețul la care a fost adjudecat spațiul licitat________________________________

 • e) Datele de identificare ale adjudecatarului_______________________________

 • f)  Ofertanții necâștigători care au solicitat comunicarea Procesului-verbal de finalizare a

licitației, pentru formularea unei contestații________________________________

 • (2) Minuta ședinței va fi semnată de toți membrii comisiei de vânzare, de adjudecatar și de ceilalți ofertanți participanți la licitație.

 • (3) Minuta ședinței va face parte integrantă din Procesul-verbal de finalizare a licitației.

 • (4) Procesul-verbal de finalizare a licitației va fi redactat în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii ședinței de licitație și va cuprinde următoarele:

"Proces-verbal de finalizare a licitației, încheiat în data de______________________

 • a) Datele de identificare ale spațiului scos la licitație__________________________________

 • b) Locul și data la care a avut loc licitația______________________________________________

 • c)  Prețul de pornire al licitației _____________________________________________

 • d) Ofertanții participanți la licitație__

 • e)  Prețul oferit de participanții la licitație_______________________________________

 • f)  Prețul la care a fost adjudecat spațiul licitat_________________________________;

 • g) Datele de identificare ale adjudecatarului_______________________________

 • h) Modalitatea în care adjudecatarul va achita prețul vânzării (integral sau în rate)

________________________________________________________________5

 • i)  Mențiunile cu privire la faptul că:

 • Toți ofertanții-licitanți au depus dovada constituirii garanției de participare la licitație pentru spațiul respectiv [];

 • Adjudecatarul și ceilalți ofertanți participanți la licitație au luat la cunoștință faptul că garanția de participare la licitație li se va retuma în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare [];

 • Adjudecatarul cunoaște faptul că refuzul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, atragi după sine pierderea garanției [];

 • j)  Termenul și condițiile în care va fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare

1'

 • (5) Procesul-verbal de finalizare a licitației se va comunica vânzătorului, adjudecatarului și, după caz, ofertanților-licitanți necâștigărori care au solicitat comunicarea acestuia, în vederea formulării unei contestații.

 • (6) Procesul-verbal de finalizare a licitației poate fi contestat la Comisia de contestații, în termen de 5 zile de la data comunicării solicitantului.

 • (7) Contestația se va depune la sediul vânzătorului, din Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, parter, cam. 10-Registratura Consiliului Județean Brașov.

 • (8) Comisia de contestații va soluționa contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

 • (9) Hotărârea Comisiei de contestații se comunică contestatorului, vânzătorului, Comisiei de vânzare și adjudecatarului.

 • (10) Hotărârea Comisiei de contestații poate fi atacată în condițiile legii contenciosului administrativ, caz în care, încheierea contractului de vânzare-cumpărare va fi suspendată până la pronunțarea de către instanțele de judecată a unei hotărâri definitive, în cauză.

 • (11) în cazul în care contestația este întemeiată, Comisia de contestații dispune anularea adjudecării și organizarea unei noi licitații, comunicând hotărârea: contestatorului, vânzătorului, Comisiei de vânzare și adjudecatarului.

 • (12) Procesul-verbal de finalizare a licitației, rămas definitiv prin necontestare, va fi înaintat împreună cu celelalte documente care vor sta la baza încheierii contractului de vânzare-cumpărare, notarului public care întocmește contractul.

ART.30. (1) Dacă la ședința de licitație se prezintă un singur ofertant care oferă prețul de pornire al licitației pentru spațiul licitat, acesta va fi declarat adjudecatar.

(2) Dacă la ședința de licitație nu se prezintă niciun ofertant, vânzătorul poate relua procedura de licitație publică cu strigare pentru spațiul respectiv, în termenul stabilit de Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul -Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov.

ART.31. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de finalizare a procedurii de vânzare și se semnează, din partea vânzătorului, de către Președintele Consiliului Județean Brașov sau, după caz, de către reprezentantul împuternicit al acestuia.

ART.32. (1) Prețul de vânzare se va plăti de cumpărător integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau în rate, după cum urmează:

 • - 50% din prețul vânzării va fi plătit la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

 • - restul de 50% din prețul vânzării va fi achitat în rate eșalonate pe parcursul a cel mult 12 luni, cu perceperea unei dobânzi anuale cel puțin egale cu rata de referință stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform prevederilor art. 12 alin.(l) lit.c) din O.U.G.nr.68/2008.

 • (2) Cumpărătorul poate solicita acordarea unui termen de grație pentru plata unei/unor rate lunare, care îi poate fi aprobat de către reprezentantul legal al vânzătorului, în condițiile precizate de acesta.

 • (3) Prețul integral plătit neputând fi mai mic decât prețul minim stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov de vânzare a respectivului spațiu/cotă-parte din spațiu, la data plății ultimei rate lunare se va proceda la regularizarea prețului, prin calcularea, facturarea și achitarea de către cumpărător a diferenței de curs valutar rezultată în plus.

ART.33. (1) Prețul vânzării va fi virat în ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în Contul IBAN: RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele văzătorului - Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150, cu mențiunea: "Plată cumpărare cotă 1/2 Cabinet stomatologic nr. _______ , Policlinica Coresi Brașov" ,

respectiv "Plată cumpărare Cabinet stomatologic nr. _______, Policlinica Coresi Brașov" sau;

după caz, "Avans cumpărare cotă 1/2 Cabinet stomatologic nr. _______ , Policlinica Coresi

Brașov", respectiv "Avans cumpărare Cabinet stomatologic nr. _______ , Policlinica Coresi

Brașov".

 • (2) Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

 • (3) Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov, de scoatere la vânzare a spațiului/cotei-părți din spațiul respectiv.

ART. 34. Cu titlu de daune-interese, în cazul în care cumpărătorul nu mai dorește încheierea sau continuarea contractului de vânzare-cumpărare, din suma plătită de acesta cu titlu de preț al vânzării i se reține o sumă reprezentând echivalentul a 10% din prețul total al vânzării, restul sumei urmând a-i fi restituită, fără dobândă.

ART.35. (1) în cazul în care vânzarea se face cu plata prețului în rate:

 • a) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență vreuna dintre ratele lunare, acestuia i se percep majorările de întârziere prevăzute de lege pentru creanțele datorate bugetelor locale;

 • b) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență 3 rate lunare, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, cu următoarele consecințe:

 • - spațiul care a făcut obiectul vânzării reintră în proprietatea privată a Județului Brașov;

 • - din suma/sumele plătite de cumpărător până la data rezilierii, i se reține debitul acumulat și o sumă reprezentând echivalentul a 10% din prețul vânzării, cu titlu de daune-interese. Restul sumei i se restituie, fără dobândă.

(2) Cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă, până la achitarea integrală a prețului vânzării. Radierea ipotecii se va face în baza unei adeverințe eliberate de vânzător.

ART.36. Cheltuielile notariale ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului și, după caz, înscrierea și radierea ipotecii, revin în sarcina cumpărătorului.

ART.37. în conformitate cu prevederile art.10 alin. (2) din OUG 68/2008: "Imobilele dobândite în condițiile prezentei ordonanțe, nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activități decât în scopul desfășurării activității medicale și/sau a activităților conexe actului medical. "

ART.38. Sumele obținute din vânzarea spațiilor medicale și a terenului aferent, se fac venit la bugetul Județului Brașov și se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public județean în domeniul sanitar, aprobate de către Consiliul Județean Brașov.

ART.39. (1) Prezentul Regulament, împreună cu anexele acestuia, se publică odată cu hotărârea de aprobare, pe site-ul oficial al Consiliului Județean Brașov: www.judbrasov.ro.

(2) Anexele care fac parte integrantă din Regulament, sunt următoarele:

Anexa nr.l - Procedura specială de vânzare a unei cote-părți dintr-un spațiu cu destinație medicală din imobilul-Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov;

Anexa nr.2 - Procedura specială de vânzare a unui spațiu, către deținător sau codeținător, din imobilul-Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov;

Anexa nr.3 - Caiet de sarcini pentru participare la licitație publică cu strigare.

ART.40. în situația în care apar situații nereglementate de prezentul Regulament, se vor aplica prevederile O.U.G.nr.68/2008 și /sau, după caz, prevederile altor acte normative incidente în speță, dreptul comun, practica uzuală în materie.

ART.41. La data aprobării prezentului Regulament, orice alte dispoziții referitoare la vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și/sau a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul- Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, își încetează aplicabilitatea.


(2 ex.)


Aprobat: Director Executiv Direcția Juridică - Claudia Crăciun __

Vizat: Director Executiv Adjunct Direcția Juridică - Loredana Iugța _

Verificat: Șef Serviciu Juridic Contencios - Mariana Mone cXluiVf

Redactat: Cjr. Alina Săpunaru         _______

ANEXA 1 la RegulamentPROCEDURA PRIVIND VÂNZAREA COTEI-PĂRȚI DE */2 DIN CABINETUL MEDICAL STOMATOLOGIC NR. _____, SITUAT LA _______ IMOBILULUI-POLICLINICA

STOMATOLOGICĂ "DIACONU CORESI" BRAȘOV, CU SEDIUL ÎN BRAȘOV, STR.DIACONU CORESI, NR.1, JUD.BRAȘOV.

I. Date de identificare proprietar-vânzător $i organizator:

 • 1.1. Proprietar-vânzător: U.A.T. Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Brașov, cod poștal 500007, Cod Fiscal 4384150, Cont bancar RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, legal reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Brașov -Adrian Ioan Veștea,

 • 1.2. Organizatorul procedurii: Consiliul Județean Brașov prin Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul situat în municipiul Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, cu destinația de Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov.

Adresa: Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Brașov, cod poștal 500007, tel: 0268.410.777, fax: 0268.475.576; e-mail: relatii.publice.cj@judbrasov.ro; site: www.judbrasov.ro.

Persoană de contact: Consilier juridic Alina Săpunaru, tel: 0268.410.777/int.211, e-mail: alina.sapunaru@iudbrasov.ro.

II. Obiectul vânzării:

Obiect al vânzării îl constituie cota-parte de !6 din Cabinetului medical stomatologic nr. ____, spațiul

_____, situat la______imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificată conform Anexei -"SINTEZA EVALUĂRILOR,_____, SPAȚIUL__, CABINET___- EXTRAS CF 119041-C1-U

___" din Raportul de evaluare nr. /________întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR -__________________, Anexa nr. 1 la HCJBv. nr.____, după cum urmează :

Exemplu:

"SINTEZA EVALUĂRILOR

PARTER

SPA TIU 2, CABINET 1 - EXTRAS CF 119041- C1-U41

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

Cota de Vi - JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cota Vi - persoana fizică Pop Alin Ovidiu

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical in cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud. Brașov, Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr. 1

Carte Funciara nr.

119041-C1-U41 cu nr. cerere 142100/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U41

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.l 19041-CI-U41 cu nr. cerere 142100/17.10.2018

Plan parter, și etajele I și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CFnr. 119041-CI-U50

Extras CF nr. 119041 -C1-U51

Extras CF nr. 119041 -C1-U52

Extras CF nr. 119041 -C1-U53

Extras CF nr. 119041 -C1-U54

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48

Extras CF nr. 119041 -C1-U49

Extras CF nr. 119041 -C1-U40

Extras CFnr. 119041-C1-U47

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 1. situat la parterul imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l , cu nr. cad 119041-C1-U41 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 15,47mp, cu cota din părțile de uz comun 1184/87000, cota teren 717/52700 conform descrierii din extrasul CF . Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare

Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora .conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan rezultând cote din suprafețe utile după cum urmeaza :

Extras CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 1,93% din 64,28 mp = 1,24 mp Extras CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 1,93% din 35,19 mp = 0,679 mp Extras CF nr. 119041-CI-U52 cu cota de 1,93% din 101,33 mp = 1,955 mp Extras CF nr.l 19041-C1-U53 cu cota de 1,93% din 2,86 mp = 0,055 mp Extras CF nr.l 19041-C1-U54 cu cota de 1,93% din 2,41 mp = 0,046 mp Extras CF nr.l 19041-C1- U48 cu cota de 1,93% din 13,98 mp = 0,269 Imp Extras CF nr. 119041 -C1-U49 cu cota de 1,93% din 5,76 mp = 0,111 mp Extras CF nr.l 19041-CI-U40 cu cota de 16,8% din 14,67 mp = 2,464 mp Extras CF nr.l 19041-CI-U47 cu cota de 16,8% din 1,72 mp = 0.288 mp la care se adauga si cotele de parti comune din PUC aferente acestora conf. aceluiași procent din proprietatea fiecăruia

Dreptul de pi

•oprietate

Construcție: Drept deplin asupra cotei existente de Vi

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună                                                           i

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Parter

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe (mp)

Cabinet in policlinică

Au

Cota de '/a din 15,47 mp

Cota de !6 din supr. utile ale cotele aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale in supr. totala 7,11 mp

Anexe

Ad

nu

Balcon

Ac

nu

Teren

St

Cota de 73 din 717/52700 si

Cota de Vi din cotele de teren aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de Vi din 1184/87000 si

Cota de Vi din cotele de parii comune aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita cotei de proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,6647                                                                  !

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019                                                          1

Valoare abordare prin venit pentru cota de 7i ptr.cabinet

13.359

Euro

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat

Euro

Valoare abordare prin comparații pentru cota de % ptr cabinet

13.923

Euro

Valoare totala prin abordarea prin comparații pentru cotele din supr. unităților individuale apartionatoare 7,11 mp. Cota 7i rep. 3.55 mp

4.844

Euro

VALOAREA DE PIAȚĂ recomandată, din care:

87.544

LEI

18.767     EURO

Grad de finali construcțiilor

zare a construcției (in cazul

case

-

%

nefinalizate)

cabinet

• 100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare                   ,

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Cerere medie

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (I-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul                                                         1

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt

III. Temeiul legal al organizării procedurii

 • - Art.7 alin.(l), art.28 alin.(l) și alin.(2) teza l-a din O.U.G.nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

 • - Art. 3 și 4 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.___;

 • - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr._______________privind aprobarea vânzării cotei-

părți de ‘A din Cabinetul medical stomatologic nr. ______ situat în imobilul-Policlinica Stomatologică

"Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de

evaluare nr.________________întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR -____________, în vederea

stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

 • IV. Tipul de procedură aplicată

Având în vedere faptul că:

 • - cealaltă cotă-parte de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.______este proprietatea d-lui

Dr._________________, dobândită în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.

_______________/___________2013 de către N.P. Ficard Cătălina Nicoleta, înscrisă sub B3, în Foaia de proprietate a C.F.nr.______________Brașov, nr.cad.__________________,

 • - Dr._______________, urmare notificării, și-a exprimat ferm intenția de cumpărare a acestei

cote-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr. ____, rămasă în proprietatea privată a

U.A.T.Județul Brașov,

Vânzarea se va face către Dr.______________________, conform procedurii speciale prevăzută

de Art.4 din Regulamentul privind vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l - Policlinica Stomtologică "Diaconu Coresi", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr._________, potrivit căreia: "în situația

în care coproprietarul cotei-părți din cabinetul medical stomatologic care urmează să se vândă, își exprimă ferm intenția de cumpărare a celeilalte cote-părți rămase în proprietatea privată a Județului Brașov, prin derogare de la prevederile art.ll alin.(l) din O.U.G.nr.68/2008 și în temeiul prevederilor art.7 alin.(l), art.28 alin.(l) și alin.(2) teza l-a din O.U.G.nr.68/2008 și art. 1730 alin.(l) din Codul civil, vânzarea se va face exclusiv către acest coproprietar, la prețul rezultat din raportul de evaluare al acestei cote-părți de proprietate, însușit prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov. "

V. Prețul de vânzare

 • 5.1. Conform prevederilor Art.__din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr._________, prețul

minim de vânzare al cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.___, spațiul__, situat la

________Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, este de _______lei, reprezentând echivalentul a __________euro (1 euro=______lei la cursul de schimb valutar al BNR, de la data evaluării:__________L_),

conform Raportului de evaluare nr. ___________ întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR -

 • 5.2. Conform prevederilor Art.____din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr._______, prețul

vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

 • 5.3. Conform prevederilor Art.___din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. ______, prețul

efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr.

VI. Garanții

 • 6.1. Garanția de participare la procedura de vânzare este de 10% din prețul minim de vânzare și va fi constitută în lei, prin virament bancar în Contul R033TREZ1315006XXX000169, deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele vânzătorului-Județul Brașov.

 • 6.2. Garanția de participare se va restitui cumpărătorului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

 • 6.3. Refuzul încheierii contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine pierderea garanției.

VII. Condiții de participare la vânzare.

Participarea la procedura de vânzare a cotei-părți de */2 din Cabinetul medical stomatologic nr.__,

este condiționată de îndeplinirea următoarelor obligații:

 • 7.1. Depunerea unei cereri ferme de cumpărare (conform formatului prevăzut în Anexa nr.l a prezentei Proceduri), în termenul prevăzut în notificarea de vânzare, însoțită de Fișa solicitantului (Anexa nr.2 a prezentei Proceduri) și următoarele documente de calificare:

A) Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane fizice:

 • a) copie de pe actul de identitate (semnată de conformitate cu originalul și datată);

 • b) copie de pe autorizația de liberă practică, respectiv: certificatul de membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformitate cu originalul și datată);

 • c) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că participantul la licitație nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare a unui spațiu cu destinație medicală, în condițiile O.U.G.nr.68/2008;

 • d) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare;

 • e) dovada constituirii garanției de participare.

B) Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane juridice:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare, din care să reiasă că persoana juridică are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (semnată de conformitate cu originalul ci dtatntS dp rAnrA'ZAntantiîl IaoaIV

t*        — w ._r.

 • b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (semnată de conformitate cu originalul și datată de reprezentantul legal);

 • c) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice;

 • d) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că participanta la licitație nu este beneficiara unui alt contract de cumpărare a unui spațiu cu destinație medicală, în condițiile O.U.G.nr.68/2008;

 • e) împuternicirea acordată de asociați pentru participarea la procedura de vânzare, însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului;

 • f) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare;

 • g) dovada constituirii garanției de participare.

 • 7.2. Taxa de participare la procedura de vânzare se achită în numerar la Casieria Consiliului Județean Brașov, din Bdl. Eroilor, nr.5, parter, cam.8 - Serviciul Venituri și este nerestituibilă.

 • 7.3. Cererea fermă de cumpărare, împreună cu documentele de calificare, se depun la sediul Consiliului Județean Brașov, din Bdl. Eroilor, nr.5, parter, cam. 10 - Registratură, într-un plic sigilat, pe care se vor menționa următoarele date:

" Către:

Consiliul Județean Brașov - Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală, din imobilul - Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov

Ref. : Cerere fermă de cumpărare a cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr. _, situat în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov, înscris în .C.F. nr._______Brașov, nr.cad.________________.                                       i

Numele/Denumirea și adresa/sediul solicitantului:_____________________"

VIII. Condițiile vânzării

 • 8.1. In termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov (denumită în cele ce urmează: "Comisia"), procedează la verificarea existenței tuturor documentelor de calificare.

 • 8.2. în situația în care documentația depusă este completă și nu sunt necesare completări, precizări și/sau clarificări, Comisia invită solicitantul să se prezinte pentru încheierea Procesului-verbal de finalizare a procedurii de vânzare-cumpărare.

 • 8.3. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de finalizare a procedurii de vânzare și se semnează, din partea vânzătorului, de către Președintele Consiliului Județean Brașov sau, după caz, de către reprezentantul împuternicit al acestuia.

i

 • 8.4. Prețul de vânzare a spațiilor se va plăti de cumpărător integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau în rate, după cum urmează:

 • - 50% din prețul vânzării va fi plătit la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

 • - restul de 50% din prețul vânzării va fi achitat în rate eșalonate pe parcursul a cel mult 12 luni, cu perceperea unei dobânzi anuale cel puțin egale cu rata de referință stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 • 8.5. Cumpărătorul poate solicita acordarea unui termen de grație pentru plata unei/unor rate lunare, care îi poate fi aprobat de către reprezentantul legal al vânzătorului, în condițiile precizate de acesta.

 • 8.6. Prețul integral plătit neputând fi mai mic decât prețul minim stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov de vânzare a respectivului spațiu/cotă-parte din spațiu, la data plății ultimei rate lunarei se va proceda la regularizarea prețului, prin calcularea, facturarea și achitarea de către cumpărător a diferenței de curs valutar rezultată în plus.

 • 8.7. Prețul vânzării va fi virat în ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în Contul

IBAN: RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele văzătorului - Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150, cu mențiunea: "Plată cumpărare cotă 1/2 Cabinet stomatologic nr._______, Policlinica Coresi Brașov" sau, după caz, "Avans cumpărare cotă 1/2 Cabinet

stomatologic nr._______, Policlinica Coresi Brașov".

 • 8.8. Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

 • 8.9. Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Hotărârea

Consiliului Județean Brașov nr._________________________.

 • 8.10. Cu titlu de daune-interese, în cazul în care cumpărătorul nu mai dorește încheierea sau continuarea contractului de vânzare-cumpărare, din suma plătită de acesta cu titlu de preț al vânzării, i ise va reține o sumă reprezentând echivalentul a 10% din prețul vânzării, iar restul sumei i se va restitui, fără dobândă.

 • 8.11. în cazul în care vânzarea se face cu plata prețului în rate:

 • a) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență vreuna dintre ratele lunare, acestuia i se percep majorările de întârziere prevăzute de lege pentru creanțele datorate bugetelor locale;

 • b) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență 3 rate lunare, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, cu următoarele consecințe:

- spațiul care a făcut obiectul vânzării reintră în proprietatea privată a Județului Brașov;

- din suma/sumele plătite de cumpărător până ia data rezilierii, i se reține debitul acumulat și o sumă reprezentând echivalentul a 10% din prețul vânzării, cu titlu de daune-interese. Restul sumei i se restituie, tară dobândă.

 • 8.12. Cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă, până la achitarea integrală a prețului vânzării. Radierea ipotecii se va face în baza unei adeverințe eliberate de vânzător.

 • 8.13.  Cheltuielile notariale ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului și, după caz, înscrierea și radierea ipotecii, revin în sarcina cumpărătorului.

 • 8.14. Potrivit prevederilor Art.10 alin.(2) din OUG 68/2008: "Imobilele dobândite în condițiile prezentei ordonanțe, nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activități decât în scopul desfășurării activității medicale și/sau a activităților conexe actului medical."

 • 8.15. în situația în care apar situații nereglementate de prezenta procedură și/sau Regulamentul de vânzare a spațiilor/cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală din Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi Brașov", se vor aplica prevederile O.U.G.nr.68/2008 și /sau, după caz, prevederile altor acte normative incidente în speță, dreptul comun, practica uzuală în materie.

 • IX. Anexe:

 • 9.1. Anexa nr.l - FORMULAR CERERE FERMĂ DE CUMPĂRARE            |

H Către:

U.A.T. Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Brașov, cod poștal 500007. în atenția: Comisiei pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul- Policlinica "Diaconu Coresi" cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

CERERE FERMĂ DE CUMPĂRARE

a cotei-părți de A din Cabinetul medical stomatologic nr._____, situat la___________imobilului-Policlinica

Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, înscrisă în C.F.nr.________________Brașov, nr.cad._________________________________.                                      I

Urmare Notificării Dvs., cu nr.____________________________, subsemnat(-ul)/(-a)

Dr.__________________, domiciliat în ____________________________, identificat cu C.I. seria ______________, nr.

_______________________, în calitate de coproprietar al cotei-părți de A din Cabinetul medical stomatologic nr. _________________, dobândită în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.____________de BNP__________________, înscrisă în C.F. nr._________________Brașov, prin prezenta, îmi exprim ferm

intenția de cumpărare a celeilalte cote-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr._____________,

aflată în proprietatea privată a U.A.T. Județul Brașov și înscrisă în C.F.nr._______________________, nr.cad.

Totodată, mai declar că:

’                                                                                                                                                                                                                                                                         I

a) am luat la cunoștință de condițiile privind vânzarea, prevăzute în Procedura transmisă odată cu notificarea, precum și de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.______I____________, prin care

s-a aprobat vânzarea cotei-părți de A din Cabinetul medical stomatologic nr.______și s-a însușit Raportul de

evaluare nr. _______I______________ întocmit de către expertul evaluator autorizat ANEVAR -

_________________, prin care s-a stabilit prețul minim de vânzare, în cuantum de____________________ lei, reprezentând echivalentul a ____________euro, la cursul valabil în data de__________________;

 • b) sunt de acord să plătesc prețul vânzării, în cuantumul și în condițiile stabilite de Cap.V și

Cap. VIII din Procedura transmisă odată cu Notificarea nr.________________și solicit cumpărarea :

 • ► cu plata integrală a prețului vânzării la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare []

sau

 • ► cu plata prețului vânzării în rate []

 • c) - îmi însușesc condițiile privind vânzarea, precum și sancțiunile prevăzute în caz de nerespectare a obligațiilor contractuale și/sau legale.

____________(numele, prenumele, semnătura și parafa) ____________

Data___________

 • 9.2. Anexa nr.2 - FORMULAR FIȘA SOLICITANTULUI

" FIȘA SOLICITANTULUI

cumpărării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.___, situat la______imobilului-

Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, înscrisă în C.F.nr.__________Brașov, nr.cad._______________________.                  ,

1.

Numele și prenumele solicitantului

2.

Datele personale de identificare

3.

Telefon/e-mail

4.

Cont bancar

5.

Banca

6.

Autorizația de liberă practică

7.

Actul legal de constituire a formei de exercitare a profesiei

8.

Certificat de înregistrare fiscală

9.

Opis al documentelor de calificare anexate cererii de cumpărare

10.

Alte mențiuni

____________(numele, prenumele, semnătura și parafa) ____________

Data____________


ff


 • 9.3. Formularele pot fi puse la dispoziția solicitantului și în format electronic (redactabil), prin transmiterea unei cereri în acest sens, la Secretarul Comisiei - Alina Săpunaru, pe adresa de e-mail: alina.sapunaru@iudbrasov.ro.


Aprobat: Director Executiv Direcția Juridică - Claudia Crăciun


(2 ex.)


Vizat: Director Executiv Adjunct Direcția Juridică - Loredana Verificat: Șef Serviciu Juridic Contencios - Mariana Mone __

Redactat: Cjr. Alina Săpunaru         ______

ANEXA 2 la Regulament

PROCEDURA PRIVIND VÂNZAREA COTEI-PĂRȚI DE Vi DIN CABINETUL MEDICAL STOMATOLOGIC NR. __, SITUAT LA _______ IMOBILULUI-POLICLINICA

STOMATOLOGICĂ "DIACONU CORESI" BRAȘOV, CU SEDIUL ÎN BRAȘOV, STR.DIACONU CORESI, NR.1, JUD.BRAȘOV.

I. Date de identificare proprietar-vânzător si organizator:

 • 1.1. Proprietar-vânzător: U.A.T. Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Brașov, cod poștal 500007, Cod Fiscal 4384150, Cont bancar RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, legal reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Brașov -Adrian Ioan Veștea,

 • 1.2. Organizatorul procedurii: Consiliul Județean Brașov prin Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul situat în municipiul Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, cu destinația de Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov.

Adresa: Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Brașov, cod poștal 500007, tel: 0268.410.777, fax: 0268.475.576; e-mail: relatii.publice.ci@judbrasov.ro: site: www.judbrasov.ro.

Persoană de contact: Consilier juridic Alina Săpunaru, tel: 0268.410.777/int.211, e-mail: alina.sapunaru@iudbrasov.ro.

II. Obiectul vânzării:

Obiect al vânzării îl constituie cota-parte de Vi din Cabinetului medical stomatologic nr. ___, spațiul

____, situat la______imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificată conform Anexei -"SINTEZA EVALUĂRILOR, _____, SPAȚIUL__, CABINET___- EXTRAS CF 119041-C1-U

___" din Raportul de evaluare nr. /________întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR -_________________, Anexa nr. 1 la HCJBv. nr.____, după cum urmează :

Exemplu:

" SINTEZA EVALUĂRILOR

ETAJII - SPAȚIUL 11, CABINET26 - EXTRAS CF 119041- C1-U34

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Cabinet medical în cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud. Brașov, Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041 -C1-U34 cu nr. cerere 142133/17.10.2018

Număr cadastral

119041-CI-U34

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr. 119041 -C1-U34 cu nr. cerere 142133/17.10.2018

Plan parter, și etajele I și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale)

Extras CF nr. 119041 -C1-U50

Extras CF nr. 119041 -C1-U51

Extras CF nr. 119041 -C1-U52

Extras CF nr. 119041 -C1-U53

Extras CF nr. 119041 -C1-U54

Extras CF nr. 119041 -C1 - U48

Extras CF nr. 119041 -C1-U49

Extras CF nr.l 19041-CI-U36

Extras CF nr. 119041 -C1-U38

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Cabinetul nr 26. situat la etaiul 2 imobilul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr. 1 , cu nr. cad 119041 -C1-U34 compus din una cameră cu o suprafață utilă de 24,75 mp, cu cota din părțile de uz comun 1923/87000, cota teren 1165/52700 conform descrierii din extrasul CF . Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare

Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati , individuale si de cotele din PUC aferente acestora,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan reprezentând supr. utile aferente după cum urmeaza :

CF nr. 119041 -C1-U50 cu cota de 3,08% din 64,28 mp       1.98 mp

CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,08% din 35,19 mp       1.08 mp

CF nr.l 19041-CI-U52 cu cota de 3,08% din 101,33 mp     3.12 mp

CFnr.ll9041-Cl-U53 cu cota de 3,08% din 2,86 mp       0.09 mp

CF nr.l 19041-CI-U54 cu cota de 3.08% din 2,41 mp       0.07 mp

CF nr.l 19041-CI-U48 cu cota de 3.08% din 13,98 mp      0.43 mp

CF nr.l 19041-C1-U49 cu cota de 3.08% din 5,76 mp 0.18 mp CFnr.ll9041-Cl-U36cucotade 16,77% din 2.05 mp       0.34 mp

CF nr.l 19041-CI-U38 cu cota de 16,77% din 1.94 mp       0.33 mp

si cotele de parti comune din PUC aferente acestora conf. aceluiași procent din proprietatea fiecăruia                                             ,

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială - domeniul medical

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună                                                             i

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etaj 2

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe (mp)

Cabinet in policlinică

Au

24,75 mp

Cota din supr. utile aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale in supr. totala 7,62 mp

Anexe

Ad

nu

1

Balcon

Ac

nu

Teren

St

Cota de 1165/52700 si

Cota din terenul aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de 1923/87000 si

Cota din cotele de parti comune aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita cotei de proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR-curs BNR)

4,6647

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019                                                         !

Valoare abordare prin venit pentru cota de 1/1 ptr.cabinet

43.940

Euro

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat

Euro

Valoare abordare prin comparații pentru cota de 1/1 ptr cabinet

42.991

Euro

Valoare totala prin abordarea prin comparații pentru cotele din supr. unităților individuale apartionatoare 7,62 mp.

8.677

Euro

VALOAREA DE PIAȚĂ recomandată, din care:

241.015

LEI

51.668     EURO

Grad de finali construcțiilor

zare a construcției (in Cazul

case

-

%

nefinalizate)

cabinet

• 100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Cerere medie

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov

Acces

Da Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (I-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Cabinet stomatologic

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt

III. Temeiul legal al organizării procedurii

 • - Art.3 alin.(l) din O.U.G.nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

 • - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.___________________privind aprobarea vânzării cotei-

părți de 14 din Cabinetul medical stomatologic nr._____situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu

Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. _____________ întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR -_________________, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. ______________________ privind aprobarea

Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov.

 • IV. Tipul de procedură care urmează a fi aplicată

 • 4.1. Având în vedere faptul că:

 • - cealaltă cotă-parte de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr. ___ este ocupată de Dr.

______, în baza Contractului de concesiune nr._____________, cu valabilitate până în data de________

Ș> că,

 • - potrivit prevederilor Art.3 alin.(l) din O.U.G.nr.68/2008: "Au dreptul de a cumpăra spațiile ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență medicii, medicii dentiști, dentiștii, biologii, biochimiștii, fizicienii, tehnicienii dentari și celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfășoară activități conexe actului medical și care dețin în mod legal spațiul respectiv, precum și persoanele juridice care, deținând în mod legal spațiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale",

 • - urmare exprimării unei intenții ferme de cumpărare a acestei cote-părți de Vi din Cabinetul

medical stomatologic nr.___, aflată în proprietatea privată a U.A.T. Județul Brașov, în termenul

notificat,

vânzarea urmează să se facă către Dr._______________________.

 • 4.2. în situația în care codeținătorul acestei cote-părți din Cabinetul medical stomatologic nr.___nu

își exprimă ferm intenția de cumpărare a acesteia, va fi notificat coproprietarul acestei cote-părți, căruia îi va fi vândută în temeiul prevederilor Art.417 din Regulamentul pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul Policlinică Stomatologică - "Diaconu Coresi" Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.________________.

 • 4.3. în situația în care nici coproprietarul acestei cote-părți din Cabinetul medical stomatologic nr.___

nu dorește să o cumpere, această cotă-parte de proprietate va fi scoasă la vânzare prin licitație publică cu strigare, conform prevederilor Art.518 din Regulamentul pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul Policlinică Stomatologică - "Diaconu Coresi" Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.________________.

V. Prețul de vânzare

 • 5.1. Conform prevederilor Art.__din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. __________, prețul

minim de vânzare al cotei-părți de ‘A din Cabinetul medical stomatologic nr.___, spațiul__, situat la________

Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, este de _______ lei, reprezentând echivalentul a

__________euro (1 euro=______ lei la cursul de schimb valutar al BNR, de la data evaluării:____________), conform Raportului de evaluare nr. ___________ întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR -

 • 5.2. Conform prevederilor Art.____din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. _______, prețul

vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

 • 5.3. Conform prevederilor Art. ___ din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. ______, prețul

efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr.

 • c) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice;

 • d) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că participanta la licitație nu este beneficiara unui alt contract de cumpărare a unui spafiu cu destinație medicală, în condițiile O.U.G.nr.68/2008;

 • e) împuternicirea acordată de asociați pentru participarea la procedura de vânzare, însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului;

 • f) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare;

 • g) dovada constituirii garanției de participare.

 • 7.2, Taxa de participare la procedura de vânzare se achită în numerar la Casieria Consiliului Județean Brașov, din Bdl. Eroilor, nr.5, parter, cam.8 - Serviciul Venituri și este nerestituibilă.

 • 7.3. Cererea fermă de cumpărare, împreună cu documentele de calificare, se depun la sediul Consiliului Județean Brașov, din Bdl. Eroilor, nr.5, parter, cam. 10 - Registratură, într-un plic sigilat, pe care se vor menționa următoarele date:

" Către:

Consiliul Județean Brașov - Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală, din imobilul - Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov

Ref. : Cerere fermă de cumpărare a cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr. _, situat în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, înscris în .C.F. nr._______Brașov, nr.cad._______________.

Numele/Denumirea și adresa/sediul solicitantului:____________________"

VIII. Condițiile vânzării

i

 • 8.1. în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov (denumită în cele ce urmează: "Comisia"), procedează la verificarea existenței tuturor documentelor de calificare.

I

 • 8.2. în situația în care documentația depusă este completă și nu sunt necesare completări, precizări și/sau clarificări, Comisia invită solicitantul să se prezinte pentru încheierea Procesului-verbal de finalizare a procedurii de vânzare-cumpărare.

 • 8.3. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de finalizare a procedurii de vânzare și se semnează, din partea vânzătorului, de către Președintele Consiliului Județean Brașov sau, după caz, de către reprezentantul împuternicit al acestuia.

 • 8.4. Prețul de vânzare a spațiilor se va plăti de cumpărător integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau în rate, după cum urmează:

 • - 50% din prețul vânzării va fi plătit la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

 • - restul de 50% din prețul vânzării va fi achitat în rate eșalonate pe parcursul a cel mult 12 luni, cu perceperea unei dobânzi anuale cel puțin egale cu rata de referință stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 • 8.5. Cumpărătorul poate solicita acordarea unui termen de grație pentru plata unei/unor rate lunare, care îi poate fi aprobat de către reprezentantul legal al vânzătorului, în condițiile precizate de acesta.

 • 8.6. Prețul integral plătit neputând fi mai mic decât prețul minim stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov de vânzare a respectivului spațiu/cotă-parte din spațiu, la data plății ultimei rate lunare se va proceda la regularizarea prețului, prin calcularea, facturarea și achitarea de către cumpărător a diferenței de curs valutar rezultată în plus.

 • 8.7. Prețul vânzării va fi virat în ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în Contul IBAN: RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele văzătorului -Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150, cu mențiunea: "Plată cumpărare cotă 1/2 Cabinet stomatologic nr. _______, Policlinica Coresi Brașov" sau, după caz, "Avans cumpărare cotă 1/2 Cabinet stomatologic nr. _______, Policlinica Coresi Brașov".

 • 8.8. Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

 • 8.9. Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Hotărârea

Consiliului Județean Brașov nr._________________________.

 • 8.10. Cu titlu de daune-interese, în cazul în care cumpărătorul nu mai dorește încheierea sau continuarea contractului de vânzare-cumpărare, din suma plătită de acesta cu titlu de preț al vânzării, i Se va reține o sumă reprezentând echivalentul a 10% din prețul vânzării, iar restul sumei i se va restitui, fără dobândă.

 • 8.11. în cazul în care vânzarea se face cu plata prețului în rate:

 • a) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență vreuna dintre ratele lunare, acestuia i se percep majorările de întârziere prevăzute de lege pentru creanțele datorate bugetelor locale;

 • b) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență 3 rate lunare, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, cu următoarele consecințe:

- spațiul care a făcut obiectul vânzării reintră în proprietatea privată a Județului Brașov;

_ /lin cuma/ciimAta nlititA /4a niimnXrdtnr rtânK lo /4oto rA-rili Afi t i ca rAtiriA /4aRÎK»I annmnlat ei n ciitno M1K U             V             V Wli l   WkW Jl |Z**a*W                     » UV                 UVW411U1UL yi w ^umu

reprezentând echivalentul a 10% din prețul vânzării, cu titlu de daune-interese. Restul sumei i se restituie^ fără dobândă.

 • 8.12. Cumpărătorul este. obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă, până la achitarea integrală a prețului vânzării. Radierea ipotecii se va face în baza unei adeverințe eliberate de vânzător.

 • 8.13. Cheltuielile notariale ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, intabularea

dreptului de proprietate al cumpărătorului și, după caz, înscrierea și radierea ipotecii, revin în sarcina cumpărătorului.                                                                                         ,

 • 8.14. Potrivit prevederilor Art.10 alin.(2) din OUG 68/2008: "Imobilele dobândite în condițiile prezentei ordonanțe, nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activități decât în scopul desfășurării activității medicale și/sau a activităților conexe actului medical."

 • 8.15. în situația în care apar situații nereglementate de prezenta procedură și/sau Regulamentul de vânzare a spațiilor/cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală din Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi Brașov", se vor aplica prevederile O.U.G.nr.68/2008 și /sau, după caz, prevederile altor acte normative incidente în speță, dreptul comun, practica uzuală în materie.

 • IX. Anexe:

9.1. Anexa nr.l - FORMULAR CERERE FERMĂ DE CUMPĂRARE

" Către:

U.A.T. Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Brașov, cod poștal 500007.

în atenția: Comisiei pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul- Policlinica "Diaconu Coresi" cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud. Brașov.

CERERE FERMĂ DE CUMPĂRARE

a cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr._____, situat la___________imobilului-Policlinica Stomatologică

"Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, înscrisă în C.F.nr._________'

Brașov, nr.cad.______________________________.

Urmare Notificării Dvs., cu nr._____________________________, subsemnat(-ul)/(-a) Dr.________________, domiciliat

în___________________________, identificat cu C.I. seria_____________, nr.__________________________, în calitate de codeținător al

cotei-părți de ‘A din Cabinetul medical stomatologic nr. __________________, în baza Contractului de concesiune nr.

_____________, prin prezenta, îmi exprim ferm intenția de cumpărare a celeilalte cote-părți de '/2 din Cabinetul medical stomatologic nr.____, aflată în proprietatea privată a U.A.T. Județul Brașov și înscrisă în C.F.nr.___________________ ,

nr.cad.__________________________________.                                                                                                      i

Totodată, mai declar că:

 • a) am luat la cunoștință de condițiile privind vânzarea, prevăzute în Procedura transmisă odată cu notificarea,

precum și de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.______/____________, prin care s-a aprobat vâmzarea

cotei-părți de '/2 din Cabinetul medical stomatologic nr.        și s-a însușit Raportul de evaluare nr.

_______/______________întocmit de către expertul evaluator autorizat ANEVAR -________________, prin care s-a stabilit prețul minim de vânzare, în cuantum de___________________lei, reprezentând echivalentul a ____________euro, la cursul

valabil în data de___________________;

 • b) sunt de acord să plătesc prețul vânzării, în cuantumul și în condițiile stabilite de Cap.V și Cap.VIII din

Procedura transmisă odată cu Notificarea nr._________________și solicit cumpărarea :

 • ► cu plata integrală a prețului vânzării la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare []

sau

 • ► cu plata prețului vânzării în rate []                                                                                l

 • c) - îmi însușesc condițiile privind vânzarea, precum și sancțiunile prevăzute în caz de nerespectare a obligațiilor contractuale și/sau legale.

____________(numele, prenumele, semnătura și parafa) ____________ Data____________ "

 • 9.2. Anexa nr.2 - FORMULAR FISA SOLICITANTULUI

I

” FIȘA SOLICITANTULUI cumpărării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.___, situat la_____imobilului-Policlinica

Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, înscrisă în C.F.nr.___________Brașov, nr.cad.________________________.

1.

Numele și prenumele solicitantului

2.

Datele personale de identificare

1

3.

Telefon/e-mail

4.

Cont bancar

5.

Banca

6.

Autorizația de liberă practică

7.

Actul legal de constituire a formei de exercitare a profesiei

8.

Certificat de înregistrare fiscală

9.

Opis al documentelor de calificare anexate cererii de cumpărare

10.

Alte mențiuni

____________(numele, prenumele, semnătura și parafa) ____________

Data____________

 • 9.3. Formularele pot fi puse la dispoziția solicitantului și în format electronic (redactabil), prin transmiterea unei cereri în acest sens, la Secretarul Comisiei - Alina Săpunaru, pe adresa de e-mail: alina.sapunaru@iudbrasov.ro.


Aprobat: Director Executiv Direcția Juridică - Claudia Crăciun Vizat: Director Executiv Adjunct Direcția Juridică - Loredana Iug^ Verificat: Șef Serviciu Juridic Contencios - Mariana Mone

(2 ex.)

ANEXA 3 la Regulament

PREȘ EDI AdriațpToan


li*** tea


SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


<€AIET DE SARCINI

privind scoaterea la licitație publică cu strigare

a__________________________________________________________________________ nr._____

(cabinetului medical stomatologic sau, după caz, a cotei-părți de ‘A din cabinetul medical stomatologic)

situat în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

I. Date de identificare proprietar-vânzător si organizator:

 • 1.1. Proprietar-vânzător: U.A.T. Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Brașov, cod poștal 500007, Cod Fiscal 4384150, Cont bancar RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, legal reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Brașov - Adrian Ioan Veștea,

 • 1.2. Organizatorul procedurii: Consiliul Județean Brașov prin Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul situat în municipiul Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, cu destinația de Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov.

Adresa: Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Brașov, cod poștal 500007, tel: 0268.410.777, fax: 0268.475.576; e-mail: relatii.publice.cj@iudbrasov.ro; site: www.judbrasov.ro.

Persoană de contact: Consilier juridic Alina Săpunaru, tel: 0268.410.777/int.211, e-mail: alina.sapunaru@judbrasov.ro.

II.

Obiectul procedurii de 1

licitație publică cu strigare:

Obiectul

procedurii

îl

constituie

vânzarea

nr.

(cabinetului medical stomatologic sau, după caz, a cotei-părți de ‘A din cabinetul medical stomatologic) situat în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, ______, SPAȚIUL

___, CABINET____- EXTRAS CF 119041-C1-U    " din Raportul de evaluare nr. /_______ întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR-_________________, însușit prin HCJBv. nr.____, după

cum urmează:

III. Temeiul legal al organizării procedurii:

 • - O.U.G.nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. ______________________ privind aprobarea

vânzării Cabinetului medical stomatologic nr._____situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu

Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. _____________întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR -__________________, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. ______________________ privind aprobarea

Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov.

 • IV. Condiții de participare la licitație.

 • 4.1. Participarea la procedura de licitație publică cu strigare pentru vânzarea Cabinetului medical

stomatologic nr.__, este permisă tuturor furnizorilor de servicii medicale - persoane fizice sau/și juridice

legal constituite.                                                                                                     ,

 • 4.2. Participarea la procedura de licitație este condiționată de depunerea unei declarații de participare la licitație (conform modelului prevăzut în Anexa nr.9.1. a prezentului Caiet de sarcini),! însoțită de Fișa participantului la licitație (Anexa nr.9.2.) și următoarele documente de calificare:

 • A) Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane fizice:

 • a) copie de pe actul de identitate (semnată de conformitate cu originalul și datată);

 • b) copie de pe autorizația de liberă practică, respectiv: certificatul de membru al CMDR, avizat la zi

(semnată de conformitate cu originalul și datată);                                                         1

 • c) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că participantul la licitație nu este beneficiarul unui

alt contract de cumpărare a unui spafiu cu destinație medicală, în condițiile O.U.G.nr.68/2008;           |

 • c) dovada achitării taxei de participare la licitația publică cu strigare;

 • d) dovada constituirii garanției de participare.

 • B) Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane juridice:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare, din care să reiasă că persoana juridică are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (semnată de conformitate cui originalul și datată de reprezentantul legal);

 • b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (semnată de conformitate cu originalul și datată de

reprezentantul legal);

 • c) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, din care să reiasă starea la zi a persoanei j urid ice;

 • d) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că participanta la licitație

nu este beneficiara unui alt contract de cumpărare a unui spafiu cu destinație medicală, în condițiile O.U.G.nr.68/2008;

 • e) împuternicirea acordată de asociați pentru participarea la licitația publică cu strigare, însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului;

 • f) dovada achitării taxei de participare la licitația publică cu strigare;

i) dovada constituirii garanției de participare.

 • 4.3. Taxa de participare la procedura de licitație se achită în numerar la Casierial

Consiliului Județean Brașov, din Bdl. Eroilor, nr.5, parter, cam.8 - Serviciul Venituri și este nerestituibilă.

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației și va fi constitută în lei, prin virament bancar în Contul R033TREZ1315006XXX000169, deschis lai Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele vânzătorului-Județul Brașov.

 • 4.5. Garanția de participare la licitație a adjudecatarului, precum și a celorlalți ofertanți-licitanți| necâștigători, se va retuma acestora în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

I

 • 4.6. Refuzul adjudecatarului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, atrage după sine pierderea garanției depuse pentru participarea la licitație.

 • V. Procedura de desfigurare a licitației

 • 5.1. Licitația publică cu strigare are loc la data stabilită în anunțul de vânzare a spațiului respectiv.

 • 5.2. Oferta fermă de cumpărare, împreună cu documentele de calificare, se depun cu cell puțin 3 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitației, la sediul Consiliului Județean Brașov, din Bdl. Eroilor, nr.5, parter, cam.10 - Registratură, într-un plic sigilat, pe care se vor menționa următoarele date:

" Către:

Consiliul Județean Brașov - Comisia pentru vânzarea spatiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală, din imobilul - Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov                        !

Ref. : Ofertă fermă de cumpărare prin licitație publică cu strigare a Cabinetului medical stomatologic nr. _ , situat în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

Numele/Denumirea și adresa/sediul solicitantului:_____________________"

 • 5.3. Comisia verifică documentele de participare depuse de ofertanții-licitanți și întocmește o listă cu ofertanții acceptați, pe care o va afișa la locul desfășurării licitației, specificat în anunțul prevăzut. la art. 18, cu 1 zi înainte de data fixată pentru desfășurarea licitației.

 • 5.4. La data și ora fixate pentru desfășurarea licitației, ofertanților acceptați li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertanții acceptați.

Pr<*cA/4înf#*1 a r'nmicî#*i rl#* lirutaftA nnuntS rlAnnmirAQ enattiiliii/mtAÎ-nSrti Hin cnatiiil mRrliral care se pune în vânzare, prețul de vânzare, modul de desfășurare a licitației, asigurându-se că fiecare ofertant a înțeles procedura de desfășurare a acesteia.

 • 5.6. Prețul minim de pornire al licitației este cel stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • 5.7.  în cursul ședinței de licitație, ofertanții au dreptul să anunțe prin strigare și prin ridicarea talonului de participare, un preț egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei de licitație.

 • 5.8. Președintele comisiei de licitație va crește prețul strigat, cu câte un pas de licitare, până când unul dintre ofertanți acceptă prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 5.9. Pasul de licitare este de 10% din prețul de pornire al licitației.

 • 5.10. Adjudecarea licitației se va face în favoarea ofertantului-licitant care oferă prețul cel mai mare.

 • VI. Finalizarea procedurii de desfășurare a licitației

 • 6.1. Președintele comisiei de licitație anunță adjudecatarul, declară închisă ședința de licitație și dispune întocmirea unei minute a ședinței de licitație, în care se vor consemna următorele:

"Minuta ședinței de licitație din data de________________

 • a)  Datele de identificare ale spațiului adjudecat_____________________________ I

 • b) Ofertanții participanți la licitație__________________________________________

 • c)  Prețul de pornire al licitației _____________________________________________

 • d) Prețul la care a fost adjudecat spațiul licitat _______________________________

 • e)  Datele de identificare ale adiudecatarului            __________________

 • f)  Ofertanții necâștigători care au solicitat comunicarea Procesului-verbal de finalizare a licitației,

pentru formularea unei contestații______________________________."

I

 • 6.2. Minuta ședinței va fi semnată de toți membrii comisiei de vânzare, de adjudecatar și de ceilalți ofertanți participanți la licitație.

 • 6.3. Minuta ședinței va face parte integrantă din Procesul-verbal de finalizare a licitației.

i

 • 6.4. Procesul-verbal de finalizare a licitației va fi redactat în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii ședinței de licitație și va cuprinde următoarele:

"Proces-verbal de finalizare a licitației, încheiat în data de______________________

 • a)  Datele de identificare ale spațiului scos la licitație__________________________________

 • b) Locul și data la care a avut loc licitația______________________________________________ !

 • c)  Prețul de pornire al licitației _____________________________________________

 • d)  Ofertanții participanți la licitație_____________________________________________ i

 • e)  Prețul oferit de participanții la licitație_______________________________________

 • f)  Prețul la care a fost adjudecat spațiul licitat______________________________, (cu mențiunea, acolo

unde este cazul, că la acest preț s-a ajuns ca urmare a faptului că toți licitanții au oferit prețul minim de pornire al licitației și președintele comisiei a crescut prețul cu câte un pas de licitare, până când unul dintre licitanți a acceptat prețul astfel majorat și nimeni nu a mai oferit un preț mai mare);

 • g) Datele de identificare ale adjudecatarului

 • h) Modalitatea în care adjudecatarul va achita prețul vânzării (integral sau în rate)

>

 • i)  Mențiunile cu privire la faptul că:

 •  Toți ofertanții-licitanți au depus dovada constituirii garanției de participare la licitație pentru spațiul

respectiv [];

 •  Adjudecatarul și ceilalți ofertanți participanți la licitație au luat la cunoștință faptul că garanția de

participare Ia licitație li se va retuma în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare [];                                                                 19 20

 • Adjudecatarul cunoaște faptul că refuzul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, atrage după sine pierderea garanției [];

 • j)  Termenul și modalitatea în care va fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare

 • 6.12. Procesul-verbal de finalizare a licitației, rămas definitiv prin necontestare, va fi înaintat împreună cu celelalte documente care vor sta la baza încheierii contractului de vânzare-cumpărare, notarului public desemnat pentru întocmirea contractului.

 • 6.13. Dacă la ședința de licitație se prezintă un singur ofertant care oferă prețul de pornire al licitației pentru spațiul licitat, acesta va fi declarat adjudecatar.

 • 6.14. Dacă la ședința de licitație pentru spațiul respectiv nu se prezintă niciun ofertant, vânzătorul, poate relua procedura de licitație publică cu strigare pentru spațiul respectiv, în termenul stabilit de Comisia pentru vânzare.

VII. încheierea contractului de vânzare-cumpărare

 • 7.1. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de finalizare a procedurii de vânzare și se semnează, din partea vânzătorului, de către Președintele Consiliului Județean Brașov sau, după caz, de către reprezentantul împuternicit al acestuia.

 • 7.2. Prețul de vânzare se va plăti de cumpărător integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau în rate, după cum urmează:

 • - 50% din prețul vânzării va fi plătit la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

 • - restul de 50% din prețul vânzării va fi achitat în rate eșalonate pe parcursul a cel mult 12 luni, cu perceperea unei dobânzi anuale cel puțin egale cu rata de referință stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform prevederilor art.12 alin.(l) lit.c) din O.U.G.nr.68/2008.

 • 7.3. Cumpărătorul poate solicita acordarea unui termen de grație pentru plata unei/unor rate

lunare, care îi poate fi aprobată de către reprezentantul legal al vânzătorului, în condițiile precizate de acesta.                                                                                                                      1

 • 7.4. Prețul integral plătit neputând fi mai mic decât prețul minim stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov de vânzare a respectivului spațiu/cotă-parte din spațiu, la data plății ultimei | rate lunare se va proceda la regularizarea prețului și achitarea de către cumpărător a diferenței de curs valutar rezultată în plus.

7.4. Prețul vânzării va fi virat în ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în |

Contul IBAN: RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele văzătorului - Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150, cu mențiunea: "Plată cumpărare cotă 1/2 Cabinet stomatologic nr. _______, Policlinica Coresi Brașov" , respectiv "Plată cumpărare Cabinet

stomatologic nr. _______ , Policlinica Coresi Brașov" sau, după caz, "Avans cumpărare cotă 1/2

Cabinet stomatologic nr. _______, Policlinica Coresi Brașov", respectiv "Avans cumpărare Cabinet

stomatologic nr._______, Policlinica Coresi Brașov".

 • 7.5. Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.              1

 • 7.6. Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin

hotărârea Consiliului Județean Brașov, de scoatere la vânzare a spațiului/cotei-părți din spațiul respectiv.                                                                                                           '

 • 7.7. Cu titlu de daune-interese, în cazul în care cumpărătorul nu mai dorește încheierea sau continuarea contractului de vânzare-cumpărare, din suma plătită de acesta cu titlu de preț al vânzării i se reține o sumă reprezentând echivalentul a 10% din prețul total al vânzării, restul sumei urmând a-i fi restituită, fără dobândă.

 • 7.8. în cazul în care vânzarea se face cu plata prețului în rate:

a) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență vreuna dintre ratele lunare, acestuia i se percep majorările de întârziere prevăzute de lege pentru creanțele datorate bugetelor locale;

b) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență 3 rate lunare, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, cu următoarele consecințe:

 • - spațiul care a făcut obiectul vânzării reintră în proprietatea privată a Județului Brașov;

 • - din suma/sumele plătite de cumpărător până la data rezilierii, i se reține debitul acumulat și o sumă reprezentând echivalentul a 10% din prețul vânzării, cu titlu de daune-interese. Restul sumei i se restituie, fără dobândă.

 • 7.9. Cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă, până la achitarea integrală a prețului vânzării. Radierea ipotecii se va face în baza unei adeverințe eliberate de vânzător.

 • 7.10. Cheltuielile notariale ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului și, după caz, înscrierea și radierea ipotecii, revin în sarcina cumpărătorului.

VIII. Alte prevederi

 • 8.1. în conformitate cu prevederile art.10 alin. (2) din OUG 68/2008: "Imobilele dobândite în condițiile prezentei ordonanțe, nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte , activități decât în scopul desfășurării activității medicale și/sau a activităților conexe actului medical."

 • 8.2. în situația în care apar situații nereglementate de prezentul Caiet de sarcini și/sau Regulamentul de vânzare a spațiilor/cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală din Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi Brașov", se vor aplica prevederile O.U.G.nr.68/2008 și /sau, după caz, , prevederile altor acte normative incidente în speță, dreptul comun, practica uzuală în materie.

 • 8.3. Prezentul Caiet de sarcini se ridică de la camera 9 - Serviciul Juridic Contencios al Consiliului Județean Brașov, după achitarea taxei de participare la licitație.

 • IX.   Anexe;

Anexa nr.9.1. - FORMULAR DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA PUBLICĂ CU STRIGARE

” Către : U.A.T. Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Brașov, cod poștal 500007.^

în atenția: Comisiei pentru vânzarea spațiilor fi a cotelor părți din spațiile cu destinație 1 medicală din imobilul- Policlinica "Diaconu Coresi" cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, jud. Brașov.

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE la licitația publică cu strigare organizată în vederea cumpărării __________________________________________________________________________ nr.___________, (cabinetului medical stomatologic sau, după caz , a cotei-părfi de '/i din cabinetul medical stomatologic), situat în imobilul -Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

Urmare a Anunțului publicitar din data de___________________, prin prezenta, subsemnat-(a)/(ul) / subscrisa

___________________________________________________, îmi manifest intenția fermă de participare la licitația publică cu strigare organizată de Consiliul Județean Brașov-Comisia pentru vânzare prin licitație publică cu strigare a spațiilor situate în imobilul Poiicliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din data de_________, pentru cumpărarea

_________________________________________________________________________________________________________ nr. _______, (cabinetului medical stomatologic sau, după caz , a cotei-părfi de Vi din cabinetul medical stomatologic), proprietate privată a vânzătorului-U.A.T. Județul Brașov.

Am luat la cunoștință condițiile prevăzute în Caietul de sarcini și în Regulamentul privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul -Poiicliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.

6 1

__________________, respectiv, condițiile cu privire la: participarea la licitație, pierderea garanției de participare la licitație, stabilirea prețului de pornire a licitației, desfășurare a licitației, stabilirea prețului final al vânzării, declararea adjudecatarului și încheierea contractului de vânzare-cumpărare, precum și cu privire la faptul că taxa de participare la licitație nu se restituie.

Totodată, declar că îmi asum și sancțiunile prevăzute în caz de nerespectare a obligațiilor contractuale și/sau legale.

La locul, data și ora indicată pentru desfășurarea licitației publice pentru acest spațiu, va fi prezent (-ă) dl. / d-na______________, în calitate de_____________________, conform_______________________________________ , anexat/(-ă).

(act constator al calității/ împuternicire, după caz)

OFERTANT,

(Numele, prenumele, semnătura)                       Data____________

Anexa nr.9.2. - FORMULAR FIȘA PARTICIPANTULUI

” FIȘA PARTICIPANTULUI la licitația publică cu strigare organizată în vederea cumpărării _________________________________________________________________________________________________________ nr.____________, (cabinetului medical stomatologic sau, după caz, a cotei-părți de /i din cabinetul medical stomatologic), situat în imobilul -Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

1.

Datele de identificare ale participantului

2.

Telefon/e-mail

3.

Cont bancar

4.

Banca

5.

Actul legal de constituire a formei de exercitare a profesiei

6.

Opis al tutror documentelor de calificare anexate

7.

Alte mențiuni

_____________(numele, prenumele, semnătura și parafa) ____________

Data____________


Aprobat: Director Executiv Direcția Juridică - Claudia Crăciun Vizat: Director Executiv Adjunct Direcția Juridică - Loredana Iui a Verificat: Șef Serviciu Juridic Contencios - Mariana Mone Redactat: Cjr. Alina Săpunaru_____^2—

(2 ex.)


1

Art 11. (1) în cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică, se află în situația de a cumpăra, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, două sau mai multe spații medicale situate în aceeași comună, oraș sau municipiu ori în unități administrativ-teritoriale diferite, comisia va aproba vânzarea doar pentru unul dintre spații, la alegerea cumpărătorului.

2

1 Art. 7. (1) Prețul de vânzare al spațiului medical și al terenului aferent se stabilește în momentul vânzării, în urma unei negocieri directe între cumpărător și comisie, și nu poate fî mai mic decât prețul de vânzare din raportul de evaluare.

3

Ari. 28. (1) înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de

urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preetnpțiune. (2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.                                                                             ,

4

Art. 1730. (1) în condițiile stabilite prin lege sau contract, titularul dreptului de preemțiune, denumit preemptor, poate să cumpere cu prioritate un bun.

5

Art.482 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6

Art.491 ali.(l) și (3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7

Art.516 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

8

Art.4 din O.U.G.nr. 124/1998 cu modificările și completările ulterioare.

9

Art.5 alin.(l) și (2) din O.U.G.nr. 124/1998 cu modificările și completările ulterioare.

10

Art.10 din O.U.G.nr.124/1998 cu modificările și completările ulterioare.

11

Art. 15 alin.(l) din O.U.G.nr.124/1998 cu modificările și completările ulterioare.

12

Art.16 din O.U.G.nr.124/1998 cu modificările și completările ulterioare.

13

Art.5 alin.(l) din O.U.G nr.83/2000 cu modificările și completările ulterioare.

14

Art.6 din O.U.G nr.83/2000 cu modificările și completările ulterioare.

15

Art.l 1 alin.(2) și alin.(4) din O.U.G nr.83/2000 cu modificările și completările ulterioare.

16

I6ART.4.(2) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) au obligația de a comunica actualilor utilizatori, tn termen de 15 zile de la aprobarea listei prevăzute la alin. (1), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, faptul că spațiul respectiv face obiectul prezentei ordonanțe de urgență. > ART. 3 (1) Au dreptul de a cumpăra spațiile ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență medicii, medicii dentiști, dentiștii, biologii, biochimiștii, fizicienii, tehnicienii dentari și celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfășoară activități conexe actului medical și care dețin în mod legal spațiul respectiv, precum și persoanele juridice care, deținând în mod legal spațiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spațiului în care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare, însoțită de copii certificate de pe actele care atestă deținerea legală a spațiului respectiv la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la publicarea/afișarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

 • 17 ART. 16. (1) în situația existenței mai multor furnizori de servicii medicale care dețin împreună un spațiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre aceștia și-a exprimat intenția de cumpărare potrivit art. 3 alin.(2), comisia va solicita în scris de la fiecare codeținător exprimarea intenției de cumpărare sau nu a spațiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la comisie. (2) în cazul în care nu toți codeținătorii cabinetului medical sau ai spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical doresc cumpărarea, însă cel puțin unul a solicitat ferm acest lucru, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întregul spațiu deținut în comun.(3) în situația în care doar unul dintre codeținătorii spațiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător și ceilalți codeținători se stabilesc potrivit convenției dintre aceștia, conform legislației în vigoare. (4) în situația în care mai mulți codeținători solicită cumpărarea spațiului medical, respectivul spațiu se vinde acestora în cote proporționale cu sumele de bani plătite, dacă prin convenția codeținătorilor nu se stabilește altfel.

 • 18 ART. 17. Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

17

ART.4. în situata în care coproprietarul cotei-părți din cabinetul medical stomatologic care urmează să se vândă, își exprimă ferm intenția de cumpărare a celeilalte cote-părti rămase în proprietatea privată a Județului Brașov, prin derogare de la prevederile art. 11 alin.(l) din O.U.G.nr.68/2008 și în temeiul prevederilor art.7 alin.(l), art.28 alin.(l) și alin.(2) teza l-a din O.U.G.nr.68/2008 și art. 1730 alin.(l) din Codul civil, vânzarea se va face exclusiv către acest coproprietar, la prețul rezultat din raportul de evaluare al acestei cote-păr(i de proprietate, însușit prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

18

ART.5. în situația în care coproprietarul cotei-părți din cabinetul medical stomatologic care urmează să se vândă, nu își exprimă intenția de cumpărare a celeilalte cote-părți rămase în proprietatea privată a Județului Brașov, această cotă-parte de proprietate va fi vândută prin licitație publică cu strigare, "proprietarii vecini" nemaiputând beneficia de condițiile speciale de cumpărare prin exercitarea dreptului de preemțiune prevăzut de art.28 alin.(2) teza a 2-a din O.U.G.nr.68/2008, întrucât acestora le sunt opozabile prevederile art. 11 alin.(l) din același act normativ, potrivit cărora nu pot cumpăra decât un singur spațiu cu destinație medicală, în condițiile O.U.G.nr.68/2008.

 • VI. Garanții

 • 6.1. Garanția de participare la procedura de vânzare este de 10% din prețul minim de vânzare și va fi constitută în lei, prin virament bancar în Contul R033TREZ1315006XXX000169, deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele vânzătorului-Județul Brașov.

 • 6.2. Garanția de participare se va restitui cumpărătorului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

 • 6.3. Refuzul încheierii contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine pierderea garanției.

 • VII, Condiții de participare la vânzare.

Participarea la procedura de vânzare a cotei-părți de 'A din Cabinetul medical stomatologic nr.__, este

condiționată de îndeplinirea următoarelor obligații:

 • 7.1. Depunerea unei cereri ferme de cumpărare (conform formatului prevăzut în Anexa nr.l a prezentei Proceduri), în termenul prevăzut în notificarea de vânzare, însoțită de Fișa solicitantului (Anexa nr.2 a prezentei Proceduri) și următoarele documente de calificare:

A) Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane fizice:

 • a) copie de pe actul de identitate (semnată de conformitate cu originalul și datată);

 • b) copie de pe autorizația de liberă practică, respectiv: certificatul de membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformitate cu originalul și datată);

 • c) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că participantul la licitație nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare a unui spațiu cu destinație medicală, în condițiile O.U.G.nr.68/2008;

 • d) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare;

 • e) dovada constituirii garanției de participare.

B) Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane juridice:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare, din care să reiasă că persoana juridică are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (semnată de conformitate cu originalul și datată de reprezentantul legal);

 • b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (semnată de conformitate cu originalul și datată de reprezentantul legal);

19

 • 6.5. Procesul-verbal de finalizare a licitației se va comunica vânzătorului, adjudecatarului și, după caz, ofertanților-licitanți necâștigători care au solicitat comunicarea acestuia, în vederea formulării! unei contestații.

i '   6.6. Procesul-verbal de finalizare a licitației poate fi contestat la Comisia de contestații, în termen

de 5 zile de la data comunicării solicitantului.

20

 • 6.7. Contestația se va depune la sediul vânzătorului, din Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, parter, cam. 10-Registratura Consiliului Județean Brașov.

 • 6.8. Comisia de contestații va soluționa contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data, primirii acesteia.

 • 6.9. Hotărârea Comisiei de contestații se comunică contestatorului, vânzătorului, Comisiei de vânzare și adjudecatarului.

 • 6.10. Hotărârea Comisiei de contestații poate fi atacată în condițiile legii contenciosului'

administrativ, caz în care, încheierea contractului de vânzare-cumpărare va fi suspendată până la pronunțarea de către instanțele de judecată a unei hotărâri definitive, în cauză.                            20

 • 6.11. în cazul în care contestația este întemeiată, Comisia de contestații dispune anularea adjudecării și organizarea unei noi licitații, comunicând hotărârea: contestatorului, vânzătorului, Comisiei de vânzare și adjudecatarului.