Hotărârea nr. 57/2019

Hotărârea nr.57 –modificarea și completarea unor poziții şi introducerea a patru poziţii noi în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 57

din data de 20.02.2019

- privind modificarea și completarea unor poziții și introducerea a patru poziții noi în Anexa -“Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2019

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de Motive înregistrate cu nr. Ad. 2507 din data de 14.02.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune modificarea și completarea unor poziții și introducerea a patru poziții noi în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 61 și art. 62 din Legea nr. 24/2000 republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere dispozițiile art. 3 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică și completează poziția 182 din Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Coloana 4, va avea următorul conținut:

“înainte de 1958 “,

Art.2, - Se modifică și completează poziția 183 din Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Coloana 4, va avea următorul conținut:

“înainte de 1958 “,

Art.3. - Se modifică și completează poziția 185 din Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și și completările ulterioare, astfel

Coloana 4, va avea următorul conținut:

“înainte de 1958 “,

Art.4. - Se modifică și completează poziția 186 din Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Coloana 4, va avea următorul conținut:

“înainte de 1958 “,

Art.5 . - Se modifică și completează poziția 187 din Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Coloana 4, va avea următorul conținut:

“înainte de 1958 “,

Art.6. - Se modifică și completează Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 435/28.11.2018, art.6, astfel:

Coloana 4, va avea următorul conținut:

“înainte de 1958 “,

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu