Hotărârea nr. 56/2019

Hotărârea nr.56 – modificarea și completarea unor poziții şi introducerea a două poziţii noi în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 56

din data de 20.02.2019

- privind modificarea și completarea unor poziții și introducerea a două poziții noi în Anexa -“Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2019

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de Motive înregistrate cu nr. Ad. 2508 din data de 14.02.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune modificarea și completarea unor poziții și introducerea a două poziții noi în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 61 și art. 62 din Legea nr. 24/2000 republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere dispozițiile art. 3 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică și completează poziția 156, din lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin HG nr.972/2002- Anexa nr.l, astfel:

Coloana 4, va avea următorul conținut:

“înainte de 1958 “,

Art.2. - Se modifică și completează poziția 159, din lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin HG nr.972/2002- Anexa nr.l, astfel:

Coloana 4, va avea următorul conținut: “înainte de 1958 “,

Art.3. - Se modifică și completează poziția 160 din lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin HG nr.972/2002- Anexa nr.l, astfel:

Coloana 4, va avea următorul conținut:

“înainte de 1958 “,

Art.4. - Se modifică și completează Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al

județului Brașov” însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 436/28.11.2018, art.5, astfel:

Coloana 4, va avea următorul conținut:

“înainte de 1958 “,

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan VeșteaContrasemnează,


SECRETAR, Maria Dumnraveanu