Hotărârea nr. 55/2019

Hotărârea nr.55– darea în administrare a imobilului situat în orașul Victoria, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 100517 Victoria, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 55

din data de 20.02.2019

privind darea în administrare a imobilului situat în orașul Victoria, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 100517 Victoria, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 fenruarie 2019;

Analizând Expunerea de motive, înregistrată cu nr. 1303, 1513/15.02.2019, precum și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 1303, ad. 1513/15.02.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune darea în administrare a imobilului situat în orașul Victoria, județul Brașov, proprietatea Județului Brașov, domeniul public, înscris în C.F. nr. 100517 Victoria, cu nr. Cadastral 100517-C4, construcție cu destinația de construcție anexă - atelier+garaj, cu suprafață construită de 175 m.p., către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov; în referat se propune și aprobarea efectuării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a lucrărilor de reparații/amenajare a acestei construcții, în vederea participării sale în Programul de Interes Național “înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități“;

Văzând Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 22/17.01.2019, prin care s-a lansat Ghidul solicitantului privind Programul de Interes Național "înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”;

Ținând cont de adresele nr. 4836/23.01.2019 și nr. 5378/29.01.2019, înregistrate la Consiliul Județean Brașov cu nr. 1303/28.01.2019, respectiv, nr. 1513/2019, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de prevederile art. 866 - 868 și art.870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 10 și ale art. 91, alin. (1), lit. „c”, alin. (4), lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în orașul Victoria, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 100517 Victoria, cu nr. Cadastral 100517-C4, construcție cu destinația de construcție anexă - atelier+garaj, cu suprafață construită de 175 m.p., proprietatea Județului Brașov, domeniul public, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în vederea participării acesteia în Programul de Interes Național “înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.

Art.2. - Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Centrului de Plasament Orașul Victoria, asupra imobilului descris la art.l din prezenta hotărâre, precum și radierea înscrisului din evidențele de carte funciară, respectiv, C.F. nr. 100517 Victoria.

Art.3. - U.A.T. Județul Brașov va încheia un contract de administrare conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/28.06.2017 privind aprobarea modificării articolului nr. 6.2 din Contractul cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54 din data de 11.09.2012.

Art.4. - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov va efectua lucrările de reparații/amenajare asupra construcției cu nr. Cad. 100517-C4, descrisă la art. 1 din prezenta hotărâre, în vederea participării acesteia în Programul de Interes Național “înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități“.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasem nează,


SECRETAR

Maria Dumbpă^eanu