Hotărârea nr. 54/2019

Hotărârea nr.54 – aprobarea trecerii imobilului - apartament nr.1 din obiectivul -„Grădinița nr.3” şi a terenului aferent acestuia, situat în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.54

din data de 20.02.2019

aprobarea trecerii imobilului - apartament nr.l din obiectivul -„Grădinița nr.3” și a terenului aferent acestuia, situat în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând Expunerea de motive, înregistrată cu nr. 271/15.02.2019, precum și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 271/15.02.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea trecerii imobilului - apartament nr.l, înscris în C.F. nr. 100878-C1-U1, din obiectivul -„Grădinița nr.3” și a terenului aferent acestuia, situat în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere;

Ținând cont de adresa nr. 7229/2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 1303/28.01.2019 privind participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în în Programul de Interes Național “înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități“, cu termen de depunere a proiectelor 21.02.2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Victoria nr. 222/20.12.2018;

Ținând cont de prevederile art. 858-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de H.G.R. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 10 și ale art. 91, alin. (1), lit. „c”, alin. (4), lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea imobilului - apartament nr.l din obiectivul -„Grădinița nr.3” și a terenului aferent acestuia, situat în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria, în domeniul public al Județului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere, după cum urmează:

Apartament nr. 1 C.F. nr.

00878-C1-U1

Nr. cadastral

Suprafața utilă

Cote părți comune

Cote teren

Valoare

Descriere

100878-C1-U1

175 mp

175/745

2300/10000

32150,89 lei

Ap.l compus din hol, 4 camere, grup sanitar, cameră centrală termică, 3 magazii, 2 terase

Art.2. - Se aprobă darea în administrare a imobilului - apartament nr.l, descris la art.l din prezenta hotărâre, și a terenului aferent acestuia, înscris în C.F. nr. 100878-C1-U1, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov are dreptul de a efectua lucrări de reparații/amenajarea imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. - U.A.T. Județul Brașov va încheia un contract de administrare conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/28.06.2017 privind aprobarea modificării articolului nr. 6.2 din Contractul cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54 din data de 11.09.2012.

Art.4. - Se completează cu 1 poziție nouă Anexa - Inventarul Bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, respectiv, Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Predarea-primirea apartamentului nr.l, descris la art.l din prezenta hotărâre, și a terenului aferent acestuia se va face pe bază de proces-verbal, care se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DunrbrăveanuSecretar,

Maria Diiimbrăveanu


ANEXA 1


COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2

Apartament 1

Situat în Județul Brașov, orașul Victoria, str. Stadionului nr.22,

Apartament înscris în CF nr. 100878-C-U1 Victoria :

- sub Al - nr. cad 100878-C1-U1 - apartament 1 compus hol, 4 camere, grup sanitar, camera centrala termica, bucătărie , 3 magazii, 2 terase. Suprafața utilă este de 175 mp.

2019

32150,89

Domeniul public al județului Brașov,

H.C.J. nr. 54/20.02.

2019,

Director Executiv, Claudia CrăciunVerificat: Șef Birou Teodora L. Kadas-Iluna Red. G. BardoczAn


Secretar,

Maria D brăveanuANEXA 1


COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. Cri.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2

Apartament 1

Situat în Județul Brașov, orașul Victoria, str. Stadionului nr.22,

Apartament înscris în CF nr. 100878-C-U1 Victoria :

- sub Al - nr. cad 100878-C1-U1 - apartament 1 compus hol, 4 camere, grup sanitar, camera centrala termica, bucătărie , 3 magazii, 2 terase. Suprafața utilă este de 175 mp.

2019

32150,89

Domeniul public al județului Brașov,

H.C.J. nr. 54/20.02.

2019,

Director Executiv, Claudia CrăciunVerificat: Șef Birou Teodora L. Kadas-Iluna Red. G. Bardodz\ n