Hotărârea nr. 53/2019

Hotărârea nr.53– aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național ”Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilități”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.53 din data de20.02.2019

- privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național "înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând Raportul de specialitate, precum și Expunerea de Motive, înregistrate sub nr. Ad. 1303/11.02.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național "înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”, asigurând finanțarea, cu procent de minimum 10%, în bani, din valoarea finanțării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanțatoare, respectiv, 255,30 mii lei: (pentru înființarea a patru locuințe protejate și un centru de zi (tip proiect III), astfel că suma maximă ce poate fi solicitată va fi de 552 mii lei x 4 LP și 345 mii lei x 1 centru de zi (total 2208 mii lei + 345 mii lei = 2553 mii Iei); din această sumă maximă totală a propunerii de proiect, contribuția proprie a solicitantului va fi de minim 10% (minim 255,30 mii lei);

Văzând Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 22/17.01.2019, prin care s-a lansat Ghidul solicitantului privind Programul de Interes Național "înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”;

Ținând cont de adresa nr. 4836/23.01.2019, completată cu adresa nr. 7229/2019, înregistrate la Consiliul Județean Brașov cu nr. 1303/28.01.2019, respectiv, nr. ad. 1303/2019, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

In referat se face precizarea că termenul de depunere a proiectelor este data de 21.02.2019;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, ale H.G.R. nr. 193/2018 privind “aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1680/2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" și "înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”, dispozițiile Legii finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare precum și dispozițiile art.91 alin.(l) lit. „d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național ” înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.

Art.2. - Județul Brașov, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov ,va participa la Programul de Interes Național, prevăzut în art.l din hotărâre, asigurând finanțarea, cu procent de minimum 10%, în bani, din valoarea finanțării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanțatoare, respectiv, 255,30 mii lei.

Art.3, - Județul Brașov, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.

Art.4. - Județul Brașov, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, asigură sustenabilitatea serviciului social înființat pe o durată de minim 10 ani, în nume propriu sau în parteneriat, de Ia încetarea convenției de finanțare în cazul achiziției de imobile sau de minim 5 ani, în cazul reabilitării/modemizării unor spații.

Art.5. - Consiliul Județean Brașov, la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, desemnează persoana împuternicită să semneze cererea și convenția de finanțare, respectiv, pe domnul Dan Mircea Suciu, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dumbrăveanu