Hotărârea nr. 528/2019

Hotărârea nr. 528 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Mihail Veștea, ca urmare a demisiei


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 528

din data de 20.12.2019

- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Mihail Veștea, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 23485/20.12.2019, prin care domnul Mihail Veștea și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean obținută în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;

Ținând cont de referatul constatator nr. ad. 23485/20.12.2019 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Mihail Veștea, ca urmare a demisiei și declararea locului de consilier județean vacant;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile 204 alin. (2) lit. „a”, precum și ale alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Mihail Veștea, ca urmare a demisiei depusă în data de 20.12.2019.

Art.2. - Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de domnul Mihail Veștea în cadrul Consiliului Județean Brașov.