Hotărârea nr. 527/2019

Hotărârea nr. 527 - privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2020


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off i ce @ j u d b ra so v. ro, www.j u d b ra sov. ro

HOTĂRÂREA NR. 527

din data de 20.12.2019

- privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 18450/18.11.2019, întocmit de către Direcția Economică și Referatul de aprobare nr. ad. 18450/18.11.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând adresa nr. 7252/22.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 18450/28.10.2019 a Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov;

Ținând cont de referatul Direcției Economice nr. 23218/17.12.2019 privind aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2020;

Având în vedere dispozițiile art. 84 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

asigură aducerea la îndeplinire a


Contrasemnează,


Art.2. - Președintele Consiliului Județean prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Secretar general al județului Maria Di/ițibrăveanu

Anexă la Hotărârea

CJBv. nr._______________


Secretar Generalul Județului, Maria Dumorăveanu


Prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2020

Nr. crt.

Denumire produs

Preț mediu

1.

Grâu de toamnă

0,60 lei / kg

2.

Orz de toamnă

0,65 lei / kg

3.

Orzoaică de primăvară

0,65 lei / kg

4.

Ovăz

0,80 lei / kg

5.

Porumb boabe

0,50 lei / kg

6.

Cartofi (nesortați)

0,65 lei / kg

7.

Sfeclă de zahăr

0,12 lei / kg

8.

Sfeclă furajeră

0,06 lei / kg

9.

Fân natural

0,25 lei / kg

10.

Ceapă uscată

1,25 lei / kg

11.

Fasole boabe

8,00 lei / kg

12.

Tomate

2,00 lei / kg

13.

Morcov

1,75 lei / kg

14.

Varză

1,00 lei / kg

15.

Mere

2,20 lei / kg

16.

Iarbă

0,05 lei / kg

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Vizat, Șef Serv. Buget Ildiko Săndor Zy........

întocmit, Eniko Both.................................