Hotărârea nr. 525/2019

Hotărârea nr. 525 - privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.432/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență ”Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 525

din data de 20.12.2019

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.432/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență ‘’Timișul de Sus" în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.22967 din data de 13.12.2019 întocmit de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. ad.22967 din data de 13.12.2019 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.432/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.432/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență "Timișul de Sus" în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, actualizată. Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ținând cont de prevederile H.G. nr.476/2019 potrivit cărora se impune realizarea cu celeritate a tuturor demersurilor în vederea licențierii serviciilor sociale, potrivit noilor standarde minime de calitate, având în vedere că dosarul de licențiere se află la Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

Având în vedere dispozițiile Ordinului MMJS nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și ale art. 173, alin. (1) lit. “a” și lit. „d", alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. "a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea art.2 și art.4 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență "Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, după cum urmează:

"Art.2

 • (l)  _ CIA "Timiș” se organizează în baza H.C.J. nr.429/31.10.2019 ca și componentă

funcțională în structura DGASPC Brașov, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, fără personalitate juridică; funcționează în localitatea Predeal - Timișul de Sus, Șoseaua Națională nr. 19, județul Brașov.

Art.4

 • (2) - CIA "Timiș " a fost înființat, cu respectarea prevederilor legale, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 429/31. IO.2019. ”

Art. 2 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență 'Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.432/31.10.2019 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Centrul de îngrijire și Asistență "Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș.

PREȘEDINTE Adrian Ioan Veștea
Contrasemnează

Secretar Generare! Județului Maria Dumorăveanu


str. tullu Maniu nr. G, Brașov, jud. Brașov, cod 5OQOB1

Tofofon/faxt 0268.417.100, oniaih of t »:-<.■ << s p 4.'. hv.n» w»b»lt»i www.dga8pcbv.ro Cod fiscal» 9B70339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

• ■“ -"te ■

aOKBVBCMCai


Aprobat prin H.C.J. Brașov nr£?.?/..r.Q/.Ș.


Director Executiv ADEL1NA VĂSIOIU

REGULAMENT

de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare A                               ___

Centrul de îngrijire și Asistență “Timișu de Sus” din cadrul Complexului de Servicii Timiș în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

AVIZAT,

Colegiul Director prin Hotărârea nr.


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolafon/fawt 0268.417.100^ omaiii

wabaltot www.dgttpcbv.ro Cod ffacah 9870339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ

ART. 1

DEFINIȚIE

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu ai serviciului social Centrul de îngrijire și Asistență „Timișu de Sus” (în continuare CIA ’Timiș”) aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

Serviciul social CIA ”Timiș”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (în continuare DGASPC Brașov), acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001304/14.04.2014.

 • (1) CIA "Timiș” se organizează, în baza H.C.J. nr. 429/31.10.2019 ca și componentă funcțională în structura DGASPC Brașov, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, fără personalitate juridică; funcționează în localitatea Predeal-Timișu de Sus, Șoseaua Naționala, nr 19, județul Brașov.

ART. 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

(1) CIA „Timiș are drept scop acordarea de servicii sociale specializate, informare, evaluare, planificare      activități/servicii,îngrijire      personală, asistență pentru sănătate,

recuperare/reabilitare funcțională, socializare și activități culturale, integrare/reintegrare socială, cazare, alimentație, reabilitare și adaptare a ambientului:mici amenajări, reparații și altele asemenea, alte activități, după caz: terapii de recuperare fizică/psihică/mintală, terapie ocupațională, psihopedagogie, logopedie, terapii complementare și alte asemenea, în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât și prevederile legilor speciale care reglementează protecția și promovarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate: Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; legislația privind standardele minime obligatorii aplicabile.


•tr. luliu Mattlu iw. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Talafon/faxt 0268.417.1OO, omailt <..->■ ■ wabaltat                  Cod flacalt 98TO339


COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ


 • (2) Centrul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate, încadrate la indicativul 2.1 din Nomenclatorul Instituțiilor de asistență socială și structură orientativă de personal de specialitate, în conformitate cu serviciile menționate la punctul (l).

ART.4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 • (1) Serviciul social CIA "Timiș” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) CIA "Timiș” a fost înființat, cu respectarea prevederilor legale, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 429/31.10.2019.

 • (3) Regulamentul de organizare și funcționare al C.l.A. "Timiș” are în vedere: Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale DGASPC Brașov, aprobate de Consiliul Județean Brașov, în condițiile legii și ale căror norme sunt obligatorii.

 • (4) Standardele minime obligatorii și legislația aplicabilă, a se vedea în anexa 1

 • (5) Centrul are capacitatea de 50 de locuri.

 • (6) DGASPC Brașov, prin serviciul social C.l.A. ’Timiș”, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (7) DGASPC Brașov, prin serviciul social C.l.A. ”Timiș”, în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART. 5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL Serviciul social CIA "Timiș” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.


Atr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov* cod S00091 Talafon/fAMt 0268.417.100^ amaili wabaltat www.t1gaapcbv.ro Cod flăcăi: 9970339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ

, twtâM) fcOKOVOOMftl


(1) Principiile generale :

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f) parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice si private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g)  participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnica, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate. boală cronică necontagioasă, sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j)  eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1 Tolofon/faxi 0268.417.100, omaili     «•

wobaltoi www.4pospcbv.ro Cod flacalt 9070339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

 • l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență sociala, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gama largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

 • q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r) egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adreseaz.; celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile si bunurile acestora;

 • v) dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului social CIA”Timiș”, sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării, neglijării, violenței, torturii, tratamentelor crude, inumane sau degradante a persoanei beneficiare;


str. luliu Mania nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Talafon/fawi 0268.417.100> •malti                v.

wabaltoi www.tigt»pcbv.M Cod flocăit 9870339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor tară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, dup,; caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model cât mai apropiat de cel familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe multidisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea cu serviciul public de asistență socială;

r) respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului;

s) adaptarea societății la persoana cu handicap;

t) abordarea integrată;

u) libertatea opțiunii și controlul sau decizia asupra propriei vieți, a serviciilor și formelor de suport de care beneficiază;

 • v) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;

 • x) alegerea alternativei celei mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței necesare;

y) integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi și obligații egale ca și ceilalți membri ai societății.

ART. 6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CIA "Timiș ” sunt persoane adulte cu dizabilități.

 • (2) Admiterea în centru se realizează, pentru persoane care nu au: întreținători legali posibilități materiale de asigurare a întreținerii în propria familie: sunt dependenți de servicii sociale de bază și care au domiciliu sau reședința pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov (de minim 3 ani)


*tr. lullu Maniu rw. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Tolafon/faxi 0268.417.100* amaili

wabaltoi wwvr.d9a4pcbv.ro Cod flacal: 0870339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

nu suferă de afecțiuni pentru care CIA „Timiș,, nu poate asigura servicii conform nevoilor lor, pe baza unui dosar de admitere, întocmit de Primăria unde persoana cu handicap are domiciliul, dosar transmis spre analizare și soluționare către D.G.A.S.P.C. Brașov la Serviciul de Evaluare Complexă, care propune Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți instituționalizarea persoanei cu handicap.

(3) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) Dosarul de admitere este evaluat și aprobat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (în continuare CEPAH) Brașov și trebuie să cuprindă următoarele documente :

 • > cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal;

 • >  copii: act de identitate,certificat naștere și acte stare civilă, ale beneficiarului;

 • > Planul Individual de Servicii/ in continuare PIS)

 • > copie certificat de încadrarea în grad de handicap, în termen de valabilitate;

 • > ultimul talon de pensie sau adeverință de venit;

 • > copia actului de identitate al reprezentantului legal,copia sentinței de tutelă sau curatelă după caz;

 • >  raportul de anchetă socială privind situația persoanei asistate și a familiei sale.

b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • > să aibă certificat de încadrare în grad de handicap valabil, PIS;

 • > să nu i se poată acorda servicii în comunitatea din care provine;

 • > să aibă domiciliul în județul Brașov, de minim 3 ani;

 • >  să nu sufere de afecțiuni pentru care CIA Timiș nu poate asigura servicii adecvate;

 • >  să nu aibă boli care se pot transmite în colectivitate;

 • > serviciile oferite de centru să corespundă nevoilor beneficiarului.

c) Admiterea in centru:

 • > măsura de internare în centru se stabilește de către CEPAH Brașov, la solictarea beneficiarului/reprezentantului legal al acestuia;

 • > aprobarea admiterii în centru, se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii și a unui angajament de plată, între furnizor și beneficiar sau reprezentantul legal, care se obligă la plata contribuției de întreținere. Angajamentul de plată este parte integrantă din contract;

 • >  beneficiarii admiși în centru sunt evaluați din punct de vedere al statusului bio-psiho-social, stării de sănătate și gradului de autonomie păstrată, capacității de comunicare, relațiilor familiale și sociale, nivelului de educație, situației socio-economice, nevoilor speciale de tratament și de recuperare/reabilitare, nevoilor educaționale, culturale și spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun, ele.).

 • > centrul rezidențial ( CIA) respectă prevederile procedurii de admitere.


str. lullu Mania nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Toiafon/faxi 0266.417.10^ omailt

wabsitai www.4gaapcbv.rc Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVIC II TIMIȘ

d) Contractul de furnizare de servicii

 • > contractul de furnizare servicii se încheie în 3 exemplare între, Directorul General al DGASPC Brașov, șeful centrului din partea furnizorului de servicii și beneficiar/reprezentantul legal /tutore/curator al acestuia;

 • > contractul se întocmește de asistentul social, pentru o perioadă de un an de zile, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional;

 • >  contractul de prestări servicii se întocmește în maxim 7 zile de la data instituționalizării persoanei asistate;

 • > beneficiarului și după caz aparținătorului acestuia i se aduc la cunoștință toate prevederile contractului de prestări-servicii, toate actele normative care stau la baza contractului de prestări-servicii și i se asigură, după caz, asistență privind înțelegerea tuturor prevederilor din contractul de prestări servicii, înainte ca acesta să îl semneze;

 • > aparținătorii prevazuți în Ordinul nr. 623/.2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, au obligația ca în termen maxim de 6 luni de la data instituționalizării benefiarului să definitiveze actele de curatelă/ tutelă, după caz, în vederea reprezentării interesului persoanei instituționalizate.

 • e) Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului: este detaliată în Anexa 2

(4)Condiții de încetare a serviciilor:

 • A. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;

 • b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale realizată de personal din cadrul CIA „Timiș,,;

 • c) în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;

 • d) în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

 • B. Principalele situații în care furnizorul de servicii poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării serviciului; în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile,


atr. lullu Mauiu nr. 6t Brașov, jud. Brașov, cod S00091 Tolafon/faxi 0268.417.100^ amaih            .

wabaltai www.ttgaspcbv.rc Cod fiscal: 937033®

HssaCOMPLEX DE SERMCII TIMIȘ


furnizorul va notifica serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;

 • b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, furnizorul de servicii să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;

 • c) transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituției respective;

 • d) ClA„Timiș„ nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor;

 • e) la expirarea termenului prevăzut în contract;

 • f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al DGASPC Brașov, managerul de caz sau un reprezentant al personalului CIA „Timiș,, și doi reprezentanți ai beneficiarilor

 • g) în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea licenței de funcționare, altele); în aceste situații DGASPC Brașov va asigura, în condiții de siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare:

 • h) în caz de deces al beneficiarului.

Centrul întocmește fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului, în maxim 12 ore de la constatarea uneia dintre situațiile descrise mai sus; fișa face parte din dosarul personal al beneficiarului.

Fișa de suspendare/încetare a acordării serviciului cuprinde informații despre condițiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situația care a determinat suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrăcămintea și mijloacele de transport folosite, însoțitori, bagaj, precum și destinația comunicată.

în situația încetării acordării serviciului, CIA” Timiș” transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către DGASPC Brașov, în baza unui proces-verbal de predare - primire.

Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea - primirea documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu DGASPC Brașov.

Procesele verbale de predare - primire sunt semnate de părți și arhivate.

Centrul deține un registru de evidență a intrărilor/ieșirilor beneficiarilor, care cuprinde datele de identificare al beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor și destinatarii acestora, data predării dosarului personal și semnături.&tr. (uliu Maiilit nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Tolafon/faxt 0268.417.106, omalti

webaltai wwvf.tigaapcbv.rc Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în serviciul social CIA ”Timiș” au următoarele drepturi:

 • > să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale fără discriminare, pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • > să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;

 • > să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

 • > să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primare;

 • > să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, în raport cu gradul de înțelegere;

 • > să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • > să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • > să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • > să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • > să participe la evaluarea serviciilor sociale primite, ținând cont de dizabilitate și de gradul acestora de înțelegere;

 • > de a fi informați, ei și reprezentanții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai centrului rezidențial și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • > de a-și desfășura viața intr-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • > de a decide și a-și asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanți legali în toate aspectele vieții lor și de a-și exprima liber opțiunile;

 • > de a gândi și acționa autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • > de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate;

 • > de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

 • > de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii;

 • > de a li se păstra datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • > de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • > de a face sugestii și reclamații ei, sau reprezentanții legali ai acestora fără teamă de consecințe;

 • > de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;

 • > de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

 • > de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare;

 • > de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;


fttr. lullu Maulu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001 Tatefon/faxi 0268.417.100* «mafii                  >.o

wabaltoi wwvf.dgtapcbv.ro Cod fiscal» 9B70339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

■e

i


 • > de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;

 • > de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare, cu excepția cazurilor de restricție legală sau a acordurilor scrise între beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor și bunurilor;

 • > de a practica cultul religios dorit;

 • > de a nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru serviciul social, împotriva voinței lor;

 • > de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;

 • > de a avea acces la toate informațiile financiare care îi privesc, deținute de serviciul social;

 • > de a fi informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate și de a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

 • > de a fi informați cu privire la activitățile desfășurate :

 • > de a fi consultați cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanțe stabilite prin contractul de furnizare servicii;

 • > de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

 • > ocrotirea sănătății - prevenire, tratament și recuperare;

 • > asistență sociala, respectiv servicii sociale și prestații sociale; amenajarea mediului ambient; viață personală și intimitate; transport; acces la mediul fizic, informațional și comunicațional;

 • > petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

 • > asistență juridică;

 • > facilități fiscale;

 • > evaluare și reevaluare prin examinarea la centru a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare.

 • > să li se respecte toate drepturile speciale privind persoanele adulte cu dizabilități

(6)Persoanele beneficiare de servicii sociale ( aparținătorii acestora după caz) în cadrul serviciului social CIA ”Timiș” au următoarele obligații:

 • > de a coopera cu personalul angajat în rezolvarea problemelor personale;

 • >  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • >  să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., Ia procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • >  să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • >  să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • >  să respecte prevederile prezentului regulament și legislația care a stat la baza întocmirii lui:

 • > de a nu consuma băuturi alcoolice în incinta unității, de a nu introduce băuturi alcoolice în unitate, de a nu intra în centru în stare de ebrietate;


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon,Taxi 0268.417.100, email:

webeitei wwvr.dgaapcbv.ro Cod fiscal: 9870339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

 • >  de a nu părăsi unitatea fără aprobarea/înștiințarea conducerii unității sau, după caz, a ofițerului de serviciu desemnat (asistentul medical/infirmierul de serviciu);

 • >  respectarea demnității personalului, indiferent de postul pe care îl ocupă, și a celorlalți beneficiari printr-un comportament adecvat; în acest sens, este interzisă folosirea cuvintelor și a gesturilor obscene, a injuriilor, a tonului ridicat, precum și a abuzului fizic, psihic sau financiar;

 • > de a nu manifesta gesturi cu conotații sexuale față de beneficiarii cu debilitate mintală sau cu alte probleme psihice, de a nu întreține relații sexuale cu aceștia;

 • > de a respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a CIA „Timiș,,;

 • >  aparținătorii, curatorii/tutorii au obligația de a se ocupa de procedurile funerare ale beneficiarilor, în cazul decesului .

ART.7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

(1) Principalele funcții ale CIA ”Timiș” sunt:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local prin asigurarea următoarelor activități:

 • > reprezentarea DGASPC Brașov, în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • > găzduirea beneficiarilor pe perioadă de un an de zile cu posibilitatea de prelungire a contractului de prestări-servicii;

 • > îngrijire personală: se asigură îngrijirea de bază ( hrană, cazare, îmbrăcăminte, igiena, etc);

 • > îngrijire medicală asigurată de medic, medicul de familie, asistente medicale;

 • > supravegherea stării de sănătate, administrare de medicamente;

 • >  supreveghere: asigurarea desfășurării de către beneficiari a activităților în deplină siguranță;

 • > servicii de recuperare prin terapiile realizate de terapeut ocupațional și psiholog, pedagog de recuperare, educator și instructor educație;

 • >  suport emoțional: oferă beneficiarilor și familiei acestuia sprijin concret și încurajează menținerea legăturilor cu familia lărgită și alte persoane importante sau apropiate față de ei;

 • > asigurarea unui mediu securizant: asigură măsuri de siguranță și securitate legale necesare pentru asigurarea protecției beneficiarilor, personalului și a vizitatorilor împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător;

 • > asigurarea hranei: beneficiarilor le este asigurată o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârstă, nevoile și preferințele acestora, în conformitate cu legislația în vigoare prin preparea și distribuirea de 3 mese principale/zi și după caz gustări; se încurajează consumul a minim de 3 ori/săptămână, de fructe proaspete/deserturi preparate;

 • > centrul alocă timp suficient, conform unui program afișat, pentru servirea mesei:


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generalâ de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașovfttr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Talafon/faxi 0266.417.100, omath              *bv.>o

wabaltoi wwvf.4gaspci>v.ro Cod flscalt 9B70339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ


 • >  centrul afișează meniul la loc vizibil;

 • > centrul elaborează și aplică un program de curățenie și întreținere pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare în toate spațiile în care funcționează serviciul social, conform legislației în vigoare;

 • > menținerea legăturilor cu familia extinsă și alte persoane importante pentru beneficiari: se asigură sprijin concret și sunt încurajați să mențină legaturi cu familia extinsă și alte persoane importante sau apropiate față de ei, iar familia și alte persoane apropiate față de beneficiar sunt implicate, pe cât posibil, în viața acestuia pe perioada șederii în cadrul centrului, astfel încât reintegrarea/ integrarea sa familială și socială să se pregătească și să se realizeze în cele mai bune condiții;

 • >  reintegrare familială si comunitară: asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii beneficiarului din centru, în vederea reintegrării familiale și/sau sociale;

 • >  socializare si activități culturale: asigură beneficiarilor oportunități de petrecere a timpului liber și socializare;

 • >  asigură un sistem de primire, înregistrare soluționare a sesizărilor reclamațiilor cu privire la serviciile oferite;

 • >  colaborează permanent cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru beneficiar și familie din comunitate;

 • > paza;

 • > elaborarea Planului Personalizat de către o echipă multidisciplinară și revizuirea acestuia;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate prin asigurarea următoarelor activități:

 • > centrul inițiază și organizează acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare precum și despre importanța existenței acestor servicii în comunitate și pentru familiile beneficiarilor;

 • > cel puțin o dată pe an centrul organizează campanii de sensibilizare a comunității vis-â- vis de persoanele cu dizabilități;

 • > centrul publică date relevante despre activitatea sa, în mod periodic;

 • >  centrul colaborează cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primării, unități sanitare, biserică, poliție, etc.);

 • > centrul desfășoară activități de recrutare de voluntari din comunitate;

 • > elaborează rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >  asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și persoanelor cu dizabilități privind problematica socială;


fttr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tolafon/faxi 0268.417.100* «mallt cffU»'•<

wabslta: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

 • >  intervine în combaterea și prevenirea instituționalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;

 • >  intervine în sensibilizarea comunităților la nevoile specifice persoanelor cu dizabilități.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • > elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • >  realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • > evaluarea și monitorizarea calității în domeniul serviciilor sociale se realizează în baza unor standarde, criterii și indicatori;

 • > acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;

 • > în relația dintre furnizori și beneficiarii acestora se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile;

 • >  se va asigura confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • >  participarea beneficiarilor: implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor acestora în planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor sociale (chestionare);

 • > dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activității:

 • > realizarea demersurilor necesare pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare pentru desfășurarea activității serviciului social în conformitate cu standardele minime de calitate;

 • >  asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului (clădiri, dotări, instalații, aparatură, etc);

 • >  identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului serviciului social;

 • > întocmirea fișelor de post și evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului;

 • > finanțarea serviciului se face de DGASPC Brașov din fonduri de la bugetul de stat și bugetul Consiliului Județean Brașov .

 • >  informarea beneficiari lor,aparținătorilor precum și a comunității cu privire la: serviciile prestate,drepturi le persoanelor cu dizabilitatii,

 • >  Evaluare/reevaluarea beneficiarilor, in scopul îmbunătățirii serviciilor sociale si in scopul reintegrării sociale

 • >  planificare activități/servicii,in scopul ducerii la îndeplinire a Planului de servicii dar si pentru îmbunătățirea serviciilor si diversificarea acestora

 • > îngrijire personală a fiecărui beneficiar,adaptata la nevoile fiecăruia și axată pe individ.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generali de Asistenți Sociali ți Protecția Copilului Brașovstr. lullu Mantu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolofon/faxi 0262.417.100^ omailt                   o

wobaltoi www.fyaapcbv.ro Cod flacah 9B7O339

COMfLEX DE SERVICII TIMIȘ

 • >  asistență pentru sănătate,colaborarea cu medici specialiști astfel incat serviciile medicale să răspundă nevoilor medicale a fiecărui beneficiar iar afecțiunile să poată fi identificate si tratate din fază incipientă

 • >  recuperare/reabilitare funcțională ,in vedere dobândirii mobilității,unui status bun

 • >  socializare și activități culturale,astfel in vederea sa se evite sentimentul de izolare si excludere socială.

 • >  integrare/reintegrare socială,

 • >  cazare beneficiarilor in conformitate cu standardele minime de calitate , asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului (clădiri, dotări, instalații, aparatură, etc);

 • > asigurarea unei alimentația   diversificată,respectarea   regimului alimentar a fiecărui

beneficiar,alocarea fondurilor necesare pentru norma de hrana

 • >  reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații și altele asemenea,

 • >  terapii de recuperare fizică/psihică/mintală,

 • > terapie ocupațională, psihopedagogie, logopedie, terapii complementare și alte asemenea

ART.8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORII DE PERSONAL

 • (1) Serviciul social CIA ”Timiș” funcționează conform structurii organizatorice și statului de funcții, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 253/20.06.2019.

Detaliată în anexa 3

 • (2) Structura de personal din cadrul serviciului social CIA ”Timiș” este compusă din:

 • a) Personal de conducere - șef centru;

 • b)  Personal de specialitate de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar;

 • c)  Personal administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire;

 • d) Voluntari.

 • (3) Raportul angajat/beneficiar este 1/1.

ART. 9

PERSONAL DE CONDUCERE

 • (1) Personalul de conducere este: Șeful de centru

 • (2) Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generali de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașovatr. lullu Maniu rw. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tolafon/faMt O2SQ..417.100) omafh

wabaltoi wwvf.dgiapcbv.ro Cod ftacah 9B70339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centrc/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în

vederea schimbului dc bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în

limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și prevederilor regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu apartinatorii beneficiarilor ;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • p) asigură instruirea personalului din subordine, pe linie de SU și SSM, în conformitate cu normele legale;

 • q) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generalâ de Asistență Socială țl Protecția Copilului Brașov

am

E3ESS


str. lullu Mania nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Totafon/faxi O2S6.417.1OOy amaih oflbv.>» wobaltai www.dgaapetov.ro Cod fiscal: 9B70339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ

ART. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ. PERSONAL DE SPECIALITATE ȘI AUXILIAR

(l)Personalul de specialitate din cadrul CIA ”Timiș” este format din:

 • a) medic specialist S- (221201);

 • b) asistent medical principal PL- (325901); asistent medical PL- (325901);

 • c) asistent social practicant S- (263501);

 • d) psiholog practicant S-(263411);

 • e) terapeut ocupațional S-(263419);

 • f) psihopedagog S-(263412);

 • g) maseur principal M- (325501);

 • h) infirmiera G- (532103);

j) instructor de educație M- (235204);

k) kinetoterapeut S- (cod 226405)

 • l) îngrijitoare G (532104) (2) Atribuții generale ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

 • h) are obligația de a sesiza în scris, sau prin poștă electronica, ori telefonic, posibilele cazuri de abuz sau neglijare a beneficiarilor, conducerii DGASPC Brașov;

 • i) cunoaște numerele de telefon ale pompierilor, salvării, șefului de centru și ale DGASPC Brașov.

(a) Medic specialist(221201)

 • > monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor din cadrul C.I.A. „ Timiș”, asigură legătura cu medicul de familie și cu unitățile spitalicești;

 • > monitorizează și supervizează activitatea personalului medical, îngrijire și de recuperare (asistente medicale, maseur, infirmiere);


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Talofon/faxi 0266.417,100, amaili wabaltm www.dgtspcbv.ro Cod flacah 9870339

COMPLEX DE SERV ICII TIMIȘ


 • >  monitorizează beneficiarii internați temporar în spital, se asigură că asistența acestora este corespunzătoare;

 • > întocmește rapoarte periodice către șeful de centru prin care propune măsuri pentru îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor și sesizează aspectele care produc probleme în acest domeniu, dacă este cazul, propunând soluții;

 • > informează colectivul asupra beneficiarilor cu probleme, dând instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor și monitorizează respectarea regimului nutrițional, conform legii;

 • >  colaborează cu alți medici specialiști, când este cazul (internist, neurolog, psihiatru, etc);

 • > urmărește după caz, aplicarea tratamentelor medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi, cuprinse în biletele de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și tratament și altele asemenea;

 • >  întocmește foile de observație ale beneficiarilor centrului, asigură înscrierea tratamentului și a evoluției bolii, precum și păstrarea documentelor medicale (foi de observație, buletine de analize, bilete de ieșire și altele asemenea);

 • >  identifică problemele privind îngrijirea beneficiarilor, stabilește prioritățile și execută serviciile medicale stabilite prin Planul Personalizat;

 • > supraveghează în permanență starea de sănătate a beneficiarilor și consemnează în foaia de observație, medicația și alți parametrii indicați de medicul de familie sau de medicii specialiști;

 • > ține legătura cu spitalul unde sunt internați beneficiarii urmărindu-i până la completa lor însănătoșire;

 • > acordă primul ajutor;

 • > supraveghează și asigură alimentarea persoanelor dependente și monitorizează distribuirea alimentelor în conformitate cu prescripțiile cuprinse în foile de observație;

 • > cunoaște și aplică normele de securitate, manipulare și descărcare a medicamentelor cu regim special;

 • > participă la întocmirea și implementarea Planului Personalizat, a PIS-urilor de specialitate medicală și recuperare;

 • > aplică permanent măsuri privind ținuta și normele igienico-sanitare cât și normele de tehnică antiseptică.

(b) Asistent medical principal (325901); Asistent medical (325901)

> administrează personal medicația, efectuează sau urmărește după caz, aplicarea tratamentelor medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi cuprinse în biletele de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și tratament și altele asemenea;CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


str. lullu Mauiu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Talefon/faxt 0268.417.100, •maili

wabaitat www.dgtspcbv.ro Cod fiscali 9970339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ

 • > întocmește foile de observație ale beneficiarilor centrului, în situația în care centrul nu are un medic angajat, asigură înscrierea tratamentului și a evoluției bolii, precum și păstrarea documentelor medicale (foi de observație, buletine de analize, bilete de ieșire și altele asemenea);

 • >  identifică problemele privind îngrijirea beneficiarilor, stabilesc prioritățile și execută serviciile medicale stabilite prin planul individual de intervenție;

 • > acordă primul ajutor;

 • > supraveghează și asigură alimentarea persoanelor dependente și distribuie alimentația în conformitate cu prescripțiile cuprinse în foile de observație;

 • > inventariază toate obiectele beneficiarului care decedează, întocmește un proces verbal în acest sens, apoi informează urgent medicul, șeful de centru;

 • > participă la acordarea îngrijirilor paliative ;

 • > respectă reglementările în vigoare referitoare la prevenirea, combaterea și controlul infecțiilor;

 • > supraveghează în permanență starea de sănătate a beneficiarilor și consemnează în foaia de observație, medicația și alți parametrii indicați de medicul de familie sau de medicii specialiști;

 • > ține legătura cu spitalul unde sunt internați beneficiarii urmărindu-i până la completa lor însănătoșire;

 • > asigură și răspunde de buna funcționare a instrumentarului și aparaturii cu care lucrează și se îngrijește de integritatea și întreținerea mobilierului/obiectelor/dotărilor cabinetului medical;

 • >  izolează beneficiarii suspecți de boli infecțioase;

 • > participă la întocmirea și implementarea Planului Personalizat, a PIS-urilor de specialitate medicală;

 • > supraveghează și ia măsuri de respectare a normelor de igienă de către angajați și vizitatori;

 • > verifică starea organoleptică a alimentelor scoase din magazie;

 • >  efectuează zilnic triajul epidemiologie al personalului și a beneficiarilor;

(c )Asistent social practicant (263501)

 • > preia noii beneficiari și îi sprijină în procesul de acomodare cu personalul centrului și cu ceilalți beneficiari; are obligația să-i informeaze asupra prevederilor Regulamentului de ordine internă și ale Regulamentului de organizare și funcționare, inclusiv pe reprezentanții lor legali;

 • > promovează drepturile persoanelor cu handicap și are obligația cunoașterii legislației în vigoare privind protecția și îngrijirea persoanelor cu handicap;

 • >  informează persoanele interesate asupra serviciilor furnizate în cadrul centrului;

 • > preia dosarele beneficiarilor de la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • > realizează împreună cu echipa multidisciplinară evaluarea/reevaluarea beneficiarilor cel puțin o data la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie;

 • > elaborează împreuna cu echipa multidisciplinară Planul Personalizat a PIS-urilor de specialitate ce țin de competența asistentului social;


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Talafon/fawi 0262.417.10^ omailt wabaltat www.4g»»pcbv.n Cod fiscali 9870339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ

 • > urmărește respectarea Planului Personalizat (in continuare PP)pentru beneficiarii pentru care a fost desemnat responsabil /manager de caz;

 • > încheie contracte de servicii și angajamente de plată aferente;

 • > înmânează beneficiarilor/reprezentanților legali ai acestora ghidul de prezentare al centrului;

 • > întocmește foaia de ieșire în caz de suspendare/încetare din centru pentru fiecare beneficiar;

 • > înmânează beneficiarilor/reprezentantilor legali la ieșirea din centru cel puțin următoarele documente: fișa de evaluare, PP și fișele beneficiarului, aferente activităților, foaia de ieșire și fișa medicală;

 • > trimite o copie a foii de ieșire cu confirmare de primire primariei/serviciului public de asistență socială care va monitoriza beneficiarul, conform procedurii;

 • >  sprijină beneficiarii să mențină relații cu familia, reprezentantul legal, prietenii, etc;

 • >  informează beneficiarii cu privire la serviciile disponibile în comunitate;

 • >  informează și consiliază beneficiarii și susținătorii legali ai acestora privind problematica socială;

 • > acordă sprijin beneficiarilor, după caz, în vederea obținerii unor ajutoare bănești, materiale și sociale, pensii și altele asemenea;

 • >  colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • > realizează îndrumare spre diferite instituții, sprijin pentru obținerea unor drepturi, colaborează în acest sens cu ceilalți specialiști din unitate;

 • > colaborează cu serviciile publice locale de asistență socială sau, după caz, cu persoanele cu atribuții de asistență socială din cadrul primăriilor, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, fundațiilor, asociațiilor cu acordul conducerii unității;

(d) Psiholog practicant (cod 263411)

 • >  asigura evaluarea și efectuarea terapiilor de scurta durată pentru beneficiari;

 • > intocmeșteă raportul de evaluare a beneficiarilor, a Planului Personalizat, a PIS-urilor de specialitate ce țin de competența psihologului, împreună cu medicul centrului/asistentul medical, asistentul social, terapeutul ocupațional;

 • >  realizează consilierea psihologică a beneficiarilor; să completeze Fișa beneficiarului

 • >  monitorizează în scop preventiv și terapeutic starea de sănătate psihică și evoluția beneficiarilor;

 • >  folosește tehnici de consiliere, psihoterapie, terapie ocupatională, meloterapie, ludoterapie în vederea reducerii aspectului dizarmonic a personalității beneficiarului;

 • > organizează programe recreative și de dezvoltare DVl pentru beneficiari;

 • > realizează programe de educație preventivă, pentru beneficiari, împreună cu educatorul principal, medicul/medicul de familie/asistentul medical și cu asistentul social (privind fumatul, consumul de băuturi alcoolice, abuzul de medicamente, substanțe psihotrope);

 • >  sprijină pregătirea integrării\reintegrării sociale și familiale a beneficiarilor;

 • >  transmită notificări la DGASPC Brașov cu privire la evenimentele deosebite și să completeze Registrul de notificare a incidentelor deosebite, Registrul de sesizări și reclamații.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașovstr. luliu Mantia nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Tolefon/faxi 0266.417.100^ omalli wabaltai www.fyt»pcbv.n Cod ftacafj 9B70339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

(e) Terapeut ocupațional ( cod 263419 )

 • >  participă la realizarea evaluării complexe a beneficiarilor alături de ceilalați membrii ai echipei multidisciplinare (după caz);

 • > participă la întocmirea Planului Personalizat;

 • > realizează evaluarea inițială a beneficiarilor înainte de începerea programului de recuperare;

 • > programează beneficiarii la recuperare în funcție de programul stabilit prin planul de recuperare și efectuează terapia ocupatională cu aceștia;

 • > efectuează reevaluări periodice ori de câte ori apar modificări în evoluția beneficiarilor și întocmește rapoarte de monitorizare;

 • > colaborează cu ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare;

 • > asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • > face demersuri pentru îmbunătățirea activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • > concepe și derulează programe de terapii/recuperare a beneficiarului cu nevoi speciale, în baza unor evaluări psihice realizate de specialiștii centrului;

 • >  sprijină organizarea, la nivel de instituție, unor activități de adaptare a societății la problematica persoanelor cu handicap și pentru promovarea valorilor centrului în comunitate.

(f) Psihopedagog(cod 263412)

 • > poate fi solicitat să participe la realizarea evaluării complexe a beneficiarilor alături de ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare;

 • > realizează evaluarea inițială a beneficiarilor înainte de începerea programului de recuperare;

 • > programează beneficiarii la recuperare în funcție de programul stabilit prin planul de recuperare și efectuează terapia ocupațională cu aceștia;

 • >  organizează activități tematice, individuale sau de grup, folosind diferite tehnici de terapie, în funcție de nevoile beneficiarilor și/ori la recomandarea psihologului sau medicului;

 • >  efectuează reevaluări periodice sau ori de câte ori apar modificări în evoluția beneficiarilor și întocmește rapoarte de monitorizare;

 • >  colaborează cu ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare și cu ceilalți specialiști din CIA

„Timiș,,.

(g) Maseur principal (cod325501)

 • > pregătește cabinetul de masaj;

 • > aplică masajul somatic/ reflexogen/ terapeutic/ pentru drenajul limfatic;

 • >  stabilește tehnicile formelor de masaj, în funcție de afecțiunile beneficiarilor;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tolafon/faxt O2GS.417.1OGy «mafii         .spstuio

wabsitoi www.dffaapcbv.rb Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

 • > cunoaște și respectă ultilizarea produselor biocide încadrate conform prevederilor legale, în tipul I și II de produse, utilizate pentru dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare și prin frecare, dezinfecția pielii intacte, dezinfecția suprafețelor, dezinfecția dispozitivelor medicale prin imersie, dezinfecția lenjeriei;

 • >  efectuează manevrele de masaj clasic în scopul stimulării activității musculare și reactivării circulației sangvine la asistați. Aceste manevre se vor efectua în mod repetat pentru fiecare asistat, având în acest scop un program bine stabilit;

 • > participă la activitățile de recuperare neuro-motorie a asistaților din centru folosind în acest scop materialele și aparatura din dotare, conform indicațiilor medicului;

 • > supraveghează și înregistrează în permanență datele despre starea pacientului și informează medicul asupra modificărilor intervenite;

 • > informează și intruiește pacientul asupra tratamentului pe care îl efectuează, asupra efectelor terapeutice și asupra efectelor negative care pot apărea;

 • > aplică procedurile de masaj, în vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului și răspunde de respectarea parametrilor tehnici.

(h)Infirmiera (532103)

 • >  asigură îngrijirea beneficiarilor în centru;

 • >  supraveghează permanent beneficiarii;

 • >  sprijină beneficiarii la efectuarea igienei corporale și efectuează igiena corporală a celor care nu pot realiza singuri acest lucru;

 • >  ajută beneficiarii la satisfacerea nevoilor fiziologice, acolo unde este necesar acest lucru;

 • >  asigură hrănirea și hidratarea beneficiarilor cu precădere a bolnavilor imobilizați la pat;

 • >  acordă sprijin beneficiarilor la servirea mesei și îi încurajează să dobândească abilități pentru a se hrăni singuri;

 • >  în caz de necesitate participă la activitățile de restabilire a mobilității beneficiarilor;

 • >  realizează toaleta beneficiarilor, inclusiv înainte de a fi preluați de psiholog și kinetoterapeut;

 • >  participă împreună cu beneficiarii la activitățile care sunt inițiate de specialiști;

 • >  răspunde de igiena personală a beneficiarilor, a echipamentului și cazarmamentului folosit de beneficiari.

(j) Instructor de educație (cod 235204)

 • > derulează activități non formale și informale, și de formare a DVI (deprinderi de viață independentă) conform planurilor de activitate elaborate de educatorul superior, conform nevoilor beneficiarilor, constând în sarcini concrete și individualizate ;

 • >  asigură buna desfășurare a activității în centru prin implicarea directă în atragerea și responsabilizarea beneficiarilor în funcție de capacitățile intelectuale și motrice în activitățile


Btr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tolafon/raMi 0268.417.1OG, amailt

wabaitot www.dgaapcbv.ro Cod ftacafj 9B70339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ


gospodărești, de dezvoltare a diferitelor deprinderi de autonomie personală, recreere, socializare etc; ajută și sprijină beneficiarii în crearea deprinderilor de igienă personală (spălat, îmbrăcat) în funcție de capacitatea acestora și de nevoile lor;

 • >  supravegheză și sprijină beneficiarii în timpul servirii mesei, realizează activități de socializare și recreere; implică beneficiarii în activități cultural -sportive și artistice , în funcție de capacitatea lor intelectuală;

 • >  sprijină infirmiera în activitățile de supraveghere, deplasare a beneficiarilor , precum, și în acordarea serviciilor de bază (hrănirea, echiparea, educare pentru igienă personală și de menținere a curățeniei și ordinii);

 • > asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz.

(k) Kinetoterapeut (226405), cu următoarele atribuții:

 • > evalueaza beneficiarii în momentul luării în evidență la sala de kinetoterapie, precum si pe parcursul perioadei de recuperare;

 • > elaborează programul kinetoterapeutic care se va lucra ulterior;

 • > completează fișele individuale ale beneficiarilor;

 • > participă la toate activitățile unde prezența este cerută pentru bunul mers al centrului;

 • > asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • > întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • >  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • (1) îngrijitoare (532104)

 • > asigură curățenia spațiilor (exterioare și interioare) din centru și răspunde de starea de igienă a spațiilor comune, birouri, cabinete, bucătărie, grupuri sanitare, etc. ;

 • > derulează activități de igienizare a cazarmamentului și echipamentului beneficiarilor precum și a dotărilor de pe module;

 • > acordă suport la deplasarea și supravegherea beneficiarilor;

 • > colectează materialele sanitare și infecțioase de unică folosință utilizate în ambalaje speciale și asigură transportul acestora la depozitul centrului;

 • > pregătește beneficiarul decedat și ajută la transportul acestuia;

 • > aplică si respecta sarcinile prevăzute în Programul de întreținere și reparații, de menținere a siguranței, curățeniei și igienei din CIA „Timiș,,; realizează activități de înfrumusețare a centrului;

 • > sprijină beneficiarii, dacă este necesar, în realizarea activităților de bază.

 • > participă și la alte activități gospodărești din centru, în limita competenței și pregătirii profesionale;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașovstr. lullu M>nlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov* cod 500091 T*l*fon/faxt 0268.417.100^ omaili Uhc».

wabsltot www.ttgiapcbv.n Cod flacah 9970339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ


ART. Îl

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

 • (1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții, intretinere, activitati administrative, servicii de curățenie spații și este format din:

 • a) economist l-S (263102);

 • b) magaziner M (432102);

 • c) muncitor calificat I1I-G ( 912103);

 • d) paznic G (962907);

 • e) șofer I-G (832201);

 • f) muncitor calificat spalatoreasa III-G (912103)

g )muncitor calificat fochist III-G (818207)

 • h) inspector de specialitate I-S ( 515104);

 • i) referent II-M (cod 242204)

 • (2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ, gospodăresc, întreținere-reparații, deservire sunt:

(a) Economist (263102)

 • > întocmește toate documentele contabile ;

 • >  întocmește lunar balanțele de verificare și contul de execuție, le transmite serviciului contabilitate-buget;

 • > organizează conducerea angajamentelor bugetare;

 • >  ia măsuri de transpunere a prevederilor conținute de notele interne și dispoziții primite de la conducerea DGASPC Brașov;

 • > răspunde de întocmirea și înregistrarea în contabilitate a tuturor documentelor justificative;

 • > răspunde de modul de întocmire și de prezentarea la termen a documentelor oficiale, a situațiilor economico-financiare lunare, trimestriale și anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a performanței financiare, fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată (balanța de verificare, cont de execuție, buget de venituri și cheltuieli);

 • > verifică corectitudinea și modul de întocmire a documentelor financiar-contabile și de gestiune;

 • > întocmește/elaborează diferite situații/documente financiar-contabile;

 • > răspunde de păstrarea registrelor obligatorii precum și a documetelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

 • > arhivează documentele contabile produse/gestionate.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generalâ de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov6tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod SODO91 Tatefon/fAMi 0266.417.lOOf omaili

wabaitet www.4ffaspcbv.ro Cod fiscal: 9BT0339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ

 • > calculează și încasează contribuțiile beneficiarilor, conform angajamentelor de plată; întocmește documentația aferentă și predă sumele la caseria DGADPC Brașov, ori depune în contul bancar indicat de DGASPC Brașov, după caz.

(b) Magaziner (432102)

 • > recepționează bunurile în prezența comisiei de recepție, pe baza notei de recepție și constatare diferențe;

 • > asigură păstrarea în bune condiții a bunurilor primite; respectă normele de igiena și curățenie în spațiile de depozitare, conform specificului materialelor depozitate;

 • > evidențiază stocurile, termenele de valabilitate a bunurilor/alimentelor aflate în magazie;

 • > întocmește și ține evidența intrărilor și ieșirilor de bunuri din magazie în fișa de magazie, pe baza documentelor legale intocmite pentru efectuarea operațiunilor respective;

 • > asistă și participă la efectuarea inventarierii bunurilor aflate în magazie, dar nu ca membru al comisiei de inventariere;

 • >  efectuează, lunar, verificarea (cântărirea) realității soldurilor bunurilor, prin confruntarea soldurilor evidențiate în fișele de magazie cu datele existente în contabilitate;

 • > eliberează bunurile din magazie în baza documentelor legal întocmite;

 • >  operează în programul de gestiune datele referitoare la stocuri.

(c) Muncitor calificat (întreținere-reparații) (912103)

 • >  la intrarea în serviciu are obligația de a verifica toate instalațiile de utilități și de a nota în caietul de serviciu starea acestora, de a anunța defecțiunea constatată și de a remedia cu promptitudine toate defecțiunile ivite, în limita competențelor;

 • > întocmește necesarul de materiale și îl prezintă în timp util administratorului în vederea achiziționării acestora, evitând crearea golurilor în stoc, sau întreruperea derulării lucrărilor din cauza lipsei de materiale;

 • > aduce la cunoștința administratorului orice stricăciune constatată și ia măsuri de remediere cât mai urgentă;

 • >  efectuează, la nevoie, paza unității, în general pe timp de zi , având toate responsabilitățile și obligațiile impuse de fișa acestui post și de consemn.

(d) Muncitor calificat (bucătar) (912103)

 • > prepară, pregătește și depozitează alimentele în condițiile de igienă prevăzute de normele DSV; DSP, conform rețetarului, repectând meniul zilnic aprobat

 • >  pregătește atât cantitativ cât și calitativ și la termenul de timp stabilit cele 3 mese principale și gustările;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială ți Protecția Copilului Brașov


str. lullu Mantu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SODO01 T*l*fon4axi 0268.417.100^ amalh

wabaltot wwvr.dfftspcbv.ro Cod fiscal: 9B70339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

 • >  respectă lista dată de medicul instituției/asistent medical privind regimurile alimentare ale beneficiarilor cu probleme medicale; pregătește alimetele conform regimurilor alimentare prevăzute (pasat, fiert, hiposodat, etc);

 • > efectuează curățenia întregului bloc alimentar;

 • > păstrează în bune condiții obiectele și utilajele din bucătărie și răspunde în caz de exploatarea defectuoasă, deteriorarea sau lipsa acestora;

 • >  participă la întocmirea meniurilor și respectă meniul stabilit;

 • > efectuează conservarea alimentelor pentru perioada de iarnă.

(e) Paznic (962907)

 • >  respectă programul și sarcinile de lucru, monitorizează și înregistrează toate intrările ieșirile în și din centru ; nu lasă nesupravegheată curtea și clădirile;

 • > consemnează neregulile în registrul specific și în procesele verbale întocmite; acestea vor fi prezentate în cel mai scurt timp șefului de centru/înlocuitorului acestuia;

 • > menține permanent curățenia curții și a dotărilor din curte;

 • > anunță conducerea centrului de orice incident, eveniment, pericol, defecțiune constatată;

 • > în caz de incendiu sau alte accidente alarmează personalul și beneficiarii, anunță pompierii/poliția/salvarea, după caz și conducerea centrului și ajută la evacuarea beneficiarilor și a bunurilor;

 • > cunoaște punctele vulnerabile din perimetrul de pază pentru a putea asigura securitatea acestora pe durata programului (turei);

 • > persoanele din afara unității pot avea acces în unitate numai după legitimarea de către paznic și însoțirea acestora în unitate de către o persoană din conducerea unității sau de către ofițerul de serviciu/ori altă persoană desemnată. Datele persoanelor se vor trece în registrul de poartă;

 • > execută controlul de poartă a personalului pentru evitarea scoaterii din unitate a bunurilor materiale din dotarea acesteia și pentru interzicerea introducerii în unitate a băuturilor alcoolice, ori alte substanțe interzise, atât de către salariați cât și de beneficiarii centrului. Orice tentativă din cele de mai sus va fi adusă la cunoștința conducerii unității;

 • >  execută controlul mijloacelor auto la intrarea și ieșirea din unitate.

(f) Șofer (832201):

 • > conduce autoturismul din cadrul centrului, in scopul deservirii nevoilor beneficiariilor instituționalizați sau in interesul desfășurării activității in cadrul instituției.

 • >  răspunde de buna funcționare și întreținere a autovehiculului, executând și reparații care intră în competența sa;

 • > gestionează și răspunde de carburanții și materialele primite pentru buna funcționare a autovehicului;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


str. lutlu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolafan/faxi 0268.417.106^ omaiti

wabalta: www.4ffaspcbv.rs Cod ftacaf» 9B70339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

 • > se îngrijește ca starea tehnică, estetică și de curățenie a mașinii să fie, în permanență, conform normelor acceptate;

 • > ia toate măsurile ce se impun pentru prevenirea producerii accidentelor cauzate de apariția unor defecțiuni; efectuează controlul tehnic înainte de cursă și dacă este cazul va anunța conducerea centrului pentru luarea măsurilor ce se impun;

 • > are obligația să participe la supravegherea desfășurării operațiunilor de încărcare-descărcare a automobilului în condiții de securitate;

 • > întocmește un necesar, pe care îl înaintează administratorului, pentru piesele/ materialele/serviciile de achiziționat, pentru buna funcționare a autovehiculului;

 • > respectă legislația rutieră și prevederile de transpot persoane și marfa.

(g) Muncitor calificat spalatoreasa (912103)

 • > recepționează cantitativ și calitativ materialele aduse la spălătorie;

 • > execută activitate de spălare respectând procesul tehnologic adecvat;

 • > constată defecțiuni la rufe apoi le triază și le predă pe bază de bon la atelierul de lenjerie pentru reparațiile necesare;

 • > răspunde de gestionarea corespunzătoare a mijloacelor fixe din dotare și de buna funcționare a acestora;

 • > consemnează după terminarea lucrului în registrul de supraveghere toate observațiile constatate în timpul lucrului (defecțiuni, necesitatea materialelor de lucu,...);

 • > ține evidența consumului de detergent și ale materialelor necesare pentru efectuarea curățeniei și /sau curățarea și dezinfecția echipamentului și cazarmamentului care i se aduce spre curățare;

 • > efectuează spălarea rufelor cu respectarea etapelor de spălare;

(h) Muncitor calificat-fochist ( 818207),

 • > asigură supravegherea centralei termice în perioada în care aceasta funcționează și semnalează șefului ierarhic orice defecțiuni apărute în timpul funcționării centralei;

 • > întocmește zilnic un proces verbal în care specifică orele de funcționare ale centralei consumul, eventualele probleme apărute în timpul funcționării;

 • > ține evidența consumului zilnic de combustibil, verifică concordanța datelor la sfârșitul lunii;

 • > ține evidența reparațiilor la centrală și la instalația de furnizare a apei calde menajere și a căldurii;

 • > manevrează și fasonează materialul lemnos cu care funcționează centrala;

 • > participă în limita competențelor la efectuarea reparațiilor;

 • >  participă la efectuarea reviziilor centralelor și a instalației;

 • > verifică corectitudinea parametrilor agentului termic pe toată durata zilei;

 • > verifică zilnic gradul de etanșare a garniturilor din traseul de conducte din centrala termică, anunță șefului ierarhic eventualele defecțiuni și participă la înlăturarea defecțiunilor;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov

str. lutiu Maitiu tv. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 50009*1 Tolafon/fawt O2S8.417.1OOf omaili wabaltai www.dgo8pctiv.ro Cod ftscah 9570339

,ts» < rai


COMPLEX DE SERVIC II TIMIȘ

 • >  execută lucrări curente, împreună cu ceilalți muncitori calificați, lucrări de reparații, lucrări de igienizare, lucrări de întreținere a bunurilor și a clădirilor, care atrag după sine buna funcționare a unității;

 • >  ține evidența zilnică a reparațiilor și lucrărilor executate;

 • >  asigură întreținerea și repararea instalațiilor din unitate, rețea și anexe apă rece, apa caldă, canalizare, calorifere și a altor aparate din dotarea centrului (în limita competențelor profesionale și a materialelor și pieselor de schimb disponibile în magazie;

(i)Inspector de specialitate (515104)

 • > coordonează, organizează, monitorizează și verifică activitatea personalului din sectorul administrativ;

 • >  răspunde de modul și termenele de îndeplinire a sarcinilor de către aceștia și de depunerea/înaintarea documentelor proprii;

 • > culege date despre problemele administrative din CIA „Timiș„și repartizează zilnic sarcini personalului operativ și de deservire, conform competențelor lor ;

 • > răspunde de armonizarea legăturilor dintre compartimentul administrativ cu cele de servicii directe acordate beneficiarilor de specialiștii din compartimentul socio-psiho-medical, luând măsurile ce se impun în acest sens ori de câte ori este nevoie;

 • > se îngrijește de depunerea documentației pentru înzestrarea și aprovizionarea CIA „Timiș,, de asigurarea condițiilor necesare în mod curent pentru igiena individuală si colectivă, precum și de buna funcționare a dotărilor de utilitate generală;

 • > face demersurile necesare pentru obținerea autorizațiilor de funcționare : sanitare, PS1, DSV, contracte la utilități etc.;

 • > evaluează lunar, din punct de vedere administrativ, necesitățile unității și va propune șefului de centru prioritățile pentru luna în curs la începutul fiecărei luni, prezentând și o analiza a lunii precedente;

 • >  urmărește și controlează lucrările de întreținere și reparații; face parte din comisia de recepție a lucrărilor efectuate în CIA „Timiș,,; urmărește calitatea lucrărilor de reparații făcute în regie proprie, precum și cantitatea materialelor folosite;

 • > evaluează situațiile de risc din unitate, din punct de vedere a SU si SSM ; elaborează documentația de prevenire a riscurilor și ia măsuri pentru implementarea acestora și de asigurarea logisticii necesare implementării;

 • > urmărește derularea contractelor de achiziții;

 • > gestionează bunurile de patrimoniu aflate în exploatare/în folosință pe teren, controlând periodic existența bunurilor date pe subgestiuni; ține evidența pe fiecare subgestiune, în registrele specifice și afișează în fiecare cameră lista cu inventarul acesteia, cu nr. de inventar și elemente de identificare; completează și menține la zi registrul de inventar a bunurilor repartizate în unitate ;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


str. lullu Matiiu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Tolafon/faxi 0268.417.100, omaih « >     > <s sbv.fco

wabsitai www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9BT0339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

 • > pregătește și crează condiții optime pentru desfășurarea inventarierii anuale a bunurilor de inventar, ori ocazionale, la sesizări;

 • > întocmește și completează registrul în care notează echipamentul acordat beneficiarilor aflați în evidențe și data acordării acestora; materialele igienico-sanitare acordate beneficiarilor aflați în evidențe și data acordării acestora; pentru bunurile de inventar in folosință/echipament, aflate la personalul unității și reactualizează ori de câte ori este nevoie, menționând orice modificare intervenită;

 • > întocmește documentația pentru efectuarea igienizării și reparațiilor curente, dezinsecții și deratizări, schimbări de destinații spații ori dotări, pe care o înaintează conducerii CIA„Timiș„ spre analiză și aprobare;

 • >  elaborează si redactează diferite documente, rapoarte, adrese, statistici etc. la solicitarea șefului de centru, sau unde legea prevede astfel; întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată.

(j)Referent (242204)

 • > Primește bunurile in gestiune si controlează daca acestea corespund cu datele înscrise in documentele însoțitoare. In cazul in care produsele nu corespund calitativ si valoric aduce la cunoștința șefului de centru si contabilului neconcordantele constatate;

 • >  Urmărește contractele de alimente încheiate de DGASPC înscrierea in condițiile de cantitate, calitate si preț,

 • >  Participă la inventarierea valorilor materiale pe care le gestionează în conformitate cu legislația în vigoare ;

 • >  Urmărește termenul de valabilitate al alimentelor, primite în unitate, cantitatea, calitatea și prețurile conform contractelor;

 • >  întocmește situațiile statistice,

 • > Participa la întocmirea inventarierii anuale,

 • >  Tine locul inspectorului de specialitate din cadrul centrului când acesta, este in concediul de odihna,concediul medical, sau lipsește din alte motive,

 • > înregistrează corespondenta,

 • > Se ocupa de arhivarea documentelor generate in cadrul centrului, in conformitate cu prevederile legale,

ART.12

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL CIA ”TIMIȘ”

(1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea;

 • > Adoptă o atitudine colegială care permite construirea unei relații de cooperare pentru rezolvarea corespunzătoare a problemelor de serviciu; nu se aduc injurii colegilor și se uzează un limbaj corespunzător în discuțiile cu aceștia;

 • >  creează, în relațiile cu beneficiarii, o atmosferă caldă, familială, de sinceritate, înțelegere și încredere reciprocă, menită să asigure încredere și optimism.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială țl Protecția Copilului Brașov


str. iullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Talafon/faxi 0268.417.100^ •malli O tt «<U « ■        S5 fo V . i < >

wabsltoi wwvf.dgiapcbv.ro Cod flacalt 9970339

COMPLEX DE SERMCIITIMIȘ

 • (2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

> pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • > prelucrează datelepersonale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale DGASPC Brașov;

 • > păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > nu dezvăluie datele personale pe care le prelucrează altor persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și fișa postului;

 • > prelucrează datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • >  participă la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul DGASPC Brașov;

 • >  informeazăde îndată, detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul DGASPC Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace;

 • a) nerespectarea, de către angajații DGASPC Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind sănătatea și securitatea în muncă: toți lucrătorii unității au, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.3l 9/2006, următoarele obligații generale:

 • >  asigură buna întreținere și funcționare a obiectelor de inventar, a dispozitivelor, aparatelor și a instalațiilor și anunță imediat șeful ierarhic superior de orice defecțiuni sau disfuncționalități apărute în sectorul de activitate, sau în orice altă parte în instituție;

 • >  își desfășoară activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 • > utilizează corect mașinile, aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte echipamente de muncă;

 • > nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, ale echipamentelor de muncă și utilizează corect aceste echipamente;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov     

str. luliu Maiiiu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Totafon/faM» Q26S.417.1OQ, amalli wabstta: wwvr.tigaapcbv.ro Cod ftacals 9070333

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

 • > comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care există motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • > aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • >  dă relații solicitate de către inspectorii de muncă;

 • > își însușește și respectă normele de securitate a muncii și măsurile de aplicare ale acestora, aduse la cunoștință, sub orice formă, de conducerea unității sau de persoanele desemnate de către aceasta;

 • > aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

 • > își însușește și aplică în mod corespunzător măsurile stabilite de către conducere, în planul de evacuare în caz de apariție a unei stări de pericol grav sau iminent de accidentare;

 • >  participă, în mod obligatoriu, la ședințele de instruire pe linia securității și sănătății în muncă, sa-și însușească tematica prelucrata și să susțină testele prevăzute de legislația în vigoare.

 • (4) Obligații specifice pentru toți lucrătorii:

 • > nu efectuează modificări nepermise la echipamente, aparate, precum și alte echipamente de muncă;

 • > nu pătrunde în zonele de restricție sau în locurile de muncă pentru care nu a fost instruit;

 • > nu părăsește locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic superior și menține permanent locul de muncă și echipamentele cu care lucrează în perfectă ordine și curățenie;

 • >  nu acceptă executarea unor activități pentru care nu este pregătit profesional și instruit pe linie de securitate a muncii, precum și executarea unor lucrări în afara atribuțiilor de serviciu; respectă interdicțiile privind fumatul si utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de aprindere a materialelor și a substanțelor combustibile și inflamabile;

 • >  cooperează, atât cât îi permit cunoștințele și sarcinile sale, cu persoanele fizice sau juridice cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

 • (5) Atribuții pe linia PSI: salariatul are următoarele obligații principale generale în domeniul PSl, conform Legii nr.307/2006:

 • > cunoaște și respectă măsurile de apărare împotriva incendiilor;

 • >  întreține și folosește în scopul pentru care au fost realizate dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de conducătorul instituției;

 • > nu efectuează modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului inițial al construcției, instalației, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislației în vigoare;

 • >  aduce la cunoștința conducătorului instituției orice defecțiune tehnică ori altă situație care


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de A&istență Socială șl Protecția Copilului Brașov

atr. lutlu Maniu r»r. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolafon/faxi 0268.417.106* omaili wabaltat www.dffttpcbv.ro Cod fiscal; 9B70339

tur***» "«iMftimtf» ts»~ rcaț. vi ițeai


COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

constituie pericol de incendiu;

 • > comunică, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;

 • > cooperează cu salariații desemnați de conducătorul instituției, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • > acționează, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;

 • >  furnizează persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea incendiilor.

 • (6) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

 • > efectuează controlul intern după fiecare operațiune efectuată, conform atribuțiilor de serviciu.

 • > asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • > respectă cerințele documentației Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • >  cunoaște și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția adulților cu dizabilități, literatura de specialitate, participă la pregătiri ce vizează ridicarea nivelului profesional;

 • > participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov ;

 • > respectă prevederileROI, ROF, proceduri, codul etic;

 • >  răspunde, pe durata efectuării serviciului, de bunurile mobile și imobile, de integritatea acestora în spațiul în care își defașoară activitatea;

 • > promovează interesul superior al beneficiarilor, prin toate acțiunile;

 • >  respectă confidențialitatea cazurilor;

 • > respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor;

 • > abordează beneficiarii în mod nedescriminatoriu;

 • >  oferă informațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

 • (7) Privind serviciul de permanență:

 • > respectă graficul de lucru;

 • > predă și preia tura prin verificarea și semnarea procesului verbal;

 • > nu părăsește locul de muncă până la predarea serviciului.

ART.13

Finanțarea CIA "Timiș”

(1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, CIA „Timis„are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

str. lutiu Maniu rtr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolofon/fawi 0268.417.100, email! oft s a    y <> ș.s s J>v. ■> «>

wabaltat wwvr.4ff48pGbv.ro Cod fiscali 9970339

■SQBS3


COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

(2) Finanțarea cheltuielilor se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al județului;

 • c) bugetul de stat;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții

 • e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • f) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația in vigoare.

Anexele 1- -■ fac parte integrantă din prezentul RegulamentAVIZAT

Serviciul Juridic Contencios


AVIZAT

Serviciul BMCAMSS

Cristina Simion


AVIZAT


Serviciul Resurse Umane

" 1      ’' u


str. lullu Mania nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod SOOO91 Tolefon/faMi 0268.417.100, «mafii                S.-v.i-o

wabaltot www.dgaapcbv.ra Cod ftacah 9B70339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

ANEXA 1 la articolul nr. 4 , alineatele (1) și (4)

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE: art (1) acte normative aplicabile domeniului, în afara celor menționate la art.4 alin 1); aliniatul (4)

 • 1.  Codul Civil actualizat.

 • 2.  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

 • 3. Legea nr. 61/1993 privind acordarea alocației de stat pentru copii, republicată.

 • 4. Legea nr. 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • 5. OUG nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 • 6. OUG 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • 7. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

 • 8. Hotărârea Nr. 1017/2018 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.

 • 9. Hotărârea nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

 • 10. Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • 11. STANDARDUL MINIM DE CALITATE APLICABIL: Ordinul MMJS Nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

 • 12. Anexa 1 a Ordinului Nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

 • 13. HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu completările și modificările ulterioare, cu completările și modificările ulterioare.

 • 14. Ordin Nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora.

 • 15. Ordin Nr. 623/2017 din 2 mai 2017 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind


  str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001 Tolafon/fawi 02S8.417.100, amalh of

  wabaltat www.4gaapcbv.ra Cod ftacalt 9B70339


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001 Talafon/fawi 0268.417.100, amaiti of wabaltat www.4gaapcbv.ra Cod Bacalt 9B70339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ


stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora.

 • 16. Decizia nr. 877/30.IO.2018 pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap.

 • 17. HCJ 429/31.IO.2019 privind înființarea serviciului social CIA „Timiș” .

 • 18. HCJ 253/20.06.2019 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 19. Hotărârea nr.476/03.07.2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și a Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial , partea I, Nr.58 l/l 6.07.2019

 • 20. Ordinul nr. 29/2019 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.
AVIZAT

Serviciul BMCAMSS

Cristina Simion


AVIZAT

Serviciul Resurse Umane

Raluca Hașu


str. lutlu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Talafon/fawt 0268.417.100^ omailt

wabaltat wwvg.4gaapcbv.ra Cod fiscali 9B7O339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ

C€ftT^?î


iSSfO&yaOMCM


ANEXA 2 la articolul nr. 6, alineatul (3) litera (e)

MODALITĂȚI DE STABILIRE A CONTRIBUȚIEI BENEFICIARULUI:

 • -   angajamentul de plată este parte integrantă din contractul de prestări servicii;

 • -  angajamentul de plată se întocmește în conformitate cu Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora si aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, modificat și completat prin Ordinul Nr. 623/ din 2 mai 2017

angajamentul de plată se întocmește după obținerea Deciziei de instituționalizare, conform prevederilor Art. 6. Alin. (1) din Ordinul 1887/2016„Â7az»/ea admiterii în centru rezidențial public a persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează un angajament de plată, care costituie titlu executoriu, în condițiile legii. Modelul este prevăzut în anexa care face parte din prezenta metodologie.

 • -   în cazul în care persoana realizează venituri și/sau are susținători legali, se semnează angajamentul de plată de către persoana asistată și susținătorul legal, în care se specifică cuantumul contribuției de întreținere pe care aceștia sunt obligați să o plătească;

pentru persoanele obligate la plata contribuției lunare de întreținere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii, din alte drepturi salariate, din pensii, precum și din alte surse cu caracter permanent;

în cazul în care de plata contribuției lunare de întreținere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plătită și numai de una dintre acestea, care își asumă obligația de întreținere;

La stabilirea nivelului contribuției lunare de întreținere nu se iau în calcul:

Indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

 • -  Indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

îndemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

îndemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;


ttr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001 Tolalon/faxi 0268.417.100, omailt

wabaltoi www.dgaapcbv.r0 Cod fiscali 9ST0339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ

fcSr


StH!*W WdWBhBWW

KO MOVKQ MCOl


- alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 alocației de stat pentru copii; indemnizația de creștere a copilului.

La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel, conform ORDINULUI Nr. 623/2017 din 2 mai 2017: pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora:

 • -   din veniturile proprii lunare se deduc obligațiile legale de întreținere ale persoanei asistate, aflate în executare;

 • -  din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziția persoanei asistate, pentru cheltuieli personale, dar nu mai puțin de 300 lei în cazul persoanelor asistate care realizează venituri salariate;

suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreține efectiv - soț, soție, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceștia nu au venituri proprii și nu beneficiază de asistență socială în instituții rezidențiale de asistență socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei și se ia în calcul la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată este obligată la plată;

la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru persoana asistată care realizează venituri salariale, la suma rezultată la alin.(l) lit.c) ( Ordin 1887/2016 cu completare Ordinul Nr. 623/ din 2 mai 2017), numai după ce s-a lăsat la dispoziția acestora cel puțin suma de 300 lei, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. în tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidențial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităților de viață independentă, precum și a unui plan de locuire în comunitate;

cuantumul contribuției lunare de întreținere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăși contribuția lunară de întreținere reglementată la art. 1 “Contribuția lunara de intreținere datorată de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persone adulte cu handicap sau de susținătorii acestora,denumit în continuare contribuție lunară de intreținere , se stabilește la suma de 900 lei”;

în cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuția lunară de întreținere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parțial, după caz, de către: soțul sau soția, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare (Codul civil);str. lutlu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov* cod 500001

Tolafon/fax» 0268.417.1OO, omaltt efiscg.>-> wbv.»o

websltat                  Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERMCII TIMIȘ

am î* m ftwnaflwntr»

ISC îf&l «SO HC3I


la stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, în situația în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuției și plata contribuției cade în sarcina altor persoane decât cea asistată, respectiv în sarcina susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:

- din veniturile nete medii lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere;

în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se Stabilește cuantumul contribuției lunare de întreținere datorat de susținătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri, conform Ordinului 623/2017.

| Venitul mediu net | Iunar/o persoană

(lei)

Contribuția lunară      |

| (% din contribuția      |

| lunară calculată)

1

Sub 1.450     |

1

0% |

1 1

11.451-1.550   |

10% I

1 1

11.551 -1.650   |

1

20% |

1 1

11.651 -1.750   |

30% |

11.751 - 1.850   |

40% |

1 1

11.851 -1.950   |

1

50% |

1 1

|1.951 -2.050   |

1

60% |

1 1

|2.051 - 2.150   |

1

70% |

1 1

(2.151 -2.250   |

1

80% |

1 1

|2.251- 2.350   |

1

90% |

1 1

peste 2.350    |

100%" I

1 1

"(2) Intervalele de venituri prevăzute în ORDINUL Nr. 623/ din 2 mai 2017 la alin. (1) lit. c) se actualizează prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale."str. iullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001 Tolafon/faxi 0268.417.106^ omailt

wabaltat www.ttffaspcbv.rc Cod fiscali 9BT0339

COMPLEX DE SERMCII TIMJȘ


Venitul mediu net lunar pe membru de familie de la care susținătorii legali ai persoanelor adulte cu dizabilitați au obligația să plătească diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere este salariul minim brut pe tară stabilit prin Hotărâre a Guvernului;

la stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, se procedează la reținerea sumei, în ordinea de obligație la plată, până la completarea sumei corespunzătoare. Când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuția lunară de întreținere datorată, se stabilește la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată;

în cazul susținătorilor legali ai persoanei asistate, persoane singure, cuantumul contribuției de întreținere datorate se stabilește potrivit alin. (I) lit. c), conf orm Ordinului 623/2017, fără a depăși 25% din venitul mediu net lunar;

în situația în care, persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată, soțul/soția, copiii sau părinții, nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreținerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea recalculării contribuției lunare de întreținere;

în cazul în care susținătorii legali nu își asumă sau nu își pot asuma obligația de plată a contribuției de întreținere stabilită, instanța de tutelă îi poate obliga să o completeze în condițiile Codului civil;

odată cu semnarea contractului de prestări servicii în CIA „Timiș” , fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează angajamentul de plată;

persoanele cu handicap grav psihic și/sau mental asistate in centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu dizabilitați și susținătorii legali ai acestora sunt scutite de plata contribuției lunare de intreținere.Costurile aferente sunt susținute din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată in condițiile legii,prin bugetele locale județene;

dacă persoana asistată și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri și nici diferențele între sumele ce pot fi încasate de la persoanele obligate la plată și nivelul contribuției lunare de întreținere, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere se suporta din bugetul Consiliul Județean Brașov;

atunci când persoanele asistate lipsesc motivat din centrul rezidențial public pentru persoane adulte cu dizabilități pe perioade mai mari de 5 zile, contribuția lunară de întreținere datorată se recalculează scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective;

cuantumul contribuției lunare de întreținere ce urmează a fi plătit de beneficiar se comunică de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Brașov și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata; economistul din CIA calculează și încasează contribuțiile beneficiarilor, conform angajamentelor de plată; întocmește documentația aferentă și predă sumele la caseria DGADPC Brașov, ori depune în contul bancar indicat de DGASPC Brașov, după caz;


str. lullu Mania nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO91 Tolofon/faxi 0268.417.100, am aii i «: t<;*•«;    i.s ai bV. î: > >

w«balta: wwv*.dg»apcbv,ro Cod fiscal» 9970339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ


Recalcularea contribuției lunare de întreținere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se efectuează de către economistul din centru.

AVIZATDIRECȚIA


AVIZAT


Șef Centru


BordeaAlina IonelaServiciul Juridic Contencios

&


Serviciul BMCAMSS

Cristina Simion


Serviciul Resurse Umane

Raluca Hașustr. luliu Mantii rw. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001 TotafonTfaxi 0288.Jt17.100f amallt

w«b*lt*i www.etff09pcbv.rc Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERMCIl TIMIȘ

■|m* i


1V~ XCI I?O I4C5I


ANEXA 3 la articolul nr. 8 alineatul (1)

în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social C.I.A. ”Timișu de Sus” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.253 din 20.06.2019 este următoarea: Serviciul social Centrul de îngrijire si Asistență ”Timișu de Sus" funcționează cu un număr de 60 angajați (compus din compartimentul administrativ și compartimentul socio-psiho-medical):

Structura personalului C.I.A. ”Timișu de Sus” este formată din următoarele categorii de personal prevăzute și aprobate în statele de funcții, prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov:

 • a) personal de conducere: șef de centru Sil -(1)

b) personal de specialitate de îngrijire , asistență și auxiliar - 38 posturi :

 • > medic specialist S -( 221201) -(1 post)

 • > psiholog practicant S-(cod 263411) -(1 post)

 • >  asistent social practicant S- (cod 263501) - (1 post)

 • > asitent medical principal PL-(cod 325901) - (1 post)

 • > asistent medical PL- (cod 325901) - (4 posturi)

 • > terapeut ocupațional S-(cod 263419) -(1 post)

 • > psihopedagog S- (cod 263412) - (1 post)

 • > maseur principal M-(cod 325501)- (1 post)

 • > instructor de educație M- (cod 235204) - (2 posturi)

 • >  infirmieră G- ( cod 532103) - (20 posturi)

 • > kinetoterapeut S-(cod 226405)-(l post)

 • > îngrijitoare G- (cod 532104) - (4 posturi).

c) personal cu funcții administrative, financiar-contabil, gospodărire, întreținere-reparații, deservire, servicii de curățenie spații - 22 posturi

 • > economist I-S (cod 263102)-(1 post)

 • > magaziner M-(cod 432102) - (1 post)

 • > muncitor calificat III-G (cod 912103)-( 12 posturi)

 • > paznici G-(cod 962907) - ( 5 posturi)


str. lullu Maitiu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SODO91 Tdafon/foMi 0268.417.100^ omalli

wabalto: www.dgaapctov.rc Cod ftacal» 9B70339

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ


 • > șofer I G( cod 832201) - (1 post)

 • >  inspector de specialitate 1 S ( 515104) - (1 post)

 • > referent II M (242204)-(l post)

AVIZAT


Serviciul Juridic ContenciosAVIZAT

Serviciul BMCAMSS

Cristina SimionȘef Centru


Bordea Alina IonelaAVIZAT

Serviciul Resurse Umane

Raluca Hașu