Hotărârea nr. 524/2019

Hotărârea nr. 524 - privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102314-C1-U2 Braşov, nr. cadastral 102314-C1-U2


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 524

din data de 20.12.2019

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102314-C1-U2 Brașov, nr. cadastral 102314-C1-U2

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 22756/13.12.2019 din data de 13.12.2019, întocmit de către Direcția Juridică și referatul de aprobare nr. 22756/13.12.2019 din data de 13.12.2019, inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102314-C1-U2 Brașov, nr. cadastral 102314-C1-U2;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare adresa înregistrată cu nr. 22756/11.12.2019, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102314-C1-U2 Brașov, nr. cadastral 102314-C1-U2, la un preț de 100.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii înregistrată cu nr. 8595/04.12.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 2A din imobilul casă monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în CF cu nr. 102314-C1-U2, identificat cu nr. cadastral 102314-C1-U2, datare 1771, poziția 222, cod. LMI 2015 BV-II-m-A-11366;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit. (f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric, clasat în grupa A, cod. LMI 2015 BV-II-m-A-11366, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 222, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102314-C1-U2 Brașov, nr. cadastral 102314-C1-U2.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Vest


Contrasemnează,

Secretar generalul județului Maria Djjmbrăveanu