Hotărârea nr. 523/2019

Hotărârea nr. 523 - privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.188/30.05.2019 privind preluarea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 41.0 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 523

din data de 20.12.2019

- privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 188/30.05.2019 privind preluarea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.6695/10.12.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.6695/10.12.2019 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 188/30.05.2019 privind preluarea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea nr.209/29.03.2019 a Consiliului Local al Municipiului Brașov privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov, adresa Consiliului Județean Brașov nr. 19045/16.10.2019 transmisă Primăriei Municipiului Brașov prin care se solicită transmiterea dreptului de folosință a unor imobile (clădiri cu terenuri aferente) - Spital Județean-Staționar Astra și Spital Municipal Brașov-Clădire Spital Tractorul, direct Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, adresa nr.Ar.99895/2019/VI-C transmisă de către Primăria municipiului Brașov Consiliului Județean Brașov prin care se confirmă promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov, către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art.351, alin.l din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Cu data prezentei, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 188/30.05.2019 privind preluarea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică/Compartimentul Patrimoniu.


Contrasemnează,

Secretar generala! județului Mar ia Dumțorăveanu