Hotărârea nr. 522/2019

Hotărârea nr. 522 - privind trecerea imobilului teren şi construcţii, situat în municipiul Făgăraş, str. Hurez, nr.12, în suprafaţă de 5714 mp, edificat cu construcţii C1,C2, C3,C4, înscris în CF nr.104236 Făgăraş, din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroiior nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.522

din data de 20.12.2019

- privind trecerea imobilului teren și construcții, situat în municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.12, în suprafață de 5714 mp, edificat cu construcții C1,C2, C3,C4, înscris în CF nr.104236 Făgăraș, din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu, înregistrat cu nr. ad.21669/10.12.2019 și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat cu nr. 21669/06.12.2019 prin care se propune trecerea imobilului teren și construcții situat în municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.12, în suprafață de 5714 mp, edificat cu construcții C1,C2, C3,C4, înscris în CF nr.104236 Făgăraș, din domeniul public al județului Brașov, în domeniul public al municipiului Făgăraș;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov, precum și de Extrasul C.F. nr. 104236 Făgăraș;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr.265/31.10.2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiul Făgăraș, a imobilului teren și construcții, situat în Municipiul Făgăraș, str. Hurezului, nr. 1, în suprafață de 5.714 mp, edificat cu construcțiile C1,C2, C3 și C4, înscris în CF nr.104236 Făgăraș;

Având în vedere anexa nr.l din HG nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov;

In conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “c”, art. 182 și art.294, alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și prevederile art.554, art.858-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea imobilului teren și construcții, situat în Municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.12, în suprafață de 5714 mp, edificat cu construcții CI, C2, C3,C4, înscris în CF nr.104236 Făgăraș din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Art.2. Se abrogă pozițiile nr. 15,16,17 și 18 din Anexa nr.l - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 250/30.05.2002 și atestată prin HG nr. 972/2002 - Anexa nr.l-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Brașov.

Art.3. Se aprobă încetarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.161/29.04.2015 privind darea în administrare a imobiliului teren aflat în domeniul public al Județului Brașov, situat în Municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.l înscris în CF nr. 104236 Făgăraș.

Art.4. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția