Hotărârea nr. 521/2019

Hotărârea nr. 521 - privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren, în suprafață de 45662 mp., înscris în CF nr.100808 Făgăraş cu număr cadastral 100808


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.521

din data de 20.12.2019

- privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren, în suprafață de 45662 mp., înscris în CF nr. 100808 Făgăraș cu număr cadastral 100808

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 19591/10.12.2019, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr.ad. 22570/10.12.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren, în suprafață de 45662 m.p., înscris în CF nr.100808 Făgăraș, cu număr cadastral 100808, în 4 loturi, pe care este edificat C.S.I. Făgăraș, cu înscrierea în cartea funciară;

Ținând cont de faptul că imobilul (construcții cu teren aferent), înscris în CF nr.100808 Făgăraș, cu număr cadastral 100808, situat în municipiul Făgăraș, str. Combinatului, nr.l, unde funcționează C.S.I. Făgăraș, este înscris în domeniul public al Județului Brașov;

în referate se face precizarea că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, solicită sprijin în identificarea unor posibile locații (terenuri și construcții), care să îndeplinească condițiile înființării unor case de tip familial, centre de zi, centre de consiliere, centre de recuperare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020-Axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectiv specific 8.3, și POCU Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, prioritatea de Investiții - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectiv specific 4.12; Obiectiv specific 4.13 și Obiectiv specific 4.14;

Luând în considerare documentația cadastrală de dezmembrare întocmită de expert topo autorizat și avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, conform referatului de admitere nr.28546/28.11.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art.879 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 131 -137 din Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, precum și art. 173 alin.l, lit. « c » și « f » din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezlipirea imobilului teren, în suprafață de 45662 mp., înscris în CF nr.100808 Făgăraș cu număr cadastral 100808, astfel:

Nr.cad 106514 situat în Municipiul Făgăraș cu suprafața de 21614 mp.

Nr.cad 106515 situat în Municipiul Făgăraș cu suprafața de 857 mp.

Nr.cad 106516 situat în Municipiul Făgăraș cu suprafața de 1566 mp.

Nr.cad 106517 situat în Municipiul Făgăraș cu suprafața de 21625 mp.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, Secretar General al Județului Maria Dimjbrăveanu

c