Hotărârea nr. 520/2019

Hotărârea nr. 520-privind aprobarea documentaţiilor cadastrale de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Braşov, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106B Vulcan (DJ 112A) - Holbav, având lungimea de L=6,505 km


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.520

din data de 20.12.2019

- privind aprobarea documentațiilor cadastrale de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Județului Brașov, asupra tronsoanelor din drumul județean DJ 106B Vulcan (DJ 112A) - Holbav, având lungimea de L=6,505 km

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2019;

Analizând Referatul de Aprobare înregistrat sub nr. 22722/11.12.2019, inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de Specialitate, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, înregistrat sub nr. ad. 22722/11.12.2019 privind aprobarea documentațiilor cadastrale, întocmite de expert autorizat Scutaru Daniel, în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară a tronsoanelor aferente drumului județean DJ 106B Vulcan (DJ 112A) - Holbav, având lungimea de L=6,505 km și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea U.A.T. Județul Brașov, ca bun aparținând domeniului public al Județului Brașov;

Văzând hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 241/23.07.2010 privind aprobarea modificării lungimii unui drum județean, situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei Holbav și, respectiv, nr. 229/21.06.2017 privind aprobarea încadrării unui sector de drum județean DJ 106B: Vulcan (DJ 112A) - Holbav - Paltin (DJ 106A), sector Holbav - Paltin (DJ 106A), din categoria funcțională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local - drum comunal, situat pe teritoriul administrativ al comunei Holbav, județul Brașov;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.7/1996, republicată - a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, H.G.R. nr. 782/2014 privind modificarea anexelor la HGR nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173, alin. (1), lit.”c” și ,,f’, art.287, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentațiile cadastrale, întocmite de expert autorizat Scutaru Daniel, în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, precum și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Județul Brașov, asupra tronsoanelor din drumul județean DJ 106B Vulcan (DJ 112A) - Holbav, având lungimea de L=6,505 km, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică /Biroul Patrimoniu.Scara 1:2000 ANEXA NR. 1.35 la regulament

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

4728

Holbav- DJ 106B Tronsonul 3 Km 4.936-5.473

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Holbav

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

Imobil neîmprejmuit reprezentând DJ 106B - Tronsonul 3- intravilan

1

Drum

4728

Total

4728

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 4728 mp Suprafața din act = 4728 mp

Executant SCUTARU DANIEL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren Semnătura și ștampila __Data._01U2019

CEKJTyiCAT '

____ /- b -     y -s*-—------

/■31        \ TjR

L* -autorizare,

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral Semnătura și parafa Data

Ștampila BCPI


" S«ik*6t:aYJ.Nr...QQH.

Cit ..SGWMV..

% ...JJANffik.... t


3'i»00«1aANr. cadastral


Scara 1:500


ANEXA NR. 1.35 la regulament


Suprafața măs. a imobilului (mp)


Adresa imobilului1877


Vulcan-DJ 106B Tronsonul 4 Km 0.203-0.350


Nr. Cartea FunciarăUnitatea Administrativ Teritorială (UAT)


Vulcan


A. Date referitoare la teren


Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

1

Drum

1877

Total

1877

Imobil neîmprejmuit reprezentând DJ 106B - Tronsonul 4-intravilan


Mențiuni


B. Date referitoare la construcții

Suprafața construită la sol (mp)


MențiuniCERTTFKAT


AUTO Soia.Rft:ftyaR N ..SGWMJ..


Executant SCUTARU DANIEL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, ectitudinea întocmirii documentației cadastrale espondența acesteia cu realitatea din teren Semnătura și ștampila

Data: 01.11.2019Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

1

Drum

7358

Total

7358Scara 1:1000


ANEXA NR. 1.35 la regulament


Nr. cadastralSuprafața măsurată a imobilului (mp)Nr. Cartea FunciarăAdresa imobilului


Holbav- DJ 106B Tronsonul 7 Km 6.278-6.505


Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)


Holbav


A. Date referitoare la teren


Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

1

Drum

352

2

Drum

1733

Total

2085

Imobil neîmprejmuit reprezentând DJ 106B - Tronsonul 7-extravilan

Imobil neîmprejmuit reprezentând DJ 106B - Tronsonul 7-intravilan
Mențiuni


B. Date referitoare la construcții


DestinațiaTotal


Suprafața construită la sol (mp)MențiuniSuprafața totală măsurată a imobilului = 2085 mp Suprafața din act = 2085 mp


Executant SCUTARU DANIEL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren nătura și ștampilaInspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral Semnătura și parafa Data


RIZARE

..SOMJJ..

...QAm....Ștampila BCPI