Hotărârea nr. 52/2019

Hotărârea nr.52– modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.277 din 28 iunie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office(®judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.52

din data de 20 februarie 2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.277 din 28 iunie 2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DAL1) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.2617/15.02.2019, întocmite de Direcția Management Proiecte/Compartimentul Implementare Proiecte, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.277 din 28 iunie 2017 privind aprobarea documentației tehnico -economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”;

Având în vedere prevederile dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și dispozițiile art.91 alin.(l) lit.b și alin.(3) lit.f din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ghidului Solicitantului POR pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B și de documentația tehnico-economică întocmită de către proiectantul contractat;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului proiectului „Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” cu suma de 3.039.862,30 Iei, care va fi asigurată din bugetul propriu al Județului Brașov ca și cheltuială neeligibilă, din care:

 • •   Suplimentare Capitol 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (se includ: proiectarea tehnică, consultanța pentru implementarea proiectului, asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, dirigenție de șantier, etc.): 144.085,25 lei

 • •   Suplimentare Capitol 4: Cheltuieli pentru investiția de bază (se includ: lucrări de construcție, utilaje tehnologice, montaj utilaje, etc.): 2.583.912,96 lei

 • •   Suplimentare Capitol 5: Alte cheltuieli (se includ: organizare de șantier, comisioane, cote, taxe legale, cheltuieli diverse și neprevăzute): 311.864,09 lei.

Art.2. - Se aprobă actualizarea Devizului general al proiectului „Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 277/28.06.2017 aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, se modifică în mod corespunzător.

Art.5 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția management Proiecte și Direcția Economică.


A


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dunriirăveanu


Secretar,


REPARAȚII CAPITALE, MODERNIZARE SI EFICIENT1ZAREA ENERGETICA A UNITATII DE ASISTENT. MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU


Str. IT.Meschendorfer, nr. 443 A, Sat Sanpetru, Corn Sanpetru, jud. Braso

FAZA DE PROIECTARE - DOCUMENTAȚIE PENTRU APROBAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


DEVIZ GENERAL

cf. Anexa nr. 5 din HG 28 din 9-01-2008CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru protectare y asistenta tetaica Studii de «rec_____________________________________________

Taxe pentru obcnerea de avize, accrdun si autorizații___________

Proiectare ti inginerie - 3% din capitolul 4 Organizarea procedurilor de achiziție

Constanta-1% din capitolul 4 Asistente tehnica • 1.5% din altoiul 4


CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru mvtsdria de baza Construcții si instalam_______________________________________

Lucrări athitectura eăcieaizare energetica                  ~

Lucrări instalații efidemizare energetica______________________

DoteriCmlaje. echipamente tehnologice a fmcnonale cu si ta montaj, dotări, active cecocpccale)____________________________

Monta) «ikrie tehnologice efinennzare energetica____________

Utilaje, echipamente tehnologice si fimcnonale cu montaj ~~ Utilaje ta mocaj si echipamente de transport

Construcții, malarii si dotări aferent» masurilor conexe Lucrări arhitectura si rezistenta conexe________________________

Lucrări instalării coeiexe_________________________________________

Moot^ unlaje tehnologice con»»                      ~~

Utilaje, echipanwitetdizalogice si functictiale cu montaj ~ Utilaj» ta montaj si echipamente de transport             ~~


TVA242.58000 L4IÎWS55


617.75200

29.40066 vrs.toteb —""ffJKSBF


15735744

12638565

■3157M9


0.00000


0.00000


19156266


692.72721

518.87721

173.85000


913.07530

•"TOS

......229.14957


34836801

51.05120 591B681 o.ooood

617.41378 43155366 13090652 ■■ dlirad


3332126

v. 26.57X11


46.09020


11737288 "'."ilXai ~^jS!6S "1SXSSR


28867020

o.oodob 3.49118041 14402K) 73533488 “TĂSBoo 213.01000


60.75093

353.61660 090000

734.72246

51334874 154.70776 --73SB 4412817 .   141749CAPITOLUL 6: Cheltuieli peitru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

“dl-

Zgâirea pewcah&n de exploatare

0.60000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

62

«9J«6»

^O9oow

ȘjjunM

:^C9j874fi

1,68197221

•) Se înscrie denumirea obiectivului de invesanehicrinlor de metveuneData: 01.02.2019


PROIECTANT GENERAL
Secretar

Maria Dumbrăveanu


REPARAȚII CAPITALE, MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU

Obiectivul de investiții îl constituie Corpul de clădire CI din cadrul incintei Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

 • 2. Amplasament:

Str. I. T. Meschendorfer, nr. 443 A, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Județul Brașov

 • 3. Titularul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Bulevardul Eroilor, nr. 5, Mun. Brașov

 • 4. Beneficiarul investiției:

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Str. I. T. Meschendorfer, nr. 443 A, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Județul Brașov

 • 5. Justificare:

Documentația tehnică este elaborată în vederea participării la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor

6. Lucrări propuse:

OBIECT 1

Lucrări de reparații la elementele structurale

Incluzând totalitatea lucrărilor necesare reparării elementelor structurale ce prezintă degradări locale, inclusiv refacerea finisajelor în zonele afectate.

OBIECT 2

Lucrări reparații la învelitoare și terase exterioare

Incluzând totalitatea lucrărilor necesare înlocuirii învelitorii și a sistemului de preluare a apelor pluviale inclusiv reparațiile și intervențiile locale la structura acoperișului. Sunt incluse și lucrările de refacere a teraselor exterioare și a acceselor.

OBIECT 3

Lucrări de eficientizare energetică

Incluzând totalitatea lucrărilor necesare reabilitării termice a anvelopantei parte opacă și vitrată, inclusiv lucrările de reparație la nivelul fațadei, soclurilor și a trotuarelor. Vor fi incluse și lucrările de modernizare și reabilitare la nivelul instalațiilor de încălzire, climatizare și iluminat.

OBIECT 4

Lucrări de recompartimentare

Incluzând totalitatea lucrărilor necesare recompartimentării unor spații interioare pentru eficientizarea circuitelor de funcționare, inclusiv lucrări de refacere a finisajelor și instalațiilor în camerele rezultate.

OBIECT 5

Lucrări necesare obținerii avizului ISU

Incluzând totalitatea lucrărilor necesare aducerii clădirii în standardele de funcționare din punct de vedere al siguranței la incendiu, conform normativelor în vigoare.

 • 7. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 euro = 4,7517 lei)

INV = 11.593,55230 mii lei (inclusiv TVA),

din care:

C + M = 7.987,95080 mii lei (inclusiv TVA)

 • 8. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Investiția se va desfășura în intervalul unui singur an bugetar.

 • 9. Durata de realizare (luni)

Proiectare și autorizare - 3 luni calendaristice

Execuție - 11 luni calendaristice

 • 10. Capacități (în unități fizice și valorice)

  Nota energetică:

  Performanța globală:

  Consum anual specific pentru încălzire:

  Consum anual specific pentru acc:

  Consum anual specific pentru climatizare:

  Consum anual specific pentru ventilare mecanică:

  Consum anual specific pentru iluminat:


  Indice de emisii echivalent CO2:

  Consum anual specific de energie primară:

  Consum anual specific de energie din sursă regenerabilă (solar):


  93

  146.68 KWh/m2 an, clasa energetică A

  89.11 KWh/m2 an, clasa energetică B

  45.33 KWh/m2 an, clasa energetică C

  2.00 KWh/m2 an, clasa energetică A

  0.02 KWh/m2 an, clasa energetică A

  10.22 KWh/m2 an, clasa energetică A

  32.765 kgCCh/m2 an

  182.17 KWh/m2 an

  21.78 KWh/m2 an


  MANAGER PROIECT  1

  Suprafața construită

  214 3 mp

  2

  Suprafața desfășurată

  3663 mp

  3

  Suprafața utilă

  2856 mp

  4

  ' Pacienți

  80 persoane

  5

  î Personal

  40 persoane repartizate în 2 ture

  6

  : Capacitatea sala festivități

  260 locuri

  7

  • Capacitate sala mese

  68 locuri

în urma investițiilor propuse se obțin următoarele capacități energetice:

Asistent manager, Anca FARAMÂ ~777