Hotărârea nr. 519/2019

Hotărârea nr. 519 - privind reluarea procedurii de selecţie pentru un post de membru în Consiliului de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 258 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 519

din data de 20.12.2019

privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.20971 din data de 10.12.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr.ad.20971 din data de 10.12.2019 întocmit de către Direcția Juridică/Compartimentul Guvemanță Corporativă, prin care se propune spre aprobare reluarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.385/26.09.2019 privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Luând în considerare adresa nr.21971/03.12.2019 prin care și propune reluarea procedurii de selecție;

In conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și ale art.4, alin. (4), art. 8, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23 și art. 28 din H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înătreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă reluarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.2. - Se desemnează membrii în comisia de selecție a candidaților în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, după cum urmează:

  • - dl. Pascu Lucian

  • - dna. Belu Gabriela

    - dna. Bucur Mariana


Art.3. - Comisia de selecție constituită la art. 2 va avea ca atribuții derularea întregii proceduri de selecție și de propunere a candidaților selectați în lista scurtă, în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, în condițiile H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.4. - Comisia de selecție constituită la art. 2 va relua procedura de selecție până la numirea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C.Metrom Industrial Parc S.A.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin

Direcția Juridică.Contrasemnează, Secretar genentlial județului Maria Dumbrăveanu