Hotărârea nr. 518/2019

Hotărârea nr. 518 -privind aprobarea prelungirii mandatului administratorilor interimari din Consiliul de administrație interimar al regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 518

din data de 20.12.2019

- privind aprobarea prelungirii mandatului administratorilor interimari din Consiliul de administrație interimar al regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.’’

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 22598 din data de 10.12.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 22598 din data de 10.12.2019, întocmit de către Direcția Implementare Aeroport, prin care se propune aprobarea prelungirii mandatului administratorilor interimari din Consiliul de administrație interimar al regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”, astfel încât autoritatea tutelară să asigure continuitatea administrării regiei și alocarea timpului necesar pentru declanșarea, organizarea și finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform procedurilor legale;

Ținând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 2 și nr. 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 447 din data de 31.10.2019 privind aprobarea asigurării conducerii interimare a regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” prin numirea membrilor în Consiliul de administrație interimar, precum și de prevederile cap. V - Organele de conducere ale regiei, din Regulamentul de organizare și funcționare a regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/23.04.2019 privind aprobarea înființării regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”;

Ținând cont de Rezoluția nr. 28612/22.11.2019 a O.N.R.C. - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov în Dosarul nr. 99101/21.11.2019 privind autorizarea constituirii și înmatricularea în Registrul Comerțului a regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”, precum și de Certificatul de înregistrare pentru Aeroportul Internațional Brașov R.A. seria B, nr. 3973251, eliberat la data de 25.11.2019 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 2, art. 5, art. 64A1 și art. 64A4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea mandatului administratorilor interimari din Consiliul de administrație interimar al regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” de la data de 31.12.2019 până la data de 01.06.2020. în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorilor provizorii continuă până la numirea noilor administratori potrivit prevederilor art. 64A1 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.2. - Se aprobă asigurarea de către Consiliul de administrație interimar a conducerii interimare a regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” prin următorii administratori interimari:

  • 1.  Anghel Alexandru, administrator interimar, reprezentant al Consiliului Județean Brașov, data expirării mandatului: 31.12.2019; prelungire mandat până la data de 01.06.2020;

  • 2.  Țibre Vasile, administrator interimar, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, data expirării mandatului: 31.12.2019; prelungire mandat până Ia data de 01.06.2020;

  • 3.  Bostină Mircea, administrator interimar din afara autorității tutelare, data expirării mandatului: 31.12.2019; prelungire mandat până la data de 01.06.2020.