Hotărârea nr. 517/2019

Hotărârea nr. 517 - privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural Reduta Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j ud b rasov. ro, www. j ud brașov, ro

HOTĂRÂREA NR. 517

din data de 20.12.2019

- privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural Reduta Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 20744/13.12.2019, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Referatul de aprobare nr. 20744/13.12.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural Reduta Brașov;

Față de statul de funcții aprobat, se propune transformarea postului de consultant artistic, nivelul studiilor S, grad profesional II din cadrul Serviciului Programe Culturale în consultant artistic, nivelul studiilor S, grad profesional I, ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. l,nr.4 și nr. 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.553/15.12.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural Reduta Brașov;

Luând în considerare adresa nr. 1169/2019 a Centrului Cultural Reduta Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 3 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 38 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în perioada 2019-2021;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Centrului Cultural Reduta Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale, revine conducătorului Centrului Cultural Reduta Brașov, cu respectarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit prevederilor art.3 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art,3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.553/15.12.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural Reduta Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Centrului Cultural Reduta Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CENTRUL CULTURAL"REDUTA" BRAȘOV


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, Maria D^MBRĂVEANU

Funcția

Studii

Gradul / Treapta

Nr. posturi

MANAGER

S

II

1

CONTABIL ȘEF

S

II

1

ȘEF SERVICIU

s

II

3

ȘEF BIROU

s

II

1

CONSILIER

s

1

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

1

2

ECONOMIST

s

IA

2

ECONOMIST

s

1

1

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

s

1

SUBINGINER

SSD

1

1

SECRETAR

M

1

REFERENT DE SPECIALITATE

s

II

1

REFERENT

s

IA

2

REFERENT

s

IA

0,5

CONSULTANT ARTISTIC

s

1

1

REFERENT

M

IA

1

REFERENT

M

IA

1

ANALIST AJUTOR

M

IA

1

MAESTRU DE STUDII BALET

S

1

1

COREGRAF

S

II

0,5

DIRIJOR COR

S

II

0,25

COREPETITOR

S

II

1

DANSATOR

1

1

MAESTRU LUMINI SUNET

1

1

OPERATOR SUNET

S

II

1

MAGAZINER

M;G

1

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

1

3

ȘOFER

M;G

1

1

ÎNGRIJITOR

M/G

4

POMPIER

M;G

4

TOTAL POSTURI :

43,25

Pompierii beneficiază de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, potrivit turelor de lucru.

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

MANAGER,

Marius - Cristian CISAR